Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 29, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 29, 1956, Baku, Azerbaijan бутуи влкаларин пролетарлары, бирлзшиш 1919-ч? ИЛОЗН ЧЫХЫР б у к г н кi явмрадэ Азэрбайчан КП МК В9 Б К органы № 227 (10260) I Шэнбэ, 29 сентябр 1956-чы ил | ГиЙМЭТИ 20 ГЗПИК Сов.ИКП Мэрвэзн Комитэсинин в« ССР Иттифагы Н»-вирлэр Советинин Газахыстан КП Кустанай ввлайэт коми-тэсинэ вэ вилайэт ичраиййэ комитэсалэ тэбрики (1-чи cab.). Н. С. Хрушшов вэ Иосип Броз Тято йолдашлар Крым* да (1-чи сэЬ.). Москва зэЬмэткешлэр* бейук Чвв халгынын мнллв байрамыны гейд »дирлэр—-йттифаглар Эвинвв Сутунлу са-лонунда тэнтэнэли йыгынчаг (1-чи вэ 2-чи cab.). Памбыгчылара мэдэнв хвдмэти нумунэви тэшкял эдэк! (2-чи сэЬ.). Уругвай Шэрг Республикасынын Фввгэл’адэ Элчясв вэ СэлаЬиййэтлв Назири Хуан Анхел Лоренсянин вз э’тнмад- намэлэрнни ССРИ Алв Совети Рэясэт Ьей’эти Сэдринин муа-ввнв И. С. Кодитсая вермэсв (2-ih cah.). Ен* дэрс нливдэ партия маарифинин вэзифалэри Ьаг-гында районларарасы мушавиро (З-чу cab.). Чин Коммунист партиясынын VIII Умумчин гурултайы вз ишлэрннн гуртарды (З-чу cab.). Мексика хатнралэри (4-чу cah.). БМТ-нин ТаЬлукэсизлвк Шурасында (4-чу cah.). Бейнэлхалг атом энержиси акентлийинин низамнамэ-синв музавирэ вэ тэсдиг этмэк учун чагырылмыш кон-франсда (4-чу cab.). РЕСПУБЛИКАМЫЗЫ ЯШЫ Л ЛЫГЛАРА БУРУИаК Коммунист партиясы вэ Совет Ьовумати совет адамларынын Ьаят шэраитинд да-ha да яхшылашдырмаг учун данм бейук гайгы кестэрирлэр. Манзил тикинтисв кетдикчэ кенишлэндирилир. ШаЬэр ва кэндлэр илден-илэ абадлашдырылыр. ЗэЬ-мэткешлэрин чансаглыгыны горумаг учун MyhyM тэдбирлар корулур. ЗэЬмэткешлэрин чансаглыгынын го* рунмасында яшыллыгларыв эЬэмиййэти бейукдур. Девлат hap ил шаЬар вэ канд* ларин яшыллашдырылмасы учун хейли вэсаит сэрф эдир. Партиямызын яхын кемэкчисн, бир чох кезэл тэшаббуслэрин фаал иштиракчысы олан Ленин комсомолу бу саЬэдэ бейук иш керур. УИЛККИ Мэркэзи Комитэси елкэмизин бутун вом-сомолчу »а кэнчлэринэ, пионерлэринэ ва мэктэблилэринэ Мурачиэт гэбул эюрэк онлары шаЬэрлэрин, фаЬла гасабаларинин ва нандларин, куна ва мейданчаларын, завод ва мантаб Найатларинин яшыллашдырылмасы угрунда йуруша башламага чагырмышдыр. Комсомолун бу ени тэшэббусу бейук эЬэмиийэтэ маликдир вэ Ьэртэрэфли му-дафиэ олунмалыдыр. Бу Мурачиэтдэ hap бир шэЬэрдэ вэ фэЬлэ гэсэбэсиндэ, Ьэр бир вэнддэ комсомол парклары вэ багла-ры ярадылмасы вэзифэси гаршыя гоюл-мушдур. Комсомолчу вэ кэнчлэр хиябае-дары, парклары гайдая салмалы, куча вэ мейданларда агачлар вэ коллар экмэ-лидирлар. УИЛККИ Мэркэзи Комитэси кэнчлэри кеЬнэ баглары вэ узумлуклэри бэрпа этмак, бу ил вэ кэлэчэкдэ хейли ени агачлар вэ коллар экмэв угрунда му баризэ апармага чагырмышдыр. блкэмизин Ьэр ериндэ олдугу вими республикамызда да комсомолун бу чагы рышы бейук pyh йуксэклийилэ гаршы-ланмышдыр. Азэрбайчан тэкчэ езунун памбыгы, ту туну вэ тахылы илэ дейил, дадлы мейвэ-лэри — бадамы, пустэси, гоз-фындыгы, алмасы, армуду, узуцу вэ башга мейвэлэ-ри илэ дэ республикамыздан узагларда белэ шеЬрэт. газанмышдыр. Азэрбайчан ЛЕКИ Мэркэзи Комитэси республикамызын бутун вомсомолчулары-на вэ кэнчлэринэ, пионерлэринэ вэ мэк тэблилэринэ, илв комсомол тэшкилатлары-на, комсомолун район, шэЬэр вэ вилайэт комитолэринэ мурачиэт гэбул эдэрэк, он лары УИЛККИ МК-нын чагырышына эмэ-ли ишлэ чаваб вермэйэ чагырмышдыр. Республикада мевчуд мейвэ баглары-нын бечэрилмэсяндэ, ени мейвэ баглары узумлуклэр салынмасында вэ бэзэк агач-лары экилмэсиндэ вомсомолчулар вэ кэнч лэр яхындан иштирав эдирлэр. Губа району комсомолчуларынын бу саЬэдэки иши тэгдирэ лайигдир. Тэкчэ сон иви илдэ бурада тэгрибэн 3.000 Ьектар, о чумлэ дан комсомолчу вэ кэнчлэр тэрэфиндэн 1.600 Ьектар баг салынмышдыр. Бу ил Губа шэЬэринин вучэлэриндэ, парвла рында вэ «Гырмызы гэсэбэдэ» кэнчлэрив гуввэсилэ 6 мин, Губа—Дэвэчи йолунун кэнарларында 3 мин бэзэк агачы эвил мишдир. Районун кэнчлэри алтынчы беш илликдэ 3.030 Ьектар саЬэдэ ени баг салмагы гэрара алмышлар. Шамахы узумчулув совхозунуи, Тавус районундакы Низами адына волхозун Мартуни, Шамхор, Агстафа районларынын ва башга районларын кэнчлэри дэ бу саЬэ дэ керкэмли мувэффэгиййэтлэр элдэ эт мишлэр. Кировабад комсомолчулары бу илин язында Бакы—Тбилиси автомобил ¡олунун бир Ьиссэсинил кэнарларыны яшыллашдырмага башламыш вэ 50 мии мухтэлиф агач экмишлэр. Лавин бутун бунларла янашы гейд эт-мэв лазымдыр ви, багчылыгы вэ узумчу- луйу даЬа да инвишаф этдирмэк, шэЬэр Халг Республикасы э’лан вдилмэсинин вэ вэндлэри яшыллашдырмаг угрунда бир 7-чи илденумуну чох севинчлэ вэ бейук сыра районларда ярытмаз мубаризэ апа- чин халгы учун самими ифтихар Ьиссилэ рылыр. Бэ’зи ерлэрдэ баглар вэ узумлук- гейд эдирлэр. лэр башлы-башына бурахылмышдыр. Бир Тарихи гэлэбэлэр мунасибэтилэ чохмил-чох волхозларда, тэшкилатларда вэ идарэ- йонлу Чин халгыны тэбрив эдэн совет лэрдэ яшыллашдырма вэ баг салмаг учун адамлары сосялизм угрунда, сулЬ вэ халг-айрылмыш чохлу вэсаит Ьэр ил истифадэ-1 дар достлугу угрунда мубаризэдэ она ени сиз галыр.    I мувэффэгиййэтлэр арзулайырлар. Мевчуд багларын вэ яшыллыгларын го- Совет пайтахты зэЬмэткешлари нума-рунуб сахланылмасы саЬэсиндэ дэ чидди йэндэлэринин сентябрын 28-дэ Умум-негсанлар вардыр. Нуха илэ Загатала иттифаг Ьэмварлар Пттифаглары Мэркэзи арасында автомобил йолунун этрафында Шурасы, Умумиттифаг харичи елвэлэрлэ вахтилэ гоз агачларындан хиябан ярадыл- мэдэни рабитэ чэмиййэти вз ССРИ Мэдэ-мышды. Лавин бу агачлар бечарилмэди- ниййэт Назирлийи тэрэфиндэн чагырыл-¡индэн вэ горунмадыгындан сон иллэрдэ мыш йыгынчагы бу хейирхаЬ дуйгу вэ онларын чоху тэлэф олмушдур. Бакы шэ-1 арзуларын парлаг тэзаЬурлэриндэн бири 1эриндэ Ьэр ил хейли агач вэ кол эвилир. Иди. Пттифаглар Эвинин Сутунлу сало-эунлар учун хейли девлэт вэсаити сэрф 1 нува фэЬлэлэр вэ муЬэндислэр, элм ха-олунур. Лакин бу агачларын Ьамысынын димлэри вэ мэктэбли кэнчлэр, ССРИ Али горунуб сахланылмасы тэ’мин эдилмир. Советинин депутатлары, назирлэр, партия ээ’зи эвлэр идарэлэрпнин мудирлэри кучэ- I вэ совет ишчилэри кэлмишдилэр Москва зэЬмэткешлэри бейук Чин халгынын милли байрамыны гейд эдирлэр Иттифаглар Эвинин Сутунлу салонунда тэнтэнэли йыгынчаг Совет Иттифагы зэЬмэткешлэри Чин лэрдэ экилмиш агачларын бечэрилмэсинэ, горунуб сахланылмасы на диггэт етирмир-лэр. 6-чы Хребтовы кучэсиедэ, Чэнуби Зовет мейдавында агачлар вэ коллар ях-шы бахылмадыгындан, вахтлы-вахтында суварылмадыгынлан, гуру будаглардан тэмизлэнмэдийиизэн гуруюб хараб олур. Маштага, Эзизбгйов, Артйом, Орчоникид-зе вэ Кешлэ районларында йолларын эт ЧХР вэ ССРИ девлэт байраглары илэ бэзэдилмиш сэЬаэнин юхзрысында совет адамларынын фикир вэ дуйгуларыны ифа-дэ эдэн бу сезлэр язылмышды: — Совет Иттифагы вэ Чин Халг Республикасы халглары арасында сарсылмаз гардашчасына достлуг вэ эмэкдашлыг вар олсун вэ тэрэгги этсин! Л. М. Каганович, А. И, Микоян, М. К. Первухин, А. Б. Аристов, П. Ф. Тевосян йолдашлар, Чин Халг Республикасынын ССРИ-дэки Мувэггэти Ишлэр Вэкили Чэн Чу, ичтимаи хадимлэр, зэЬмэткешлэрин нумайэндэлэри тэнтэнэли йыгынчагын рэясэт Ьей’этиндэ идилэр. Тэнтэнэли йыгынчагы гыса кириш нит-гилэ ССРИ али тэЬсил назири В. П. Елютин ачды. О деди: — Биз октябрын 1-и эрэфэсиндэ, йэ’ни Чин Халг Республикасы э’лан эдилмэси-нин 7-чи илдонуму эрэфэсиндэ топлашмы-шыг. Ени Чин сосялизм елкэлэринин гар-дашлыг аилэсиндэ лэягэтли ер тутур, дуня сосялизм системинин Ьэр васите илэ меЬкэмлэндирилмэси угрунда мубаризэ апарыр вэ бейнэлхалг тэЬлукэсизлик уг-' рунда, бутун дуняда сулЬ угрунда халг-ларыя мубаризэсивэ чох бейук ярдым кес-тэрмишдир. Вэтэнимизлэ Чинин гаршылыглы муна-сибэтлэри тарихи халгларымызын бир-би-ринэ дэрин Ьермэт бэслэдиклэрини, онларын бвр-биринэ мусбэт тэ’сир костэрдик-лэрини субут эдир. Букун биз бейук Чин халгыны алгыш-лайыр вэ ени халг Ьакимиййэти ярадылмасы эсасында мумкун олмуш керкэмли наилиййэтлэр мунасибэтилэ ону тэбрик эдирик. Биз ез халгынын бутун гэлэбэ-лэринин илЬамчысы вэ тэшкилатчысы олан шанлы Чин Коммунист партиясыны вэ онун Чин халгынын ингилаби мубари-зэсинэ екун вурмуш вэ Чиндэ сосялизм чэмиййэти гурмаг ишинин давам этдирил-мэси учун програм вермиш VIII гурулта-йыны алгышлайырыг. Биз Чин комму-нистлэрилэ янашы олараг Чинин бутун башга тэрэггипэрвэр вэ вэтэнпэрвэр ха-димлэрини дэ, ени Чин гурмаг ишинэ, Чин халгынын мэнафеини империалистлэ-рин вэ иртич&чылзрыз фитнэлэриндэн горумаг ишинэ онларын кемэйини дэ алгышлайырыг. Биз Чин халгына Ьэм сосялизм гурмагда, Ьэм дэ дунянын бутун башга халглары илэ динч элагэлэри мвЬ-кэмлэндирмэкдэ, халглар арасында меЬ-кэм вэ узун муддэтли сулЬ угрунда мубаризэ апармагда самими гэлбдэн ени мувэффэгиййэтлэр арзулайырыг. Биз Чин халгынын бутун дунядакы достларынын Ьамысыны алгышлайырыг. Ени Чин ярадылмасынын илденуму бай-рамы онун бутун достларынын байрамы-дыр. Елютин йолдаш йыгынчагы ачыг э лан этди. Чин Халг Республикасынын вэ Совет Иттифагынын оркестрлэ ифа эдилэн Девлэт Ьимнлэри тэнтэнэ илэ сэслэнди. Йыгынчагын иштиракчылары тэрэфиндэн сэмими гаршыланан Сов.ИКП МК ка-тиби А. Б. Аристов йолдаш Чин Халг Республикасынын еддинчи илденуму Ьаг-гында мэ’рузэ этди. А. Б. Аристов йолдашын Йолдашлар! ГэЬрэман Чин халгынын ез шанлы Коммунист партиясынын рэЬбэрлийи ал-тыкда феодал иртичаы вэ империализм рафында экилэн агачлара яхшы гуллуг гуввэлэри узэриндэ бейук тарихи гэлэбэ эдилмир.    газандыгы вэ Ьэгиги халг девлэти олан Республикамызда дэмир йолларынын вэ ез гудрэтли, мустэгил девлэтини—Чин автомобил йолларывын, каналларын эт- Халг Республикасыны яратдыгы унудул-рафыны яшыллашдырмаг саЬэсиндэ Ьэлэ маз кундэн едди ил кечир. хейли иш кермэк лазымдыр. Самур—Дэ- 0 вахтдан бэри Чин халгы илэ бирлик-вэчи каналывын саЬиллэрини яшыллаш- дэ сосялизм чэбЬэсинин бутун халглары, дырмагы гэрара алмыш Сумгайыт комсо- дунянын бутун сулЬсевэр адамлары бу молчуларынын тэшэббусу кениш яйыл- эламэтдар куну, бэшэриййэтин фэрэЬли малыдыр. Самур — Дэвэчи каналынын азадлыг байрамларындан бири вими, ке-ивянчи невбэсинив, Юхары Гарабаг ка- ниш гейд эдирлэр. налынын, Баки—Тбилиси дэмир йолунун    уалр ицрилабы гэлэбэсиние вэ Чин вэ автомобил йолунун яшыллашдырылма- хмг республикасы ярадылмасынын ед-сы тэ’мин эдилмэлидир.    динчи илденуму кунундэ совет халгы озу- Республикамыз гэдим абидэлэрлэ зэн- НуН ВЭфалы ДОСТу Вэ мубариз муттэфиги киндир. Бурада 700-э гэдэр мухтэлиф та- олан 5е§уВ ^ин халгына эн гызгын тэб-рихи абидэ вардыр. Бу тарихи абидэлэри рИКЛ9р кендэрир вэ она сосялизм гуручу-абадлашдырмаг вэ яшыллашдырмаг,—ком- ЛуРуНДа ени мувэффэгиййэтлэр арзула-сомолчу вэ кэнчлэрвн шэрэф ишидир. йыр (Сурэнли алгышлар). Бу бейук вэ шэрэфли ишдэ республике-    1949.чу ил 0ЕТЯбрын 1-де Чин Халг иызын коисомолчуларынын вэ кэнчлэри- респ 6ликасы ярадылмасы Чин халгы-нин из вэзифэлэрини мувэффэгиийэтлэ ери- нын вз онун Коммуннст партиясынын нэ етирмэсини тэ’мив етмэк учун партия    мтоетли фЭ,акар мубаризэсинин еку- вэ совет тэшкилатлары онлара яхындан ну 0Н Бвйув халг ингилабы гэлэбэси-комэк вэ рэЬбэрлвк этмэлидирлэр. Яшыл- нин нэтичэси ид0. чин лалг ингилабынын лыглар ярадылмасывда яхшы нэтичэлэр галвб кал1ИЙИ кувдан нэ ГЭ1ЭР ,ох вахт элдэ этмиш габагчылларын тэчрубэси ей- ю, 6у ИНГилабыв умумдуня тарихи рэнилиб кениш яйылмалы, бу саЬэдэ ях- эЬ9М0ЙЙЭТИ> онун тарихи Ьадисэлэрин ин-шы ишлэйэн комсомол тэшкилатлары, ай- &ишафына олдугча б0Йук ТЭ’СИри бир о гэ ры-айры вомсомолчулар, пиоверлэр, мэк-    МуКэммэл вэ кениш сурэтдэ ашкара тэблилэр вэ кэнчлэр шеЬрэтлэндирилмэли- 1 л к Чин Коммунист партиясынын Vili | тиясы сосялизм гурмаг тачрубэсинда I    ^ Умумчин гурултайы Чин халгынын мисли марвсизм-ленинизми бачарыгла тэтбиг лилерии иттифагычдан, р Р У „мишРУг™а бер муддэтд, Ьэята ке- эдарэк, гаршыя гсюлмуш магсэд, чирдийи дэрин сосялист ислаЬатларына инамла кедир.    тиясындан ибарэт ол н * гачаба екун вурду; совет адамлары, элэчэ да бу- Чин Коммуннс-т партиясы ФэЬлэ синфв ратик чэбЬэси халг ингилабынын ш »■ тун дуня халглары Чнн Комиунист пар- илэ кэндлнлэрин иттифагыны яратмыш, синлэн сснра горунуб моЬкэмл, д г' ■ тиясы VIII Умумчин гурултайынын иши- мнллатяя бутун с? г лам Г7ВвзлэрйпиН0;ГаГ,0'!';    буржуа- ни заифламэк билмэйэн бир днггэтлэ из- гилаб байрагы алтында бирлэшдирмиш ва м.т эдир. ФэЬлэ    ” л.п.mи 1ж    Чин халг ингилабынын гэлэбэсинн та мин зия илэ иттифагы буржуазияны тарой VITI этмишдир ки, бунун да нэтичэсивдэ эсл этмэк ишинда мусбэт рол опнаиыр. пазыр-V I тапг Ьчугпхтййати—плтетаоиат жиктзту-1 дэ халг Чини бойув сосялист ислЗгЬзтлэры Умумчин гурултайы Чин халгынын Ьэя- ^ьГш^0 '0й;7о0    ^ оланР 1емократик кечнрир ки, буиларын да кедишиида нэ- тында бейук bajaca олмагла ^Мзр. бу- Р    Р    Ф    Р    Инки впвсадийят, Ьэм да адамларын шуу- тув    ^вет    ^ттифагы    вэ    халг    демократ.ясы    ру дайишир. КаТ„пН г^лтяй ^пл^мыш тэчрубэни олкэлэри Чин халгынын гэЬрэммлыг ну- Чин халгы Чиндэ сосялизмин игтисадя лэдир.    сосятизч гу-1 баризэсини даим мудафиэ этмишлэр; бтту* 1 эсасларыны гоян биринчи бешиллив пла- умумилэшдирди вэ кэлэчэк с°сяли 1 .уНЯНЫН сулЬсевэр халглары Чин халгы- Ны (1953—1957-чи иллэр) мувэффагий- м1аййэнУ эми РШубЬэЫйохдур ви гурул- нын гэЬрэманлыг мубаризэсинэ дэрин рэг- йэтлэ еринэ етирмэкдэдир. План 694 ени муэйиэн этди. ШуоЬэ йохдур и, ITOTII I бэслэйирди. Бу да Чин халг ингнла- Ири СЭНае об’екти тикмэйи нэзэрдэ тутур. япат1|НагГЭурвун1а мубаризэдэ Чин халгы- бынын гэлэбэси учун элверишли бейнэл- Планын еринэ етирилмэси кедишпндэ Ши-н^в * ртун гуввэлэ* еш даЬа сых би“эш- ха-тг шэрант яратмыш, бу галэбанн асан- мм-Шэрги Чинда агыр сэнае « ли «-*    I лашдырмышды.    I    нишлэндирилмишдир, Мэркэзи 1индэ дирэчэкдир.    _    i    ресПуЙЛИВасЫНЫН    ярадылма-    Дахили Монголустанда ени металлуркия дир.    { Азэрбайчан комсомолу олкэмиздэ Ьэми* шэ муЬум тэшаббуслэрин фэал иштирав- чыхыр. Бойув Октябр сосялист ингилабындан сонра Чиндэ халг ингилабынын гэлэбэси вэ Чин Халг Республикасы ярадылмасы чысы олмушдур. ШубЬэ йохдур ки, Р<*- Шзрг „лкалэриндэ азадлыг мубаризэси-публиканызын кэвчлари багчылыгы ин- 000 инкишафЫна1 дуня тарихияин бутун кишзф атдирмак вэ яшыллашдыриа ишлэ- кедишива ,01 6айук та.свр К9Ствран эн рини даЬа да кенишлэндирмэк сайэсиндэ 9)цв Ьадисэдир. Чинин сосялизм дов-гаршыда дуран вэзифэлэрин дэ оЬдэснндэн | да1лари авласвиа дахИл олмасы бейнэл мувэффэгиййэтлэ кэлэчэк, республикамы зын шэЬэр вэ кэндлэринин яшыл дона бу рунмэсини тэ’мин эдэчэвлэр Газахыстан КП Кустанай вилайат комитасинз вэ вилайэт ичраиййэ комитасинз халг мейданда сосялизм вэ капитализм гуввэлэринин нисбэтини сосялизмин хей-рино олараг гэги сурэтдэ дэйишди. Тэрэггипэрвэр бэшэриййэт Ьаглы олараг Чиндэ халг ингилабынын гэлэбэсини бейук сулЬ демократия вэ сосялизм ишинин умуми тэнтэнэси йолунда эн муЬум мэрЬэлэлэр дэн бири Ьесаб эдир. Халг ингилабынын гэлэбэси 600 мил йонлуг Чин халгынын Ьэятында ени дев рун башлангычы олду. Халг ингилабынын гэлэбэси Чин халгынын тукэнмэз ярады чы гуввэлэринин буховларыны гырыб Сов.ИКП Мэркэзи Комитэси вэ ССР Иттифагы Назирлэр Совети разылыг Ьиссилэ гейд эдирлэр ки, Кустанай вилайэтинин совхоз, МТС вэ колхозлары хам вэ дин-чэ гоюлмуш торпаглардан истифадэ этмэк Ьесабына экин саЬэлэрини кенишдэндир-    моооло1,впп„ мэк учун бейук ишлэр кермуш вэ умуми тахыд мэЬсулуну    артырмышлар,    у    аТдЫу    цин халгына сон дэрэчэ бойув бир исэ тахыл истеЬсалы вэ довлэтэ тахыл тэЬвили саЬэсиндэ ССР Иттифагынын ви- гувВ9Т в€рдИ> 0Ну сосялизм гуручулугу лайэтлэри, олкэлэри вэ мухтар республикалары арасында Кустанай вилаиэтинин оу пл биринчи ерлэрдэн бирини тутмасына имкан вермишдир. Сов.ИКП Мэркэзи Комитэси вэ ССР Иттифагы Назирлэр Совети довлэтэ 260^ милйон пуд тахыл тэЬвил вермэв вэ сатмаг Ьаггында Акмолинск вилкйэти вэ Алтай олкэсп илэ сосялизм ярышында гэбул эдилмиш оЬдэчиликлэрин мувэффэгиииатлэ еринэ етирилмэсилэ элагэдар олараг, Кустанай вилайэтинин волхозчуларыны, МТС вэ совхоз ишчилэрини, кэнд тэсэрруфаты мутэхэссислэрини, партия вэ совет ишчилэри-ни, бутун зэЬмэткешлэрини, Ьабелэ дикэр шэЬэрлэрдэн вэ вилайэтлэрдэн кэлио Кустанай вилайэтинин совхоз, МТС вэ колхозларында мэЬсул йыгымында вэ тахыл тэЬвилиндэ иштирак этмиш олан кэнчлэри, тэлэбэлэри, механизаторлары вэ фэплэ- дэри тэбрик эдирлэр. Сов.ИКП МК вэ ССР Иттифагы Назирлэр Совети эмин олдугларыны билдирир- л?Р ки, Кустанай вилайэтинин колхозчулары, МТС вэ совхоз ишчилэри, кэнд тэ- сэг-руфаты мутэхэссислэри, партия вэ совет ишчилэри, буту« зэЬмэткешлэри Сов.ИКП XX турултайынын ¡гэрарларыны Ьэята кечирмэк учун бундан сонра íaha бейук сэ и в? тэ’кидлэ чалышачзг, эЬали тчун эрзаг вэ йункуя сэнае учун ханмал боллугу вратлаг угрунда умунхалг мубариээсинэ лайигннчэ квмэк эдэчэнлэр. Сов.ИКП МЭРКЭЗИ    HAC4CMPnalHroR^TH КОМИТЭСИ    НАЗИРЛЭР СОВЕТИ нун кениш йолуна чыхартды. Чин халгы ез елкэсинин саЬиби олуб мугэддэратыны ез элинэ алдыгдан сонра Коммунист пар тиясынын рэЬбэрлийи алтында гыса муд дат эрзиндэ тэсэрруфат гуручулугунун мэдэни гуручулугун вэ девлэт гуручулу гунун бутун саЬэлэриндэ кезэл гэлэбэлэр газанды. Ярыммустэмлэкэ олан керидэ галмыш Чин инди даЬа йохдур. Сосялизм гуран, бутун халг демократиясы олкэлэри илэ, Совет Иттифагы илэ бирликдэ бэшэриййэтин габагчыл гуввэси вэ авангарды олан гудрэтли халг Чини вардыр. Чин ингилабынын    1ьаггын-1сы    илэ    Чиндэ    буржуа    демократии инги-1 базалары гурулур, тэзэ сэнае шэЬэрлэри да, онун галнб вэлноси    Ь"™"'    '“6J иэрЬэлэси «асэн баша чатдырылды I сальшыр. Чин сн.еи индн йуа автоно- йп’тляпы^вэ^етодлары Ьаггында гурулта- ** сосялист ингнлабы мэрЬэлэси, Чннин бнллэрн, реактив тэйярэдэр, кучлу мне-- *        „„-о-™    ияпвгнш-ле-    капитализндэн сосялизыэ кечнэсн мэрЬэ- раторлар, яри полад прокаты, тэркибиндэ н^низнЫнэзэвиИэс^э,ЭЛмуЬу^Р^*дн*ййэ I лмй башланды.    ’    Гхусуси‘наддэлэр олан йуксак кейфнййэт- олуб, гардаш коммунист вэ файла партия-    Марксизм-ленинизм вэзэрвййэсинн pah- ли полад, «вшл*«'    даз. лары учун бейук эйзмнийотэ маликдир.    бар тутан, Совет Иттифагынын, бутун Дэн аваданлыгы, эн    иаьСуЛЛа- Чин халгынын гэлэбэлэри марксизм- сосялизм елкэлэринин тарихи тэчрубэси-1 каЬлар вэ дикэр му р п _ ленинизмин тэнтэнэсинэ ени эяни субут- ни ез елкэсинин конкрет шэраитиндэ яра- ры бурахыр. Бу^^эес^элэр Чин -Ш бу гэлэбэлэр Ленинин даЬиянэ узаг- дычылыгла тэтбвг эдэн, бейук Чин инги- лэшдирилмэси учун биневрэдир. корэнликлэ габагчадан сейлэдийи созлэри лабынын кедишиндэ топладыгы зэнкин Биринчи бешиллик плана корэ сэнаеин инандырычы сурэтдэ тэсдиг эдир. Ленин сияси тэчрубэйэ архаланан Чин Комму- умуми мэЬсулу 90 фаиздэн чох артмалы-марксизм мейдана кэлдикдэн сонра тари- нист партиясынын Мэркэзи Комитэси ке- 1Ыр. Бутун эламэтлэр костэрир ни, план хин она ени субутлар кэтирдийини вэ чид довру учун партиянын баш хэттнни УуВЭффэгиййэтлэ вэ вахтындан эввэл ери-ени гэлэбэлэр газаадырдыгыны гейд эдэ- бу чур муэййэн этмишди: кифайэт дэрэ- нэ етирилэчэкдир. Мэсэлэн, сэнаедэ уму-рэк 1913-чу илдэ язырды: «Лакин про- чэдэ узун бир довр эрзиндэ тэдричлэ ел- ми мэЬсул бурахылышы сапэсикдэ оешил-летариат нэзэриййэси олан марксизма даЬа кэдэ сосялист сэнаелэшдирмэсини Ьэята лнв план бу ил тамамилэ, бешиллинин сон бейук гэлэбэни кэлэчэк тарихи довр га- кечирмэк, кэнд тэсэрруфатында, кустар „ли олан 1957-чи илдэ исэ тэгриоэн ю зандырачагдыр». Тарихи Ьадисэлэрин ке- сэнаеиндэ, капиталист сэнаеиндэ вэ тича- фаиз артыгламасилэ еринэ етирилэчэкдир. диши Ленинин бу созлэрини парлаг бир рэтиндэ тэдричлэ сосялист ислаЬатлары Капиталист сэнаеи вэ тичарэтинин сос-сурэтдэ тэсдиг этди. Дорд ил сонра Бейук    кечирмэк лазымдыр.    ялистчэсинэ ениден гурулмасы    просеси Октябр сосялист ингилабы олду; бу инги-    Коммунист    партиясы    олкэнин    бутун    ср’этлэ давам эдир. 19эЬ-чы    ил ию лаб бэшэриййэт тарихиндэ ени доврун— гуввэлэрини бу баш хэтти Ьэята кечирмэ- айынын ахырына гэдэр мэйсулу^0д" " сосялизм вэ коммунизм деврунун башлан- Йэ чагырмышды. Сон илдэ Чин халгы нэ корэ капиталист сэнаеинин Ф , гычьгаы гойду. Октябр гэлэбэси чохмил- кэнд тэсэрруфаты ны, кустар сэнаеини, ка-1 фэЬлэ вэ гуллугчуларын са ына йонлу Шэрг халгларыны оятды, онларын питалист сэнаеи вэ тичарэтини сосялист- питалист сэнаеинин У» Фаизи му гелбинде феодал вэ мустэмлэкэ келэдийи ЧЭсинэ енидэв гурмагда там вэ Ьэллэдии довлэт-хусуси сэнаеим чеврялмишд . зэнчирлэриндэн азад олмаг умиди дорур- ГЭЛэбэ газанмышдыр. Совет халгы гардаш 1952-чи илдэн lJoo-чи илэдэк ел^ -гу, онлара азадлыг йолуну костэрди. Мао К Чин халгынын бу ени гэлэбэсини гызгын нин умуми мэЬсулунда сэнаеин у Тсзэ-дун йолдаш язмышдыр: «Октябр ин- сурэтдэ, сэмими гэлбдэн алгышлайыр! чэкиси 28 фаиздэн о4 фаизэ, истепсал[ ва. гилабынын яилым т' £ атэшлэри марк-    (Алгышлар).    ситэл09?« истеЬсалынын хусуси сизм-ленинизми кэтириб бизэ чатдырды.    С)осялизмэ кечмэк мэсэлэлэринин    Ьэлли-    исэ 39,7 фаиздэн 4Ь фаизэ чатмышд у. Октябр ингилабы дунянын вэ Чинин тэ- Н9 ярадычы сурэтдэ янашан Чин Комму- Девлэт болмэси инди сэнаеин умуми рэггипэрвэр унсурдэринэ, олкэнин мугэд- нист партиясы, онун Мэркэзи Комитэси, 1 сулунда эсас ер^тутур.    ^ дэратыны муэййэн этмэк учун вэ ез проб- к0ркэмли марксист-ленинчи Мао Тсзэ-дун Чин игтисадииятындз чох еи\ -лемлэрини нэзэрдэн кечирмэк учун про- йолдаш чэмиййэти сосялизм есаслары уээ- миййэти олан кэнд тэсэрруфаты иуксэ.^ р летар дунябахышыны тэтбиг этмэкдэ яр- ринДэ енидэн гурмаг Ьаггында элми сося- вэ инкишаф эдир. 195д-чи илдэ два м -дым костэрди. Русларын йолу илэ кетмэли ЛИЗМ нэзэриййэсини вэ тэчрубэсини зэн- йон тон тахыл вэ 1.51У мин тон памоыг —нэтичэ белэ иди».    кинлэшдирмишлэр.    йыгылмышдыр. Марксязм-ленинизн иденлары нлэ си-    ФЛлэ синфн илэ ниллн буржуазия ара-    7    ИНеи- лаЬланмыш Чин Коммунист партиясы бэ- сында дузмун мунаснбэт яратмаг саЬзсин- йув гэлэбэлэр газанмышдыр. Марксизм- дэ Чин Коммунист партиясынын илв там- шафы йолуна кечмэсн кми бэиув б Р ленинизм нлэ Чин ингилабы арасында рубэсн башга олвэлэрдэвн сосялист исл*’ ^Гплаи бт ишдэ Т^г Чияз квркэмт олан гаршылыглы магам Мао Тсзэ-дун Ьатлары учун чох бойув оИэмийНэтэ ма- «эти олан бу ишдэ халг ини керкэмл йолдаш охла Ьадаф арасында олан гар- ливднр. ФаЬлэ синфн нла мелли буржуа- “^ффлг“™т'"р T3CZrUrZ Чинин шылыглы элагэ илэ мугайнсэ этмишдир. зиянын иттифагы элкэви мустэмлавэ вэ|инди коллектив рр\ф . р «Ох» марксизи-ленинизмдир, «Ьадаф» исэ импервализи вэлэлийиндэя азад этмэв уг    »дрпы 2-чи СЭЬИФЭДЭ! Чин ннгнлабыдыр. Чин Коммунист пар-1 рунда мубаризэ апарыадыгы доврдэ яра- Н. С. Хрушшов вэ Иосип Броз Тито йолдашлар Крымда Азэрбайчан ССР Нефт Свнави Назирлийи 9 айлыг планы ерино етирмишдир Азэрбайчан ССР Нефт Сэнаеи Назирлийи 9 айлыг нефтчыхарма планыны сентябрын 27-дэ -еринэ етирмишдир. 9мэв мэЬсулдарлыгыны йувсэлтаэк тап-шырыгы 101,2 фаиз одэнилмиш, эмэк мэЬсулдарлыгы кечэн илин Ьэмин деврунэ «исбэтэн 5,2 фаиз артмышдыр. Нефти СЕВАСТОПОЛ, 27 сентябр (СИТА). Сов.ИКП МК-нын Биринчи Катиби Н. С. Хрушшов букун кунорта чагы Югославиядан Совет Нттифагь^на гайытмыш-дыр. Онунла бирликдэ гейри-рэсми корушлэ Югославия Федератив Халг Респ^бли-касынын Презлденти Иосип Броз Тито вэ арвады, Иттифаг ичраиййэ вечеси сэдри-нин муавини Александр Ранкович, Босния вэ Кертсеговина Халг Республикасы Аалг мэчлисинин сэдри Чуро Путсар вэ онлары мушайиэт эдэн шэхслэр, Ьабелэ нин Югославиядакы Фовгэл’адэ вэ СэлаЬиййэтли Сэфири Н. П. Фирюбин дэ кэл-мишлэр. Тэйярэ мейданында кэлэнлэри Сов.ИКП МК Рэясэт Ьей’эти нин узву, Украйна КП МК-нын биринчи катиби А. И. Кириченко, Сов.ИКП МК вэ Москва шэЬэр коми- яефт, Артйомнефт, Сийэзэявефт, Молотов-1 тэсинин катиби Б. А. Фуртсева, Совет Иттифагы Маршалы А. Ау Г^’“’ЛЧКе*ер*; нефт, Бузовнанефт нефт ка-дэнлэри ида- лы И. А. Серов, адмирмлардан С. Г;<Горшков *э В. А. рмэрнвга воллевтивлэри 9 айлыг пла- лайэт вомнтэсинин бирннчн ватибн В. Г. ны вахтындан габаг еринэ етирмишлэр. I татлары Совети ичраиийо комитэсини|^ри И. М. Филиппов, * крайна ^евасто мая -дейэри 3,6 фаиз ашары салыимыш дыр. Куркаииефт, 'Кировнефт, Эзизбэйов- пол шэЬэр комитэсииин катиби А. Г. Коровченко, Севастопол шэЬэр зоЬмэткеш депутатлары Совети ичраиййэ комитэси сэдринин биринчи муавиви С. П. Ьирсаноз гаршыладылар.    vaíTíVp Иосип Броз Титову взГ Н. С. Хрушшову Ьэмчинин Москвадан кэлмиш ЮФдг- нин ССРИ-дэки Фввгэл’адэ вэ СэлаЬиййэтли Сэфири В. Мичунович вэ арвады гар-шыладылар. Гонаглары гаршыламаг учун Ьэрб* дэнизчилэрин фэхри гараулу дузулмушду. Тэйярэ мейданы ЮФХР-нин, ССРИ-н*н вэ Украйна ССР-нин девлэт байраглары илэ бэзэдилмишд*. Тэйярэ мейданындан гонаглар Севастопола кетдилэр. Онлар шэЬэрэ вэ 1854—1855-чи иллэрдэ Севастополун мудафиэси панорамасына бахды- лаР*    я « Кунортадан сонра Н. С. Хрушшов, Иосип Броз Тито вэ арвады, А. Ранкович, Ч. Путсар вэ онлары мушайиэт адэн шэхслэр Крымын чэнуб саЬилинэ йола душду- лэр. Гонаглар бурада истираЬэт адэчаыэр. ;
RealCheck