Page 1 of 20 Oct 1854 Issue of De Grondwet in Holland, Michigan

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 20 Oct 1854 in Holland, Michigan and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The De Grondwet.

Browse De Grondwet
 • de-grondwet page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • de-grondwet page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • de-grondwet page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • de-grondwet page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 20 Oct 1854 De Grondwet in Holland, Michigan. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

De Grondwet (Newspaper) - October 20, 1854, Holland, Michigan437. Of a a a a a a a verse hint it a end behave Zonen fees Dagen it a a per a Aanden. F 4.50. A in to sverige Sweden Des risks. 5.50. Uit Gever direct eur. A. H. Si.vsjlrf.,. a sir Averhage. Hood correspondent in us. Seh Bonefeld in Zotow Beur Steeg the Amsterdam. Bieven Franco Aan bet Bureau de Grond wet. _ Jan Hendri Straat. No. 269. La pros or it a Vertex Tien Van tin Tot a a Voore up Regel us egr. A a behave de 35 ets. Zegel Gold. Aanond Gingen Yak Gebo Orte Huw Eliken in Overli den Worden Bealing Van f 1, but Zegel regt Daar Ndu a beg Repen. Iti Garen. Isa. A Jav. 1ss&. Jeer als big de boor feeling Van bet Behler der i Nancis a Moet ook big de boor feeling der a Omar on Nizien bet Versteen Het Negede men de Kosten Tot Herstel Van Het Mutten Aan marking Bliven. Ven Dan Over de Uit Gaven voor de Hooge in voor Alle depart Menten. Zien win wat in 1847 in 1851 Uig eleven in voor 1855 a Isth Uit Gaven in 1847. F 84,672,740.17 # 1851. 31,740,356.30$ Ragade a a 1855. 85,586,611.42$. 8 Behler der Financil a had die Uit Gaven in vier Drig Millioen Gulden doen Verkinderen der rigging via at Quot a a a veils a Weder vier Jaren later rim o acht Maal Honderd Duizend Gulden Meer in 8chijnt Daar Enboden to Gelink of Het Ciffer .?6�g the Maken Uit Gaven door de wet voor Effii Ierien a up de begr0�ting be brat the Hebben ire a a a Een Aan de bid rage voor den by a april Herschi Jende in Aan Het Kana Al k seen Naar Groningen win gel oven Niette Over put Wanner win Suellen dat de beg rooting Van Pater min Stens nog met a in Millioen Gulden Zal verhoog Worden. Dit Echter Rusten. Win Willen eve min de bearing de Zeven of acht Millioen. Van Sorige did Stenen Van hot Domei Fonds 5�uteloos in de Schat kist last Liggen Dan men Amor Tsatie the Gebru Iken in daa door Over a few Tea driven Een halve ton Aan rente the be we Over. Is Hoe Het ook Zion Moge bedent dat dit Ministerio Het Middel heft Vinden of in rim 9 Aanden Negen ton spare win Willen Aan Nemen dat Het min re. Hall 0an Zine antecedent in on trouw Yalj a it a my Quot a a my de v bet Niet zoo als a a or 1848, Zal Trachten living e8rooting Geneel Uit the Putten Maar dat Het 11 a gifts Zui niger Zal be Heeren Dan in 1853, �iw0�?T� Het Geh Eele Jaar 1855 Gene Geliske som f$8�tjj a a Aten dit Alles is in Het Voordee Van de be in a a ver �55 men Toch Zal ook Dan nog de Veren met net a in st a Zion j r 1855 Langev Ragade Uiga 8en of 35,536,511.42$ 634,494.76$ go need Ellke be Swaringen even 1853. A of. J1�?Tnieuwe Credi Eten Cullen dus e Uit Gaven Over 1855 be f 34,902,016.66 Aren de Werk Elike Uit Gaven a 31,731,815.96$ 3,170,200.69$ like Uit Gaven in 1855 a a a a. Millioen Een Honderd Zeven tig Duizend Gulden iss a aia in Dan in 18511 Sonderland sche Volk Geluk Kig in Danken i Het Begrui Jet dat Het Onder dit Ministerio a a bet Voo regt Zal Hebben Van rim drive in a Aan Belas Tingen the Bethlen Tot Dekking a j1 die door Het orig Ministerio Onno dig a a Maar door Het Ministerio Van Hall als a a or 1848, desc hound Worden als on Teer proud chief. Die Dankbar Arheidt Zal Echter die s 8ro�ter Worden Indian Het Inzie dat l�/fjveze8ende Vermeer Dering Van Uit Gaven de up Gemial Van Tare in Rogge Zou Pip font i Yff Schaft Worden. Die Dankbar Arheidt Zal den a Wlben als de Nederland sche Inge Stenen a but zip do Eer Van of den Dur de Belas-0 to a Jiaa Van Tare in Rogge minus de 23 a Yunen Bliven bet Lenin Het Voo regt Van of den Dur Alle de met Dien acc inns ver Bondene formal Teiten the Mogen blk Jiyen Vermullen Alleen Aan die Vermeer Dering Van Uit Gaven the Danken Hybben. Cullen w j de Verger King t�3soh in 1856 in 1847 Hier ook even p win a Arrelen Maar de Herin nering dat Het Nederland sche Volk Zich Ken Merkt door Bezadi Sheid ook Dan Wanner or Legronde Reden is voor Uit gelatine Vreugde die Herin nering Geest on Moeden Aarom Deelen win die Verblin Dende cifers met ver Rouwen Mede. A die cifers Zion ver Blijden. In 1847, bet Lataste Jaar Saarin de Heer Van Hall minister Van Financil a was Werd voor de Uit Gaven der Hooge collegian in Van Alle depart Menten spechts f 34,654,451.94 Langev Raad in toe Gestan thans no win Het Geluk Hebben seder Anderhalt Jaar den Heer Van Hall Aan Het Hood Van Het Ministerio the Zien word voor Diezel de Uit Gaven /�?~35,536,511.42$ Langev Raad of Wel / 882,059.48$ Meer. Win Voragen Het met ver Rouwen Zion die cifers Niet Hoogst ver Blijden Maar Cullen de Staten general die Gelden Willen toes Taan Markt or u Niet Ong Erust Over or so hint Legronde Redente bes Manof the de Ken dat de Langev Ragade Gelden ten Volle Cullen Worden toe Gestan. Wat Meer is win Durven Jelfs de hoop Koesterer dat Sommise de Langev Ragade Somme the Laag Cullen Vinden dat zip Zug Len Aan Ringen of nog Holgere Uit Gaven. De regt Matrige Vreugde Van Alle Nederlander die bet we a Meenen met Het Vader land be Hoeft dus Niet Gest Oord the Worden floor an Stige Bozorg Sheid of de die Gelden Wel Cullen Willen toes Taan. Geneel Onver mend is Echter die Vreugde Niet. In 1847, Onder de Sorige Grond wet Wist de Heer Van Hall Middel the Vinden of nog f 13,183.94, Riner Uit the even a a Dan was toe Gestan dat Kan no Helaas Onder de Grond wet Van 1848, Niet Meer Geb Euren. Win Cullen or on Voo Shands Mede molten the Vreden Suellen als Al de Toeg Estane Gelden Theel Worden Uig eleven Maar ook dit Zal Hoogst Moe Jelink Zion we Gens de Bep Lingen Van Art. 121 der Grond wet. Most dit Ministerio or Echter in Slagen of de Toeg Estane Gelden Tot den Laats ten cent Uit the eve Dan Zeker Cullen Al de ministers Blinken even Van nog grooters Financil be Lekwa Alheid Dan door den Heer Van Hall in 1847 is ten Toon Ges Reid. Die groote Financil be Lekwa Alheid is Echter Niet Van Al de ministers the Vera Chen. Win molten Dreezen dat big Enkeles depart Menten Gelden Onge Bruit Cullen Bliven Maar Al most dit Blinken Dan Trosten win on met de Blijden hoop Dater later ten Minste nog a in Millioen Meer Zal Aan get Raad Worden in dat dus in Elk Reval de Uit Gaven voor 1855, Veel Meer Cullen be Dragen Dan in 1847. Win menschen u Geluk Volk Van Nederland met dat lie Ulryk resultant no. Erst nuer nog zoo Veel Meer Uig eleven Zal worded Dan in 1847no Erst Zal Uwe Welveart nog Veel Sheller toe Nemen Dan in de Gulden Jaren. Die 1848 to Orff Gingen. Win menschen u Gelu dat voor goed Een Eide Zal Gemma it Zion Aan dat a Ihfe Behler der Staats Financil Awaa door seder 1848uwe Welveart Al Meer in Meer a Van Dag Tot Dag week Winde Aan dat Zainig Behler waa door gig de Staat Schulden Jaar Aan Jaar met an Stige Bozorg Sheid Zagt toe Nemen. Doch Weg met Dien Toon Van bitter Schertz Hij Inge repast Zion big Het Spieken Over Gewone Heri Neren on dat win ook bet Verste Hoof Stuk Huis Des Konings Van Het Geneel be drag der Uit Gaven Hebben age Brokken in die Herin nering Wien Zal bet Bevre Emden ? zip Verdult on Hart met Weemond. Toen in 1849 de Greet Van Benui Nigring Zich Alom deed Hooven Toen Wilde Nch Orlands Koning Niet Achter Bliven Hij Gay Het voor beheld in deed Een on twerp Van wet Aart de Stateh general Aan Bieden what big de Mannen die in Bun programme Verkon Higden dat zip den Koning Wilden Nereu Mogen no of Aan Hunne Zucht Tot Vermeer Dering Van Uit Gaven the Volden Zich r it dat Edel Moeding offer Temis Druiken zip Cullen Uit hei Hart Van Nederland Inge Stenen Niet Kunnen Uitz Isscher de Dan Bare Herin nering Aan de Edele Bedo Lingen Van Willem Iii whet Ink Omen der Kroon ,.r5inet vie Maal Hope amp cd due cd Gulden vermin Derd Werd. Bet on twerp we wet net a Nomen der Kroon the vermin Derd. Seder or. A Costa in Zion Brief Aan or. Groes Van Pri Sterer de be tugging deed a Een Ministerio Groen was in 1853 to Gelink Aarom a no Gelink a rage in ten Tweeden Maal. A of dat Het on ook ant Oordt men mis Schienman Een Genoe Graam per Soneel Zoudie on broken Hebben a a in Geloof Het a Tegen Deel. In Sla Het log of Mann Endie Langve or men in 1853 Uit de Rangen Onzer a righting Tot der Natie in de Tweede a Kamer Gek Ozen Zion. In maak Mij Sterk Uit Dezen a in Gene Verste plaats Uit Nogva be Anderen die in Liun a nen Werk Kring die door quoth Hansge Schriffen Wercza Ameden Onde Vinding Politiske administrative Judi a Cir be met Lof in Eer Berend Zion Gene list Tevor men ter boor feeling Van Niet Blind parti adige Weder a Partin Enof Daaron Dan met Geru Soheid Het ant word a after Rachten of Indergaad Het personnel Onzer anti Erie den a a a Leper it is dat daa Ruit. A Geen Ministerio Sou Hebben Kunnen get Ord seder Dien Teda win Komen or Opret voor Uit a be Merken win dat Het Etaf correspond Enten in de Nederlander Aan Greit in de Inge Onden Stu Ken Gawande Weg Vermeer Deren. In Geen wonder. Heft Niet or. A Costa Daaron met Laten Volgen a Stel dat Niet voor Ratte Takken Staat Glieden Uit die zoo Zeer Miskend a righting Louden Klinnen Gevo den Worden. Maar Moe a ten Dan win lib uits Luiting de zoo Danigene Zion Digi a in Een Homogene Ministerio Geene special Teiten Vado diets of wat minder Kwleur Louden a Mogen one men ii voor Het sverige Zion Dan a Indergaad in Alle Anders Zaami Estelle Ministerio a de a Onder Scheiden leden zoo Kolos Saal Gewe est dat de a Mannen Alleen Van Onze righting a Rabij a als Wergen a Louden Zion the voor Schrijn Gek Omen p Zoudie Ihde Daad a Alleen Onze righting zoo Arm Aan Dekende Aan hangers a met Renigen Lof Dekende Aan hangers molten Peschat Wor a den dat de forming Van Een Ministerio in Dien Geest a als Gene the be Schouwe zip p a Wel Gnu de ook Aldus had door Het Nemen a der proof Constitution eel molten Blinken. Is Het Dan wonder dat in Het Voorus Itzig of Zulk Gene proof naming waa toe Zich Troeger of later Gene Zeker Onge Rochte Teleg Eneid most Oedoen Vylen Zich ranges poor Gevo Elenot der Parij do hand the re Kenten Eide Dan wet Riner Het rip dig zip voor de a Naarding Keener Ministerio be port Feuille in Aan marking the Komen Maar voor looping Zich Van de Kandida Tuur Niet Afke Erig the Betook a Komdat Des goods Aan special Teiten Van wat minder Kwleur de Toet Reding Niet word be Emmerd a on Zeker Kan Gevorge Van her Aalde a riving Van Gevo a Lens Dan Niet Worden a a dat win in den in Perigen c or respondent Van de Nederlander den beef j. 3., Het fish Antiey a lid Van. Een Aanstad Ministerio go Koen blk Jvn Ozieb a a zoo or Al pm amp a Dazaro Trent a a nigh a Tajfel Besmond of heels he der anti Rev Lutis fri Ajro Parij to be Schouwe de Verk Laring Van or. A Costa heft Dien Twiefel org eleven in ook a a los de Strind Van Gevo Elens Over de Uit Breiding Van Het Christendom of Java plaats hem spechts in do Cathe brie Van special Teiten Van its of wat minder go Karl Kate Rise rde Kwleur. A Maar ook Proffen win Dezer Dagen Een Nieuwe be Jija Aan Van. Is mans Overee stemming met de Parij Van amp Nederlander in Kara ter in be Ginsel win Hebben in Eenige Arti Kelen Van on Blad on Gevo Elen medea Edeell

Search All Newspapers in Holland, Michigan

Advanced Search

Search Courier

Search the De Grondwet Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The De Grondwet?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection