Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
Godaddyseal image
VeraSafe Security Seal

Lethbridge Herald Newspaper Archives

- Page 7

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,265 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 20

Search All United States newspapers

Research your ancestors and family tree, historical events, famous people and so much more!

Browse U.S. Newspaper Archives

googlemap

Select the state you are looking for from the map or the list below

OCR Text

Lethbridge Herald (Newspaper) - April 29, 1918, Lethbridge, Alberta Mnxn.SY. .\M\TT. i*. tV'.ii Tui: rj'Tfinnmr.f, hah.v ni*iiALn PACE SFVEN Speakers on Behalf of Big Campaign for Red Triangle 1 > On Muv 7, S uMil !i tiioi-' llmii .>ii I.tiMiliridX" IiuhIik'hh iind prorc-.~i!oii;il niiMi will lio (�nx>iKII ^^ill li" I $ I') Vi�t IiiiuIh ii( Itu- orKuMi'ii'Inn ami | tll.iHi'i will he iiKoiU'il for Im il (iiiul> for llic "V " (tiUMlllim Ion woi-K fur ilir i I'liii.iimi !� now iiiiiii'i- wiiy wini iiv !oi ill ( xpciltivc of llii' nimiMit;II :ii 1 liaiK"'. liiiil .1 Marry Ali'X.iriilir ii - w niiiiizcf ror lln' (llv Ciimpiiimi i>i til will Im opeiK'iJ Wc'liirsiluy in tioiitliiinl Htnre oil ;tril Avi S In coniKN'tloii with tlic rllv � vii it Inclii, 111' will siii'tik Willi Mr I'Mwiii i' �rtcl':'. Ill till! W'fiKli'y Cluiirti Inninlil lliH-cvcr hy wiiy ril 1)1 Xt Wi'rli. Ci,].' ri,ll nil' �|ii>h'' ill u 1 oiniillliwiilarx liiiii-liiini m tlic tioiird of irixli. m tin- V M C A .11 noon tiiiliiy wlinii' hi' i'liiiilui s "iijiiVK a plai ' in ih.. .-irlo lui' ul ilnm-:. nillitury thai is ul' Mh' rtiims: iiiiiini; itiir". No lesH an aiiM.niii 1 Ih.'i l.nni (lOiiHral t'urrii'. i-iiiuiiiaini' .' .'1 t'l*' I'anailiaii uriiiy loiihi. ha- slalnl (Ik,I till' "V" iH of llic Kiiali' i lii'lp ill 'lis lainlnK llio tnoral" m ili' Caiiiullan troopH. anil nuirali^ \� oni' nl iii" nin'^L! tniportant ronuirrni'Mii. Tell* of Work rapt PfiavHon Inld or (lir Kiowtli 11/ tht' "Y" war ori?un(zaiiii|i WIh-h iIh' CuniKliHns tlf�i wi'iii a.lilts, a frw Y .\1 ('. A. lUiMi wi'111 akiiiK ill a !ir ainiiHciiii'iit s and atlilii Im. iln- v nit'Ii i'.i a'Iniill\ pruvi'il to thr hU'I '�: i oiiiiiuuiil thai llu'lr v.nrk was ul :;ii almiliiii'ly iii'ii'sHary iiiiMir''. and ilni ii'-iili wa'. ihal aliiiill a \imi a^u. HK' mlliiary am horll i"s m-i umii^. i| Mn-V M i .A i iM'iiM. tthii il i- iiov. a'l iniiiisii i i'll ahiii iiillii,(t\' lili"s Oni' ifasiiii ilii' 111 >;i;.i| iliiiii; anil iht,' iii'*'I fur hiol'iiti; ati'-r III" li'ivs i;ri'�, iiiiiri! and niot" nuik di-vrioiii'il on Ihf 111 !;aiiiziili')ii. wliiih stiirti'ii Ul suili a iiiiid**^'! wav. >iiiii r hi' ii'iinii ;ii()ds wi'i'i' 111 iiir, ."ihl r ill.' ' S ' i ililM'Ns at Ihl' liiiiil '.^.1- ah �ilali'h iinln.i' an I iiiiiiuisihl" Ih said Ihl' lllO:.( 1)1 Ihf � V Willi. ,'.�,; ildli" III I hi- iipjiDri linr - anil 1 1 !� i. l>. mil ill til- Iriml liii" : i"n. in' � mill' iitiat'iMi'd. Ill' iia\in,i' hiaiil in his I i-Miiii I lial il '.v.i 1 lii.iU'.li i 1:1 Ii'"n- ai'j* I 'iniliii I''il 111 thi II -r.' ii."- Tribnte to Cen Stewart iMiinj; hl.s iiildii' s tain I'' Iia d Ihl' hivhi'i I riiniiiliiiii'iii In Cilii'ial .1 S Sli'warl. OSO. lit l.'ili ' h; idi'i', v.liiiin hi' rha'ai In i.'.i'il a,- a iijitl'i liiat .Mlii'i'ta luiil i'Si'i'V ri .i.m-m ill li" iiriiinl 111 III' also paid a I riiiu . h> Ihl- W'lrk lii'iiit; 11(1111' hy lii" 1 iiap-, l.iiii Hi'i". Ill' (1! III!' Canadian arni\ l! T U'yiiiiii'r. iri'snli'iil ul' iln- \ \l ( ' A iiuaid pri'siil.'il ;ii lii" 'niii 1; i'liii wiinii w.t: ul I t'i!ili';i ii> ii\:i 711' .'iii'ii raixe NiimberH Mi'ii ' ;iii" 11 inn , -Finul |{i)ai ,.,,|j,.�I bniinl I '�iiiil'l j.-l 11" fJi'-f I .'.I I In. .i ! ..;',,.. ii.rldiii-; Hit- '1 ii.iii'i\.'^ .iii'I ' -iiiiii ^,ilva I 1 11 I'X.im ir.ii ii'ii '' Ti,. Ill - ti I'alni.nl . 11,.' :,.|i.i', ' '^ "" Aii.,..;i.'I i.sv" li.M- :,',;,:,'','"'�;'';;,,'�� i I''>'� "I � ""'liii -,ilia' 11,,.I if [,,',',.,,,|, ,It oi Ihl' li.i '1- iii.l-K lues',mill am i'lil,,. ,. il ' 1 .vnii hii.i .11" Cnpi . 1,, V. . II M 1.. lapi c, \'>' l.p.s h lli.'l' 'ai--.' --ii'i.iiU- ."III- 'li. � a;.' '��'�, iiiinla;v hi.a!'' �,,11 I,',' .i: ihi. Ill .1 |, .. r �"'>' '^l^' I . , 1 ll.l.nil lil'lnl " .' !}� Ji. nr .s. Ill 1.11 ririipl >! |i'i!'i.'.' ,,,i|,.|. ami Hn' d' ' � 1 111.1 a! i\IS l-iiiii'I I, ( Mia'.', a. .^ill ihi'iii ih "Ir";!, .1 ; . 1,' - u put nil in a a 1 in v. liri i' 1 ^ trsd.-,i'wliii'h.-'U ,..�:� r. fi""-^ "iVlMr. 1 iipl N.'v.II Is .11 � , ihhiliU',1' il. nil I 111 thai ill' s|. |.' ill marl-i'i -.riiir.- ins ' Hi � i iM'hi'ri. l-'iv! s i V 1 a .V 11' i I n\ I. I I i I , �1 ! il 1.....n i .1.1' iit(\N-11 : .1 Ilia a.i- 1.1 f MEDICAL BOiO �i il 'Il"'- h' .' . , 'l"i ill! 11 I 1 ',1 . j \' 1.1 I rs.iaii : It.: 1' .1 til" II .11. ., ..ml M.t,' 1 .| >'. II i. T, .. i.i '. " .if ' il" .'I , !i.� III. . 1 111' (� 11" I � � 1 . "I p"i i.'.i. .' '. � . '. 11 11 lIS'l.' S' S . ' " a, r 1! "I SI'. II . u > i : � 111' I if ill. .i I',]' m 11 . �;. ,1.. I'," I',.' I. ,i!.i . I ^ 1 1 I I i.i 1'. .1 1' lit.' p 11 1" p. Il. � .I..;-,' 1(. I ,. ' Ml I i^LEADS. NOT GUILTY it'.iiliiii . Ii ..1 nnMiwlv 1 Hiapc.: .1.1..1I. .\pi I 1;,11111/ liii'iii. ihatii ill III" . viii'i- i.u m an iufcrtia. 1 , . , , Ilia I h ini' :.'. ' i \ '�!' ' il I . "ir 11 I til-. in;i 11, �� ani. "i| 1,11 I .iii^iim, cliiirr, __ I'il im V iiifv ^��st ICS thriiil;;.', ' "Liili-' ami V, i',1, :! .,, fliiK 1,1 niiii NEWSPAPER SUPPHES3E0. 11-1 c II. h' �� : v.,, i' ;r t i-nvv.'r IhlM - -r. r ; MAY SELL SURP I In:,.I I ' ' ' iii' I- ill' .1 !�> � ' h.r f , . f ,( ' � .)), i '.; '-'.It. ;i ii'I jtfiI , ' �] ' 11 1)' i| � 111',". It/'iJi!' ;M,i :.'�'�' r � � ! ., - i'. �' 1.1 � . ,1 ri 1 ( �M Kf ri(�\i;i.'s 1 i; KNSKU NOW rjttriWfi, Aniii . il - - ,M I persons iii..ii^�. W h-tl X . . u.i'.ia'-'i � VNVHi.M' � ..... �� ih '.... ..:''? ll.nlll .lill.n.il ;c|,. 1 ;� � SELF-OENIAL EFFORT Thf KMitdi'. I.pthhriiU-" llcr.ilil Itrar Sir Willi .^'niii' kind pmiiii I iVinll I Will, as a tin nihi^r nl Ihn Im .1! | .-iii'ps 111' the rtalva'Kiii .Viiiiy. ii'inind vmir papi'r and 'i'l/:'-!! - cf i.i-ilihridc.i'! iif 1 111" annual m 11 di'iiial iffnri | I linniUlKiUf till' linliiiiiin.'i nf Canada.' till' (ilijr.it in luisiliK iiioniiy I'm tin nil'.'an.''ini'tit of its wnrli anion;; tin , MirffriiiK and fall"ii liiinianilv I.' and in>' roniiadi'h nf thi.s ir.'i'ai n,- ii i/.atiiiii all' piiiiiil nl III" Chri-ilil. \Miri( in tia.-it yfui.^ tin .i,ni\ li.m ilnui- II i i'Slici 11ii' nf i ri'"il.- ; .11 I 1 in- 1 1 Im ;;(-ni'i'nii 1 pnnpli' ni .iiv \. ill i:ivt' tlii'ii' liil Kiwar-l.s this i'lfni; I am fully awai'i' nf llin iiianv rali> for fin.ini ial ; lii.'l|i till' riiizi-ns (if l.f!!ihriilK' havi' tinlily 11 .-laiiirli'd In Ihi'.sr hist fniii'^ .1'. U.s. hill ihl. ni'li said of all tlu' nr 1 Kaiiii'.atioim that havii comi' into exist | "ino diiriiip the past fifty yi'tirs none; liayc doHii fiiif>r work, or achiovdd In inr rp.inltH in all pailn of tlm nniiiirr' than thf .Sahutjim Ariin. in partiinliir its aitiyilii's liavi' hm-n nf thn y.'ry Kr. xuid in Ihl' London TImi'si All art; dniiii; upli'iidldly. hilt pi'ihaps I niiiy a. U nowU'dKo oapmdaily Ih.' Kood woih nf the Snlvatioii Aitny lars. \\ n value vrry hiRlily not only their i ar.s. Init tho men ^^ho are aent with theni who have a mui'koit Infliium � for kooiI up-nn all with whom they louie in eon tact. (Jniieral Sir KraneiH I.loyd said:! TV'hen I want a IhiiiB doin-, and ttiru to: 11)0 Sah'utlon Army il \h done They, art! a moat uiiH�|fittli people. : Admiral Sir John ,lellii'oc i^aid. The i f!ttlvatioii Army has done an inimcnsi' amount of good in our lountry and in llio world generally, and 1 know thf miMi in llin Majesty's nervlees owe so Bcucli to tho Salvation Army. Major Oenoral Sir Onamond 0"('al^ laKlian Hald: I uliould like to pay niy j Irihute to tliRm^ thoy have done ;in j immfliise amount of good and u.seful 1 vnrk. Whernvw thf aiT.h'iIam e Corpn j went durluK the ralii� in London they wore Muro to find Salvation ..Vrin.v I lasiy are always ministeri'iK to tliCj walUK of tlm poor and mifferiiiK 'I'licy do woiidern. Ill HpeaklhR lipfore Ilin Kolaiy Cliili of San Kranelseo Harry Lauder Haid. Tharo in np orKanljiBtion In Kurope rtoing more for the Iroopa than the Halvatlon Army, and the devotion of i's nifircr' has raii.-i'il tin- S.iUaiiiiii .\rmv In 111' Il vi-reil by Ille snliiie: . I hesi' ai.' a few nf liie Iiniiii" nils ii'iliuti's paid in llii' Hiio.l and iinliie Willi; of Ul.. ai'ni.\ li\ tlie empii. s i;i'eati'st iii'-n. In fa. 1 \nu had in >ii"i papi'i a uei'k ami a li'llrr frniii (Imi iiiil llaii;. Ill tieni'i.il liniith nMif ir. hi. lii'sh ailniiiation nf llm .\i'in -wni'k and ipfliiciiri' and his iinnps Many al.'ii are the li'ilinles id iiiii lin; ill 1 In. Ill ill 1,1'and t hose w iin im . " I mm' hnini' tinni liie Hattli fii'lil.. m the lii'viiiinn anil ..elf sairifii iip; .mk of mil' otfii '1'., in attending: 10 tin-needs nl iiur hr i\ � wat'iioi'H luiih ,li.i-itually .lint lempoiully. In nur help in Ihe pa-.. I'l 'i.'\ 111;,' .Mill arc l-'iiiliK In (intilpif .. II.I !i|ipii: I in III" !iiiiire \'niiis Irulv IIAIIUY nAW.iO.N M. � 'ii.i III;�-^i'in ik . ins' : �,. hm in-' ill I'll I.. I "11.. i iiiii inn r il ; ir.I � n .\'m �1 i. i;.i''ii nil.['I'll I i*ill> \\ ill e � nil �1' I I,lies Sli' CllP.nrit. � iml i l.inli h i-imUi;li In laii 11. �.. \ .'s ...�-1 - In 1..' . 1 i-iiii'il 111, '' iilh' '. sP' 1,1 ill-' i HI'' Hi' I'lial 1 11 e\ II il 1 .i. I.."'. lei' r-". I r , h.iail i. .. iip" . an ' e'lili.. 11.1. '.l as '.V e iin .% a 1 i- .. Il ie ^ 11. . � 1 In N la i:. i r.i pii'. .-:' � III I I . I "ii.m I 'i.i I a . n. 1, , mmiy nf tlio KiP.i.ilmn revei'l; ip..; I .i.'i e is iinl;. one am.;.! iu"'l.n I nf 1!" v.'lnpinK Iln-i' p.iw.'i'ri, \ ini|e'.' ;ni I IP I I iia I i'ltiii I 1 nniin:--s;nii iiiidii' wlinli I he hm I ii-i nf llm pnwels will In' liiaile 'im imm! .'. .inn'iiiinl .I"vi'!np-ill.'Ill .ill 1 ieil mill ;i .nm' .'isl " nrt..lile ili'i .nil nf 111.' pnn.r '.vill 1.1k" pl.ii'.' fnr th" li.li.'f'I I if llie penpi" \\ ho ai'' .In 1-1 tlv I I.Ill erm'il ill lis iisi' � f^p.'ii.ll p-nmip..;..-.' : 1,1,.. in 'il" I'l poll nn piiwi r .iliii I'l. pinlileiiis 'I'llel'e a. I r 1:1 .' I 111' siii'i-nsi inn imnp I on I'l'iilay. I Im 1 p.i 1 ' li.iiicr Pipppiimlll .11 i iiiiKhl he ' I'll. v\ III i''l"'l.i' eiiy . ,.i| fimil i U\ :;.i' � . " . .�!;! � i' rii....'! 1 : .1' i..;i r. � :� 'lis Si- li ..i ll iiii'i .11." .i..'.�. ;- .iippi.i i. .i\..ii.ii.:. .11 1.1, I-: yy. ll :�.�:� oEAiirwj.m�'��?T: As Age > SmiUPill. Sffiill^ DoM, Small Price But (ireit in ^^HB Work^^^y ^dvan CARTER^ �PITTI.E Liver Bpius. ices the Liver Requires occasional aligbt stimulation. CARTER'S ' LITTLE LIVER PILLS correct CONSTIPATION Pnlnv1�e� ftr P^'o Pnfuai;> indicate the absence of Iron In v.,oiorieBSorrctiC races hiood.^r, , . p... a condition which will be greatly liclpi il by ^UrtCT 8 IrOIl "lllS .'\flei' sevei'.il ilav.n illne.s.i finiii piieiininnia. W". H. .Milhir. nf tlm .Mil lar Land . 'I'lie funeral look place liiis .'it'criionn fi'nni Mai Way and .\lae-l,a\'> nndertakiiiK pailovs. Uev. Mr. Hiii'iis nffii ial iiiK. inl.'i'meiu in the 1 uhlie I'l'-nei i'ry .Mr .'Millar was a native of Oatatio Hi. li'.e.'l lure .sniip' years .iko ami ro-llll'iied here la�l winter He was a widower and leave.- four ihlhlreii lo ii.niini hi.s loss. 'I'hey are at pieselit liviiiK ill I!riii,sh Coluniliia. TAMPERED WITH BV ALIENS 1 'WiniiliieK. April :!7. Sani Sooti.i tneinher of the flrain KxclianRe. re j i'civi'd two triK'torrt at lii.s farm near 1 iM' Inr iln m-nis Willi liv.' reiiis in piistaKi' affixed thereto Till' attention to pi-rsiiiiii seiidinR ! .siuh roi'respnndi'Pi e Is particularly^ din-il.'il In iliiB as in fntiiie wiiere thei eliai'Kes are reniillml ii\ meiins of | liotftage s;anips the leltrrs will lie. rt-turned in the seniii'is. 1400Acres Surface Work To let by acre, in Township 7, Range 13, eighteen miles south of Grassy Lake, six miles northeast of Skiff. Work, consists of double-discing, harrowing and seeding to Flax. Will let all or any part. Spring plowing-work now ready. The O.T. Lathrop Land Co., Ltd. Telephone 1865 a f. ^ ^, ^, ^, ^ ^, ^, REDCLIFFE HOTEL BURNED Uedi liffe. Alta., April iil fniii- o'( lock tlil.s niiiriiing Laui'el Hotel and conleiitu were ile.s(i-oyi Canada Land & In'igation'*Co!n!td?l 530,000 Acres 'smmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammB. iPry And Irrigable Lands These lands are in the district between Retlavv and Medicine Hat, and north and adjacent to the Old Man and South Saskatchewan rivers. These lands are to be placed on the market at a reasonable valuation. The Company are looking for bonafide settlers. We would be pleased to have you inspect our lands. Prospective purchasers sliould make all enquiries direct through the Company's office at Medicine Hat. We have no outside acjencies and pay no commissions. L\ND DEPARTMENT Canada Land & Irrigation Co. Ltd. Box 677 MEDICINE HAT. ALBERTA Phone 2428 AUCTION SALE of HORSES and CATTLE HAVING DECIDED TO RETIf-iL FROM STOCK HAI3ING, I WILL -.'..Ll AT PUBLIC AUCTION. AT NEW BARNES MINE. NEAP hOV/'L C0LLILRIE8. ON fllVLR BOTTOM. FIVE MILES NORTH OF LLTIIDRIDGE, ON TUESDAY, MAY 7th, THE FOLLOWING DESCRIBED STOCK ;�.....I V'ltiit^ Hi:,' , nit> ' ..11 lit luiil ;i^'f liuiii '> In ~� '1. , �I'i hr.M . f:, i 11 i i 111'. i'lnUi' i'.iil\ t'l unrk; . ',:�f V\i'l U \\.x\y r \ . I 'Mil.-.- I , i ' . I ��.I: I ! � �! . 11 f.il'. I In.in ii;ii.'''\ ' i''.\ n. iiilI". 1 loan row. , uv. \:,ih ..ill .'i l..',i. 1 r. i| iimli'v iili U.I- I .: \ .-I i -i' \ , \ i'.irlint; laU i'h. !:iG FliL': LUNCH AT I.'' O'CLOCK. SALE STARTS i:?.30 TfcHMS OF SALE; Oiie-half cash: balance, time will be fliven till Novcnibpr I3I. 1918. porchii-icr Cjivinq note with approved security t:'.,ii "iq 8 per cent, from datr. 10 per cert, off on credit amount*. MRS WM BARNES. L. I. NICHOLSON, Owner Auctioneer Do You Want Breaking Done If you want your land broken and can not make your own arrangements, k.ndly notify iikr.itmii A. E. QUALLY, Board of Trade BuUdin? ^ win h,... h. i'll ;iiii)ointi:i ;)ii-r iIhis,' who have rngoii'-; or liorsi'si iiiiil rail cnutiact for lii.:iMiii'''i'i '1" luotiUint; iileutic get in touch with MR. QUALLV, wlin li.i.^ !.(!', 'tati'il iiliovp, li'As beeiv sent lull' hv till' gini riiiiii'tlt to ti'il ymi ut iSioai; whu bavu liri'akiiiK for yoil to I'u. Board of Trade Building Lethbridge PHONE 1603 The Provincial Department of Agrlcuhnre Has Opened a BUREAU Board of Trade Offices LETHBRIDGE To secure and dittribote farm labor. Farnert witk-ing to secure heh> should apply inunediatdy to MR. J. A. WEIR, who has charge of this Iree senrice. Phone 1603 NEXT WEEK WE WIU. UNU>AD TWO CARS OF Emmerson Power-Lift Engine Plows Owing to Scarcity it WiD Be Necessary to Order Early THE SUPERIOR SUPPLY CO. CORNKR SKCOND AVE. AND THIRTIINTH ST. % 88 ;