Page 4 of 1 Dec 1854 Issue of De Grondwet in Holland, Michigan

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 1 Dec 1854 in Holland, Michigan and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The De Grondwet.

Browse De Grondwet
 • de-grondwet page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • de-grondwet page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • de-grondwet page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • de-grondwet page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 1 Dec 1854 De Grondwet in Holland, Michigan. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

De Grondwet (Newspaper) - December 1, 1854, Holland, MichiganDurven Wagen of Evenwel f 5000 Aan den secretaries general Van Justitia toe the Stan. De Heer v. Heiden rein Stein Zal ook. Stemmen Tegen of verhoog ing Van it tract intent Van den secretaries general. De Heer tan Akeri Aken ads Rupert nog Nader Zion Roelen ter Onder Struning Van Het amendment. _ _ de Heer Donker Meent Uit Het ant word Des ministers in de Mem. Van Beant wording Verstaen the Hebben dat de Korting Reeds be list heft. In Deze in Aarom Zou Hij Stemmen Tegen Het amendment gooral Komdat Indian or �1000 minder Worden Gege ven amb Tengren Louden Benade eld Worden in de secretaries general Toch �5000 Kringen Zon den Beer tan Rispen Doet bet leed the molten Spieken Over die wooden Van de Mem. Van Beant wording z. M. Heft Het bes list. De Staten general zest apr. Hebben de Foorden der bears in Handen Aan hen a lift voor Beholden of Gelden voor tract Menten Al Dan Niet toe the Stemmen. Dat regt mag Aan de Staten Gine Raal Niet Worden on Nomen. De Heer Van Rosse vestige de Andacht of Art. 61 der Grond wet a Rabij Wel de regeling der Bezel dining Van amb Tengren is Over Gelatin Aan den Kon Fig Novar Giet de. Ver Sligting of Over Een Cordeel Uit the Spieken. De min. V. Justitia verde diet no a Nader de verhoog ing der Bezel dining Van den secret general de Dis Cussie Ges Loten a Junde word Het Amend. Van den Heer de Poorter met 45 Tegen 27 Stemmen Aang Nomen. Tegen de Heeren Donker Kie Wintgens de Crope Naer Hoekwater v. Amerongen Hoffman Van Forcest Schimmel Penninck Van Franck Van Rhee de Van Linden Van Oltstein Van Lennep Van Rappard Van dense bps Chain de voor Zitter. De Artt. 2, 3, 4, 5 in 6 Worden Aang Nomen. Big Art. 7 tract Menten Van Presidente vice Presidente in leden der Arrond Issem. Regl Banken Merkt de Heer Van a crop dat Hier get Raad Worden f 16.400 Meer Dan ten Origen Jare ter ver Vulling Van Vaca Tures. A de Geh Ouden discussion Geloof apr. De Onnor Dagheid der Vaca Tures Niet Nader the be Hoeven Aan the Toonen apr. Stelt de halve voor of die Meer Dere Aan rage Niet goed the Zeuren in der Hale Het Ciffer a a 467.450 Trug the Trengen even als Het Sorige Jaar Tot f 451.050. J a get Heer Van Rappard Merkt of dat it Amend. Be trekking he Eft Tot Het Niet Vermullen Van open Allende Plaa Tsen in dat bet Aan de revering Moet Over Gelatin Worden on the Beoo Deelen Waar die Plaa Tsen Al Dan Niet be Booren the Worden Vervula. Hij is dus Telera bet Amend. A in Gelijkens Zin Verkaart Zich de Heer Vannispen of Schoon Hij Wensch dat men zoo Veel to Gelink Vaca Turen Niet Weder Verville. Do Beer go detroy Best Rindt Mede Ham a Demelt of perking Markten de Heer Van Lennep Het amendment Best Rindt dat Eide link met 65 Stemmen Tegen 1 Werd Verworren voor de Heer Van Eek. De Artt. 8 in 9 Worden Aang Nomen. De Heer duller to Markt big Art 10 Gene of perking Over de on piste Verd Eeling der tract Menten Van Welke door den minister word Beant Oord Taarna do Artt. 10 in 11 Worden Aang Nomen. Hetzel de is Het Reval met de Artt. 12 Tot in met 16. Aan de Orde is de a feeling Over de risks polite we Gens Het ver get ordered our Worden de Dis Essien of voor Stel Van den Heer Thorbe Etc Over die a feeling Uit Gestely Tot Morgen och tend ten 11 ure. Amp Graven age 29 november. R z. M. Heft Beno emd Tot Griffies big de Arron Disse is its Rei a Bank the in left or. K. Banga Advocaat the fran efter Tot nov anger Van Het regt Van successive in Van Over gang door a verily by the Rotterdam den Heer l. P. Be Sage ten Broek 1ha�j on Vanger der regi Stratie i Domeisen the Gori chem Naar men Vera Eek Ritzi Jirdie vier Heeren waa Rop door den Heer storm Van de of thing Van ii. Owens Dag Gedo eld is Welke ten Gevorge Van Liet incident in do Zitting Van Zal Talag voor Evallen de Beide Partinen Hebben ter Zajde Gestan voor den Heer Vanzuilen Van Nievelt de Heeren View film Kraal Lucas in storm vans Gravesande lid der Tweede Kameren voor den Gene pm Postner be by a fat my general storm de grave in Kolonel Rigaut. De Bedenk Elike toe stand warm a exc in liver de la Sarfraz Eenige Dagen ver Keerd beef Seti rift a Geweken the Zion. He Bemindt Zich Echter nog in Zorg Wekkend pm a. Heden. A. A a z. Exc. De Baron do Andry minister Van z. Keizer Van fran Rijk big Het Niederl. Hof is Gisterek a a or torten lid Uit de reside tie Naar Paris Vert Okken. Gisterek Morgen heft Zonder Militare eerie Witzen de a Beglige ter Aarde bestselling of de burgers Ike Degraa plaats the Delft plaats Gehad Van Willen den Heer Bruin in Leven Kaptein big bet Reg. Grenadiers in jagers. Den Roegen Morgen was Het link Uit de reside tie Naar it Verwoerd Anwaar Het Evenwel door den Stafen Vern Van Gem eld regiment Werd on Vangen Vlaar j seder Meer Dan 22 Jaren bad Gedi end fet Van Wie Hij zoo Lang de Wapen Broe der was Gewe est Naar bet Graf Geleide. Hij was Een Wakker in Braaf Krijgsman die de acting in a Lan Meer Deren in Linderen in Groole mate most ver Werven in Wiens Pageda Catenis big Allen Leven dig Zal Bliven. Wal de Verledene was als Krijgsman was Hij Niet minder als Hui Svader Eert Diep bed Roede wed we met nog Een acht tal Onver zorge Kinderel Staren Lien a in Wien zip zoo Veel Verlores Hebben. Schiedam 29 november. De Evange Lische Lutali. Geme Ente Allier heft ande Maal Een Treffens Verlies gel Eden. Aan Gene Welke in Een Gering tied Verloop Heving toe Nam be week Gisterek avoid ten 9 ure Baar Leer Aarde we Leer. Zeer Gei. Heer j. D. Siegmund jr., die Van Harlingen ber Oepen den 12 Dezer Allier be vestige Werden in de avoid go did inst of evening Van Dien Dag Zine intrude deed. Spechts drive Malen was bet hem Bergund voor Zine Geme Ente Opte Treen. Nog Al. Zondag avoid Werd de owe King Van de Dochter Van Jan rus door hem of even uits Dekende als Indruk Wekkend Wize be handheld. The Kort Bier i Jade pm met Zine Hedani Gheen die hem Feins regt Gaven of Onde scheiding Berend the Zion he men Zine Enkeles Geh Ouden Leer Redeen de Harten go Wonny i Van Allen die be Aan Horden. Kort. My Gedus Zion a amp la in a Dezer Geme Ente Zai m Een Lan durig in Foj mjg Bliven. A Heden word Al Juiet Ronda Eonden Gene Tot de Eleming Aart Gene Onder Riem ing ten Doel Heb Bende Het Verschaffel Van a Oedema on Genii Aan Miner Mosenden the Schiedam big de circular re door vers Chillenden Stadge Noolen Onder weekends men exemplar der statute Dezer vereeniging in Gene Bere Kening a Evoogd win Hopen Nader in Meer Bizon Derneden of Deze Alle zins Belan Griske Zaak Trug the big den minister Van Finan Lien is on Vangen Een Bank Billet Van f 200 door Een on Dekende Ouder de Zellef p. Ten be Hoeve Van s risks Schat kist Inge Onden big Beschi King Van 2s Dezer is Aan de Heeren j. L. Baud have c. S. Onder de Firma Van l. De Rijken comp. Tot Sedero pegging ver gunning Verleene voor Gene Gereg Elde Van Roermonde Naar Rotterdam in Heenen Trug tol Hel Sliepen Vanschepen in den Vervier Van Reiz igers Goederer in Vee. Onder Dezel de a Gleekel ing is Aan den Beer p. J. Sergei the Venlo Mede Tot Sedero pegging Bergund of Zyne Tus Mcben Venlo in Rotterdam Concessin Van 30 november 1853 Uit the Breiden Tot Roermonde. Per Tele Paris 30 november. De wet evened Verga Dering enl de Penaat Zyn Legen 26 december . De i Lover Van Granen in Meel is verboten Tot 31 july. Ltd binned Gene maund Zal Czernowicz door Middel Van a de Tele Graaf met Jassy ver Eenige Zion. Madrid 28 november. Espartero is Tot president Van \ de Cortes Lieno emd de general of Donnell in de Madoc Dulce in proles lot vice Presidente. Tot Secre Florissen Zion Beno emd de 1111. Fuentes Calva de Markie Ujj de Vega in Gonzales Vega. Een Getal Van 127 Liei Iben Een programme Onder weekend waa Rvan de Gron Slagen Zion Vrijheid open Bare Orde de Constitution Nele Troon in de Besta ande by j nastier Van Konigin Isabella. Harijs Owens Dag 29 november. Vol Gens Beri ten. Allier Uit Konstant Snopel Gerdag weekend 20 Dezer on Vangen Zion 32 Engels he. den 14den. Of de Kust der Kirn Verlaan. De Prince in sea Nymph Zion met de Geh Eele Bema Ningen hdftftjgjbsg8, zip Telsche Booten Zion Gest and. A de Kust Quot gew Orpen Quot Doch Hebben pet skin Ween of Houden. De retribution stranded ook Maar Werd gered door de Geh Eele lading am Unitie Over Boord the Werpen. Bel Gerden in Bel Everaars Bandelean thans Beiden verde i Gende Wijs. Berlijn Owens Dag 29 nov. Het Allier on Vangen rus Sische ant word of de Prui Sische Nota Hou Dende a neveling der vier Punten Van Saarborg Beval de Verk Laring dat Rusland nereid is Tot Het Aan Kroopen Van of de Volgende Gron Slagen to Saarborg der Viuf groote Mogen Theden Van de Reglen der Brislen Onde Danen Van de pore Zonder Underscheid Tot Welke Christ Elike Ghezin Sheid die Onde Danen Belmore 2o. pro Tek Traat der Donau Vorsten Lommen door de vhf Mogen Theden uil the of Eferen of de Gron Slagen der thans Tus Mcben Rusland in de pore be Laande Ira Claten. 3o. Herzi ening Van Liet tract at Van 1841. 4o. Drije Vaart of den Donau. Gisterek is be Rotterdam big stemming Gebbeken dat Al de leden der Kamer Van Koo Handel in fab Rieken Welke met bet Eide Dezes Janis moisten aft Reden met Grofe Meer Werheid we der her Kiew Zion Viz Yale do a mme my Fie Btttle i b. Lede feet it a for amp a. A n wage mriga in pfc a. Mondt bin. 1. In de Verga Dering Van Sterigere Glide Deel Luebbers der Nederland sche Welke Gisterek ten 1 ure in Het Lokeal Zeeman scoop the Amsterdam Geh Ouden is Werd Het voor Stel der1 directive Tot Wiz aging Van Hel desde der Arti Kelen Van Overee Komst met Gene Meer Werheid Van 111 der 112 Rifg Bragle Stemmen Aang Nomen. Dezer Dagen ont ving bet co Liegis Zeeman scoop the Amsterdam door Lusschen Komsi Van den liver r. R. Tolar of Nieuwe Gene gift voor Zion Weld dig Zeeman Bond in Wel Van a a 300, i Jade Het Saldo Van afre Kening Van Het Verona Elute schip eclipse kept. James door de assure Deus Van Dien Bodem daa toe age Stan. Dordrecht 29 nov. Heden is Van de Werf de mer Wede door de Cheeps Bouwmeester g. Gips in Zonen the water Gelatin Het Nieuwe be bound in be Koperda clippers hip Compo Joliet be hound voor revening Keener Reede Rij f Nwe we to a a a a a a o a a v Onder directive Van do Heeren Gebr. Bluss Allier Zullene Geverd Worden door kept. J. Bouten. Middelburg 28 nov. Ook in Deze stad is in of Loop Gewe est in word menu Alrye Handlee Keninger gooral Van voor Zien Beden Verz Onden Een Adres Van den Volgende in Houdman de Tweede Kamer der Staten general. De Zineb. Vereen Gende met do Gro den Aan Geverd big de Memoria Van toe Iching Van Hel voor Stel lot a schaffing a of sting of de brands Toffen door i in Yin us Rani the Wei den met ern tag a a Fez a Elk dat let gen Moge Aan the neme amp it voor zoo Veel by left de Aist halfi1ftg Van Het ver Werpen dat voor Stel ,>yp0v. Inge Stenen no Tielor a a voor do m Van Eenige open to Daar Enteen Aan la i Yemen a a hat d Lri Iven be Inge Feben a a Ord Evige in met Niet Stry Dige voor Stel Tot a schaffing Van den acc inns Opte bra he Sfa of a a. ,.,Buiten Dien beef de Katner Van Koo Handel in fab Rieken Allier Een Adres winged Send lot a schaffing Van Het tonne Geld water ook of Andere Punten Moge Beloten Worden. . Cd Konstant Snopel 20 november Blickens Beri ten Uit de Kirn is general lip Radii Zonder Een Nieuwe Devecht the Hebben Geleerd Naar Fiak Sculti Sarai Teruggi Brok Kenin Hebben de Russen de Brug Over to Benaia doen Springen. Athene 24 november hot Lille Niche Cabinet beef erne Wiz aging Onder gaan Elro Skende met de Zien Swize de Sonniken sch Andelija Beje Gend. Gene Andere mis adige posing is nog in tilds door de the Wapen Gesn Elde be Volking voor Komen. A de Griesche Garni Soenen Cullen Zerlang ver plaats Wor Denten Gevorge Van Het Heersche der cholera. Prejs courant der effected. 58�/, % 69/. ,5/ie a a Amsterdam Nederland. Pot. . 2�/. Dito Cerli Vicat. 3 Dito Dito. 4 o. I. Leaning. 4 amort. Syndic. 3/a hand. Maats. 4l/a Belgae. Certificate. 2,/8 do Rotschild. 21/ fran Rijk. Obligation. 3. Spanje. Nie Awo. 1 Dito bin Tell. 3 d0binneql., m. 3 Bew. Up. Com. Amort. Schuld. Portugal Londen nil Uwe. 5 Dito Uit Gest. 4 17�/ a or 6�/. A 36�/, a a november 1854. Rusland pet Napel 7.98/1816 6 Dito 1828/1829 5 c�rt.1831/1838 5 Dito Dito 4/, Dito Hope. 4 Dito Stieglitz. 4 Dito Dito 5e ser. 4 los Chr. Assign. 6 Cert fic. Dito. 6 84�/, 74�/, Polen. Obligate to a. 4 Oosten Rijk. Metalik. 5 Dito bet. Amst.-5 Dito 1854. 5 Dito 1847. 2% Dito 1851/1852 2v4l81j 62/, % 73% % pm % 81 % a amp a. A a ver a Het Geneel Dee Genot Eerde fond sen its Merk jilt Leveren. 3rt, dings Dag 28 november. Metallic a ? pet. _ li____1 a it Fla v i 1�. .-Ain,-.t 91. _ a. By Spanje 1 pet. 184,f i 18�?T a 5 pet. 95 Holl. 4 pet. 90 Dito Leening 8. Quot a Paris Owens Dag 29 Nove Meff 4 pct 94.25 dit pet. 70.40 k 60 up. 3, Susji Dito 1 Pel. 1 metall. 81. ,. Of a. Weenen woensdag.29.november. N. Metal. 82 b Leen. 96 Nat. Leen. 88f Bank actin a 1225 la a tardy 964 v Zil ver a a to Frissel # Londen 12.17 Dito of Parff of Madrid Zondag 26 november. Up. 3 pet 34ao Dan 1. Pet i8.4 k it a a i. Cr1�1. Gearudta"4 ii. Susan jr., Tevi

Search All Newspapers in Holland, Michigan

Advanced Search

Search Courier

Search the De Grondwet Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The De Grondwet?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection