Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Lethbridge Herald Newspaper Archives

- Page 20

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

  • 108,666,265 Obituaries
  • 86,129,063 Archives
  • Birth & Marriages
  • Arrests & legal notices
  • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 24

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Lethbridge Herald {Newspaper} - 1974-01-24,Lethbridge, Alberta U-1.69Í5 ............u»«sBin qjsH üfiOE'SK;............ a>|J«IO*J«S SJagtO »ABU OS|B 9M 'J0IJ9IK« P9Lt$!U!J Í430J ‘SAOts ‘joiBj»6|J|au inOMfinoigi pveOny tuiOOJPWI »»JMi — x»tdna 'S"l'l/4''pai«!3Bjdd« aq oi u»w Oq 01 ' »0)014 $|kli p9(t«3SpU«| A)tniiin«»P ujoojpaq o*( iaA«-itids-^    «»ycunyo ■ pu« «lOOlJSt II» O) P9t«30| i(||VJ|Ua3 'psdc3«puB| pue p»uai 'aBejto 'luaiuassq psdoiaA^p ^neiued •*oiw9unq moojpaq o«i »Aisnpxa •UOÜEOOI luaiiaaxi luoojpaq ej|X9 mi« iusoi -asaq iinj Moie&unq uioojpaq omx ’STn sioogos pue xe|ds)jodE oi ssoiq suioojpeq aajill 'WOieBunq pio giuoui xis .    )0I aSjei «j)i¡3 aSBJBD áiqnoa u bs oou Jeno ‘/*o|BBunq moojpaq 9SJM1 aAisnioxg azoe-St-S auOMd •pn OQ leay puE aouBjnsui aiEpIBOQ SS-frSSi i^d 9 d3idv /osi-ee/ 3ii.na gynj.Old 3N0Hd 'ASS^NIIOnVHS NI BsnoH inioodaBS bbuhj. ^ im MJ ÀUI3dOtMHMOl1VWII 2 ll'99B90    ' l.i9È-B2£.............. »eJd AjjeH iíafr-BSE....... uMOjg ()Gd) 'W a iíoe-¿ze...........usoiupeiN ii3N 6Í2S-BÍE......... PIBUùqDeiai uOq tWE'SVE...........DJI4S0 aSjoso iBis-iìc............ suiesiH >i3cr 9Ee2-32e.........4S!ABj.3ifli aifijaj BSSE-¿SE...........JSiddaH egiají) iDamoo.QNOi^Ava ÍMS-3SZ...........H303UBH Ul!3>i 3N0Hd SGNIN3A3 „aoiAjas 6uiisn aidmniiij,. 'S'TW 'D06'62$ -3)!DS L»|AA UJDOjpaq OMl 9ptE UIHOS * "STV^ 36BJB6 aiqnoQ 'PBLÌ0|)|PU03-J|V 'Suiuip IBLUJDJ ■aoEidajii mjB3M-uadó 'smoojpsq 3A|:j 'PIO    3U0 ^|UQ 'aujog qsiUBds aCjET 'aoioy aAnnaaxg • ■    S'TH 000'6S$ 'sbEjBQ 'iu9uiasEq padoi3Aa<] ■euiuip PUB u9i|3)|>| psuiqojop -dn suioojpaq QMi 'PIO sjeaA omi Aiuq . ■STl^ '00073$ -oBbjeo 'iriDij6nojm psiadieo 'uojiEooi MJJOU owud 'UJ0D uioo;paq om; v ♦ iitSfHiiV>JOOT aAismoxa auo sjLt) uo ËujMoits B J0( MOu sn neo 101 pàdie3spuiéi ii»m aQjci uo lasjis isinb ‘uoilB30| aaioLio 'luauissiaq ui meq pue luooj /imiin 'luoojpaq 'luooi Sndujny -MPiBSunq uiopjpeq oaax • V3UVM3IA3XV1 apis mJON 'ja^nq SuiAiiiBnb o) luauiAed uMOp iieius g)tM 000>ZS J9pun 6u! -||os Ab« jno* doiaASp oi u| paiiSnoj pue Su|qiun|d q)|M luauiaseq ||nj ■aiuOM moojpsq ow Apjnis 'Biq oo( lou pue 6uno< ooj lou ~ pio oo( ion atino aniin aMSmaxa »ou sn he3 5jB|n3i|jed jaiiuni'joj 'lueuitsSAui uo ujniaj pooB smous JaAjp pue jaqsB/yv aiins msbs ut sadejp pue 8A0)$ 'JoiejaËjjjau 'U0|ib30| poo6 'jouatxe liaua ■ lAioojpaiq auo—auo 'siusujiJedB moojpaq □M) uaABQ xaidmSia 'p|0 jeaA jnoj AJ.U3dOUd3nNaA3U 'STIfl »0|3q : paisii uaujssies au; io auo iieo saujoq jsLi;o pue S!M) uo euiAi^aiA idujojd JOd )(JB3sejo temb ui paiGsoi -sejjxa Aueiu L|)jM 'BuiAji A||luei joi |eapi 'MoiBËunq moojpaq aaju) snoiseds 0NliSnAA3N iOiAaas ONiisn gidinniAi UU-SZe 3N0Hd IIBI^ 0601100 'an Anvay avh W-ÏS890 0S9E-itr9 ■ ■ J3AIH ìlllirti Apoo auaena S202-ÌZC............«8J9A3 BuiAiv i,9oa-eiì............uosuyor uoq eii9-0ìe.........UieBuuJS APOOAA aoiAUiS ONIJ.S11 aidiiinn '93uejnsui ]0 spu!>i ne iias sm seuioH uosjar^ jo j s)ueGv ■sn lOEiuoa 'auioM mof, uo lesiejdde aajj 6 6uMisap ^jb noA jg 'aA|sn|3xa 'wo|E6unq apfS mnos ujoojpaq o«) aieinaeujujj paqsjujnj Aia)aidiu03 e a)ui Jiiem o) 'aiui)at)| jnoA |0 Aliunudddo A|uo sm aq Àeini — Aq auo sim ssed ton oq anavAanaaNfì isnr ZL96-8ÎÎ: JO k9ig-83E auouH S IS 41EI. EW an 30tAfcl3S aoNvunsNi lAIVONIHiS QNV S31VS Aiuadoyd i/^voNims 62-aiM    , * Ui-d S jaHB ‘(>391100) UltìjBBH ‘9Sse-9Si suoqd luaunuioddB OOO S»S M|Jd iei“i. »“wg Amuìsi IUS||«W3 '|ood Buiiuuilws pasodojd men puB sfooqoe »jqj 01 |Bj|uao -psd<q«puei B»Je oi|Bd 'pieAiiMq pasuai '(jodj«o aiqnop ‘«BbjbO 9Ï X 91 paqOBHV 'jaiílPluinM i»»od mooj «auiBS JO ailpuaqai!» JOl aaedt «Jix» 'uiooj Ajpunsi 'uiooj tinjf 'jewoiis mi* qieq patadjeo its wooj indiunj '«uioojpeq orni tuaujasea euiiùDii pus ladJBo ^liisnb ;usitaa -xg -||SM «jnHiSi poowasoi mi» luooj DuiAfi *art( pue 8uiu!P ‘u9M01|)( ui ivdtjpwpnpui mBq uiBui ‘ujQOjpaq jaiSRui «0 Miefl IieM ‘sujoojpeq aojMi tajB umojnua uoiiuiM ui euiotj PIO j«aA 9»jm 'H 'b* tsii ;iinq-u»>*BO — jeu«o *8 9i*S JOJ 8Z-e40¿ 01 „    asBaid S)ua6« ON 'OSOO-ÎÏE auoi^d )u»ui)u|Od -0« Md 'waiuetcq ui uiooj snduinj p«i«iui( ^|y*d pue uioojpM pigsiuid ■•eòllùO JO|unr aQpiJqgiai PU< snq 01WOIO U0IH3OI apra mnos -auiog luoojpsq «»jgi ptutiu^nj -un iO paqsfujnj — jauMO <q «ibi joj 5Í-KÍZ SStZ -S2£ «uoiid •etUP? JIBUJS pun 06« -j*B ’ontd 'u«<(3||i| Mjbi '«uloojpaq jnoj nnoq ^«jott enu»A«y _________inq uuoojpM Jnoi ' j| b# 9¿pi ni'iiiP uo!iduin**v uertjajtd ,it-oew3 O6fl-0iE (j9i»-zes iiOS-iZC loeo-iìc ■ «69-9ÎS oeo*'»ìe /eo«-83e le-SSSS    1902 ’IZt MlOHd N )S II K9 pu* 'N 'IS 91 tîî -a!"^ I")    OMX SUI 'Buiuwij 6nD<j .....JW»Ji .........1BWKJ W>9 ......J»6jaa H ..... UJ!|B«g JKBiJ >l!SOU»A pJBMOH uaCjon ujaA 30iAnas ONiisn 3idUinw „iOHBSU Aax.. « IW3 uOtlBUiMiul jauuni ioj 'aA|snpx3 -;o| oOjbi uo s|Bi|dtO(| ìmu |>«)B30i MO|«eunq luoojpaq om| «iu; oiui noA BAQUf lllM UMop ooO'Ct S ISSI 636 „wjisaa Abu,, b ubo '»Aisnpxg 'auiog A|aAoi «im joì spjom «aioga «u| aJ* »iBpas pub japio asBUjni j|B passai puB Butquinid jaddoa msu ‘gieq mbu 'CuinauBd iibm wau uhm paiiepouiaj A|»ieidiuoo eajB isiidsou ui p»)B30i eulog Aajo|s o«i japjo s issiei9 ..joiiBay Aa)(.. « tiag «l!«l»p lini ioj aAisnpxa -BuiAanaq SI Quiaas )B)|30d jnoA u| Aauoui 6uipu'ads jnoA daa>( pup saims aaiui jagio aui uo luauiAed jnoA aHBUj -stins aSjBi E ui Sumiou jo| aAn SV3AVS U3L „joiieea Aax., b ireo silB^ap j|n) JOJ ‘S'i'W sioouos jeau 'Baj* pooe u; paiB30| MOieèunq uioojpaq aajui Bjgi u| joi >1001 01 Eiuiod Aueu< eu) 10 &U10S )«n; oje pjeA pauuBid tiBM puB a^BJeS «au mi» uoiupuoo aiBinoBuiuji pauB|«ap A||n|)|nBag N3AV0160Z? „JOHSOa Aon,, B li=0 '6uim»|a joj S'1'n 'luaujasBq au) g; ujoojpaq eJixa pu« jooii ujeui uo uiooj Aimin eajnt^j peiesoi Aiibbpi «oiBBunq mooipaq 0«) «IMI %6 )B aesBuÓLU- gCiq BuiAjjbs puB Asuadnaoo J0| Apsay N3AVUS3Z2 3Qvyi wo nas 'xna 3M Nvid anvs aaaiNvyvno . U99-8SE »UOMd aepijqmai ‘ s »av mç wsi aONVtífÍSNI Î Anvay Aa>i imiuAivuiuua i II-S9890 idonvau isaodvn s.vavNvo NuaisaM OlrOS 0 9 a t»0S8 BSE — mr IIB3 <waiA oi siueiutuiodde jo^ SAOIS pÜE joiejaSjiiai Buiqaieuj sapnpui osie OSZ'OEÌ |o aojjd lini agj, ‘sj|e)5umop suo '$jç«|$dn Eujoojpaq aajui 'uioojpaq jaisem no i(iBq (|BL| -paauai uà» si amog sim HiuoN laauis hi^l t-zsi AQ3AIU0 ?Z-96£ o'fl'9 V9pz-aze — Niiuvm sai auouc) -eaje o9|oom u| -i) bs jgci oiied oj joop sse|6 BuipiiS 'uodJBS aiqnop 'aoBidajy giJBag uado uiiaa p|D jeaA auo aujou uioojpaq aajgi j-ainooNV À13A01 fZ-E5* o a a '30t-¿-azE -jinuvzvi mia mejaojd aauejsisse luamujaAoB aui J0| leapi '05¿'8l.$ sioogos puE sagàjngo '6u|ddOMS ot asolo uonipuoo pooB u| puB Buu|m ose ‘Bnj Bbus «au 'ujooj sndutnj ‘luaoiasEq un* 'suiooipaq aaiij) 10 ifiioi. 'padoiaAap A(|nt si amoq sigi ¿3IN0H aAISNadX3NI aooovaaaN •ZZ-KP O g-a^BStl-BZE - invd 3Nanavrt iieo ofiBJBfi atqnoa -jaAnq paifiienb' 0| UMOP OOOGS ■«0|e6unq oioojpaq aajgi aAilnoaxa sigi uo uO|$$aEsod a^eipaoimi 3AIUQ aaiSMUVd Hinos ME -o a-a ÏZS9 -8ze — siniVi 3wr »uoud -%v,g lE A|U0 aBeBlJon ijodjea oiqnop 'oiied o) sjoop Buipiis 'aseidaJii qÙESq uado 'uojlipuoó aieinsBUjuji ut auiog uioOJpaq aàjgi aBjEi 3QIS Hinos STrt PUB S U'N • , uinos anuaAV pj£ OWl * ■ 9SES-Bìe SUOMd JOll«9tì • anSoiBWO -S'U'M auiOH • suBon aajd isawiui * euiauBuij a;a|dui03 * aaiAjas apiM speueo * apBJi. aiuoH peaiuBiens • ■ui'd 6 01 uj-e 6 uado • ’soua xooia yonvay isaotìvn S.VaVNVO NU31S3M j;-98¿90 Sie8-8eE..... em-iïE----- ¿eat-eec..... oois-Bse ..... liaqdujBO AeiJlnS ■    ueaiOH uoo ■    • qojng )iaq|V ......liaN.O J|BtO U’BtMO atqBiiuv Aauon atefi^joi^ SS«e-V!t:.......... uo*j»puat4 il>fl i$w-«ïe............... >*"iu ‘“li iŸiow3Hnoo SZIO-KC ‘ ■ lOEO-KC • • ■ B/«e-¿2C ■ ■ SÍÍÍ-WC 8¿9¿-¿ÍC Ï69Î-ÎÎC " • • 9MS-9íe ■ ...... uaJJBj ['Aon ' uocpiBnbJBH Ajj*a ......lliuigas «ipjia ......*oj H PIOJ»M ...... UO*|JJiH P»1J ......t^oiaou AMad u9(Moiiut«d *HJon IB -»Awni3)i3 uoiiBw^oiU! »jiouj Joi «loiaoy _ UBO oiui aAouj 01 ApeaJ pue pauitts PUB dn las u 89 X Baje Buiutp pafiBj g)|M awog atiqoui luoojpaq a«jq| «»U AIJBI»^ — 00310VH iUOJ 'Sm BuMaiA pue siiuiap joi Sïlû-Bze IB liaJJBj pAon HBO u«0p 000‘et BB aimi tB JO) jasegojnd pailllBnb Aq pauiBiqo aq ueo aAup tuOJi aiBJBdas ’ae«j«B aiBuis «aN luauataq pa)a|dui09 ‘tgieq iin| om| ■sujoojpaq aajgi - awoH AlinVd uoiiBuiJojui JBgunj puB uoipadt -U| JOi 6/8E-/ZE IB UIU1U9S 9IPJI0 IIBO 'SliN 'SJíBisdn mooj BJ)X3 JOOll UIBUJ uo sujoojpaq aaJUi. PIO sg¡uom xig — Aajojs i'll — ginos anu0Av moe-BiEE ■aA|*npx3 'ooe'Sl.* 03|jd iinj auiog sujjUBM paiiapouiay eaje ivlidsoH -    qmos anuaAv gioi - ¿09l BA|sn|ox3 )aai ajBnbs s¿e uoiitp -uoo PO08 U( awoq iapio moojpaq o«i — giJDN anuaAV pjc — SlSi, SN0IÍV301 3S3HÍ )t03HO ■10E0-9ZE ;b uospjsnbjBH AjjealiBo llsjriOA II aiiBVV «oieBunq p»)«00i -liaM s¡g) «a« 01 >íeb 'apis ginoe am uo aujou luoojpaq asjui b joi 6u¡i<ooi 9JB noA ti — 3AliOVbiiV aOd SI ..V« aAisnpxa LOEO-BZE IB uOBpJBnbjBn Ajjbq auoud aCuBj 0007 tí 01 OOO’SH ag> u! saiuog apis uuou ¿o jaqujnu b aiqeiiBAB 9ABg 9aa snw ‘9í9S-8Ze 1® gO!*o)|gsBd s|jjoii| euoucf OOa'EÍ to luaujAed u«op e gil* l.9E>í$ tB paaiJd uO(pnj;suoo iiangaAog Aq innq Buiaq iiiib s| woivOunq luoojpaq-aajmsim 'Sioio» jnoA i|3id — sMoavan xavd eui*9iA J0( 8ws;?ze )E gaiMOiigsBd «MJon auogd 'Buid -dou* puB iioogo» 01 BBOio aBéjsB pagSBUv ‘luaujdoiaAap luaujasBq UljM eojB OujAii )o laaj aienbs fzZ -'I -sujoojpaq aaim '«aje ap¡« uinos |»mb U| MO[BBunq AjiwBÿ aO|U » S! «|t|i BA!snp*3 6¿9i -iZE IB uosjjJBH pajd liso ¿auioq iigi |B B «ASU 01 )UBM 'UIOOJ 6u|u|p SuiuiojpB g)|w B8JB uag3||)| oBjbi ‘ti>g • PUB uiBq SBH looqas *aiAe)(BT pus lien «Beiioo O) atop amog Ajiua-)i|ds m ai«nbi SBS'i 'bBbBuoiu %vc6 —    anoH nooaaas aauHi u3n sauiog OAoqB uo uoiibuijoiui Jagun^ JO^ S36»'8ze IB XOJ PIOJBH IIBO sin IMJIS M18Í HP gUDN anuBAV me uo pai83o-i -idax h»m uouBuiq -ujoo u»ooJ Bii|u|p pue uagaiix -gm Buipnput sjiBisuwop Buig«|uit aiaid -moa gil« aiuog uioojpaq aaim ■ S1W aaiJd 000‘EC* U! pspnisui sadBJp PUB JO)BjaB|J)aj 'aAOlS «J¡B)EUMOp UJOOJ BUlUOil pUB CujMAS '->°°ll U|BUJ uo UJOOJ A||uj«t aiBJBdes 'CuuadBd puB Bu!|bjo3«p ap|BU| luajajiip uii« aoiog luoojpvq aajgi > sanoH 30 is híuon ao!Aj»s euRsn »idinn« .pepeen sq» mkm )sn„ Lcee-sse SNOHd an (3¿ei.) sbidnhdv ZltíVMHOS aoiAaas ONiisn Bidiimvv ' snw aun JBaio OOÔ'ÔÊÎ «MJd leiOi aA|jp luojj aiq -nop 'ijaapuns pajaAOQ -uiooj auiee pue UJOOJ sndmnj -smooJgtBq ow ‘Buioojpeq jnoj uoiiipuos Mau uegi janaq ui pto sjbsA' V.fr ‘Ajiue-jiids ioitíxsia :i00H0s miHOUnHO NOJ.SNfM sin suijai io isag ooo teí BOjJd |B|0x SEJ)xa AuBui ‘Aueñ gisq pue ujooj sndujnj 'suioojpsq Ej|xa o«i miM luamasBq padOiaAíp Aiinj 'sujóojpaq aajgi 'bSb -jeB 3A|jp luoij g)iw laABi-iiids lujag NOliVOOl 3QIS H±nos aooo 99S¿-ZZe 3N0Hd S 3AV PJE UZl Oil Aiivau Nvsvnv JI-MZ90 CÍ86-BÜE iiVbd lazvH see9-¿ZE 0NV1313 AOa SDNIiSn S'TH saajdO inv 01 N3dO S69 0»« apts MUON—aulOH ««N oosees »P!» quoN MUOq p|0 JWA m jsn 9»S '»»»S ®.0UB1 JOd., ZZZ*~K£ 3AIUQ n yt N 0031 AilVid AVManS ■ize »uoud 'Atuo lUMuiufoddi Aq awiA -p«daiM»p Annf tuMu«m 'joott mtui u« u tM OOOZ 'MA 1*^ U| tiuoM Mnna*ya - «its WAiid ^ im MJfJlMUAJJS t U-»ZG93 0099-BÎE ■ 9esz-ize ■ E¿9E-S2E ' i.oi.»-eze ■ 99Se-B!E ■ .........U||BA lauer ..........SO|Aï\| yoQ . puoujjyao maqaziia • - • • u|^len H xajaa ...... sujBiiiiM aunp »■0990 iK9-m tíonvaa isnui wovnvo t99i-«E..... Ei9t--«E..... eeto-ize..... Eí¿í-iíe ..... .......... Aoa UOQ ■ ■ ■ bxjAkos iMuoin ......A;jbh luasu'A i H j ‘iioog »Bjoao HZ6-ZZE ■ • sst-r-Ke ■ ■ pfn-Lze i.ise-9eE ■ ■ sei¿-8áE ■ ■ z¿n-Lze ' ■ Zi69-iee ■ ■ •    ' • • AiJ*g6neosH Anag ...........uailiv Ml!«)! •    ■ ■ l a j uo9u|)|ja,| mg ....... jaidd»H Jaqisg ..... uO*!gOiy aujaASI .......uiiuj)|aAn uajjBM ..........luBiuy pAon nVO SSN(N3A3 S'TW '0$0'lS$ aoijd 11») 'i«ou pv 'do|i anq pue UMOIUWOP o) moio '«umt anuaABj pooB 'aiins owl Aioo siui a*s aais Hinos anN3A3u siooÿee «uoMd •!}|AJ»8 Duqin *|d!l|n|/H S »MJIS MW «S S3StUdU3iN3 NOSNIXUBd «•ewi    , «es-KC •UO144 uiH0)um0p puB Ai!*jM|un 01 IWH* Aii3 'tuioojpaq mij auioq A||uit) «ej«-) ~ j«uMO Aq «fB« JÚJ imiuuiHiüüg I s 1 H >SO>f *luo 10 luautABd uMOp B gi!« amog luana» ■X» «IMI a«BL)3jnd o) auiii am si mou )BUl aajBa u.noA Buijd« joi Ap*»j laB put 00t'8S$ JBP'J*' mi 10 aB*iUBAps axBi 'seuijaAos joou puB fiu!iadjB3 luaiiaoxa 'vajB Buiiea pue uauotm aBjBi 'aauBJ|ua ap|C 'luoj) ipijq ‘)0| u 09 Su|jnieej ■)3»)jsd S( Duina* aui '««opeam ijjBd ui paiBOOT uO!lortj(suoo )(onqaAog Aq auJog ujoojpaq aajqi «au A|aAO| sigi noA «ogs sn len — ADNVctriOOO aOd AQV3U '«Ajsnpx^ ai!(s aiBipaujuji jo) paojjd inogBnojg) uoiHPuoa luanao ■X3 'jBBi IB aBejBQ uiooj uns puB uiooj Buiuip atBJBdag 'jooh u|Bui uo 'II b( 2LZL ')0l '11 09 paaJl AnnjunEaq uj paienii« ‘aujog Ajiujei jbumo -auo Japio snopBJO — vgav lOT ' s n iN u0|seasG0d oseipaui uj| uii« 0007EÎ IB paoiJd ueujApueg agi Jt>( leapi 'aBeJBB BJi*a padeas -puei A|a3|u SI joijaix3 paiEjosapaj Aiiuaaaj uaaq seu aujoH 'padoiaAap A|aiaiduj03 isoujie luaiuaseq fiijd jOOII UIBUJ uo u bs OSÍ' I aujoq apis uinoE ssaiiods sjgt uo jauo uB sn ai|Bn — snoiXNV aaNMO aoijiway isnui. yaVNVp J'ioA Mou Buuobiuoo Aq A)jadojd jnoA 6u||t|| J0| saimpei dO) pue asiAjas leuosjad agi 10 bBeiuba -PB a)<ei 'aoiAjsE ¡apuAH!! ajR|dwo4 '6u|SUJ»Ape Ai pue Jadad ‘uo||Bn|BAa aiBjnase Buipnput asiAjas isowin agi J0:j JoiiBay isnji epBueo usaa |0 Aiiiiqituodsaj leuosJad am saujooag ai^OH dnoA d0 3nVS3Hi 30iAy3s QNiisn aidinnw S IS MU pue 8AV pJ0 isntíi vavNVO U-6:993 S9W-8ZE ■ «:eo-¿íe ' ’ 0998-iîE ' ■ ■ oo9»-eeE ■ ¿699-iÍE " '' SOiC'iîE..... — uBujjags poo«i3 .......uoíukior >13!0 ....... JeqBJS ........ sauias uíoi ........ Slinoo BUJÍA ......... ugeH aanv ■ ■ IIOJJBO UOQ Zi S“I H »a'A O) sn auoqd isnr paiepajdde aq 0| uaas sq isnw -uwotuMOp ujoj) S)|30|q «») e isnp 'aDBJBB puB Abmbaijp aBjei 3BH luaujMsq ui aiins uioojpaq auQ -sBJixa Aueuj un« aujog aAjPBJUB AjaA uagoiiii panepoujaj A|mbu sbh -auJOU ujoojpaq bai) sigi ui fiu|A|| snopBds jo laaj ajsnbs OÉEt — aiAtOH 3nN3A3tì QOOQ eí8U S'TW Aepo) neo e sn aAig paoud Aiqeuoseaj )SOuj S| pue paiBJOsap Aigsaj) uaaq s«g aujoq s|gj, 'sBbjbS pagOEije pue ujooj Bui«as ;uiooj A|i||}n e osie S| ajagj, -ujooj sndiiinj pauGiuj) pue suJoojpaq Jno) gil« wBds BujAii |0 laai sjBnbs «zi sag suJOH ')oi looi s'^\. Aq looj 09 B uo Auadojd padeospuei iniiinesg dn 3H0H SIHi SSVd i.NOQ E/aa 'S'TH joiisaa aauenaa B iiBo oos'ze* IB <nq p“6 ajsa V pajja)5UBJi sjauMO '>^1 SPI'A bji -X* ‘wodjBO puB aSBJBO X3|dsjJ0ds «eu aui Bupei 'UJÛ0J snduínj puB uioojpaq BJtxa qii« luaujaseq luSijq ■||ni iHim ‘Bujog aiBinOBUiUJi moojpeq aajg} snopads 'aBje-i — aiVGlVOO ¿9 "S i n lueujjuiodde ue jo| sn auOMd oeo'iES IB Anq luanasxe uyi aSejsB 'D 9j Aq ZI. B pue sujoojgieq ! Iini OM) 'sjBiaui omn ‘»oueJiua aiBAud : giiM 'iviiuaiod auns OMi e seg pue Api) pué ueap SI aBpuqgian ginos ui Bsnoq ÍOPIO «¡Ui — 3rtOH 3nN3A3tl ^0S6 s i n *»« 'JB& apisSuoie ped Suij|jed jes ejixa pue aSejeB ‘oi)ed 'tapnpui OOS'EZS 'asiJd iinj Guiddoqs pue sioogas O) a«op ')E8u pÚB ueap 'suiog japio $UOl1V3U STW 9tZ6-8Ze 3NOHd s -9AV PJS zzi S3I0N30V 30NVH3U »Z-90993 S3nOH 3Nn-3NB aoj siNaov 3A!smox3 )í-10890 30IAU3S DNiisn.3idu.nnw MSE-iSE........... 5(3O0Abt gSnH «1-6-986...............lÜM'N <up 19U-9EE.........uospiAEQ sauBv 3N0Hd SSNINaAa 'S'TW 'aBsBpom •A6 sO"l 00S 0E4 *ú as|jd |BV>i u| pe •pnpui uei pooq '»aois *joiejaB|j|aa •oiiBd JB»H "sBfJ joopino-joopui gil« paJaAoo luauiaseq un) u| ujooj endujny -gieq iieq snid meq aoaid jno) 'eajB Bu|U;p ejtx^ «oieBunq UJOOJsaq eaagi sig) u| i) bs qou ano stíV3Aí^a luauiAed uMOp «01 awieeod si'M 009>W •3|jd leioi 'MIJB6 pooB 'lOOj aiiege jBpaojiMiN i«)|d«ou u| jHoiBOunq ujoojpaq a*JMi »nogBnojgj ladjn Bege m*u pui ptiijoovpaj ‘*a|| •3SJUV -eu|j«a)A JO) AiaiBlpaujuJ! neo saxvi MOT “3mVAH0IH ■ -S'1 w 'sjajio o) uado jauioiEno paim •enb O) luaujAed u«op moi aq pinoo OOS‘95Í fO Bíud IBIOI u( papnpui SBJ}xa Auem pue tadjea 'sadEjp nv 'luoji ui «aaj) apegs gii« padnspuei Aiasiu pue paouai aJB ePjba 'u>oOj SujAll ui »aeidajy pue bbjb Euiuip EJ)xa Gajnieaj qsjnqa pue 6u|ddogs 'sioogas o; asoio' A|¡ujbi jsBjbi agi JOJ leepi ‘aujog utoojpaq aajgi «¡ui ui soeds Buiaíi w bs ooei xoJddv 3W0H AllWVd 33iAa3S ONiavai aiaidHoo* S3SV9ÍU0W VHN. saovQiUon oNosas* SBDVOXUOn ISUB* SMS-SSe 3NOHd an 00 isntíi SlNVH0)d3l^ '8 SÜ3li^UVd 33IAÌ13S ONiisn aidiinnn auiog luasBJd jnoA apBJi JO iiae Anq m« a/M A«po) ..jolieaa OJ|«v.. UB IIBO 'cauiog aAOqB agí |0 Aue «»ia ox joiieay ojisv uti il^O S‘TW 'uoissassod aiBipauiuJi -eaeidaJii uoiieijuji -padeospuBi Aiaoiu '101 afijei ‘aBs 'jeB pause))V luaujasEq U| jsq lau pue uioojpaq bj)X3 -eaje «aiAaiiBi U| íAOisBunq ujoojpaq o»i) s<g) uo ,,tí3ddO NV3J4VW.. joiieay oj|«v ubo 'S'TW 'OOO' IEÍ 93|Jd llfij Pio SJoaA ViZ "11 SOI » 09 ‘l°l Jaujoa 'ujooj 6u¡ -u>p 'inogBnoJUi ||Bw O] ||E« 'joiajnq -jbB 'jagse«gsip 'iibu pue g>eq ‘«o|B6unq ujoojpaq aajgi apis uinos .,NOISS3SSOd 3IVia3WWl.. '• ..JOlIBJy OJISV,. UB IIBO S'Tlí^ laiijeuj s,Aepoi uo OOS'6E$ IB P»!J<Í A|iEOnS!|BaM papua) puB padeOGpuei na« '10| u Eei. * 09 -inouBnoJUl pegs|u|j Aiaia|dmoo 'iloapuns '(le« sjn)eai ‘sgieq o«i 'smoojpaq jnoj un« Ajiue -lllds 1) bs osil. A|3ao( S!U1 ¡pooE «I ¿poo6 spunog -g6|H lllUOjnUO uoisuim o; me« pus joop agí ino I009S |sn¡ 'ujoui jOj Buijnaonegs ajoui ou ‘sapiJ snq ajouJ ON ..isai>i ‘100H0S 0100.. 'aALçnpxa ’S|uaujaSuBiJB UMO jnoA a>|GUj jo gses J0| paseg^jnd aq uea 11 puE aujog siui uo bBeBijouj Ou S! 3Jau± ■0Q07£$ a^lJd lin^ sgiBq o«i 'suioojpaq aSjei ■)nog6noJUi iib» 01 iibm aaeds Buiaii pata|dujo3 jO U 'bS 0L9I- 'luooj Bui •Uip 'spjeoqdna AueBogem sajnieai aiiiog siux 'aSpijqgiai ginos u| Ajjua -ii|d« ujoojpaq jno) paiuooj auiN QBiB'ldWOO A1HV3N „joiieaa ojisv,, ub ubo -OAjsnpxa 'u«op sz^g$ gil» 008'9ES ^luo aaud nnj gi i x 09 101 jBUJOa afijB-| i|uis laais s$a|uieis aiqnoQ sujoojpaq pue ujooj Bui ■AH aSjei u> IIB« 01 HE« 'ujooj Buiuip 'eajB aSejOls pu« (jodjea 's3ii|uba 'lieg puB utaq ")) 'bs geu 6u]jrHBa| PA|g SMopeaiAi )|jed uo «oieBunq ujoojpaq aaju) paujooj uaAas Aisaq^ „NOliONUSlO dO S3W0H NHVdM,, (giJOM) aoeid asoiiuiJd 1-5 pUB mnos 9HU6AV isig 3196 ÎV •üj'dsois AVQNnS N3dO 93WOHMOHS S3IM0H NHVyX ioj $)usBs 3Aien|3xa 3t¿L'2Ze l|BV^ 6u!dd0MÇ j91sujiu;s8M 30NVtínSNI ONV an AÍ1V3H OtílSV W-90Í90 frE80-í3E..........9U0UJUJIS 6|BJ0 (paiioa) puoujAeu iBze-eSi..............«adaa lam 8Z6S-8Ze........íjisdAq giaqeí!0 6BK-iíe...... ‘ ■ ÍUOUJUJIS aiujaa ïS9î-iae........lUHuuBi o gdiBtí aAjsnp -*3 'speau ínoA jms o) aiqeiiE aBeBuoui «aN oos'k$ ib igSií pa •oud J0Q|) puosas uo ujoojqiaq pue aseds issop pooB ‘sujoojpaq aSjBi jnoj 'jooií uiBUJ uo uieq neg pue uap 'uago)ji| ‘ujooj Butujp ‘mooj Bui -Al] afijBi sajnieaj «ou ui bah 01 «IdBi -jO)woa puB UJJBJw laA 'sujog A|iujb* snopejB o)U! BuipsjBdn jo Aguojw 'puños pue piios Aojois o«i jspio V3HV NOmWVH STH 000‘ie$ Bu|)|S¥ -paus aBejols poofi gil« )|jedjB3 JBay '6u|a|| AiiuiB) J0| ibbpi 'inogBnojgi p^iedjea Ajiuaaaj 'uot)ipuoa doi ui pue ueap A||auO!)dasx3 -pajinbaj n sujoojpaq BAif O') dn pue uiooj AijujBi »Bjei Buipniauj ‘|8ab| auo uo iib » bs 9jpi. lN31^3SVa DN a3!Ai»s Su!)sn «idüini'V Ml8-8ee 3M0Hd 30IAH3S 31VÍS3 1V3H isvoo 01ISVOO nvH asvniA 3uín3o on S3I0N30V swvmiM J.UV »-80990 96E9'i5E ■ ■ ■ UBUJ|9S UUAI 6LeE-¿ee )|ajaujs ua|6H ;SOMIN3A3 3N0Kd -|GS|BjddE «ajl JO) «ou i|Bo pBJinbBj sBuiisn Aouedn^») a)«!p»uJui| uodjea 'sq)vq t aujoq »fipijqgiai gijou ujoojpaq »»JUl «»N NMOO 8WZ* 3oia«3s SNiisn 3idinnn 3Aiaa la’s’wd Hinos (la: Ailvau tíOi/^-nas 0Z-9ZCI -9ZC MO'EEI 01 peanpaj aaud '•joop Buipii» )jo oi)i<l ‘|0| padi» •putì aftjei «Ji»3 Aj)ua-i!|d8 lueCaia tlHe990 aung ejnioy BltfZti....... ¿ZSÍ-IZZ ....... /¿l-fr-SK....... 6Eoe-stE.....: ’ i8Bfr-SfrE ■■•■■■■ ...... JaAiio ajnio ■■■:■■■ ppny pai ......uojjng pajj ----AaipUBH JafioH .....AbipuGh 'S 1 an SiN3WiS3ANI QNV 3iViS3 1V3d A3iaNVH d3AnO W9e*SfrC9U0Md '    8A!snpx3 O0S7ES siaaq saj3B oz 'Ae«i|6iu a3e)jns pisg uo UJJB) pa)eBijji poofi UDII336 jauBno V3UV Nldfli 'sBuipiinq OM -eBpijquiaT )0 )sea saiiuj 01 Aieieujixojdde sajse 09 QNV1 a31VGiadl 9frZe-SiE ‘SN3iaVlM ViOA-l •8A|Sn|0X3 DOS'S L$ ^luo -xaidBjjods uioj) ssojoe UOIIEOOI leepi )0| afijBi ■— aujog uJOOjpaq aajul japiO 3iva-ivoo -xa 'P99U91 pue pddeospuet ^l^!N ■uoiieool pooQ 'sjieisuMop oiing 'dpis ggou uo 9UI0M ujooipeq omx 3nN3A3d smd laodwoo H-8LW0 ('«Av Aj)sajOd uo isea) aaaid JEpao fisi 'iMjjs iamb uo 31® BuiiadJeo ‘aBuEj 'JBMoqs ‘sg)Bq 'SJ|B)Sdn UIOOJ Ajpunei 'UIOOJ Suiuip ‘uagsiix aSjei 'JOOP oiiBd Buipt|S ‘o|)ed pa)OOJ a6jB| ‘ijodjea aiqnop ‘14 'bs 9ZEI.—AJlua )!|ds uJOOjpaq aajgi «aN VZ91-3ZZ 'pn uononj^suoo i3iyva 03 •WN'3nósi3ieínaiv siNor ‘w 021W0H 'saw AS aauiisans sioaav:> ONiiaonD shj. 06' 68 9«' ¿8 98 SB' fS E9' Î9' IJ»-08’ 6i' 91 ■ ¿¿ ■ 9/' 9¿ W ' e¿' z¿ ' li ez 69' 99 ¿9' 99 ' S9' W E9 ■ 09- ..........-.....«üWJiuoo ' ' nuauiwftAui pue «uaoi -    ' sai)tunuoddo s«*u«ng " " tiewiuv Buueaa jnj ...... saiiddns pue s)td ' - ' sanddns puB Ajunod ..............6u!u*pjbç " ' isiiiunuoddo -    ' uouBpouJUJOaav hiuim ........tUOMU MUUjn^ ' ' ' tjiBday pu« M3(Aj*e ............... IBUOfJtd ......... punod PUB »01 ........ tu«iuiu!»)jaiu3 pue (uBPienn ......- ■ • *»S!AJ*S But«»ç .........íJ»U3B*i 0!*nW ................(uijomi. -    saoiAjas iBuoiie3np3 ............ taijacjnig 'suayeBiapui» peauaan ............— *jBuoe*i ......lauuoBJad lexdÚH ....................UIJBJ ................aiieauiOQ ........ l*iOH ')u«jnB)»a ...........leoueio '«lUlO ............ paiUBM d|«H (|n^ UtIXtkV.K d i:4ll .................... »IBM ...................eieuiaj ....................UJJBJ (llIlVV.Ít IV'JK.^O'idK'J 19 " ' IJ«4uwo ‘«iWWJi 'uonji 09.......«WtUW inpwi;>a«(H W..................Aj*uiuoe(fl( 19 «mi 01 paiuvM wtHAti it.......... MOMO*S Ü90I**AI1 9S...............■■ ■ ■ ' i(»»WAn st........MUddns tAiiouicinv w......................»«¡¡w. «.................Hijn||ns|j6v iS..............**UJ0H «II40W IS.........nadwBO — *J*ii*Ji OS............. »iKidnç nanjj. W..................... «HOnJi tt....................asnpoid ¿f.........«luaujniisui imtnH 9»...........«ubOjo “ «weid St................... eanbimv ff — MauBiiddy pue »jnuujngi E».......WPIMV tno*UB(|«í!H ít...........lueuidinba ipods )>.......... ilBluay Ajauiqa«n O*........*K>oi pue Ajaumaen be......dinba -Ajeuigaen uijbj 9E.......... *»d!Aj»s HaoiWAn ÍE...................HSPW*AI1 9E......SB|jOBtaaav put steoa se ' ■■.......tapigaA uiejjaj, iiv »E............... «aiiqouJjiiHJus ee................. lapAajoioH JE.............. saiiddns omy IC.............Slliuau »BIM*A OE...................... «oinv SZ • ■ tBJnimauBv—»JOAA uioisno 9Z.................t»ini|n»jj6v ii...................fWiiidJiv J'IVti wu iWtK Ib fe........... pj«oa pu* uj'ooy ............ wqaueu 'luiJii K.............luatj 01 paiuB« «.................... ajniítd ox u:ixi^v« W........Quipaéj PUB ajni*«d it............ »agswd 'iujjij 0Ï....... ............ Buiiijed ei........AvadOJd latojaujuico 91..........*»6ej»a ‘•BuiPUnfl il..........01» ‘«aJOlS ‘««XHC 91........... pjBOfl PUB uwoy f).....................SUiOOy ti.................«luaujuBdv t)......iBjriH pue A)!0 ‘*a*noH X!^:4U Hü.4 Íl...............AuadoJd o a LI............ sagsueu 'bujjbj 01 ■ ■ seCBJBQ 'tBuipiing 'sesnoH 6................. u*oj, 'iBjna 8....................."Alio <iajLs:v,ik axh:moim /■■■'’............Auadojd '0'8 9............. tagsuea ‘iujjbj g ' ■ ■ taOBJBO ‘«OuiPiüiB ‘^atnoH t..................... *|Jo*au E................. lepjaujujOD Z................. u«Oi 'iBjny l......................... H'IV$ UOJ UHHJOUJ ñui$nj0APY pe///fse/o oi xopu/ im-BíeiNOHd ieded s/epuoM JOi Aepjrit«S tu e OC'U — uouBonqnd joMd Aep •UJ d 00:e Aq peA!»9J eq ;snv\( — SQV tíVinsaU ONV SQV AVIdSIQ Q3ldlSSV10 S3NnaV3Q 0NISIid3AaV a3ldlSSV10 11-ZÍÍ90 ■b;iv ‘e6pijqm&i *an S3I/M0H a3d33NIDN3 91Z0-IZS 3N0Hd aoiddo ZLH-9ZE......H3BUJJO03H ssuuaa 9DS9’8ZE..........jaBuuaH A|JogS ZZi^SK..............*eiiS aAais lOViNOO uj-d s,jai)e uojieujjoiu! ajom joj Vt^60-¿Se 3N0Hd 30V1d 3S0HWItíd Zl — IB péiBOOT •uu d 6 01 ¿ puB -lu-d s 01 2 A||ea U3do 31/MOH AAOHS tino USIA 'Aoi|od aouEjnsu! aj|) luaiuos pue Bui||8MP JBaA auo pue saaj leQai iie Buipnpu) 'ootlí se «0| se s)uaujABd u»oa OOO’iZÍ UJOJ) paaiJd 'seaje Bui -uip iBujjO) pue eg)eq )isg g)i« Aueui 'sÚJOOJpaq Jno) pus aBJUl BUijntBOJ -uo|ia|dujoo Bu| -jeau puB uoi)anjisuo9 japun saujog pauBisap na« sfr "N "iS MlflZ Pu® '9AV uiri. )B d|j|S uaajc) agí ))o isnr SM0QV31(N >iyVd indiifivgaNi 3S010 M3IAN33H0 JIVSHOJJUHUOMAin 1 II-8S/90 90/3-Í3E.............Suüioa uBiiV Zfr»9-ÍZE...............JSISQ Aoy OSSa-SZE............ uasseiii ue)s l.333'82E.......... uasseix Ajjbs E09e-8ie........... J9a|b>| uO|jb|A| goiAaas BNixsn 3ndinni"i ,.'an NoiionuiSNOD '9oaa >iNn aOd SÍN3SV 3AISmOX3„ Avaoi $ui)Si| JnoA )UE« Sf/i, p|0S Auadojd jnóA' aAEu pue )S|| oi ‘aidoad saivs ‘xnvaa a±io mvo ■*> -jSdOJd JO auioq jnoA j|Bs 0| BuiXJO» 'agdoad seies aiqea6pai«ou>i pub jBuoiesafOJd aujii un; »Ay -A)jadojd jnoA Bullías 'hjo« 01 Allvaa AÜO jnd noA uau« laB noA jeg« s.tegx Kva V sdnoH op 'S'TI/V MIUOIU Sim PIOS )l S)UE» J8UM0 'AjjnH auop ||a« Aja/\ 'Viodjeo puB aBejeS SAijp luojj -p|o sjbbA 9AI) A|UO 'eejniBa) Auem g||« auiog ^IIWB) ujoOJpaq aajg) b6jb-| iob 01 Apeaj ajB baa 'Ja))o uc sn a>ien j.s«nHivoo ■3AlSmOX3 )uauiABd u«op «0| g||« 006'SZS A(uo )J0djBa g)|« SAup juojj -y0|ui09 JO •)) 'bs oto) -ujoojpaq ja)BBui puB UJOOJ euiAi| uj 6nj «au pus paiuiEdaj Ajai3)duJ00 ‘aEuej gliM uatiOljH aQjBT 'SUJOg uiooj paq aajgl injiineeq iiaa 01 paonpaj esud asnoH siHi NO OOO'lSHiyOMGVSIHl z9t6-szz uo isíe-8ze 8U0(|d s 3AV oye ¿lu an 30NvunsNi ^ AX1V3H Alio JIVSBIMAUIMINIdAlO 1 miiV¿SN30 Ai3N M^3 A3 nmS3¿f 39 OI QVH SWM ÁiumsD m/ syi sjnis ávhi 3N01S ijos ms io aaDnaiSNco 51 'eisauopui '1153 , nodwa yiaii l-iM cfsamoj CNr savaAOSïsQj ni&no:>s!m Hl A2WN0ISSIW V SVM ■OIQNIW NlJflVW AíajiíL -Sí • W-8í890 frE9fr-eíE ZEK-flíE ■ E6¿0-6ZE ■ EÍ9Z-82E B88í-sre 99BZ-8ZE ' etswíE ■ 9S9S-ÍZE ■ 6set-¿:E ' • ABHEAei Aea ......ubAm wr ........íinBM OIA ' B|BUJEJ)aid uuor - ' janeqnaN Ajjbh ■ • ■ ■ B))B||BnQ noi • uasuE!is|j}| |Agd • ■ jaujsijç} Biiais .....ilOJJBO jBiad NVId S31VS a33iNVtívno uno inogv >ísv Honvau isnai ivao« «^ii»o -pJBA pMUa) HBM MOO|) <J|BUJ uo B3JB Ajpunsi uagaiiJi ui Koou itc|>ieaja auioq uioojpaq aajgi Azoa iqBlJg oo6'zz$ aolud v3dvaivaivoo aAismoxa euiwogs jo) 9s9s-/ze ti3rtSlb9 vnais auogd OOS'EEÎ B3|Jd ‘luamaseq ui oiooj «nd •ujnj pagBjui) A|ieuo|s«sjojd injjineag -inogBnojíii BuiiadJEa Aijienb pooB — suioojpaq aejg) — «oieBunq II bs 03 U pBU|eiu|BUj-|ia* ue»o 1OOH0S Oi 3SOHO V3dV M3IA3>l\n 'STW •999Í-8ZE >B axianano noi wbi •UOQ 'Ajjadojd anuaAaj jo leiiuapisaj Biui BU|M9 gwo« iiaM ujDOjpBq bBjbi pue UJOOJ Aiiiim sapnpui luouj •aseq padoiBAap Aiijed 10| jaujoa padeaspuei Anmiineaq uo «oieBunq tuoojpaq o»i luBijq aA<)OBj)iv 00S‘6L$ SNOdva ■g-TH 'tEgiF-eeE A3invAvi Ava neo ■'«lio u» s" a|Bs e JO) snoixuB SJauJWQ 'inouBnojgi Buiiadjsb Aiiienb pooS Pub jooi) 9JBa Asea dígsuBujHJOM Aüieno aujOg ujoojpsq aajui p|0 giuom x|g anvaivoo aios3aisnw STJN eisz-gse vnviNvaxaid NHOr Buiiibí! Aq £||Giap agl IIB i»g jsBpnq jnoA |ins o) smjsi OOS'ÿES IB lias 01 paaud 'aujog «au puBjq sim )0 sajniea) ain jo «a) = )snf ajG eajB Ajpunei jood uibuj ‘ujooj Su|uip pue SujAii uoiiBuiquJoa 'a^Bde pjBoqdno )o spBO| un« uagaiiJi aBjEi GJtxa uv 'POogjoqgBiau pajisap AiqSiq ut eajB Suia|| aiqe|JO)uioo |o i33d 3dVnOS 9621. nilHOünHO NOiSNlWV l9l¿’9Zt auond s is MU ese sjoiieaa S‘TW 31V1S3 nvatí ISfÍtíl nvAOtí D-¿3890 9868-Í3E............yaHaVH Q3i 9B88-iec........aaxavH vwhvk ) 1.6Í-ÍÍE............a3>iaVH 331 puowABa fiZSe-Z9i.....laaiioü »ovd VZUIH 30IAH3S SNllSn 31dllirHfl( SUJJE^ pUE AuaOojd leiajaujLuoo siu3piséid uo aiqBiiBAE aaiAjas lEsiBJddv ■3A|snpx3 -uagsiiii Anoiei sBjei pub )adJU3 Begg uiooj Aimin pue uuooj sndujnj 'suioojpaq o«i luaujasEq pausjuii AiaiaiduJOO apis Ll)ioi] uo auiog uioojpaq o«) At3A0~) nvjoads aN3>4aaAA ■S'TW 'OOS'SZÍ 'luoJ) ui saan auid A|baoi luauiaseq u; pagsiui) uioojgiEq puB luooj Buiah 'uag3l!M 'soioojpaq o«l gi!« awog jbiibujs ■ujoojpaq o«j, — eajE maiAastET ivi03dS 3idnoo aaaiiBtì 3ftlSmOX3 'MS'OSS lueiuaseq ui ajins ufoojpao 9uo mï|M asnoij Lijoojpóq OMi — 9UJÛH ônu&Aôy V3tíV ayVMOOOM M3N 'dAjsmox^    uiviai uroii jnoj paaiiai na^ uj^8 'jdM86 pud ^jddns jaiBM umq uo 9lU0g JBPIO UJOQjpvg 99JU1 aovatíovHivüovw 'BAisniaxa -uiooj Aiiiiin pue uioojpaq auó ‘UJOOJ snduinj oiui padoiaAap lie luBujaseq seg — aujog AiaAOi aOiS HltíON noodoaa sbhhj. USG-6Z0 S»UOHd sss^6^e gUON 198JIS PJE? f£¿ NOtSIAIO 31V1S3 1V3U asxinn S3I0N3QV B3>1dVH 091.........■........... JWiOKW ;D«aM «UO Aj»A||«a    Ag 9re$..................«uo« «uo ooirt...................Jl»A»U0 :t»ii| genug pue -ve n «gi 01 ii*h Aa scct..................wuoim auo OO'SE*...................J»*A *uo ;*peu»0 )0 iuid jagio oi iien Ag 0S'91t.................tmuouj xis oose*...................J»A auo :BUBiqiv ujeginos 01 |!B|iM aoiAjes i»isads AO Si ï$..................muoH auo 93 8«............... «UIUOIN a*jgx 00 9 H.................tgiuon *is 00    83»...................J»»A «JO :ue«ag9)ti4ies pue e|q -ujnioo q«i)|Jg ‘eueqtv o) ||en Ag Him uo|id|j»qns    . aaauo híw hsvo snuai :Bui«i) •joApe Aue laafei jo mik*j ‘AjjHfp 01    igBu aui iwuaMj pieMH «Wi. luauiaaiuaAp« uon* jo) pied lunout* atii puoAaq )u»maaip**pe Au» )0 *uoiuaiut-uou JO) Aimqait ou aq ii«g* ajag) pue 'inuo ay) )0 seaipjeñaj ‘jojja aqi Bu|uieiu0a luaui -MjuaApB Bill JO ued legi Aq peen aaeds aqi jo) pied tunóme lenioe aq) puoAaq P|Bj»H aiu Aq paidaaae lou «I Biuauja«iij«Api u! ejojj* uioj) e«|je O) paBaiie taBeunp jo) Aiiiiqen ■{uoou íi s¡ auiipeap ag] uag« ‘sAepjnieg Bundaax») uojiBOüqnd o) j0(jd eAep Buigtnqnd aajq) "ui'd z Aq uiooj 6u|tod -ujoa ai)) u| aq oi sinoAei pue Adoo :sau||peaa BuisjuaApv Ae|dt|a Buisiuanpv leSai pue lejaua^ uoneoiiqnd jo Aep aul lu e oe:9 u»m ■'«»I ou pibjbh aBpijqgiai eqx Aq paAiaoaj eq )snuj spv paijisseio lo suoinnaouey anssi s.ABpuon ->P| ABpjnies UJ'B OE:)) puB uO|)Ba||qnd O) jotjd Aep ag) m d oo:c Aq 'a3|))o agí U| aq )sniij aBad sigi jO) spv Aa|dS|ó -pa|)!ESB|0 pue spy paijisseio ' -S)uaujM!) •jBAps pauoi)da|B) u| Bujjjnaao sjojjb JO) ÁiiiiqisuodEaj aujnssB jou Aasjna -3B aajuBjBnS )ou i|i« piej^h Bgjt -aujii auo uBui ajouj JO) pajapjo luauJBBiuBApB Aub jo uoiuasuf )3ajjoaui euo usg) ajouj jo) aiqisuodsaj aq iou'iiIm p|«ja)4 agx 'puBjq gsea 10) apBui aq m« «os )o aBjega y ejp<3 oO irS 'sexos ie)uea OL'ZS.....................gaul -isti 'SUOllJBBU! aAiinaasuoB sj 09'ZÎ.....................gsui jad ‘suojuasui BADHoasuos 9 OE'EÍ.....................l|3U| jad suoigasui aAtinaasuoo e 09 E$..........uau! j«d uoiiJBsui I SaiVH AVidSIO 03ÍÍISSV10 UO gs uinuijuin 09'3S— giuoiu jad ‘aun lunoo j*d Atìoioaaia ssaNisna SS'l ujnujiuin 4>ss ■ aun lunoo "aie ‘smeuoujan u| •sxuegi )o spjBo 'suiBaa OO'SiÍ........................ 0!d uuinios í gil« uoda« Buippa« 00'31.$ ( [03 3) sajniaid luaUJaBeBug OO'iÍ' ('too il sBjniOíd juaiueBeBua 003Î.................)uauia3unou -uv. CuippsM JO luBLuaBeBua ■ Sí ) ujnuiiuiiM tS3 au!i )unoo 'B)uBuia9unouuy uuig * pjo» J9d 'SABp aAiinoasuoo sz ' PJP^n jad ‘sAep aA!in9a£u09 3 íViS' ' pjoM jad ‘sAep BADnoasuoa s 00' 1. uinujiuiH »9..............pjo* jad ‘Abq auo •sisea „UOIM«“! uo pB)ono saieu paijisseio iiv (sauii 3) spjOM zi ujnujiu!)^ S31VH DNISIiaaAQV O3UISSV10 SNOlivinoaio iO nvsaria iianv uasnan ■pBAjBsaj osie aje uiaJBg sagoiedsip eiaeds jo uoiiBOiiqndaj )o sjuBu iiv -ujajag) aagsiiqnd s«au |eaoi agí os¡e pue ladBd sig) ui ssajd paiejoossy aui » JO |j oí patipftjs sagoiedsip s«au iie .0 ua¡)B3!iqndaj jO) asn agí 01 pamiua í[aA|sni9xa si «seJd ueipeueo agí ssajd uBipBueo aqi jaquian ppujfl jBpuqttiai »'¿3990 i0ZO'¿3£ • lfr9B'BSE ' ' ¡aGeN Ajjsq pjo)sdE5 qog 493-»OS90 PIBJ8H 31^ *og o)!J^ -ame« ag) )o Buj«a»A puB uoiieiuiojui laijíjn) joj luaujisaA -ui uo ujniaJ luaiiBOxa $»ogS Jaiiaq# XB) JO) JBpiinq UJOJ) I9«J!P Ang 31VS dOd S3X31ddnOd /\A3N 'Ç9Sr85E suogd 000'9j.t |C aBeeiJoiú Dui)*!xa oi 006'9S 'aBejeC aiqnop pu* ‘»MtKI Vií -•luoojpaq jnoj — aBpuqgiai gino* u| asnog Asiow i PIO i»»A »z patiapouiay ■    SAjsnp -x3 aiuou ueap Aneuoiidaoxa -aauoi IIEM Buiuieiai aiaiauoo ')sod laais 'OilBd )uaLuaa (»gsiui) Agaiaiduioo ■UIOOJ Aiiuib) gii* 'pau9B)0p -lUJBS uioojpaq mo* p|0 jebA aaigi aNI>l V dO 3N0 'spjsoqdna xbo 'luoojEu|A|| u| Bny ■U«0p OZL‘Z$ A|U0 gii« »D|Jd lin) OOS -' L3i ** «01 ae 'laAai-iq moojpaq o«i S3W0H aaH0vj.3a-tw3S M3N SlueGv aA|sn|3X3 U 08-828 WUOMd OStl'Zee s e ¿LZI „«lAjes Ouiwn 8|dii)nWn •pn SSUJOH OpOW-fiN Ai1V3d 3aow-nN 82-rtEZ    E$9fr-8ÿ au^ogd 009'9Vt le paiud aJiuaa Buiddogs pue «loogos 0) asop ‘luauiaseq t/z ■■)) bs 0001. aajB JOOII 'suioojpaq aajgi 'oaams BiigAA N IS U1H **Z 1« amog Aaioie V, | — J8U«o Aq aiBS JOJ |l-)PEi    l-SfiZ-KE auogd 'Oiied o) Buipns seeiB 'lie« O) HE« ')lBg pue M)Efl JBUIM) Aq smog apjS Minos moojpaq aeigi «bn u-tMi    '99tO"/3G auoud ')J0dJE3 »Ajjp luoji 'fujooipaq n«i epis uijou uo Ajiua-)i|ds amiUAiMlMMUn l    3ini»UiJI3MMIII3 I ‘Yf    ‘<<HI«J»I|» — QlvuigiH    íH* ~ W N t iv s.;.’.'«L ! ’V JÍ R îi C H ! V i: it óo mí.™ ;