Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Bataviaasch Handelsblad Newspaper Archives Jun 2 1891, Page 2

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Bataviaasch Handelsblad (Newspaper) - June 2, 1891, Jakarta, Jakarta RayaBegin Tot Het Eide in Geen wonder Weer he de Aan Merkinger ten Eoo Veel a preen the been wooden in Den nog Sjue Eigene Denk Belden Miteen the Yetten hed. L a be moisten Uit Den Herd Der seek Ever Breed orig toe Gericht Worden in in Hon Derden Van details Ned Nln be a schaffing Der Schtte he vol Street no dig in Komi die a Niet Den Tel lib leter Kozien de Vrej Stolling voor Geest Eliken end Emine Risten Komi Reeds in de wet voor Endia moot Neer a a minister Nizien Beholden blk even. Tegen Hetteen or of Trent Het Keier eleven we be Zed Moest he protest Sente Kenen. Aan de Recht Spositi Ven Den sol deet onto reeks nog Wel wet Meer Ujj is even goed Ger Geld Els die Ven Andere Klassen in de Maat Schappie wet de Kosten Der Nieuwe regeling bereft soften die Indergaad Ven / 40 Tot / 4.87 per Hood inn de be Volking verhoog Worden Maar daa voor Bew Eerde de minister Tel men ver Dubbeling Van Strind Trachten ver Krijger. A minister Eind Igde met de Verk Laring Kijner Over tugging Dat Bijj a Jan Plicht had gedman Jegens Honing in Vader land. A Liet Gerscht Dat de re Geering Een Commissio Tot Onde Zoek Van de Quastie Der Zou Benjemen heft Zich be vestige. Big bes luit Der ministers Van water Raat Kolonis Nen Fiu Aucin a is Cene to Odanise Commissio Beno emd Onder v it Den Berr 1. Heldring direct eur Der Nederland sche Handel Maat Schappie the Amsterdam de Leden Chi it oct Hoover men Kan naga an met Onui tip Dagheid Uit vers Chillenden Ric Tingen Gek Ozen. Het a Jan de Heeren l. L. H. Berger voor Zitter Van de Kamer Van Koo Handel Enfa Liri Eken the Venlo g. J. Ven Den Bosch the Wilhelmine polder Armnold Diepen the Tilburg a. D. Ujj. The kist s. P. Van Peg Hen the Amsterdam or j. J. 1 Harte lid Van de Tweede Kamer Der stain generate a Grain usage j. Hudig the Rotterdam a Ledesser the etch re a j. C Van Marken Dolfl tur. J. C. De Marez ovens administrate or big Het department Van Waterstrat Handel in Sjuve Reid chef Der a feeling Handel in nil Verheide or. A Mees lid Van de Kamer Van Koo Handel in fab Rieken the Rotterdam o. Oor thuijs Der Dirette Belas Tingen invoke Rechten in Acci Jenzen Tovy avs Hage j. H. Schuilenburg oud Ina Peeter chef Van Den Dienstel administrative Der invoke Rechten in Acci Jenzen in Neder Luud Suh indie the grave phage or. O. A. Verrion Stuart Seet Staris Van Het stat Stisch inst Tuut Van de vereeniging voor de Siat tiek in Nederland the Amsterdam j. Winkens kzn., the Venedam Het Geschel Tuschen de re Geering in de Bilu Tou Maat Sohappy in voor looping a be indigo met de said naming door de so Gereene Verga Dering Van Auandee Louders met 309 Tegen 10 Stemmen Van de concept Overee Komst die Lusschen de re Geering in de Maat Schappie was vast Gestely Deze Komi of Het vol ends Neder Dat 5/� pe"58�1 Van de Bruto ombre nest Zal Worden Uig Eckerd Aan de re Geering f s50000 Van de Winst Erst voor de Maat Schappie age Brokken in Van Het sverige 50 percent Aan de re Geering in �?T>0 percent Aan de Maat Schappie word toe Gerend. Or Werd door de Verga Dering Beloten Dat Dit no Het ultimatum waa in re Geering met Geen Nieuwe Eise Heo Van Den Dag Moest Komen. Hebben de Auandee Louders Wel Georgd de Stu Ken Zion maj onbekent Enik Kan Liet dus nist naga Anat de Quastie Van de Patent lasting of de Divide Den Beho Orlik is Mitgem Takt in vast Heid Optat to Niet a Hunne poof Feringer in Hun a a Gezien Worden zoo Ala met de Nederland sche Het Reval is Gewe est de Fiscus Dat Denebe Eldwige we in Dat men Novit big de Knoop Van Zion Jas Kan Prakken of Het zeus Ter verant wording the reopen list Al tied of a 1-wr, of i Struik the Maken Van ten Enkel Buntje Dat men in goed ver Rouwen Over Het Hood Heel Gezien. Men Moet or Al a june Maat Regelena Tegen Nemen als Tegen Een Cala Rischen Roover. At Toch Dat voor beet Van de Nederland a the Bank voor Alle of Mennoo Tschapper die met Over Eden contracted Luiten Reue Waar Chuwing Ween of of Alles Bedacht to Zion. Geen Enkel Der Mazen Van Het net mag zoo wind Ween Dat de Fiscus or door Kon Slu Ipen. Mat 1 Mei is Het personnel Der Hudgere in Lagere voor dra torm Vernieuwe Hetteen Zerggen Wil Dat zip Eer vol Oum Ngen a Jan Van Hunne Betre Kringen big Witten men Honing in voor Het Mee Reudell of Nieuwe in Dewinde Betre Kringen Zion Beno emd Bijj de Jonge Kot Indio Daar Ouder Beho Orde of Kuhr. H. A. L. Van Vesseron intendant Der Konin Klinke pal Eizen Hier Ter Steve Ente a Matei dam die Weiniger Nagem a do a de Nieuwe regeling overfeed. De Heer Van Vetsera die Den left id Van 75 Moreu be Rekte was nog of Zeer Jeu Digen left id in de Dagen Der be Gische Owen telling als Volon Tair big a Kuras Siers in Dienst get Eden had Het Tot Ritmeester Debracht in was als zoo Danig Onder Honing Willem 111, waa Rop by Gene plaats by Het Reegen in 1878 Tot intendant Van Het palais the Amsterdam Werd Beno emd waa Raan Tevens Het to Zicht Over Het palais in Den Haagen Het Huia in Het Bosch ver Bonden was. De Konin Giu regents Zal met de Jonge Konigin Den 5den Dezer Persau Serlater of a a Morgens Van Den 6den of bet Loo Aan the Komen. De Datum. Van Baar Bezzek the Amsterdam is nog Niet vast Gestely Doch men is or Reeds Druk in de Weer met troeber Eiselen. Ver. Model Ink isl de Jeu adige Konigin Een Geden Steen in Het in Aan Bouw so Jade groote Gas Thuis Plaa Tsen Een Koor Van 5000 Personen Onder directive Van Den Beer Brandt Bujes Zal Liederer Zingen in in de Nieuwe Kerk Zal Gene cantata Van beets Muzicek Van Weert Worden Uit Geverd. Het is Voo Nemens Rene Medaille the doen Alaan Ter Herin nering Aan Den Wersten int oct Der Konin ginned in de hoods Tad. Men Zon bang Worden leu Van Heeren the a Eggen die door de Justitia get invitee re a Jan of Eenige Ophel deringer the even want or. H. J. Kejzer the Amsterdam Nordert / 10,000 Schaeve Roeding Van Het Neuws Van Den Dag in Van Het Nieuwe salad Van Nederland Komdat Ujj Gem eld Hebben Dat Hajj voor Gene som Van / 50,000, Verrold Werden a a 5000 Van de Standard in Het Dag Blad Van a Graven age Komdat Ujj Dat Pericht Hebben Over genome of Schoon Alleen met vet melding Van a june in Tialen. In Weer Wil Van Dat voor beheld Dee Den a Amsterdam Scebe Bladen Dezer Dagen Mede Dat or. W. F. Schimmel the Amsterdam in Hech Tenis was genome of Aan Slacht Van vers Chillenden Syndicate to Transvaal sche Gou Velden Onder Deschu Leiging Van Verdu stering. Een Paar Degen later Werd do Heer Schimmel Weder of Vreje Voeten Gest Sld a de Heer l. A Raehling beef the Amsterdam Gene Verga Dering Van Llanes Bellenden Belego in Darin a june planned Tot forming Van Een Noder Naudsch Endisch medea Edeell. Hajj Schtte 8 act eurs 8 act ices in 6 Orkes Leden no dig die min Stens f 100 in Hoogstins a a 8600 honorarium Beho Orden the on Vangen Doch Elk met Een Benefiet waa voor de Onder Nemer Huu f 500 Wilde waa Borgen. Een Van a a 20,000 was vol Gens Den Heer Sanie Tini by Jean. A Telegram Van Reuter. Londen 1 .1 heft italic a Stel Sigf Betook a. 8ir John Macdon Nadu is Fri Dag Al. Men ver wacht not lord clan arty Van Zion Titel is Eischer was in Een prices. Uni 1891. Signor i Rudini add aerie Aan de triple Alli Antie Aid de Verste minister Hlf. Door Eena Beroe Rte Verag a Dat Hij or Van Zal Oak Omen. A is Overleen. De erf Enaam Burggraaf Dunlo die on langs door hem ingest Elde scheiding officier be Gerichten. Big bes luit Van Den Gonver eur general Van nod Ltd Landau India Van 31 Mei 1891 no 7 is Range weekend Dat Aan Heinrich Jacobs Geweken adj Dant order Olcier instruct eur Van Het Korps gew upended the Batavia thans schout voor de polite the Tandjung Pinang Rouw. Zeboren the f Oleaz prise by de wet Van 81 february 1891 Nederland sch Staats Blad no 43 Bieven Van natural Satie als Nederlander a in Verleene. A civil department. Ont even of verhoek Tervol Van de Verdere warn Eming Der be trekking Van collect eur Van bet Zegel Tevens on Vanger Van Het Recht Van successive in Overgaag the Soe Rabja de Kaptein Ter Zee Bijj Het Endisch Seden Tair Zeew Ezen j. M. Kun up in sulk met in gang Van Den Dag waa Rop Bijj de a Van Het Debet Van Gez Geld papier in Plazz egads in Van Het Seebt Van successive in overhang Zal Hebben Over eleven. A beast a let de waa Roeming Tege Lejk met a june Eigene fun tip i. Der be trekking Van on Vanger Van Het Recht Van successive in overhang to so Rabaja de Verste commies of Het Aldamar j. 11. , in zulus met in gang Van Den Dag waa Rop Bijj de administrative ran Het Recht Van successive in Ove gang Zal Hebben Over genome Eben. _ Bijj Den Waterstrat end Saluda Burger like open Bare Werkou be plaats in de reside Utie Kevin met i trekking Agner toe Weging Aan Den chef Der exploitative Van de Ooster i Junen Der of Java de of Richter Der 2e Klasse k. Kress verge plaats Van de residents Pek Longan Naar Het Gouvern ement Sumatra s West Kust de of Richter Der be Klasse l. Van de reside tie 8o�rabj� Naar de reside tie Peka Longan de of Richter Der 2e Klasse a. W. De la Rambelje. Bijj de exploitative Der of Java Beno emd Tot a june Tegen Wooldige be trekking in Vasten Dienst de Ujj Derijk Der 9e Klasse a. L. Gerrmann. _ a Milit air department de 2e Lui tenants Der infant Erie s. A. Schuten h. J. Van Breien Van Het Van Sumatra s West Kust detach Menten the Vadau Simein Pean in sinker Zion Edeta cheers big de infant Eric schist school the Meester Cornelis. A a de Lapiten Intel Lant g. J. A. Schotman Van de newest Elike i Tendance to Padang is verge plaats als Oeweste Lejk intendant the band Jerasin. E Kaptein intendant w. D. J Bez Cirr be Westely intendant the Rand Jenivia in is verge plaats Bijj de be West Elike i Tendance the so Rabaya. De Kaptein Kwartin Smeester j. B. Van Schattke Sera Araug. A be plaats als Kaptein intendant Bijj de Gercs Al joke i Tendance Aldamar. De Kaptein Kwartin Smeester f. J. Maller Van Het subs