Page 1 of 27 Oct 1854 Issue of Groninger Courant in Groningen, Groningen

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 27 Oct 1854 in Groningen, Groningen and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Groninger Courant.

Browse Groninger Courant
 • groninger-courant page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • groninger-courant page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • groninger-courant page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • groninger-courant page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 27 Oct 1854 Groninger Courant in Groningen, Groningen. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Groninger Courant (Newspaper) - October 27, 1854, Groningen, GroningenA a. To r. La a. I v a a. Rfcs a a. 5�u a -1 i a i. A 7i> j h it t ajar gang 113. Fri Dag 27 october 1854. No. 86.1 use a Emelar Couram Ragi Illel a cd it a a a Bhim voor Demtd in a province grrr non Fem Barant word Gnu Verz Onden Kort ver slag st do hypen Der Stalen general. A a Aai size a a hers. He by Agen ,ree4s Hebben by wee stand Geb Oden m onder Scheiden Zides Guiten Wensch t a a i Tia a de provincial Groninger courant ook Onze a or Imaal a weeks Uit the even. Win Menden of tit Atid debit Van Onze courant in. Bewis molten Zien Dat Onze la Zers Geene Vera Dering in Are Uit gave ver Langden f in Achtien Het its Njg a amp Oest Gephard gaan. The Voo Shands de Wize Van Uit gave kten., Daar Rij ook door Het Veel Guldig in n Van big Voegels zoo Veel Inge link get Racht Heb Ezers diets to on Houden wat Der mewa Ardig Scheen. Five Noe no ook Groningen Zich Verheul. U t thans in tet Teleg Ravennet the Zion of genome in Van Bina Geneel Europa langs den a Meh dread her warts Gunnen Worden verge ? thans Moet ook die Speed Mer Baar Worden do my Eeling Van to Geen langs Dien Weg ter woj to ibis Woydt Gera go. Het Zoudie Een Misken in Verand Erde Niet de Uit gave Van Onze courant met de 90� Nieuwe on Stane Beho Eften in Overeen Teu of a Trachten the Trengen. A a eeds Terstand big Het in Werking Treen Van den do be stad Hebben win ten a inde in die Bof Efte aan Snelle Mede feeling the voor Zien Genet a Dert Uit Breiding aan Onze correspond entire Gege Waar die Verdi set Scheen the Worden gooral of Genbi Kaarin Gewin Tige of sen Zich Antwi Okelen. Of den ing Slagen Weg Wen win in hot ver Volg Voort the gaan Maar daa toe ook de Uit gave Van Althans a in Zommer Der tfe014 Meer a a de week Een Verein cute. Jefe Fonde Zal Reeds met Het begin Der Volgende Juen Aavang Worden Gemma it in Zal Van d 1 a de Groninger courant Dag Blad voor de Staden province Des Maandag Woen snags in Rij courant i it be in Merwyl de expedite Der de maund ave us the Voren Zal Ges Hieden Van i Eze re 0urritt Echter Des Zatur Dags avoids. 7� Van Uit Graf Gescheidt in Over leg met den tisdanik61 provincial Groninger courant zoo Dat 8 a a Dag voor Deze Staden province Gene de p. Very Heijnen Beur tilings de Groninger in Groninger. Courant. Win Cullen Dan per Thiim a red no amp de Lataste Van a Hen Buiten land aan Onze levers Mede Deelen g�v0. Door de Meer Dere re mite waa Rover win ten Jan de Goorge Nomen Vera Dering the Zeschik end in de Teleg Eneid Zion Meer Dere Witkopp 8, the heaven aan it Geen Tot no toe Niet Dan eur be knot Kon Worden medea Edeell. De Prius Kyj a gang is be Kaald of a a 12�?00 voor Het fran p08 met Reue or hooking Van 1 cent per Terwil Aldan Zowel de bib Laden als de Weder Gratis aan de go Abo Neerden Cullen j a Leverd zoo Dat de Prius per Kwa Taal in spechts met 77 cents Zal Worden verhoog. No in a Pend Kwa Taal word de Prius Hect Ceas Verko a a gtd i de die Hier i menschen the Treen Worden Verbocht de Van den 6den november onder Krui band a in Willen Teru Gwenden. De Uit Gevers dub. Groninger courant. Al .hexik.b. Cost. Urt Ednaal meet Uig Elevena Donder Dags Des dings Dags a to bags. Tort de Tele Graaf Allier in Werking is Worden Terdan Scebe Van de effected de Graa Markten Des Maandag Owens Fri jags the Amsterdam Worden Geh Ouden Dien Zelden Dag in Deze courant of genome As per Tele Graaf on Vangen de Meer Dere Kosten die de Teleg Raische be. On Veroo Zaken Zion win Gentoo Dzaak den courant Een Weinig the Vermeer Deren in a the beginner met den listen Januario 1835, met 26 cents per Kwa Taal verhoogen % Jaa gang Aldan Zal Bosten a a 12�?00. Ngf0es�els in bib Laden Worden big de Cou-uit8even Het Boven Strande Beriget Zal met 1� no eau Strande de Groninger courant ook Drie-8 weeks Worden Uig eleven in Wel in be Over leg met on Des Maandag Des Woen snags endes Fri jags Hie door Zal in Deze stad Dag Eliks Gene courant Worden Uig eleven in. A zoo in Gene Lang Besta ande Beho Efte Worden voor Zien. A a de Uit Gever Der. I 1 Quot prov. Gabon. Courant. Loti Catte burqemeb8ter in Der Iron ingest. A a Geme Ente d. De Prius waa voor de Lotene duende de Verdere trekking Der a Jude Klasse Cullen Mogen Verbocht in be Ruurd Worden Zal Nader voor Elke week Afton Derijk Worden be Kaald. De collect eur splitter up debit Anten Cullen Zich molten ged Ragen Naar de Voren Strande Bep Lingen Welke the Dien Eide Overeen Kostig Art. S Van Het Konin Slijk bes luit Van den seen Januario 1831, no. 68, in de Nader Landsee Staatz courant Cullen worded be plaats., Qto Hsu 23 october 1864. ,. Sarf Niester in j. Slot. Jbv secretaries Hora Siccama. Wlk iwo Tijia Ingke de Pilaps Commissio voor a Trtat st not tied late nude to Waart a de go Iti Een be like Gas a Brick in we King Tal Worden be brat in Dat Dielis Dolgens binned Kort de Huizen bested of de Gas nit de Fabrik door de stad hot in de Lant Aarns of do Straten the Geleide met Gas Cullen molten Warden Geould ten Eide de Darin Voorhi Sundene Ait the driven Overweg ende Dat bet ter voor Kondig Van Ong Lukken Van Belang is voor. In Aleer Tot Dis Vulling word Over Gea Gande Zeke Rheid the Hebben Dot Alle i Trangen Van waa door de Gas in de Huizen Van Par tin Lierenz word be brat Beho Orlik it Stoien Zion a Hebben Beloten Dat Voo Raf Van wage de Commissio voor de Gas fab Ink Alle die i Trangen Cullen Worden onder Zepht in Eal Oten oorts of Een lieder Wien Dit sgt Bangaan in big Wien Het Bedo Elde onde Rozeh in de Bedo Elde suiting v66r of of den Soston Dezer maund Niet most Hebben plaats Gehad Uit the Noo Digen Darvan of Dien of den Volgende Dag a Nifte the doen aan den direct eur Der Gas Fabryk in de Bloem Straat Optat Zunder Verwill Tot Dat onde Zoek in die suiting Zal Kunnen Worden Over Geagan 3 Ein Doljak of Al de die Zich Van gaslight Willen be Diene Zowel Ben big Wie de aan Leiding met Bare Verbi rankings toes Telleri binned a s Huis we a als he a big Wie. Die Leiding nog Niet is Range brat aan the Bevelen de Raan waa door de overbid Ges Loten is in Geen Reval voor de Verste Saai the opened of the doen opened Dan in up Van Eena Der beam ten Van de Gas a Brue Veel minder de Verlei sting the be proven of the Ewerks Elligen Alvorene de toes Tel door Een Dier beam ten is nag Esien de Goedge kurd. Men Optat Deze kornet ter Kennis Van Een lieder Zal Dezelle in de Groni titter courant Worden be plaats. Gedman in Het Raad Huis the Groningen. Den 19den octo ber 1854. Burgemeister in wet holders j. Slot. De secretaries Hora Siccama. Burgemeister in wet holders Groningen Trengen big Wezenaar aan Leiding Keener missive Van den Heer commissaris Des Konings in Deze province . 20sten october 1854, no. 96, ter Kennis Van de Delanghe Brenden Dat z. Exc. De minister Van Financil no big Resolute Van den 14den october 1854, 00. 16, a feeling regi Stratie heft vast Gestely de 395ste Dat big die Resolute onder Anderen Het Navol Gende is be Kaald j a. De collected Der 235ste Loteria Zal Geo end Worden of Maandag den 13den november 1854, in Worden Ges Loten of Zatur Dag den 2�sten Der Zelude maund. B. De trekking Van de onder Scheiden Klassen Zal Ges Hieden veer Tien Dagen de Gene a de Andere. Die Van de Verste Klasse Der Loteria Zal plaats Hebben in Geneel molten of loosen of den Laden 12den, i3den in 14den december 1854 die Der Tweede Klasse of den 27sten, 28sten in 29sten Der Zelude maund die Der verde Klasse of den 8sten, 9den, Loden in 1 den Januario 1856 die Der verde Klasse of den 22sten, 23sten, 24sten in 25sten Derzel de maund in die Der Vij de of Lataste Klasse of den 5den, 6den, 7den, 8sten, la den i4den>, la de Laden 20sten a 21 Sten 22sten23sten, 27sten in 28sten february in in listen in 2den Mafat 1856 Terwil de Lataste 100 Bommers of Zatur Dag den 3den Maart 1855 Cullen get Okken Worden. E. De collect eurs splitters in debit Anten Cullen big Het very Koopen of Verharen Van Woten Niet Muerder Mogen Vorderer Dan big Verloop i. Van Loten voor Alle Klassen of a Eleele Loten., ,. F 69,00 halve a. 34,60 Vij de a. Riende a a a. To instigate a. Ii. Van Klass kale Loten voor de Verste Klasse. Geh Eele 14,00 halve a. 7,00 Vij de a. 2,80 Riende a. 1,40 twin Tieste a. 0,70 voor de Tweede Klasse. Geh Eele Loten. F 26,00 halve Vij de Riende twin Tieste. 13,00 a 1 5,20 2,60 1,30 voor de Verste Klasse. Geh Eele 4,00 halve a. 2.00 Vij de a. 0,80 Riende n0,40 twin Tieste no,20 voor do Tweede Klasse. Geh Eele Loten. A a 8,00 halve it a 4,00 Vij de a. I ,60 Riende a. 0,80 twin Tieste n0,40 voor de Vij de Klasse. Geh Eele Loten.�71,00 halve n35,50 Vij de a. 14,20 Riende. 7,10 twin Tieste a. 3,55 big Vertu ring 6,90. A. A. 3,45 voor de verde Klasse. Geh Eele 40,00 halve n20,00 Vij de. 8,00 Riende a 4,00 twin Tieste n2,00 voor de verde Klasse. Geh Eele Loten. �56,00 pave a. 28,00 Vij de a 11,20 Riende a. 5,60 twin Tieste n2,80 voor de verde Klasse. Geh Eele Loten. F 10,00 halve a. 5 00 Vij de 552,00 Riende 551,00 twin Tieste n0,50 voor de verde Klasse. Gek Oste Loten. F 14,00 Malve 55 7,00 Vij de 552 80 Riende 55 1,40 twin Tieste 55 0,70 voor de Verste week Der Vij de Klasse Geh Eele 18,00 halve 559,00 Vij de 553,60 riende5�1,80 t twin Tieste 55 0,90 die Genen Welke de Hie Boven be Aalde Pritzen voor Klass kale hoop Loten Hebben Beta Al Cullen Indian Hun lot Niet word in de Klassen waa voor Hetz Elve genome was de Zelver Fournie sement voor de Volgende Klassen Kunnen Volden Gelink Hetz Elve big Het plan is vast Gestely name link voor Geh Eele Loten by de ver Wisselink voor de Tweede Klasse 12,00 voor de verde Klasse met. 14,00 voor de verde Klasse met. 10,00 voor de Vij de Klasse met. 15,00 in voor de Gede Elten Van Loten Naar Everre Dagheid Van Deze Pritzen Alles Zonder Verdere bib Ealing Van a eng of Geld. Bv8laeb, a Vii Hick. Het Beriget ook door Deu Moni eur of genome Dat Dan la den Het a Der Fig eur Bah Stopol was Geo end in door den Edge Lichen Mondul the Varna a zoo door Een office eel agent Het Erst vers Reid Doet wed Erom de Ken aan den Peru Chen canard d la tartar die voor 14 Dagen Algereen Geloof Vond. Immers was Gelink trans Blip it Tot Een 16den nog nets Belan Gricks Tegen de vesting onde Nomen in Hadden Zich de Bema Ald big Herb Aalde tas Sohen de Gelli Werdeo in de Russen die Welliot Tot de Vele Gerichten of Trent den Aavang Van Het bombardment Hebben aan Leiding Gege ven. Alles is Evenwel trans daa toe in Gereed Heid zoo Dat Elk Oygenblik bes Lissenden tiding in Kunnen Worden ing wacht. It den 29sten sept. Voor Sebastopol Gek Omen Hebben de ver Bonden legers a zoo in 14 Dagen Alles voor nereid at Tot a feud Vanval Tegen Gene groote vesting be Hoort zip Hebben Natu Urlik Het Erst a Hoo ten Van Balaklava in de Baaijens Van Kaap Cherson Esus molten Verstreken of Deze Punten Waar langs bet Engels he in Flansche Leger Elk Zine Krings in Monde Hoften Moet Erlagen Tegen Pederen Over Val Der Russen the be Schermen. The be Linker tied Hebben zip. Het Geschua ones Cheep Dat gooral door de Marine Zal Zion Ewerks Telligo in Zion de Nodi go Verscha Singen Ope Worpen Buiten Aen King Der Siad. Men heft a Rabij Van de Omli Grende Hoo ten Geb Ruik Gemma it in jovenal den Kant Tuschen Inkerman in Het Uit erste punt Der Reede Van Balaklava molten Verstreken Komdat Van die Zajde de Russen molten Komen die Tot ont zet molten ode Gen. Reeds Zion 20,000 fran Mcben de even eel Edge Lichen bested of die Linie the Bezette ten Eide Eiken Vanval after weren Terwil de Bel Gering word Voort Ezet. Behave de Vanval Werke Moet men Echter ook Verd re Gengja no a Tegen de stad owe open. Het is name link do Idyk r Krac Tige Uit Vellen Van Het Garn Zoen Moet Rekonen. In daa Tegen Moet men Zich Evenezer Naar de Beste middehm��40 to Kring Kunst Range Eft a Penen men Moet Tot 8tmsa�"fj& ,-1de Bel Everaars in Tot punt Van Hermeni Ging reroutes feb saw she Hisgen ook Bier a Arstelle. Dit Alles in 14 Dafft do Ken Dat in Zion tied goed Gebru Iken Het a amp Tefie Ai Van Het a a Tegen Sebastopol replant is bet Ujj Fuste in Tal Rikste Wielk Immer Tegen Gene a a Astlef is a Nae food / Het Tately a Engels he Vuu Monden a amp any no or off Par Ulalia Zion put Geverd 16 Kan Onnen Van _ a but Ftp Ute Kaj Tibar nit de in 90 Flansche Der Geme Entel. �80d� Van Welka a Dite to m 6attee$�?Tlhgen. Het Russish Geschua is Van minder Dragt. Het is Buiten Twiefel Dat Het Voorn Aamster Middel Van verde dining Der Forten be Staat in de Minnen die of vers Chillenden Punten Zion Range Lead in Wanner de Bel Everaars a Het Bres Schiete den storm wage a zip do or Hen Tegen Minnen Range Lead. Or so hint Geen Twiefel Meerte Bestman aan Het Voorneman Der Geallie Erden Ombres the Schiete door vereeniging Van Trachten of Een Gege ven punt in Aldan storm underhand the Werk the gaan. Het we Slagen Der Over festering Van de Alma Hoo ten de Niet Zeer Hooge Muur Van Sebastopol Het get ordered Jarg Etide Enz. Hebben vol Gens de Bieven Uit Het eng Eishe Kamp aan general Brownie de Trepen aan Voerde Een by Zonder ver Langen Ingboe Zed of Een Der Gelink Feit the Verhalen Doch lord Raglan Zal Zonder Twiefel Meer be Zadig Handeles. De vesting is Sterei voor Zien Van Kanon in Meer desc Herd Van de Zajde Der aan tasting Dan men Erst Vermo Edde in is men Zonder Kennis Van Minnen of Bedette Werken die or a Zwezig Kunnen Zion. De Sterste Van den Viand word ver Schillen org eleven. Vol Gens Zerggen Van rus Sische deserters had Prins ment st Hoff met 21,000 Man de vesting Verbaten of de Gemmee Tschap met Pere cop the beware in Besmond Het Garn Zoen Uit 30.000 Man Maar in den avoid Van den 2den Waren 8 a 10.000 Russen Van den Noor Kant Daar binned Gek Omen. De Trepen die langs Pere cop Tol ont zet Van Sebastopol Kwa men of Dagen be Roegen dus word Verze Kerd den 7den Reeds drive division infant Erie 3 division re Iteria in acht Reg Menten Kozaken in Louden met de nog the Rachten verse King Tot Een Geneel Van 76,000 Man Worden be brat met Welke Vorst ments Hoff Des get order den Weg Van 30 Millen Van Daar Tot Sebastopol v6�r den 20sten october Melende the Kunnen a Leggen. Schoon Deze Ogave Zeer Ove Dreven is ver Zekert men Toch Dat de Flansche revering diet Zonder Bozorg Sheid is of Trent den a floor Van Het Belg Van Sebastopol. Het Weder Moet Reeds Zeer Ong Untig Zion in de Krimen Hedvige Regens de Bel Emmeren. De Soldatek Stan. Dik wills Tot aan de Knien in bet water. Onder Deze Kon Het dus Wei to Gelink Zion Dat men de on Derscheid be Forten Niet aant Astie Naar Slechter de bad plat Schooten Dan. Teru Trok. Men Deweert Dat Canrobert in Dien Zin aan den Keizer Gesch Reven heft. Het is Echter the Hopen Dat men Tot Dit Uit erste spechts in Het erg Ste Reval Moge Overgaag want Het Niet Linnemen Van Sebastopol. Zoudie in Elk Reval Gene groote rim i Zion. Lloyd Van den Sosten Beriget Dat lord Raglan den Russi Mcben Beve Hebber in Sebastopol heft Rouwen Kinderel in grips cards Uit de stad the Verdi Jaderen in de Hospitalet door impels aan the Ouiden. De Inwon ers Van Balaklava die big de Komst Der Geallie Erden in die stad Haar Hadden Verbaten Zion or Trug Geleerd. A Uit Gene office a Lebron is the Parij tiding Van Bucharest on Vangen Dat Osier Pacha last Stelik Zeven Tien Batal Jons Van Shumla Over Paravati Naar Varna had doen of Trukken Deze Trepen Chenen bested to Zion lot Verste King Der in de Krim Vereen Igde Krijgsman. In Allen Nevalle so hint Deze maa Tregel the Beni zen Dat de turks he Toen Niet Voo Nemens was met Al Zine inapt Gene Bewering Testa de rus Sische Lan Grenzen the onder Nemen. Bieven Uit Petersburg Melden Dat de Groo tvs st Troon Volger Zerlang Naar Warschau Vert Rekken Zalom de Garde the inspect Eren. Het is Oneker of ook de Keizer or Komen Zal. A Groo Vorsten Michael in Nicolaas is Keizer Jongste Zonen be even Zich Naar Het Leger in Bessara big zip Zion big de Jongste Wapen Schouwink door Deu Keizer in Der Trepen plug big be legend. Het Oygenblik Toen big Deze a Lugtigheid de 30,000 Man Trepen de Hoo den onto Wootten in Knie den was Indru Wekkend. A Bieven Uit Odessa Houden in Dat ten Gevorge Van Het Daar Terkel Ink Niet Bestman Keener blockade in die Haven nog Al Eenige Van lib Zaad in talk Naar de Middelman Diphe Zee plaats Vinden. A Lataste Beri ten Blickens Reue dept Che Van Vorst ment Zivkoff den 24steu the Petersburg on Vangen was Eide link bet Zuur Der be Aliis Erden Tegen Sebastopol Geo end. Den 17den was met Het bombardment Een Aavang Gemma it eur had Dit Tot in den nacht Aang Houden. De Russen Telden 500 wooden in Gek Wetsten in onder de Gesne Velden beyond

Search All Newspapers in Groningen, Groningen

Advanced Search

Search Courier

Search the Groninger Courant Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Groninger Courant?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection