Page 1 of 19 Apr 1937 Issue of Bataviaasch Nieuwsblad in Jakarta, Jakarta-Raya

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 19 Apr 1937 in Jakarta, Jakarta-Raya and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Bataviaasch Nieuwsblad.

Browse Bataviaasch Nieuwsblad

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 19 Apr 1937 Bataviaasch Nieuwsblad in Jakarta, Jakarta-Raya. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Bataviaasch Nieuwsblad (Newspaper) - April 19, 1937, Jakarta, Jakarta Raya. 113maandag 19 april 1937 5z� xxx canc \ 1 7.50 per Kwh a for. . A a 9 a Bulten Ned India a a 12.50 Adver Tentie Tariff a a a 1�?25 wooden a a 3.75, 1 Elke 5 wooden Meer / 0 75 Regel Tariff a a 0.50 per Regel j. H. Ritman Verste Blad direct eur t g. Molenaar uitoeef8ter . Drukker in ult. Mij. Bureaus 23 Batavia centrum Telefson. Welt. 2886. 2887 in 2888 in Eigen Bezem de in de rubbers Reken is Het Onder Werp Van Menig sapping Verhaal Dat thans de Ronde Doet in de i Dische in Servo Lens in de Hollands he pers. De Man die Zion fiets Versi Erde met een Vlag Besta ande Uit Munti Jetten Van a a 5, is a in Van. Over Zulk een of Allende demonstrate Van de Nieuwe Welveart a neen Over Loed a mag Natu Urlik Niet generalise trend Worden be spoken Maar Het is Toch Wel symptomatic cd voor de stemming die Heersche in de Stueken Waar de Golden Regen Maar Niet Othoudt the Vallen. Want ook Daar Waar de be Volking Geen Waas Geb Ruik Markt Van Het Geld Dat Haar toe Vleit Moet men Toch vast Tellen Dat zip Geen goed Geb Ruik Van Markt een Enkeles Uit wondering Daar Gelatin. Indergaad word Bijoor beheld door de Bouw Van droog Huiskes Enjoo oorts Wel Het een Enander gedman Dat men a of be sparing Zou Kunnen Aan Merken in Het Algereen be spoken Echter Moet men vast Tellen Dat de be Volking de zoo Germak Keljik Verworren Gelden Weer fans tones i Teeft Aan Allerlei consumptive Goederer of luxe Arti Kelen. Zoo gew Onnen zoo Geronne. Dit Gebrek Aan beef Dat men Niet Van de hand in Den tand Moet Leven ten Zeker Niet Wanner de hand zoo goed Geould is Dat men Germak Keljik wat of zip Kan Leggen word Niet Zelden Aan Geverd een Bewis voor de Onri Jaheid Der be Volking een argument of Haar Politiske the Beto Ogen. Die spi Zucht Dit Gebrek Aan Voorus Itzen die Vylotte Levens Wijs Vorden de basis Vart Weenig Betook Dat zip Niet in Staat is voor Zic Zelf the Morgen ener Zion Jelfs Hier in Daar Al Inge Nieze planned ont Wikfeld of Haar Maar Weer Van Dit surplus Aan Middeler after helped ten Geme Enen Beste. Win Cullen vast Niet on Kennen Dat Dit Germak Keljik Geb Ruik Van de Mil Loenen die thans Binne Nomen Wist of een guide link Gemis Aan econ Misch a age Voelz of Schoon win a Rabij Toch gooral Niet Uit Het log ver Liezen Dat de Linden die Het Geld Laten Rollen of Hun Manier ook by Dragen Aan de Welveart Van India in Dat Het Alleen Van een Zeke re hypocrisies Kan Getu Igen Wanner de Europe Esche Handel Huizen special de importers Zich daa Rover Al the Zeer Bek Lagen. Het Zou in Lusschen een mister stand Zion the Meenen Dat de Roo hike Fransje ally in Worden Gevo Den Onder de Inhee sche be Volking. Wie de Vak pers Volgt Komi Tot de conclusive Dat de in de Kringen Van de Nederlander in India zoo Vaal met een super Eure Gli Mlach on Vangen Beni zen Van Unmacht of Beho Orlik met Geld of the Springen Toch Heusch Niet Beverkt Bliven Tot de Inhee sche rubber Boeren in de Guiteng Westen. Het was of de Verga Dering Van Den planter Bond in Solo Dat een nude rot a win Meenen Dat Het de Heer p. Van Westendorp was a een Waar Chuwing deed Hooven Aan Het Adres Van Zion Jon Gere a Ollega a Wanner Het u no Weer wat beter Goat Good Het Geld Dan Niet Over Den b a l k i een Paar Weken later Kwam in Het Organ Van Den Sulke Bond een Artizel voor Van Den Heer o. H. Mors Haus lid Van Den Raad Van advise Saarin Hij of Zion blurt een Beroes deed of Zion a Ollega a Niette Vervalle in de a Youde Foutz name link Weer the gaan Leven Hieltjes Zonder Zorg. Dit Stuk Werd Weer Over genome in Het Organ Van Den planter Bond met de Volgende Santee Kening Wie Onze Dri Gende Beto Ogen be Volga heft Janaf on a a ens Maar Novit Weer Quot in Het Verste half Jaar 1933 Gesch Reven in in Alle Mog Eyke to Naarden sind Udien he Roaald Weet Dat Morhaus wooden on Uit Het Hart be Green Zion. Enzy Juist is t Dat Hyzy a Waar Chuwing thans Uit. De crisis is nog Niet Heel Ednaal Voorbij we Kunnen ternauwernood1 in veer Van Den mond Blazene of Alle Leeden Ellen de is Al Weer big Meni Geen verge ten in men Het Pericht Dot Van Zeeland een Bezzek Aan Roosevelt Zal Trengen heft in Politiske Zowel econ Mische Kringen groote sensate Verwest. De be Gische Premier Zalte Washington Niet Enkel Confer Eeren met Den president Der Versenig de Staten Moor ook met Andere Voorman Strande Personen Uit Het Kamerik Monsche open Bare Leven. Het is nog Niet precise Berend Welke a Onde Werpen be spoken Cullen Worden Doch Dat zip Van Zeer Veel Belang Zion mag of Geleide Worden Uit de diverse commen Taren of de . Reis Van Van Zeeland. De morning Post Schrift Dat Het Bezzek von Den Belg Ischen Statsman Oon amerika mis Schien een Kee punt in de Zal Blinken the Zion. A Geloof Het Wel Weer in zest it Zal main tied nog Wel Dureny Eer de Werfeld Over in Den put Kat Quot. Der Cir be menschen molten ter Wille Van Henzell in Hun a Ghezin Tegen Zic Zelf desc Herd Worden in Het is Orzes in liens in Moreale Plicht Van de planters organism ties of in same Werking met de Organis aties Van wer Gevers the Komen Tot Veili Stelling Quot Der the Vera Chen Biver Dienstel. Of Deze voor de Volle 100 i Dienen the Worden Ngetoia at Dan Wel voor een be Kaald Gede Elte is een Westie Van Nadere , ook Het Doel. Waa voor die Gelden Cullen Dienen the Worden geese reverd Uit keeping Intens on be Paulden left id Eigen pension lib Furente. . Hoo Dzaak is Dat Het Principe Van re ser veering Juist Weenig Juist word Erk end in Dat by de Uit Werking Darvan de Stem Van Den planter Mede Gericht in de Schaal Zal Leggen. Win Ween Niet of Dit plan voor i Toering vat Baar is. Sommise Hebben Reeds in Den Vorm Van Maat Regelena genome Dat een Deel Van Het Salaris of Van de Tantio Mes word geese reverd in Niet zoo Maar verde int in een Bode Looze put. Vaal heft ook Dit Niet Het Gewe Nochte effect want Het ver plaats de Moefili Jaheid. Vervaat de employ Den Dienst Der Maat Schappie Dan Kris it Hij me teen een groot be drag in Handen Dat hem Dan Vaal even Vlot door de vingers glint Troeger Het Reval Zou Zion Gewe est met Zion Tantio Mes. Daa Rover Willen win Het thans Niet Hebben. Wat on Het meet Treft is Het Feit Dat de voor Zitter Van Den planter Bond Het no dig acht een plan the Antwi Okelen of de employ is voor Het Ove groote Deel Nederlander dus Beh Lorende Tot de elite Der i Dische same Leving Tegen Zic Zelf the be Schermen. Is Dit Niet Besch Amend Velen Onder on Hebben Bli Jabaar nog Niet Geleerd met Geld of the gaan Eri Zichte Realis Eeren Dat Hun Leve Sloop Niet Alleen word be Kaald door de a Goede Jareno zip Kunnen de Verlei Dingen Des Vlee Zes Niet weers Taan. Zip Ridden Wel Niet of een fiets met een Vlag Van Munti Jetten Maar is in Den Grond zoo Veel Herschil Lusschen Deze primitive demonstrate Van Wedgest Eldreid in die. Welke Haar Uitz rucking Zindt in de Aan schaffing Van een Lieuwen Wagen die men Niet no dig heft of Van Kos Bare luxe Voo Werpen die Het Leven Verlaan Denamen Maar waa Raan men zoo bitter Weinig heft a is de Nood Aan Den Man Komi ? win Willen Maar Zerggen Dat ook win Nederlander a de a louder in in Wize Ren a in Dit land de leaders Nie Waar ? a Wanner win on Vrolijk Maken of de Pottier like Nouveau Riche Methodej Van Den Ruinen Broeder Toch a a a ral Niet molten verge ten Dat win ook Niet Zonder Vonden Zion. Enals Het Dan Waar is Dat Het Gebrek Aan econ Misch Inzlicht Aan be grip Van de Haarde Van Het Geld een Tymisch Bewis is Van de Onmon Dagheid Der be Volking is Dat Dan Niet een Redente Meer of de hand in Eigen Bezem the Steven ? must Eric in of een trouw Gillend Stond zip voor de for wacht Kornaat opt Eden Van Den Wach com mandant of Het fort Vredenburg the Doc a heft Naar Aneta Reeds Seine Erger voor Komen Toen Zonda nacht Timo Heesche Milit Airen same Schoolden in de wacht be Dreiden. De Seweren Van de wacht Werden met Scherp Gladen in de wacht Werd Van it de Europe Esche Chamblee ver Stert. De Tim Dreezen Werden Maandag of Weerda Gasche of evening Gez Onden. Van on zen med Werker the Doc a Kregen win de Volgende Bizon Derneden Beer Effendi Het incident. was ont Stan Ouder de Timo Heesche Milit Airen Naar Aan Leiding Van een door Den Plaa Tselik Milit Airen commandant Vertod Krac tens Het Welk Rouwen Zonder een door hem Kart Geen to gang Tot de Lazerne Louden Kringen. Dit Vertod was Naar Aan Leiding Van Het Feit. D. T de Lataste Weken Eenige Keeren Rouwen door Inhee sche Milit Airen de Lazerne Waren in Daar soms Eenige Dagen verb Leven. De Timo Heesche Milit Airen Trachten Dit Vertod the Sabot Eeren. Wanner zip de wacht Betro Ken Dan Pasten zip Het Vertod Alleen toe ten Aan Zien Var. Europe Esche Rouwen Jelfs Wanner zip Zeer goed Wisten Dat Deze Rouwen binned de Lazerne wooden Werd Van Hen get Wischt Dat by Hun Kart Lieten Zien. Inhee sche Rouwen Echter. Lieten zip Zonder Meer pass Eeren. Big een Onde Zoek was Deze Houding Van de Timo Heesche Milit Airen Aan h licht Gek Omen Taarna Strenger m Regelena Werden Bevelen Terwil intr Iid Slister instruct ies Aan de wacht Wei g v Gege Ven die Zonda Galvond of Kwam >,.r die Uit Europe Esche Milit Airen Besmond. Door Deze wacht Werd een Timo Heesche trouw Aang Houden Beh Lorende big een Van de Timo Heesche Milit Airen in die Niet in Het befit Bleek the Zion Van de Verein cute Kart. Zip Vroeg of the Mogen pass Eeren Hetteen de Wach commandant Evenwel we Gerde. Nierop Werd de trouw brutal Enzy Begon the sch Teeuwen. Toe Allig Pas Seerden Eenige Timo Heesche Milit Airen of Dat Oygenblik die Zich met de Westie Wilden Bemo Eien Hetteen door Den Wach commandant Werd Belet. Deze Soldatek Gingen Naar de Cham tree Waar de Tim Dreezen Zion Geleerd in Kwa men Trug met 50 land Nooten die voor de wacht same Schoolden een Dre Gende Houding Vannamen in door lating Van de trouw Eichten de Wach commandant Nam direct de Noodie Maat Regelena in Dee de Scherpe Patroney Aan de wacht Uit. Merwyl Hij de Seweren Liet Laden in de Timo Heesche Milit Airen Beval Trug the gaan Naar de Chamblee. De Tim Dreezen beg Onnen Toen de wacht met Stenen the Beko Gelen waa Rop de commandant de wacht Beval de Seweren in Den Aan slag the Trengen in de Timo Heesche Milit Airen a die of Dat Oygenblik mutters Waren a voor Het Laatt Somm Eerde Naar de Chamblee Trug the gaan. Tertul Verste King Van de Europe Esche Chamblee Aan Rekte. De Tim Dreezen Brokken Nierop Trug. Will zip Toen de Ernst Van Den toe stand i Zagen. De Militare autor Teiten Hebben een Streng Onde Zoek ingested Het Welk Werd Geleide door Den the Doc a Verto Evenden Divi Sie commandant Merwyl de Timo Heesche Compagnie Maandag of Weerda Gasche of evening Werd Gez Onden. De Plaa Tselik Milit air commandant Verto Eft moment eel Niet ter Plaatve. Alle off Iceren Waren binned Tien minutes in de Lazerne. De Aang Houden Timo Heesche trouw Werd Uit de Tansie ver Winderd Terwil de Betro Ken Timo Heesche Soldaat in arrest Werd Gestely. Thans is Alles rustic. Nieuwe Oslo Brijee Komst Naar Uit Brussel Aan Aneta word Ges Eind Zal in Mei . Germoe Derijk een a Nieuwe byte Komst plaats Hebben Van de Des Kundiger Der Oslo Staten ter esp peking Van de Mogey Kheidr Tot Uit Breiding Van Het Ruil Vermeer in Goederer Verste Schreder of Den Weg Naar Vermi Dering Van de internationale . Java s Suiker Indus Rio ten Aan Zien Van Het Verloop Der internationale melt de correspondent Van a de Tele Graaf Quot Het Volgende Onze legs Linden Zion de Mee a ning toe gedman Dat Java een the Hoogs Export quorum Eischet zoo Hoog Jelfs Dat Deze legs Linden Aan twi Felen of Java,1 Indian Het Zion Elsah Inge Willind Kris it Dit quorum Kan Halen. Indergaad heft Java Zich groote poof Feringer get Roost Doch men meet Niet verge ten Dat de1 Betsui Kerlander be duende Den Grooten. Werel Oorlog een Deel Hunner productive Hebben Verlores Hetteen Java in Cuba 1 ten Goede is Gek Omen zoo is Veler Mee j ning. In lieder Reval so hint it Java quo turn Het Voorn Aamster punt ter conf Rentie the Zion Hetteen the voor Zien was. Zal de Contact comm Susie Norm gals Trachten de vers Chillenden delegates Tot Verdere Mati Ging Van Haar Eischen the Ewegen Aldus men Reuter Telegram Uit voor Duarte Koeslag in Tegen regional Stelsel so Edge to Kenning Van een Duarte j toe Sec in a schaffing Van Het regionale 1 in Het Maan Loo Nerur element Vorden Het Onder Werp Van esp peking in een Beloten Geom. Bin Eerde Verga Dering Van Eenige big do Vak centrals Der p. . Aang Sloten Vereen Gingen. Almede in Cie Alge Meene Verga Dering Van Den Bond Van administrate if personnel die Gisterek the Buiten Zorg is Geh Ouden in waa Rvan men elders Het ver slag Zindt. De Kerstgen Remde Verga Dering Richtte ter Zake een Tele Grabisch request Aan Den land Voogd Merwyl Het Centra Al be Stuur Van de p. V. P. N., Zich big de Duarte Koeslag Nota Van de Commissio voor Georg aniseed Over leg Den land Voogd Verbocht de Sugg esties Van Deze Commissio Over the be amp Naar win Verne men Cullen de Heeren spits de Nieuwe Beno Emde Renee rings commissaris voor Sui Ratra in de Waal voor de in alg Ameeneh Dienst 27 april Naar Sumatra Vert Rekken Teniende de Rader voor the Bereider. In Het bes luit Van de Ben Oeming Van Den Heer spits Vordt hem Medan Stan plaats Range Ween Het is Man of Meer Aan de open Bare Andacht ones Nat Dat Dit imply Cert Dat de Besl Issing Lusschen Padang in Medan Hoof plaats Der province Sumatra dus ten Gunste Der Lataste Stady Evallen is. De Westie Der pen Beer Effendi Welke de Volks Raad drive Amend Menten Van Principi Eele trekking heft Aang Nomen waa door Het Politiske Kara ter Der Memeen Schappey Al a Adelija Veel Meer of Den Voo Grond word Gesch oven Dan de Renee ring Wens the is nog in Behan deling. De Besl Issing of de re Geering de Amend Menten Overne emt Dan Wel de conflict regeling toe past Zal i Beraard Niet Vallen a a de g. G. Van Zion Reis Trug in Vorsten Landen Uit vers Chillenden Plaa Tsen in Midden Java Zion Gisterek Gerichten on Vangen Over Zwaard Weer. In Het tui Den Van Kendal is de Dijk Van de Kali Florong tenge Volge Van Oen Bandjur door broken in Het Geh Eele Lebied Van Kali Zengoe is thans Over Strood. De Dijk was Erst Eenige Aanden Gereed. Het water Zakit Weer in heft Geen Schade Aan Gericht. In Solo heft Eveleens een Noo Weer Gewood. In de Kota Werden tal Van Boomer ont Woreld Enop Zeven Punten Braken de Lichten Telefson Leidinger. Vele Plaa Tsen in ook de stars Kampong Van Solo Stan thans Onder water Gevorg Van Overst Rooming Der Solo Rivier. Big Gogol Staat Het water Jelfs 1,70 meter spleen Meir. Bonney Zoek in Gevo Den Levrouw Bonney. Die Hier Fri Dag met Haar lie Gutig Aan Kwam Van Brisbane of Weg Naar Knapstad is zat Erdag Zoek Gewe est. Zip Vetrok Van tji Lilian zat Erdag Naar Singapore nog Al tied Zeer Uzwij Graam men Weet Dat by in verb and met een contract Dat zip met austra Lische Bladen heft Ges Loten Geen word Over Haar Reis mag Zerggen by beef ook a Haar Vertrez Zwijsen. Tot Dat Het Vermont rusted Werd want vier our a Het tip stip Van Haar Vermond Elike Aan Komst Aan Den Over Wal was zip nog Niet. A Uit Den aard Der Zaak Werden Daaron de Maat Regelena genome. Wed Erom Werd Het Heele Appa Raat in Werking Gestely Dat big zoom a Teleg Eneid Moet fun Geeren. Hoe Dit zip Eide link Werd Levrouw Bunney ont debt the Suntok Waar zip of 2 our veiling was Geland in Waar be Maar Liever Zou Bliven Tot Zonda Morgen i plaats Van door the Vliegen. In Lusschen heft Levrouw Bonney a Weer its. Dat by Aan Niemand Zal behave Aan de Andere Helft Van Haar . Word Het no in Lusschen Geen tied Dat International Over leg word Gep Leend of the voor Komen Dat de Verste de Beste Dame of Heer die Bli Jabaar Niet Over Voldo ende Lekwa Alheid be schist Goat Makenen a Rabij Allerlei off Icielee instant ies in Allerlei Landen overcast in Meite Geest ? on Nummer Van Heden vhf Bladen Binne land sensation eel Gerscht Over Van Pekoe Alam. Boti Ekland Druk of Madrid minder Sterk. A rep Bli Kensche legers even Voortman spechts a in communique Uit. A wooden de internationale Cor Trydle. Van Zeeland Naar amerika. A Het Lidma Tschap Der n. 3. O. A. P. A Duitscher comm Nisten ter dood Seroor deed a lans fury big Hitler. A staking in Het Amnise ment Bodry the Parus. A de staking Aan de Clyde. A italic in Mdden Europa. De Duitscher in Zuid afrika. Handel Eischet Java een the Hoog Export quorum voor Suiker a de Markten Verboonen Weinig Variate. Bib Laden Het verde Blad de Verras Singen Der Kleine entente door Villa Nus. A Ailer Lal Uit Het Buiten land. A Kort Verhaal. A Buiten amp Nische Telegram men. Het verde Blad sport in West Ridden Het Vyde Blad Nederland in de Volke Bond a Slot. Windisch Neuws. A Handel. A Cheeps Gerichten. A personal a. A radio programme s. Is Jerelds groot Ste lied Esdrada Romeo in Julia. Spot dig in Globe adv de Nonin Terentie Contr be in verb and met de a neveling Vai de Londen sche Nonin Terentie commis Sie of de internationale control Lang de Kusten in land Grenzen Van Span it in Den nacht Van 19 of 20 april in Werking the doen Treen is Naar de re melt een Konin Slijk bes luit the Vera Chen a Rabij be Kaald word Dat de Konin Klinke be Luiten Van 30 Maart a Hou Dende de Onder weeping Van voor Spanje bested Nederland sche Schepen Aan de non inter. Ventie Contr let of Dat tip stip ii Werking Cullen Treen. Oorts sent Aneta Uit Den Haag dal in. J. C. De Vries Uit Bussum is Range Ween of Deel the Nemen Aan de non Inte Ventie Contr Leen in verb and Hier Mede Naar de Fra sch Spaan sche Grens is Vert Okken. Met Dezel de be stemming Zion of Gereid de in Amersfoort Poona Chige h. J. Heuff in c. J. Oranje die Beno emd Zion Tot observer officers. Mij Benveger a Van Ewi Jck ook platen is door Noo Weer be Teister. De Kali of Tjoeng slog een Gat Van Restig meter in Den Dijk in Over j Naar Aneta Uit Den Haag sent is Stroo mde een Aang Rezende Desa. Door de Mij Benveger a Van Ewick Quot de Vij de Bli sem i slag Zyn drive Kamers in een Van een serie Van acht Van de Werf Tabaks oods Van de Onde Roeming a Apo Van p. Smitte Rotterdam the water be Lanham Djou Uit Gebraad. 1 tin Bagger Molens de Werf a gusto Quot heft opera Chat ont Vangen voor Den Bouw Van een Nieuwe Tinag Germoles ter Verva Nging Van d Vergane a Kan Toeng. Oorts sent Aneta Uit Den Haag a een Der Nieuwe Bagger Molens Van d Billiton mij., de a do Tjoeng Quot the Kinder Dijk the water is Gelatin. A Den of bout Zal de Molen door Smiths International Len Slee Dienst Naar Billiton Worden be Bracht. I of Trent de Nieuwe Kant eng Verne men win nog Dat conform Het Voorst Van Vermeer in Waterstrat de Pontoni by de Sora Baische Schappie be bound Zal Worden. Ponton in montage Cullen pm. M. 3 ton Kosten Welk Geld in Hoo Dzaak adj Abeid Cloonen bested Zal Worden. P. S. I. A Verga deringer Gisterek heft de of Deelong Batavi Van de . Een Verga Dering Belg Welke door Onge veer 800 Personen wer i big Gewood. Het Dekende conflict me it Hadji Salim Werd danger Herd in Vei Der Schtte men Den tied Gek Omen voc Alge Meene Actie in propaganda. Ook de a feeling so Erabia Kwan Gisterek in Verga Dering Bipeen in Dei Werd door 1000 Personen a Ezoch. Of Hier Werd Het conflict met Hadji Salh be spoken. In Het begin deed Zich be incident voor Toen Enkeles Personen be posing Deden of de Verga Dering the Vei hindered. Met polite help Werden z Uit de Zaal ver Winderd. De Post Tuchten Uit Rei opine us Zal bin Nenort een tin Bagger Molen de Reis Naar beginner. Men Ziet Hier Het Gevaart de a of de Werf Van j. Amp k. Smith Scheep swerve the Kinderdick Waar de Twat relating zat Erdag Geschiedle. De a Bedel Valky is Zaterk Amorgen Van Schipholt Vert Okken met 288 pkg. Post 9 pkg. Packet Post in 225 pkg. Bracht Aan Boord. Zion acht passages be Boet voor vers Chillenden . De a Triet Vinky is Hede Morgen Kwart Over Tien of tji Lilian Geland. Thuis Reis de a is zat Erdag the Bagdad Aang Komen. ,

Search All Newspapers in Jakarta, Jakarta Raya

Advanced Search

Search Courier

Search the Bataviaasch Nieuwsblad Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Bataviaasch Nieuwsblad?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection