Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Chicago Dziennik Chicagoski Newspaper Archives Aug 6 1913, Page 8

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Chicago Dziennik Chicagoski (Newspaper) - August 6, 1913, Chicago, IllinoisI Nota Tki meteorology Cine. W i go Doby Scio Rajszel nil Wei a temperature a Ynosia s6 Stop i Nan Isza 6 is Toni. Normal a Tempe Datura w tym Diu Wynomi 73 Stop i Nad Wyska temperature w tym Roku 21 Stop i. A card so orca o god. ? min. 3 Wie Worem. Godi. 8 Rano 66 Stop i Wye a 0 � 70 h to u 73 Niepewny Pogoda Dzis Popou Diu t Wieczorek Prado Podobnik Leckie Deszcz. Chi Odnie do Isiah Wieczorek. W Czwartek poc Murnie i Chi Ono. A gone Itienne wintry. Sejm in Stowarz Kyszenia pols Kich organist a w Meryce pod of Pieko a a. Cecylio. A mock Schwa by i Praw Kon Sty Turyi Stow., of Grasza six Ninie Szem in die witty Ujazd i Walne Zeb Ranie Stowarz Kyszenia pols Kich organist a w Meryce pod o Pieko a a. Cecylio Odb Adzie six Dnia 13-go14-go Sierpina. 1913 r., w Sali parafin Alne so. Anny Naroznik of. Leavitt i a. Is tej Ulicy Chicago 111. Nabob Eastwo a Inte Neye Stow. Odb Adzie six w Czwartek 14-go Sierpina 1913, o 10-tej Rano w a Ociele so. Anny u is. Proboszcz k. a Trego Stow. Pray Etc Pic in Corpora doom unit a a. Dzieu to Predni Aroda 13-go sier Psia. jest Rozmy la Niu Duchow Emu Czi Onkow Stow. A tire Romp Oznie six o go Zinie 2-Giej Popou Diu w a Ociele a a. Anny a o 8-Mej Rano Tegos Dnia Odb Adzie six Nabob Eastwo a Job Neza Duse up. A Marych a Zion Kew Stowarz Kyszenia. A Ujazd i Walne Zeb Ranie a Pras Zamy Szy Stich Czi Onkow Stowarz Kyszenia cd Yonych i to Borowych Oraz Szy Stich pol Stich Lite Stich i w Ogle Szech . Up. Organi Stew w Meryce w Szczes Golno Sci Zap apr Azamy take j. E. Is. Biskup Paw a Rhode go i w Welebny Kler Polski i Litewski w Meryce. Apr Azamy take Szan owne o byway Telsto Polskie Oraz Szy Stich pie Wakaw i pie Waczkiw z Chi Row Kosci Elrych. Czer a Pierni Polskie Antoni May Eek Prez. Teodor Zamiara Wice Prez. S. M. Bystrzynski ser. And. Kwasigroch Kasher Aleks. Karczynski Direktor. To a Zelkie info Macye w Spra Wie Sejm Jak w Ogle w Spra Wach Tycz cych six Stowarz Sze Nia pols Kich organist a w ame Ryce pro Simy Uday six do Sere Tarza Stowarz Kyszenia p. S. M. Bystrzynski ego 2152 w. 18-th str., Chicago 111. Fiary a Siero Miniec Polski to w. Jana Iii go Sobie Kiego or. 16 z. K z Par. A a. Stanistawa Kostaki $10.00, Tow. Bra Tnie Dzoni grupa z. X. P., or. 594 z Par. A a. Try Jay $�.00 Tow. Gwiazda Nardu pol Kiego grupa or. 1215 z. X. �2.00 Tow. Polek a a. Anny or. 311 z. A. Z Par. X. M. Xie ust. Pomocky $5.00 St. Bystrzynski $10 j. Pokrzyk Wiski $5 a. Paczkowski $5 Wal. Zurkowski $2 Are got $5 w. Karnowsky $2.00 s. Jaszczynski $3 Skwiercz a. $1 Budak is m. Kopicka $1 m. Pik Owna $1 j. Skrzydlewski $1 f. Dorsz $1 Barczykowski i a Zaba Wie u Pastwa Zwik lib Stich $3.05. Szy skim Ofiaro Bawcom to Wymen Ionya Oraz Szy skim in nym so Madam Podzis Kowanis Star Opolski o by Chajem snowy big Zap a. Is. F. S. Rusch of Kapelan. Aug. G. Urbanski Adwokat my 414 i 411 Hue Bank b00 the Man i ital a Feor Aoi my. Bumakil Dumi Creek try a to i Eek ? wat adj Otis w ten wok a cent i Ait mama by i n. L. Piotrowski i i Adwokat we Wyst Kiili so Dion pc 59 Clark al., Nar. Randolph 7. 3cm Tel. Central 7071. A Torki i Orar Mrtka Vale ear Al Brunt x of T Jini Wir 4tr. Polka die Czynka a to Rej of sooty Posz Kiwano. Anus a Nawalany. Piwcio Letnik Dziewi Czynko Polsky Anne Nawalany Posz Kiwano of be Szwej sooty Unale Zion Wiz Oral w Nieda no Pobudy Waym Dom Drewniany Pray 144-tej Ulicy i Tod ave., w East Chicago pm a Bloke of Mies Kania Rod Zicaw. Diecko Zam Knitte by of w pro Nej in Deuce. Una Lazy be agent real Ocio by c. Smith a try posted a do o Wego pro Nego Dom by to Kazan Mies Kanie Pray Sztym locator of. Drew Enka Nic Nie Jadra of Sobo to. Szef policy w East Chicago. Leon Mccormick jest Dania be Anusic Zama Nuli Rawi Eunicy Orzyp Akiem Goy Mawili six Koto Owego pro Nego Dom. Nota Tki Oso Biste i to Warzyski. U i do Isiah Rano o go Zinie 9 00 w Kos Ciele go nym a a. Stanistawa Kostina flu Bynym to Bierce Stanli pan Stanistaw. Lubiewski syn Pastwa Franciszka i Maryann Lubie Wukich Zam. Per. 1218 Cleaver Ulicy i Panna Cecy Lia Kulik Curka Pastwa Wojciech i Maryann Kulik Zam. Per. 1328 w division Ulica. Obie Roziny Nalenz do Para ii a a. Stanistawa Kostaki of lat 30 i so Pion Erami Dziel Nicy pm no no Zach Odnie. Pan Moody jest instructor pm la a of Procz Tego jest Sekretar zem Finan Swym w bract Wie a a. Juzefa. Wiel. X. Jan Piechowski Ich Wiz Mem . Pana mod ego do Ottar a Popowa Dziza Matka Jego Pani Maryanna Lubiewski a panne my Odd Poproc Wadzin orc dec pan Wojciech Kulik. Drug Bali i Druh Nami Byli Nasty up Jucy pan Tomasz Kulik brat Pani my Oder z panne Julianne Gapit ski pan Jan Nowicki z. Panne Jadwigo Lubiewski bios try Pana mod ego pan Wya Dyshaw Smorowski z panne an no Zientek z town of like Kun Zynko Pani my Oder. Gody Weslene Orby Wajs six w Hali Atlas Pray Emma a. Specyal Nie a to Wesele z Milwaukee wis. Przyk Schali pay two Andrzej i Maryanna Michalsky i 4 Juzef k. Zbikowski Zamieszak any a Kazimier Zowie a maj by Patru Dienie Jako Szofer Pray dziennik Chica Oskim Wye Chat do Kre Nych w North Judson ind. Zowi on Ryby w be Zorze English Lake. Panna Pelagia Karabasz a Tara Przybyla do Chicago pred Paru Tygo Niami a club Panny Sofii Pstrong z Drem Edwardes f Czesna skim of Jecha a Wiz Oral z pow Rotem do Pitts Burga. A l o South Haven Mich., a Kilka Wygod Niobe Wakaye Wye chary pan by Franciszka Witkowska i Marya Orlikowska. Obie Panienka Row Niez Kilka Dpi w let Nisku Kul cry Kew w Paw Paw Lake Mich. O o o policy South Chic Goska Hoszu kure Wielb Ida Wanego Simp a try u Ciezki z Namiot Cyr Owego Pray 93-�j Ulicy i Ontario ave. Wielb cd Kun Gary. Odipo Niedzi Beda Kucyj. W Sprulin . Panu w. W. G. Nie Wiz Scy to Lacy it Urych Poda Limmy we Wiz Oral Szwej Kary Paturze w Sisie Kandy a Tow a or Zudy Stan owe to Chodzi z Wardy 16-tej. To Chodzi oni z Kilka Nych Ward a Mia Nowicke Niko dem Budzban z 15-tej, Michaw Kolassa z 17-tej, or. Adam Szwajkart z 33-Clej, a Reszuta be 16-tej. Comimo Staran Nych copy Tywan six Nie Down Eddie Limmy six o Indych Pola Kach w Chi Cago Biegaj cych six o or Zudy Bra nowe. Jere Limmy Kogo Opu Cili Nie u Czuni Limmy Tego Rozmy Olnie. Jeveli so Tacy Kaudy Daci a Lacrego six Cho Wajs pod Kortem Niemy o Kilkus Pola Kach a Turzy Swaraj a six o or Zudy be Derayne Lecz the w swim Crasie by Dziema Oman Ian. Zaz Naczas pan Taje Miczo be to Lacy Torzy maj Zamia sowania Lecz Nie Tak Jak Tego Sobie Niek Turzy by Czi. Pro Simy o Wyjas Nieniec. Do Paszych Szytel Nikow pro Simy o ads Yvanie Nam go saw i Kore Spon Denyi w Powys zen Spraie. Milioner Uznay Niewinny a Edzia Gemmill Wyrzy Cir sprawl be Sudu. David g. Movell Bogaty Wya Ciciel Fabryka Puder Naregu Ulic 44tej i South Center ave. A town of Lake try by o a Karony o prow Azenie do sch pols Kich Dziewic zit 13-Toletniej Kasi i 7-Mioletniej Maryniw who Darkiewicz Wunej Zostan Wiz Oral of a Szutu a Akiem two Liony prize so Diego Gemmill. A Edzia Wyrock a woj Oparina tem in Zez Nania Dziewic zit i spree Czay six Jak tier Dzis we wan sch Sec Zego each i Biz Miary Jak pow padania 0 Sakach fairy tales. Maxwell take do Stacy a Waczo Rajszel prize Stu Chy Prawiec 40 . z Nich Mia a Pottier Dzis Alibi Maxwell a. A Druga a wind Czyza o Jego Chara Terze. Kasis i Maryniw Jak Wisdom of policy in Alazia w hotel Cra ves Pray South state us Blisko Harrison. Policy Szukala Jena pro by orca Gdyk obie uni key w Poniedzialek i Lopiero we Wtorek be Unale Zion. Zen any one w piers zen Roz Prawiec in Maxwell Day in cuke Erkow i Pienis Day Kwa big be do automobile 1 Zawitz a be Nap Rzad do pro Nej Pinicy a poem do hotel w . Ella Knapp ska i Marya Budzinska Zez Nania Sistr o Tyle. Be wid Ziary be z Max Wellem pred Fabryka Jego. Oozy Wincie Gay Adwokat Max Wella be ropy Tywan Nie Mona six Dziwis be Dziewi Czuta Poczy by six i Eszak Tak be go Twne six Nie Zgadzaj by. Maxwell unania Dziewic zit a Zwas Kwam Swami i of Pisa to cry nil i Adzie Bawit w Tych Doniach w it Urych Mia pro Wadzin a six i Maryniw. Zez Nania Jego Czi pc Iowa pop arli Mona Jego i Kilkus . Pocze prizes Duchano Wield co do Chara Teru Maxwell. A Rescie a Edzia by Day Wye a is pomnian Wyrock. Min Day twi Ahkami Byyo Wiele Bardo Sybi Tanych Sobi Stoici Jak no. . 0 Donnell referee Darusz Sadowy w so die Wye sym e. C. Hall generally superintendent la Armour and i Inni. Dzis Rano o god. 7 30 Unale Zion w Dom per. 1045 Milwaukee ave. A Woki 57-Letniego Jana Adamow ski ego w Pokou Ucho do cym gaze. Ciao do Kost Nicy Juzefa Jarzembowski ego Adzie do Isiah Popou Diu of by Sigma Ink West Koroner. Doted Nie Swier Dzonko cry by to Wypasek cry Tel Samo Byj two. S. Jan Adamowski by Jed nym z pier Szych Osad Nikow pols Kich a Zach Odnie Stronie Miasma pro Wadzin on Pozez Dugie Lata bal Wiernik Pray Ulicy Noble a try co Wie. 8 3 � Wielki sen Sacy Wywoda a Wiz Oral a Edzia Adelor j. Petit Gay stand a pred Nim Sobieta polka Wiktorya Watroba of Karona o Zach Wanie six. Prizes duchy by Kazay be ares towans a a Okoto Pic a Miesik by Temu i tool. Rzym. Kat. W Chicago. 2-1 to Zlipca 1c13 r., Pamir nym by die w history p. A. Jako Dzieu w a trym o Proch z Cudzich pro Gow i rent a \ Arzeno Szyc six do we Sanego Machu. Gmach ten Nowy i spa Niazy Mien i six u zloty Ulic Milwaukee ave. I Augusta i Nosi numer 984 986 Milwaukee ave. Pod tym Tel Nota Tki reporter j w Miesco Woyci Lisie 24 mile a a ached of Chicago Rospo Czito Waczo Raj Pierwsza Ujazd Kappa new Che Stich w Tanach . Maich by Blisko 200. Nyarady port Wajs try Dpi a Przewor Niczyk by die Biskup Czeski Koudelka. A Zoe Adzie Obecny jest Row Niez Biskup Polski Rhode. Tir a a St Pobud Wanie Sali pol skies a an Nowie a to a a by pro Wazana w ten Sam Spoff a Jak Sala Pulaski ego a Wojciechowic Lub Sala adre sem Naley Szel Kie 1 Koresko Ndemeye Listy i inne cry. Piura i Urz Edni Kew Miesz Czi Siena Dru Giem Pic True a tire jest jul Prawiec Zupez Nie Wyko Mczone. Dru Karnia i Sala do Waszyn jul Zug Pernie Wykom Ozona Czekaj Rychko Nie a Penni be Turkot Ma-1 show Aciego a of Lake. In Corpora Torrai now ego preeds Imbior Sta so Jan a Wittek Wincenty do Biel Stanistaw m. Bystrzynski a Kab Tyrakowski Jan j. Stomski i Jan Wachowski. O o o now Zap Ozone Towarzis two a Cyl net. S. Wheel and a manufacturing co.", a Trego Fabryka Mien i six per. 2g53 w. Washington Boul., a a tire by die by Rabia Automo Ilowe Koa z now Wynalek Ziony mechanism pm Dpi Aranie pneuma Tycz Nych gum a Kozach i cym us Wyanie Pray Szy Stich a Tom Bilach z gum Ami Pel Nemi Nie Nady Anemi Urz Odza w Czwartek Dnia 7-go Sierpina o go Zinie 7 30 Wieczorek w Sali quo wadis Reg Ashland ave. I division us. Zeb Ranie w cell Wyjas Vienia Sposob Dpi Azania now ego Wyna Lasku i Painter sowania Szerszen Public Norci Owem Polskie . A step Wolny. Model i pro be Kola by do demons Rowane Natem Zebra Niu. Doni Osmym Wyneal Zakiem polka to Winni six Zante Sowas Wiz Scy Gdyk Nia on Wielki w Automo Billowy a Prem Yale. O o b Chic Goska Poliya a w of Statnick Kilkus Tyg Doniach Bardo Wiele Kropo to z Powszuk Iwanier Zagin Yonych Osob. Oto Lista Ewald Penzel lat 36, Oak Park. Syn i Roz War Mistr Zow z pod Naku Gutenberg. Dom Odb Adzie sic Dnia Ogo to. W pred Dzieu Sejm a w Turoczy Stoici tej Wemmie Uzi a Wiselka Liczba Dele gatow Sejm i Tiara Jed Noczko a z Chicago Nie my wisc jul Nic o Sapro Sonych go Ciach. W tym Joseph Faust lat 12, 2001 Devon Avenue. John j. Curran lat 55, 6619 via Cen is Avenue. John Hansen lat 14, Des Moines Iowa. Edward Leopold lat 15, 9221 Shields Avenue. Louis Zenesky lat 15, 4421 Thomas Ulica. Mary Chermack lat 27, 3943 metro Politan place. Frank a. Timm lat 43, 4229 North 44th Avenue. Fred Bell lat 34, 47 Pearson Ulica George Sullivan lat go 1023 South East Avenue Oak Park. Joseph Bartrige lat 19, 614 Loomis Utica. Wya Zysla a Ali ski lat 41, 1231 so. Ashland Avenue. Leigh w. Foster 62 years old 1915 Washington Boul. Harry ser Coz lat 15, 40 Delaware place. George Chownes lat 17, 1508 to Hawk Ulica. Walter Mondor lat 19. Hammond ind. Samuel Dobra lat 24, 1302 Johnson Ulica. Gottfried Bergman lat 27, 1545 Wieland Ulica. O o o w Indiana Harbor ind., Prak tyke Moody Polski Adwokat p. A dam Klaudyn Chrzanowski a try rail no Czernie Tow Orzyp take Biro i to Diu Row Niez Odb Adzie sic v Hali Wielki Bankiet a Zelkie Komu Nikazy la 11 Rzad Nikow Presy a a Naley Teraz pod Adres polish roman Catholic Union building 9s4-986 Milwaukee ave. Chicago 111. Alnos Crowe pod nazi a Polonia pin 3736 Cedar ul., a Rogu l3s-Mej Ulic la Polakow i Rusinow to Chodzi cych z Galicki bar do Wanna . Bank Polski w Okolica Szto Kyar Dow pod nazi a depositors 8tati Ani sayings Bank prizes Yea Pic in adze do Galicki i Indych Czi pc Austri a Banki Kra Owego we Lowie Cayli be pie Niji flee prize Shane Pozez Powys i Bank do Chodzi a Ostatnik Poczta w Przech Ingu 12 Dpi a Najwa Niesz jest to be Pien Ildze of Nas by Syva be of Beanie code Jennie a co jest naj Iep Szem Udegod Nieniec. A i by Syzek Bani Polski Raczy can my swim Majot Kiem Wynos cym 37.1 to Sircy Dola Row. Proszt pod a wage be t Jediny Bank Polski w Okolica Rzar Zaly Stoky Ardowna try jest to of Pieko Contr old i Wizy Udu Sta now ego. Teraz jest Czas swore o Szczod Norci z inn ego Mien sea do Nas a Kandy Natem Zyska Poniewaz pro cent by die six Lizzy a old Zlipca. Bolestaw Zaleski prizes 4002 Gross ave., Obok Aptekin Proszt Uway a by Wejs a we Wya a cite i Esce. 1 collegium a a. Stanistawa w Chicago Illinois \ Zaklad by Szy Nakowy Polski pod Zara dem xxx. . Tyr Weisy Uscz Niew Narok Szkolny 191314 Odb do six Kwoi legion a a. Stanistawa Dnia 5-go i 6-go write Nowy Rok Szkolny 191314 Romp oct Nie sit Turoczy Stem a bore a Stem 8 Wrzek Ink 9 or Zenia Zaczka six regular be Lecye Onia. Collegium Obj Muse Pic Cioletti Kurs la Lyczny Oraz Dwulet i Kors la Tych Uscz Niew a Turzy Nie so be Szczes do Stateczne Prygo Tolani do Klas Kosegi Alzyck. Uiuu1c. Zaklad Posada 3 Gabinett Fiz Skalny Che Michny i biologic any Urzy done St Sownie do Tajno Szych gym Aga a Lukowych. La Dogoda Norci Uscz Niew Poza Chicago Zostan it Borzony w Machu Kol legion internat. Uscz Iowie Pieszka Jucy w Inte Nacie Procz Opi Eki maj Mies Kanie Wiki prance Nadzar i Jomoc be Strony pro be Sorow w Nakach. Rocz Nie Paci six $239.00 Procz by Datkiw a Szkolny Ksir ski. Uscz Iowie a Turzy Nie Miesz Kajy w inter Nacie. Puaca a Nanke $5.00 Miesik Oznie. Dnia 9 or Zenia Zos Tanie of warty w Kol Lezium Dwulet i Kurs Kupiecki busies course. Opsata Wynomi $5.00 Miesik Oznie. Row Niez Dnia 2 w collegium in. Stanistawa Ropoc Zno six Lecye Wiec Zorne Kursu Kupiec Kiego. By Keady of byway six by do Reg Larnie w Torki cd Wartski i pit i of god. 7 do 9 Wie Corem. Kun Obj Muse Dwa pm Krocza. A Kayde pm mrocze Paci six $25.00. Moo Dzieu prag Nyca six Zaw Odom Pra Tycz nym a Dobro Okay a Skvorz stania s Niego. To a Zelkie info Macje Naley Zge Aszan six pod adre sem Rev. A. J. Zapala c. R., president Saint Stan Alauf College 1436 Vest division Street Chicago ii 1 a Noel

Search all Chicago, Illinois newspaper archives

Explore other publications from Chicago, Illinois

All newspaper archives for August 6, 1913

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.