Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Bataviaasch Nieuwsblad Newspaper Archives Jan 20 1891, Page 1

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Bataviaasch Nieuwsblad (Newspaper) - January 20, 1891, Jakarta, Jakarta RayaBatavia sch Nieuwe salad. A. 1891 a. 41. Dinstag 20 Januari 6,1 e Jaa gang. Redact eur p. A. Daum. Kali Cesar no. 23. Telefson Nummer 119 in 522. Abo nement per 6 Aanden f 10. And Vertenten voor de Viuf wooden 20 cents. Uit Gevers g. Kolff & co Kali Cesar no. 24. Telefson Nummer 110 in 504. Verste Blad. Dit Nummer be Staat Uit twee Bladen mails in Januari. Suiting Aan Komst Engels he. 23 s9 Franche. 1731 24 Secru Mutche 2027 2128 maa stand in Januari. L. K. 3. N. M. 10. E. K. 17. V. 11. 25. Temper Tuur Waar Neminger the Batavia. Waar Neminger Van 19 20 Januari 1891. Maximum temper Tuur 83.3� f minimum 73.7� f Gemi Delde 78.5c f 1.2� the Hoog Hoe Edelheid Evallen Regen 0. My. Vendue in. To Pahng 31 Janna i Panda Jaderen door Tan Yan Goan v. A Dond Erdag 22 Janna i. Toko Daret Rij Swink door Van d d Abeelen & co. Panda ordered Meester Cornelis door Law Tjeng Hojeij. Eie Cutia big a. Haymacher Pega Saiia door Dumoulin. Fri Dag 23 Januari. Panda Olderen paneer Senen door Law Tjeng Siang. Toko Vao Den Abeelen & co. Zat Erdag 24 Januari. In Het Venn Lokeal. Over Den Diestal. Win Zion Het Niet teens met Den Inlender Van Het Btu Public Teit in on Blad Van zat Erdag. Onset Winfeld Hadden ook numbers Der Ges Tolen Banki Jetten in de Mal Eische Bladen Republic Herd molten Worden Maar be Hadden Aan alle Muren in in alle Wicken Van Vreede oos Terlingen in in alle Kampong Range Plant molten Worden overal in India Waar Nederland sch Endisch Bank papier in of Loop is. In zest men Dan Zou Wellich de Dader Riende Hoe Streng de control was Uit Vrees voor ont Dekking alle Bil Jetten verb Rand in daa door alle kans of ont Dekking Van a fun Persoon Vernie tied Hebben. Wenlu Deste beter. Dan Zou big Reeds Zion Ges Traft door Het neutralise Eren Van Devrucht Van Het mind Riff Maar Het is Niet Aan the Nemen Dat de be Drijver Van Zulk Een Daad Den Koste liken tied de Beken Sheid Der numbers Onge Bruit last Voorbij gaan. Hoe Dit zip Het Dekende Feit heft de Aan yacht doen vestiges of de Behan deling Van Manget Dekende Stu Ken ten Post Antone Tewel Nevreden in die Levert of levered Althans Zeer Zeker Geen Voldo Enden Saarborg of voor Een Behonor like . De Manget Dekende Stu Ken voor de Herschil Lende Kantorek die Des Morgens Vroeg Vathier moisten Verz Onden Worden Werden Reeds Des avoids the Voren in de ver Chillenden Takken gedman Welke of de Gewone Wize Ges Loten in Gep Lombeera in Het Vantoor Werden Ach Terge Laten. Eiken Oppasser is Deze Wize Van Behan de Ling Benenden Het is dus voor Zulk Een in land sch beam be Zeer Germak Keljik Zich in Het Vantoor the Laten Ops Luiten of Wel Zich door Gewone i Braak Van de Manget Dekende Stu Ken Meester the Maken. De Lataste Alinea Van Art. 163 Der Huis Houd Elike voor Schriffen Van Den pos Dienst Over Manget Dekende Stu Ken in Het Algereen hand Elende Suidt de Stu Ken Worden Genu Rende Den Dienst tied in Een Afton Derlicke Berg plaats in big suiting Van Het Vantoor in de Brandfast of Geld kist de the Verlenden Manget Dekende Stu Ken be Hooven dus Nadat be Tot Pak Ketten Zion be Markt Dan Wel in Kleine Zakies Ges Loten be duende Den nacht in de Brandfast Georgen in Erst Kort voor Het Luiten Der Post in de Post Akken gedman the Worden. Zoo voor Het personnel Van Het Post Vantoor de tied daa toe Tekorte was Hadden Maat Regelena Ter yer Sterling genome molten Worden. Nimmer Onder Geen voor Wendel is Het ver ant word de door Het Publik in de Schat kist Aan Den pos Dienst Soever troude Aang Teeken de Stu Ken Aan Germak Keljik the Volvo Eren die Stal Bloot the Suellen. Als no hot Post Vantoor the weltevreden be Sloten was Werden de Sleutel Van Dat Vantoor in die Van de Brandfast Saarin de Plo Beer Tangen Dewaard Waren Aan Den chef Ter hand Gestely. Aarom Kon de Sleutel Van de Brand Kast Niet in bearing Bliven big Den oud Stan we Enden amb Lenaar die Toch Den Volgende Morgen present Moet Zion of de Posten the Luiten immers Hetzel de Artizel 163 Schrift voor de Behan deling Van Manget Dekende Stu Ken mag Nimmer Aan Inland sch personnel Worden Over Gelatin in ten Allen tide Moet Kunnen Worden Mitgem Takt Onder Het Behler Van Wel Ken amb Lenaar Eenige in de Behan deling Van Manget Dekende Stu Ken heft plaats big de regeling of Het Post Vantoor Tewel Nevreden was Het Niet to Gelink Den voor on Amite Naaran the Witzen. De oust Aan Rezende amb Lenaar heft de Posten Ges Loten Des avoids in Verz Onden Des Morgens Maar Alser Een mocha Worden Zal Hij Zich Uit Den aard Der Zaak Ber Oepen of Het Feit Dat Den Geh Eelen Lusschen tied de Sleutel Van Het Vantoor in de Brandfast in Handen Van Een Ander amb Lenaar Hebben be rust. Het Vantoor Moet Ter Behan deling enter ver ending Van de Posten dus Lusschen Vieren Viuf Uren s Morgens Worden Geo end. Geschiedle Het Ter hand Suellen Der Sleutel door Den chef Aan de Dienst duende amb Tengren per so Olinjk zoo Dit Niet al tied Het Reval was Moest Uit Den aard Der Zaak Een Bedi ende met de Ber plaats Der Sleutel Berend Zion in be Stond dus voor Dezen de Morgeli Jaheid ged Uren de Den slap of de Awe Zigweid Van Den chef de Sleutel Machtig the Worden in ver binding met Anderen Berend met de Wercza Ameden big Het Post Vantoor in Den in Houd Der Postoak Ken was Dan nets Gemake Elisker als Het Kan Toor de Brandfast in de Takken the opened de Manget Dekende Bieven Geneel Teliak Telich ten in Zowel de Takken de Brandfast als Het Vantoor opine us the Luiten de de Tangen in Het bin Touw had men voor Het Grippen Het Weg Trengen Van de Post Akken Naar Het station weltevreden Geschiedle per Karen steeds Onder Geleide Van Denzel Den Oppasser die Een expedite Boek big Zich had of Dit voor de ont angst Der Post Akken door Den conduct eur the Laten after Kenen. Het Aan Witzen Van Een be Paulden Persoon voor Het Weg Trengen Van de Post Akken was Mede Een . Immers die Persoon had Geweken Dat ook Hij Dien Bew Usten Morgen de Post Akken voor Arjeh Moest Weg Trengen. Als Hij Queens Berend was Gewe est met Het Feit Dat in Een Dier Takken Manget Dekende Pak Ketten met Geld a Zwezig Waren had Hij Hei Melisk Een Paar Lood jes Kunnen be handheld Heb Ben Echter Dat die Lood jes a Schoon Den Vorm Der Beide Aan Den Plom Bertang to Roziene Feuille ton. Clara Wildena. roman door Nyji sri. In Aarom Het spook the the so Karadja. 19 ver Volg Het As bomber Weer. In had Juist Den Dang an Van t Over genome in Wilde de Nijst nit de Koe Koussan in Den met Veroche Bel Egden Mand Sheppen Optat of Zoep die even Naar binned was Geagan of de Lampen Opte Steven Niet of t Eten be Hoede the Rachten Toen in Een slaps Een Lange gestalt Het Hood in Een Doek behold de Achter Deur Van Het Hood Gebow nag Uit gaan. Get was Meir on in Herkender Haar a Adelija of Schoon be Haar angelic it Bedet had in Geen Soffen Aan Haar Bruine Voeten Droeg. Schouw Keek in Raar All Kanten Heen Stak t erf Over in opened Het Poortje Dat Naar de West Elike Koffie Ninen Lei de. Myn Verste Gedacht was Opte Vliegen in Mij sheer the Waar Chuwen Wantik was Ervan Over Tuigg Dat zip drop uitting of hem the espied in. Big Nader Nizien be Sloot in de Zaak of Haar Bloop the Laten Daar Het Toch the last was enals Levrouw but Zag Dan Konik Myn Matten Hier Voo goed of Rollin. In Vervelde oae Cep wat in zoo even ont debt had. A nacht Wilde Geen Eide Nemen zoo bang Waren win voor de Gevo Gen. Doch nets Geber de wat Onze Vrees Rech Vaar Diode Alles Ging in de Gewone Orde a Jan gang. G mid Dags Dee de Pak Yoesoep de Onde Tuinman ens tree Dat Hij Onver yachts Pericht had on Vangen Dat Zyn Zoeter die Aan t Ruidera Rand Wounde Geva Arlick Ziek was Gelorden in Hij Den Volgende och tend Heel Vroegop Reis Zon gaan of Haar Opte Zoe Ken. Win Waren als nit de Wolken Evallen want Het was de Verste Maal in Zion Geh Eele Leven Dat Yoesoep s Vader so Karadja Berliet in win had Den hem Novit Over Zinc Bloedle Ranten Hooven Spieken Toen win Den Bode die Het Pericht had Over Debracht Ca Der Wilden Nitro Oren Wist Niemand Waar Deze Geb Leven was Hajj Moest Zeker Ormid Dellick Weer Vert Okken Zion a de nude Kebon bad Hette Druk met Zion Tot de Reisom on the word the Stan. Hij speak Buiten Dien Novit Meer Dan Boog no dig was. Hij ver Troken beef Tien Dagda aft Zig. Eide link Kwam Hij Trug in Bracht movie Gesch Enken voor on sane zoo Dat by Allen Waren. Voor me trouw had Hij Een Mande vol Zeld Zame Schelper Aan Het Zee strand Verza meld. He Bracht be Voo Richtig Naar binned in ver Toede Wel Een Nur in Haar Kamer s avoids Vervelde a Yoesoep on Dat Zion Snater Gest Orven was in hem Alles wat by Bezat had Achter Gelatin. Eenige Dagen later Zag men Mij sheer Hagen s Morgens Niet Taai de Koffie Ruinen gaan its wat nog Novit was Geberd voor Hoover in my seder min kinds Che Jaren Herin Neren Kon. Hij was plots Ling Zwaard Ziek Gelorden a lag Hier in bet Zelfo bed Waar in de Nonna do Ipoh Ela Apt. Wat Levrouw ook Zei nets Kon hem Ewegen Naar Het Hood Gebow the Venhuizen. Levrouw Scheen in Heele Maal Veran Derd. Geen Ankelen Keer Zagik Haar Troeger de Kamer in Het Pavil Joen Bot Redeo in beef to Hier Dag in nacht Niemand mocha Haar Man Oppasser Dan zip in a Yoesoep die Toch Een Echt Orang Goen eng was in Wien Alles behave zen patrol ver Keerd in Zion Banden Stond. In Wist Niet wat in Van Dit Alles de Ken Moet Doch in ver troude Levrouw Niet steeds Kwa men Mij de Woor Den Van min Overleen Oom in Denzin Ken die Pekoe in de Rivier Kan men bed Niken Doch Het Hart Van Den Mensch is Niette door Ronden al zit Het Niet Diep met Den Dag Werd de Ziekle int Nuschen Haviger men Kon Den Armen Man Tot of Het Achter erf Waar de be die Den wooden Hooven Kermen in Idereen Zei Dat by Het Niet Lang Meer Zon Maken. Get Ngeluk Wilde Buiten Dien Dat de Dokter Van Tel Hrang voor Renigen tied Naar Batavia was Geagan zoo Dat Mij sheer no Zonder genes Kundiger Behan deling was. Teens of Een avoid Toen Meir on de lick Efeager even had Verbaten Sloop in Gauw Naar Het Pavil Joen want in ver Langde or Naar of Mynheer die steeds zoo goed voor Mij was Gewe est nog teens the Zien. De Deur Stond of Een Kier in in Trad Zach ties binned. Hoe Schurok in Toen in Den Zieke of Het bed a Uit be Street Hij was zoo Verma Gerd Dat men hem naut Eliks i Het Abo nement of Het Batari Asch Nieuwe salad Ingrande met Heden Tot 1 Juni 1891 Kost f 7.50. Nieuwe a Bonnus on Vangen Het Nieuwe Feuille ton Claka Wildena Tan Fahet begin in be Komen Tegen Bealing Van 35 cents Een exemplar Van de i Dische Scheu Kalender. De Uit Gevers

Search all Jakarta, Jakarta Raya newspaper archives

All newspaper archives for January 20, 1891

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.