Page 1 of Jun 23 1930 Issue of Bataviaasch Nieuwsblad in Jakarta, Jakarta Raya

See the full image with a free trial.

Start for Free
Want a high-quality poster of this page? Add to Cart

Read an issue on 23 Jun 1930 in Jakarta, Jakarta Raya and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Bataviaasch Nieuwsblad.

Browse Bataviaasch Nieuwsblad

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 23 Jun 1930 Bataviaasch Nieuwsblad in Jakarta, Jakarta Raya. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Bataviaasch Nieuwsblad (Newspaper) - June 23, 1930, Jakarta, Jakarta Raya �7.50, . �9.�?, Buiten a a 12.50 p. Kwh. Adver Tentie Tariff a 1�?25 wooden a a 3.75, Elke 5 wooden Meer a a 0.75. Regel Tariff a a 0.50 per Regel a i. H. Ritman Verste Blad direct eur g. Molenaar Uig Eester no Drukker in Wiig. Mij. Bureaus 23, weltevreden Telefson Welt. 2886, 2887 in 2888 Wissel bord. A 5 Nar h midd. Welt. 429heoerukdsch-indie.gen�ve. De Arbeider Cullen een posing doen Toch Dit Jaar de Penale san tie Aan de Orde the Snellen. Naar Aneta Uit Gene be sent Beha Delde de Commissio voor Den be Dongen Abeid de Resolute door Den Arbeider Gro up Beer Effendi de serving Coorg Erteld. A Albert Thomas Schtte Deze Resolute Over Bodig in Dee de Mede Dat de Commissio voor Den Abeid door into Orlinger Reeds de Onde Deelen serving in engagement heft be handheld. A Voldo ende Best Deering Van Dit Onder Werp Zal bet resultant Aan Den Raad Van Behler Worden voor Geleed die Aldan bet tip stip voor de Behan deling ter arb eids conf Rentie Vas Stelt. De Britsche Gedel Geerde v e r n o n Noemme de Coorg Estelle Resolute een blink Van wan Rouwen Jegens Den Isaad Van Behler. J o u h a u a de Flansche Der Arbeider ont Kende Dit big Dee de Mede Dat de Arbeider group spechts Wensch Dat de Raad Van Behler Niet of Zion Eigen Voorneman Zal Teru Komen. L e n e v e a Der fran sche wer Gevers group was Tegen de Behan deling Der Resolute of for Meele Redeen. Joubaux Trok Daaron de Resolute in in Dee de Mede Dat de group Van Arbeider Van plan is de Westie Der Penale san tie Aan de Orde the Suellen of de vol Allige activity it. Naar Aneta on Uit so Rabaja sent heft de Indonesia Che Studie club of 21 Juni Al. Big acte ten Over Taan Van Notaris Hazenberg Aan Enkeles Van Baar Leden opera Chat Gege Ven Tot bet Vorden in bes Turen Van een Sichting Welke Den Naam Zal Dragen Van Zedong National Indonesia. Deze bit citing heft ten Doel of overal in Nederland sch India Waar Beho Efte be Staat in de Middeler Der Sichting Dit toe Laten Gebou Wen Opte Richter met Het Doel Aan Het Inhee sche Deel Der be Volking Teleg Eneid the even Tot Houden Van Bipeen Domsten Van ver Chillenden aard. Tevens is die installing Bedo eld of voor lighting the even of social in econ Misch Lebied Almede of Het terrain Van Handel in nil Verheide. Of 13 Juli . Zal de Verste Steen Geleed Worden voor Den Zedong National the so Rabaja Welke Zal Verri zen of een terrain ter groote Van 8000 Vierkant meter. Het be Stuur Der Sichting is Volgt Sam Engsteld or. Oetomo voor Zitter . Gon Doko Soemo secretaries . Soejoto penning Meester in m. Soend Joto in Abmad dais voor de Studie Van Het Nederland sch. In de Java Nippo Treffens win Het Volgende Aan Markten win Renigen tied gel Eden melding Van de Oprich Ting Keener a vereeniging voor de Studie Van Het Neder land sch a Onder de Auspicio a Van de a feeling on wikkeling Der japans he vereeniging Allier thans Kunnen win Gerichten Dat Het cantal Toeg Streden Leden Tot 45 is Gesregen zoo Dat Den la Den Juni j.1. Met de Lessen een Aavang Kon Worden Gemma it. De Heer s. Yamagata commissaris voor on wikkeling speak bet openings Oord Dat door Den Leeraar Den Heer s. Handa Werd Beant Oord. I Erbil Werd de Van de Studie Van bet Nederland sch site Engeset in de Misluk King Van Sorige Pogi Ngen in Deze righting Geme Moreed. Over de serie Uze Wize Van Doc Eeren Van Den Heer Handa Hebben de curs Isten Hun groote Voldo ening Uig Edrutt. Waar de Lessen thans be Volga Worden door menschen die door Rongen Zion Van Het Belang Van de Studie Van Het Nederland sch Meent men Dat Dezen curses een Lang Leven be Schoren Boek Van de Kat Angelino. Be Gische Hulde. Het Brussels he Blad de Standard Noemi Het Boek Van de Kat Angelino a Staa Kundig belied in in Nederland sch India a een Boek Van Onsch Tabare Haarde. Het Blad Dringer of Aan Dat Belgio Zich Den in Houd Van Dit Boek ten Nutte Moet Maken. Aldus sent Onze Speciale Dienst Uit Tegen de Herzi ening Van Het Inhee sch Westerson Onde Wijs. Of Initia Tief Van Het comity get Ord door de Perser Katan isl i Indonesia Wanita Kathol Iek Jong islami Eten Bond Toeng Gal Karsa Katholi eks Wanda a Mocham Adijah polities Kathol Iek Dja waen de . Is in een open Bare Verga Dering Belego the Djajadi Poteran de Volgende Motie Aang Nomen. De open Bare Verga Dering Geh Ouden of 17 Juni. 1930 the Djajadi Poteran a Tara big Gewood door 28 Van diverse Vereen Gingen in 1200 belongs Bellenden Deboord de Besper Kingen Over de Van de in de Naar Aan Leiding Darvan the Vera Chen Voors Tellen Tot voor Loopie Stop Zetting Van de Uit Breiding Van bet h.l.o., Overweg ende. Dat voor Alskog bet . Een Onmi Sbare Factor is voor de Verdere on wikkeling Dezer gew Esten in een Machtig Middel Tot Werba Araking Van Het i Dividu in Den Strind of bet Bestman Dat to petting Van de Uit Breiding Van Het h.1.0. St Ornis the Weeg Zal Trengen in Den Gesta Digen Voo Ruitang Van de Inhee Mscabe be Volking Dat de me Este regl Menten in voor Schriffen in de Hollands he Taal Gestely Zion Zoe Dat Eenige Kennis Van die Taal Althans no dig is voor Alle Lagen Van Iet Volk Dat of forming Van in scuba re Scholen Ink Rimping Bette Kent Van de Teleg Eneid Tot Het Volgen Van de . Voor de Inhee sche be sgd Gezien Het Geringer cantal Lee Lingen Dat in de vers Chillenden Klassen Van de Schakel school mag Worden Toegel Aten Dan Van de . Dat Onde Wijs of West Erschen Gron slag Gege Ven door Personen die mis Schien door de re Geering daa toe Niet a Evoogd Gedacht Worden een Tege Moet coming is Aan Den steeds Sterker Woi Denden Drang Naar . Of Grond Van de lever Dirende Resul Taten die vers Chillenden met Zulke Leer Rachten a Werpen Dat Jelfs door Deenen die een Ander system Van Onde Wijs Dan Het . Voors Taan Het Onde Wijs word Gedacht Van groot nut the Zion voor de cult Reele of Effing Van Het Volk zoo Dat Bedo Elde Stop Zetting Zonder daa voor in de plaats Andere Yelegen Leden open the Suellen voor Boven Vermelda cull Reele of heating Fnu Iskend Zal Zion bes luit and Basie the Bettigen Aan de conc uses Van Het Verond be Stuur Van de ., Vervat in Het Vlug Schrift de . In Gevaart Onder Schrijver de Alge Meene Mee ning Van de Indonesia is Welke band Laving in Uit Breiding Van bet . Voo Staat the Meer men let of Het nog Zeer Gering cantal Van de i Beem sche Kinderel die . Genoter Hebben in ver Houding Tot bet cantal Kinderel Van chinese Chen in Europe Esben landward die Zulk Zion Gelorden or Krach Tig big de revering of Aan the Ringen Geen Stappen the doen Welke Kunnen Leiden Tot Ink Rimping Van Het h.1.0. Deze Motie Berend the Maken Aan de re Geering Den Volks Raad in de Persen Goat Over Tot de Orde Van Den . Bipeen. Aneta sent on Uit so Erabia Dat bet Van de . Aldamar Onder Van or. Hamer is. De Alge Meene begin Selen polities Gold Mitgan Spunt. Het program Werd a Navard. Oorts Werd de Agenda voor de Alge Meene Ledever Gaderina the Djokaj of 27 do Zer vast Gestely. Tevens Werd een a neveling voor de Ope Markt. De Heer Cruzius Werd Beno emd Tot redact eur Van Nederland sch indie ten Slotte Werd Beloten zoo spot dig to Gelink Over the gaan tothe vesti Gen Van een in Nederland. Voor de Raa Szaal the Batavia. Het port ret Van de Konigin door a i. Franken. De Haag sche Schilder j. Franken heft on langs zoo win Toen Reeds Gerichten Van Den Memeen Deraad Van Batavia opera Chat Gesregen of Het port ret Van de Konigin the Schildgren. De Schilder was Aan een Bee rate Ogave Geb Onden Het format Van Het Schilde Stuk Moest 0,s0 m. Big 1,50 m. Worden de Figur Mon St in Konin Slijk Kornaat met Alle Symbolene Van Haar Gesag Worden Uit Debeeld Terwil ook in de Fleuren revening Geh Ouden Moest Worden met de of Geving Saarin Het Stuk Moest Worden of genome. Win gel oven a Aldus Schrift on een Haag sche med Werker a Dat Franken in de i Toering Dezer instructive Volkomer Ges Laad is. Hopewel de Konigin Geen Enkeles Maal voor Den Schilder pos Eerde is de Gelijkens Toch Zeer goed get Offen. De Heer Franken heft een Konin Klinke ver Schinning be schilders een Wilska Chige Figueren Toch met its Fijn trouw Eliks in Haar in Berlijn. De groote i Dische cultus film Van i. A. Ochse Welke in Den Haag Reeds voor een Deel Werd Verto Ond in Het City theater in Cinema Odeon is door de Lafate Berlijn in Vertu or genome voor de Duitscher in Bindel. Hede nacht Brak Brand Uit in een fiet8en-Zaak the bind Jei. Drive Tokos Werden in de Asch Geleed de Mcbade is groot Doch nog Niet . Ver Model Ink is de Oor Zaak. Zoo men of Boven Strande reproductive Kan Zien is de Konigin Uit Debeeld Dragene Den Herme Linen mantel de vers Erselen Welke Beho Oren big it commandeur Skrulis Van Den Nederland Schen , in Het National Hul Debliek Diamante diadem Hanger Corsage in Bracelet ten. Voor Haar of een Tafel Devinden Zich a Golden Kroon de Golden scepter in de Golden Rijk Sappel. Franken heft Den act even Den wer Zamen aard Van de Konigin Willen i Trukken door Haar met een Staat document after Bee Den Dat zip in de Linker hand Houdt. De Kwleur Van Het toilet Der Konigin is Bleu elect Rique de mantel is Donker Rood it gordian Dat Den Linker Hoek Vult is Vieux Rose. De Foto is genome of Het atelier Van Den Heer Franken Terwil de Schilder de Lataste touch Aan it Schilde Rij Geest. _ Het Kan Zeer bin Nenort the Batavia Worden Inland sche . De Pri Jahi . Heft Uit Baar Midden een Commissio Beno emd Welke Tot talk heft de Sal Arissen Der Inland sche .-Ambtenaren the Best Deeren Van Den rang Vanhull Schrijver Tot Dien Van Regent in Aan Het . Voors Tellen Beer Effendi een event Peele Actie Tot Herzi ening Ervan in the Dienen. And Eslingen Der vereeniging Kunnen Tot Medio Juli Haar Voors Tellen big Den secretaries Der Commissio i Dienen. Deze Lataste is Sam Engsteld Uit de Heeren r. Prawoto path Van band a Megara voor Zitter r. Teri pan we Dana Van Kota Yamongan secretaries in k. Soenario wed Ono Van Tang Erang Zinal Abidin demand in de Guiteng Westen Den krakatau. Naar men Weet heft de j.1. Zondag Chend een lie Gocht Georg aniseed Naar bet Eiland krakatau in Straat Roenda Omer de Eru ties Van Den act even Vul Kaan Van it de Hootte Gade the Sloan. Deze trocht heft order Zeer Gunstine plaats Gehad in de Passa Giers Van Het lie Gutig Hebben Naar Hartelust Genoter Van Den Onver get Eliken Aan Blik Dien Dit Schouw spel a arbours. Van on zen . Attract ies. Nadat Zaterk Amorgen Het terrain voor Het Publik was open Estela Bleek bet Bezzek zonal Niet Ove Matig groot Toch Bevre Disend the Zion. Of bet terrain be Woog Zich Kalmen rustic een Neuws Gierig Publik in in de stands was Het een a it vient Van loopers in Belang Ste Lenden. Zaken Werden Echter nog Niet Veel gedman. Veel Belan Stelling Bleek is avoids de openly Cut bios Coop the Hebben. Gooral de Reclam film met Romanti Schen Ozet Van Macgillavry treat Zeer de Andacht ook de films Der Nederland sche industries be Bedrij Ven Bleek men Traag the Zien. In Den named Dag Zou een opt oct Van de Ope pen zip beef Indergaad plaats Gevo Den in bad Veel be kicks Doch was Niet Veel by Zonders 1 de Animo had big Meer med Werking in bet Ere organi Satie Veel rooter Kunnen Zion. Het groot bal masque in Den a avoid Kan Meer Ges Laad Beeten o Schoon Het cantal Geco Slu Weerden Zeker rooter had Kunnen Zion. De Verlic Hting Van Het Geneel was Schitter end de Manilla jazz band Hield de stemming or in Evenas de Militare Kapel. Voor de to Kenning Der Pritzen had de jury Dit Maal Geen Moe like talk. De Uit reiking Der Pritzen Geschiedle Tegen Middernacht. Een Benen een Haan Sonnen Den Prius voor Het Origine Elste car shrimp in a 1ste Prius Modiste it car Egypte Naren 2de Prius een Brut de 1ste Prius Schoon Ste Dame een a Zon Quot 2de Prius een pascha Kreege een Prius Modiste Heer Black and White een Fraai Ste group in een Tea cosy een Origine Elste Dame. Dharna Werd Tot Vroeg in Den Morgen Lustig . Zonda Morgen Begon Reeds Zeer Vroeg de Drukten also drags in Deo Zelden nacht nets Geberd was. It de Avo Duren blk of de Drukten voor Duren in men Stelt Zich voor Dat de Volks Pelen voor Kinderel of Maandag in Den Voo Ravonda sullen Slagen. Voor de Volgende Dagen Dezer week Staat Het Volgende of bet programme Dinstag 8 our . Priv Dansen Verdi Ewing Keener a arbours Balkon Ingin Valencia jazz band. Owens Dag 9 our . Dansa Vond met attract ies Valencia jazz band. Donderdag9 our . Be Hendig voor autos of Den dans Viloer Van Het groote restaurant Valen Cia jazz band. Y r in d a g. Dansen of Den dans Viloer Dij Het Europe sub restaurant Valen Cia jazz band. Zat Erdag 10 our . Ope ning Der . 9 our . Groot Nar rental Faraie Pritzen Vamp Lencia jazz a and Champag Nebar. Zondag hour . Bloemen Gentoo Stelling matinee Vansant of Den dans Viloer Van Iet europ. Restaurant. Opt Eden Van Iet Dan Spaar Tania Svetlanova amp Alex Salnikoff Valencia jazz band. 6. 30 . Kindernay rental Vaene a jazz band. 9 our . Opt Eden Van Tani Svetlanova it pc Alex Salnikoff Cham tia Mannii Velen aia Jons Nummer Van Heden vier Bladen or. Einthoven. Or. Einthoven die in verb and met de Behan deling Van Het Vraa Stuk Der Penale san tie on langs Naar Nederland Vetrok Kevert met de j. Pm. Coen Den 2 in Augustus Biel the Lande hug link Pericht. Men Zal Zich de do Blancle Heri Neren Van de Alge Meene Welke een Kleine Tien Jaar gel Eden Velen Danig Vermont Rustle. De port Feuille Van de Alge Meene Werd Echter Over genome door de n i 11 m in Welke Krac Tige Maat Schappie Trachte the Redden water the Redden Viel. Het Succes Van die Pogi Ngen heft de Stout Ste Versac Tingen overt Offen zoo a at thans Reeds een Flink Gede Elte Van de Verze Werings be Dragen is Uit Geleerd. In verb and Hier Mede Verdi zen win Naar een Kennis Geving Welke in Onze Adver Tentie Kolo men voor Komi in a Rabij een Nieuwe verhoog ing Van Het Witk Zeringe be drag word Range Kondig. Of Schoon bet Navol Gende Van Alge Meene Beken Sheid is Vermeiden by Toch nog ten Over Loede Dat big de groote be vestige Ona Angerame Erv Ringen met de a Walge Meeney a Zion of gedman door de Scherpe control Van de ver Zeke rings Kamer Doch gooral tenge Volge Van de Uit Erst Hecate financier be positive Dier Voo goed Zion Uig Sloten. Pagne bar Valencia jazz band. De stands. De Verste trek is Naar Het Hood Gebow met Zion Uit Emend ver Lichte Setrek Keljik groote re mite Waar a Adelija de Andacht word get Okken door de intending Van de Handel Mij. De concurrent band eng Schitter end Van jul Weeley Goud in Zilver de a feeling Gero Zilver Neemat een Waar Dige plaats in. Voor de radio menschen is de groot Ste Yelegen in de expos Itie Der Nederland sche Tele Graaf Mij. Radio Holland in . Band eng Waar zip Alles Van Huo gading Kunnen Vinden. De Handel Mij a a . Luyks band eng Geest ook Heel wat of Het Lebied Van radio in daa Naast of Dat Van Fot Grafie Foto oink eur gooral Niette verge ten Van his masters voice gramophone and records. De aut Handel . Van Leeuwarden priv it Daar ten Slotte met een autos Van Graham Paige Mercedes Benz in Fageol Wel Dekende . De Heer j. Reverman in Leven administrate or Der rubber in Koffie on Dern Eming a Uwono Lopoz a by Kepa Djen Welke Onde Roeming word be Heerd door de Firma Anemaet in co., is plots Ling Overleen melt men on Uit so Erabia Binne land. De Arbeider delegates the Gene be Zul Len een posing doen de Penale san tie in de thans Aang evangel conf Rentie Aan de Orde the Suellen. Nederland. Een Amster Damsch Koopman Van f 20.000,�? Aan jul Weeley be roof. Een Linnen Fabriek the Eindhoven a ingebrand. Buiten land. The Marseille is voor Bina 4 ton Aan narcotics acute Roaald. De mag Straat Van Papua is met vier Kijner Kinderel big Het oms Laan Van een motor Boot ver Dronken. In Bombay Zion wed Erom voor Evallen. For our British readers. New riots in Bombay. Magistrate of Papua and four children drowned. Baldwins leadership apparently threatened by Beaverbrook. New crash on the new York Stock Market. Asiatic planters in Malaya cooperating in View of the rubber situation. Financial times hints at the advisability of a new Stevenson scheme with the assistance of dutch planters. Handel. De azi Tische planters in Malakwa Nemen Maat Regelena Tot Verbet ering in Den toe stand. De financial times Wyst of de Wen Scheli Jaheid Van een Weder in Goering Van Het Stevenson schema met med Werking Van Nederland sche planters. Een Nieuwe a okra Chi of do new York sche bears. Sport. Hercules slant Het Malaya team met 5-4. Vios Slaatte baud eng Sidoli Doch Verlies Van velocity a. Box a. Slant shebang met innings in 17 runs. Moeskops Wint in Keulen. Young Stribling heft von Porat Ges Lagen. De Laden. Get verde Blad Villa Nus Over rus land. A Over Het bin Tenhof Schrift de or. E. V. Rait e. A Nederland sch in Bui ten Mandsch Neuws. A arts h.. Over de Verste period Onzer beaus wording a Van Alle Zieden. Het verde Blad ver Slagen Der Hier in in Boksen automobiles me Wiel Rennen Cricket Tennis in waterspout. A off. Gerichten. A a Joh. Van Olden Barneveld Quot. Do Gouverneur general. Den 2en Juli Komi de land Voogd voor Geru Imen tied the weltevreden in verb and met de Zitting Van Den Volks Raad. A p. N. I. De Zaak Tegen de vier die 28 december Van bet Sorige Jami Werden gear Estherd word voor Den land Raad the band eng be handheld. De land Raad Zal Worden Lepresi deed door Den Gewone voor Zitter Doch in verb and met de Hoeve Etheel Zaken Zal no een Tweede Buiten Gewone the band eng Worden Gerichten de Regent Van Koen Ingan Kevert 2� Dezer Trug. Zoo men Weet is de Regent met een Studie opera Chat Naar Nederland Vert Okken Welke Reis a in Jaar heft be Dufurd a Het the Dong Alt is we Gens Ziekle Van Den Behe Erder be Sloten. Telegram men Worden per Posi door Eonden Van it Het vol Gens Diens regeling Van de , een Enander word door Makassar Ger Geld

See the full image with a free trial.

Start for Free
Want a high-quality poster of this page? Add to Cart

Search All Newspapers in Jakarta, Jakarta Raya

Advanced Search

Search Courier

Search the Bataviaasch Nieuwsblad Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Bataviaasch Nieuwsblad?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication