Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Lethbridge Herald Newspaper Archives

- Page 14

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,265 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 16

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Lethbridge Herald (Newspaper) - March 18, 1911, Lethbridge, Alberta Satiiidjiv. \U\rv\\ INtli. IfMU Cort'sumpfion Thros Socfcors fittendso Her. Dr. Wood's Korwi^y Pina Syrwp Cured Her. �> f. "  1'' �. f 1 l,r--.%v, 1 1 .V- m.-.r >! mil .' �; � � � i !� I'M ' I i! t( 1 -r �t . V* 1 � - T (*i n * o. �iivin.l ��II'. i' p, it ���i ! ^iumI ^ ,1- � �! t.) Lli,>a . 11. . 'hr (� - ' i' " ; ! . 1 1 ...oij � . ,.; � r-::i-l ci.:. :�^' i " :l 1 ^ ; 't ' � h . . \ r M 1 1 anil .. ; i. I, � � ' \\ \ )� 'VI \' yr- li-t ] '.^ ' V . 1 1 - 1 � ! VIEWS ON AUSTTALIA iGAS. INDIGESTION I �'111! Iiv rp\-,'U:i'nii I'hr lloforn! ;:;':,r;;;':,:::r^ r and dyspepsia go � riiiii ,a(l folli'ni'il iIm i iiKi "I"' "11' I" ^>^ lil b::- .M;|U(>S \olir I ) 1 ,S0|'(I('I'(M| "......' " !i 'i-li , 1 r mm ii.il :� . � inciil ^'fu l.Mvs ;iim1 ilii- Vn oil. s \ ol \XU '� \x. M iispoiiv '! rov.iii: il'' �11.nil' ol 111,- iM(lM-:r.H; M,..:, |.,,^, ,ll^,i^,;, lu li i� Inu^ n'f If i osiiii loll. ao nc id i'lin; iiini' h siiI'Ic: or i-oin _ _ 11;. I">-ii ill.. uoikiiiK (i..u:.l.' o' flixcHi ;oi., I u �p,^|i!il:i hi- iim ni'niii.-v V:itip'\ Tlninni^m tln-.-ii Hii'mn m,! ,i�Hi-.ii...i .1 "�'�t ^ .-� ..uih, l. 1,. u;f...-,-l> ,1 m.iM.'r u' I....- iaUt.-> UlllUmOlU i,,,si,oss ,.1 ,li,.,,- ....... ,, ,,i,.l I.m.I soo,i hpain i.,!.;:ia; Mime. Ilii,!..., ,.1 .. , , ,: ... , ,1 Ill r,,., 1,1. - -...l.i '-'1. .l^l-'iiii.-!. loxi-. U-.r l; ^.. 11- Si...,..,, !. is IH. kill, m -. ,. ......., , .,1.1 ^i.-n..,iul. T,,,. , !.......11 - - ' ^-'Pn ..i. v,hy ni.i h.-l,, ^'I. li ho s o.>il fo: lion 11:'.�! '. � .- "ill ' h,. I i.uh.s o 1 - . J.ini!-.. I, . 'ilo lis u.11 k, n..i .\ ii il ilr.i-i 1 .Il .. -ji^^-^i^j i'lii .( 1 (-piifo. ;,'^iM'. , ,11;.'Ills, sii.-li lis ill., luinii.iih 11' ... I'K .: .....I .1...... � ... iH.-.o..! .inn^i*.!.,,, ,,..,.,,,,,.,. -ii'il '"' , I'eopl.. �iih �imU Si oiiiiifl;.- I''' .I'M!' .111,1 (lismi. MK,. .1 lilllf. I liil PPIIKJII ). B ii'Il:.'!.. ill. i. .,ii.s|,i ^ll ..1 I'll \v lioiii Hii.i ' tipr,. will It no iiii'rt� I ml icfr^i i.'ii. M'.i .!� ,11'Ml ,' 1 iiu Vii.^.'.i'.i ',.,1.1. i--.. Ill, i'.'Pt'iifc: l>I\t' i "'111, 1. .0.1 iii llif , . 1,;,! I. I,.- -,.|; ii. '-iMioi s 1 oil 111. � Il. Ilo 11 a i ' i,,'I'll. S.iiir ri.sii,i;s. ' " ,,, .,'|,,, ,.niii;a .-il � i,, U-l ' > il s (>ii Si oiiia.ii. , ,r He I-hi lu'. o! 11 H'l! '�'��'I i'o|-' 11. '���i .....,.,,,,,,,,',.. . I'lomcMS ' HfadaclK.B, IHx iii.->; ,.r �" ........'. '. � ' ' s .'. . . V.'.Siili SHiniHin. Hii.l. oHBiJe.- 1.1;.li Mm : I II,. II. I ... .1 : n 1, ' �� p f.H M. 'It . 1 ! 11.11 ,-\ 1 1 I � o 1 . ,. . I � :'.� � li.: ' 1 s Hi: r. . � 1" �.. pa ' lo I. ' . .11: '�l,.,i .'�.� 1 ...... s - � \; .111- : I O.. W.ANTED RALPH COWOP' TO MAKE .S P t: L. C .-� :,' .. :�-:.,.>.� ' �' ' n: 'li :i;:;: :. i.i r' ' ,11 � \ 'i - � . . .. , Oil! au.-.|. ;l*'.l ' � ~ �>' � h li i",i'-:l, � T � ' ,�'�;. s . : ' .: r � \ � u I'.i �:�;.,' : II r Is ,1 . -iia 1 i. ' i. i � lio.ir .-.. i, :i...ii:' . ..: .1 loir- Iw-'-isi' :.i; : ive -o: ii ..ii.l I... '� .: li'. . li 1 . r II � '1 � \ 11.1: rII"f,l K111::iioiii 'i'hii> th.'. ; I'i oi.,a 1 v\ '11, 1 " '1, ,m; :'..�!' 'or ' h.f. Ill. � :',: . I i � .* \\ ii:r 1 li.". 1: ..I s' i:.;.a|,''l :.': ' '�111.' il-.-. .iiisi h.......1 M .. -I:.- ton ' . .�iriii-ic- : :i. . '..:��'! ih. "i !t. (..> In-.. Ill :ti|i. .:. .. II.--* I'l'-'l 1' T - S|.('P:^i;i all' �.;Hm-r.ir> irli(.\.-.l in fi \ f iiiiiiiii..s al i "; 1 -I'l" i.'ikini; a liiMr 1 liaP'T-in 1,;, .,..4,1, do .0 Mi'ir diii;;eis' ami i;>'i a -'.i^- I fill 1 .i.si.'^l rams I liapoi'siii now. ,iii>l \oi! will alw.n.s tin I,. I lu- lal'l.' .Mill a hoan\ ,Ttip.-|pp. at;,I wlia: >..|i .-al wi'l ' �hi,-h :li.-'. Ii.i.l ,..11,. .,...-�i,-\,H,l. l.,.,iii:..' m'"!' r-iDiiia.h .iml nil,'.-! ill,-s 'a:1' !',' li.'Hii ami ir,-sli. .tiuI Effect on Political Cr-ed ,,, ,,,,^ ^ ^ \ � '� ..... '"' '"�^ ir.oi'. hail !-i(;hi ami 111 isci a id.- h am . .-x .'- .1 ^j^^^^ |..|^,^ ri-.'shcii mhi .mil �'I �''���� Mi-i-..:.,: ..o- :his ,,.,,.,, ,,,-|,,. ,1!,,, Ml,, i, vvoni, li^inl;. ii:i iral .-i o,.,l r.i-M 1 > (! ' r i'!:- .Hi . ,1 1:1 :'op>-, � ''-' ^^"^ V'w>:. �11,.|-,. v-,:is � I- .�'!� I'll- i-,i!i.-!,||.ii.d 111 i.-laiioii ' � 1111' la-si of ..I. foii'l � li 'lis \ isirili, s a �ill: ! iif. '�oiiiiit-.. li,.. ?i\ � n ' >' o � 1 i li ji,.,. ,,,,,, : I;,. 1,,; I ;in;,: 11 :i i ion .,1 : i o �:ii � l-ai-"i: (riiiiiiiiiii w ,a I! Il al.- iirliaii r. .-iiU-ii: s I'l ��''�> 111' .;,-.lli.i'!i ii.. ,-,iii- ii:i.- i-.-:- .-.�in ..: i- � I- � � t 11 i oi i.i s [.'iTisii a I ion. S;. ,| ri - \ i tiri m 1 :- :�- :,l::!'\ :;7 I',.'. , ,.i|i ,,; -hi. i.'si'l.'nl 1.1 .V.'W .....'i""' .-.,:i>;i W.ilfs. .Vd.-liid- holds \:. p,.i r �� .II.'.. i-'-ni ot in.- i .�ooh' of S.niih .-Vu.siI'alla I' ' '-- :ii:.l I'.iisiiHii,. p.'i- , iMi: tii liios.- ..I I 111.', iisiaml Till.'.' .n- \.-,v i. - . ' �� 'ni'.'i' ..r,, ,:1 , ii n-s ..r lai l;.. �o-,*ii>. Iiiiiii..ns � ' ' -irl :iti . 'i'l n:-'iiii li's. . m-!i .lnmiiiT � ' "i.' li 'li' pi.;,i-i-.il li',. o)' 111,. S:., '� ol W-1-, h �'� ' �111.Ill' i: is ...piiil. I .iii.si i: ;i i.. in ail m,-'rala?-ia � ,iiiii'' nii; 'r,..siiiaiii.', i . s-jik. ' ' ' lilt: i>('.-iili ii-ii > ^" " "''']"� ��! v.']' h|. Liiiiil s,.,-ir >!.� .\i,i.^s ..Il h riiiiii.. '� a:.'i �' .'i ! 11 : . li: ' -1 .1 .-lio' :ii.":s|-. . \ -L'-S ; ,.. 11) , ;i.-. . xt'.| '� - t.i ..��:� ,.:i . ,-,s'-tM-.. �' h 1 � - ..,.! .1 .'�' ' .|. . > !..'ill ii � ..IK I. 1 I .-h ' i>. '. i-o!; '� 11 li.i.iiirai.. h ' s.:i| ' :, r' - , . � . Ill- I ' i p ! .1 � .1 � \ l.ill:, ....Is o: 'S uaii; -..11,i'll ..' 1'. .ii . ik). � : ,i :!' � 1,1 fai ill.- . . � it : ,11' ill'-: ... .� il. i' I 'IDIII " .' , -,i .. .,,, '.. 1..IS ladi.i- .on I iiiurd. ��h.ii whon a siair is i'iil.>d '.'. .Ill iifiiiii I .1111111.11111;. '1.' iioliii...,! �_l'.iiili ii.rli oiiii'ols liii'i'ln I'tili'S 111,-I .n.l Th." oiipi'i' i|ii thus afiiitdpil til.. Triiil.'.s I' iiioiiist s of \:i.st!'iliiii hi,' ni'i;;.ii -a.'.,)ii ami Mil .|| t.iiidii ha;-, rn.ihlod ili.u , I'-imiii .. st-riui' 'i." 1 ,�:: 1 i'cl ijf 1 ilc .\,isi r.ill in ('oin iiii'i, i'.Rlsif red; ilu.'> niiis.'i fll" "i'l' ihc iiu!lii>viU..ii rci-laiu d.-niih il iiiri)niia-lion, and ilici arc opi'H l" fri'rjii''iil in-siiHi'ilon. � \ iMlniiiiiiiii iHir of wHBfs is fUtuI l,> law fur till- noikpiK of tli.-. itr.'a: niHjoili.v of 111.' iriiVn. Tills li iir-i-iirn pllflinl li.> \\'a>;pi. Hiiniils, wlihli. :ir:i-t HIS cKi iKai Ion, d.'i p.'mi IK- i .ih ri-ii .sonnhlt' i it.- of \'H} ii'ili riu-|'lii,.(.r ill till- Siiil.... Ill iliul |mi" iiiiliU' iudiisni. miim : lu-iU'cloi't ii i;i..i- Oin vMirkirs .111- liioiiphi iimlor i|,,. inlliif; ol I hi- hoard, w II li i Ip' r.-.s'ili In \ i. ona. .ii Iniisi lliai ii- ii-nt-im-.m J!'\f'l .sllO|l IlllS iH't-ll ,lholislll-ll The L.ibor Party � \\ ha 1 i.s I II" i-rf.^i 1 of 1 ill. ihniii II-aiii r o ilir l.:ihii'' IVin.v on i h.- risi-al I.oin, o ilio I ,1,1111 r\ '�' � riti. I.Hhi.r I'aii.. of .\,i.ii ilia sp.^iiUiiij: :;pni'i :^ll\.'is prorr. i ioni.si li hi.||p\t-F ill prolei-lin^ i i, w orkri i roiii iindiir i'oni|iri il ion--hr-n.-c iln- wiili (irawal o! fiirilirr iissisi a lire lo in O'lidiiiK linini>;i Hiiis. tin- pxi-liisiiin ol I'll' Vsi.iiir raii-s. and llif PXiniUioii of I he Kaii.ika.s. Tlio 'riiiiU-K I iiioii isi.s filso hrlipw in piMt.ii iiic ill,- pto-dii.'i of l.ihni-, as a iiifaiis ol pmsnriiig. a.s on. ol ihi-ir Icnilerft has said, "i ic ii'.is.ipiihl.. iDniforis of a i':\ili;,.il .111111111111,1'. � for ilu- inrlii.iiri.ll woikfii! Thfv uIm- tlifif .= ii|ipi)il. honinnr, lo lirotpriion I'liiidii iomi II'. - iliii; is. on-l.v if. and w 1 i-n. in ihcir oiiiiihni. ili.-hpu.-fiis an 1'dn;; ihfrfroni nre �'ipiiial.l,\ il,\id.il. The ,\iisi'-allaii Trades 1 il .i.'tsi siipiioi'i.-; "T i.. .\i'w l'ro'..i'i ion. ' lis II is I'allf-d. on ilif ron dit ion--111 not.. ' roin an offi.'i.il do-ii-niriii ili.ti .1 ma nil laii II ror wli., lion.' fits l'\ III,, liirilf iiliiiiilil .liar;:,- a rca-sonahlp prif-p for I ho .toods he iiuiiiii fiHriuns. ,ir,(l shoiilfl instil ip, a fair and i-,',:soiial.|.- i.i'c id whui- and i on iiiiion -to iiiiiiif from ,111 iiflirial ilni'ii W'hii11.\f-r r.ii.' of i'lsioiii^ i|iit>' rnny hp III'.'.��.* I r\ lo pii ihlp 'h,' |.mpli.\,'r II ! ,i.\ 1 IP wai;i'S flNrd hy ilip W'apps lloiid iiiid to iiiaintain tlio roiniliions ;is II) lioiirs sii r; oiipir i,Rs. .1,'. r.-'-i.'iiii'd h.\ liM\. hp Ilia;, rliim and t.ix .'1 iiiiu'iii v\ill ui'.iiit; hii' i: till- iirinii-i,i.Mii..|' tiiid..ftHki's '.' ,-liaf,E.' iiioi'.. ihtiii a 1 Pti ?()ii.t h h'. ..rii'.. li.r his pi . diir '-. his nr.)ip.-ion ma.* hr f.-iinr.-.d. Oi f'\ ,11 I ..|po\'{.|| � W'liai is ih.-.r ,iiiii tdi' Iijwaiils i,,ii.| ,1.* m-rsiiiii ..11.1 '11.-- j.iohh'.ms iiiiiiii..tr'il Willi i 1 �,' � �.\iis:rjlias ,.ail;. .l,-* .-lopiii.-n' -v.if ihiii-.: p.isi.ir.il liim.i." said Mr. Vt.i.'-. M :\.'il Itiini' 1,L " a^ i, i i i.'.l ol: in ' lo in- of 1 hi- . . 'f s. V hii,' rdli hy ii .11,-lis." ' r.iri s III land tit. iiii; Ol sli.',.|i. Ill-1 .i")!.s. I .;ifK*' hii.cks I illll . ' t. II li ;isi 1 pvif.. ,pi' : I'l I', a i.d .'Siai f s (l THINGS U THAT ARE HAPPENING .\ I'roiiiiiK'iil Lady of {.PlIihrldRC. Sni( f� I'oroiifo ror Six Vnirs ol' SIMM'S lor liers.'lf mill I'l'lPiuli snninipr. r:i> in;; a pair lo a johlKM'. These Khoee were inaniir.ii-iiircii l>y ilie licliiulo Shoe (*o. of Toronio,-ami 1 hRv# I'll*' Same Krade and make for sal*. Al My St�n'c on Hound Slreet for $:>..>Nl.Y. .\ larse sliiiJineiu of Men's '*mh Contiiry Shoes ili�K� also .-M"ii , .11 sou;.' i I'l'.s. * i t ,i � dp* o' I'd 'II ' Mo .. i-i'i' sold h> .11 oi Ih- shllfims roit'..:tlill;: -"'.' ' i..l -1 .: 1' w *, 1 1;,. .1 I oiiiiia I'ai, \ pl; I ill .-Pill oird huo arrivt-cl. and w III Uc rpilitcf d 10 |M'. (Ml ilip I'PKiilar slainped prireB, L'O (Ml W orUiii^iiien's Shoes for 1 � II v. eelts. TiiPRp lirU'.'K laiiiiot hf iipatpii. I 111- ippiliM ronsiil-, nil. THE Crosby Shoe Store PERCY CROSBY. Prop. The Lethbridge Shoe King" Prompt and Neat Re|).iirinfl Done. 1 11 i. s t, II" 11 . r l; .. Il ihi: ,1 III ,' 11 nil 1 ^1 AMONG AUTOMOBILE DEALERS sssCAUSEs^ le arriva !911 Mode! Four -door E.M.F. 30 " and Flanders 20 " We tried to let tlTOiii down eii-^v. h\\f tlie ni ema nde J th'j ear-: w liat coulu we d(.) . 1' i - ' � ^ ; ' ! \ �'. �! I - i i \ 11:- I i'.i 1 ) I � .11 Mil- '!: i 1 I I'l' 11 cr ill : : i i'' � - . i'll-. ! ' 11 '.'I - I - 1 ,-| Im ' .-1" I .'I il :, III! .-I I ! Ill' I III'111 :, ii'l .1 I. I' 11' i i 11:! 1 . �\AiR DEPARTMENT 11- iii' .\ L L, ,'i 11�' ! ; \ 1 r\ i .-1 i - I i iii. ,-l 1, 11 \ 1111 11 i -! I i 11. 1 1'. ; I 11 t ,) 1: e 11' 11111 i 11' 11 s,'' , mid �-, I '. I a oi'..' 11' hi d 1 \ . i.' 1111:. 11' I.o .it,.l >--li'i.' Ihf'-i iji.iti .'ilf Miips mi'i' .1 skfirli �|i- I. ,\iisi t-.ilia II ii-iiilps iiliioirstii. --|i If- '�-' i:*i,l '.vi'li 'hp .itolil sf'('i;.>r.s .\i firsi. h.-- |. ... ,.. i - .radi-. w,.|',' oj-K.Mii �i!. 'I'l-o 1"-^ t.',-.�'. 1- 1 Sln'Otol l.:|: .d, 11'. I * . I'll - 1 .11- ;� il'- ;��� 1,1 �>arlv irad,'- iiiiioiii.-ii, -.-as p. ;i;i i - lo'l r \'. oi-k'i.i .-� . To -p-� il,i'.\ .rs. W'ln-ii -1 i',' :: ill, d ini*'i 1 ,r 11 toll ,'I'(H,-.1. and i. t .1 ^ I 111 l,!.->.ii'Io 'oil- -iir ,.|:i plo. .-rs o h' no a n 1 I i\ al.-. . til' 1,, s not t-'i'i 1". i n l:,i I. IS..,I II,,, ,. r-iis 'hr; .i-',.-o,i. iit-i'd. f.'i i i' .-s : iPill plnyi'i's. wiihotp .s all- i ii i .'1 i",-j-ai III of 1 III ..' ; pt;i '-, lull .,.il'.|| � .,. i.ieiii III'.11' day I -'11. i Ntm. tl,,. 'i.,,|..s iini,,iiists ha,I ,I,("'ini. I .s|-.I'l.Ills I;ii-'','I- in iailiri .s. lili.-. ri, ai loila'. ilipv ,ii-,' in iimllsi)ir,.il loniioi .'111. 1",:, ; ,ill;,ill '|i'*,.|o|i- ol hoiii lloiif.|..-; ol' th,. I'','i!,.r,l I'lii':,,- ii'iit . , 111..Ills tind of !.,' :;,i\-oi iinnni.-- of iiofi-- 1.1 i.^i'i i,I .I..- .Iiihl:. : ii,-* i ,i|,s.'i| t;.' all t'-.p .s a:.-.. l-i\,-ii h.'P'i.' -!:�'-'1-' '.' "i.i'p I, .| 1, .sii.m ' a'i aim-d oflifp. ihoii iiif'ni'ii. �� *'. ' s � ', il '. -'..I di'i, 11 in-.;. Tho,'. ' si i-oii::l; pit, ..nd \-..ai i,. I i.'ii hi-i;- ! '11'. 1. lo,' .. t'lf-ii 11. ri^h' i..'�ii,inoni n, ,aiis, i, iiio.-t of liip .Vupitalian Sia'r-R. It noiUs harilKliiii lo indi vidua In in noi . tp\\ I .isn.-'. hill 1 i-itini|-)liani di'iiioi-rai-* ill. I fi.-.s iisi-lf h. ilif. asfBr'Son i'.;-,- - o i ',i>\ CI niri'IU do" Ilo.'. shmi Id ii .Hi. In \ p.'.- Ill' li.s pari* 'ini-ti)\-i h-'s..i 1.- iif w il..... i.d |.|i.'. 'to 111 !o l.lI'Di-. V. ,::�. ih I'i.i I oil o hp .1 I t-iiiip aitti::.'-- i 111' 1) lol; or .-i .'SI : h,.i:i '.. lo 1,1 � k, .i..ni fof sol' 'i'l s. t hp .s' :l ip il.l 'i - ; ip 1 ': ..1 to 1-.'.:., 111.'. a: Ipasi In inii'. ihi'.sp lartto --siaips h.v Small Farmer Allied with Liber P�rty - liii'idprii ill,\. ilii aihoia'.* of �ii:i?'lai ion has h.oiii-ii itiio alliam* .. ill till- l.ihor Pin- :h.' snmll fs-rm- (Continued on page 151 1'. If 1 iiip 1 ir 11 -'. I till r III11 iippi .' i \ :--ililo on li. 'iiti I'll-., I iliip.it ii.p. 'I.. ! I.l.dl-i' h" . ir' fill III III.- :-p'. -, � 1 St ,.ii's, Willi" ill I li',- dil I o! . I In Illll 11. ( i :i ra I. I'i,-1 il .s f ',1, - I, I i- ,1). \ r ur i, ......, , . i|ir. m.')^.' .iihani'pil ol' in- Sta ps. ma ^ -' ' '-�' �'.;: h.i |i �:.......I , , -,11 � ; ho ; I k.'ii a> 1' I'll ,11. 1 li.i-p 111 1 nil i-, ,"!- ii '.iiioii is 11 .'I . nil 11.r o'ltidrpii ii id,- iiillM,i'Il i- is I otn 1 liilsOi-.N , riii\P!'si- � '�!�. !� 1 I'tii ill I 'il'pftPs. s-i-lio-.!:! of i.H 111 s. .Ill lipi"- i'l.-- it HIPS. a i-p all i ill.I. .-- .1 p-i..-iiii|pd and Si.iii'->ii �-� o , I' :|... :::. l' .,'-"t;.,l l:i--l ..ii.i'ilil ;-'. ! ii:: I ;i::i':l!ip| .'. 1 ' . lln-lll. . : II. , -It: % . ...111.'. - tir- 1 In ill ,.�1 o � ; II � ' p -. \ml '� iho i til ' .1 � .. - ., .... �r,.iiil;i:-. "1 till' � :.-' .'I I'l -'.:,: I.-. .I.I ',',, ;;iio.|' ,,||,,| 'j i,, \', S't 11 a 11 ^ .'r'- li'MP'ro'i tiiiP' :ii"l 1.. � 'OOP '...ill', li.p . ,,. ,1,., piPii ..li.iii. Till' iitiiiii.'i|ial 'lil:-',': . ! ' � - .-no BY. H. GRAY. WINNIPEG. t 10 hoi i, IPS, in ilip saiiii- s|iii-i'. fiirih.-i- '"'^ |.t'd f" I t'.'ir I'll izpiis imhlii' In 1:1 � � 1 � . 11 S - 11, .... m-,1 ' t .r i.t 11 I'd ,\ils. l,i;li;,s, '1," 'J 1 ll-'l li'S. Ill'i-.-ll nis, Po-till' Vis, BOOK AUCTION AT 364 MAIN ST.. WINNIPEG AT 12.30 and 4 P. M. DAILY $50,000 SACRIFICE SALE l>e LiiNc i:,. -r;.p .,\,i-' i,|. ' , ' i' i.'- ' :i 111 i -h im iro DjijiOi 1 il i, i' . ' "'[']' l"i pili'ii'p,. |ih'siiii| ilo\ p|.i]impii, and i ;. i* 1' , nr.-I 111. i.- 1 .an is offrri d I In 111 i.-.-s ..: 'IP ppopii' III ,.|i*' I , 1 - ol 1 h" ... .rid ' il h ... huh I am t.iiiiiliiir � ' Ccndi'.ions of Labor U'bai Cci'f ei.tr,ition , , i . I lipi.- also tl 1'.^ 'Ip' ,oiiili' on.- oi 111 hiilHl, ' ,1 �!, ...Il , 111111:" : 1 - i '11 ,1, ,, 1, ami, � . :- tit'.', ,!,, :, ' 'ipl,. lo'-'' . '..,- a ., 11.or I p.,'. ip ii "iii .(ii"i I s .., 1 ......:ti,k i-' HP.. ..I- ,,1..' ill k t -' P.M.. ti . ... I - ti:.'i |i lil i ; ol I' ,1.- ,' , '; �-.Mm-l; . :-. ' 1... (t 1-,' ,- iii'l,,, II hihoi' Till' i;. jii, al \iisi raliaii Simi 1 ' .111 ,' Il: 1.., .1. S.m , to ',,' . lo..: i.pi i;,:,.- i'M'll :.. 'liol' '^;lll li';;isl i' ion ( ilii"; ip, in .-.ahi 11 11 1 ,"� Ill, ,:;.., 1 r- li.p r nip: ion,- and sni i ji.inl i..i.�,i :, .'� ', s ' 11. 1 h t,- i:,' -i,n ,1^;;. .iiiiid � hp 1 th.' '.'.mkiiif 'inn and |),i t ..' . . � 1' i. I ' 1 p t|,'-. ip.-.,-!., � iip V III kiiii: Illll.Ill shall . ,i. 't hcii - ' 1 � .' . 11 pi'. ' 1. '', 1 1.1 11 I't 1 1 IIIPI, '....ill . .11, 111.-Ill :'l p i.p, .11.. �;,p � ., t..i I ..1 a i n h , pliiiiioil, Wliilp for iiipii ilii- l.-iiL-ili o. 1 It.' ,'. ork' ii;, ,l 1,1 i- ii.,i 1 iM'ii . ,-� I'l -i. icstii.im- 1. �,i.-l,.' oil lor v.itiiPii and I iii- 1pis.1i 1 ' .1.1.-. 1- i* IIOI Hlraiij:f i|i;ii I'liildrpii is iinivp'Siil. WiiiiPii )iiid 1 liildi-Pii all- ulioll,* (-..x.-liidpil fi.iiii SMMi's Gun /i ! nulcUly .iliips c(*ulih^, rurcs culds. lieala^ d-iain II.-. n i'tnti Woiiini inii> mil uorU innrr i laii t'iuli' hours pf-r tin .No lto\ iiiniiM I \ or kiir] mik''-! I �*� iiia; \^(irk iu a fiit'ior). Ail tMp'oriPK iir*- All Users of EDDY'S "SILENT" MATCHES Know they make no noise or sputter, and have no odor; are quick, safe and sure. Made by The IB. Eddy, Co., limited, Huil, Canada Ask your nearest grocer for them 51 ;