Stenten Kader to Batavia a verge plaats Bijj de newest Elike i Tendance the semarang. De on langs Van Verlo Uil Nederland Teruggi Heerde Dirige rend officier Van Gezon Sheid 2e Klasse a. Van Der Eist is be plaats Bijj Den genes Kundiger Dienst to de 2e Militare of dealing of Java a Serra rag. ? l e officier Van Gezon Sheid be Klasse d. J. La Luuga the Malang is Naar Benk on langs Van Verlo Uit Nederland Teruggi Heerde officier Van Gezon Sheid be Klasse l. I c. So Rensen is verge plaats big Den genes Kundiger Dienst us de 2e Militare a feeling of Java the Mage Lang. De officier Van Gezon Sheid 2e Klasse or. It. Winkler the Batavia is verge plaats Bijj Den genes Kundiger die Nat in de 2e Militare a feeling of Java Ted cd Jakarta. I e officier Van Gezon Sheid 2e Klasse p. Wyn the Djoko Djakarta is verge plaats Bijj Den genes Kundiger Dienst in de be Militare a feeling of Java Nepal Raanan. Do Kaptein Der infant Erie a. Ernste Van Het and Sis Tenten Kader the Batavia a verge plaats by in in a feeling Van Het department Van Oorlog. Het Aan Den be Luetenant Der infant Erie m. Willem Stjan Verleene Verlo Wegene Ziekle Naar Soeka Boemi a of Dezel de Redeen met Een maund a Erlend. A a Nederland sch indie. Batavia 2 Juni 1891. De Kosten Ven Aan maak Der vier Lataste repant serve voor Arjeh Hebben Niet minder be Dragen Dan f ii0i4. A a Aan . B. Vorrest Waiker planter Van Queensland Australia die Zion Erv Aring up Het Lebied Der Suiker industries Wensch the ver Rijken is Bergund of Een Reis Over Java the Onder Nemen voor Den to Jed ran Een Jaar. Het Gouvern ement Sto Oschip bested of 0 it f Tik Quot the Mensdorf the Lossen Vertregt via Manasser met instruct Fin voor or a. Sto Oschip by no a Paar Broers Hoek. In Een Inge Onden a Tuk in Het n. V. D. D. Or sgt de Heer j. W. Title the Amsterdam t Zou drop Het Lebied Van Het Onder Wujs nets the Vinden a Jan of de Veel Guldig voor Komender Evallen Van utter Lejk Vervoon Van Lusschen Underw Jozers in on Derwe Joeressen Een Een eur Dezel de school Werk Saara Niette doen plaats Vinden in Het big Zion Der Lee Lingen ? Veel is daa Rover Reeds Gek Laad. One be sgd is zoo beat Teliak voor Indru Ken a a dese. A a a Een Bardige satire of bet Voorhaar Sweer in Nederland is Een Trooien Dames Hoed die Dezer Dagen in do uits Talkat Van Een Mode Winkel prick the. Deze1 was name Lejk met Pel Swerk Geverd in Van Stevie Linten Ter Bescher Ming Van de Loren Tegen de a Zoette Soor jars Zuidewind ekes voor Zient. Een Stoukje drove Kool Eenige Vuu makers in wat Lucifer Waren de Zeer Gep Aste garnering. We Lezen in de Naar u Ujj Verne men Maken de afrikaner Het Der Militare autor Teiten nog Al Lastig. Gooral Diens Wei Geren Valt in Hun in Aak Daar Ujj Vermeer a daa toe Recht the Hebben Paar Aan Leiding ran de we Tzc waa Rop Ujj Werden a anger Omen in waa Roor Ujj Reeds Troeger in Een Hood Artizel bet Een end uder Mede Drelden. Een Der twee Stammen the Amba Rawa Weigert Volgen of in Berich Gever Aldamar Verder the Exerie Eric dese Linden ver Langen Ander Werken Suellen Den i acid Naar Bun be Gorju Trug Gez Oaden the Worden. Door Gnu super Euren Worden Ujj Roet Een yacht i Jentje nog Wel voor Een exer Citie Bijj Elk Alt Debracht Doch met alkyd Enkeles Natalen heft men Van Een voor genome of evening we Gens Hunne Wiegering Tol de Eleming daa Raan Moe tens. A a Dat de Gest Enghvid Der Militare Wetten Niet of Hen Kan Worden toe repast be Hoeft Wel Geen Betook Dit Gescheidt Dan ook Niet. Evenwel in Het ook Uiel Alles the h Nuen be Hoeve Een Uit wondering the molten Maken gooral Kan men Darvan Vera Chen on Dermy Ning Der Bijj de mans happen Ven Anderen landward in Ona Leger voor Hoover Deze bet Slechter voor beheld voor Odgen Hebben. Het Jenever Verbnik met Inbe grip Van Cognac grog jes ent bed Roeg in Nederland in 1883 is Lii up a Hood in in 1890 Wel Niet minder Maar Toch nog 81/4 liter. Daar Rouwen in Kinderel in to Geneel Niet me Drinken even de cd jeers Niet Aan wat Gemi Jdell Een Nederlander Inder dead Wel door Tjun keel at Jagt. Werk Elyk Moet men Het Geoid held Geb Ruik per Manne Lejk Hood nog a Tellen of 38 Litora jars Tegen 38 Litera Zeven Jaren Troeger. Zoo verde int in Dan Jaar be Ireland rim 81 Millioen old. Aan Sterken Drauk Merwyl Het nog Geen 75 Millioen Aan Brood i Teeft Wel Geluk Kig Dua Dater Althans Eenige a Fleming is Waar the Nemen in Rege Matig Geleide Lejk ook want de Van de Jaren 188s�?-1890 a Jan 949, 946, 916, 899, 901, 888, 868, 825. Gene a Fleming Ven 13 pet. In Echt Jaren. Zoo Voort Gawande Soa Nederland a Een halve Zeeuw Geneel a Raj Van Sterken drank a Jan. _ de Becj Fering a Zeker Bemore Disend in bet is the Hopen Dat de Wensch als conclusive Vervula Moge Worden. In a in optic it is de Bere Kening Niet Juist. Daar Naar Deweert word de Rouwen eur Kinderel i t Gruel Niet me Drinken. _ Yan Dekinderen Willen Wojt gel oven of Schoon die left Jed Hoe Langer Hoe Korter Nurt Maar wat de Rouwen Aagaat Meenen we Dat de Schrijver Meer yacht Aan Hetteen Moett a Jan Dan Aan Hetteen i de Chileen sche Oorlog is Een Buiten Jansje voor de Marine special Teiten. Het Gebert Niet Eiken Dag Dat men torpedo Booten in Werkelin Jaheid to Het Zuur Kan Trengen Teg Enover groote . Needs is Gem eld Dat de torpedo Buot Yoeh met Succes Den str cd heft of genome Tegen Het Admiraal schip Blanco enea lads in de Nam die Beiden in Den Grond Werden Deboord. Aan de time word no Uit Valparaiso Gem eld Dat n Het Zee Eveett ook Het revolution ire transports hip Bobio in Het Sto Oschip conc Tim Zwaard betcha did Zion. Of Het schip a Jan 150 Man Gesne veld Het Zou ook genome a Jan Indian de Loo Voogd Ven bal Macedes Geen Oorlog schip bed Zien Vankomen Het Welk Bijj voor de Etc Crilda Der revolution Airen Hield. Vanlaar Dat de icon magma Reed ones Nat was Toen Het Bleek Dat Het Aan Komender schip de Kneel some too Boot Warspite was. Plaa Tselik Rienus. Aan Het lid in Den Baad Van indie or. Bergsma is we Gens Ziekle Een binned Mandsch Verlo Verleene voor Den to Jed Van 8 Aanden door the Trengen the sin Dangle a in Garnet. Ujj Hooven Weder Klach ten Umiten Over Een Der Gene Sheeren die in Een Zeer Drin Gend Reval we Gerde a june help the Verleene Nan Een patient verde commies Bijj de alg. Reken Kamer die Ala zoo Danig fans prank heft of Vreje genes Kundiger Behan deling. Geno Emde Gene sheer lag nog the bed Toen Hajj met Een Huu Wagen Geraald Werd a t waa most reeks half Zes in Den Morgen men Gay conduit the Kennen Dat Hajj Althan of Dat our voor Een Niet bet Lenden patient Niet Beschi Baar is. A _ Ujj dealer Dit Een Enander Mede zoo als Het Oneis medea Edeell door Een Onzer Betro Ubare Berich Gevers die nereid is Aan Den Betro Ken Gene sheer Den Naam Snede the Deelen Van Den in Cebu Bedo Elden amb Lenaar. A men Schuj Jet on a a Het word Bier Al mopier in mopier met Onze Inland sche polite die no Weer Een Parintha Ritva Ardit Ijen Reeth in str cd met Den Geest in de letter Der wet. Die Parintha Geld n. M. De Aan Houding in vis Tatie Van in Karren in do a Dos Zitt ende in blasting bet Alende Personen eur Pannen a it die in acht our Des avoids de Gardnea Pasa Gerende Hun blasting Billet Verboonen molten. V<s6r Dat Ujj stip mag Een lieder Hier of Batavia Zich dus Onge stood overal Ewegen Zonder frees voor Aan Houding Daar de Gardee egret be Dat Nur Bezet Worden. F a a a # Ujj Ween Niet of die Toeran Ergens is Goorge Scheuven Maar Ujj Bliven or Bijj Dat Elke zoo Daige Aan Houding Van Personen of Den open Baren Weg of Welk Ujj stip ook on Wettig is. ? de procurer general or. Last heft insert Jed a de a schaffing Van Het passe Stelsel Bijj Een Aan de Hoo Den Vau Oeweste Lejk be Stuur ten Rechte of Gemert Dat Wanner islanders Zich Vrej Over Het Eiland Java Mogen Bew Egeu bet Niet Aagaat Hun aant Houden Wanner Ujj Van de Gene Paar de Andere Kampong Gawande Niet voor Zien a Jan Van de Booge Naame tap Kampo Eug. Quot Dit bad tenge Volge Dat die tap Kam Poeag Zeer ten Adeele Van de blurt ran de in. in Van Zeker Iemand of Het polite Vantoor Werd Inge Brokken. Nuechter Gescheidt Weder de Aan Houding in vis Tatie Gelink Troeger Naar Ujj Verne men of last Van de in. Komma Manlen in zulus to oils Het Heet in of Volzing Der be paling Vurmell in Art. 14 Vang Blad 1878 no. 12, Welke Worde Lejk Suidt Ala Volgt Het hold Van Oeweste Lejk be Stuur is a Evoogd Bijj open Bare Rankon dining the Glasten Dat de Aang Eulagene in de blasting of Het bed ref Wanner Ujj of door hem be Aalde Tilden eur Plaa Tsen eau Handel Beroes bed ref Handwerk Bambacht of nering unto Eferen Aan door Ulicni Range Ween amb Tengren of beam ten de Verte Onen. Niet Nak Oming Vau Dit Geod word Ges Traft met gel Boete Van Een Tot Vij Fatien Galden. No Voragen Ujj Hoe is de Parintha Hie Boven Geno emd the re men met de guide Ljuke Belo Oringen Der Araugo Aalde be paling Van Art. 14 Vau St lad. 1878 no 12? Mout Hier Niet Weder Aan Een Johrome Lejk mister stand Van de a Jade Der in. Polite Worden Gedacht want Ujj Kunnen Niet gel oven Dat Het Bevel Van Don resident of assistant resident is Uit Geagan ,.lulien Ujj die de Daze Gewo Onte Hebben of of ban papier Hun Naam the Schr Juven of the Stempele a Hetteen Kewoon Jjck Al Reclam Middel Moet Dienen a Wisten Boe soms Daar Mee de spot ged Reven word Louden in Het mis Schien Malaten. Zuo tool men Laatt of Een Bank Billet Van f 25 Den nazi Stempel Van Een hotel Houder Aan waa Ronder Gesch Reven was Dat it Daar a Fetters of Een Ander Stond a Naa Stempel Van Een Firma waa Ronder Vermelda Stond Staat of t punt Van Nahi teen or Reeds be Zed is Over de Verste i Toering Kannen win no vols Taan met de Mede feeling Dat Het Stuk to was Maar Een goods Quot door de vereeniging Eendracht Gisterek avoid voor Een Vrej groot Publik Gege Ven nog beter Van Stapel Liep Dan de Verste Maal. De dilettante weren beter it Buis in Hunne Rollen in Omer Keljik is Het Hoe de door Den Teer v. Kin Bergen Gehant Eerde Schaaf of de Goede Voo Dracht heft in Gewert. In de loges was Het zoo goed als vol in parterre Enop Het Balcon Liet de of Toast the menschen Over Wellich in verb and met de ver Langde entree Pritzen big Fillis circus. Het Publik Heerde Voldman Hui Saarts Het bad Zich of Aan Gename Wize a a a Poos in Zal Zeker Evenas win Den Wensch Hebben Genuit of Dit Gezelschap spot dig Weer the Sien opt Eden a de Heer a plot Graaf Allier is door Den Der Schut Terji met twee Dagen Provoost Ges Traft we Gens on Hensche Behan deling Van Zion Kaptein. Een of perking Van Dezen Over Het ver Keerd Houden Van Zion Deweer had de Schutter Beant Oord met Het Yetsook of hem Niette to Moyeer a _ in Den age Lompon nacht ten 2 our Brak Oen Ratul Uit of be Darabon. De Keukens Van twee door europ eneu be Wounde Huizen a Jan Angebrand. A Het sch int Dat de 6de Compagnie Der Sohus Erja Dia thans bran Piket heft Het even Druk met Branden Moet Hebben als de 5do in de Sorige maund. Militare Socin Teit Concordia. I Toering Der recombine Erde Muzicek Van hat a a on10e Bat. Int., of to end amp a 3 Juni 1891, in Den Voo Ravonda. 1. Kar a Manah. 2. Som Moffelt a of Votoro. 3. Dah aim Owuor Quot. A. 4. Sommer Freader Polko. 5. To Rwy its Morolli Marsch Potpourri Passa Giers of mor a on ver trekked per stools. Ray Riebock door Suntok a t Al Eibink Milit. Poth Groothof Joo Geli. Snegov Heer Reum pol met Echt is beae Veao h. M. Milit Airen Chino Ezoa a Inlo Derot Morpin ver trekker per a Toom. Print a Tondrik Eom Mondot a o m. Brno uni door Stropo rim. Der Oor. A. Vea Wol keel Van Heiche Berft Lote Init. Der inf. Vorster May Raa Ojjeh r. G. H. . Luit. In Meeldyk in echt8 kind., god it. Inf. Ter Haar. Init Ter Iee 2e Al. C. Croft Graa Fland Heer in there Vader Loeff met Echt. A 2 kind., in., Bijj bet Kade Olor w. A an Der rest met Echt. In 2 kiad., Gep. Dirig. I Apok. H. Rolfe echte., Doaget Beek As Theuwissen Init. Ter Zee 2e Al. 8. Be leaned Heer Alten the w. Vaa Wicherek kept. Lat. M. P. J. G. Broader a echtg., Heer b lers prof. A. A. W. A Hrach Loeger. Delprat Underw. H. C. M. Borgdorfer Contr. 2e w. J. W. Mee bars luit. Ter tee de Bruflat Offley. Van Ges. A. J. Heinch met Echt. A s kind., co fee be big. A 2 Kiad jul Jbv of a v. Vas Trienen luit. Tur ses 2e Al. C. M. Vun Rafn h. M. Milit Airen in Schep Lingen. A. In. Rihlik. R. Cums. In. Kuun. H. Thu Keb. L. Gaaijma.80heep8bb&10htem. Baia via. 1 Juni. Gour. St. Lamer. Hakse vim m or. Nuin Soe Rubadu n. I. St. Hae Micier a Star Vun Watfeh i Sang Vin kustpl., at. J. Sundsli a co. 2 Joni. N. I. St eme Bumen readier Van so Rabaya 8e-Rnaraag, at. J. Doe Edels it co. N. 1. St. Sodoro Cramer Van so Rabaya at. J. A Endola it Norw. St. Hand Het Trp or Van Batons at. Maclaine Watson it of. It Weir we Keri. Batavia i Joni. Nad. At. A Timada refit or a nor Stuffl Tufte 2 Juni. W. I. Hurk do Odoel a trim Fech Oei Moa Naar Grisafe n. I. Schoener Jong lds of a Oost n. I. St. min Saar Bel Awaa Dell Chia. Wan Kaag Keg Steof Rhet in Galoia
 • bataviaasch-handelsblad page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • bataviaasch-handelsblad page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • bataviaasch-handelsblad page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • bataviaasch-handelsblad page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

Search all Jakarta, Jakarta Raya newspaper archives

All newspaper archives for June 2, 1891

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.