Page 1 of 3 Oct 1851 Issue of Groninger Courant in Groningen, Groningen

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 3 Oct 1851 in Groningen, Groningen and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Groninger Courant.

Browse Groninger Courant
 • groninger-courant page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • groninger-courant page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • groninger-courant page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • groninger-courant page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 3 Oct 1851 Groninger Courant in Groningen, Groningen. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Groninger Courant (Newspaper) - October 3, 1851, Groningen, GroningenJaa gang 110. \ Rij Dag., .3 october 1851. No. 79. Bad Blat oof a the is tits in it a Vinci Gwon Ngien a Deze courant word Uig eleven Des dings Dags in tried age. De Abon cements Prius voor den Jaa gang $851 a a a 8�?32 j m Franco per Post f 9�? 36 a Oor Het verde Kwa Taal f 2�?08 in per Post f 2�?34."haadsvekoadekiag Maandag den Oden octet of test _ Dea voor Middagh a Elf car. I. Attey Tatien de Vila. A word Geader teed Dat Tot Het of even Der attestation de Vita ter becoming Zowel Van burgers Ike amp a Militare pension in of den Laten october 1851 we Benen in Een Der Vert Rekken Van Het Raad Huis Dezer stad Zal Worden Gevace erd Des voor Middagh Van 40 Tot 1 for of de Volgende Dagen a voor de burgers Ike in Keb Guj nop Maandag ending so a den Oden 7den october j851. 2 voor do Bonderoff Iceren a. Verdere mans happen of Owens Dag Densten october 1851. I it Uig Cella to it. Keulen i 29 september. Win Verne men Dat big de met den ten out. Ing Voerde Tol re Yenook Der Hollands he Vlag Geliske Voo Deelen Zion Toegel Taan aan Anderen. A Pruissen befit thans Viuf Holgere inst Ellingen voor Het onde Wijs in de 10 Scholen voor Lan bouw7 Scholen voor Vla Bouw 0 spi Scholen in 45 Model Pach Hoeven 800 in Vereen Gingen. In Hannover Heer scat nog Al spanning. Het Gerscht a get in Zindt Geloof Dat de Koning Zich Niet Wel Kan Verstaen met Zine ministers Over de Wiz Gingen Welke de tar Itingen of Het be Stuur Van den Staat Louden Beho Oren the Oady Paganin Dat de Geno Emde behind slip den Hun on slag Hebben Verlanga. Reeds Seweren de Warme Rij Zinniger Dat ook in Hannover de we a did big de constitute Range Ween is ter Verbet ering Van Dezelle Niet Zal Worden be Volga in Dat then Aldamar Hetz Elve Zal Zien Geb Euren in Ken Hessen. Ganoot bit tajik. Londen 29 september. De onder Heesche Tele Graaf is thans Volto Oid in aan Housend Worden Over in Weder Beri ten Naar den Franzchen in end Getachen Wal verge Markt. Ook heft Gene Eleo Trike Vonk langs den Kabel a sri Dover gel Ope the Calais Een Stuk Geschua aug Stoken. De Beide Linden Van den Kabel Waar Mede no Blechta voor looping is Gewert Cullen no voor do Urzaa Geb Ruik Worden Ingebrigt. Woodra de Teleg Raische Gemmee Tschap Tus Mcben de Beide Landen Ger Geld was heft men Het Beriget Darvan aan h. M. De Konigin in den Hertog a on Welt Glam . A de groote Gentoo Stelling Iszu a Traag door 20,236 in Heden Tot 2 our door 62,059 person a by zoo Hir. Vergi Steren in no a in hot Gebow Aang Brit gtd Een wok Goud erts Uit Ca life Rnic waa voor Dan Eigena Arreen Seene som Van 3250 a is Geb Oden. Re Eck Van Het Pas onto Este Zion Reeds monsters ten Toon Gestely. De aan nemers Van bet Gebow Hebben office a be aan begging on Vangen Omha den 11 den oct. Een begin the Maken met de Wear timing Van Hetz Elve. A Quot de Bero Emde Kamerik Lansche Roma Schrijver James Fenimore Cooper die Reeds seder Renigen tied longest eld was is of Dan la den s�pt., in den Ouder Dom Van 62 Jaren the Cooperstown Overleen. A a den 25sten Dezer had the Manchester Gene meeting plaats of to Berra Slagen Over de aan Strande Hervor Ming Van Het Kie Stelsel. Or Waren Zes k Zeve Duizend Personen Verga Derd waa Ronder Vele Handwerk Glieden in ook Wenige parlement Leden Terwil Andere Leden a de Heeren Hutney in cob den Gesch Reven Hadden Tot Hun be Edween de Verga Dering Niette Kunnen big women. De Heer George Wilton Troeger a resident Van Het Anli zat voor in Voerde it Erst Het word. Het Laatt a a Voerde de Heer w. J. Fox lid Van Het parlement hot word. De Geest Van Het parlement Zeide Hij., was Indergaad Niet de Geest Van Het Britsche Volk. Het Par la spent was met grow the Boeru stinger voor land in Zee Kring ing Nomen in Terviel in Uit Brundige gees Drift Wanner Een Geluk Kig Eena Vel slag won in pension in entitles be Aalde bet Volk Rei Khalide Naar die Broeder Schap Der Volken Welke Van de a Warden Ploe Scharen sme Edde. Het Huis Der Geme Enten be Williede Gedacht Loos Millio Enen seats Het Volk Wilde Strenge Zuni Gheida in de aan wending Der Spur Ope Braute Penningon. De Heer Fox Gay ook the Kennen Dat men Niet Bezoar go be Hoede the Zion voor Het behold Van Het Koning Schap net Hoogerhuis in de Staats Kerk trap Dat Dezz inst Ellingen zoo Lang zip we zen link Nutting voor Het Vulk Waren Zinb delve Wel Louden in stand Houden. Frah1uiiik. Parus 28 september. Eer Gisterek heft in Gene Der Zalen Van Het Sta Eshuis Gene Brijee Komst Van Ratte jagers plaats Gehad Daar Tana bet Ujj stip Gek Omen is waa Rop men Het meet door Het Bedo Elde Gedie Rte be Plaag word. Deze Zitting heft de Volgende Bizon Derneden of Geleerd 1 bet cantal Der in 1850 Verniele Ratten. Wier Starten of Het Sta Eshuis Edep Onderd Zion be Dragt 144,831 a 2 de Booge Noemme Oost Ersche rat heft Bina Geneel de hoods Tad Verbaten in is voor Zion a Jeand den rat be Weken a 3 heft men of Grond Van Onderko Kingen in Waar Neminger Bere Kend Dater nog most reeks Een Millioen Ratten the Paris a Zwezig molten Zion. Ten Slotte is met Bina Een Parige Stemmen Beloten a Dit Jaar de nicotine the Gebru Iken Middel of de Ratten the Verniele. A Uit Lyon word Gem eld Dat de Moorhen car Robard Niet Het Minste Beroun aan den Dag left Over Het door hem Gep Legde Schrik Keljik mind Riff. Uit Zine of Geleide Beke Tenissen Blip it Dat Btij Erst Een. Man Persoon Heen Willen Verbo Orden Doch Darvan beef a Gezien Komdat Hij Vreede Dat de bleed Eren Tege stand Louden Bieden in Hijer mits Dien Saiet in Zou Slagen of Zion Sla Toffer Terstand Doodle Ink the a Treffens Dat Hij Dharna Tot net bes luit is Gek Omen of Gene Vrouwke hooded Ente Herder daa toe is Over Geaga Mulat vol Gens hem de Rouwen Goddie Stiger Zion Dan de Tannehil Het Coeval hem mis Schien Gene trouw Kon doen a Antr Effen die in Weenen toe stand Van Verk Eerde in Getrost den dood Konte gemoets gaan. Zoo Uit Engeland is medea Edeell heft de minister Pahne Refon on langs of Een malt id Teti Verton Gene toe in Raak aun de Niezers Geh Ouden. Hetteen door Dien Staats Azo amp a be Zed is heft Hier Zeer Ile Alge Meene Andacht Vetrok Kenin de Gemat Igde Hood Organon veme Enen Dat gooral a Deenen die steeds Droop Aen Van Voo Ruitang in Volks ont wikkeling Niette Zeer de door lord Palmerston Ges Propene Quot wooden Kunnen ter Harte Nemen. De Alge Meene Gentoo Stelling heft Weder Een Der onder wer Peif Der re devouring Van lord Palmerston Mitgem Takt. Vol Gens de Schrijver Van Het Jet real de Jde bats word die Gentoo Stelling Deregt Aang Merkt Al Gene Der Gewing Tieste Geber Tenissen Der Nieuwerf Gest a deems. Londen Toch is de verhame plaats Gewe est Van Almi Volken Der Aarde die Zich Derw Aarts Hebben be even Nietta Lleen of de Hunner nil Verheide the Zion Maar ook of de bes having the Bewon Deren Van Het Laid it walk Man Boven Andere met den Naam Van a a hot Waara Chige Mje land Quot Kan bes Tempelen. Lord Palmerston had Het Volute left of met natio Nalen trots the Verko Digen Dat Hetteen dear de Vereem Delinges Het meet is Bew Onderd the Londen was de Zee Kraal Der Eerde the Midden Van de Vrijheid. Zip 2ageh�?~nr Doeh begetting Noch Strande Leger at or was Noch Staalman Belg Nooh Sabels Baj Netten of Gens arnies Maar rechts Eenige a a police men Van Kleine Staven voor Zien die in we Rier in de Weer Waren of de Reiz igers the helped Dan of Minn the espied in Enna the gaan. De Geno Emde Schrijver a a go of lbs Dat Deze voor Stelling Volkomer waa Rheid Behest end to cd Palmerston met Het Volute regt de inst Ellingen Van ziju4ajfop Dien Grond Kon ver Heffen. Van den a Susten of Het Elys a a National so hint men de to Komst met groote Bozorg Sheid the Gemmette Zien in de aan hangers Van den Heer Lodewijk Napoleon Zion steeds in Hei Onze Hereof Trent Hetteen Hun the doen of the Laten Staat. De Warme Rona Artistes ver Langen Dat men Ormid Derijk Tot of duende Maat Regelena Zal Overgaag of Grond Dat Woodra de wet evened Verga Dering Weder Verga Derd Zal Zion de tied daa toe Zal Zion Voorbij Geagan. De Meer Omzie Tige Bonapart Isten Houden steeds vol Dat men nets Moet Doe want Dat men in to Minst Niet Zeker is Van de onder Struning Der Trepen. De voor Zitter Zelf last Zich in a the help Niet Uit. Niemand Weet wat Man i Genlick aan hem he a it. Velen Kijner Erie den Vinden Dit Weinig Bemore Disend voor de Alge Meene Belanger Der Bonapartis Tische Parij. A Kossuth is den 26sten sept of de mis Sipi the Marseille Aang Komen. Hij Verlanga Zine Reis door fran Rijk Voort to Yetten. Den 27sten sept. Wachte men the Marseille bet ant word Van den minister Van Binne Zaken of Dit ver Langen met den Tele Graaf Maar men Geloof Niet Dat be toe stemmed Zal Leiden belg1b. Brussel 29 september. De Peru oboe Dan Seres Lola Montes last in Brussel Veel Van Zich Spieken. A in den Schouwburg the Zion . Heft zip Gene on Vangen names den a Derne Emde his. Liger _ Ballon. Lola Montes beef den Van Dien on Mer Van de Booge Noemme hippodrome of Tegen Een Billik Loo Eenige Malen Opte Stitgen the Pard onder aan Gene Lucht Deriemer of Gene Vervaart like Wize Witges Holden Gevra Agda of Hij Wel Wist Dat zip was Gravin Van Samfeld Groo Kruis Der orde Van Maria Theresia Dat zip to gang had in de pal Eizen Der Koninger in in be trekking Stond met Vele Personen in Europa cd torn Van Lola Montes is ten Lataste zoo Zeer Toeg Nomen Dat de oms Tanders Baar Niet Dan met Meite Hebben Kunnen Teru Houden Van Het pleven Van ten aan Zien Van den die Riende Dat Lola big Gebrek aan Ander a Pentuic Gene Zil Veren Taft Vork Oxnam Het Gera den heft Getoor deed of Zich in Al Leril Uit de Voeten the Maken. Dit Booneel heft plaats Gehad in Het Sun de ten a amp Shoore Van Gene Menite Personen die of hot on Gewone Rumour Waren Toeg Schoten. A a a a a a a a a. Tweede Hamer Der Staten he Neraal Zitting Van Maandag den 29sten september. In de Verga Dering Van Heden Zion ing Komen Eenige in de Sorige Zitting Olaf gedman Geb Leven wets Antwerpen Een wets on twerp omit not de Gevo Gen Van door den Milit Airen Stra Regter Witges broken Vernord Eslingen big her Haling of wanted Riff Een wets on twerp Hou Dende de beg rooting we Gens den Abeid Der Geva Genen Over 1852 Een wets on twerp of Trent Het Bouwen binned Ekeren a stand Van Vestin Werken. Nog Zion ing Komen twee wets ont Werper Tot natural Satie Van even zoo Veel Personen in re we Stenten a inde big de Voo Dragt voor de Vocature in de Alge Meene Reken Kamer in aan marking the Kome Van de Heern or. A j. Lewe Van Middle Tum the Middel Stum f. E. W. Baron Vanittersum Tes Hage a. Van tendered the Deventer h. Hofman Van Hote the Rotterdam in Jar. Or. W. Q. Hovy the Zwolle. Nadat de wets Antwerpen Tot Wiz aging Der Wetten Beer Effendi de pension in big de Zee in land Matt met Alge Meene Stemmen Waren Aang Nomen is de Verga Dering Over Geagan Tot Het vast Tellen big voting Van den tied Van aft Reding Van die Leden voor Wie die tied Niet is Range Ween big de Kieswer. De Uitslag Van die voting is Gewe est Dat in 1852 Cullen aft Reden de Heeren Westerhoff Van Der Veen a Pei Huguenin Groen Van Pri Sterer Van How Uell Vanzuylen Van Nievelt Mackay Hommer Van polders velt Engelen Van Gol Stein Van Hasselt Smit Godefroi Stolte Van Hall Gevers Van end Geest Van Der Linden Woortman Hoffman barrel Van Hoge Landen Bluss Sicher Van Homburg i. D. Storm Gouverneur bots Borret de Lom de Bergen de Poorter a a a in 1854 Cullen aft Reden de Heeren a Ijler Van Heiden Reine amp Tein Dirks Jong Stra Sloet Tot Oudhuis de Man Duvert Van Lynden Vannispen Van Sevenker Van Wal Cheren Van Doorn Van Ake Laken de Moo Raaz prove Kluit Heemskerk taets Van Amerongen Merman wet Gens baud Schooneveld Lotsy Van Eek Meessen jes pers Van Der Hejde de Dampens Van Zylich in Luijen. A Graven age 29 september. Win Verne men Dat z. K. H. Prins Frederik Der Nederlander binned Weiniger Dagon dings Dag Naar Londen Vert Rekken Zal. De Awe Zigweid Van z. K. H. Zoudie Echter Niet Van Langen Dur Zion. A z. Exc. De minister Van Foo Anois a heft of get Ragade in Lichtinger be list Dat de Stu Ken door de Beno Emde Memeen Teranen Nevens Hunne Geloof Bieven Over the Leggen Bedo eld big. Art. 17 Der Gemmee Newet molten Gez Geld Zion in met Uit wondering Van Het Gebo Orte extract Tevens Seregi Streed. A de Troeger Aangelo Ndigwe Arddra Verien door on a steel Ink be Stuur Uig Schreven Zion in de Malie Baan Geh Ouden. Die Arddra Verien Hebben Volkomer aau de very acting Voldman. Gene talk Ike Menite zoo amp it Deze reside tie Van elders Wounde Dit Feest big. Zowel Des Morgens Des mid Dags Hebben 19 Paar den aan den West rid Deel genome. Des Morgens Werd de Prius Behwald door a. Houtman met Gene Bruine Merrie Tobeh Lorende aan den Heer a. Van Der hoop the Amsterdam in de Premie door l. Van Vliet mat de princes i Jade Seq Swarte Bles Tobeh Lorende aan h. Van Der Beek the is Graven age. A Des mid Dags is de Prius ver Kregen door k. Webinga met Gene Bruine Langst Aart Merrie Het Haasjes Van den Heer Bame Veldre Leeuwarden in de Premie door a. Houtman met de Bruin Bles Langst Aart a Merrie aah amp Evan den Heer a. Van Der hoop the Amsterdam. A the Vlissingen Worden Gereed Gemma it of in october . The Vert Rekken de Schepen Van Oorlog Prins Frederik Der Nederlander Naar de West Kust Van Zuid in Noord amerika rond Kaap Hoorn Almede de kor vet Sumatra Naar de mid Dellan Doshe Zee Alexandria Smirna Koustanti Nopel Athene Triest in Venetia a Terwil Het Fregat Prins Van Oranje den 18de� Dezer the Plymouth ? a Teru Komst by Stem word voor Eena Reis Naar de Veree Ligde Staten Van Noord Metika. A in de Sorige week is in de Fabrik Van de Heeren z. A it Enthoven in co. Allier met Het Beste Gevorg Gegotek a Het beheld Van Rembrandt Dat ter Kijner Here the Amsi Erdan Zal Worden Ope right. Het Gehiel Heegt Tus Sohen de 7 in 8 Duizend n. Ponden. De Werkl Eden in Geno Emde Fabrik Zion big Teleg Eneid Van Het met zoog Stigen Uitslag Gie ten Van Het beheld fee Stelik Ontha Ald. _ Amsterdam 20 september. Eer Gisterek avoid arrive Erde Allier per Lataste Spoo Streinz. M. De Koning Van Wurtemberg met Gevorg Komender Van 8 Hage. Z. M. Is aan Het hotel Des pays Bas of gestalt heft Daar den nacht door Ehrat in is Gisterek Morgen met den Wersten Trein langs den Weder Vert Okken. T. Naar men Verne emt is door de Raad Kamer Van Het pro Vinc Iaal Gereg Tshoff Allier de Van den Ker Al. Bevelen. Zine Over bringing Uit do Geva Genis Naar Zion Huis waa Rvan Het Gerscht Dezer Dagen in vers Reid heft Niet plaats Gehad. X a big bes luit Van den 23sten september heft de president Der Flansche rep Bliek den Kaptein Pulster Bevel order Van Het no Derland sche a loot schip Nive Sheid Gene Golden Here Medaille Der Tweede Piasse toe gew Kenter Zake Van Het of den 27sten aug. 1.1., big Zeer Holle Zee aan Boord Neme Vermorgen in den 2den sept. The Bayonne aan Wal Trengen Van bet Volk Uit Het Branden de for amp Neche Van Trauig la Jose Phine. A den 25sten september is Gene proof met Het door den Heer Alberding Uig Vonden horizontal Windwer the Zaan Dijk genome in heft in to passing of Een Kleinen Watermolen Volkomer aan de very acting Beant Oord. De Uitslag Kwam Daaron new or Dat big de winds Tilte of Dien Dag de Wieken Molen Van 12 asst. Voeten Vlugt,.Welke Troeger of Dit water Erk Stonbe Kaald Niet Zou Gewert Hebbe Terwil de Molen Van den Beer a., met Een Draa Iwerks Van 6 asst. Voe Tenhet water fiks i twerp. In den Daaron Volgende nacht heft die Molen be duende den tied Van 6 uren Dat men hem heft Laten Werken den Geh Eelen polder droog Emalen. Niet Alleen of de Krakht Maar ook of Het Germak Daar Hij Nimmer of den wind be Hoeft Gestely the Worden word die Molen voor de water Werkou by Zonder Gero emd. Van den Lster october. Men Verne emt Dat Gisterek nacht Schipper k. Gort Voe Rende Gene Para Tschip Gladen met turf of de Hootte Van Marken door de hamburger too Boot Van Hier is Ove Zeild in met Behull Van vier Vaart Igen Mastellos in in ont Reddersen Staat is Binn Enge brat. Dit is seder 14 Dagen Het Tweede Ngeluk of de guide Zee voor Evallen. Utrecht 26 september. De Ben Oeming Tot officier Van Gezon Sheid 1 Al. Van den Heer or. J. H. Van den Broek officier Van Gezon Sheid 2de Al. In Leeraar in de Natur in sche Kunde bids risks Kwee school voor Militare. Genes Kundiger Allier Zoudie Naar men Uit Goede Ronnen Verne emt Seelal Gese hied Zion of the voor Komendat men Dien Kundiger Natur in Schei Kundiger Niet nit Zine Tegen Wooldige be trekking Zoudie Trukken ten Gevorge Het aan hem Naar men Wil gedman aan Bod of the Worden Beno emd Tot professor in de Nainor in sche Kunde big Het Konin Slijk athenaeum the maastricht ont Stan door Het Vertrez Van den Heer Van Kerckhof fals professor Naar de Hoog school the 28 september. Fri or not intr How to Hayri Al gel Frithof Van Gotland Van Gisterek is in Allen aet let Bev Estig. The Zierik Zee Ges Lagen den 22sten Julij 1851 i a de Zaak Van Eylert meeter Schrijver Vonende the Rotterdam in Pieter de Looze Boekdrukker in Uit Gever Van den Nieuwe abode Vonende the Zierik Zee in is a zoo Pieter de Looze Overeen Kostig de plei Nooijen in Concan six a Van Zinnen Advocaat or. A. F. Sij Fly ook in Hooger Beroes Van Alle medea Lugtigheid aan Laster in Een gear mkt in vers Reid Gesch . Leeuwarden 1 october. In den Laten avoid Van Gisterek heft Hier Gene Belan Griske Diestal plaats Gehad. Een Reisiger in Goud in Zilver Werken beyond Zich big Een Koopman in Dat Vak in de Bree Straat woo Machtig in had a Zine Waren ter Bezing timing the Hebben Aang Boden die in 2 kist jes Wegg Sloten Soenen Bedi ende of den Tot Dat Eide voor de Deur Sta Alden Kruitwagen Laten Trengen. Big Het Vertrez onto Este men Echter Tot Niet Weinig Schrik Dat Een Der kist jes Van den Wagen die Een Odgen Blik Zonder of Zig Waren Gelatin was Wegg Stoten. De in Veriste Naspo Ringen Werden of Middelink door de polite in Het Werk Gestely of den Dader of de waders Van Deze Brumalen Diestal the ont Dekker Zonder Dat die Tot Dusserre nog met gun Stig Gevorg Zion Bek Roond. De Estolene Voo Werpen be Tonden in Golden Broches a amp a Sloten Arm Bande Noor Bellen Boe Knippe Boek Sloten Vest Kettinger Leontinee Vinge ringeneuz., in Hadden zoo men zest Gene Haarde Van Meer Dan �5000, # Assen ,30 september. Voo Shands Valt Over Het Algereen de Hoe Edelheid wild in Dit newest nit toe in Sommise Plaa Tsen Zion de Patri zen Zeer a Baarsch Doch of Andere Weder Meer Over Loeding Hazen Worden Ernie to zoo Vele Range Proffen Andere Jaren Doch men Dent Dat Dit beter Zal Worde Daar door but Tegen Wooldige Drooger Weder de Hazen Velv Uldaige Teleg Eneid he Benof Zich in Sloten eur la Agten the Verberger. De Prius Der Hazen is Allier f 0.80, a a 0.90 a a a 1, die Der Patri zen a a 0 30. Keppel 27 september. Heeti heft plaats Gehad de Tweede Alge Meene Verga Dering Van Dee Luebbers in de Dren Tsche . Werden 411 Vandeelen the Zamen 91 Stemmen. A opening Der Verga Dering Werd hot ver slag Elezen met Biju Weging Dat seder Het vast Tellen Van Hetz Elve it Kapi Taal door Nieuwe de Eleming met a a 71,000 is Vermeer Derd. Door den voor Zitter Werd Beno emd Gene Commissio of de Aang Boden balance Meer in it Hare Bizon Derneden Nate Zien in Werden daa toe Verbocht de Heeren h. H. A. Sluis a. H. We Stenborg in j. Semler. A Uig Ebratt rapport in Ove Weging Van Hetz Elve Werd de Coorg Dragene balance Goedge kurd in vast Gestely. Deze balance Levatte in Zich Gene Winsten Verlies revening Welke Sloot met Gene Winst Van a a 4001.83, Uit de Rente Van be Legde Gelden in Het provincial subsidies a a trek Van Alle Kosten Van Behler. Hie Ruit Werd Beloten Tot Uit keeping Van Een dividend in Everre Dagheid Vau 4 pro cent per Jaar Van Het Gestore Kapi Taal. Oorts is Aang Nomen Een voor Stel Van commiss Arissen Dat de termion big Art. 4 Der statute toe Gestan of a snog Vandeelen the Plaa Tsen Tot Het maximum Van Het Kapi Taal met bewail living Des Konings Worde a Erlend Tot den 24sten october 1852. Dit maximum be Dragt �650,000, de Besta ande de Eleming a a 591,000, big Gevorg my Gen or dog Zonder Wiz aging Der statute 59 Vandeelen Worden Uig eleven. Als plaats Van Brijee Komst voor de Volgende Verga Dering Werd de stad Keppel Range Ween. Or. I Groningen 2 october. Naar men Verne emt Zal of aan Standen Dond Erdag Des Morgens the 11 our de Hoo Leeraar f. Z. Ermerins Rector Magn ficus Unzer Hoog Esthaol of de Gewone Wyze bet Rector at Ove Dragen aan den boo Leeraar w. A. Enschede. Deze Pletti Obeid Zal plaats Hebben in bet Gre it auditorium Van Het bad Allier Gene open Lyke Verga Dering plaats Van Het Geno Tschap ter be ordering Dor Matuu Rundige we ten

Search All Newspapers in Groningen, Groningen

Advanced Search

Search Courier

Search the Groninger Courant Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Groninger Courant?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection