Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Nieuwsbode Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 4

About Nieuwsbode

 • Publication Name: Nieuwsbode
 • Location: Sheboygan, Wisconsin
 • Pages Available: 502
 • Years Available: 1858 - 1861
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Nieuwsbode, October 05, 1858

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Nieuwsbode (Newspaper) - October 5, 1858, Sheboygan, Wisconsin SHKBOYGAlf, "WIS, n.'M. G x o r. n B x r. K, HKDACTKUK. vooruitbetaling. 5 OCTOBER 1858. htiden tan eenen nationalen, le- pirtilen GoJ, vtrkitf xith boven de 'grenzen tijntr nationalileit, tn htm yold Je natie metr den di mmtcti; doch de chriiten yelonftaan eenen mlycmrencn, de yantehe wereld omvatlenden God, vtrheft boven de grenzen der natipnnli- titt, tn leperkt de wanrde en het wezen van den mtntck niet eene bepualde natie. RepubllkeUsehe Benoemingcn. VOOR 1IET CONORES. XKIISTK P18TRICT, JOHN F. POTTER. TWJCBDK nlSTIllOT, CADWAJLIiADEB C.WASHBlttljVE DI9TRICT, CHARLES BILLINGHURST. wcldra roltooid wwd het ccn er nederfelaten en hren rn weder g eulingerd, om allu ratwtukken, die waarwhijn- lijk bij de minsto nnnrnkiog vallen xoudeu, nit den weg te ruimen. r werden uit den weg geruirad, bei. lang aaahoudcud ge- dat ale eeu verru dondrr ran benedeu opiteug, vorkondigde de-dicple vreeMelijken Toen beval de jeugdige held, mct verocheidene hoe- duu orei elkander op zijn hoofd, om zoo veel mogelijk vallenda iteencn te beechermeD, .cn met eeue lamp in de liand, het zcital marfncii, die het touw rast hieldon, -hem in de duig- neder te lalen. Wij hebben uii zijnen eigen mond een veriiaal rnn zijne nederduling. Vnn tijd tot tijd gingen er roasta's aardo of rou hcm Lten, maur hij irerd uii-t getroffen. DurtiK of veertig voet van den top af Mr. Billinghurst in het veld. "Wlj ontlucnen ondorntnandu nnn do Eetrgrcen City Timei vnn 2 llvt yelgemle den huer BILLIXOUBHÄT Regler (den democnmtsclien candi- ilMit het kwam oim voov wij op do i" hamlon. Hut vcrklnnrt zelf. Wij diil hc( volk der Coinity en mann op körnen, om den in dozo stntl, op 8 Oct. (VrijditjO e.lc. le hooren. Do wuarheid lungtiff cn aal de belmlen. Ja r goene TOOI JUXKAU, 27 Sopt. 1858. Dtn EiUUelilb. H. LAIIIIAUKX: In uw BChrijven van den 18 ilcior, raij dun 30 hanil door UOUAOB E. Co.tniT, wimrin ik worcll uitgeuoodigd, .om. tot opi-nbnron voor liut volk, mul u bij le h.micn, Ri.-'.lefdol gij to'O te cencn tijd bepnlcn, mlj kundt, om on- ac U- mnken. 1k tot uwon vrii-nd, COKWIT, die door gemugüyd dnt ik u liedou lo Ilovicon ontmoütim. of to pliuituo (in vnuromler- dnl KÜ hier xoudl otn rugUxitting te houdun, wmiriii gij toen voorzittcr waarl) en u aTdoiind govon. Ik uit Mihvnukeu Dnily ffmtt vnn den 33 dtiitjr. dat nniir m ijn anlwoord to wncli- hübt in wrlko KIJ nproken mit, annvnngundu op JmitstleÜen Zatimlng. llou gnitrno ik ook bij dio xou KCi-aulpleogd geworden, ik dat lor u tot cencn redestrijd rooi- liot volk ont moutun, in ilu vollende. die gij hebt bepnnld, nnnielijk: öhuboygnn, Vrijdnp, 8 Oct. l'find du Luc, Domk'rditg, M Berlin, 2t City, DingdiliiiJ, SB Ik licl) do ccr lo itijii, Jlijnbcor, Mot do HU'i'tttu uclttinfc dn u wo, 0. BILLINGHUHST. hopcn (Tut on7.o liuidgenooion, dftt ia v.ij die R noeg Engelncli vorstnnn, nict "in reuen uoliticken rodautrijd bij lo TVO- zulf du liiothtcj burigtuii van Ulnli biijkt, dnt du morinoonxcliu prieataivr, cuvooli'ndo dnl hun iuvluod ann hut nfnuinun is, xioli hvbbun nfjjo- xondcrd, hopcnde on ligtir worden. Du govouloiis der Mormonen omloi- blijkbnnr cune vornndoriiig, mnnr de- volUsinou- zijn nog do Vereonigdo Stuten oYarhudcn, ci bij duie. gelcgenheid liut U roor ,de znchlste nandoeuingeii onier natuur, dun deuk ik dat bij van zou overtuigd worden dojr niiocaote van EdiiiundDuikd. l u (lo iualstu {diigen van den heer Uurke, toen iiij in.afxunderjuig' op xiiti'e. landhocvu te BuucoiisnVJd. woonde, ga- rueht le Lonilen, dut hij gewordeu; on Iot vnu dit gorncht werd voHrd, dat hij in zijn pnrk do pnardeiren knoijen licp kusscn. vrieud, man van invhitd, dil boo- rendv, cn het vim te veel gewigt onwrderlegd le Inten, snultle naiir eri ztichl eeu onderhoud, niet het doel om -lieh' van 'ile waarheid gcruchte to In .eeir gc- nprck met hem de h'eerBuvke hem'eeni- ge voor uit-xijno "JBnevon'over ningsmoord." Üijn vlriend zag dat, Hchnon hot aardschu ouikleeducl zicli weder unar het; stof neigdc, wniir uit hol geboren de lamp ücr rede on genjci nog, met oiivuriiiindüriiepi gliins' llchtte. Hij was dcrhalye meer dan overtüigd; :wat betraft do reden xijner koiiiat, en in een afzotiderlijlc geaprek met mevrouw' xt'ide voor hij gekomcn eu ontving rau hanr'dexe rucrcndo uitlegging. kind van den hrer Burke, een grlicfde WUB niet lani> geteden een gelief- kdosd panrd nalalcndo, den ruedgexol van xijue.uit- voor zakcn of voor vermank. DU guliefkdusil dier werd nutnurlijk door den Burke, den :vnder, in livt park Kednnn, mi-t het beval aan al'.xijno'be- diemlon, dal het in allen deelei gunsieling miwnt bchnndeld worden.'' van zelf, dnt de lirer Burke, iiden a'f- maken. De overheid doet al het mogclijko om de schnilhoeken der iiiisdxdigers to vinden, wicr pcrsp icn onder de wcrklicdcu der talrijkc molcns good bekcnd zijn. nnars, na het wcinigje gcld gönin iricisjcs.'bij zieh liadden, Khodns gingen, -waar eij woohden, Dczo werd avpnds t Verschrikkingen van den slaven- handel. HAVASA, U Sept. EPTJC Spannsche slnven eompjignie werd hier in het begin vau den vorigen wintor opgeript, de oprigters en TOorsUmlere ZiiluetÄ en Ponilla waicn, onze gieoUte handelnnrs in nien- schenTlcescb. Vinas, de eigennar van het schip Ibe- ria. en eene welker n an m ik -rergclen heb, werd overgehnalij er deel te nemen. Vinas tlnnide uil voor Cadii, alwaar hij nnnkwam, ne tnding losle litnddo, blijkbaar vor Hamburg, maar naar de ooelktist Tan Afrika voer, alwaar de slaveo tan getak dui- xcnd' op de werfen De bloom tot larwoherloidende. be'lraajrt Cfniuehe aansjevoordc hncvoelheid tuclitiij dw'xenil ftiiuderd tmintifi Als wij hiei bij rclioncn wit mot .w.-igons is die er iu aniital a.-nikomen. z.-il hot gc- wcl nijf cn duizriul iiedorkoi'non. D.-it wil nog al gaaii vuor ciincn' enk'elon dag. liet itioikwaariligst" van dio annvoorcn per spnortroin dnl dt- Meeikus'l Spoorwog met an- ilorii giiirdoron. zos wageiivrachlon tarwo van Racini', vier van en lieh van Chicago aa'iibrngt n'bop MEEII'VPOR UKN A'KKMISTEN ircnr- De heuf Hnimistor kccrde gistcion na iiiiddiidr linar de 'stad Iftrng, cirberijrlte dat het naär'J'den vennisicn tö vcrg.-i-ft wns''aowce.sU .-illilo'r-'in vnn dien dnor heeri-n van A'lrinn a'vomls mcl don spuortfcin naar Uullc Hivoi', mot hot; doel om daar le doorzneken.' De beer Bann isler. schoon; bijna lieefl het zocken noch Hij in' liet niet aamhcl berigLAlal er'ieinniid op don hiclilbal is gezien.: en dcnklxiat de heor Thurston' ihoct .-xijn.. cor. dezelve- Canada bcix-ilclc. De klop, zat; is in het rond drie vierdo.ivan de xijdo-ui.t-' iTRscheurd. Dit kau door zijno zwiiaclo zaakt zijn, of liet kan geschied diwr .hol in aaniaUing komcn mot booinslatnmMi... Hcl verhaal van dczo vrecsseliJKO vlugt; in ,do. de gcwaarwordinjcn..van den ongclukkigc.n man, cn .nl de en fcnrl In Waterijury .K- jaar. De verkozeiir, heer liij er kon dooh Zijn EJel Achlkiira liij xijn oiilsl.iK Acrint, en "cehc opgcrocpen om i-eneii van meinje. Pe gcVovntijk.itille bvurt Tan u-r gerukte grodlitr opichuddilijr. door trt een qnbowuoiid .n.iet, ver ran brt La Crt pot, he', gerammte reu jong De uijzanderbeilea Tan drxc hebben. uit. den. tuond TM w Icgvnwounlic warrit ri-pareri-n htl gebouw, ea een lianDer du vlierinj. AI hier puin, huck lag. xijticn blik. Het II.H, .Tvaur het jrTe-udcp werd, ta rrr Gvcu stnkje vf blc-ven, ia waa men, mal niuaadcriaf Tan mw de dw gckrakcn dvie gwlaaa Mf wij, Mdert Uatxe da bailato Wvoaar waa bijna.'aau jaar gtlwlcn Het verbranden van De dige'lwrigten Tao hct i en het vnlitu'rmä'ttjf l drrliy' en bei toonerl op tot de tlaromen drcrin, Hetoayclih na aiibanleB Vaafc. bei le hebben pjaa'u' (vkad, daor lieh