Page 3 of 1 Dec 1854 Issue of De Grondwet in Holland, Michigan

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 1 Dec 1854 in Holland, Michigan and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The De Grondwet.

Browse De Grondwet
 • de-grondwet page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • de-grondwet page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • de-grondwet page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • de-grondwet page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 1 Dec 1854 De Grondwet in Holland, Michigan. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

De Grondwet (Newspaper) - December 1, 1854, Holland, MichiganMin Benza it it it a few we a Waar Dige Wijs a voted Braik Zal Ween Tel i Nta Kep. A. J Gene Teleg Raische dept Che Utilis did 25 Dezer ,1 dat de of den 7 Dezer a a nor Nestle big decree Tot Het Gebo Ete Koning Rijk word nit be Street. De Cortes had Zich Dien Dag be Zig Geh Ouden met de lazing Van Het on twerp dec a Aittia Esav waa Rvan win zoo even Spragen. Hamer. Fri tho. Tak Dond Erdag 30 november. Disc Ossien Over it Ivd Hoof Stuk Justitia. Be her to Inck Van papendrecht a iet Rich of Een Paar Punten Van Zine Rede Van Gister Trug the Komen. Ten a ruin Van Het punt Dater. Badde Fleris eit Mineen gedman Warend die on Nootka Chenen bad do like Nomen. 1�. Zou he Al free it Hoo Azak Lith psf a of bet Parket vah goes Hoort Pir it a Frecht Vervula Moest Worden zoo als it is de arrondissement Reg Bank the Rotterdam. Big in ppm teding Van Dezen minister be Tonden or twee Vaca was de ver Vulling in a one Vocature in of yachting Van de Regler Zijke organi Satie had de Verdere Aan Vulling Gera Stel Ink Kunnen Ach Terwege Bliven. 3q. The Rotterdam Werd Toen Het regts ebied Veel greater was Liet Ope Baar Ministerio Waar genome door twee Personen $ Maar in den Aavang Van dit Jaar Werd dit personnel inet nog Oen Persoon Vermeer Derd. Met be trekking Tot Het punt der risks polite Merkt apr. Of dat die Zaak be Staat in Een Transito Iren toe stand in dat Hij in de regeling zoo als die door den minister we rat Coorg Dragen Wel Weenig Gevaart Ziet. Eide link Beant Oordt apr. Nog Wenige Bede Kingen die Gister Tegen Zine re devouring door a a Nige Strekers Ware Range veer. A de Heer Westerhoff bet eur get Dathie dit Jaar Geen Goedl Feu a end vet Maart a Khz a is no Kan even. De Zion Voerg a Risi Het a Luffer waa toe dat my do Verd Teot do Voorde rat Van minder not Drake like Uit gave die Jyden toe stand Saarin Hetye be Zich Bemindt door den nit Mogen Worden toe Gestan. Toh Tweede Komdat nog Al tied the Rachten is de wet de Reg Terlicke organi Satie waa Rvan Hij Benui Nigring the get Ziet die Reden Tot of keyring was Legrond of Zine a a a a a a Quot a 1w Van Jim a organi Satie Pindat die minister Reeds m 1848, Een Geneel Stelsel Over dit had Gerend Gemma it in door Zine Handtke Keming Berach tied. De Heer Thorbecke be Handelt in it Breede de Leer end to Stelsel Van de Ministerio be zoo als Het in one Grond wet is near Geleed in door de Constin Tonnele Parij word Verstaen in Tegen overselling Van de Leer of patting in to passing Van dit Vraa Stuk door bet Ministerio. De ministers Zion Gelink lieder Inge Zeten Onde Danen Des Konings zip Zion Echter Geene Gewone die Naren Maar zip Dienen den Koning vol Gens Annne Over tugging. Geen Konin Slijk bes luit of Beschi King heft den Vorm Van Uit Dan door Mede Des ministers dit Volgt nit Artt. 53, 54 in 73 der Grond wet. Win Komen later up die Relevo ering Trug waa Rvan Het Slot gooral in overhand met Het ant word Des min. Van bui ten Lansche Zaken on Niet Versta Anwaar was de minister Van by Iten Lansche Zaken Staat open zest it is War dat de minister Colonna twee Dagen Dharna Geen minister Meer was Maar Hij Wangt Tevens Hoe Vele Jaren Dharna in fran Rijk de rep Bliek Besmond ? de Heer i pc up reeks Mede Over de Ministerio be . Hij acht Haar in Een constitute Annelen st it jog fms amp aah a it an Mike Nochte Tevens Van bet Geh Eele Ministerio in Zake Van god Dienst in Onde Wijs. Niet in de individual a verant Woor Deli Obeid der ministers Maar Alleen in Gene vereeniging Van Mannen die Een Ministerio Uit make Zindt apr. Men we arb re Voois de Natwig big Gewin Tige hand Lingen in. Be he or Ajster off a 1 den mini Stcyr $30#� a ptp�kfcrfjjk4 voor Gerallene a i so Chen den minister in de a a my Trino Taite. Apr. Constate Ert dat de la Serif Are re ppm a �?o�?��ifter8 so Echt pc had med Geode a Quot wat Iju few of in de Stu Ken Reeds was be handheld door den Minlu Seiv of tip is hrs Fhy at liar Rich Over Het win Hoog Belang. Or Blip it Toch Uit daft 3e to a let Werheid der pm Prissie Van meeting was dat hets Fen of male ven Van Dezetter der Grond wet Niet Van zoo veer be tag so no 4� termion Tot i Dienen der wet a spr., verse sgt Zich Dater Gene Nimi Vlf Rheid was in de Commissio die Zich Aan zoo Danig he hit Niet heft Willen Onde Werpen in Hij Geloof dat de a a daa toe ger Oepen de Minde Rheid in to Gelink Zou wat de groote bereft die in de com missis Upu Hestia Ebdy Enid apr. Had Dictz a a Ord dat Tevz a Nereja a j Maar Hajj most Toch Wensch Fodat up Het rapport der Commissio Berend Worde Gemma it zoo als big der Geliske Zaken incr go spliced de Heer Wiki Gens lid Van de to Derf yid der Eom uni sic acht de Public making Van de der Commissio Niet Wen Schel Ink Komdat be nip Gestely a Jan met Het log of Public Teit Hij voor Zich Wil Tevens ver Klaren help Oil Date Hebben Tot de minder head der up Mulissie. A apr. Eenmaa Aan Het word i Jade Jeenii Deze Teleg Eneid Waar of Sommise Strekers Van Heden in Gisterek of Trent Enkeles Punten Rak ende begins Len a Ltd of Ink Belden Over Hervor Ming in Het Justice Ween the beat wooden. De Heer Sander Zal sep Nunez a a or dit Hoef Stuk Komdat Deze minister hem voor Komi Naar Een a ast Stelsel the Werk the gaan. Dat vast Stelsel Bleek daa Ruit dat de minister Niet Meer Voo Nemens was it my i it Geen apr. Toe Jucht Hel plan Van organi Satie door hem ili 1848 ont Wikfeld Uit the vol run apr. Zou de i Toering Van zoo Danig plan thans a no Gelink Achten. Ook of Trent Andere Punten Saarin de Des ministers was Betook a verde diet apr. Den minister even Krach tig. Ten Aan Zien Van do Langev Ragade verhoog ing Van tract Menteh Zal apr. De Nadere in Lichtinger Des ministers aft Ashten de Beer Van dense acht i ctr vet plight of Trug the Komen Aan Vulling Nodzak Slijk is Gewe esl in Doet dit door in Een i Thoerig ver slag the Treen Van Al Hetteen big Gene re its Bancook Van Linderen ran word be handheld. De Heer Van Rappard zest dat de Heer duller in dealing Verk Eert als Hij Uit apr. In Lichtinger Van Gisterek heft of Geleide de meeting dat de Meer Werheid der Commissio Zou list Getlid Hebben Het Voo Schrift der Grond wet. To was Alleen Een Herschil Over den tied Wanner waa Rover Quastie was t Geen apr. Nader ads Rupert _. De liver Sloet protest Eert Andruk Kalink Tegen de Verk Larin Gisterek door den minister Van Justitia gedman. Dat de Constitution Nele Parij Niet de Grond Rettige Parij is in Tegen de beheld Spaak dat die Parij Een Dik Floers of den Troon Wil Hangen Waar Achter men den Koning Niet hiker Zien Kan. A apr. Doet big Zion protest daa Tegen Een Beroes of die Kern it Jer Natie Welke de Lippen Niet Genet heft Aan de Vergis tide Beker Tafti gods did As hasten verde Eldreid Maar die steeds was in is Houwen tron Van Troon Grond wet Koning in Vado re Andy do near a top Zine Trede Van Gisteen Trug Komender Houdt Zich nog Over Tuigg dat Het bes luit Gist a 3o�r hem Geno emd i the door Dan minister Kan Zion Zonder den in Loed Van den Kwa den Geest die den minister Van Justitia a egg department of mgr Eft. Met Het log of Het program Pima Van %6 Aphel was Toch dit bes luit Opl egging Uit Eigen Gesag Van Gene Bezel dining Van Een polite amt of Asmie Gemey note like Tipoti lib regt st Ned begins Len vah Dan i hirer. Ova Rugens Jde Ltd pkg Het a Niet Nemen a meat Het Ciffer the he a a is of Geverd in det a halve auweder help ver Tragen 4e Vermi Dering Van listen. Tevens is de beg rooting Gene Onward Omeater Niet. Of Staat wat no dig Zal Zion a teen apr. Be Wist door de cifers voor map Chausse is voor de Levens Middeler Van Geva Genen voor amb Tengren Enz. Be Heer Van Gleistein Komi Teru gop be Rede Van den Heer Thorbecke Setrek Keljik de i q i Steric a 1 e verant w Corrle 1 Ink Heid. Per Het Algereen Kan apr. Zich met die Rede Wel ver Renigen behave met de Bewering dat de Strind die thans of Trent dit punt word Geverd Zou Zion a ene reactive Fig bbl de arc newel treed Ervo Gens in Gene on wikkeling Van de die he in. Zake de Mitt Istria be Apo Staat. De minister Van cd Smitie Beant Oordt de Sorige Strekers. Do minister Kan nip ont Weinzen dat Bujer Niet voor Kan inst Anat de., he Reg Niet later a a a Hapten Worden verhoog. Wat Deh Kwa den Geest Beer fri in Eich Verto Onde in Waw Van men gee Prokon a de minister Herhalt dat Hijda spook Yergens Kan Vinden in. Dat Elk Bevel an Het Ministerio of Kostig wan hem Uit it. tire Fec Ohhet a a Leggett Van de Bezel dining Liep a he Peliks Booi a a a a w m Rak ende de be Waren tes a de verhoog ing Van Het trac tement Van den door meet Alle Strekers Aan Geverd via at <je.3lin. Enkel of Deze air be Paar mind or Jeff in Muon Dan Prue Coffey Gay a big ice ova ride depart Mehsin r of Setrek Kei Ink de Feiten Aarts Herd door feb Beer Hoynik ten bet ogre de Vaca Turp oui pm of Wpm in a Iiga Row to up put de Dpt it pm ger Oepen of daa Rpp Livim git be a rengen cent Fig , nor Lupke Heb he i Gevov Deelda ten Aunan a we it 4� wot up w Reg s4ke pre Janis up t Doet Het den min. Leed dat de Heer West sir Tim we Gap a it a Iri iet Anshie diag teem # he Mfd to jig stemmed a a a a de aim. Vrat cd dts pm Sal Gad Noel hire dem Zitting a fit Kunnap a it try Ltd paps few get Man want it Stelsel bereft door hem in 1848 vol re Dragen do min. Kay a Niet a a of go a of Hij dat nun a zif Volgen Maar a a fear is Het do Het Van hem ver Keerd Ware Indian Hijer thans Geneel a Jjoe Nieuwe wet Naar Inrig tej. Of Het punt der i finist nhe Koj Mende zest de minister dat men him few Schaz diet Vail reaction air the Zion in men Kan hem Dan ook Niet Kwalik Nemen dat Hij Van a Ija Haat de _ Niet of den Reggep Weg acht. Wat was Het Herschil fear Het Gevo Elen Des ministers was door de Grond a ret Van 1848 Niet Inge Herd Het Stelsel e to to Ira Gemuts no route my past net so hint dat de Parij dit we a Geloof. Tot and Strutie Van dit Gevo Elen Goat de min. Uti a apr Tot Uit legging Van Sommise Arti Kelen der Grond wet do Matt Des Konings in de Ministerio be vet ant woo Del Ink Heid. De min. Verkaart dat ook he Geloof j dat de minister observe tip a be Hoort the Maken Osdin den Roning Wanner Deze de Mede a Ndeki Etc Eton he Verlanga vah den minister Van be Luiten die Deze Niet Goedl Keurt in dat Wanner de Koninger Een gre it gift fri Aan Hecht Dan do minister Zine port Feuille Lofever Bebert Neder the Leggen. Het Weenig Herschil Besmond dus vol Gens Deu &in., Darin dat men Van Deze get it i Struik Moest Maken a wat de meeting Aagaat Van den Heer Elout Setrek Keljik Gene collective Ministerio be de my Hister gel a it dat in Pratt Ink de i Toering Van Deze Herip a no Gelink is die collective Wei a he Tendit his do Gro Divet a iet Gevo den. A it de Heer Thorbecke Markt two a of Merkinger. Vobr Erst at de twist Over Ministerio be Niet is ont Stan door de Constitution Nelen Maar door Het programme Van 2& april dat apr. Noemi Niet Een programme Van re Jjo Reg a Jan a Al kit Ojo of Itie a Tegen Een orig behind. Ten Tweede dat de disc Vireie a vein dit punt on reads a a re be brat had Etui it de Meer to Verk Laingen der ministers Van zoo Eren of Het punt der Ministerio be Adf Komender zest apr. Dat Hij Niet Treen Wil in den Ministerio la a Owgang Tus Schaen min. In Koning want dat is Een Gerheim vah de revering Waar Mede do Kamer Noch de Natie its heft the Maken want de aard Van Dien Owgang hang of Van hot Persoon like Kara ter Des Konings in Van dat der ministers. Hetteen de minister be Zed had of Trent de Kracht Van de Ministerio be Mede Van Komnik Fiske Beslu Sefc be Wees Over Gens dat apr. Stellinger Indergaad beat my we den want de Raad die do minister a a Lens Hein a a to even Aap den Koning big. Herschil Van gov a a Leno hot Gerdag der ministers big vol Harding in net Herschil var meeting dat was Juist Hetteen Hij apr. Steeds heft voor Gestan. Dat die Gerdag Klijn is Gerold top Langser. Mister was., Kunnen de Geh Eele administrative Corres Jroud titi a. Van zen Ministerio Hensen in in stede Van de holding to Tschen Het orig Ministerio in den Koning Verd acht the Maken to Oest men die correspondent tip a Dens by a Fly Gge Nti wok is Deze de Vracr bed the pc Feti n r wat do Tref Lff a rde of perking Naggat to Vato Deh her a air have Over de Ira Niche faze in wet zest apr. O. S., dat Hij a a or Zich die Nietz a Hebben Durvin a ven Snaar dat Rij Rew in hen mond vane a i triste a les Konings dubble Beha Ruiging Verdiene. It dat Dei Kay Frog Ift Een Constitution Nelen Staaf Alleen Regnert de Koning Regnert dus Niet met Maar afle Eri of a or de ministers zoo dat de ministers of gets sjir., Triet arthers Zion Dan die Naren Des Konings. Do minister Van Justitia zest o. A. Dat hts verge ten iad den Heer Sloet the Beant wooden. Hij Doet hot Naen Verkaart o. A. Dat de minister spechts esp Roku a had Van de Hood tenders Van de Parij die den Konings of den Achter Grond Louden Willen Schuivens Ennu Ivy a fade min he it erf de Heer Stpe a Tot die How of a a Eide to he Fehrt de Man. V. By it uni. Zaky in Markt Een Par a Pinerkin gen Over Hel Histo Risch voor beheld do or by a waa Rop win later vol Gens Het of Blair i. De Alge Meene Dis Essien Worden ainu Ges Loten discussion Over he Arti Kelen. Art. 1 word Augen Pywen Quot t up Art. 2 Stelt de her de Poorter voor Een amepd., Strek Kend a on Val f 46j94i be Verkinderen met i Oija pop hot to Clement Van Dens octet aids go Wiki a wet. Meer Dan f 40�� the doen Rion. De hfl9 Van Ake Laken bet it dat he a get Araud. Zal Aan Nemen Alleen inel de Zaak voor Odgen Zonder Genie Persoon like a. Over Gens Eft Hij Deg Ron Hon the Kennen waa Rpp a Jan gun Stig Cordeel Over Het and. Tent. Andere . He is Een Vaar fake Weg Dien men Hest Reedt. Apr. Via at Evenwel of Wanner de Kmer of 10oq minder toestaat., Dan a Rel de min. A Phi Udey Zion of die Juist after trekker Van it vend go secretaries gen Kraal de Minista a a ajar Quot Mek a de Katar Ted Bezel dining a a of Kah Gelden a Kan Weiheren Uver gen s verde diet de mind filter de get Ragade verhoog ing ook Daar Mede dat Hetzl lode Leschied if met Dep secretaries go no Raal Van Marine de min. Of tit a Rabij aft in la Roffar secret Rio go no re Ujah l a Videw a a by refer Zal a a do i a Irish a of a Tel Alfh. Ipe i d j., dat de f1000 of Jfe am Lenaar Reeds Vele % beef in Velen mtg hem. A a Jan jaslitie., a Uwell is i Jar wer Kazam Reeds a a a 100� we fil even a amp pit be left Over Gens Niet dat de minister on Danks de Aann Eming Van amendment Het Zon

Search All Newspapers in Holland, Michigan

Advanced Search

Search Courier

Search the De Grondwet Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The De Grondwet?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection