Page 1 of 18 Jul 1936 Issue of Bataviaasch Nieuwsblad in Jakarta, Jakarta-Raya

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 18 Jul 1936 in Jakarta, Jakarta-Raya and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Bataviaasch Nieuwsblad.

Browse Bataviaasch Nieuwsblad

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 18 Jul 1936 Bataviaasch Nieuwsblad in Jakarta, Jakarta-Raya. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Bataviaasch Nieuwsblad (Newspaper) - July 18, 1936, Jakarta, Jakarta RayaNo. 216zaterdag 18 Juli 1936 51e Jaa gang 1 t a a 7,50 per kw., for. . A a 9.�? Bulten a a 12.50 Adver Tentie Tariff 1�?25 wooden a a 3.75, Elke 5 wooden Meer / 0 75 Regel Tariff a a 0.50 per Regel Balm Olmsch Sieuw stud j. H. Ritman Verste Blad direct eur t3. Molenaar Uig Eester . Drukker in ult. Mij. Bureaus 23 Batavia centrum Telefson Welt. 2886, 2887 in 2888jtuirbeuni-Tlrajti a de a arbours was Dit Jaar Geen Succes. Of Zic Zelf is or Geen Reden Darvan erg the Schrieken de Bando Engche a arbours is Al Jaren Geen Succes. By is Geen a arbours Enop Zion Best een Rij Verv Elende pasar Malem of Schoon zip in Ozet Juist Darvan ver Schilt. Win Hebbener of een Morgen een Paar our door Debracht in Fri Joel Volle Dige Penza Alheid Over Gens in Proffen or behave de Belang Wekkend Maar Tot Het Publik Niet up Dekende Vezeten too Stelling nets Aan Dat de Meite Van Ern Bezzek Zou Rettigen. a Evaste Gebou Wen Quot Van de a arbours teens de trots Van Zion be Stuur in de guide like demonstrate Dat Dit no wat Anders Bedo Elde the Zion Dan de pasar Gambia Zion Novit Biz Onder a age Zellig Quot Gewe est Hun Serwaa Roozing is thans evident. Het was Terkel Ink een Beetle Zelig. Maar de failure was Dit Jaar a a a evident Dat men or thans Jelfs in band eng de Odgen Niet Meer voor suit. Het . D., Dat Niet Saarne Aan de Heiliger Huiskes Van rooter band eng Komi heft Ereen Ferm Artizel Over. Win Willener its Aan on Leenen zip miste Niedere in was in Bina Geen Enkel optic it represent Tief voor de i Dische industries in Den Indi Schen Handel. Wie toes Houwer Deze a arbours heft Beneken Zal Zich met ver wondering Hebben of Dit no Het Dag be resultant was Dat Bereit Kon Worden door een organi Satie in Welker . Zitting Hebben de direct eur Van Het department Van v. In w., Het Hood Van Het Bureau Van econ Mische Zaken de Hood inspect eur Der ss., Het Hood Van Den , de voor Zitter Der faculty it Van tec Nische Ween Schappey de oud Gouveneur Jasper. Z. H. Mang Koe Negoro vers Chillenden de resident Van Pri Angan de Regent Van Bando erg in de Burgemeister Van band eng in Welke een Raad Van Behler befit Besta ande Uit de meet Voorman Strande Handel menschen Van band eng Alemeder vers Chillenden Holgere locale amb Tengren. In Verder of Genet een Van Fabrikant Dis Tribuano in Consu ment Niet daa Naast Weenig divertissement is de a arbours Van band eng Allens Gelorden een groote Kermis waa Rvan Enkeles Fabrikante in Distri Branten Geb Ruik Maken of Hunne Waren the Demon Streeten. Van Den Ozet waa Rvan de direct eur Van Lan Bouw in 1920 Gena age Van een a arbours is Het mag Niet Verz Wegen Worden nets Gerecht Gek Omen. Traag Doet Zich thans voor in Het is ver Plicht zulus Terwege nate gaan of Deze on wikkeling in Nee Waart sche a Jan uits Luiten Moet Worden Toeg Schreven Aan de Dan Wel of or fou ten Zion Gemma it in Het Behler. Dit Artizel Van Het a. . Heft fans tones Aan Leiding Gege Ven Tot een Verk Laring Van de Zajde Van een cantal stadhouders a een Van Hen tee Kent Het Stuk met Zion Vollen Naam a a Rabij de voor Zitter Van Den Raad Van Behler in Gereke word Gestely he is een dictator zest de Inlender in Hij Mist Bli Jabaar Boven Dien de Eenige Goede Eigen Schap die win Aan een dictator Kunnen ont Dekker name link Dat Hij met Straffe hand Doch life link demoed voor de hem Soever troude Belanger Zort. Het Zou on Spiten Wanner de Dis Cussie Over Dit punt Zich Antwi Kjelde in de righting Van een sign Leeren Van a Schu Digen Quot. H in heft Het gedman. Neen Zion Buurman Daar Komen win Niet Verder Mee. In Het is Toch Waal Ink Wel een Westie die ook Van Meer Dan local Belang is. Fout list in Den Ozet. India is Geen land voor Jaar Burzen. Die Ozet Start Uit Den tied Der groote Versac Tingen. Koorits Van booze Welveart die fans tones a Den Oorlog in India Uit Brake Denk teens Aan de Suiker Van a a 70 Den Picot a Ging Gephard met Gevaart like Enge i Van Den patient. India Lee de in een delirium Van voor Speed no Zou Het Erst Recht Zion Rol in de Werfeld gaan spleen in Deze sheer Werd Het Juarbe Ursulan Zeboren. In band eng Waar Het Plaat Seliske chauvinism Sterk left heft men de kans be Green Het Ware Echter on Billik Het Falen Van een plan Dat big voor Baat Tot Misluk King Gedo emd was Alleen the Witten Aan Ove Dreven Iver of de Hoog Vlaste. Lieder Lee de in Ove Dreven Versac Tingen de Autori Teiten a la using cues so Van Volonta irs be spoken men Weet Dat academic soms auteur Van een Klinken Proe Schrift Volon Tair of een Der depart Menten Aang Nomen de Somma Van a a 50 per maund Genie ten. Or is Geen Reden Hie Rover me Warig Het Hood the Schudder voor Velen is Rouwens de Teleg Eneid Tot Ger Gelden Abeid of Dien left id Van Veel Meer Belang Dan Het Ink Omen. Maar Het mope Dat win Dezer Dagen Verna men is Toch Wel karate Ristick. Or molten bin Nenort Weer Trachten Worden Aang Nomen voor Den elastin Dienst. Men heft no Het Voorneman die a paying gue tsp of Het department in the Tieren Dat is nog Goe Kooper Het Beugt Jelfs wat of Onde scheiding Bosscha Medaille Aan or. Van Der Goot win Verne men Dat of de a Dies Natalis Quot Der tec Nische Hoog school the band eng Welke 31 Juli Geverd Zal Worden Aan or. P. Van Der Goot Hood Van Het inst Tuut voor Planten Zieten the Buiten Zorg de Golden Bosscha Medaille Huitger Vikt Zal Worden. Deze Onde scheiding is or. Van Der Goot of Voo Dracht Van Den Natur Raad toe Gerend Gens Zion Onderko Kingen of Het Lebied Van Ziek the be striding by Den land in tui Bouw. Bosscha Medaille word of de twee Jaren Huitger Vikt. Verste die Deze Onde scheiding Verk Reeg was or. K e r b o s c a de Dekende Kina expert Enir. E i n t h o v e n heft Haar two be Jaren gel Eden Uit de Handen Van Den Rector Magn ficus Der t. . Mogen on Vangen. Die Aan de i Toering Van Dit plan Hebben Mede Gewert de Handel in de cultures Alle Zyn in Geiske mate ver voor Dit Avo Tuur Dat spechts Zindt in de Alge Meene verde aging die Heersche. Last Onsom Alle mister stand the voor Komen vast Tellen Dat een a arbours the Batavia of the so Erabia Naar Onze meeting Evenezer Zou Zyn Misluk. By ont snapped Aan Het Malle Figur Doormat de a arbours Hon ones nate. pasar Malem in de pasar Gambia Zyn Novit Uig Komen Boven Het Peil Keener locale met attract ies in Den Vorm Van een prestige rec lame in Den Vorm Van Bardige stands Van i Dische bed Ryven. Over Gens Moet Worden vast Gestely Dat so Erabia in Batavia die Indergaad Centra Zion Van Het econ Misch Leven a band eng Niet a de a arbours Zeker een bet Ere kans Hadden Gege Ven. Maar een Echt a arbours een do Urzaa a Mclearin Ginstie Tuut Van de Handel Zou ook in de groote Sweden Nooten Nimmer Tot stand Debracht Zyn Kunnen Worden. Ook Daar Louden de Botten Al spot dig door Het Leesch Ges Token Hebben. In Lusschen de a arbours the band eng zit no met Dure a Teigen Gebou Wen Quot die Boven Dien nog Belette of Het Feest terrain een Gez Ellig Aan Zien the even zoo Dat een Complete overs Wakeling of Den pasar Malem Ozet Boven Dien Niet teens goed to Geryk is. Wat Dit Lataste punt bereft Dit is Natu Urik een Bando Engche Aangeles Eneid. A top Effing Quot zoo Danig Van de a arbours Bette Kent behave Het vast Tellen Van een Algereen Berend Feit spechts een Elk Widatte Van flan Creele Stroppel. Het Geld Dat de Gemmee Tschap in Deze Onde Roeming heft Ges Token is Verlores Rook Dit is in Lusschen een Erv Aring waa Raan by Wewend Raken. Wyzo Uden Het Echter Betre Uren Wanner Het advise Van Het .d. Werd be Volga in men Ging Zoe Ken Naar a a teds Quot of a fou ten in Het be Heerz. Beide spleen Waarst Hynick een Rol in Het Tempo Van aft Akeling by Zyn Van Geen be Teekens voor de Oor Zaak Van Het prices. India is Geen land voor Jaar Burzen in band eng Wel de Lataste plaats Waar men Het Experiment had Kunnen Wagen. ,11 r. Land Voogd Tjarda up reeks Over Betre Kringen a Zmij debt go Verond Erteld Dat in Zou Spieken Over de ver Houding Lusschen Nederland in Belgio of Nederland in India. Het Verste Onder Werp Raaket Myn Verledene Het Tweede Myn to Komst. Van hot Verste Heb in Erv Aring Van Het Tweede nog spechts very acting. Onset Hyfeld is Het voor een Man orb car of the Trachten Voo Ruit the Zien Versac Tingen the Koesterer in daa Rover the Spieken Doch Het is Wymer of Het Spieken the be Palen Tot Dat Gene wat Verworren Kennisen Over tugging is Gelorden Quot. Aldus begin de Beno Emde land Voogd de Rede die by Heden uits Prak Aan een Noe Maal hem Aang Boden door de Ned. Journals Tendring in hotel Pallez. halve up Dekende Over de Neder land sch be Gische ver Houding Geest Jar. Tjarda een Cuitee netting Van de internationale positive Der Belde Landen drop Wyze Nde Dat Hollands polities in Belgio is polities Tot Waar forging Van de Vei Lisheid Beide stolen up Het Verdray Van Locarno in Het . Servo Lens Wyst apr. Of de St Rooming in Belgio die de Buiten Lansche polities in Overee stemming met de Nederland sche Wil Soeren in Haar Wil ver Breeden of Den Gron slag Van een Nederland sch be Gische same Werking. Apr. Bedo Elt i Erbil Niet in Biddenden Vorm Gegotek Betre Kringen Alle Minst in polities Militari verb and Doch een or Echt met Han having Van de Vrijheid. Dankbar Gena at apr. Van Zyn Brus Telsche Ambos period. Uit Nemendez Ghezin Sheid Van Belgio ten optic the Van Nederland Schtte by Verder Van Bette Kenis voor de very Dering Van wry rings Lakken in in Dit verb and Rel Everede apr. Het Steven Van Sommise Nederlander die in wooden Gesch rift Laten Hooven voor Ove Schatte Groupen Aan Gene Zajde Van de Grens Welke Het of Het Bestman Van Den Belg Ischen Staat Hebben Gemundt. Oorts Geest apr. Een ask Eurenda Cordeel Over de Bemore Zucht Van Nederlander met de be Gische Taal Aangeles Gen Heden. Apr. Verse sgt Zicher Over. Dat Taal in Cul Tuur Gemmee Tschap Kunnen Dienen bin Middel Lusschen Nederland in Belgio Doch voor Haarde voor Heil Zame Werking is Dat de open Bare meeting in Nederland Zich Othoudt Van in merging in Belgio is Binne land sche polities. Bronze Centen met Taatjes 50 Millioen in Aan maak b j Rij Smunt Naar Aneta sent Uit Den Haag is de Rij Smunt in utrecht thans be Zig met Den Aan maak Van 500 Millioen i Dische Centen met Taatjes. Or zit een Sein Fout in Dit Telegram want de bestselling Van Het i Dische department Van Financil a Goat Over 50 Millioen Centen Welke zoo to Geryk a a or Het Eide Van Dit Jaar molten Worden Geleerd Hetteen i Beraard Gelli Dewyk Zal Ges Hieden. Westie Van material in Model Werd Tiedens de Januari Zitting in Den Volks Raad be spoken Aan de hand Van een re Geerings voor Stel of Het Koper the ver Vangen door Bronsen de Munten oorts Van Taatjes the voor Zien. Royale regents happen 4 beg Rottingen in Oost Java age kurd Uit so Rabaja sent Aneta Dat Gedebu Weerden Van Den provincial Len Raad Van Oost Java Hun Goe Deuring Hebben on Houden Aan de beg rooting Van Het regents Hap Bangka an of Madoe a Over Het Jaar 1936, Daar the Hooge Zitting Gelden Aan de recommit Weerden Worden Uit Geleerd. Dezel de Reden is Oor Zaak Dat de Goe Deuring Eveleens Aan de beg rooting Van Het regents Hap d j e m b e r is on Houden. Boven Dien Worden Hier the Hooge Zitting Gelden Aan de Raad Sweden Uit Geleerd. Verder is Goe Deuring on Houden Aan de beg rooting Van Het regents Hap k a Diri Dat beef Rekonen of een Gelske in 1935, Terryi Indergaad een Bela Gryk lager be drag Beschi Baar is Gestely. Ook Aan de beg rooting Van Het regents Hap Sido Adjo is de Goe Deuring on Houden Daar Dit regents Hap Weigert Den direct eur Van de die Reeds pension Genie the ont Sloan. toe stand in China Beroes Van de Chine own the Padang Aneta sent Uit Padang. Dat in verb and met de Jongste Politiske Geber Tenissen in China de Plaat Seiske Chi Heesche Vereen Gingen Aan de Reg Erin a Aan de medea Eslingen Der Renee ring Beer Effendi de voor Komender in de Memorie Van ant word Nopens de jus title beg rooting on Leenen by Het Volgende Het list in de be Doeling of Den Volks Raad bin Nenort een Ove Zicht Aan the Bieden Van Den stand Van Het Vraa Stuk Der Waar by Tevens een voor Het Jaar 1936 Zal Worden winged Send. Voor Hoover to Geryk Zal by die Teleg Eneid Eveleens een Ove Zicht Worden Verstreet Van de be Steding Van de by de Gewone beg rooting in 1936 Beschi Baar Gest Elde Gelden be duende Het Verste half Jaar. Beschi Bare Gege Vens Bev Atten Geen Enkeles Aan Wilzing Dat de Kerklo Osheild nog Sterk toe Emend Zou Zyn Vee Leer is een Zeke re Stabil Teit Inget Reden. Dit is Dan ook de Reden Aarom Het voor 1937 Verein cute be drag Der Uit Gaven in verb and met de Kerklo Osheild Niet Hoo Ger is Geraald. Dat voor 1936 nog een verhoog ing Van de Zal Zion Verein Chat Houdt verb and met de Mstan Dagheid Dat Erst thans een vol Lediger Inzlicht Kon Worden ver Kregen of Trent de financier be cons quenties Van de vers Chillenden Maat Regelena of genome in Het wer plan 1936, Almede Van de Verloop Der Steuve Leening. Het is Indergaad Juist Dat een plan Tot Best Ryding Van de in Studie is. Het list in de be Doeling Dit plan zoo to Geryk nog in Deze Zitting Van Den Volks Raad Over the Leggen. Koloni Satie Het Vraa Stuk Van de Opl Eiding Van Rouwen in Meisles . Koloni Satie heft Reeds Bendgen Tyd de Andacht Van Het Vantoor Van Abeid. Ove Wogen word of de Opl Eiding Van Rouwen in Meisles Kol Nisten ter hand the Nemen big Enkeles daa voor desc hike Lan Bouw bed Ryven of Java. Welke Moorz Seningen to Zicht enz., Darby Nodzak Eiynk Cullen Zyn Kan nog Niet Worden Range even. Het Pericht Dat de re Geering Van de installing Van een Kolanish tie Raad Sou Hebben a Gezien is Onge Grond Inte genteel Dit Vraa Stuk heft in de Angeloo pen Aanden de Voort duende Andacht Gehad in nog on langs Geleide tetons Nummer Van Heden Zes Bladen Nederland. Gen the banking in Canton Telegram men Overweg met de Koloni Satie vereeniging Mph attn m5iin�?� in Saarin 7li to rps i a Gen Hebben Gez Onden Saarin by de resp bes Turen Hebben Verbocht ten be Hoeve Van de een Heid Van Het Chine Esche Volk een Burge Oorlog the voor Komen. Tevens ver Lochten by de leaders in banking in Canton Samen the Werken. defensive planned Wanner Worden be Geode Baard Het udder Verste Kamer or. H. J. Knotte Belt heft Den minister presi Dent Schroif Teliak de Volgende Voragen Gestely Kan de minister thans Nader Mede Deelen Wanner Myn ver Rouwen Witges broken in de Memorie Van ant word of de i Dische beg rooting at a a or Het Eide Van Het Zitting Saar de planned Beer Effendi de loot in de Militare Luch Vaart Kenbar Worden Gemma it Zal Worden ? de beast Indruk Verdere ver Waring Onge Wensch or Kan Mede Worden ingested zoo zest de re Geering in Haar Memorie Van ant word Beer Effendi de beg rooting Van Financil a Dat thans in alg Meenen Zin Geen Meer be Hoort plaats the Vinden Hetteen in Lusschen Ware the be Schouwe Buiten verb and met de Besta ande ver Houding Lusschen de ombre nest Der Belas Tingen in die Der sverige lands Middeler. Middeler Toch Kunnen Geen Aan Wysing even Welke ten Aan Zien Van de Hootte Der Belas Tingen Van Belang is. Traag of Het Niet Nodzak Eiynk is Het Geh Eele elastin Stelsel Aan een Herzi ening the Onde Werpen Moet ont Kennerd Worden Beant Oord. Als een Middel of Den Druk Der Belas Tingen the ver Lichten be Hoeft Zulk een Herzi ening Niette Dienen Daar ook big Het Besta ande Stelsel Zeer Wel Kan Worden nage gaan up Welk punt de Druk. In verg Lyking met Dien Van Andere Heffinger in in verb and met de Hidige Tudson Standig Heden Verz acht Zou Beho Oren the Worden. Lyceum the so Erabia Naar de a find. melt Werd office eel Pericht on Vangen Dat Ingrande 1 Augustus . Aan de h. B. S. The so Erabia een Gymn Siale a feeling Zal Worden Toeg Evoogd waa door de h. B. S. Het Kara ter Van een lyceum ver Kragt. Het Zal dus Voortman to Geryk Zyn of Nadat de 2e Klasse Der h. B. 8. Is door loosen the Tiezen Welke righting men Zal Uit gaan Hentzy Doorga ande of de h. B. A. Dan Wel Over Mande Naar de Gymn Siale a feeling. Hier Mede is dus ook voor so Erabia. Evenas voor Malang Het Reval is Het lyceum plan Verneze Flykt. Or Hebben Zich voor de lyceum free Ling Tien Lee Lingen Cage even. a feeling Welke Reeds Eenige Jaren Onder Deel Van de h. B. S. The so Erabia Uit Markt by yet Natu Urlik Bestman Hier Naar Kan a a floor Van de 3e Al. H. B. 6. Worden Over Geagan Indian men daa Raan de Voo Keur Geest Boven de wis in Matuu Rundige righting. Voor Het Nieuwe cur Susjnar Gaven Zich voor de later air econ Mische a feeling 12 Lee Lingen of. Aan Het 1 Augustus the opened lyceum Aan de h. B. S. Is Tot Leeraar in nude Talen in desc Heidenis or. Broos Beno emd. Nieuwe land Voogd Houdt tafe Rede voor Den Nederland Schen journals Tendring. A 50 Millioen Bronze Taatjes Centen voor in did b j de Ruks Muni in Aan maak. Buiten land. Nadere Bizon Derneden of Trent Den Aan slag of Sci ring Edward Viii. A Vertrez Van de Schepen Van de Britschi Home Fleet Uit de Middei Andoche Zee. A fran Rijk Goat Accord met Het Tot Het Houden Van een the Londen a amp a Bargende 23 Dezer. A de Flansche Kamer heft Het so twerp Tot National Satie Van de Wapen industries Aang Nomen. A de pm Asch Van you Han Mou. Bib Laden. Het verde Blad or. Comyn up reeks middens and Moed in. A Allerlei Uit Nederland in Het Buiten land. A voor Den Zondag. A Kerk Dienstel a personal a. A mag Netjes. Het verde Blad . A Hist Rische figure. A Handel in nil Verheide. A Sponen West Ridden. A radio programme s. Het Vyde Blad Van nude Dingen in Geden Dagen. A Eigen Wize Liedes. A a ter Dasche Acou Stiek. Door Abr. Exodus. A Bridge in Schaar Ubrick. A letter Raadsen. A acad Mische Examens in Nederland. A Jur Dische via Genius. Het desde Blad de Renode in de Kinde courant. Post Tuchten Uit Reis arrive Erde Vrydags the Thuis Reis de a be Devalk Jodhpur. a a Nachtegall Quot is Hede Morgen Uit Batavia Naar Holland Vert Okken. a a Daiak Quot is Gisterek the Jodhpur Aang Komen. Sex p. N. voor land Raad Gens Verdu stering Aneta sent Uit band eng Dat de Geweken Leider Der p. N. I. Gatot Mang Koep Radja voor Den land Raad the band eng Zal Gerecht Stan Gens Verdu stering Van een Paar Honderd Gulden ten Adeele Van Eenige Dag Bladen. Bella age heft Reeds een Beken Tenis age Lead. Vorster like gift Naar Aneta Uit Buiten Zorg Verne emt heft Levrouw de Jonge Pericht on Vangen Dat princes Juliana een be drag Van / 2.500 Ges Honken heft ten be Hoeve Van Het a. S. . A Quot. A whet on Dekende Tege Moet Quot be schilders door Den Malang Schen Kunstenaar Willem Van Der Doe Welk Doek. A goals j Gisterek Reeds Mel Den bested is of Mede the Dingen in de internationale Teberian ter Teleg Eneid Der elude. Olympiade Geen a schools tried Quot in de . Beer Effendi de Onier Wys beg rooting Lezen by Hopewel de re Geering de door Het . Gevo Erde propaganda voor de Neutral school Geens zins voor Haar revening Wil Nemen Kan by Deze Actie Van een be Aalde Vak vereeniging Toch Niet be Schouwe Het begin Van een schoo Stryd. Het Gevaart voor een Der Geyken Strind on Staat Erst Wanner men Deze Uit Breidt Buiten Het Kader Van een Actie Van een Vak vereeniging Aan een Der Geliske Uit Breiding Zal de re Geering Van Haar Kant Niet med Werken. Over Gens Kan Herby Worden Range weekend Dat it by Geh Ouden esp peking Gebbeken is Dat Het Van Het . Geens zins een Voo Stander is Van een propaganda voor de Neutral school Van Nega Tief Kara ter . Een propaganda Welke gooral Geverd word door Aan Vallen of Andersen Wenden Het Betre Urt Eveleens Dat by Deze propaganda Hier in Daar on Juister Zyn geez id in Het heft Maat Regelena genome of een Enander in de to Komst the Vermi Den. re Geering Zou Het Betre Uren Wanner Het Geber de Aan Leiding Zou even Tot Het Trengen Van de controversy Buiten Den Eigen waa Brinnen by Zich Tot duster peeled. By Stem in met de of perking in Het . Dat een Voo Schrift Haie Royds Dat Elke Vorm Van god Dienst Buiten de school Moet Boyven Juist een schoo Stryd Zou Ontke Tenen. Naar Aan Leiding Van de of perking Van Eenige Leden Dat Wys. Mits Zonder Wang ook Aan Neutral Scholen be Wensch is word medea Edeell Dat by Het Ope Baar Onde Wijs in de Mogey Kheidr daa toe is voor Zien Doormat of Het Lee plan 2 Uren Zyn open Houden voor door de orders Gewe Schb Kostelos

Search All Newspapers in Jakarta, Jakarta Raya

Advanced Search

Search Courier

Search the Bataviaasch Nieuwsblad Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Bataviaasch Nieuwsblad?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection