Page 1 of 23 Apr 1923 Issue of Bataviaasch Nieuwsblad in Jakarta, Jakarta-Raya

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 23 Apr 1923 in Jakarta, Jakarta-Raya and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Bataviaasch Nieuwsblad.

Browse Bataviaasch Nieuwsblad

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 23 Apr 1923 Bataviaasch Nieuwsblad in Jakarta, Jakarta-Raya. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Bataviaasch Nieuwsblad (Newspaper) - April 23, 1923, Jakarta, Jakarta RayaDit Nummer be Staat Uit twee Bladen. Houd. Van Het Verste Blad Neuws. Muzicek Booneel. Stars Neuws. Handel Verheide. Telegram men. Off Icielee Gerichten. . Ostvang Dakon Agenda. Van Het Tweede Blad Bieven Uit Nederland Nederland sch Neuws Buitenman Dascil Neuws. Handel Verheide sport spel. Voe bal. Telegram men Uit Bladen. Cable Kams. Off Icille Gerichten. Fruii.l2ton ver Volg Anno inl3 m. 118 a sets �3 april d23 Trisci fint Zonen fees Dagen . / 7.53, for. Per Post f9, Buiten f 12.50, per Kwa Taal big bureaus Der red Actie pasar Bare Zuid 43 Tel. Weltevreden 2888 Histel. Mtg. 93. Telegram Adres Nieuwe salad weltevreden . f. H. K. Eat libero Verste Blad direct eur o. Molenaar i it. L. a Uit Gevers masts Bupp weltevreden Adver Tentie Tel 2887 j Bonn Menten 3kb Tariff voor advert enties 1 30 wooden f 3. Elke 5 wooden Meer / 0.50. Regel Tariff / 0.40 per regal b 5 Abo nement Belan Griske Korting Nederland Puauea Rares Vantoor de Globe the Amsterdam . Pranger Broniek. Van zen redact eur de Ingeni eurs positive. t begin Van april Public Eerde de medea Eslingen Mij door prof. Klopper Een interview gedman Over de positive Van Den Ingen eur Meer t by Zonder ver band met de Hansen Der St Denten Van de Tec Nische Hoog school. Vond de Loc. Van 10 Dezer Een Artizel is de Studie voor Ingen eur thans Saarin de Schrijver de Heer b Volkers Tot Zeer sombre conc uses Komi. Waar prof. Klopper or ? Sci i. Men Ziet Een Rij hoop Revend Cordeel Ini c?.n Reni eur met Lange i Dische prac Wjk. Men diet a Rabij nog t log the Louden Dat band eng 1924 Wellich Een " Ingeni eurs Zal a Leveren dus Een Zeer Getal. Norm gals Het Ging spechts of h of Niet Wens Heliske Der Studie the Ano eng men heft Dan de positive Der Irhie i e or eni eurs the Beoo Deelen age Moed a " Dic Der ins Nikurs Het wat de bereft heft de i Heer Volkers Het Vermis. De re Geering Dragt Naar Berend de Helft Der exploitative Kosten. Uit Den aard Der Zaak is thans big Het 3e Jaar nog Geen quivere Kortenber evening the Maken Het last Zich Aan Zien Dat de Kosten per student spechts Onge veer a verde Cullen be Dragen Van Het door Den Heer Volkers Geno Emde be drag de halve voor Het Gou ver nement spechts a desde Darvan. Het is vol Street Niet Zeker Dat men .ll 1 Aller Erst plaats Zou even Aan hol land opel Eide Ingeni eurs die Daar thans of Wach Geld loosen. min Verste Artizel Werd Reeds of Gemert Dat Uit Het Feit Dat men of s lands Kosten Gene Ingeni eurs Opl Eiding heft Vangen Geen Enkel Recht of Plaa Tsing stands Dienst Kan Worden Gebase erd. Gooral Niet Waar Een Uig Eonden Inge Niemur groote be Dragen Kost Aan Reisen Uit rusting Welke big de Ben Oeming Van Dische Ingeni eurs Worden be Spanard. Gooral Hierom Zion Goe Kooper. Meen Hiermer Over zoo Veel Het Moge link is Een ant word of de of Merkinger Van Den Heer Volkers the Hebben Gege Ven. Behrij Peliske stemming. de ind. Court. W. J. A word Onder Handen genome Over min Artizel Var. Dinstag , Saarin crities unto Pfende of de Tondu Lebare Actie Welke Den Laats ten tied door Aller Belang word Geverd. De Vanval Der ind. Court. Waste Rachten Gege Ven Het door Geno emd Blad ing Nomen stand punt. Met Heet Dat Het Blad Over mine uits Raken Verstell Staat Dat Benz Indig Ben god Dank de Hemel beware voor Jour Alisten met Merzi adige meeting Een Slechta psycho Loog Enz. De Berchul dining Van Leaai Van Den indo Milit air zip spechts als curios Teit he Roaald Doch Blieve Verder Obean Twood Welik Geloof Dat de ind. Courant Niet Al the Royal Moet Zion met Hare ver Bazing Alk euring Indian me Niet Al the Zeer Vergis Zal zip de Maaste to Komst nog Een Flink Kwa Tum Van Beide Arti Kelen no dig Hibben Dan is Voorhi Chige consumptive a Adaam. Met Blad Zal Wel Nizien Dat de a Braak Der links Che Groupen Gest dig Voort Goat Dat Gelli Derijk Meer Deren Zich Van Den Vleugel Cullen los Maken. Gooral Dat Deze same Leving de or Ganis aties Worden Zeboren Welke no dig Zion of de links Che Groupen the neutralise Ren. Men Moet Niet verge ten Dat Verr Eweg he groot Ste Deel Der same Leving voor Gema held Rustige wikkeling is. Men Organis Eert Zich Daar Niet zoo Vlug Alsop Den zoo Militante Linke Vleugel Dit Geest Aan Seelal Het voor Deel Van Het min of Meer Verra Send of Treen Van Den Wersten Klap waa Rop Niet a Adelija de promote ver gelding Komi of Dat de Andere Parij als Regel Erst Den Vanval word Zeboren. Novern bar 1918 Bracht Bina Verras Singen de Daaron Geol de organi Satie Van rechts Markt Gene her Haling Fri Joel onto Gelink. Sam Koperberg die Hier Juist z Stimus Leerender Roep Erie Den Heffen win de Roode Vaan had doen Hooven Stope die Vaan water Vlug Wegen deed also t Maar Zion Zak Doek was Gewe est. De Suiker Bond be Aalde 1920 Zion groot Succes door de Flink door Voerde Over rom Peling Der Niet Georgans Seerden wer Gevers. Daaron Werd de j. S. A. B. Geboren. Tot twee Moest de voor Zitter Van Den Suiker Bond de Voort duende Ned Erlagen Kijner organi Satie Erk Ennen. Men Ziet Hoe Den Laats ten tied de Katholi Eken Zich beginner the Organis Eeren ook elders zit men Niet Stilen Gene Gewin Zig de stemming Jegens Het . Begin door the Komen. Men Herin nere Zich Omer Kingen Van Hout vesters Nis aties thans de Uit trading Van Den pand Guisbond. Of Het Goat Goedl nude splitting Aller Belang Dat inst de Van Gene quiver Militare Actie the Soeren door Het . Of Slee Touw is genome. De Nieuwe Militare organi Satie is Eren zoo Zaler Lang Alerhand nog Wel Meer Komen. Het organisms is als Liet mensa Heliske t beat Zich de anti Lichamer die door de Werking Der Schad Elike stiffen los Komen. Men Weet met half Welk Een Macht Aan Gevel voor rust voor Orde de same Leving is Ope hoops t is Maar de Traag of men Haar to dig Weet los the Maken. We Zion Pas t begin Reeds no Geest links big Elke be Bertenis blink Van Ziek Elike Gevorg Van t ones Tempe Gevel Dat de Tegen Parij Zich Organis Eert. Verhaal men zip Niette Royal met Het Spaien Van emotive Erzal no we teens Meer Teleg Eneid Zion of ver Bazing Uit the Spieken. Waar Zal men s heels Naam Mee molten Ein Digen als de and. Courant Reeds big Dit Kleine Tegene Albertje begat the Werpen met invest even als de Deschu Leiging Van Leaai Erie Den last Het spel Kalmite spleen. Over Gens. De and. Courant Deweert Dat Niet Het . Van 0.a.8, Schuldis is de alg. Verga Dering very Herp de Meer Bezad Igde Actie Van Dit . Maar. Het Bat. Nobl. Van die Zelf Den Dag Oertelt Een Onde officier Dat de Schuld big Het . List i z. Litho Gische Lee gang Buiten Zorg. Naar men Meede Elt Zal thans the Buiten Zorg Evenas de Stijns Den Kath. Socia Len Bond Allier Een Litho Gische Leer gang Geo end Worden door Pastoor Sternenberg. De Eversle curses Zal of 2 Mei plaats Hebben de Aula Van Het Gebow Der busters uis Ulincy is voor Idereen tongan Keljik. Vangen Boe Werken. E. Temple Thurston. Beto overing. A. W. Bruna Zoon s Uig. Mij. Utrecht. /. W. Croes. Lees Leer Boek Over Ned. Oost indic. Deel len2. Blan Ewaardt Schoonhoven utrecht. Klootwijk Malabar. Naar win Verne men Zal de Draa Delooze Dienst Lusschen Nederland indie Den sen Mei Geo end Worden. De Alge Meene. Naar Aan Leiding Van Pericht Van a Ter Dag Over de verhoog ing Van de Uit Kee ring Van de a Gereene Van 40 Tot 45 pct. Ver Zoet de Nill Mij Mede the die verhoog ing nog Niet office eel vast Staat. Erst Moet de Besl Issing Van de Arron Disse menture Cutbank Worden of Gedacht Taarna de Nill Mij Een Enander per Adver Tentie Zal Berend Maken. Tot Hoover de Mede feeling Der Nill Mij. Win tee Kenen i Erbil Aan Dat Onze Gerichten Van Dien aard Waren Dat win Gerech tied Achtien Niet Aan Het Feit Der verhoog ing the twi Felen. Uit Het Boven Strande Blip it de Versac Tingen Der insiders Eveleens die righting gaan. Cen Suur. Het Van Den pos Dienst dealt Mede Dat Blickens Van Het internationale Post Ureel the Bern Vangen Pericht be Dert 15 february de Bieven packet Post zen Dingen voor Anatolie Kein-azi6 Aan Cen Suur Onde Worpen Zion. Alleen correspond Dentie Het Turk sch fran cd Tali Yansch of Enge sch is Toegel Aten. De test Van de Bieven Moet zoo Kort to Gelink guide like Taal Gestely Zion. De Gewone Manget Dekende Bieven Moe ten open oms lag Worden Verz Onden Ter will Het Adres Van Den a fender of de envelope diet the Worden Vermelda. Reval Van Aan Houding word Geen Resti Tutie Verleene Van de Gehaven Porten Ter will eve min Eenige Geld like Aanstra Keljik Heid a Navard word voor Een door Den censor Aang Houden Stuk. I. E. V. Kwee school the band eng. Onze redact eur the band eng Schrift Dezer Dagen Kreege Inage Van Het rapport Uit Debracht Over de 4e Klasse schoo Jaar 1922 23, Van de Kwee school Van Het i. . Het cantal Lee Lingen bed Roeg big t begin Van Het schoo Jaar 34. I Erbil was a Man be like leering Zonder Voldo ende Voo Ropley Ding Maar die z Uit erste Best Zou doen Omer the Komen. Door Van Den direct eur Der school Kreege Hij Een be trek King Aan Een internat Tegen Rij Kosten intoning Een Salaris Van f 25. Hij Zante Echter och door Gebrek Aan Iver. Van de 33 trouw Elike Lee Lingen Waren or 20 of Kostig Van a one 11 Van die 20 Haa Den Haar diploma. Van de 13 Andere meshes of Kostig Van diverse indic Tingen Kregen 12 Het diploma. Elf Van Deze Ges Langden Genoter de Speciale Opl Eiding voor uits Luiten of de Kwee school. Voor Vele Mann Elike indo europ Eanen is big Het Onde Wijs Zeker Een to Komst. Kan Aan Dit ver slag nog Het Volgende toe Woegen men diet zoo spot dig to Gelink Een Nieuwe Gebow the Hebben Reeds thans Dreist de groote to Loop Tot parallel Lassen the Cullen molten Soeren. Het Gouvern ement Zegdel help toe zoo Zal of Zeer Gunstine condition Een terrain Aan Het i. E. V. Worden age Stan. Indus Schen heft men Van Het Gouvern ement ook no dig Gene toe egging Dat Uit a Der fond sen Hyp theek Kan Worden Verleene of Den Bouw to Gelink the Maken. Deze toe begging last Jammer Genoer of Zich Rachten. Mogen wider big Dezen nog teens Aan Herin Neren Het Gouvern ement Zou Hier of zoo sympathies be Wize Kunnen helped Het Goat Hierom Een groot Het. E. V. Verdiene Dien Stern Alle optic then. Den Loop Van Het cur Susjnar Werden nog 4 Lee Lingen Aang Nomen waa Rvan or 3 met Succes Aan Het examen Deel Namen. Tot Deze Ges Langden be Hoort 1 Man Nelick Candida at ook de aug Swezene was Een Man Nelick can Didat. Deze had Holland z Opl Eiding Genoter had Daar examen gedman was age Ween. Danks Zion Opl Eiding Holland Aan Beveline Van Den Heer Van Der Steur Bleek Al spot dig Dat Hij Niet instant was de Lessen the Volgen. Over t Geneel genome mag de week school Nevreden Zion Van de 38 Lee Lingen Der 4e Klas slam Den or Dit curses Jaar 20, Wel 4 december 22 april. Zeker Cullen de Komender Jaren nog beter resultant the Zien even Wanner Bibit Uit Eigen week Tot Vollen Wisdom Zal Zion Geri Jet. Dat Stern Vel Erlei Vorm Van gouger nement Swerc urgent is Kan Niet Worden ont Kend. de Weiste plaats is bet Ere be Hui zing Een Gende Eisen. De Wate Leiding Van soc Rabaja be Strongen. De Buis Van de Sora Bajasch Bro water Leiding is be Weken big Sidho Adjo. De to dem is Ter Plaatve Zeer slap Vermoece link heft de trekking Van Den Grond de Barst de Buis Seroor Zaat. Het Ngeluk had Naar we de Nwe Soer. Cd Lezen plaats of half Zeven Des v. M. s avoids of 9 our was Het Heistell Lings Crk Gereed. Dharna Durde Het nog Geru Imen Vijil Eer Het water Weder Normal Kon test roomed spot dig was Echter de Druk Weder Voldo ende of de Geh Eele stad de Kranen the doen loosen Terwil nets Anders Kon Worden toe Geverd Dan Hetge Zui verde Rivie water Van Liet Pom station Gagel. De hels Van Hertog Adolf. Naar win Verne men is Hertog Adolf von Mack Lynburg Zaterka Middag Al. . Gansbergen Raar palembang Vert Okken. Aan Boord Bevolden Zich ten a Scheid vice Admiraal Umb Grove de Herren Van Der Lindeen Wesselink direct Euren . de Heer Helferich. De Nieuwe Volks Raad. Aneta vers preide zat Erdag Een com Munique Dat de Nieuwe Kies Recht regeling voor Den Volks Raad Het cantal Inhee sche Stelt of 30, Tegen Bertig Anderen plus Den voor Zitter. als Het Pericht Suidt is Het onto Luedig daa door Juist. Win Hebben Reeds medea Edeell Dat de be Doeling Der re Geering is Den Volks Raad voor looping spechts Uit the Breiden Tot 60 Leden Tegen Een maximum Van 75. de Nieuwe Staat regeling Aang Nomen. Die Uit Breiding Zal Natu Urlik Niet plaats Vinden door Maar met de Goering Der Nieuwe Kies Recht regeling. De Zeitels Den Volks Raad Cullen Dan Elij Keljik verde eld Worden Over Inhee sche Niet Inhee sche Leden Waar big zoo Veel to Gelink Het Stelsel Der even re Dige Zal Worden be Volga . De Zeitels Worden verde eld Naar Rato Van Het cantal Zielen Dat Moet Worden. Aan Inland sche Zajde Cullen dus de me Este Plaa Tsen Worden toe Geweken Aan de Javann Roenda Nelezen male Eisenz. Aldus de planned. Het i Jet Niet be Wensch daa Rover Verder Uit the Widen Komdat Het twerp Kies Recht regeling nog Niet Defin Tief is vast Gestely. Als Het Den Loop Van Dit Jaar big Den Volks Raad word winged Send Zaler nog tied Genoer Over liven of Het Nadere be Schouwink the Nemen. Kolo Niale school the is Graven age. Tes Graven age voor Meisles Rouwen Aan Het Westeine de Jarver Gaderina plaats Dezer installing. de Vocature we Gens period eke aft Reding Vertrez Naar India Van Het bests Urslis Meir. Van Over Veldt Biekart Werd Gek Ozen Meir. Van Bereston Tromp. Over de Wize Van Het Soeren Der propaganda Het Meer Beken Sheid even Aan a school Werd door Eenige Leden Een be Zachte Wisselink Geverd Welke Tot resultant had Dat Het be Stuur big Motie Werd Een propaganda Fonds the Stich ten waa toe Het toe egging deed. Over de details ctr Riende Dit Nieuwe punt Van wer Kazam Heid Zal Het be Stuur Een schema Antwerpen end to Verder Uit Werken. Dharna Werd de Ledever Gaderina Ges Loten door or. K f. Creutzberg direct eur Van Onde Wijs Eer Dienst thans met Verlo Holland Verto Evend Een Korte i Leiding Geh Ouden Over Het Ondein is voor Inland sche Meisles. Een. Mop. Onze semarang sche correspondent Schrift Werd de voor Zajde Van Het Dag Blad Der communist Ische Parij de sinar Hindia voor Een groot Deel be slag genome door Een of prep Van de p. K. I. Aan de of r a g Desa Desa Dan Orang Kampong Kampong of Zichte Sterken voor Een Komender Strind want Samnoen Warsono Waren Dien Morgen voor Den resident Boden Het Kon Niet Anders of Dat Moest met verb and Stan. Frijda Galvond ver Scheen de Emo Peeschek Bladen Een Aneta Pericht also die inter Neering Bina Een Mitgem aate Zaak was Dat Pericht was of Kostig Var islands be Zajde. Zoo als be Zed ver Scheen Het Verste be Richt Geno emd comm Nis Tisch Organ Reeds a Adelija a am Mij de voor Stelling Van de Zaak zoo Verd acht voor Dat Het Jelfs de Meite Niet Waard Vond of informatics Uit the gaan. Het Der oud Zou of Zion Hoogst Een half our Duren Omha of Elf was Samnoen of 11 our Warsono Boden. Indian or Terkel Ink Een Reden Van Onge rust Heid voor de bet Rokkanen had Bestman Zou Het Pericht Veel posit Ever Hebben be Luid want Gewood Slijk Begeest zichs3maoen of Onge veer 12 our Naar Het redact Ebu Reau ener Besmond dus tied the Over of Het Blad Van Dien avoid precise Mede the Deelen water Gawande was Gewe est. Toen de Maudara Maudara Bergsma Tan a Lakka of 10 our s Morgens Boden Waren voor Een verhoorn of Punten was de sinar Hindia de Uit gave Van Dien Dag Wel Staat Mede the Deelen water Zou be Beuren. Het Leek Mij Aarom toe Dat Weer Hetzel de spel Letje Werd Verto Ond Dat Den Laats ten tied maker is of Geverd. Tot drive Maal was Den resident Schroif Teliak of Een Ond Rhoud Verbocht met be paling zip Ner Zieds Van Het our Van esp peking Toch Werd Het Tel kens voor Gestely also de lie Den of Dekende Redeen Waren onto Den de inter Neering als be Doeling of Gege Ven. No was Mij Berend Dat of Verdere ver or Laiing the voor Komen Beloten was Der Geliske Verz Oeken the Beant wooden of Een Wize Welke Der Geliske miss Eidene Pericht Geving onto Gelink Zou Maken Dat Het Hier dus Indergaad Een Van Den resident Uit Aanden of prep Petrof Stond vast. Alvorene Echter Lastig the Vallen be Sloot after Rachten wat Het Nummer Van Heden Het Kerstena Owens Dag Zou Gem eld Worden. Ter Cere Van Den ver Jaarda Van Prins Hendrik met Het log of Den Fri Dag was Het Blad.l. Twee Dagen Niet ver Chenen. Wat melded no Het Blad Van Heden Ziemier de Vertalino Van Het Pericht zoo als win Owens Dag Mede Drelden Waren Samnoen Warsono big Den resident onto Den Hetteen win Tanvan Keljik verb and Brach ten met Een Voorneman Hen the inter Neeren. Big Nadere informative is Gebbeken Dat Het Doel was Hen the Witzen of de Nood Zakelis Jaheid Hun Actie the Verz Achten. Het sober Pericht a indigo met Deze Bui tenge Woon Ernstine of perking Jang Kami Bilang tidal Lebec Pada Satoe m o men via at Zich Onville Seurig of Waar de Ernst a lift die men Toch Zeke re ma4 e big z. G. To orangers Zou Mogen Verondes Suellen. Wat is Het Doel Van of Windene of reopen als die Van Owens Dag Toen big Het Drunken Van Het Organ de Onui Soheid Van Het Pericht Niet Alleen Aan de red Actie Maar ook Samnoen Berend Moest Zion ? men Kan or spechts Naar Raden Doch Het Kon Den Heeren Wel teens gaan als Den Jongen Herder die zoo Lang Onno dig Conraad Schre Eude Dat Toener Terkel Ink Conraad was Niemand Het Geloof de de Bezon Nene Het Slach Toffer Van Zion mop Werd. We Hebben Het Reval wat i Thoerig be handheld Niet Alleen als voor beheld Van de mental Teit Welke voor de red Actie Kenmer Kend is Maar ook Omer Opte Witzen Dat Weenig voor behold big Gerichten Van Inland sche Zajde Niet Over Bodig is. Evenas door Serj Pranoto de.i.p. Word Dan Het Aneta Bureau of Den Tuin Geleide mis Bruit Tot ignoble Stere Doele Inden. De Heeren Cullen Vermond Een Waar Chuwing Hebben Gesregen Dat be Zich Geen illusive be Hoeven the Maken of Trent de be Roelens be Cullen or Onset Winfeld Hun person Slijk Voordee Mee doen. Tot Hoover Onze correspondent. Win Kunnen Teg Enover de voor Stelling Van de sinar India de Verz Kering Suellen Dat Het Heusch Geen mop is Dat Samnoen Warsono inter Neering the Rachten Staat. Het Kan Zion Dat zip Dit Maal nog Den dans ont loosen Maar vat Het vat is Vervuurt Niet. Aard Beving big berate. Dond Erdag 19 april the 10 our 30 m. Re Gist Eerde de seism Graaf of Het Observatory cum the weltevreden Een Sterne aard Beving. The 11 u. 31 vol de Een Zwak Kere Den Loop Van de Volgende Dagen nog Een 5-Tal Zeer Lichte Schokker Alle Uit Dezel de of Geving. Frijda Morgen Vonden de Seismogram men Van Dond Erdag Verto Ond Worden Aan . Her tog Adolf von a Mecklenburg die Een Bezzek Aan Het Observatory cum Bracht. Uit de seism Graaf Vonden righting a stand Worden be Kaald Kon . Reeds Worden medea Edeell Dat de Oor Sprong Van de Bevinger de celebes Zee Yelegen was. De plaats Bealing Werd later door de Ber Chen Uit berate be vestige. Het Epicen Trum Bemindt Zich of rim 1700 . Van Batavia Noord Hostel Ike righting . Onge veer 100 . Buiten de Kust Van Borneo. Nader melt Aneta Dat Telegram men Uit berate Aan Toonen Dater Geen Persoon like Ong Lukken Zion Coorg Komen. De aard Beving Durde 30 our Vingom 10 us s Morgens Aan. Alle Arbeider Waren de Minnen aged Bald. Een voor Loopie spectre Toone Aan Dat de min Niet be a Chadid is. Het Hospital Een i Jatal Roningen Zion Zwaard betcha did Andere Gebou Wen licht. De Herst Elde ver binding met Par Pattan Wees Uit Dat Aldamar Geen Nomen Sward be Schade is Seroor Zaat. Vol Gens Het observe thorium is de aard Beving Naar mensa Heliske Bere Kening age loosen. De know Ierien the band eng. De Heer Koot die Terzaken Van de Knoxie risen of Het department Van Gouverne ments Bedrij Ven arrest Gestely is Naar Batavia Verwoerd is Naar Het a. 1. D. Melt Voo Loo pig of Drije Voeten Gestely. Curses Bahama Belanda. Mogen win de Andacht Der Bevo egde autor Teiten vestiges of Het Werk Van Benenden the Djokaj die of de Inland sche Scholen Der 2je Klas Midden Java circus Laires Laten verse Leiden Saarin de Lee Lingen Dier Scholen Worden 2 Gulden the zen Den Naar Een onbekent Gelatin Adres the Djokaj waa voor Hen Enkeles Maan Den tilds Het Leeren Van Onze zoo Germak be like Taal word Gegar Andeer Noch de circular res Noch de Begel Eidene Brief voor de Hoo Den is Onder weekend Alleen Staat Vermelda Dat Het Onde Wijs de ver Sprei Ding Gescheidt door Den curses Bahama Belanda Aan Welk Adres Tevens Het Geld Gez Onden Moet Worden. Mis Schien is Het Perl Ink Bedo eld Maar Het Markt of Den Indruk Dat men de goes Emente Weer teens of Een Goedkoop Manier Geld Uit Den Zak Wil Kloppen. Personal a. Beno emd is Tot lid Van Den Oeweste Rijken Raad Van semarang j. The. Sandberg Admi Nistra eur rending Koe does . Macgillavry voor Zitter planter vereeniging semarang Kedge the Doati Rongoe. Muzicek Booneel. Frenzelas Kamme Spiele. Rudolf Frencl win Ween t Vanous is artist die Alle crities Een Vordig ont Lapent Doormat Hij Haar Elke Gedacht Aan Kunst Banten daa voor de plaats Een stemming West Heel Ink Leven Lustig Musant als Weinig Anderen Hermogen. Toch is Frenzel Zion genre Een Kunstenaar Van be Tsekenis. Heft Niet de Lach de Kunst Zowel als Het Leven even Veel Recht Van Bestman als de train ? is Niet lieder genre of de Planken Toel Aat Baar behave Het Verv Elende verve lend is Frenzel Novit. Een Onver woes Baar goed Humour Jelfs als de Zaal Niet vol seen prestige Glim Lach of Een Guitie Tonteling de Odgen Een Geo Liede Lenig Heid z Flie Gende Blat Ter Figur alte Maal Kost Elike Eigen Schap pen Welke Dezen 62-Jarigen operetta auteur de a Edwige be sgd Bliven Schenken. Eigen Schappey ook die zoo Lang be Naar hem Kijka of Jezell Schinnen Over the gaan. Frenzel is de Personifi Catie Van de freude Des Lebens Het Weldo Orvold Symbol Der Jool de Van de Kitt Elende Krieb Elende Kozieki Gheida de incarnate Der Lach Wekkend . Een artist als Frenzel Doet Meer goods Dan Menig million Nair. Hij Schenot Den menschen its Dat Niet met Geld the Koop is humor. Hij is Een Weldo ener Niet door Zilver Lingen Banki Jetten Maar door de Kunst Zion Opte Roo liken Enze Een Wile Dit is Veel Voorbij Snellens Leven Hun Kwe Llende be Slom Meringen the Laten verge ten. Aarom Geen crities Over Den Man die Deze Tilden Van econ Mische Soevah s Hier Een Roo like Kunst Brent. Zegelen win Liever Zion Komst 1 Al Louden win Zion Werk Beoo Deelen win Louden or Toch nets Dan respect voor Kunnen Gevo Elen. Lemand of Dien left id Zelf vol Morgen Wellich die Anderen nog Weet Opte Beuren Ente doen Schaeren Hij Bracht twee partners Mee Een Novice de Kunst Een nude Dekende. Deze Lataste is Een Wuitsch ver Holland Ste Deen Robert Kelsen. Een Naam die ook Kon Toebe Hooven Aan Een Ambas sad eur Van Den Marken Aan Een fim Ster of Aan Een . Maar de Drager Ervan is Maar Een Talent vol Deco Rati Schilder Een Zeer Brut Baar operetta artist. hem de Verste Hoe Danig Heid Al tied Hooger Peschat Dan de Tweede. Enik Werd Mergiste Ravonda die a Precia tie Weer be vestige Al is Het Dat Hij Zich Van operetta Korist heft Ween Opte Werken Tot Premier Deze present Delooze Kamme Spiele. Hij Spelde Den Apache la main Wel goed. Mis Schien Komdat Hij Dat Mimo drama Niet be Hoede the Zingen. Levrouw a. Kempen de Roos Lusschen twee doormen had voor Alles Een Succes de Femme. Een be Aalde Presta Terkel Ink Kunst Kon zip Niet even. Zip befit Een sympathies be Lieve Zan Stem die Veelma als Deton Eerde. Haar Actie is Al even Weinig ont Wikfeld. Zip Bee get Hood Handen of Convent Oneele Toone Elhanier Maar Ove Rigens sch Rindt zip zoo stiff als mannequin Over de Planken. Seurig Metoi lettered had be Toch la Ligne met. Uit Een of punt Van plastik was Haar dans la main Het Best Al Bleek ook Darin Dat Araceli Jaheid Niet Haar Sterste Zajde is. De drive be Naters Simp Eltjes door Een piano Bege Leid Sloezen Wel . Het Aan Wenige Publik Scheen de gang Naar Den Schouwburg Niette Hebben be round applaud Seerden Harte link Riep Het acted rend zing end Klav Erblad Tel kens Trug zoo Dat Hier Geru Stelik Van Een Wel Verdi end Succes mag Gena and Worden. Stars Neuws. De Gouverneur general. Gouverneur general Verto Eft seder zat Erdag Weer Midden. Heden zat z. E. De Beer outings Verga Dering voor waa Raan Deel Namen de Raad Van indie de voor Zitter Van Den Volks Raad de direct Euren Van Algereen be Stuur de commandante Van Leger loot de Alge Meene secretaries Andere autor Teiten. De Verga Dering word Morgen Voort Ezet. Hul Debliek . Het Dangeli Joksch be Stuur Van Het Plaatve link ver Zoet of name Van Het Volgende Het is thans rim twee Aanden gel Eden Dat de Lataste door de Finan Ciele Commissio Uit comity Werden ver Vonden. Het Geneel Werden or Eenige zen Den vers Reid Alle Beho Orlik Gena a Merkt be Nimmerd of t. Z. T. The Kunnen Constate Eren Dat Alle listen die Uit Gezon Den Zion ook Trugon Vangen Worden. De data waa Rop de vers Chillenden listen Werden Trug Verbocht Ingvuld of Inge Vul Zion thans Verstreken met be Edween is Gelorden Dat nog Niet Een verde Gede Elte Der Uig Eonden listen is Trugon Vangen. Leder die nog Gereke beef Zion list Trug the zen Den Zal Een Dezer Dagen Een Schrift Elike Herin nering Vangen. Door comity is Tot Heden total Vangen f 53.700 waa Rvan f 43 500 voor Het Hul Debliek f 10 200 voor de fee Ste lib Theden Zion bested. Gezien Detinan Ciele Jub ileum Resul Taten Van Vele Klein Ere Geme Enten Zou comity Van Een Grooten Tege Valler Spieken Ware Het Niet Dat win Geluk Kig Cordeel Hebben Opte Schorten Tot Alle listen befit Zion. Waar Het comity Gebbeken is Dat Velen Van non die Hun list Rog Niet Trug Vonden de meeting Zion toe gedman Dat be nog Allen tied Hebben Daar Merken win of Dat de voor Breiding Tot de Veel tied Verein Chat de Lister Der zoo also lust Recht eve Redig Aan de Beschi Bare finance Zal Zion Dat Van Een Volkomener waa dig Slagen Der festive Teiten Ter Teleg Eneid Van Het Jub ileum spechts Sprake Zal Kunnen Zion Wanner a snog rime by Dragen Cullen 2e Wanner comity ten spot Diste Zal Ween waa Raan Het voor de fee Stelik Heden finance feel toe is. De Chine Esche Geme Ente Het . Naar Aneta Verne emt heft Zaterka Galvond . Ten Huizer Van Den Majoor chinese Den Heer Khouw Een Brijee Komst plaats be had a Rabij Een 34-Tal Chine Esche Veree nig Ingen Elk door Een tweet Al of Gevaart dig Den was. Be be Doeling Van Den Heer Khouw was of big die Teleg Eneid de meaning the Hooven Van de Chine Esche Geme Ente ten Aan Zien Van Een Viering Van Het re Geerings ileum. Het resultant was Dat Una Niem Beloten Werd o Aan de Deel Tene men Terwil de chinese Cherazi Range Ween Werd daa toe de Noodie Vorbe Reidinger the Treffens. Boven Dien Zaler Een Uit Gereid comity Worden get Ord Saarin Kop Stokken Uit de Chine Esche handels vereeniging a we Rcd Zitting Cullen Nemen. Inge Onden Medvede Engen. Toko Obuzz gang passer Bare no. 7. Welt. Tel. 1708 w. Verloop Van 2e hands Boeken. . 29mwv

Search All Newspapers in Jakarta, Jakarta Raya

Advanced Search

Search Courier

Search the Bataviaasch Nieuwsblad Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Bataviaasch Nieuwsblad?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection