Page 3 of 17 Nov 1854 Issue of De Grondwet in Holland, Michigan

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 17 Nov 1854 in Holland, Michigan and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The De Grondwet.

Browse De Grondwet
 • de-grondwet page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • de-grondwet page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • de-grondwet page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • de-grondwet page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 17 Nov 1854 De Grondwet in Holland, Michigan. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

De Grondwet (Newspaper) - November 17, 1854, Holland, MichiganIn Een Belang Rijk Onder Deel der Slaats a Domsten de tale by Dragen Jelfs Niet Uoo mde. 0 Dazaro Trent ? a a revering delve Geest no of dat Uit de Kolo Niale in 1854 Gene Soin Vani a a 4,200,jbo% Boven de rain a de Memorie _ bean two Ord fri a Pilicer Psi Koob Fetyk zip Raamot sl0?� opbrengst., or veiling a Van Impf Tinaje pod Licten a Art Millioen lager Dan die ombre nest in Zeven in Vroeg Ere Jaren was. 54 in Neemat Quot Onder de Uit Gaven Van do Kolonis a in 1855 e bid rage of Van twee Millioen voor Het Herstel Van Windisch Mun tween zip Reeds in 1854 fond sen Beschi Baar heft voor dat Herstel Dan Hare a in Raming Van de Kosten. Daa voor Vermis Chat be Dragt. A ers big de wet Van 1 Mei jl., Werd de beg rooting Dier it it vast Gestely up. A a Aan Middeler Range Ween. A a 36,000,000.00 34,807,514.71 v 1,192,485.29, a 3,000,000.00. Meer a Zwezig Dan Mik. A a on Brak dus. Quot a car Onder die Middeler Kwain Niet in or do Reserve Uit de Kolo Niale fond sen ,. 1854is dus Reeds i a a 1,807,514,71 a grooming bed Roeg. Dit Zal Over 1855 met nog �2,000.000 rdc ren. A a a in den minister Van Kolonis a Zal de Ond Eurgetee Het Niet Afke uren dat big in Gene Meije Zijke Zaak zoo als die Van Het her an Het Mun tween in indic. Car Wanner men in it log Houdt dat in de Lataste Niet minder Dan Viuf Millioen Werd be Spanard of de w Van Vervueren Verloop der i Dische proud ten dat Het Kolon Iaal Batig Slot on Isaar Hooger Moet Slimmen 1 de daa voor no Gera Amde som a Dan is Het Raar fhe Scheiden meeting Des Geerie Wigt Heid the Suellen Niet Dater Iri 1855 zoo Veel Inkom Suilen Zion als in 1854, Niet Dater Meer on Vangen a a Orden Dan in 1853, Maar Een Vordig dat do Inkom it a 1855 Wel Gelink Cullen Stan met die Van 1853. In a lift dus dat Ciffer Strande Houden. Revering Deweert oorts dat de Polit Jeke oms Tandig verb Eden Meerte doen Dan zip voor Stepte. _ ter Geen Gevaart in Kan Zion its Verder the Gaa Blip it bit bet Boven Strande. It bet voor Stel Tot a schaffing Van den acc inns of de a Offen waa Raan de do Eer he Eft Deel in Blip it Over Gens Genoe Graam Dater a acne Gedacht from de Inko Msten Van 1855 the Verkinderen met vol by drag Van Het Germoe Derijk Batig Slot zoo als dit i Verste Nota Bere Kend was Maar spechts met de Klei Helft Darva Hoogstins �1,500 000 behave de opt a Van Het tonn Geld of de a schaffing waa Rvan in i jeering Reeds Gere Kend was. Het Geh Eele Herschil Van done som Van nog diet a in Millioen. Gering Wil de Vermi Dering Van listen Suellen of a a 1,003,518.39j. Car Het Gedanke voor Stel Zou de Vermi Dering voor 1855 Quot 11,952.000.00. H Ween �1,500.000 voor de brands Toffen in a a 452.000 Quot Het tonn Geld. Of do be be Schouwink Verlies Dan ook de Aan marking a revering of Trent Het Keener a Derrig Van listen Tot Beni be drag Van /300.000 1 Hare Kracht. In Wanner zip Aan Liet Slot Miarer Beddi Ngook de Vermi Dering Van Inko Msten Tot Een a a a Van a a 2,100.000 a Keurt zoo Houde men in Het dat dat Ciffer zoo als Het Daar word Aang Nomen be voor Schrijn treed a de a trekking Van de ombre nest tonn Gelden in dus Alleen Vergel Eken Moet Worden Het Ciffer Van Het Verlies dat de a schaffing Van den 118 of de brands Toffen the Weeg most Trengen in 1855, f 1,500.000. Het Bere Kende Batig Slot and f 3,200.000meent de. No Veel the Kunnen adding in Deweert dat de Renten Van Het Fonds der mull his a Biet in Aan marking Kunnen Komen Komdat zip Yoor die teens gooral Tot Amor Tsatie Van Schuld the be Stemmen revering of 25 october Het voor Stel Zou doen Het Stelsel Van Amor Tsatie fond sen Trug the Koepren onto Gelink voor Zien of den 7 of then Hij Zine Nota Indi ende. Doch zoo Lang dat nog met Tot wet is Veroeven Zal de a Derge Voort gaan met do Rij Allende Renten Van dat Fonds de Baten Van de Dienst the Rekonen gooral Naarden drag Van die Renten a Werd Het voor Stel Tot of vim den acc inns of de brands Toffen Aang Nomen Tot Amor Tsatie Aang Ewend Zoudie Kunnen Worden up Hill voor Stel der revering a Gering Deweert ook dat do Beschi Bare fond sen by st and Tot Amor Tsatie Kunnen bested Wordena but ten be drag Van dat Derhy Lvi 50s000 Meer of do rent a Van 1855 Kunnen he a Orden. Get Dekende Houdt Het Tegen Deel Strande a to spi ger Regex ing by Witzen Al wed Erom dat a june a acht Millioen voor Amor Tsatie Uit Erst be Matild was. Big Haar ant word Beer Effendi Het Hood sink pvt Jat or Uit Sorige Dienstel is. A a Van Het Domei Fonds Blip Ogave Niale fond sen is Hoven de la 1853 Beschi Baar. F 5,88 1,729,80 1,000,000.00 4,200,000.00 the Zavien Al zoo. F 11,089,729,80 Buiten lies gen do Middeler in de be Swaringen Van 1854 no nog Daar Enboden Kunnen of Severen in Alleen of Het Hoof Stuk a lift Bina a in Millioen in dit Jaar one be schist Blip it daa Ruit dat de revering befit on ten Minste acht Millioen Tot Amor Tsatie the Besteder. A de Bere Kende be sparing Van �350,000 Aan rente Kan de halve by it a Twiefel ver Kregen Worden Wanner de revering no neg Zort dat zip de mag timing Vertri Jet of Over de som to Beschi Ken. Eide link zest de revering dat Wanner men me a Middeler Kon Missen Dan. Zip Bere Kende Sprake Zou Zion Van de verhoog ing Van de open ten of Het Gedis Geleerd. De Melende in Zine Sorige Nota die open ten the Kunnen behold Nook of met bet Doel o i the doen Zien dat Hij Niet Litva Ardig Dent Over a . Doch men late die Weg. Dit Zal Dan Een Herschil in Zine revening Maken Van a a 374,220. Maar Dan a lift or nog Al tied Over 1855 Een Germoe Derijk Batig Slot Van rim f 2,800,000 dus ruin there Skende of the voor Zien in Eliie Vermi Dering Van Inko Msten ten bed rage Van 1,500.000, die voor dat Jaar Het Gevorg Zou Zion Van bet voor Stel Tot afr chaffing Van den acc inns of de brands Toffen. De Meent Gat Het Gez egde Volding end is of the Beni zen dat Zine Bere Kening Niet Mank Goat. Hij Wist gooral Daaron dat in Al Zine Berek Ningen Begreen is a in Millioen voor later Credi Tenin Dater nets word Gestely voor Hoo Gorc by Dragen Van de Kolo Niale Geld Middeler waa Rvan de Raming Zeven Millioen lager Dan de ombre nest in de Lataste Jaren was Zonder Dater Eenige big Vondere Reden daa voor be Staat Maar Alleen met Het log of eventual Teiten. Over die eventual Teiten Zal big thans Niet Spieken Maar Zich be Palen big de of perking dat de Vrees die big do revering daa voor be Staat Niet Zeer groot so hint the Zion a zoo die Haar Niet Verhin Derd heft de beg rooting Van Uit Gaven Algereen in Niet Alleen voor Het department Van Oorlog the verhoogen in Tevens Een voor Stel the doen Tot Vermi Dering Van Inko Msten de halve in 1855 Veel Verder the gaan Dan in 1853 door Negen leden Van de Tweede Kamer Werd voor Gestely. S Graven a Evan Bossy. 15 november 1854. De Commissio Van rapporteurs voor bet Wels on Warp Tot vast telling Van Het Liiste Hoof Stuk der beg rooting Van voor 1855a Beer Effendi Het department Van Marine heft a Kennis genome the Hebben Van de Memorie Van Beant wording door de revering den 4den november Al. Inge Onden Geen Nader Onde Zoek the Dezer Zake Zake in de of Declingan der Kamer no dig Getoor deed. Terwil de Commissio Gemuend heft Zich Over Gens Van Hel i Trengen Van Een Eigen Cordeel of Trent de Punten in de gewiss Elde Stokken be handheld the Mogen on Houden Kan zip Het Niet Anders den Betre uren dat de revering Geene Aan Leiding heft Gevo act then of Nti re ads if of tilde Voors Tellen Tot Herstel Van islands loot Uit den Tegen Woodri gen Staat Van Verval the doen Goodat Meer Dan Een Jaar Zal molten Verl open Eer daa toe de hand aant Werk Zal Kunnen Worden Ges Lagen. Ook heft Het do Andacht der Commissio get Okken Dater Weinig Overee stemming Heersche Tus Mcben Hetteen big Het Aan Bieden der Tegen Wooldige Staatse grooming Vermelda Werd of Trent vier in Aan Bow i Jade Schepen in Hetteen thans in a 2, 4cc Memorie Van Beant Wooding Des Wege word . Vol Gens den Staat no. 42 Zou de Van Het Fregat princes Sophia de kor vet Java in de Brik Het be Eprard Worden Voort Ezet in vol Gens den Staat no. 44, was of to. Julij 1854, be Brik de Cachepot Nagano leg a Hoel Gereed. Thans word be Zed dat Deze vier Schepen als Naar Een vet Keerd plan be bound Niet Cullen Worden Volto Oid Maar dat zip Hoover no dig Uit Lekander Cullen Worden genome of be door Andere Schepen Naar Nieuwe planned the doen ver Vangen. S Graven age 16 november. Z. M. Heft Beno emd Tot Ridder der Orde Van Jen Nederland Schen Leeuw or. E. A Jan Huhn last Stelik lid der Matuu Rundige Commissio in be Dertod sch India. Z. A heft de Ben Oeming Van a Spaan Bur Gem. Der Gem. Aven Haj plot secretaries Dier Geme ent Berach tied mls Mede de Van of. A a a Ratais a , Tot secretaries Dier a z. M. Heft Beno emd Tot plaats Verv Van den kanto Regter the Assen or. A. Yov procurer Quot Aldamar. Tot procurer big Het provincial Gefert Shuf a. Noord Holla and Eft Bijj it de Arron Disse ments Reg Bank the Amster Damor. J. H. San Deijs Advocaat Aldamar. De minister Van fila Alie Beschi Skende of Een Adres Hou Dende be Waren Over Effing Van Het Iuka spend regt of Booge Naame Bremer Kloeren als Wordene Emelde Stern up Het Gene Vantoor Tegen Zes per cent als Beverkt beast Terwil Dezelle Daar Enteen of Yetf Ander Vantoor word Toegel Aten Tegen a in per cent als Ong Bakken Hardsteen in Truwe be Houwen zoo als die Uit de Gro even Komi heft be list dat voor zoo Veel de to passing Van Het Tariff Aagaat de Booge Naame Breder Kloeren of Bremer Viloer Stenen big Invoker molten Worden Gering schist de rub Riek Steen Beverkt beast met Een in Koine and regt Vari Zes percent der Haarde. De Staats courant beat Een a nov print Van Ile ombre nest der Middeler hoods of in open ten Over de Tien Eek see Aanden Van 1854, in Vergeli King be brat met de Zelver ombre nest Over de Tien Verste Aanden Van 1853. Uit dat Over Zig Blip it dat de Dii Ecle Bel Stibgen Hebben of Gebrail in do hen Verste Aanden Van 1854 a a 16,449,215.49va> Zupito Meer Dan de Raming �741,758.46v a Meer Dan in 1853 f 173,20233v2. De in in Uit Gawande Regie o a a 336>617.96v3, i Jade Dan in 1853 a a 312,591.20 in minder Dan de Raming �3,098,681/1 do Acci Insen a a 16,756,232.9lv2, i Jade Meer Dan in-1853 a a 141,636.07v� in Meer Dan de Raming a a 406,817, de Saarborg in he sting der Golden fri Zil Veren Werken a a 199,100.79v2, i Jade Meer Dan in 1853 a a 17,408.87v in Meer Dan de Raming �46,767.44/� de indirect Belas Tingen a a 9,794,756.06va, i Jade Meer Dan in 1853 a a 1,135,322.24 in Meer Dali de Raming a a 1,917,256.06 de ombre nest der poster Ijen a a 1,266,924.43 i Jade Meer Dan in 1853 a a 45,716.36 in Meer Dan de Raming a a 141,924.43/2 de Staats Loteria �275,969.50 i Jade Meer. To aft in t853 �67.50 in minder Day de Raming a a 57,363.83. 1 in. Total Hebben de Obdia Yungert Over de Tien a Erst Aanden Van 1854 org Ebratt de som Van �48 678,817.17 i Jade a a 1,200,761,68/� Meer Dan. Over. Een Gelink tip Dak in 1853 in Gene som Van a a 3,182,961.03 meter Dan de Raming. Win Lezen Bei Volgende to Slit big on on Vangen no vember Nommer Van Liet tip Schrift voor Nederland Seh indie de. Neuws papiere in. Nederland Verm Hhlen on langs Java Anaese Kindron Weiss m de residehim1 to gal Zich Van of car Naar Batavia Hebben be even pm Imp a the names Hunne land Nooten Sielio or Vele uneven gooral Lepreux Bel be slur the Bek Lagen hat d Ezo plaats Gehad Heb Bende Dep Tatie Aan den Gouverneur Gene Raal Van India met Voorbij gang Van bet Hood Des bes Luurs in de reside tie Tagal ook in Nederland Mei Bev reeding is Ope Merty Valt list the by grape pm. Doir Bel be slur Dir ter Pla Tilse Voi orid Liet stand sche Zion. Dan. Ooka Gingen 4n bet Vlark Gestely of den fiscal Niti Brod Eden Vermond Eliken hewed Ker Dier Dep Tatie inet Gene Menite Aan Kragten to be Waren. Thans Markt Hij Zich vol Gens to Evelen Van Meni Geen die Troeger Anders Over hem yacht Aan Allerlei Verkere Rheden Schuldis thans Schrift Hij am Ioen in Pleett Hij Atzet Teijen Enz. Enz. Rim Zes Jaren Lang so hint dit Dante Kunnen plaats Grippen Zonder dat Het Hood Van Het Plaa Tselik be Stuur Zion direct chef its Darvan Wist. Nuechter word Hij Bloot of Dezo Verm Edens Een slaps Geva ngen genome in zoo Danig Dewaard dat Noch trouw Noch Kinderel to gang lot him Vonden Kringen Durde Onge veer vier Aanden Lang. Men had Geh opt dat Hij Zonder Verder Vorm Van prices of de rap Porten Zoudie Geb Annen Worden. Doch naut Eliks is de mare vers Reid dat Hij voor Benery it Bank Zal Geh Oord Worden of Deze bar Baarsch Liandi a Wize word Aan Gene ver Gissing Tong Schreven. Win Hopen in Houden Eins Overtu Igdal Het door de Reg Bank in in Suellen Onde Zoek Menige Ziehl Strakal Zal Werpen in de Duist Ernis Van Het Tagal sche be Stuur in Leiden zat Tot Een bes luit dat de families re Geringer voor Altos Bank. He ppr pro Toch was tent Yre Edeling s. Sic Aci Deku la la Kui Tuur Gaal in ill Padang sche Bouw Landen Meer in my or Voo Ruit. Of Schoon in 1853 Doogs to Reeds lot 102,000 Pikols was be Slegt a Zal die Van 1854 wog rooter Zion. Men ver wacht Toyli Algereen dal la Al Getal Van 110,00 0 Pikols Zal overt Offen Reis did de a a Verneur tse Neraal. Thans in dal Gede Elte Onzer i Dische Bezi Tingen Ond Erneest Kan voor Liet land Gevo gen he hic n. Quot win Verp Emem Dan Pok met Geno Egen dat Hij Geneel Zion Tyd in Al zing Andacht Windt Aan Het Onde Zoek der help bra Neh this up Rake steer _ a w Aki Ken in Van Al Hetteen Tot Blonien Welveart ter be Kan st Rekken. Vomiting men Leest m de Morgenster a a de Nederlander Rio. 1347, Herhalt ten Hoeve Elste male dat in april 1853 door de Evange Lische of pro Testant sch Histon sche Parij a Het Van de Erie den Begeer Werd. A Vernieuwe reconstructive Kan spechts he Roaald Worden dal door den Uit Gever Van de Nederlander Aan de Fakkel in door Dezel de Parij langs den Omweg Over a in z Aan de Morgenster age Ween Voors Tellen Zion gedman a Gisterek heft Aan Het department Van binned Lansche Zaken de Lanb Steding plaats Gehad Van Hel malign Van Gene pol pug Over de ring Vaart Van den Pohler Mei a Rabij Litho Orendac Bru gov ichters Ojima Benevent Een Rij Weg in Vaal Van die Brug Naar Het Dorp lei Maiden in Gene waste Pirug Over de Sloot Benorden dal Dorp Hetteen is Aang Nomen door den liver Koff to Zand Voort voor de som Van a a 4580. _ 1 r Lirt in a r a Het diner Gisterek Loop do leden der provincial Stalen Aan it Len Staats Raad commissaris Des Kos mrs Dezur province Gege ven in he a he Tel den Jud of Inge we Ond door den provincial Len pnipmiidap.t., Militare Gouverneur der reside tie. Vele Feest Routien of den Honing den comr is Iris do a pet Welzin in den Loei der prov pie Ltd a de no Juaire most Enz. Gulle Vrolijk Heid Dezen Ken Maui tied die Tot Aat to Dan Rayond Voort Durde. Big de Synodal a Sinza a Velv Uldaige Wercza Ameden dat die Verga Dering nog Een Geru Imen tied lib ten ii lijyycu�,t6n Cindy 31ig a skin in Kunnen awl a a a a Beier a get heft de Jager w. B. In Liet Westland Eek eve Orde Elice Jagt Gemma it Waar Weiniger voor Belden Van Bestman. Hij heft name link of a a nen Dag 22 Hazen 11 4 Hou Snippen 2 Pali zen in 3 to Ninen Gesch Oten

Search All Newspapers in Holland, Michigan

Advanced Search

Search Courier

Search the De Grondwet Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The De Grondwet?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection