Page 1 of 6 Mar 1856 Issue of Dollar Weekly Times in Cincinnati, Ohio

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 6 Mar 1856 in Cincinnati, Ohio and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Dollar Weekly Times.

Browse Dollar Weekly Times
 • dollar-weekly-times page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • dollar-weekly-times page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • dollar-weekly-times page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • dollar-weekly-times page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 6 Mar 1856 Dollar Weekly Times in Cincinnati, Ohio. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Dollar Weekly Times (Newspaper) - March 6, 1856, Cincinnati, Ohio ■-T ■Jk: fnWHf -T I ^ Í3C., Tnwnt> wmuk m mvumj ON^ XMOUiiCK fm yAjb. Eztxactt. ' A dtr'i win*. *o< t«mtt(rMtlB> «m kai crvwM •mrt* hi lose niwoiin riM. u dfv*. b) fcrr thu4*r «a. * >*rh(« huOdliii teoM witli nla'ioc oht. A ihwiH** Draaawntf bfauei Hi(ht befcm A haanM »oiau flMoti I* |*r •ttin, AM y«»I*r ptcm/ llwr. imiwht hUÜMr, Mr«l* o* « olwir. *M i«ii»i Is **r, ‘*1*1* ímb*. . rn kl*Md tiM Outto. at buk <* B«n*r«l IhaMn* AM look one* nun,»fonauis wd * otife. Brnhaai la frost—It* noUior naton* dark. Two riMM noMu hswUos Tribnnt. Boa. FrtM am fr*M lanta B*t**tn oil was. A Man aliM Uaht drtn* IM bKM *«*i, 'kl**»*w’B-«kl* It bo drOBK. Pa» la BroMwar. A (adMohBrtntrea*aa)*Mic hr. WttkooA two ttrond osiaton, aoroaM ow hiah A oaat ofikM t»co U* rafraa kahaU. Ataw«lMJ«la<-hrMH*tl>*c.hloM'rM saU. la M* * CHw brnck-ia that a *a!l. A AhM of *a Tcadll aM a whai*. tat 0! what kawBliat da I flaw wakln. Two *a'r*B aaaal-froat ban aM tJUii. Diwo jichahlBd.lb<lrlonio(ha«*,I*n. BMoaih*aadd*ditia<J«*tith*f iwwoat. if AMal! Uu OaltaiW» wjatarj op***. Wiuiboald tbof aatl Wbk Moald U* aeoaroa* hir Marta hah ln*M* of (oawdaM glri'itatr? •Maw. ta Baarr* randM arao* I taaa BMM Ai* *o«*a all aM laotn aataaa. a aatiwa caaac*. 4tarib*d the paiaoD aa a litUa , a^jr aaaa ai Ood, h* aaid : . ‘ta|lasl|i***aa**at. VkW. Mta OMittt word la i i-ao f a o .    • The Buried Alive. [co.ocldme;] Aflar eo^Miac mj aduoatifti ta Loodoa, I took a trifi to tha OuMinaat, K/ ftrat daau-natioh of coonc wm Paria, and tkor* I laaix ad *oia*'e«TÍbaa lacta in lognrd to Pen-la Ckaiae, tba natioi»] trmrlefT of tanoj Praoce, that way not ba unintaraatiag to tba ganara] reader. Tba oMDctary of Para-la Chaiaa atanda jaat beyond tba Barriere d'Aalsy, oa a UU aide looking tüwarda tbe eily. It baa bean termed ^ tnrelert tbe Wcatiuinater Abbey of Paria, 'rtia gronada ooeupr about ainety acroa.— Namerooa grarel i^ka wind through the ahady areanca, aad hetwaec lairbU Bonn menta, r.ntil they tanninate at length in i amaU Chitfaie cba|wl on the ainnmit. Orer the gateway, aa we enter, the memurable worda are inacribed, cut in wbila freeatone—“/itaou ikai ny litdtemtr Ut(lá,iHul tkai IduUl tm» day •tend xciih him vpon tiu tarH." In the days of the rerolutioa, when France held a grand aatnranlia, and in tba worda of Byroa— " fot drank with MoM to roMi crteo, Tba motto orer tha nteway waa “mort eat nn aaaumoU alaraar'—taaih ia an eternaialeep. Bow cold and cbeerlcaa to tiie paaaiag aoul u Una abort but emphatic aentenca. It haa no light flaahing from ita winga—gbding, lika tbe hndly, the darfcaeia of nighL It ipaaka not of hoae—It brwaUia not of unmortaliliy—and aa for that world beyond the gran, itcluaetto nun ita pórtela furerer. I da not pur^^ m thia aketeb to lake my nadara on a pilgrimage throv^ tba elaaaic abade* of Persia chaae. Yet to me, when a aofaumer ia Paria, it ma erar a ehoaen haunt. Bow eftaa ban I wandered, eapeeially on the Sabbath, throwgb iia long iwaeping rietaa, radolanl with flowerannd twcet-aotDled ahrnb-bary, aaul watched tba gay world ef Prria roU-mg like an endleaa atratm along tba diaiant BonlcTarda. I ban atood for honra benda tbe tomba of Abelard and Beloiie, and that great naturahat, tha immortal Baron Cnnrr, and fait my own indimdnalHy gradually melt away in nontemplating the brea of the migbty dead, alaepiug beneath my feet. Bow bke an uiaignil-ieant bubble Moaling on the atreau of time, ia man in hia phmdeat career, and how UU a drc^ in tba unfathomable ocean be aiuke at laai, unnotioed and unknown in tbe erer-ruliing wan of eternity. On tba Ml band aide of the carriage-way a* >n enter IVe-la-Chaiae, direeUy oppoailt tha ‘ 4haiari and Ualoiaa, atanda a buga —flUed out Ukaa ranlt. It ia Bara ail fonaraJ nd here tba dead are »U tpi Muir aae* aM acata I «M tat ha wat oat 10» othar aaa preat eaat at alli-yea kaaw ta raat! , - -.-^■•«taaaeitar. aelanaarDawataatr. Hf* taaaOuamowalaUa AUMandUaar. nMMhtiWlaatManmaMMeerelaratawa. BfT- ^%lina»eld ta hamMa ma* «MA «UU retaa? an MMA wiacthtiWfxaaaierTanteaUiaetalr*. ^ ^Meloeed tl A labbatkwlOiUelMraaMwU araren. _ l>nrerleAnBe.anacm>>retheeeaagf rinc jawiai aeatad alell fear ai*neawrt«e Mac. I relet* tlwec tor ehcretiea. eooeena. alar*. Hoi *lik* la ftM'i or tabar* tralac. Ul*. euattta*. lucB**. ta mcrM Manaw crac*. •aactaOkrMaaiof prlMTBl dar. *^^t.ohaabenmM*rcaT*ra*(*r awar. »-At kr*ak M dar oroh**tral not** th«r aoard, AM with TteartoaiTole** rraUM ta Lord. lAicaa ra* newnaa. Who OWBI thO aaretoo* ailr’ I h*ar oat ary. Tiw l*rd of haiehaa. •* ta (idok r*vlr ■la Moan ilaRo* ***• bwaao aatar* Uirewch: ^ Mark» It at*r-* lawM «aairr toa. tahaU what eiaft eaa 4a. aad tathar win Baacar at tnt,-u rrlno* jroa *e* kla Mt Be tha* mr rattan, ahrawd and iharr-arM man. Pnmaah rat ahM. lord ef IraaMataa. O. Ttdaaar wtMaaa wUarar la U* aar. TSaa aaaal tha taowmaa la hi* mM aaraar. Who Biark) hh and* dUhraai tale amr tan. Then aupat tho* lade* If doaMaMealiac^ wiB. amn atmaa Wktt; rtrrhia trirtta «uirld uoumm» nr. AM aUM amrt atarla •(« learM an Irar; Bald aoa**/*e with daM laBr. aM r° taooa Mta* tatr doUar aM UelT oaaaieo atoa*. WüMAf*! intVTK. Wh*f* woaMD of nroac ailoda tatr ii«hl ~«i»i«»« TohaUtatrUaaalordalawlllibU aMita. ttaia WCOBC ta rotUoaL aud with torahaM bald. Daaoaiua ta Otmrcb-tli* OaaathatiOD icolA tai-lar* Maek whita. and ataitm aaaa*. T|fo aak a aaartat taai I* rar ta *xr*ea* tA aaaa* I* ehaaaad eaet mora. aM aaw I taw A ocatral ralao* oa rJth Araaaa; VHhIu a kiBClr ban I Men I» Naod. AM r*4a! iplaMon Ilae on erarr han-* Tha laar wlU lewerr tacaatrr I* mraaA AM wtajM Iraaaaaa baear near h*M A eaetral baard of larli Itaon. •nrdanM wfrh wealth, arraate ta wtaAartaa am Okaa. ntaham. atWau *f bwvaeltl mtaML A«4 rnaaMr* lerta* baat fruai tend eatd. ta t« ltd** Mrror* with eaalraattaa ahaaa. Mart, rrelaaa *M amhlrir ta Moaa. Tha haaaaai’t orar. a<1 ta awaatt ar* caee-Hhta taaa aorcaona btUa UMr lord aioa*. *    •    •    a    •    •    . |b tata h* Ualaae iiena. dwa *• ta baht. iHDinW hnih<e«»...Metatr I tha* laok-af waaNh aateld rammad ’ ardt'fi'Jbaarltaarr. ■ adaelodlai < Mniea* ta*a hrrataaatM awM 'WatUaa adetoae from a fcr>ta tad.’ -•Mehf Whiaran eoawlener; BMrk-'rwa.alaeh *laar Who mob* ■ wh* BtHarMt wh* wU dara aaraarF* • Ti* eawde* Me*.* lhaa wlib earelideal lae#, *"TI* taMaaa tad ta* baawan. bat ta* aiaM “To merrawh neo* Mail aw H llfrid bmwad * Ifiail tadaoeartaai’Mr. ta taMeh harw ‘‘Thaa* Matan bflac rear WweW maa—te* Me taart taateari raadai "1W naiMilh hat. Tha b*»a af r*aa* bw taUad taaaM tab’ taar* tan Ut aalMM bmtd ta Mai Meat AM aahc r*M h* M*«nn t* a **M • •••#•» •taaa* m Mi weaabtac head ta lab* *( daatb. fr*ath***aBhM**ab*aw««M*4.h*a» i*Mtbt*a*r Oh. tad' * b* attaw %»«• rm I aainai bear TVt Ian *f waahh. raalUaa. Maraain.* M aa ki* tamal* taad* »-hMl barw A «tab. a tarr reran. *M a I* *Mr. « Snow at ITight Whalarlchtl ■fItaaawMta tnaathaadewr ef taWterrtaw Matdan dnreW eak eM wMaw •M aM aMw fellaUi* mow. r*r awar ta aran» Mew, Ota M Hi anddeere bMlaw «W kan raaf arada alaeP tataariM *dw wWi* a*4 dfemar, Tferntaatat baaaat a atarte llwfet bar Ow *a drama, Bht i»etb I nam i, flnal da- wa* ÍBf(¿nM itaedd^r^jtaBCwyyrruaoghMn. iim fttarJ prooaesioD* drir* up u> tha door* df tha Bortnary, ud depaait tkeir bvtheo.— Btfbig lb* pririlega 4‘titrm, I «railed myaelf of it to inapeet tbe interior. Tb« rooaa* art k*M at an agreeable temperatare, ear about «8 Tbr, The aoAaa are ail arranged 'in (aug rowa, aad aumbared aoearding to Ih* tune Uiey bar* been thara. Tha law arpreaaly ro-qiina than to rtatain till 'heir contente hagin to daoompoaa, whan they an tak»» aut aad da-poaiidd ia th* eematarr. Momlag and arcn-ing an ezpartacad ph.raician oiarainaa the bodiet to lae if iber* aré any aigai of retum-iig Titabty The Uda are takea oi, a»ii there in opan cofBaa, are arranged Ibe tuung.lU old, the Buie, tbe btnale, tbe hblplan la^t, aad tb < hoary-headed patha;oh-«ll tilaatly waitia r —Decar'a etacin* dncare To awaep Uie Una* were kaanir Uniera.’ Era they are dapoaitod in tbe bu . if oar common mother—Earth. It wt* hf.e abar-raat field, where the aeattercd ahtartawire galharM Mgether waiting tb* tbrediw't flail, and I oonJd almoat feacy 1 aaw fit great Thraaber—Death, thakiag' hit body iim erar them. “And do tbe dead bodiaa bare depoattad anw oom* to lU* attint” I enquired af an atModant in aocb impmfact Preach aa I wt* at that tima maatar of. ‘‘Oai, Moaaieur," aaawerad the man. “Ba:" I iaroluBttrily txdaiawd, “than it I* ladead wot th while to dafwth* rile* of aapulture if tb* daad owme back to lift.” Dp. *1 fnrthar iaqnlry I ixud that on aa tri taKy a day *r twaWbew Ni otmanauiMltoB, Int each mat thaw fnr of the militorT mohaerata, that they kept thatacrwt to thammlrta. Xawar had poor Briua mta a pampnaa hadtwL h it aimpudad that aartn tbooMad aaraona fai^ lowed it the prooeatioa. Oer. beward waa partinilariT eloquent oa thia farcical occaaiea. ''Fellow eftiiena,” aaif ha in hia tzordinm, “there it a hiataty aoataisad ia th* moalder lag harnea dtpeaitod ia that am.” Baww right. There waa a hmtory. Xot cf battia, btood aad ladiaa maaaacra, hat »f daraatatod comtalda, moidared porkai* and oahial cabt; a theme at fraithil and dirfnified, if not at tpiriVatirring and intoreattng. Ia a few dayt the aaeret laued oat—tbe joke waa too good to kaap, aditoet wraaigied, doctora quanwWd, tbe miUtary awore, bnt tncy had no redrew, they had haaa awat uainenafally wjld, aad to thu day yra caaaot tooch aa u-babitaat of Boobetter ia a more leader placq ihaa to aik him if U made oae of tbe hoar pro-cenioa to Mount Hope, or if be waa particulr-ly edified with Our. Seward’* OnboD orer ruia'a aacred ronwin*. Ia 1&17 1 om* to BuflUo, aad pitchM my tent in it* then auburba, and here willing, I hope to tpeod the remaindar of that touno-polito eriilenoa now rergmg toward* ilatrctir poW- Here I hope patiently to await tbe roice of that “Beer-aeeo angel wait in* now WUh waarr toot oa at* tot ihora. Iinnaiitni for tbe lait drtM row, nat time iball b* to nore,’-To lumnwD me from thia mortal tpbert to a home beyond the tkiet, whan I bo^ to maet the frtada of yonth, aad oomnanlana o •aniog, thara to ba rtoailad tuaagh the oouaUaw ctcim of etarrUt/. Amongit the cnitoraa which I there aotiocd waa one which ma/ not be nnintereaUng to my fellow-citinnf. To a certain axunl we hare adoptad tbe Flench eattam in ditpoting our dead. Drorawuod, Mount Aabum, Mount Hopa, oar owa Porwt Lawn, aad a btindrad otheraara bnt miniaturM of P«e-la-Cbaiaa. And it tetmt oa many aoaounta to b* the moat eligible way of dis{>o*iag of tham.— Ita them tieep ia tbe templet of natnre where tbe tpring ram* and warm tnnifaioe caoae tbe flowera to burat forth, and tb* foraat tree* to put hirth their Mare*, where th* amiling tkiea beod bke God in kite orer them, where tbe Biinbetm sleep* in qu.*t beanty the Ure-ioag day, whera the giiitenug tUra look Inriagly down, and wbcrt the night dear* geully fallmg weep perennial tcara orer tbe mnie tleepera bcMw. Tea, ^re me a quiet nook in Foroat Lawn rather than the enatbeat monument in Mi eatraiamcr Abbey, rich tkougb it may be with armorial blaaoa, aad the gorgeous batch-ueata of daparted agwb Oaa day M1 waa rnamag atoag stnai, 1 M iafgrmad that Siaa H aad waa to ba botiedu ST ei» faatire hoard aad aocial pJl% Ud mored ia . higfawt Madtol Bar brother •rat my paruealar friend, andonea, only onon, 1 had foadly cbenahM the pMaaug moaght that, perchanc", our lift’s ttrtnm* might on* day mingle togelber, but it was langrioDg befara, and fat* had orderad otbarwiae. Thar* waa, at I elated, w.methmg ia the ap-pearaaee of Ibt cerpie that auri led me—a ú aa mu yaoi that at onca arreitad my attealioti. Before I was awar», mr flngera maobaaieaUr ■ought her «Tiat. Life a currcat bad, indetd, eUip^, cfailMd hr death‘a icy breath. Tet her haad not cold waa moist, and tbe feature* d brr faca bad none ef tbe eadareroui hue rhiob *e to iabaiatalT taaoaiaU with death. Ucr cb*ak,tbongb pal*, hade bfe-likr eiprea-aiou. and her eyea, tliuugb ekiaad, teemed hut ta if prcaatd down by tb* gaatl* hand of tltap. Aa I Tiewed bar thcra—aa iatage ol marbla beaaty, these línea of Byron oamt unbidden into my thougbtt: Krif Uir flrri (lay of «atlh w IM. n.* trat (K* diT uf a .ihiscnaa*-(Mr< Daalhlttaaina datara lavt awtni ta Ha* aacra.taqty IMdtrw) A»4 markñl tba luUi *i:(iHlc alt laawBcr *r th* aliulJ ckrek, •ir. ay (Mm. •« MtC.ly ***« ir.l loS br dealt rarcard; k waa ta Mraliaeat In d*tk. Thai taru nub IM ranlaa I The baautr wuh ituu tewrful _ that haaafe ft w ta awaaloa WWadNeU Jifera* ft. rtSafara M*«T tana I* wafe bar OataaanataiiiandlaMhta ■«IBMMdwar*Wtal tatMm JAfetryta Tttatag Bwtai.« anatb fer fefefeda to MMh Ta tata ta ata If aHftaa MBta UbaaaaMlM «BIBW taaa o tatllMI Ttifi* wfrta Be aft dll taM. «• Myaw *• taaMi. A>|taMII>aaaM,MnaWaBtraaM BMat, tba proportion rastorM wws graatar, bn: that on ».i srarag* th* ratio ahora ñamad wMfara aerea of yeara ta eloteaa approx iiuatioD aa I could make. Erery maans are, bowerer, otad to raatore them, miTTora art auspended close to the face, hau-*(iriBg batl-rope* placad in the band* of thoaa who abow tb* rcuiotaat tight of rataaci-lation, aad galraaie aiiocka adminitterad from tim* to tima to awaken tboa* rho alember, aad tbnsarouas tha lalant Ufa yet rtmstniag tuamded ia tbuse ruinad taaemantt ef clay, la abort, the hting are restored to tbeir fritada, aad iht Jm4 alona bnriM. Tbe marwi eflfaet of tuia arraagement it in tha highaat degrat aalntary. W* all kaww tha aheariag laflotns* U Boga upsa tha kuniAB mlod. It raaaainad at the bottoae iT Paadora'a hex. “Withoat hope,'’ taya tha old prorerh, •hhe heart wonW brwak.’’  ..... By th* French ar-raa|(tmaDt tba grara la not tb* tod af hep*. Again and again bare werping fr-ienda been awakmad at aigkt with tha ebanring iolalb-genc* that thoa« ther mnursM at daad wore yet ia the land of lha' Uriag, aad ertry Paria-itn wfaabarwt a friend doea it wirfa tbafnll ua-daralaading that b* ataada on* chaaa* ia two bnadrad of again mcating tham ia tha raU at ■ortobM. Wbiltadfe Ita aahjaet of pabU* aemetortar t*< aa Asiall a baanuful Frafeah amngeamat whleh ba* baea cxtoaairrly eupird ta EngMod, tad which, 1 belitre, wili, if kaown, liad ta-cr with myeooatryman. latttad of trparala grarta for *Mb membar af a faauly, one deap Rit istaafc in th* aarth a liul* Mrger ihaa a ill tiled outhai th* tidaa o( this grara ar tas-Uy ranlt ar* then brirkad or ttnaed np, tad arar tb* top ia placad un* Lug* eorarieg atoae laid la eamael. Rlaga aro iatertod m'b* mda* aad aad* af Uu* aaTaruig auma, by araao ef which wiJi awtohlr oraaa. It la ratocd wbaa raqairtd. Witaa 'a* rsalt or walMd grara, th* maaakwa of a pr meular family ara pMaad aadio apon ootoa—gaaaraUoa apra gaaaralum. Aa tb* lowar om emmhlat away, th* aittt de-Mda, aad Uiat UtorwUy h wtu at potueally, th* adta of Ih* dagortod raUferaa raai tagatii-ir. Ia Para-la-Dhal»* maay af Ihaa* earanag-atoM art hollowed, aad tba raraum liMd with aarth. Thia la pMatod with flowart, aa.1 I altpaa aa poatibl*' A wvM dar belwera tha day uf death ud Iht day ot bunal —iiay fkoni forty eight to auty boar*—uaLaa indead, il ia a (im* of publ'c excitement from tb* praraMaee of aom* eontagmn* dlteuc, when lb* tiau inataad of baiag leagthanM m ■ftually abartoaM Ope* uy of wnr aitr i« par*, ud yu wiU raad nottoad lU* tb* foltow ^IhM at tu* naidana* yaattrday, of , Mr. . Faaaral loatutruw.at aPelk. Ealatjrtt ud aequaiatuota gitu* taka aa- Uld wt arar httr of a Awtral dtitrad la tea asquaoe* of th* lifa-kkt featuraa uf Iht plantad i thu* Ih* aam* rasa btoauaM parsaiallj^rer eaarabosA It II aaa, uaMnlatodl aaraaeuiag gei baantiful tigbl, aul with utotmag acsotiew. to ata a hwd •>( eorgawn* lowtraTifUd hn» iM hM to raaMraa bnkta flowar of m.wuliiy bmiatlh Ha «hada, tad I auttid BM b«t admira Urn akilt of iror Fraach natghbura wha had Urn*, a ft i«'r aar-rtM top* lata th* rcay i haraal boaat nf i Wh bat aMo wreathed bit g. birt wiUi iswar*. Frwa Frauo# I wmi w> ItaM, ud rro.ainwl Iharaarariytwnyaar*. 0,lMy, Italy bnghl aaaay italy-toad nf the Rraao, all^l; bow my pu aaain* to Mdp ««I* p taaal Imtgta *i Ih* rary awalloa of thy tin*, tat I ta wrl hag far a atar»', aad aat to ipwoad tb* graana of aoiuuaiUoB brbww my ramlrrfe yat I nuwld ta* loll yon af tb* oalauoaibt of Faiarau, whera Ih* dead tro arraoged la aith**, aid* by aid* la uhrarruau galUrlra, drrated in Jl Ih* bablbaeaM ef liM My Mead, J. Hut* Browa h*a(hun««ar, *u ta-nnialy liaaedhaii that», that 1 farfeaar. Yat au Uag I will mulioa that ay Iritfed arwwa taa aaiuod -1 taqulred ray partieularly of tha feHak who III rough lha tiUnl gallan** Uaad with raws of grtontog tkeleloat. mhwUm *a¡ t( tbaa rrwratoM to Ufa. “B<ft olla*,'’aid ay araronr, “yat onaiaiuaally os* uf 1b* nea an batraya aigaa of lifa. lllatlntAara Kvad. tad prupM aaau uM t > raatoro li. b*t I do net ramamljar more ihu lu wr Iwelr» Mao* I ham hou htra." Dpwi (urthar au qtdry, I Mamad Itat b* had uair bau thara abonl Mra rarroL aad that th* dag**» rara ily bwBi «to il* l,ra«i toaullr. That (he jUjNtofeoa ot rtaalauM* M abant itai I tfe two haudaad. I aaatMdao Mowot My of A wigatMaoatHaeta fMBdtqaw htartaM wMdb h* nataad afuth* ItÜíStZ ixr-MO Uag cast I aa aboot to I jtofrroarn. Remambar- ’sl mareta far ta tran 5o one eu escape thia tat*. Death, tike a Btordr becgtr, it «ror crying giro, giro. One after aaotba yon will all he gathorad into Us aenp—Ih* placu yt now acoopy will aou ho fllMd with oihort. Laalaa. then, to cae wha pitada far >h* damh, ud awak* bom yonr Wiionabl* tlotp. When wt art in a dlMmmt. wt genarally oompromia* with contcieooe by doing nothing. I aaw BO way of eflhctoaHy intarfaring hetween Death and his riotia, to I prose «rod a eao-tiona tiMfeot, aad bwiM my tbonghfta ia my own booom. Yet I did maka *■* eSort. I caUM upon Dr. X., and udearored to conrino* him ibst bit patieat wu not dead, but in a cataleptic aleep. Old Fogy reocired me rery politely. but on that point he knew better tbu me-4be waa anraly daad—there were nu otaet of caMMpar in tbit eonntrr-had raad of them ia the eld oeuatrr, whera the people aren eoM-bluoded that it n'lmeiimea freexe* in their rtu* u they walk alxnt. Thi* waa a cUacheri 1 Mft tbe sablime fool to hw aainine cogitationa, ciiraiag the Mwa- nhieb pcwewtad me bvm kicking Old Ignoranoe out of hit otfies. That nigfat I bad a draam (bat deeply im reesed my imagiution. I thought 1 was a sight of udent cbinlry kee{>ing watch orer I- kaigbt of udent cbinlrr keetiing watch orer tbe portals rf u enhulea eaaue. (>n a sudden I towaapeetreapproachingwithlliaa^orUre.) in km anna. Aa bo atttfeHftod to mb Thu cam* th* tbuught iato my miad wu tb* realh- drad, or waa it only a caSatatie Bleep. Straage to aay, when u Ides of this kind kas oaot takm p osaasiw of th* mind, H ia rery ditfienlt to diilodge it. laka jaalouay, II aieuia to faed on wuat M maka, ud tbu under its niysteriona inUuence, I became and-dcalr impretaed with the idea that lha fona balbre ms ww not dead but oaly altcpiag. I fj’:ad, upon roquuy, that C' X, (I am aluoat tamptad to gire ibe old faol’a same,' th* hmi ly pLyticiu. had attended her, ud pronounrrd her dnd' -lhal the tuneral wee epp<ulM the entuisg day, ud the Rer. , the tainted and etoquut dirioe, of whom itoflalo oiay well be proad, wai to preach tb* fnoaal eennoo.— And ber* Mt me coatraet oar practie* al oeoatiOM with thoetfihat obtain m Franca, Englud, ud tb* Enropeu ooatiaenL In Fruoe, a* I bar* bafort alatod, th* eoHa ia plated m a pi.blie mortuary, ud th* ehugt of mortalitr tafftrad to paa* erar H bafar* itia oonaigned to tbe tomb. la Kaglud tha aut laUi u* horial ta from iuium pariod betweu dnUi an to in days, and I bar* fcauwa th* tim* eitcaded to two werkt. Oa th* Cuutiacat tome loUow th* Freach ud tom* tb* EagUah eiitton. Bat bora, .a rapublicai. AstM'ira, wt to hart adopted u ntiraly didrrcstaya Mm Tbr daad art thrulontnf tight at 10. >0 . tularadto btlw Matar. Ftabtoa bn iM uamutabl* Mwa, ud ihahioa mwtl b* obwred To ratnra, bowarer, to my narratlr*. Ho f rmir wn I imptntM with ita idn that Miu-(nr Mra ) — waa yat all»*, that 1 mtorM toaagfcat to turn* of th* awruwisg IrMnda that parhapt h might b* u well t<> tabr tba ranantl a day ur two kwgtr. I did tbU la tui-h a gntla, roudtaent, aoa-nmanlttol mtaaar, thst I as aura M on antpacMd my objtet.— Hut noj th* friacral wu adrertlacd luf tha out day, th* aadtrtaker wu hired aad tli* itUr aogagad, tad ft wuald break up all lha fariiity tiraagami ai*. Uaaidaa, too, I had good n aani,a fn ..gar why il woald b* propiw drfar II I did tot dare ki tirnth* mr an* Ifr. ,\ wu u old aatoMithad pbyai-had^meusaad bar dead. Iflran-Urad to hlai fti* r.dtirary, Il wonld bnsg lua ink- dirai I pituoiwllioa with hlai, ud that betar th* terral of air birth aad andiral ada aolMo -thtaga I wn at that Ha* ptrtMolarly Ulk.iat to 0wU(a*l. Aad B'ftr I mar ta waU pramia* that atuce my iwann la kullhta > hero n*r« dlrulgad th* aaaaot *1 my hwth. Irania, or mtdtatl Mac*. Uua. Inatood of u RajHalinia. 1 pan n a boot Id* YankM. i.nr .iHlir liaaal dttenduM ofiwFarltoa fathan, * grMuatoofidd TaM, andofea whehnu lapaaial akharmai af ai Tbia I tod af groat praafeaal aulity ta than dayt of hiUti polilMtl MtoMr-asn Lik* ih* reef of my JCnmwlhfktot brathara, I Mra th* auld thnuldiir to th* »n(y ianardad fewwgaan, aad aay Ilk* Ih* pat iok*Ul*)a tiiapr oarba af Ih* lOMftal tafetta FsJaa, “ltM<,d aC n hlaafc IhMft “ Aad bate I woald tau cL.*« try awmmuiafe. iioa, ud ir* (b* Iht*. *»*r*t lam ahaw ta dirulg*-rma-a(i.rarar luakad up la th*mamfe of my owa brtaal. Samn will, pwhtaa. aaaan ■a* tl rtaiaUag Ita aauathy of tha tomb, x«d draggtfeg tath lha awtal atawai* »f the gnr* totaodMtouUJaaariadta It*/ wfeh mat IdCetailww. wh*al>ltmaly dtataatam hM wMh ttagraatai aJtatoanI raaard Ihia is.iiífaíT.aft.x paat ma, 1 dealt him a hlow with my hsMlmoxe thatbrooght lum to th* gronoiL Stawping down to rsleaa* bic rictim frum hM deadly gritp, tb* tnmad to spring toward me, sod clasping bar arma around my neck, pramed her oeld Upe to ray farcbeed witb aacn force that I awoke. I am no betierer la dreams— they treat bast only th* remUt of uexcHed rat tmpHe u I am, that draooi ditturfaM m* mart thu 1 woadd wisk to ae-kaowladge. The fnaersl peaeed off a-Ie amd«. Tha Bar.  preached ooa of hia moat eloquant tar- raoni. Tbe text was u itnaraaaira ona aad mutt ably did he hudle it ThecofEaUdwn opened, and the weepiag monrnera preaatd arouoiL l iwra, holy taari fall ia abuwan upon the face of thataixtrr. ibst daughter, timi --abtll I mj—m/t. Mo; I wiU not be *0 dafiu-ite, and ret there were young loriageyn look ing dowB upoa that pale face; tat wfaat'siw (her calMd her muthm or aiater, 1 wiU nrer toll I. to' paeaed up by tha lid* uf the ootfra Ud gatu npon the nuaed ibrifet. There wu no chaag* since yeelerday. Death attll ipered the Uaearaeota of thst rsdisot fhce, ud she enawd n oa* reposiBg m tha aran of ilrom euaM Mit how I fata far itnenta ^IÉI ptatoiptapi ib^gn'.tag* Tyne hj‘¿ifejfjl^BfaMtoa í>é¿' wsra atreei—th* arrirsl *• Fomt Lawn- the opn grsT* waiting to reoeir* iM hallowM trust. Bow wtUiag at that mem aat wonld I hare saboenbad di^hle mr thsra towarta th* artction ef a msrtauy ia Foraat tawa, whera tbe coffin could bare ceated till tbe ugel of oomptK* h«.d braalbed orer thst alumbariog form Bat (rrutcnatom mutt be obeyed.— Thera Wo diqratiMd th* coffin in that open -rare, wbieh wtm slowly tailed up, after wkicfa le c< mjany grMuaU|r diaperaea. “The «IBT*,’’ aa.r* WaahingV.n Irriag, “ is orf sal of true sRéctico. It is thare tba di-rine psm:on of the aoul muifeau ita tu|<eriui ity to tbe mere in>tlneur* inumlae of uimsl attochmeato.’’ Fromlt’7=--iSl bosomapring* auugbi bnt fbnd r grata aañ tender recollect urna. Who cu look doirn apon the greeo grar* eren of u enemy, ud net feel a eompnnetiou* throb that b* iLould erar bar* narrad with the poor hudful of fleih that now ha cold ud Btill beneath hit frot. Bnt th* grara of tboa walorat How Jit bacrt aeema to di* awtv, 3M the apada ud aborai rtUM dorrn th* orth and grarel npu (be eohetag oeflin. Of all tarthlr eunnot that It th* mota withenag asi ahuuld if jxietihM ba areuted. W* abooTd cor |Mt th* grare wiib flowtra, ud th* remem of thetoradaadloetilikaagalder. ckau from the Marea* that eonlaio them, ahould Buat Ih* gnap ef th* pnr* eiunraer, ud draw him away frooi damp* ud ptiaa, ud upwnrda to th* aaar nniua cf hely aympMbia*. But to reUini. 1 am aut a mu to ba auily btlfled. The impretaton oa ray miad wu lou atriag to be readily cffastd. My rasoluH a wu taken. I remaiaad in tba cemotary long aflar the re«< af tbe oompuy bad left. I not only marked tba rrare m asto tnd it euilr in tbe dark, but aM>' tha saaMet place of ingfeu to the cemetery. That afrernuon I called upon my ehnm. Dr R. Be wna young ud ardent, ud Uairnad to my rapreeentationi with dernunng Inlereet— Wa had a long udintiireating ooa renation to gatbar At flrtf be eras afraid to join me in my expediHoo, but fiaaUy ywldM to .■»/ importo aitis*. “Wall," Old ba sl length, “I trill join yon, ana yon wish it, but w* run a Maifol nak, if wa are caught at tbs gams—yon know ma eon-■equtnere—all the wesllb and inflnec;* of the dty will be down upon na, ud instead of aring a auShnag dsauei, w* Mall both get a berth at Aabara fr.r a lew raara tar o«r Qnlzo-Ham.” “Upoa ma hath* paaaliT," I eaihui-uisally ratarnM. “If uyihiugbitapcM 1 niU altar yoa, boaidaa, ihiak of ib* giwrj uf anag a fallow baing, far I dart almott b* twsra *be la still alire, if ut, yon will bar* a good wb jael, ud h will help yon dl*M"t It, ud abow ya th* Fraarh war ofpulbng a ligature rouhd lb* ooioud artary, ud uocing th« romUtoa-boB* of Iht atfar pfaou.“ Tliat mgbt a bora* tad tarritg* pattM np Mtia Street with R. udmyeelf the *oM uoon pula. Th elork ((thr Morth Church toUad ihabnnr nf midnight ta ir# run bli^ paat.— B«rt ■ad'thartatrti'.fty light gleamrj fhan lS^‘^5£rtliKT“• that mad* aa* atak*. AUu I sad cantioaalypnliamiy haad. jhw Vimt! It WM graaped a if h a tta. Ita next ta-atoat I WM oM af ttacrfra hew ar ia wtat roanoer I aw aarar MB. I Wrt aoaadwtad ra- roembcaaee ef eeiemk*M¡ a* a hMlagaisfem thu uy moT* I erar «oda anmal tama tato tb* worid, far I WM far ib* atoaafetootfepleWy namuaed. “ By bMreo, R. jnmj dowaud paB istr eat abe M tlire,” Ihame^r wtiHgnred M soon aa I onnMtpeáfr “Msjam|»doraf Mtdowa ytMwif; 1 bm odly aaaniani,’*.aaidl., who hy ih* wap, waa, irpaMihM.tBoi« fngüaiMdihulwaa. Igoi dvwB lato th* grar* igam, plaotd mr haad nsdar the bead of the corpa*, atd alowly Bfred itbence. Wilb tb* iMialaiieasfR. tbe body wu matudy wrappet ia a hhrBta Takinf ft earefollr la my ara>a,w* aeatal ouratorM ia Ih* earrmga. aad dmra r^r hack to the city. It waa about hfaf paMro* s'eiook «rtaa we amrad ai B,’a olSsa. At int wa Iheoght of stopping at tbe Medical Cdlftge. to which K. at tbal time bad the e«M. Hut Snally concluded it would he beet k com* direct to ni* office.' We caiTied ber ap ataira and I built a ire, whiMt ta tsek edr af tba boaaa.— In a faw moraeoM ho rearad afed loekiag Ih* dour, w* aloaed tba Uiodfe aad bta iaiW.— She WM au oaomMtelj earfaped ia the taSaUi robe, that I ouuld not far qy Ufa toU whether tbe WM dead ot abre. A- I ifawty sarolled ita Mda my baart beat wife wild enotioa, ud my huda trenbMd is a m«t, Wry uprafaa rionalmuMr. BtawMdodl For hson w* wortad riifa ad tha arder ud intelHgMM of profaaaiaaAl M eoduroring to briag her heck to Ufa. K'ary expediut I bad ereraeen niad wu tfisd a raatore ber.— Once, under the Influence ef * powcrfhl gal rule bettorr, I faaend wnMrsealMd therb tal apark. Sh* opeaad tar ajM, me hand* tad aodM bar hoafa Butth* all diad away with lha aapviag ataslrieity.— Tbe Ptometbua wsrk wu (laaetad Ibrerer She had eridently died ia Ur grtataet In tb* extremity of uguMafae bed nr un off tb* Aral jutot oTher Mffi ttaaih. hM itarwd freu both eydl aad eara. Ber right haod hmi a Mag fair ifMfc ta dmhaeetMd hair twittod w t^htlr hefemim Ita tfaamh and finger a* to W almoat kgriMM Bar toM ware but dowBward, ia fata the whole fact wu earred by the tpaaato ñ*wr voSi», aad which, licMuwtafallibMi death. Tb* gnap at jgpnlractjoB of the y, I bare ñora tgenised od haaa the AS t*a»to ataÉa bar haart *ta>ymtftftt af tociaV    far    Mt    bar    be wtanttai*naid,amd as aattor whh whoM, that Mmdacf aorraw. wkdeh flita acrawd her «to* m tfi'faiti. erer wm thara. Mm tafaato fofe, WMlthy mu, man raaowaad far ihtir btwly. MdMrawd to tapHrato the htort ta the heireat, bnt tfttr exerdag thav atoaottia fla*aee,thrMkia rate frnu bar ooM ferual hHaw otan it th* anHetada of portMt darotod to tha proapaeM ef ihair ahUdrea, ralhw thu to lh*M Mtaaa whiafe ar* tan to make than happy. Tkay orerlook titogafhrr thoae pMtmuMta th* taart, which, tpriagihg from affaetioB, an the oaly toeroM of raol hap-piataa. Weabb, with aoeh, it th* grata iduta happiaatt, rad to pitee it ia the poasetatoa of tbeár ofcpriag ttay faratk* th* mtaas ta tne aajoywMBt. It wat to la thu cast. Tb* ptraafta war* waabhy, aad tbmr belored daogh-ter, Mary, muat marry waolth. It wu far thu they had giru eo mneh aoiicitud*, aad aaffnnd to moeh eara. It wu far thu tkay aeptraiM bar in bar earlitr dayt from tb* idol ta bar hatrl; ud H wm for thia they aelactad a bnt-btad far tar, aad rammaa M f bar to tahnút to th* mmriaga. Mary wura iftaliruti dm^ta. Htr-tng had tar own h*ppia*M dtatooyM by ef whMbth* wu iffeonoa, her chata dehght WM ia taennag, M far a* ta bar lay, the hsppiiuM ta tat parafelt. Sh* wn* taartiad at thairiftopethtoa; hwt being aaanred ttutU Th* faufer aqaar* faiu hau* alafeding u tha ootnatwfemn Riba Mae weua the hriuk. or the brook croaec* Xibu Mas ffer tiu nist phrsae, shhnugh grring by the ifauett pictsre of fae pisas. d*M. h meta ta BOefaaiw»l. loek rnther lnsk,i sad wkaa the sfaraiiid hraok winds *wsy ay is spresd* Into winds hwsy ly the sftls uf sauttar Maaunnl retd* Inl tkirafh    ,    . , aad Inuiy dirappaan iiaidai ths graca nrn-tilu dignhy, I Ibe auanr plain of it Hartly OoaiM of Far» Wuud—thu prsuy sqnsr* farm-bonsc, half-hidden by tbs tsU elauiaUu lower «sort before it, which with ths tpociou gardea sad orchard beh.od, tad th* eitaatire ban, rardt, aad ata-htaldui, aeeuuplattay oorapiat oaa ta tbe tagla farnwd by tbecroe-wag of tba lane rad the gircsm—that preUy farm-honie éontaiae om of the haroMet ud auita prooperoM ItmitaM ta AbarWigb—the Urrai tad thhriaf family of Ftrucr Eraaa. Whether from akiliar good fortuac—ur,uu BKwt prohabM. from a luckr mixture of both— ererything goM right in hú anta farra. HM oropo an the beat m Iba pariah; tai hay M aerar apoiMd, hu cattle usrcr die, huaerruts aerrrthiere; bit childru ar» neiar iU. Be burs chap. tnd rnfls dear monsj gatbera abéta htai hke a anar bail; and TM, la apifaof all thuprorukisg ud latoiarable wuepanty, ererrbody tora Farmer Eraaa. He it to bu*-pitahie, ao gnod-nstured. to generooa, M home-h: Tba», after all, 6m tb* ehum. Ricfaet lisr* oaly fesi ipotif Ih* aiatk hM thay htr* aof slverod him. B* it joat th* asm* la look, aad word, sad way, ihsl b* wu thirty yean ago, »h«u ha aud hie wifa with two aniTThor-ata. OMtow. tad thaee pig*, taqir thawertd W Deaa (itae, * biiM htifBhi af twoMy taru two milM off Ay, asd lut wifa u Uu tioie womu —tbe ttme frugal, Hdr, iadnalriou, d Mtarad Hn. Braaa—to notM far letrri as ucurtsiaed wudew l.glL Tbera mighi Otou*, Slid than sgaa with to b* too particuUr. It «** bngbt alar nuttibly bar* feao i ihaet ui gbt act—1 dun’ I Vet, 1 ta tun It mu Btar-ligbl. Thau bright wrb* Inukadgeat-ly doara, ud qnirerad ia th* depth* nnton iaqaitr Oratfcu wetTuaad H. Ilawstaramw ■orad by u Matagiag ia ttair dratat^whiMt tha aiurenag Motm Hnuhlad ■ Ih* aigfet braath m ii but half atinad la ifeoir tiamtats. It waa, iadaad, aighL mota qaut tod moat tuMma sight with all its scoampanuaaaM of hauty ud loralisttt. W* war* waU preparad for tba aipadfttoo — UetidMa noreradearriH'* w* had a Urge bnf-PJo rob* tod Mr* *r thru bora* hMaXaM, e itadf, uw ud emw drirtr la mr pwhet I had a boUM of Iwudy, aad aa* of Cult** i* rnlrtra- -sot that I iatoadad to as* it, aut for ■nythtag, yat ft was IrodM, aad 1 abewld not woadra If It had aof heu unlota.' id bafar* nth ar of u wMl k> Aabura. Tnrniag ap a aarrow Mu, w* wrat u far m Ih* Btoa* qaarry. tad lhar* fa at arad th* hurt* to tb* fasra, direiftly aadar Ife* shad* of u uahrageoea oak that hungutar IL Thdtito*-Uw wu to aaoludM thst a* uae wonld hart aatload Ih* atrritg* tea rod* off. la Mm thu flltaa minato* w* war* al tlw grare | an: Bta aartaia, Ut Hunk plakau uwa ufl ai Ih* hntiom ud iwuiad aaid*, gar* h tur ijfraM to lha tauMiry, tad la h« fau flr* rntie* s.sra w* hod apraad Ih* Utofcau round ta* haU ta Hw gytr*. aad momiiaomotg uperaUuet ho Ofet hat fa* lallMtod an ttal with wUl faeibty a eorju# au h* aaau had fro» th* grae*. I tea at baei bet a nertu in t.i. h mit-iariL yet I will wag* fan to oaa that wuh i ron m tooM, asd a aiertr atatotoai, 1 aaa raann a fotay takTtodstfaedutbtauafaM, AH ih* grara ag^ tfed ahUarato arary wiai my work la fafrty mlantot. •P arary W*M *1 I hart dcfet II ■or* Uw* uiiea, rad yell am uythiag hut as t« fail M aued w<ek tb* Bnt proatu I* to apraad a !*>«* tiofa round tha bud if the tad* replsatd M a* uitiHi am. «* weM autpati H had ■*« huu mfoidaaM I* a Mw mlaeut •* wwadraro to fat bead faaheJTtaflheiaieu* w$ey flag«, wtan a deap gTMa masM bim aay aar. Tbauai-tatayfaraghtltwu iTramaiag to jRJL* ■*,UW*dM**tt Mr. a fair trru ta • manirafa sageL It u aaid a atoa* Wfe^aan araeled to htr memory atForeta Lawn. i bar* rat seen it, ud tbe IU ry msy or msr let he true. V'et the eleepa well, the den faneu gently oa tbe amigrut deed sl Clerelsad, M on tbe srieto-cranc dead ta Fereta Uwn. .(Mens ihiax be ■sanred, she wm not eonperti s sssond Uiae aUio to ths tomb. Saeetiuffertf, israwclt, TLigp trsa s di esd-fol but (nmmon fsto. Quilwds, hke t'.ee, I UBUillr through tÜlsme dark rsller. are s ftk ^leopM. W# ae horn /u(—we lire/■*«—we du foot—tad art foot burned into tha tomb W* hare aift ptaieBW to await hke th* eoid-biooded EaclisL oomipiion' slew approuh. W* bare uo bwtiians* lik* tb* Fmcb ud (Hrnasu, to mfanwie their protocting shitldt betwsu *he hring ud th* dad No ealuombe, like ths llshsns whore tbe daad stud unroofiur' U u wuugb for us to thiak of tb* Uriaf, tod Mt the dead lake ear* ta Ibainr.Jra*. AdWUI Und aanuti thMo(aUaiii.iadgj.. 'rou -eel'rwmgi, tad a rub* of «|iollsM white, oaa s crown gold, sod s haró of immuruhly, ud in tbe Md 10 the dny wfien b* makdfa np his j**^ may (jhriet prtient tfaM fu.‘..... thruB* wltb exoudiog grast s placa by thy stde, thsro ts a Mrs throiigb ths ooubMh *■«* of cieraitr MEDICDS- Jtot*. -Ih* wrIUr of ih* frr'tcln* nenatlre kai Ml ml* eeuMrr. *M I* wtm s peftiMr wrIur U ton I naiMucriBl *id> * foivr ht**d lo «•esrtnrt Tkr ewrol ■ • aiMrc WulMu btaore hl« at by, aad gire me I mg of rodeemiag *M. HcUftlto pctoeh ifur life . wM wecnix tor a OR, (WrftMn (orltaDelltrWnMlrTHM* A Crushed Flower. A BAD BTOBT OF LOTR. IT irriilBI.B SUM, UQ Thsro i* 8“    vkM own to thoroughly ibaurb tb* thought*, affBct th* mind, or gnr «n tb* ration, of either mu or womu, a* that ef pure, uadeflMd lor i for aaother. Once il take* paeeeataou of th* heart, H can a*r*r be eradMstsd, though it mqy be imottand. ThM paaeiao, diaappoiatod ia its ohfscta, has caarad »«r» mufdMfe. m(iBfe*to«ida* nwra u-hsppiasH Ihaa wt ultar; aad wlkh*r*r may be fas opinam ta atowa, '.hoH wb* hsT* ex-p«rienr*d H* parrar, kanw that oaw in th* httrt it ruM* m tnrerrg* throe 1 do B'lt sUude to rrhal M knuwa u “pBpt>»t“ lore, through whMh Uwysiui g ud ieeipwneo' eM nerrly he*»ai* “nMdu'' with *a*ii other, Bor to tlw( “pttak'Bal aftrocto .i" to much la dutg*d in hy tb* lieuUnu*, but tlwl holy, preOuu Wire, «rhadi thrilU th* rery b«ari Ihti for*, which, “iprtagitf from giwd wiO nr m,’’ dshgbM .* toolhiag tb* inrTows, llghicnog Um MfM ud gMddumg the tout ta the OM apia wb.im Ih* sSectinM *r* ftx*d. It i* * for*, 11 igral to uy, ■eldom found la ear duawtlu lolalwa*. Aamug the ponret ifuiM, *»*m*g* dau»ut raetarethiuiMfetiM iHlmp«rtaBH rru ttair rriah, ud wonld eompMta thrir jay, tbtgarahtraoMHt Sh* rru mairied. Uoaty rru larithad upon thewptiiM, e*U-tag forth the edmitMioB of huadrodt; butta torall, th* kobtad reetarad oaly Ih*' body, not fa* tool, of hi* bride. Lett *nmm«r, Mary—far I caU her hy no ntharfeUto-atth* **rM*t aohmaaun af her husbaad, riaitod Capa Hay. WhiM there he etjoyed hi* wealth, by dippiBg deap into the fmhioMhle amotament*, ta b* fannd at all eatenng piacee. Hhe, en fan eoafeary, etood itoef from eooMty. Una of her bahtto sru to riM atan etriy hoar, mwder npon fa* beafa (a aolitadt^ rieitiag tta haipaaef faapaw in tha riaiaity, «aijay fa* fawMef kwdaeuwd ttvna duiag *a*ef faoMmerniag walks t¿»MBlria4t-JtaB«iggrj*Jros-«; igj* fae thu deaerted'haaek. Tfaefa eyudMaet^ MMt, nati! aur each other, than tb«r* wu a matosl roeogaition, and ah* fall awooaiag into hi* arma. Be wu tbs long Mat idei of wr hart “And hare 1 touuci yuu at ■**«, to •> ni, ro ah* returnsd M ooaaeiooaoa*. “Desoist indeed, hare b»*n tbe yean eisM w* held tb* idtaifeHtTWw beeid* Ih* nil rrhieh ruas throngfa yunr fafaar't garden fAfedhare you not forgot ton mef” she ok ad, M the rsiud bar full black sad wopmg I. Forgottoa you! Harea kaorra thst day ud Bight yvir mug* her lIMd my heart— Ob! Mary, why did you aot writ* to me and uewer my Mtlera u ybu prnauted. ‘Writ* to you r ah I I aa it all—our eatres-peadsaa wu lauraptod.' ’ “Did ynn aot raoaÍT* my Mtterar sskM fae rarfauMnnhaiML “Sot on*. But I era it elL Our oorrupca dauea wa* wstobed aad lalaroeptad. Oh, how I bsTt rrroogM yrra I aad bow thst erroag haa deeulated my kemi 1 hae* lirM a Ufa ta porfect raiaary, andar the Imprtsstoa fast you tb* idoi of my doaJ, had so eariy brgottea aw. I ofa bow die happy, aiy lora.” Aad u bar toad faU upoa hia breast, her OT*r-jorfril ksan WM ratwred by toan. Keakinf a mor* retired xpot, tbs toreri eni I'buM their laterriew. He reiatod tb* pang* his haarl had sxpeneocad when his Musn were ratornM to him uaupeasd. Hu eonfi-deooe ia bar Ideiity wu at flrat shsksa, ud with that ruhnea which yonag lorsra ar* *1 way* piM—id .wifa oa aueh oocaatoat, 'l came near cuaimitiag aatf-dalructiuo. Aflar wards, euBTiaosd, hurrsrar, that fa* appateat dssertioa on ber pert wu tb* work of her pa reals, h* raulrsd to ass hi* ntiaasl *a«rgies to put himaaif la a poaitios to rria ber. Hr WM euniiMful, ud still igaorut of bar wbere-aboiiu udoonditioa, axsM>t that (he realdad laoaetath* flaturn Statu, hahad atortM ia March of her. FrorideM* aamned to guide him to th* rery tpet Batwhu h* liatoaid to Mary's story, wd Maraed for fa* Ant feus, fast ehswae, itMMigh nawiUingly, uotbar'a, ku heart unk wtthla him. sad he, toe, was raody to die. "Ttal w* man eeperate fcretar,” be said, altar ha had ||ffi|aJly raewrared frtaa thuok. Xe, aa, aot fareear,’' rapitod M*ry, aguay “Let M pray Ood to hatUa lha bora it flood- , h of toogn* and bmh, tar goad looks, aad ’ rpmift drossiag; a frug^ u good-aatonta, aa actire, sod u pUiotaresring Mrs. Eran* at Ho win mofaer*” ‘Vhey will ta dmoppoatrd, ud hath aagn —hat aot at m? rafaasi. (ih, haw UNy wj. dapiae him!” addad Jaaa Poer Patty.jBslted hr hartintcr’e rcmpafay ud touched hr ra iafagnatioe tuasi eanraa) ie ttaft miid aád cntie ipri. aeald aotomier eommud bar faaiinai maraly with faa hop* ta hatwnaf faair aw diuoa, bat aaly to IM, wha HM tea Mto, faM for Ufa faey *» daemM to anbepplaadb. A mug fr* wuHita rip mu. money Is tha OU, tad nulriiea ira too oftan arraagsd rad saasuBiisatod whan the baarla ta fao»* aaitod by «tOHiuay era ufrnagtd w teah atlur. ia ailhar mM Ufa k-ag auaary nrast hdiow. Msryil , uauatinof Ohio, sad wmm ttkiiiiiHflil Mb* WM atallriwidarhniaaiti, with kwg flossy hatr blaak m tb* roew’p •tag, rad larfs frill eyu of fa* same «dor, wbieh la etwraiMHoa tfiarkMd with fas iru tagMtns luidtliewat beratiflil Ra was- uU irnhM ta iw arnage, «raeefal to patrirafeoa la bar aattoa, with a Iw* tad hand pmfaaily «udtaled. aad jmralMd with *yM ta uanarpd—iltiMaty. Tel her uwtaaoaM bore «aaamatiy a faip •di ta mdMaifaaly, wbMh. to fa* told pituly tbal fa* bean wu Miflanag ltau«|¿ I Uddw I'tog, Slid that fae phytMal riakiai bwtafa fa* oorront ta fa* aUad. Oa It WM imytatted • itory whMh, faoagh fahM told, ■•odeaftoearmaiwifaiallfa. Utofafa U tarly Ufa taro had hwrned u ttlMtaMMl fa tpMyfaUew. Btrparaamwar* witffay fa* WblM mom ahtidraa, tboogta ta fataPMa ta aur dufa, fast w* may ta aaiwd faroetr in *teratty ." UMf«a grul It," WN bw ruptau. “ i dara not, 1 caaaet auggaat what ths tor* ta uy own hurt promptt auto da. ¥m ar* fa* wifataaaothtr. I kaow yw too wtU It b*-IMe* that you wiU toMant* fa* Ihcngbt ta dm-bwor. Too mut fltaflU roar miamaa a* a •Ih M hut y«i safe, and ysu aad I, thw|h oar bum ar* Mfwfaad a* oaa, aasl ta far Mptratod. Mary, 1 koen b« aaa p laman in Ufa- I knew ttat you brae m*, trta m yo* dtd vhts. u abUdiUL waadtrwd Uf* faroufk tb* nildwond* tod gafaared pratiy fa>w«rt for etch othar. I kaaw fa*t aathtog faat lora frOM ma, but 1 *u oaly aipeet to aubraH yau as my owa taolhar aad a bsMtr warld. I shall ta Irna to my Iral fora aatil d«afa Our tiaam may Ily aommcBuafa, hnt your pnaitluu. mar* la dtai warU FWawtall OodbMsaad praaare* yw faut banal” Thaugk fa* word* raahad bm tory, i Mary hit hauly fa* trnCi ta fa* ward* wbtoh •dl tp*a tar mr. IW* wm on* hmg, Mm tubrut, tad th* brukan-burtod lurart ttpo-ratod aerar to mam ^taa n fata tab. Mary'thatafa hauaie m hod tin'; «hanfaaf taMh*ÜMNldd*taiB*. " Afaafra* It wt*. laitid. k faMlta* tpnagisff frnw a hnkaubenn Tkta wMtaf faaataftatadi af tar puuta eeg gmaaditatdutadirafaii i MpMaNtaedT Mery WM ewdantad faifata the will •eranMa.'b. ler hoaM I* wiU wMtar. a hd#tod apanlhtph. mt atafrtta •• jrawturowe-Mme**^ »■• — a. e uaw u< frftty-frrc, u the wu of aiaeteen. ud, in a ail farent war, almott h food iookiac. TUtar cfaUdrrn—ax ^yt,”u Fanarr Erau promiecuouily calU tbewi, whooe age* rarj from etgM ud twenty, end three girM. two grown up, tad aue the yooagMt ta the family —are Joel what migbt be axprased from paruú to «imple and to good. Tha young man, islal-Ugeut and wril-onndactsd, th* bcire, doinle and prnraMing; aad th* bttfa H prettr s cnrlr-bsadsd, niay<h*sk«d pepyet, u «car wu the Ct ud pUrthing of t brga family, b hi. waeer, with th* aldaatdao^iorsthat nahsra Mda. Jaae sod Pawr Reua* wsra *e emaki sHkee* hath nfam. htailtai aar two maun aot bora at SHrüEESl regimiml imli huel ttti large msofttatfaa Dps, white teeth, broas hsir, clear hultky complaxieos, sod that aort of n<iM which ie !tber arataie, or Rpmaa, our seqaiiB*, aar it fttot wm rofriMM, ttat aum* parec.n* prefer •lo tham iU; hot B non wtoeh, mefatuuly prnnuouL tod tnffieMuliy wftjl ebapad. is yet, Mihr ei I kaow, snuayuoua, alihuugh ftta parhsof u enmniou ud u well twAing a Matare ■« w to ta een on u Ifagiifb face. AltogeUur, thay w«ro a pair ta tail end eomety aiaideai, aad, beiag iwMiaatiy atnred Is ganironi* of lbs esma cohir ud faahiua, loukad St all time* *o mncb *lik<-, that no alnngar eeor dmoied af knowing them apart ■nd area Ibeer aeqaatataaeu war* rat bar aa-onatomed to think ud epeak of tham gccaraUT u “tha Eruaea,” thu u tha aoparau iedind uaM Jsa* ud IMitr. Eren tbnoe who did pre-toad to difignf^ tbe OM from th* ntfear, were aot exempt frnm niMtoku, wkiah thaais ton—Patty eapeeiaUy, wiio delighted in the fan to 'ftaa prodaaad by the unusual reaem-bluce—ware apt to farar hr cfeaogiog tha place* IB a aaik, ar eUpptag from aaemdato lha other st s ouuulry im party, or plsyiug s hudrad liltle innocent tncka to noeaaioaat *bm a tpeat bludarud a marry 'mogh. Old Dinah Ouodwu, for laataae*—wta beiag rather purblind. wu jaaiou ta batog auapac- ■a the parish, thst he would dsnce with frerr pretty wbirii Psttr p^y ri m Ibe room, lost bM wager tod ta taaiDi Mm rlssrty thu her sad hsd dsfad artu the Eranau to pnaM her diaeernment—seeking u rain on Patty'■ hand ths rat finger whkh riie hsd dressed on Jane’s, taonbed tiro ineradthM core to the msrits of her own UKumpershia ealrs; rad esuld ta hs.-dly nndaourad, erso Ur tbe puliiag off >! Jsa* * gtorr ud the exhibition of the Iscsrs tod di«ital eswsd round hr bar own budsge. Young iieorie Kelly, too, tbe greatast btu ' ' L* ■    ■    ■ y that h Er! m the r» id ursrbasrd) by thttnuey dsoasl s slipping into bar aiater'* pUro, ud 'perautdiug h*r to join her own unooamftou* psrlMr, to thst (isurge danced twice with I’tiiy, and not st all with Jsa*. A buHnngpieeeta ma>i«n.Vhirb prqrtd, u tbe young gwlfaauts (a rdtiK ex- C' II* of the first wsterj wuplimsd to ssestt, Mias Patty wu not dieplcased nith bar pulner. How littM does * ram mu know of womu kud: If the tad Ukod hiaL fac wonld not bar* play ad th* uiok for th* auoM of Ooi conda. In short, Ihom Ibctt trboni d*ra. Jue wu chiddaa for Pauy'tbod work- ud Ptttr *Mp pad tor Jue't bad tpmaiag, down to thia, Ibair prime of womubuod, there hsd been u end to th* oenfjsioo productd by thu ramsrkshM u, ■mnoa of famil* likanau And TstNstora-wbo aeu oom* aurk ta is dtTtdnsIity upan tran her meueat produc ttoos, mskiug tom* unnoted dikerrncc batwaen ths Mmta drofqwd frnni one ewe. tbe rnbiis bred IB CM oatL the t-ftran growing oa no* tmik, ud lha fosTM hsaging Irum au Wu bad not Ml thaee ronng maidraa withoiit out grat ud {■ermuc'titdieUadios—anuuralsad ttnking diaaimMnty ta tempar. Eipially in-dnstnona, aStoUouta, hojqiy, and eiad; dheb wu kind, happy, affkcUuasW, and ladaatnoua in a different WS1 Jane wu grar*; Patte wu n. If ynn heaid a hagfa nr a aong be tare u Patty; shawba yampad ibaattrU.whM bar aMtraupuad lha gate; wu Patty, atm wb* abasad tha pigs fcom tbe gardsa u mstrily u if sh* wu runalng * raee, to tfatt th* piadtft as* fednd bar, wu Pattr. Oa fa* uihtr bud. th* that m ■*«■*•"' vu mskiag, with lU owa rartlUd thfr tda, u is- ritlhli dsru la hsr mothsr't hudk* ehisf, ud bar hKM rittar rasd tb* wtiilr. the hat wu so pitatfetly faidira SM hy Dfed, M* toMdrai ynoag wrkeyt, ■bt fast au poamraly ru am. triaglu r own b*d ta ran Iowan— h* paM Vbm ta tbe Alpiae piak, or th* tlabut r bki* *MM if fa* Whita erentng priurn**, whoae arodeat fruwtn, dgug *fl mu a b' blsd liar own eiurarler-wu Jtae IMww ta th» gtiMip* of AharMigfa n*»d to u mtt that Jaot’e «gmag 'rotr th* flnweri, u well u fa* eorir SMadiatu ta bar ehuaator, ■ram ftetn u rogsgeeaul to uy Mrd't k**d gmdsatr, u muifligat, tedoM ud tuber ymmg fbnlriimu. Of thie I know s' thieg Carmín H te Ifett the peeftttatl ead uwoel ptai.U a«te toka I>aad >a Jea*'* htti towrr border, ud if Ui AA-hibold Meelene diu toMtaUDU eoDM to lor A ofloT them. Id-iBOt *•• thti M oar katnieie ta eftrtfrir'e la th* Biewuwe, * eteime ta e fafarul dae (Wipmm *m«*d el th* feria. A «Huia ta Mm E'*u had h*M u tucLwaafril le trade u Iw- Fatty u anebgrrtte tfaw rihwrofaMr, u «be tru sTuwedlf mtrritr. In d'wwe raff otH, he cnntteaWT *t ber tide; ud bcAire be bad I * maafa'ia fae kotme ail tbe iapatro had giTea OtarMs Futor u a knu of nm yomag eonaia. ao4 Bb*. when rallMd on the ubjact, cried ft*' and t; oh! and pthsw! tsd wradaml bow people aonld talk urh noa*eo*e—eud liked to imww rath noneeue lalkad to her, better thu uytkhagife tbe wurid: Afleira wen ia thii etaie when on* night Jene eppeared etna grirer ud more thnngbt-W thu asnal, mta far, far ladder. HheáAed deeply; end Pat^r-far th* two titunihttM oQcu-tafeqaiind tcáfariy, whsttiMd h*n Ttie raqniiT teemtd to mue Jeoe wuree. Hhe bant fato teen, whiUt Pstty hung orer her tod *oothed htr. At Mngtb the rooted bsnalf by * utrong effort; aad, turning twey from fati afliaetionsu oumforur, mid la s tow ume -“I hara a grut rention to-nigbt, P»*tr, Charlee F.dfter bu atked me to mmrv brat’ ’ “(SiarM* FiMr! did yon ear Cssriu F<«-terr” eaked poor Patty, ireathUag, uwilling •ra to trust her own.' euaa egaiset tha trj-denoe-ta her heart “Charlee Fotte-." "Y ra onr oeaain. Chariu Foeter!’ “And roa hara acoeptod him;'' inqaired Pai-ty, ia * boane Toioe. “Oh, BO—BO—no! Do rou think I hart for gotlaa pear AnhibalA' Seridm I am sot the persea wfeem h* ongkt to hare ukad to aur-ly him; (slat and hcariMm u ho it. I weuid wot b* hi* wife—cruel, anfaeliug, usmioly u to* eondnct hu bees! No* uot if be wnrh< make bmObom of EoalaBd!” Yon rafatad him thraT" No, my father met u totdeoy, juet a I, wu reeoTtring from th* tnrpruc ani indigne uo* that M frrat (trnek aw liaab. Bnt I Hal', rrfrm* him mast cartokaly—the fiiM*, dumriiil. ragraMfnl riUaia!” 'Toor fathef H* wJl be diaappuiaud Ar» Too t Ttar* «re igfam. Vl'hat thsil I MT of Ita ebnut public wucBBip OS thouuadt who mmwertki* ^imra if they feel di^Kud, fasy u> mmjt coureh <w cedpri, ard ataúd a raogioM aar-ria. At other tima they alay at horn* and read th* paper, or idle thent, er eqaere thm. ucuaato, or SMk aoud amMement. Is fad* cuaato, ( “•inriagf” lapaaktomeata soamon I Let them twdg» what I wwr. WiiM mMiri uf ta th*H wbe e*M* ragn-Mr!y t* t pMu of worship; tart eosM MÚtar uamatterof Imur Tkicar* era muy hi fast o DiLtiua. Tbmr faltan iMifht them to sM*e Thefr losUu h*e alwtra heu to rau*. It wouid wrt be reepsetobb to muiy a«ray. Bar bey otra oo;hiag for thewnrauipef Ood wh a toey do com*. Whmber they bear Mw or Goepel, truth ur error, it m *11 fa* um* Is them.' They remember nofaiag sitorwardr T.bey put niff tbeir form of religiun with Itaee C) ludsy dotbu, ud return to tha world, la tto* “■tnTingr’’ 1 u«ak to owa of eamaun tea. ' I/et them juilge whet I uy. What rilsll f ny of thui* who toidum *r rr read tbe Bible* There ere Uioutaods o< rouoe, I faor, who tnswiw tbir (hacriptioa. T.jcy know the book by aamei T. qy knew it. I* I BBKmly regardad u tb* on'y book whteL. uwhanibowtoBTeenddM. Bat faey eá or ftod um* for rcaftlBg K. Kewepaperx, frwarncM they eu n^, bat tT.? , noT* Bui the BiM*. And M fan SBriTiBi^lto^ bed ia faat igony the first eor M*. but ftupg LecsaU on im (I? pamtoo ud grief wbi-h aeldjii fadi to caerte ia a youag beait. Aftta a wfatM eba TMumed th* aueer “We mui nut btaiue him too mfem}' Pertaap* nrr raaitr made mt thiak hir at tiou muHt. mom thu faey luBr did, tod yori htdalimtafe w toe asfeon. But yiMrauJ V We lim no nnkiadli, arbadwn'WMV V. . Wker Mum I efa. my werrdeer J*ae( iked wnn m*-hath**My«» '(gh^    Afrg    v}^ from fh* Faiiy » hhug, *fff yen wovldaeoiM hot aaaai* to apeak htr gtntroM wmh, tha harm iato * frmto flew uf lean: *iid Mte itoKi*, matnslly ud itroagl; affectad. upt i* oaeb other’s 'trra* and w»~ comfortod. That lught Party cned Utrwtúí to tMm hut lah sleep M sot of long duration daw* the WM np. I ' rutbiltoe the dewr vid uraiisrd elaeUo *(*r—the knew tbe e-iUBd well —cam rapping behind ber. a hatd—nk, how ofre < had iIm thnlMd at th* L« h of thst bani'— tried to draw hmn uadtr hm owa; wkMt a wW! kaowa Tutu tddiuaad hm la to* turteat uu maderut scouts. Party, mj^awn **»*■ Petty* hare you tl hat rimU 1 tar ta then wfrc nerar pr* r' Tlwfe ere mnititndM, 1 frruty haUsra,ta faro eaodiuun. Wifaou (led mwy rtm ta Mto mornmm ud wiihut Ood fa*y Hn town *• ugbL Xuer afaaethiag. That ingftatarth irg. Tnty retan» ttamfc* far aiftfatag TW tech noU^. They en *B dyng rtmtarM. ud yirt ihex an oM ■**■ U uaudog tor»» wiih toeix Hekm ami tetr Jndg*. And la oie “»uina«r I speak to om ta eeuatu -ua*. left iemjudg* what 1 tty. Buuass»aPs«nuBSTam*> *1—Thiadu , ■ki^ scuog, nil Miifei. Fana«t,di>yu ii uTlhu rthea yaw plaua feeafaupttufa •Ml on year euira Mfetol da y«m auúÉMí frkt mMoeacn for geed ar far enit eg a tpu It good m bod: ItmfarunLaf W ratbur, aad wha ■prapd orar faa pnggidCfam Uwum, fam a ri i »to mow W r thui^t of wku I said to yaa Mtt aigbtr" ■**:” repirod Pauy, wuh butonxra “Ay, to be lur*—to your own dear *eir D-yw aot remsmber ibe queatinn I uked you whta your good tatfeer for tb* first ttme uo-r-i~ietr-yweed nee* saddiely toot yra bad ant um* loth), “T**,”«od wui you'aot uy ‘Yu’ BUW. “Hr Foster'” rapScd Pattr, with tometpir it, “yoa Bin aadar a toiaMk* htral D eru to Jau thu yu made th* pcopotai, tad yon tre taktxg OM far her U tbi* rmr momeBti" “kLttoke Ton for yoar sifter' Propou'i' Jaoe' lacnfahUI Impjuble' Ten wejee- he icok Jau for me iau a^ht—end he it BO deoelTei'' wrth toara praym, ud yicldsd the bud ta eougbi to hu p.rotaurt. "He mittoi.k her for me' Ut tbit defied ne to pcridu birnt" And M It mooj I at litU* Lctiy, wl.o he! swty after t gtow worm, added w the deeiwDiBg Iwiligtat ud Ih* torar’i Batnrei ruoBMut, bed pnrioeed th* «unlutt.: which g*T* uur Patty ■ Bicfat'i mimry, to b> oompeautad hr a hfatime of bapp'neu. Jir •M elatut u glad to Mu * form u ber *» tor WM to rauu an*. CbtrM* u gone hume to his father* to make prepantiuiu for b.» bride, Arehibeld bu toku e great norte gardm, aad ther* w aeme talk ia Aherieieh lha nmmag* af the two awtor* M to M ooMbratad on tha same dty. “TiL. to deoeiTei''’’ thought Petty to hereell, u ■awM* baoBfig Vigfatly through h-*u tMTnu rnand U hi* reimrttod u imcuateiou end aooc tarred chaog* of pUce, u either tutor nwun. td hm tUtiao broide I epeok tw nu ta etasaMo i juage wtort I mt. W hat úoU I aw ta fae*» wfrc ■erto Wuald r .our , jtied with Tiriona not of long aurmtiom Be'v. vrerrtluag that poura !&rlC^ ap.au peeug with^raefP frooi thTprdui of the dqy Ta luT r«ta of the gardea .... -Kj, {'t,,, ralue ta fti; ru^ U Mulbw keif m kuraalqint    ^    f.,    _ great I foenirmbe-’ (hat ika eotmy ut auuJa i It to diM; m. »’• hi* dattruefeT* A«lria*fe end hat be box ’”u mor« laboren, probaMy, ix hit -employ. Ibis tb* CMpUia of uur eta» ♦iroi. Why sbonid w* be su caataul ta regard to ih* food Bith whieh war badua ara sunrishad, «hile wt pay to UuM attuono to Uw amatol  jpwr-------------- pabolum which rur tomdsracMTtf twSZ: wacuu easily slut ths stedstd iliiuasia lbs miod u IS (be Iwdy, sod fast dueeee km-piuied IS tb* Bimd it rery iikoir aradiratsd wiih more cimculty iks£ tr-ues iiw bod^. A book or ps{(«r exerts u isfliicawi ooi ■ly m time, but u etornit/ roU* on 1 0, h.<w icfisitoiy, momeatontly imponut a wist, ja-dici.iM, arleetiaa of rasdiag be made for ail, ■¡lecaJIy for th* riaiag eg*. OiTi Hin An.—As lodito, whu heard a ar- ‘ s ia t DhrittMs «ettlentoat, wu much siOtmI be tb* claim that lie thooid gir* -fop *11 toO' d.''' The duty preaatd spra hi* hatrt; he rettiraed to bu wigwira; be meditotod seaoti It, ud .d Mftgth tuMma'iy rmu>r*d to on i^t G.4 rmaawi. First, be took kw nfre, am 11 spsrl for lb. Lut;^ thu hit luhiag acpariM-i; the 0 hit acutí luntuire; thu hu biaaJtoi —rapeai'ng, u h« *ei span each artiele. Here, Uiról. uk* that” Fisdiag himttif '.tiriy deetiiu e, btriig gires up uI, b* i . I -U that be wu furtekt* of Uod tad wu e \irtwi diitraa*. The darka*** uf ds*|itir aarae •rm biui. Ia thk, bit !ut extreKitr, br is. («l eelf cpo* ihe shsr, Njmg “Hsra, Lord, 'sic s poor lad u.” Ths oflartag wuseeapl-ta; xod ibrre, sioas, bsrtal ta huiu^btap or hope, fau p»<r, dsuud MTsg* nu daUrrtwri ¡IUU. (hr (H’ser < I sia. sad msds u hu e( g!o. > He tu-’O teoriwd to read, sad BM aau-' litnl with s BibM, which Le mod* his dailr he wu 1* eohiads, or with Uhrv'xu fnende, to Ihsi when he gar* I 1/ ta gsir tom “ali I ta odtoa recssrfrad. ihsi when he gar* hiatotif ap to th* Lord, fa* faugB.“-Aun'« fliirak Don’t Know His A§e> Mota PaaeMin rasa RvatfeL—WonMlla* .- >«aet    ynn    to    piek    Mnagi    ta    paarM,    drao*    • To parenna farooght up ia s lud wtrre >11 fae aew onuera ara eerurtteiT «lefed, ta'! dato of amrai oa the family ' r*gia’'r, ib (h big Hibl* 'I *aamt Mnagt (hsi tadiyious.» ced be fuaad, sol (wly too. useenaiB o| th* ".'i.i ead boor.” ta ihei- rooiiag p'Milth. ; peoa <d tU'dogy, kU afetodatotr igeim’t < f fae Bui_Umtaye*ra faey bare iMtooed T •ueb to the cee* bcwtyrr, u forml up>a w.. mind ererr dsT. jjl wu bat t »hort list* riset . bed la «grteulluí», ead be bed »■ eeat ku eely eua to berome ecqieietod wf* fauriy Oherlu Pealar wu s free y**iM ma, ml.mw fafamwMaefthmmon one lu fau * liw-drapdrlB » groal towi Ita wfrow weums. •frúato*. !atod. ead tUtrnmm. a hero ftafe* hnto* to *i»r kigfrm etoi^ la a ward oae of eelore'e |*allemra *■• H* aifaies .W taBHir* ih u.«gLi,t ok •• »■ nueúd g. Ú krorolHl*. W- -iSí? " urole lau. Ho- Uimo)< way* htartto of foe rouerr eiraeiu Me mm iltoi*i<( ed wMh faeeciiHni.r f-'gelor. end lad ut' wb..b kMmtodwtoJ^ sirr-crsiXESe Ytar foftood • ‘Mufed toatorot k. bed BU wtfa tafaw ft tau a “Maughter Sf Fna." la rvfh fo oqitout^ (, HM UHMfeiag bar aff*. HiM H faat ttmmm affi gofl, auet fifty ”    mT “WhT Uuaah,” eoid r* “t'u’ rat lb* «"i-> thu IweotT.* “WeU," aaid the, “I karw ’Iwu airtrtwei or Ifty—aoMowhar* skmu fama.” Tb« OM*tooompMtoly throws iatta*he<to by OB* faat asm* k. nor kaowtodg* (frtnag ■ rMiduM al tb* anaih Old DoeU Jeff, u ta WM ralMd, wu * era-pfobeartod. fawk-ektafad (i*«fr*y, ■■ fadrar-TiM of a familf to whuot b> bs4 b*m wiiwa, wfru qaito a efeild. with tb* Md*i*ttadu.a fast b* WM to ta btareiaf *a nachiag it ' agetalll. Uu mastor, n oeoor* hueotair. oed emriera td-A edraetogt ¥ to* igLoroo*», ud rartueded hia ttal h* wu i* Li* le*ei ki. tanwwgTuatod. By fa* ■•» de# rrt oa th-.hady Md* ta k< ta tftgM to ’Hm Jamfor, wlbCfe, with M laereuug d«aira tor wuuc. itafon, Irl hlnitokora*»-rTl>.riy o k»«w ! -ftiof teforo he woald be ft ^I'Utaatoigbiy foadi — befara yu sr. Iksi rid, ' «fad S ■eggrtl^ asightoie, am ds ■nmbsuig tsssed siihths usus. laftuir/!--tho'il the forttelh Hm* ■WbT, I Mtrafbi I wuiM dolaww * ■th »!(! ksow olH (ftul Pewr“ said Ihows slludtog to <S I'ssM Ned styM r' u isd.ri'i I yam to piek tUlags ta prarie. drop* of *uh.. duMMii*, ood pramnu ftoora, u yo i .toU,sfo»g (0. torrator It woald maks rwi ’-«t hsppy tur a owafa to diBM. bash lupta-r.rsa rua SU pro lucfases. B«w, da ynoukr Ur >pp.sg tmiM worda, kicd lauarkt, ssd IÍ oituJtfu yo* pses sUe'd. Tha* s*-rr <• pew's Bad preciuu* «toa» whuk *u (.<• >.. ( «I, of al l b near cu depura ywi. »;-(    LI ra orphu child, SU fa* urarM d/>- ((. ( her eh*ek* Take itatandof fadfrieo-(my, briffct diuemd* flaah is bu eree mUmatol aad fajeetod; s joy wafatm «Km* InlüeetfaMfaemempiMkro’ «opuAq »aid Ita sHyfa dn. ud at fa* «amid* ta Mwpoer, faof wmM* uu imiM* to etaar aad kkas. Vm wiB faai heu pfor wl,u I'lmiunpu yoor pMfowatfaaetow .d fa* iM.y, faw if ran M ptatad • mmro ¥ PuWUBgwwri* Tta fowm fad* Md rtna-frle to w«, lu formar grow btogtaar tnfa Mpti sod prodora k*fp(«r raflMUM* bi*^ M ** >b h M 5*-'Aroir.:=rsi.'S3Uc^ I in (hat eiioellT • lew' tow wtlT. dil tooMlsin—l-ssM ali dsi hu tootl. slldroriieil , in.l fte. e-nl •" matm bsir OB hi* tawd «« díróo .» mlesu* n»(« tospol.’’ "Well Jeff, tad Peto tru ro»alyao*¡-, •De Ler ” aMd JdC km eyra «ipaudtog « ibM saw    ta tarn," swoks ap4« tom ‘nara Muf. dtonlglÍMy* to wail lltl ail < -i graod faildraa gifa grawad ap. tad hitfau d (4* fora' fa# dida l w*rry Mytotay *bo<et hM*g*be *uu Hum *Air fau. ■* kad afeagi H atoar M id** ta Hire u v: ntker tad dMitor, arta, wtali adbad how tad fo. w**,etoA ^tow’l kfeOW IMHMa ' "B • iM *Mld rea fatoklata’' -“farat frm erUrWdrad.    Imm rniffMr eife toaaaa.' an» Owaw ros Sni. -As akdmM. ta t^jfrffiAh ■ft Marot. !irad aad dud « Ita laWu ta li*f ^ ■tihra la F-eara JlaMfaM storgsfaMfeoe hr ttamw lahonoM (adatan, and tta aa*« mi hab.M of atauiMOM aad pneaeioa. Um nei«bb.ra ranald*rrd tota sauam, aad < ' «gk« Ihet 0* WM to«rd.Bg ly mitoqy frc». ».eM ui itarici.'ue taolirft. 1fr*Mp«!*niai ^ar-•oed him wtaywrer h* opfowrm wifa sod u t' -e*; d(fr»froy»*oweum*efafww •too**-! I’■( III bi»wilJ nnra fuo j Iht (jl .• .,g word* •■lUnag kaerrifa frrae mr lofaL-r Ifc. p..w ¥ HaratalMi are dieupplM en' watro. wfriefe *Mi Mly ta |iiirak**il at * grw> , I bat* ahsoKali' ukarMl. ilie wfoiie -. fa, fo pnx-ur» lur itam thu fiMi frita* lag , *Bd 1 dirata fau fae wifoie mj u*» eheH be laid mt la touldiug u eqaadue* I... (belt Me ” J

Search All Newspapers in Cincinnati, Ohio

Advanced Search

Search Courier

Search the Dollar Weekly Times Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Dollar Weekly Times?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection