Page 1 of 10 Nov 1854 Issue of De Grondwet in Holland, Michigan

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 10 Nov 1854 in Holland, Michigan and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The De Grondwet.

Browse De Grondwet
 • de-grondwet page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • de-grondwet page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • de-grondwet page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • de-grondwet page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 10 Nov 1854 De Grondwet in Holland, Michigan. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

De Grondwet (Newspaper) - November 10, 1854, Holland, MichiganVerse hint in lle Dagen behave Zonen fees Dagen. f a or is Graven age per 3 4.50. To or de sverige Sweden Des risks. A 5.50. Vrijmg10 Ibyl Kbar. Uit Gever direct eur a. Ii. Set Sale a jr., in a . Hood correspond Enten is Schoon Eveld in Zoon eur Steeg the Amsterdam. Bieven Franco Aan Het Barman de a Rondlet. Jan Hendri Straat nor 259. Prius der and Vertenten a a 1.00. 0.15. Van a in Tot Zes regels. A voor Eiken Regel Meer. Behave de 35 ets. Zegel Geld. Aanond Gingen Van Gebo Orte he Weijk he Overli den Worden be plaats Tegen Bealing Van a a 1, bet Zegel regt daa Ronder Begreen. A a a a a a a it Quot a iet ant word dat de minister Van Justitia heft ven of Het Yoor looping ver slag der Tweede Kamer pee link Het vide Hoof Stuk der Staatse grooming 5 in Lichtinger in Ope Ingeri voor Over de a die Geleide Hebben Tot it be on binding Derfl of Flissie beast met de vast telling Van de Grond Keener Reg Terlicke organi Satie. Win Lezen o. A. Het me rapport Van den minister Van Justitia be Sloot nude de Commissio the onto Index in hem the gel Stten a a or de pm de Zitting in Gereed Heid the Trengen Een on twerp Van wet t6 Reg Terlicke Inrig Ting in Een Ander Tot Vermi Dering der Van burgers Ike set Tweede lid Van Het Konin Slijk bes luit Van 19 per jl., no. 72, Suidt Evenwel Aldus of on zen minister Van Justitia the Maguigen mop Legrond by door hem big Boveng Enoema rapport Aanons Medege-1f i a on a a or de opening der Volgende Zitting der Staten pc Kraal Een on twerp Van Reg Terlicke organi Satie voor the Leggen Tevens Aan the Bieden Een on twerp Van to Odanise be a Frigen als Kunnen st Rekken of Berends de Kosten der Burger the Verkinderen. Oedert Wanner is voor den Heer Donker Curtis a Magli Ging Ogene a per Missie Syno Niem Aan up Bevel ? Quot dat Bier door Gene Behen Dige Wen Gene posing is repro endow Aan Het bes luit a 19 october Gene interpretative the eve die den Foister Van Justitia big de Aan Strande discussion Over to beg rooting Welliot Zeer to Stade Zal Komen. Fouter Zal de minister Zich Enkel of den test Van bes luit of de a permissive a ber Oepen. Staats Commissio Neijna a Itsuki enc a Uit leden der Verte Genwu by Hbl rente Bestman a of ook ten Deze eerie rigging asm die Vii Het orig behind the Volgen dat Melende Juist de Vrijens in Haar Geneel the molten Laten ten Aan Zien Van Haar Cordeel later Over de Uit Domsten Van to Odanise commission Uit the Spieken Quot of is Het ook dat Het april Minia Terie de Teleg ene Iddie Het get Ragade on slag Aan Bood met Beide Handen heft Range Green 01dfl den Laats ten Knoop los the Maken Van den no auwen Baddie Reeds a a or april 18,53 was Geleed of de Komst Van Het Ministerio Donker Van Hall to Gelink the Maken ? win Louden Saarne Van de Nederlander in zoo it Kon ook Van de Amsterdam sche Couran Cernige Nadere Ophel Derin gof Trent de Redeen Van Het verhoek in de Aan Leiding Tot de infill aging Verne men. Vroeg st den Wersten november Aan de revering Kon medea Edeell zip no Stond Reeds the Lezen in de Nieuwe Vau 23 october in de Grond wet Van 24 october in. Quot in Het handels Blad Van 24 october 11 wat was on Verwilt Onver Diendo in Hoe Waren de Voragen door de Nieuwe abode Aan Het Gesonde Cordeel Van Het Publik Gerit a ter Goeder trouw to Heer Groen Van Pri Sterer heft on langs Zion slag get Raad Uit de Commissio die beast is met a Voo Dragen Van Maat Regelena Tot de emancipate der Fen. Shaar Onze Ine ening is dit feit Een in Menig of Zig a lei Keljik feit. _ _ Aarom heft de Heer Groen Zion on slag Uit die Trussie get Raad to amp Elende de Heer Groen dat hem de Eer Derbenoe-�?o8 Alleen the blurt was Evallen Komdat Hij de Stijns he Van de Tweede Kamer der Staten general ? Jan de Heer Groen ook Niet Beno emd Zion Gewe est men in hem den voor Zitter Waard Eerde Van de its Chappie Tot a schaffing Van de slaver Niju Are is Meer. To heft den Heer Groen steeds Verbeten dat Hij teen theorist in Niet Anders dat Zion Stelsel in Parij on Ermogeni Waren of Hunne theorion a in tick the Trengen dat zip Over Loeding Rijk in so Lingen in Stellinger Zeer Arm Waren in ver Tot Handeles. Eide link Zien win den Heer Groen id in Gene Commissio die Tot Handeles bested Saarin Hij Gedacht Kon Worden Zich ook Uit hoofed be trekking Van voor Zitter der Maat Schappie Tot �8ing der slavery info Zion Eigen terrain the Bede Heer Groen word lid Keener Staats Commissio f1 pm Maat Regelena Tot a schaffing Van de slavery in a Suellen in de Heer Groen via at Korten tied a big org Houden had lid the Zion Van de Tweede kj1 Zion on slag win Verhalen Het dit feit is >6 of Zieten Omer Keljik. _ on slag Werd door Het Ministerio Verleene Aat in Arons Nizien Een Tweede feit dat of perking a Eft Jet. April Ministerio Geen Erlei posing Aange->pr0tn in voor Zitter Van de Maat Schappie Tot Tler i Avernia in de Commissio Tot emancipate a pud in a a is Het Ministerio Van meeting dat Indergaad Alle de s Nieuwe abode verde diet Het Ministerio Tegen Een on Verdiene ver Wijt. Win Hadden name link Het Trage Beant wooden door de revering Van de ver Slagen der Kamer Over de de Nieuwe abode up reeks dat Verwilt Tegen in zest dat Wanner de opposite Aan Merkinger Markt Dan moisten die zoo zip Perl Ink Handelt Legrond in Wel Verdi end Zion / _ win even dat Volkomer toe. Maar Moet ook Niet de Ministerio lepers zoo Zuj Perl Ink Handelt spechts verde Digen wat the verde Digen i8 in Morgen Het Publik Niette mis Leiden Ziet Hier no o. A. Wat de Nieuwe abode zest Maar de Vanval was Geneel our Erilien dit in Het Lichtie Suellen is plight. Het meet Gewin Tige voor looping ver slag is Zeker dat Over Hoof Stuk i Niet zoo Zeer of dat Hoof Stuk Zelf Dan Wel Uit Dien hoofed dat Bedo eld ver slag de Al Gereene Besco Wingen Over de Staatse grooming in Over is risks Geld Middeler beat. Dat voor looping ver slag no Over Het 1ste Hoof Stuk is door de Commissio Vau rapporteurs Ope Markt den 1854. Zip heft dus 28 Dagen a Het Onde Zoek in de Aydee Lingen Baar voor looping ver slag Ope Markt. A den der tighten october Moest dat ver slag nog gear mkt in Aan de revering medea Edeell Worden. Ennu la at men Reeds Zatur Dag avoid vier november dat Het ant word der revering nog Niet ter drunk Eric Veel min Berend Gemma it is. Win Voragen Het ter Goede trouw 09 of Het Billik of Het regt Tardig a is Een Verwilt Tot de revering the Rig leu Over Het nog Niet in Gereed Heid Hebben Van ant wooden of Bede King Endie be duende de Gek Eele maund october big de Coro missis no Van rapporteurs in Bewering Waren. A. Ennu Verhalen win Het als de Bede Kingen met Gene a Rabij Gevo egde Belan Griske no Tavol met a Belij Feringer de Nota Van den or. V. Boss Erst den Sosten october Worden vast Gestely in dus Oprin Vroeg st den Emez november Aan de revering Kunnen medea Edeell san Dan is Deze Builen Staat of Reeds of Zatur Dag vier november Hare ant wooden Aan de Kamer Mede the Deelen. A a a a. Ujj Hebben Het Doe Matig Gedacht the doen nit Komendat Het Verwilt Het Welk men Tot de revering Gerit heft Geneel on Verdiene was in dat zoo or Iemand nala tig most Gewe est Zion of Lang Aam most Gewert Heb hen dat Verwilt Zeker Niet of Het Gouvern ement Kan Worden gew Orpen. Waal Ink als men die Berek Ningen Leest Dan Zion ook win by jeans be neigh Uit the reopen wat is de opposite Toch on Billik in Jammer Dater Maar a in Klein Woutje in de verde dining Van den Nieuwe abode is. Het is dat de Nieuwe abode Geb Ruik Markt Van Gene Druk Fout die in Het ver slag Over hot Verste Hood st is inges Lopen. De Datum is Gestely Bertig october n dat Moet Een Vordig Zion twinting october. Het ver slag dat vol Gens den Nieuwe abode Erst den der tighten october was vast Gestely in dus a it a Zion de Heer j. B. Zest in de Nederlander. De Traag a lift steeds Hoever Kan men thans gaan met Gene be Sligting Van blasting men Kan Het of Trent de Kreuze one ens Zion or is Angelu Kriger Wize Embarrass do choir Maar Niet list Zal men Kunnen Zerggen met de a schaffing Van de open ten of Het Gemial Handelt men ver Keerd Het ant word of die Traag hang Geneel of Van de Besl Issing Hoevell minder Aan Belas Tingen Moet Gehaven Worden. Win Hebben Reeds of vers Chillenden Witzen Range Toone dat Zonder Weenig Bez Waar dat Ciffer of rim drive Miu Ioen Kan Worden be Kaald Debijl big Onze Bere Kening nog Geneel Buiten Aan marking is Gelatin de in Loed Dien Vermi Dering Van blasting of de Kosten Van toe it in in ordering Stelling Hebben Moet. Win Zion Het met den Heer j. B. Niet teens dat a schaffing der meet Bez Arende open ten Wanner men Het Geluk most Hebben Dien Weg the Kunnen ver Volgen Veel Zou doen Verdi den in on Tapati Stelsel Bil Linker Zou doen Beoo Deelen men Kan Niet Zerggen dat de 23 open ten of Het Gemial de meet Bez Arende Zion. Of Gene Bina Onge Velige Wize Zion zip of den acc inns Geleed want zip be Tonden Erst Uit de 13 open ten vol Rhet syndic at in met 1 Jan. 1842 Werden Daaron nog 10 open ten Geleed. De Heer j. B. Kan Vilig Onder Soeken of men door de of Effing Van a die 23 open ten spechts Weenig zins word Debaat Gelink win Darvan door Meei Dan Gene Bere Kening Hebben doen Blinken. Novit Werd door Gene Vermi Dering Van Een acc inns Het Doel Bereit Het Voordee Darvan Kwam spechts voor men Zeer Gering Doel Aan den Verbru Iker. Met Blip Tschap Zien win Dan ook in verb and met Het thans big de Kamer Inge duende voor Stel dat de Heer j. B. De a schaffing der blasting of de brands Toffen Woodra the ver Kringen Saldo s later Aarom later ? daa toe de Teleg Eneid a Niedt Een Welkom voor Stel Noemi Maar Het Bev Remdt on Weder dat win Lezen ook a win be Schouwe de brands Toffen als Rij wat Nader de nil Verheide Rak ende Dan Liet Brood. Win Durven zulus Niet Beamen Komdat win if tet de Gro den Dezer meeting onbekent Worden Gelatin. Win Tellen Onder de Verste Levenske Hoften Het Brood Servo Lens de turf in de keep Komdat voiding ver warming in Reinhoid or jul men big uits Luiting Het Brood do turf in de keep Onder de Middeler Gere Kend Worden waa door men Aan die Bebo Etten the gemoets Komi. Ware Het Behler Van is la rids Inko Msten seder de Jaren wat Zui niger Gewe est Lewis de a schaffing Van Het Gemial Niet die Van de brands Toffen Zou in de Verste plaats Zyn voor Gestely. /., de Heer j. B. Ver Blindt Zich ten Slotte in de total Awe Zigweid Van Jammer Kragten Over Vera Ming ver Kwi ining ver Logen Welveart Al Het Welk Het a Fevog a Zou Zion Van den Druk der listen Dre men Wreed �2�?Tenoeg, in Daar Enboden Onno dig Het Volk Plag ten die de arb Eidene in Niet Degoede Klasse Tot wan hoop bra ten win Louden on daa Rover Evenezer ver Blijden als die total Awe Zigweid m Het voor Loo Ingver slag Kon Worden Aang Merkt als Een Nom too Teliak Bewis Dater Geene Reden Tot Jammer Kragten Bestman. Win Zijad Van Een Ander Gevo Elen Het is on Gebbeken dat Vele Huish Zinnen Zonder Weenig i Erlink a Edsel Bliven die Zich dat Troeger nog Vonden Aan Schaffen dat Het Geb Ruik Van Tare door dat Van Rogge is molten ver Vangen Worden in dat Teg Enover Gene vermin Erde ombre nest of Het Gemial Gene verhoog ing

Search All Newspapers in Holland, Michigan

Advanced Search

Search Courier

Search the De Grondwet Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The De Grondwet?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection