Page 1 of 17 Nov 1854 Issue of De Grondwet in Holland, Michigan

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 17 Nov 1854 in Holland, Michigan and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The De Grondwet.

Browse De Grondwet
 • de-grondwet page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • de-grondwet page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • de-grondwet page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • de-grondwet page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 17 Nov 1854 De Grondwet in Holland, Michigan. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

De Grondwet (Newspaper) - November 17, 1854, Holland, MichiganOr. Verse hint a is Dagen behave Zonen fees Dagen. Oor is Graven age per 3 Aanden a a 4.50, or de sverige Sweden Des risks. 6.50. It Trev or Dilc eur a. H. Fet Sasi a ��r., of a a Graven Page. Hood Corr Sponden Feen m. Schooneveld in Zoon bears Steege not Edam. Bieven Franco Aan bet Bujeau d e Grond wet. Prius der and Vertenten Van a in totes Tegels. A voor Elk a Regel i steer. Behave de 35 ets Zegel Geld. Aanond Gingen Van Gebo Orte Jhn Welge in Overleen a Worden be plaats Tegen Bealing Van a a a Het Zegel regt daa Ronder Begreen. Jan,., Edri st Rasic a no 259. A p of Quot wat men Wil. I. Ordig in Dag Blad in de reside tie Hoeft Gelink. Hot Zelf a Aarde of Schert Sende Maar ook Wize ant word Trachten the Eveh of eerie Traag Welk of Cion Voorst Elde the doen Aan Gene de Teg Enover a 8de rigging Vijan Dige opposite wat Wil men Eigen pm a win Hebben Reeds dat ant word Aan de waa Rheid a pets in de Uit Domsten Van dat Onde Zoek in Een Wonderlick Artizel Bloot Geleed Optat de Natie Oord eels. I Mogen Het Echter a Rabij Niet Laten Het Slot Van Bedo Elde Artizel slant Een Toon Aan Dien win Niet or de Verste Maal Verna men in die in Meer Dere of Nodere mate Van Gelijkens de Stem Van Het Tegen Ministerio a boots zoo Het Al Niet die Stem 1$. In Gene reeks Van Arti Kelen Hebben win de ste Beer outings Wetten be handheld in zoo win den Uit Een polities in Fin Antiel of punt of of Bode Gro den on Ong Untig a a reel be Staatd. Daa Ruit a a Voldo ende Blinken wat a in Willen in dat it Geen Willen Stroot my i Dan Eisch Van Een Perl Ink con a uti Oneel Behler. A de lazing der voor Loopie veiled Van de Tweede Kamer Over de vers Chillenden of Stokken Hebben win Geene Aan Leiding Gevo den its Van Liet Cordeel dat win uits Raken Trug the den in de Inage der Memorin Van Beant wording revering Hebben the Herder be Street of on in dat a the Verstreken Naar mate win Meer in Meer Verden var den Geest Van Lini Sicrie die Zich steeds a lift open Baren in delude trekker die Het Al tied Aan Zion Oor Sprong does i k Zion of Wel de Vergeli King the a pretender Markt act Dien Kunstenaar a waa Rvan de Heer bated in der Tref Fende Eti Onvy Rete like Schildering opting. I Ragat men on wat men Wil win ant wooden f a Jaheid in begins Len Everli Jaheid in Middeler. Vol Doet Arnan dit Ministerio on ant word is Stelling in Kennerd Stelling als win Letten of Hetteen men zest Kennerd als win. Acht even of wat men Verritt. Witzen of Het Bedo Elde Artizel in de Nieuwe abode top de in den Loop Van on a Toog Zal Het on Niet ont broken Aan Menige Proeve die die Waar Het Voegts wooden a diet Daden the Bev Stigen Het Gemis Van Zel Standige Holt Aan den Dag Brent. Gene Hartegen Zich Een lieder Moet Vermetten die Werheid Van begins Len Aan Everli Jaheid Van Middeler a a. In waa Rop Tsepas Slijk swat in de Tweede Giller Werd be Zed a win Zion Niet Hier omd Waar a a Hill to Bede Ken of the ver Bloemen Noch of to Schenet a a or in Tegen Gest dig the Ankelen Noch of Hetteen Velen of Zeer Velen in den Lande Goedke uren p miss Sizen Tot right snore the Nemen. Win Zion Hier de waa Rheid Naar Onze Over tugging Helder Aan a Dag the doen Komen in voor Zodove Etwik Kun i the doen leg Vieren. H de Memorie Van Beant wording Worden Over Het to teen de Gevo Elens der leden Waar Het Belan Griske Tyr a Van Herschil bereft Teg Enover Lekander Gestely de Bele ende Tak tiek be Volga of of Gene minis a in Meer Werheid the Rekonen. Met Gene naive open Gheida Werd dit of de Volgende Wize Uig Edrutt zest Wel Het Ciffer der Staatse grooming is Boveng org Dreven Het Klimt a Arlicks de Bez Kinigin a in Sorige Jaren Inge Herd Verd Winnen daa door a Tel. De Meer Werheid Quot der Tweede Kamer heft dit a a Deroek der beg rooting the Kennen Gege ven. In a Verbeet dat die Meer Werheid spechts Zamen a in was Uit de Aan Wenige leden in de and Eslingen a to is Yilit Het Ope Baar Gemma it ver slag der Kanjer a Ken Quot dat Welliot Meer Dan Een verde der leden Aan word do a hide Reggec Iferd in Van de voor Zeker Piet prize risk rat Ign Mstan Dagheid dat Vele leden Het Onde Zoek int Eotis a word be brute Ogeia Takt of a de in Ravadge visit go a der sverige leden in a den wind Fco Sloan. Woodra spechts voor Gene bes Lissenden Meer Werheid Moet Worden get Reed so hint map Tot Wiz aging Gereed zoo Lang men Echter Meent of Een Getal Stemmen the Kunnen Rekonen word Aan Geene Vera Dering Gedacht. Aarom zest Dan ook de Nieuwe abode a a Zion de Uit Gaven Terkel Ink Nodzak Slijk p men Onde Szoeke dit big de Behan deling vat Elk Hoof Stuk met men make zoo men Het Moodig acht Van Het regt Van amendment Geb Ruik of Uit a Gaven the doen Vervalle. Hoe list Dent men Neemat de Kamer a Gemat of Niet Al tied Wakker Genoer Toch Aan wat no word age kurd. De kans is list the Wagen Aarom Reeds Nute ver Anderen Ente win Zisgen Maar Wanner men den Loop naga at Dien de Staats Bergoo Ling Moet door Wandele a a or in Aleer zip Aan de Goe Deuring der Kan Worden Onde Wor Penin die Doof den minister Van Fin anti a big Het Over Het site Hoof Stuk word Heri nerd Het Over leg in den Raad Van ministers a de Goe Deuring Van Het get Erbie Igde Hood Van den a Staat in Het Onde Zoek big den Raad Van state Dan Moet Het Memeen Over leg met de de Hood trekking Hebben dat men langs den Weg Van Rede like Over tugging Komi Tot Gene Overee stemming of Trent Het be drag it an. Een total Ciffer der beg rooting dat go ene Amanz a Sake Verand Eringen be Voogt Terwil de Amend Menten die or Worden voor Gestely spechts be trekking Mogen Hebben Tot min Bedu Idenden Uit Gaven. Dat be Ginsel word door Het Tegen Woodrig Ministerio Gesch Onden daa door Blip it Juist de Onawa Arheidt Van Hetteen de Nieuwe abode Durst Seweren a Geen der ministers is Naar win Meeuwen zoo Zeer Aan Zine port Feuille a Klampt dat Hij Niet Zine plaats Aan Anderen Zou Willen in Rumen ook Niet de minister Van Fin anti a die Gieh by re a mde dat Hij die port Feuille Niet had a Ezoch Maar dat die hem a pjs Range Boden die in de a Naarding be trekking Meer Haarde Stelae Dan in de Eer der a Nieding. Win gaan Een Stap Verder. Tibe Luegering Heet Zich Geens zins ont veins dat a Het Eind Ciffer of Het Verste be Zig Een Ong Stigen a Indruk Zou Kunnen die Beken Tenis heft on get Offen Komdat zip on als Het Ware Een Blik verdant in Het Geweken Van den minister die Haar afle de. Aarom Een Ong Stigen Indruk zoo men Meent dat dit Eind Ciffer Toch of Zich Zelf desc hound Geene Reden Tot Ernstine Kragten Kon Opelc Verema Aarom of Hel Verste be Zig zoo Aan Een Hooger Eind Ciffer nog Niet Het Bewis Kleven Kan dat men Zich Aan ver spilling Schuldis Markt of the Veel toe Geest Aan Gene neighing of de Uit Gaven opt the driven Maar die Stem Van Het it Ministerio be Geweken word Verd old door Reden Eringen amp is Deze Wanner de Middeler in Voldo ende re mite Naar is risks Schat kist Vloe Ijen mag Het Een putt Van Ove Weging Uit Maken of Niet Vele open Bare Werken one Indig Meer Voordee voor Het Algereen Vertier Aan Trengen Dan Het Aan a Deel in is risks. Middeler dat daa voor word age Onderd Onge Rief Aan de Inge Stenen in Indergaad Belag Chelik is de verde dining a Onnette a Werken ten a it vol a to doen Trengen Alleen of de a arb Eidene Klasse bra cd to verse Haffy diet Niet in de be Doeling der revering a want Lewis is de a stand gre it die or list Lusschen Onnette in Hoogst Nuttie even als Lusschen Gewe Nochte in Noodt a Heliske Werken. Neen Dien Weg Mogen win Niet of voor on a lift m -. A Elliot i tide Zoek in de Section Geen Deel genome heft. Dus Het Gevo Elen der Kamer is Zal Uit. De the n discussion molten Al Het a Wigt Van teen Over leg Lusschen de revering in de Volks a Penen Aan de hand go venom hem of Zion Eigen Lebied the be Strinden. Win Hebben Troeger be Zed no. 427 a de Zucht Tot Ges adige verhoog ing Detruit gaas to Werdt dus Al the a wimped win Viegener thans met Andruk big dat men Diezi Chat Wel Tracht Tevz a bergs in Invar dat de Teleg Zelf Niet Vermorgen b lift. J Quot Het Eind Ciffer Lioe Hoog ook is nog nit he a a Genoer Gek Lommen in den Loop Des Diens Tjaart Zal Menige verhoog ing nog molten Worden get Raad. Een Verstandig in Wijs Behler let Opalle to Geliske voor Komender Van Daar dat Een Post voor onto Roziene Uit Gaven of Elke beg rooting Gene plaats Zindt. In wat Gescheidt no a men heft de Canmer a King Gemma it dat de som voor onto Roziene Uit Gaven Iver Lagod Isis Schien of de verhoog ing Van Het Eind Ciffer minder in Het log the doen Vallen. De re Gering heft Saarne Van Haren Kant Mede Gewert of Liet be drag Van Elk Artizel zoo Veel Moge Ink the Beer a Ken. Zip Wil Echter Niet on Kennen dat Naar mate de som voor onto Roziene Uit Gaven lager word Gestely her Meer Gevaart be Staat dat zoo Al Niet Tot Aan Vul a Lings Dan Toch Tot we Digings Wetten de Beho Efte Kart Zeboren be Staat dus Een Legrond Voorus Itzig dat voor onto Roziene Uit Gaven Nadere verhoog ing Nodzak Slijk Zal Worden. Maar Buiten die onto Roziene Uit Gaven Kan in mag Erdus nets Zion wat Buiten de beg rooting a lift in Onder in to Roziene Uit Gaven Moet Worden Gestely. Waar Zion Dau nude Uit Gaven the Vinden die Aan de re inti spa of feg a a or. Het Schey it Ajak amp a Van Assen Naar Groningen voor Het in voor Het storm Gemial Aan den Ijssel molten Worden Uit Geleerd in bested ? de revering Merkent a dat Het big Haar Twiefel Machtig a lift a of be voor Het Dienst Jaar 1855 Cullen get order . Is Het Dan ook Twiefel Machtig of be Tot de the to Roziene Uit Gaven Beho Oren ? voor Zeker be Ezras Maar Dan ook Mogen de Staten general de beg rooting zoo als zip Daar list Niet Goedke uren want de minister Kan Niet teens preen Dater be Staat in Het Niet onto Gelink is dat voor die Werken in Tot Aan Vulling der som voor onto Roziene Uit Gav Enten Minste a in a Millioen Zal get order we den. Wenlu de beg rooting voor 1855 suit met Een voor Zeelig Saldo Van Niet Meer Dan f 267,704,474 door Welk Middel Zal Dan de minister spechts a one Are Reeds Wetter Ink toe Gestano Uit Gaven Biju. De f 400,000 Aan de Maat Schappie Dekker ? in Het Eigen Stelsel Van den minister Van Fin anti a is Erdus Legronde Reden Tot Verwer Ping der beg rooting de is Nieuwe abode zest Wil de opposite de Staats beg rooting a voor 1855 ver Werpen Wil zip dat doen in Dan Tegen Woor Digen tied zip Drage or de a win Zerggen in die nog Prius Suellen of Everli Jaheid Van begins Len in Early Kheidr Van middy la Zerggen Het on a a Wil Een Getal Stemmen in de Tweede Kamer de beg rooting zoo a als zip Daar list Aan Nemen zip Doe zulus Maar a Drage or de a win menschen Geen a Oygenblik on trouw the Worden Aan Onze Vroeg Ere Verk Laring a Het is Niet of do per a a a Sonen Maar of de Zaken the doen Het Doet on leed a dat Het orig Ministerio is age Treen Maar dit Zal a on Niet Tege Houden of Aan de Tegen Wooldige be a winds Eden Onder Struning the Verleene zoo Hunne a Voors Tellen of Maat Regelena dit Vero Orlove. _ Het is die Getrouw Heid Aanons be Ginsel of Atud in in Alles Enkel Het Belang Van Het Vader land in Het log the Houden Ente be Vorderer dat win Het ant word Niet Schuldis Bliven of de Traag wat we men big de boor feeling der Staatse grooming met Het log of de Trachten der Natie in de Beho Eften in Gewone Tilden Het Ein defer Het punt Aarom win on Ewegen. De Eigo no wooden Van Dan minister a a uen on

Search All Newspapers in Holland, Michigan

Advanced Search

Search Courier

Search the De Grondwet Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The De Grondwet?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection