De Maasbode Newspaper Archives Jun 23 1940, Page 1

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
De Maasbode (Newspaper) - June 23, 1940, Rotterdam, Zuid-HollandDe Mees Bode verse hint Deg Eliks Des och tends endes avoids Zonda Galvond in Maandag Chend. voor Geneel Nederland a a 4.50 per Kwa Taal a a 1.50 per maund a a 0.35 per week. Adver Tentis a 79 cent per Regel. Handels Adver Tentis a 70 cent per Regel Inge Onden Medvede Engen Dubbel Tariff. Uit gave Van de . De courant de , Eendracht treat 79/81, Tel. 38430�?38450 r dam voor re dam Zuid polder Laan 44. Tel. 70404. A Giro 11735. 72ste Jaa gang no. 29294 Zondag 23 Juni 1940 och Lendblad 2 Bladen Kab outer. De Kab outer Adver Tentis a Zion de Kleine Adver Tentis a Van de Maas Bode. De Prius Hervan be Dragt s regels a a 1�? 10 regels a a 4.�? 15 regels f 6.�?, big per Post Wissel of door storting of de Post Giro revening Van de Maas Bode. Rotterdam or. 11735. T a a a. A Het Wuitsch Flansche Verdray Van Wapenski stand Onder weekend de Ein Digen als ook Overee stemming met italic is Bereit Het dui Tscha Nieuwe Bureau melt Uit Het Hood Kartier Van den Fuhrer of 22 Juni of 18 our 50 Duitscher Zomer tied is in Het Bosch Van compit one Het Wuitsch Flansche Wapenski stands Verdray Onder weekend. De Werd Aan dui Tscha Zajde Verriche door den las Hebber Van den Fuhrer in Opp Ersten Beve Hebber der Weer oct den chef Van Het Oppe Bevel der wehrmacht general Kolonel Keitel Aan Flansche Zajde door general Huntziger als las Hebber Van de Flansche re Geering. Seeking Dar is Daar Mede nog Niet ver Bonden. Deze Gescheidt Erst Zes our Nadat de italian Niche re Geering Aan Het Duitscher Oppe Bevel der wehrmacht Mede feeling Zal Hebben gedman Van de suiting Van Het italian sch Flansche . Over den in Houd Van Het Kan nog nets Iskend Gemma it Worden. De Flansche legers in den Elzas Capit Leeren Het . Melt Uit Het Hood Kartier Van den of a a Rcpt Het Oppe Bevel der wehrmacht Markt Berend de in Elzas loth Oringen ing Sloten Flansche legers Hebben a Wanh Origen Tege Stond . In total Onge veer Een half Millioen Flansche Soldatek Hebben Zich Daar Mede Aan Onza Trepen Over eleven. Onder hen Devinden Zich behave Vele Andere generals de Van Het verde Vij de in acht ste Leger. Spechts Enkeles sectored Van de Molino Linie in den Beneden Elzas in in loth Ringen in Deelen in de Vogeen Bieden nog Tege Stond. Deze Zol in Zeer Korten tied Geroken Zion. A i i a f i a a v l a a a ? a l. Vij a >1-1 i by. A a f of i5 b a a i a a it a a i Quot a a a .1 1 t v k 11 a a a Ritz a % of i a or. A a a. 5 i a a r v a a v 1 % Quot a la a t a 4 a i let 4 a a 1 a a a .1,1 i a to i 1/ 4 i a Ltd. K �?~ff1 a. To it a Quot. Crw a Ltd it 1 re As. F Ujj f j in of Vilf a % at a fraud i la Kanna hidden papa Van Dan i tried la Wollan a la Kan Kabban Hidar an Mumo a in a algal Japan Waak Aan Konfar Aatila Paa Audra la my Chan a Rarda door Wardan Van Dan Japan Atilland. Man Flat a Balda Akaah Piaoan a Tayanda. In Aan Auto door Kat Vardar a my Icban re Jan. A a a. De Russish Duitscher Betre Kringen de underhand Lingen in Het Bosch Van compit one Het Duitscher Nieuwe Bureau melt Uit Het Bosch Van compit one precise of 10 our arrive Erde Giste Morgen de reeks autos der Flansche Delegate Weer in Het Bosch Van compit one. General Tippel Kirch in general Majoor Jodel Hadden Een Korte esp peking met de Heeren der Flansche Delegate voor Het no tug. Tot most reeks Middernacht heft de Flansche Delegate Frijda Galvond Hier Onde Rhandell. Nadat general Kolonel Keitel Hun in Het Rij tug de Duitscher voor Warden had voor Glezen Hadden de Franseen Teleg Eneid Gesregen Contact Teloeken met Hun re Geering the Bordeaux. Deze groote pre Statie der Duitscher Berich tent Oepen of Zowel fri Dag Een Verre a als Gisterek Jelfs Een met Bordeaux Tot stand the Trengen heft Het Tempo Van de underhand Lingen i Beraard Zeer bespoke did. De Franseen Hadden den test der Duitscher fri Dag Over Debracht zoo Dat de Flansche re Geering Teleg Eneid had of Van Haar Kant de voor Warden the Best Deeren. Of 10 our 20 began de Flansche Delegate Zich Naar Het Rij tug Saarin de Besper Kingen Geleerd Worden. Zahad Dharna de Teleg Eneid Zich Norm gals Telef Onisch in ver binding the Suellen met Haar re Geering. Havas ver Preidt Het Volgende communique Ydens Een groot Deel Van den och tend in in Het begin Van den Middag heft de minister Raad Over de Frijda Galvond door general Kolonel Keitel Aan de Flansche overhand Igde Voors Tellen . Verdere Zittinger Van den minister Raad molten Worden ver wacht a a or Een total resultant Bereit Kan Worden. Is underhand Lingen molten Aller Erst met de Duitscher Delegate Voort Ezet in get indigo Worden. In Aan suiting Daaron sullen de fran sche per lie Gutig Naar de italian Niche in italic gaan. Erst a de esp peking met italic tal de re Geering Een Defin Tief stand punt Over hot Geh Eele Complex der dubble underhand Lingen Berend Makenen de Besl Issing Kunnen Nemen die in Overee Stem Ming is met Het Belang Van Het land. Het . In it Uit Gene be de Zitting Van den Fra Rueh a minister Raad 4> Vannachit of 1 our Nadar voor titter schip asm president Lebrun is ber Ednen. Durde a Ltd. Tot t var. Of Hal Negen Giste Morgen Werd de Zitting Hervat in Durde Voort Tot Giste Middag Hall twee. De minister Raad Staat in Voort Durand Contact met de Flansche Underh Adelaars in compit one. Bez Oeken Aan utrecht den Greb Beberg arnhem in Nijm Egen Rijk commissaris Rijk minister Seyss a quart heft Giste Middag Een trocht Gemma it door Een groot Gede Elte Van on land in a Rabij o. M. Een Bezzek Debracht Aan utrecht Rheinen in den Greb Beberg. Arnhem in Nijm Egen. Hij was a Rabij verge Zeld Van de . Brigade a her Rauter den general Van de Schutz Polisei Schumann Een cantal Andere off Iceren der Schutz Polisei in Van den den Heer h. Hushan. Het Gezelschap Bracht Erst Een Bezzek Aan twee Zieke Huizen in de reside tie Waar de Rijk commissaris Evenas Gisterek the Rotterdam gew Onden Duitscher in Nederland Schen Milit Airen Gesch Enken overhand Igde. De Rijk commissaris Liet Zich ook thans i Thoerig Over den toe stand der gew Onden i Lichten. Geru Imen tied heft Hij Zich met Zion Gesonde land Nooten Onde Houden ook de Nederland sche Milit Airen Werden of Zeer Harte like Wize door den risks commissary Tonge spoken. In de Domstad most reeks Het mid Dagur ver Lieten de Rijk commissaris in Zion Gevorg de reside tie of i den Grooten Verke Erdweg Tiara utrecht the Ridden Waar men Kort voor a in our arrive Erde. In Deze stad had de polite voor Een Goede a fretting Zorg ged Ragen zoo Dat de aut Colonne Onge hinder in in Snel Tempo Naar Het sport terrain big Het station Kon Ridden Waar drive Batal Jons Duitscher Politi Stroepen Tonden of Sestelo Almede Een Ardeel my Van de Duitscher polite Brand Wear in Een Muzie Korps. Het Geneel Stond ondes Leiding Van Luetenant Kolonel Muller. He dui Tscha front Erich Het front Erich Van Het . Hvidt als Volgt de Tanvan Keljik Zeer hard Ekkie Tege stand Van den Tege Stander in Elzas loth Ringen a in de Laatt Dagen mer Baar minder Gelorden. De Maginot Linie is nog spechts of twee Plaa Tsen Aan Beide Kanten Van Diedenhofen end a Hagenau in Flansche Handen Terwil zip Opalle Andere Plaa Tsen door de Duitscher met Stern Van Het Kricht Wapen Kon Worden ver Overd in door broken. De Inee storting Van de Militare in Morsele Van fran Rijk is vol Ledig. Aan de Beneden Loire Werd met Thouas Aan den Rechter Vleugel Van Het Duitscher front in West fran Rijk Het Tot Dusserre punt Bereit reuse Chige Hoeve Elveden benzine in Oli vie Len in Duitscher Handen. Het Nazender Van benzine voor de tec Nische Wapenas Dat of Zich Zelf Zonder a riving of Lacuna function Eerde word door Een Derge Timken buit Zeer Belang Rijk Boven Dien a Het daa door Moge link Gelorden met Behull Van Het groote cantal Butge Makate Over Teigen tide link ook Sterne Een Heden infant Erie in Andere Niet Groupen Snel Bee Gelink the Maken. De cifers der door Seerge Aalde lie Guigen die Gisterek Berend Gemma it Zion Beni zen den Hoogen grand Van Trefzer Werheid in den strip Geest Van Een Wapen Dat nog Zeer Jong is in i Genlick Erst seder Het begin Van Dezen Oorlog Zion Vuu Droop heft doors Taan. Radio Ede Van Koning Karen Koning Karen heft Zaterka Galvond voor de radio Zion Aangelo Ndigwe toes Raak Gericht Tot de Roeton Mensche Natie. Hij Verk Lazarde Dat Hij of ver Langen Van de Leiding Van Het a front der National de Opp erste Leiding of Zich had genome Van de Nieuwe Staat Spartis de Parij der Naties in de Over tugging Daar Mede Een Hoogen Plicht Jegens de Natie in den Staat the it Vullen. In den Tegen Woor Digen tied met Zion Onze Kere to Komst Moet Rome nil Stan. De Nieuwe Parij Geest met Haar ver Breede basis Aan Alle Kringen der Natie de Morgeli Jaheid the doen. De Koning Richtte Servo Lens Een of prep Tot de Natie in in Het by Zonder Tot Dedeugd of Soldatek Van Deze Partinen Daar Mede Van de Natiele Rtin in Mede the Werken Aan de National vereeniging. Of die Wize Zal Hel Gelu Ken de Vei Lisheid Van den Staat Enda Natie is waa Borgen. It egy Tische prom car of Gat Reden pet radio la Het of Tresaa vis so Egypt schea minister president a Maher pasta Gem eld. . Of den Karione Inge the utrecht Hebben Duitscher Politi Stroepen in Brand Weer Giste Middag voor den Rijk a commissaris medef Ilerd Ormid Dellick a Aan Komst inspect Eerde de Rijk commissaris de in carry org Estelle Trepen. Hij was i Erbil verge Zeld Van den general der Schumann a . Brigade a her Rauter. A de in spectre die Werd Opelu Osterd door Marsch Muzicek a Een i Posant Milit air Schouw spel a heft de Rijk commissaris de Trepen Tonge spoken. Hij Wees Haar of de taken Plicht Van de Duitscher polite in Gay Een Cuitee netting Van Haar positive in Het by Zonder Van die of dit Oygenblik. A Gnu a zoo Zeide de Rijk commissaris a zit gig in Een land Gek Omen Dat Niet in Het Duitscher Rijk list. Gig zit Gek Omen in Een land Waar menschen women met German sch Bloed. Big hen Moet gig den Indruk Achter Laten Dat gig de Raad Gevers de helpers in de Erie den Van Een lieder zit die on Terkel Ink met Goeden Wil Beje gent Quot a Deze toes Raak Spelde Het Muzie Korps Het Duitscher Volks lied in Het Horst Wess Ellied Waar Mede de ins Jaectin was get indigo. Servo Lens began Het Gezelschap Zich Naar Het stad Huis. Langs de route Tonden Vele utrecht ers Het Voorbij Rekken Van der Stout Gade the Sloan. Of Het Bordes Van Het stad Huis Werd de Rijk commissaris Doo den or. J de Lange in den chef Van Het Cabinet Van den Burgemeister or. J. H. C. Van den Berg ver Welkom Taarna Het Gezelschap Zich Naar de Ostvang Szaal began in dit Vertrez Werd or. 5ey�s-Inquart Megroet door den Burgemeister Van utrecht or. G. A. W ter Pel Ewijk. 1 a it de Burgemeister Hield Een Kort Rede. Saarin Hij den risks commissary Loyal med Werking toe egde in Servo Lens ten Cuitee netting Gay Van de Belan Griske Plaat die Zion Geen Trepen concentrates Aan de lit Ausch Duitscher Grens. A Het Duitscher Nieuwe Bureau melt Uit Moskou Dat Aldamar de Volgende offi Eleele Mede feeling a gedman a den Laats ten tied Zion to verb and met Het Van in Het Gebis a Van de Oost Zeestraten in ver Sterste mat Gerichten vers Reid Dat Aan i lit Ausch Duitscher Grens Honderd of Honderd i Eftig Louden Zion Dat Dez concentrate Van Sonje Stroepen was Uit Gelott door de Van de sow Vetunie Over de successes Van Wuitsch land i Het sweeten Dat zip Een weers regeling Waren Van den acute Ruitang Van de let Meeh Wultsch Betre Kringen in ten Doel had of Druk of dui Sehland the of Eferen de vers Chillenden varieties Een Deze Gerichten Worden den la Sta ten to fed fri Joel Dag Eliks door de Ameri Kaanehe Japan Sehe Enge leche Frenceh tur Keebe in weeds cd pers he Roaald. A Het la be Machtig Tot de re Klareng Dat Al deza be Ruhten Welker Dwa Sheid Al a Dewyk stad of Schier Elk terrain in on land inne emt. De risks commissaris de toes Raak Van den Burgemeister Gay a Rabij uiting Aan Zion Vona de loyale med Werking Welke de Burg Merter hem had Toeg ezed. De Aan Weigen Benaven Zich Servo Lens Naar de Kamer Van den Burgemeister. Daar Werd de commissaris der Konigin in de province utrecht or. Or. L. H. N. Bosch Ridder Van Rosenthal car den Rijk commissaris voor Gestely. Beide Heeren Onde Whielden Zich Geru Imen tied met Elmaar Tiedens Welk Gesorek or. Seyss Janquart . Belang Stellene inform Eerde Naar de Oorlog Schade die in Deze province is san Gericht. Tiedens Het Korte Oygenblik Dat Het Gezelschap in de Kamer Van den Burgemeister ver Toede Werden verve Schingen Ronde died. A Het Bezzek Aan let stad Huis top Het hordes had de risks commissaris of Harte like Wize a Scheid Van den Burgemeister genome a Benaven or. Seyss i quart in Zion Gevorg Zich Naar den Katharis Nesinger Waar voor Het Gebow Van de Nederland sche Spoo Wegen Een do file Werd Geh Ouden. Aan Deze Parade Namen Dezel de Trepen Deel Welke de risks commissary Kortte Voren of Het port terrain had get aspect Herd. Het Voorbij Rekken Dezer Trepen Durde Bina Een half uus. Ook dec Plechta Gheida Vorde Een groot Milit air Schouw spel or was Veel Publik. A Deze Parade began Het Gezelschap Zic i Naar hotel Des pays Bas Waar de Rijk commissaris in Zion Gevorg Almede Een cantal Hooge off Iceren der Schutz Polisei Zich Aan Een malt id Veree Higden. Tiedens Dezen Maui tied Spelde Een Muzie Korps voor Het hotel Populaire Muzicek. In den named Dag Werd de trocht Voort Ezet Naar Rheinen Waar de risks commissariat de Verwoest Ingen in a Oge Schouw Nam in Naar den Greb Beberg. Hier Werd Geru Imen tied Gest opt big de Graven der Duitscher in Nederland sche Milit Airen die of Deze plaats Zion Gesne veld. De Rijk commissaris Legde of Het Kerkhof twee groote Kransen. Via wag Ningen Werd de trocht Servo Lens Voort Ezet Naar Een Lazerne big arnhem. Of Het Binne Plein Van dit Stond Een Batalon . Trepen Welk de Riik commissaris in Gezelschap Van den . Brigade a her Rauter inspect Eerde. De general der Schutz Polisei Schumann had Het Gezelschap in utrecht Reeds Verbaten. A de in spectre speak or. Seyss i quart de Trepen toe. Ook in Deze Rede a Wees Hij Zion land Nooten of de talk Welke zip of dit Oygenblik in Nederland Hebben the Vermullen. De risks commissary inspect Eerde Hiverna de Gebou Wen Saarin Het Batalon is Onder Debracht. Or. Seyss i quart in Zion Gevorg Zion a Het Bezzek Aan Deze Lazerne door Mereden Naar Nijm Egen Hier Werd de Vermelda Brug in a Oge Schouw genome a ook de Verniele Brug big arnhem had Geru Imen lid de Andacht Van den Rijk commissaris a Taarna 4 Teru Gocht near den Flag Werd Enveard. Guide link is of Greener lei Wize in Overee stemming Zion met de Feiten. In de Oost Zeelander Devinden Zich in Werkelin Jaheid Geen Honderd in Geen Honderd i Eftig Somjet Divisien Maar in total pit Meer Dan Achttien Tot twinting Divisien. Deze Divisien Zion Niet Aan de lit Ausch dui Tsehe Grens Maar in vers Chillenden Distri ten Van de drive Koetzee Republic Ken in Hebben Geen a Cdr ukr of dui Sehland ten Doel Maar Het Schepper Van waa Borgen voor de Van de Verdrager Van by stand der sow Vetunie met Dez Landen. In Sonje Kringen la men Van meeting Dat de vers reiders Van Des Kwalik Gerichten Een special Doel nuts Sam n l Een Schadow in Werpen of de Bow Jet llu Elsche Uttech Betre Kringen dra Heeren Echter even Hun Eigen Gerheim menschen voor in Werkelin Jaheid Uit zip Iljin Niet in Ataa Hel in Het log Spring ende feit i be Grippen dal de Betre Kringen Van Nabu Urschal i Rich Hebben ont Wikfeld Lusschen de sow Vetunie in dui Sehland als resultant Van Het let door be Eneriel Gerichten in minder Bardige propaganda Kunnen Worden Verst Oord want Deze Betre Kringen Zion Niet get Rondest of Voorbij grand Mot even Van Donjune Tuur aard Maar of de Ween like strata Belanger Van de sow Jet Unie in a Oorlog Aan a Grens Turschan Egypta an Cir Anaica Het d. To. B. Melt Van de egy Tische Gren de Oorlog Aan de Grens Lusschen Egypte in i Renacs a Peel Ich of Onder Uniek . Hij word Weiswaar Geverd Aan de egy Tische Grens Maar Egypte Deemter Niet Aan Deel. Egypte heft Jelfs Zion Trepen Versch Eidene Kilometres Van de Grens Teruggi Brokken of Niedere bossing met italian Niche Trepen the Vermi den. Italic Van Zion Kant heft Een scheiding Klijn get Okken Lusschen Het Engels he Bezettis Sleger in Egypte Waar Mede Het in Staat Van Oorlog Verk Eert in Het land Egypte Zelf. Milit air Gezien in Deze Roesti Angrene Uniek. Een Offen Sief is spechts of twee Plaa Tsen den Baar Aan de Kust big Sollom of 200 pm guide Linker Lusschen de Oase Siwa in Sara Boes. Het Daar Lusschen Liggens Lebied in de Uig Estreet Geb Eden ten. Zouiden Van Siwa Vorden Niette pass Eeren Zand ter rein. De Grens word get Ord door Een Prikkel . Terwil Aan do italian Niche Zijad Langa de Kuit Een Uit Stevend As Altweg Loop die transport Middeler Van Allerlei aard last Vervueren Hebben de Engels hen Aan den Egypt Ischen Kant spechts Een Lichten in voor aware transported Convol Dolend Weg Van Alexandria Naar Het Westen Tot Sidi Zarrab Range Lead Welks voor Zetting Tot Aan Het Grens plaats Sollom nog Niet Gereed is. Onitza Gliske be Perken de Strat Gische Haarde der Punten Waar Een Milit air Initia Tief to Gelink is. Dat is voor de Engels Chen Deste re mender dear zip groote Versac Tingen Hebben be bound of Hun woes tin tanks die zip spechts of Enkeles Punten Kunnen concent Eeren in Daar Mede ten Zeer ste molten Bloot Suellen Aan Het italian Niche Luch Wapen. A zoo word Het ver Kalard Dat de wer Kende in Naar men zest door Maarschalk Balbo Zelf Geleide italian Niche Reeds in de Verste Dagen rond Vertig Engels he tanks Buiten Devecht Hebben Gestely. Of de be Tsekenis Van Dezen slag voor de Engels Chen the Begrui Jujen Moet men Ween Dat de Engels he Strind Trachten in Egypte spechts Over 250 aware mid Delaware in Lichte Beschi Ken. Tegen Al Hun menschen in Stan de Engels Chen ook in Egypte Alleen. Hun Uit Engels Chen Australia is in Nieuwe Zeelander Samreng Estelle Strind Trachten in Egypte in Palestina Kunnen ten Hooste Geraald Worden of 200,000 Man die Echter Geens zins Allen Aan de Liby sche Grens ter Beschi King Stan. De Onze Kere to Standen in Palestina de verde dining Van. De Suetkan Alazon Zelf in ten Slotte de toe stand in Egypte absorber in Een Belang Rijk Deel a Rabij nog Komi de Bescher Ming Van de Bina 900 pm Lange Middel Lansche Zeekus die groote conting Enten ver Bruit Daar Komen Dan nog de big die voor de Engels Chen Voort Loelien Uit den Ong Ewaen Wora in Oorlog. Or. J. D. Van Hetwich Verschuur t. Teberg Udal a Gisterek 63 Jaar of Over Eden or. J. D. Van Hetwich Verschuur oud Buiten Kewoon Pezant in Geol Machtig Ronister Van de Konigin in tur Kije in Bulgarine. De Heer j. D. Van Hetwich Verschuur Werd the Zwolle Zeboren Hij Liep Het gymnasium the Leeuwarden Afen stud Eerde Van 189�?igoi a an de the Leiden in de . A Zion promote was Hij Renigen tied in de advocate or wer Kazam. In 1902 Werd Hij adjunct commies Aan Het department Van Buiten Mandsch a Keic Waar Hij Tot Refe Lendaris of glom. In 1913 Werd Hij Beno emd Tot Consul gen Rani the Pretoria Welke fun tie Hij 7 Jaar Vervelde. In Dei Oorlog is de Heer Van Hetwich Verschuur beast Gewe est met de waa Roeming Van de Duitscher Belanger Enda control Over de Kampen Van in Portu Greesch Oost of Ufka. A Zine Vertrez Uit Zuid afrika Werd Hij diploma Bek agent the Tanger Welke fun tie Hij drive Jaar heft Vervula Dharna Trad Hij of alg the Oslo. Vanlaar Vetrok Hij Naar Buenos Aires Waar Hij Tot Pezant waa Beno emd Tevens big de Renee Engen Van Paraguay in Uruguay. Zion Lataste fun tie was Pezant in tur Kije Tevens a accredited re big Het Hof in Sofia. _ Zion Verdi Ensten Werden door de re Geering Erk end door Zion Ben Oeming Tot Ridder in de Orde Van den Nederland Schen Leeuw. Ook was Hij Drager Van Verschelden Tuitea lands Che Onder Scheidinger. Ver Volg Van de Vij de Kolom Van de Geno Emde 250 Engels he woes tin tanks Zion or Onge veer 50 Voort Durand in reparative Aan Gezien de Morris motored Het Niet Verdrager. De ver forging met Materiale is door de italian Niche Strind Trachten in de Middel Lansche Zee in de Roods Zee onto Gelink Gelorden. Sinda Het Uit broken Van den Oorlog Heersche Ereen Gebrek Aan Technics. Een land urge Oorlog is Drenten Gevorge voor Het Britsche Leger in Egypte Ondr Agelink. Italic Kan Het Zich de halve Vero Orlove in Dezen Oorlog Aan a egy Tische Grens defensive of opt Treen too Lang Het Dat no dig of Ordelt. De Rijk commissaris of in spectre i a a Quot Quot Quot Jfe >1 v a for

Search all Rotterdam, Zuid Holland newspaper archives

All newspaper archives for June 23, 1940

Browse