Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 28, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 28, 1956, Baku, Azerbaijan 28 CEHTflBP 1956«iu HA, M 226 (10259) kommvhmct M0TByAT XYJIAC9CH Boji 6M aliTHiiTu flpaTMar yFpynaa ¿IpAUMJibi pafioHyHye ROJixo3JiapuRX& acac caha heSeaHjapjihir Tacappy(I)aTbiiup. JlenaR oaap kr, s^axoajiapbiH KaaepHHHn Moxy hdMBH cahaaaHjHp. ByHa itepa la heHBanjapwiur Tacappvi)aTH pafi(^Hja rh-xaH «Ehh K8Ha» *ra3eTHHHH XRrraT napRd-SHHJtó iypMajiw, 6y Tacappy^aru BHKamaO BTjHpMaK HacaaacH rweiCH peiaKceacuHW xaha apTbir HaparjiaHiupMajiuxbip. «Ebb Kanj» raaeTHHBH HasipaaapHHH HaaapjeH KeBHpjHKia Bca 6yHyH aacHna itapsiaK oaap. heñBaHjapawFbiH 0HKiiraa(I)w, onya M«h-<*y.iiapjwFHHUH apibipwjiMacu 6op box BahaijaH rbiinaaxiaHbiH HCBa raniKBa axHj-M^CBBIOH, 60X eM ahTHBTbl TOnJISHMaCblH-xaH acbijibu.'jp. «Ehb RaHi» raaeiB Hca 6oji 6M ahiHATH flpaibiaMacuHa, runijia-MaHbi MYTamaRKHJi ReqnpMaR ma haawp- .ibir Hin.iapnHBH Heqa KopyaMacHHa aaauMH (PnKnp eepMBp. TaaeTHH 22 aBrycT lapBXJiH HOMpacHHBH fiam MarajiacH cbjoc 6acjbipbiJiMacbiHa hacp 3IÍ1.1MHIIUBP. Bara waranaia paSoHyn afi-pbi-afipbi KoaxoajiapbiHbiH cnaoc Sacibipbia-MacbiHia KcpB rajijwFH, cn.ioc ryjjiaaapa Ba CBao<; xaHiaKJiopHHBH aan« haabipaaH-jbirbi K0CT3pn.iMHiniHp. Taaei Bai'biiuxbip: «...YMyMwflflaTjia pafloHyH KO.ixoajia-puHAa cHjioc SacnwpMar ymyh ryppyaa-PUH TMKMJ1M9CM B8 X3Hfl3KA3pMH PaSblAMa-Cbi HUiM aeayjiMaa BasMíiñaTaaaHp». Cii.ioc ryajiaa^pH THKB.iMacB B«a xaHjaR-jiap haawpaaHMacbi 6np Ba a Cera kyhyh BDiB iefi0.uHp. By Hraa Sahapia, heq oji-Maaca flñbiH aBBaa.iapnnja fiauiaaMar aa-3biM BAH. MyiiKB, raaeiHH eayHYH ja 3’tb-pa(l) aTjnfia rhmb, flpjbiM.ibi pafiOHyHia «raprbuajibuaH RViaaen cypaxia CHaoc fiacjbip-Mar yqyH aerycT afihi an oJBepnm-jiH aii BiH». Bypajan 6y aoiBqa qbixbip KB, «Ehb KaHi» raaeiHKHH oay aa haMBH Maca.iaña BaxrbiHia ea qaaaa jHrrax erHp-MaviniiUBp. iloFpyxyp, raaei cn.xoc SacaupwaMacu harrbiHia Bwa afibiHiiiH 4-ja fiap f)ara Morata 53 BepMBIB Ba CB.lOC ftac-jbipbi.iMacbi yqyH haawpabir Hui.iapHHB rea 6ap aa-Manja KepyS ryprapMarbiH aapypH oaiy-ryny Rojixoa óaiiiqbiaapwHa xaTbip.iax-MbiiiiJbip. Anqar ra.aex 6y 6am warajiaHH japq axiBKiaH coHpa aii apwMiaH apxbir 6bp Mvuaxia cycMvm sa 6y Sapada 6hp CH3 fip.w aaMaNfbiiiiJhip. Beaa Kyviaa aisiaR oaap rb, raaex 6y añ flpbiM apanHxa pafioHyH 6auira xacappyiax caha.iapH harrbiHja \iarepHa.xaap lapq ax-jiiBB yqyH eM ahrBaibi flpaxbijiMacH xe-iBina fiapacBHia uara.iaaap Bepsiaiì-a bm-Kas xaiiMaMbiraibip. AMMa 6e.xa leftHJijHp. «Ehb R3H5» raaexiiHHH BiiiqnaapH ra-aexHH cahBipaJiapHHjoH Saqapwraa bcxb-(paja aie ñnjiNfBpaap. Onnap raaexnn jeMOR ojiap RH, fiyxyH HeMpajiapHHHH 50 — 60 (PaiiuiHB pafioHVH hoaxbiHa laxJiB ojiMasH pacMB MarepHaaaap.ia xoajypyp, raaan ep-ja Hca aHqar 5ara Maraaa b? fiBp-BRB Xbip-ia ppaB Maxepnaji Bppa fin.iapaap. Maha raaerHH c3hB(^^.^ap^Hl^H bbc nc-TBlt.ua ajB.iMacB HaxaqacniHp rb, «Ehb K3H1» rsaexH pm xaxapYKy sa ch.xoc 6ac-jbipbMMacbi harrwHia annar nani Maraaa-jiap BPpMaK.13 KBl).aHaT.iaHHp. AfljwH «a-caaajnp kb, fiam Marajia.xapja aBpbi-añ-Phi Koaxoa.iapuH tw fipiiraiaaapbiH Ha ca-fiaóa Ropa Ba KoiiRper o.iapar RHMJiapBH xarcBpa yayaiap TajapyKYHy ji3HKHT M3CB KPHnin aaah ain.ia 6bjim33. Taaei Gara Maia.ià.iap:w BHaiubi aiipbi-añphi RO.i xoaxapbiH, haGejia liepMajiapUH aa befieafl* xapxbir ÓpHraxajiapbiHbiB bh TaiapyuyBa Heqa MyBacHGax fiocaaxBRaapHBa xaBp Ty-xapjiM narajiafl0pxo xa qbixum 9TM3jih, 6y harxa KOJixoaqyjiaphiB, heñBaHxapjibir HniqBxapHHHB MaRTyGjiapuBbi BepMaaaaap. ABiar raaer fiexa axMaMHinxep. Cob yq afila raaeTHH caha^ajapeHia or qajiMHbi, ch-aoc fiacxHpuaMacb!» ch.xoc ryjuiaaapB m CHJioc x0BX3RJiapHHHB ha3bipjiaHMa-chi fia-paja Byp-xyx 5 xwpja warajia BepajiMBiu-jHp RH, fiya.xapbiB la xe-pjy Ta’pHipjHp. «Ehh kobj» raaexHHHB peiaKCHBCbi ea HraHBxaRB 6y qHjiH HorcaHxapu xeanaR-jia apajaH rajjwpMajiH, raaexHH cahaipa-jiapHHiaH fiaqapbrrjia BCXHípaja ajapas pa-fioHVB haHXbiHH jojiFyB HrabirJiaHjwpMa-nbi, 03 axpaipbiBa qoxay RaniJia MyxfiHpn xonJiaMa.xu, aahxiaxKeni.xapHH MaRxyfinapbi-aa raaex cahH(pa.iapHHja sfyHxaaaM cypax-xa KeffBin ep BcpMaaHiHp. K)xapbiia xecTapHjaHJiapB MyañnaH jap^-qax8 «Konxoa fiafipafbi» raaexH (Illyina pa-ioHy) harrbiHxa xa x6M3r oJiap. lUyraa pa-ñoiryHxa xa hefieaHxapabir »cae racappv-ípax cahacH hecafi ojiynyp. Byna fiaxMab-par, «Eo.xxoa fiafipaxbi» raaexH heñBanxap-jiwr MacaaajiapHHH, xycycaH heñBaHxap.xbi-FbiH HHKBiuaíbi yqyH acac raapx o.xaH fio.i PM ahxHflxu flpaxMar aacajiacBHB bhc HrabirxaHXbipbip. raaexHH con yq afi apbiMxa qwxMbim 30 HeMpacBHxa ox qa.iHHbi sa caxoc fiacibi-pbi.xMacbiHa 4 fiam MaraJia hacp o.xyH-Myra, 7 xbipxa MaRxyfi b3 xafiap x»pq aiB.x-MHiuxBp. ByH.xapbiH qoxy caxhB, Ma’Jiy-MaxjiapxaH K0X\T)YJiMYin Ba a Te.xeDoB.xa ajibiHMbira rypy paraM.iap ocacuHxa aabKX-Mbiiiixbip. raaexHH 26 aBrycx xapHx.iB HOMpacBMxaKB «Ma.x-rapanbiH HHKHmaD aTlHpB.XM3C0 Ba OHTH »»hcyjixap.ibiFbiHbiH apTbipwJiMacbi 0ra0Hxa MehRaM bm fiaaa-cbiHMH flpaxbiJiMacbi MyhyM mapxxHP» cap-jiBBhaJiH fiara Mara.iaHH fiyna MHca.x Kecxap-M8R ojiap. By fiam Mara.iaHHB apbicu yay-M0 c03JiapxaH B3 KeqaH 0Jia anx o.xaH DaKXxapxan 06apaTXHP. Taaei «abip: ...MapH HJina pafioHyH KHpos aawHa MaaeHKOB anuna, JIchhh antiHa Koaxoi-jiapuHbiH fiauiMUjiapu ot HaabiHbi ea ch jioc fiacaupujiMacuHu MYTaiu»KKH.<i ha 3bipjibir,na Gaiuaasipar ony apturaaMacM aa epHHa erHpMHUijiap. JlaKHH KaraHOBHM aflWHa Ba lUayMBH aAbiHa KoaxosaapwH pah6ap.iapHHHH rar-CHpH Y3YBA3H Tafia Ba oiHpaAH eM Taaa PYK SAHAMaCH HUIH fiaUIAU-fia IDbIHa fiy paxuAMUUiaup. By xa’p0D3»H Ba a xaHrHwaH h3 rbmh Haxnqa qwxapMar o.xap? reaexxa xapq axHJian MaTepHa.i.xapxaRbi DaKxjiapbiB xy3KYB.xYñyH3 xa Dhkbp bb-p0.xMHp. M3co.x»h, raaeiHH 22 aerycT xa PHX.1H HBMpacH'Hxa MaaBHKOB axbiHa Roa xoaxa esf TaxapyKyHyB apbixMaa oaiyFy R3PK0H xaBrHx »XHAXHfiH haaxa, loxapbiia aibi q<aKHaM^Hin fiara Marajiax» haMiiH ROJixoa xa’pBD-x-aHH'p. By KecxapHp kh, raaerna pexaRC0flCbiBxa cae ajiHH Kepxyfiy HmxoB C0.1 a.x0H xafiapB ftoxiyp. «Ko.xxoa fiañpaFbi» raaere ea Hm ycy jiyHy xañHraxHpMajiH, xapq 31x080 aaie pna.i.xapuH ¡naaMyH.xy ojiMacbiaa, DaRX.xa pbiHbíB XY3KyH.xYfiVH3 Dhk«P BepMaxH, pa iIoHVH acac xacappyDaT cahacn cafibLiaH hefiBaHxap.xbiFbi, onya HHKiimaDbi yqyn fiara.xbiqa raapx ojiaa bm ahriiflibi íipaiLLX-MacH B3 rbira.iaMaHbiH MnamaKKHJi Reqo-P0J1M3C0 M»c3.x3japHHH xo.iFyH BmurJiaH-XbipMa.ibixbip. AjIóaRHfl K3HÍ1 TdC8pPY4>aTbI *HYMañaHAa heñ^aTHUHH A39p6aft«iaHiia oJiMacu A.i6aHHB K3HX TacappyDaxbi HaaapHHHH MyaBHHB RaMa.1 MyprcejiHBHH fiamqbixbir arxHfia AjifiaHHB KaHX TacappyDaTU ayaa-3HX9 hefi’axH 6 kyh Aaapfiafiqaaxa oj-Mymxyp. Tonarjiap IIIaMaxbi pafionyaa itexBHni-aap. 6 H0MP3JIH yaysiqyjiyR coBxoayBja oh-jiap yayMjiyKJiap yqyH qa.ia.xapwH aeqa ra-3HaMacbi H.13, yayjíJiYKJiap ca.ibiHMacbi Ba OH.xapbiH eTHinxHpHJM»cH.xa, R9HX Tacappy-Daxu 3apapBepHqH.iapHHa rapraw Myfiapaaa ycyajapu h.xo MaparaaHMbun, coBXoaya ara n.xaHbi Ba HrxacajHñflTbi aaa TaHbim o.x-Myin.xap. HyMañaHja heñ’axH y3b.i3Phhhh fiap rpyny Majpaca KaHXHHX3R0 «ÍIpaBja» KO.ixoayna KBxapaR opaxa apxe.x TacappyDa-TbiHbiH fiyxYH cahajapH 0.19 b9 Roaxoa hc-xehcajiaTbiHUH TaraRHan H.ia TaHbiiii 0.1- Myraxyp. CoHpa roaar.xap ncMañbi.i.xbi pañoHyHxa-KH ryfiaxaji0.x.iH heñBaHxap.xbir coBxoayHa KBTMHmJiap. Kefiqañ pañoHyHxa A.i6aHHfl HyMañaHxa tiefraTH Ka.xHHHH ajbma b9 Mhkohh axwHa Ko.ixoa.iapa KBXMHinxHP. Ko.xxoa KaHXJiapn-HHH afiax-xbiFbi HYMafiaHja hefi’aTHHHH xhf-raxHHH xaha qox q9.xfi axMHmxHp. ^oxH.i-.iHR 6HTKH.xap 0HCTHTyxyHyH copr-cbiHar cahacHHxa roHar.iap A.i6aHHflxaH kbthpxhk .19PH anqHp r9.i9M.xapHHH, Tapaéaa, nax.xa.xbi fiHXKB.iap Ba canpa ToxyMyny cahaHHH hiii-qn.iop0Ha BepMHUi.xap. AFxam MTC-xa A.xfiaHHB K3HX TacappyDa-Tu eraqa.xapH cxaHCHBHbiH rypy.iyrayHy B3 Daa-iHfiriaTHHíi, xa’Map 3’Ma.xaTxaHajiapbi-HblH B3 XpaKTOp fipHFaxaJiapblHhlH HmHHH efipaHMHin, MTC-xa Hrann Heqa n.xaHJiámxH-pbLXMacbi B3 MTC-hh n.xaHbiHbiH K0.1-xoa.xapbiH Hiu n.xaHbi H.ia neqa 0.xarajiaHXH-pH.XMaCH.ia, MBXaHHK.iaraXBpMaHHH HITHCaXH Dafixacbi Maca.xa.xapH.xa Mapar.xaHMbira-xap. CaDapa.iHeB pañoHyHxaKbi Ma.xeHROB axhi-na Ko.ixo3xa xa roHar.iap naMfibiFU fieqapnfi BTHraxHpMaK ycy.x.xapbi H.xa TaHbiiii o.xMyiii-.xap. Aaapfiafiqan a.xMH-xajrHraT naMfibirqu-.ibir HHCxHxyxyHxa roHar.xapa Taqpyfia ca-hacii B3 .xafiopaxopHfl.xap KecxapHXMHmxHp; óypaxa OH.iap bhh naMÓbir H0B«xapH a.ixa 3XM3R, naMfibiFbiH fieqapH.XHí) eTHmxHpH.XMa-ch ycyjixapbiHH Hm.xafiHfi haabip.xaMar caha-CBHxa HHCTHTyxyH Kepxyfiy Hin.xap.X3 Ba cAHp BJa xaHbim axHJiMHm.xap. A.xfiaHHfl HYMañaHxa hefi’axH haMqHHHH Aaapóaííqan a.xMH-xaxrHrax heHBaHxap.ibir HHCTHTyiyHa, UlaMxop paíioHyHxaRbi haan Ac.iaHOB axbina, K.xapa Cbxkhh axbina K0.1-xoa.iapa bo fiarara RO.ixo3.xapa kbxmhuixhp. A.i6aH0íi HyMañaHxa.xapH hap epxa c3MH MH rapmbi.iaHMbira.iap. BaKbixa a.ióaHHfl.xbi roHar.xap raahapHH KopMa.XH ep.xapHHa fiaxMbira.iap. Aaapfiafiqan CC? Kanx TacappyDaxbi Ha3Hp.xnfiH roñar aapbiH niapaDnna rafiy.x xyaa.XTMHmxnp. CenTflfipbiH 25-xa Ajifianna Kanx xacap PYDaxbi HYMananxa hen’arH KypqycxaHa 1Ì0.X1 xyniMYniXYP. (Aaap.TA). HhH KOMMyHHCT'napTHaCBIHblH VIII YiviyM^HH rypyaTaHBiHAa HEKHH, 26 ceBXflfip (CHTA). Byaya Mbb KoMMyHHCT napTHBCLi VIII rypy.xTaflbi-HWH HYMafianjajapH MKÜ-hhb eaH Rnsaa-HaMaCHHH BKXHA-XHR.Xa fafiyj 3TXH.Xap. H03a.MHaMax» maph axi-iaa acac nporpas MyxJoajapwHja xefin^Mp kb, Mhb Kommy-HBCT napTBflCbi Mhb Doh.ia chbDbbhb ra-iarqbiJi xactacHXHp. Gaya Marcaxa Maaxa C0CÍUIH3M B9 B05iMyBH3M rypMar|bip. MKn 63 DoajHññaTHBxa MapKCH3M-aeBHHH3M aa-3apHfifiacHáH pabfiap xyxyp. napTHBBbiH BasaDacH acTHCsiap chctb-mhrb TaMaMH.xa aaFB aiaaR, eaRaan mymkyh o.ixyrqa tb3 caaaejianiXHpMaR Ba xa.xr ta-cappyDaxbiRbi TexBHRH qahaTxaa cbbxoh rypapar Mhbhb ryBBarjiH ayacap caaaea, Myacap Raax TacappyDaTbiaa, iiyacap aar-.infiaxa Ba pafiaxa fio.xaapbiBa, ayacap ay-xaDaa BacHTa.xapHaa aa.iHR ojiaacuau xa -MHH axMaKxap. IlapTHflBUB fiyTya Do^mfi-fiaxHHHH acac aarcaxn xa.xrbia aaxjH Ba MaxaHH Ta-iafiaxwHbi aaKCHMya exaaaRXHp. HHsaMHaaaxa K0cxapH.iHp bh, napraa a3-jibirxa rajiaa aaji.xax^apaa BasafifiarBaa ax-nibiaanubipMar, oa-iapa eayayaxapa hyryry BBpH.xMacaaa, 0B.XRpbia arracaxafiax Ba mo-xaHHfifiaTHBHa ftyKcaaMacHaa ReaaK axaoR yqya xycycH ca’fiaap KecTapaa.xHxap. Ilap-ina xa.irbiH xPMOKpaxHR xHRxaxypacbiHbi flopyaMaxaa aehRaMaaHXHpaajiH, Dah.xa Ba KaHX.xaaapHH rapjajn,ibir HTraDarbiHH, 6y-xya BaxaanapBap ryBBa.xapaa BahHi qafiha-CHHH, jBMORpaTHR napxHajap.ia Ba fiatapaD xBMORpaxHR xaxHM.iap.ia yaya cypaa 3MdR-xaniJibiFH MehK9M.xaHXHpM3.XBXHp. Byxyn xa.xraa fiHpjiHKxa napxaa TafiBaa axacbiHWH aaax 3xa.iMacH BaaaDacHHB epana exHpua- .IHXHP. Conpa ÜHJaMHaMaxa xefiH.xHp rh, 4iih .lapbia laqpyfiacHRH eApaaMa-ia b» oaaapbia raJXBipxbiraapbi Mdca.iajapH saxiuaxa ba.x.x axMaaHXHpaap; amaru napxHa xamRHaax.xa-pbi wxapbi napraa xaniRHJiaTaapbi rapnibi-cbiHxa Baxxauibipbi hecafiax Bepaaaa Ba koc-lapara yqya BaxxbiHxa oa.xapa Mypaqaax ax-ua.iHXHp.xdp; fiyxyH napxaa TaraRH.iaxaapM RoaaeKXHB pahfiap.xHfia maxca uac’y.xBfifiax-.xa aAaraaaHXHpuaR npaacanaHa haaxa kb-qapapAap. HasauaRuaxa xeflaxHp rh, YuyuqaH nap-laa rypyjiafibiHHH hap fiap qaFwpbimbi-HHH BaRaaax myxxoth fieni H.xxap. Kequani HHsauaauaxaH D^praa oaapar, eaa Haaau-aauaxa lefia^iap rb, MR hap a.x rypy.ixafi ceccaacbi qaFbipup. MapKasa Rouaxa fieni Hji MYXX3'»HHa ceqa.xHp Ba rypyjTafl.iap apacbiHxaRbi xoapxa napTHaabia fiyxya am-.lapnaa p3h6ap.xHR axap. IlapTBaHbiH Mapaasa KoMaracaBaa n.ie-ayM.xapbiHbi Mapaasa KouHxaaHH Chhch Bypocy a.xxa hrh xaDox^H aa o.xMaapar qarbipbip. ü.-ieayu MapRaaa KouHxaHHH Chhch Bypocyay, MR Canea BypocyayH íanua KoMHxacHHH Ba MK Raxafi-iañaHa, hafie.ia MapRa3H KoMHxaHHH caxPHHH, fiap aeqa caxp MyaBHHHHH B8 fiaiD RBiafia ceqap MapKaaa RoMaxaHan n.xeayM.xapbi apa-cbiHxaKbi xoBpaapxa onya BasaDacana MK Cbhch Bypocy Ba MK Canea BypocyayH JlaaMB KoMBTacB aDa axap. MK KaTafi-xafla MapK33H KoMHTaHHH qapB    Hra.iapa ana ManiFya o.iyp. MapRoaa KoMBxaaaH caxpa Ba caxp uya-BnH.iapa afina aauaaxa MK Canea Bypocy-nyH caxpa Ba caxP MYaBBH.xapaxap. Mapna-3B KoMHxa .xa3HM 6H.iXBKxa M»pk33b Komh-xafia Doxpa caxp ceqa 6a.xap. «napxHHHWH H.1K TaniRB.xaxjiapbi» 6e.x-KoMMyHicT'WHacu'íiYXTMHí. ryrv.iyuj-|«a«'HM    kh, bjr naprna TSinRB- .ly e.iKPJiap.19 *hhh KHamu moanar Tsp94.- -MT.iapu yh HaOap Ba »aha apiur napTHH lapujup. napTHB qxp H-19 «BHHUH SyTyH V3BV o.ijyrja apajuaup. H.ib napraa t3di-9jK9.i9pn apacUHj. jHn-ioMaTHK Myii.ica- KH.iai.iapu $ah.i9.i9p, k9hj.ih.19p, 3Ha.iu.iap Ó9T ha6e.i9 HtTHcaiH b9 M9J9HH 9.iar9 b9 6amra B9T9Hn9pB9p.i»p.i9 napraa apacuH-HpaHMacu B9 6yH.iapUH HHKHiaal. arjHpH.i- M 39 napTHKHUH pahSsp opranaapu apa-M9CB, Ahh xa.iru h.19 6yt\h Camra mk9- chhm cua «.lara HpaTMa.iujup.iap. OH.iap .19PHH xaariapu apacuHja iocT.iyr MVHacn- MV9CCHC9.iopj9, k9hjj9PJ9, M9KT96.i9rj» b,. 0»TJI9PHHHH HHKHinaO 9TJHPB.1M9CH B9 M6h- romyH hBCC9.19pHHJ9 Hjap9 anapaTHHa B9 K9M.19HJHPH.1M9CB TapSÍJapUJUp. HapinH UyT.MBH T9mKH.iai.iapa p9h6ap.lBK 9TM9.1B, CoBei IlTTBOaruHUH fiamiuaur aTjiiHH w^pu napTiia as jeB.iar opraH.iapu rapap-cyah, jeMOKpaTHB b9 cock.ih3M -laChacB e.iK9- -lapUHUH 6ypaja epHHa eiHpH.iM9CH y39-.lapH H.19 jocT.iyry BHKHmaí. STjHpMaua b9 P>»>M naiapar roaM^iujup.iap M6hK9M.19HJHpM9a9 CsH KBCTapHp, npO.lCTap Hn3aMHaM9J9 jeBH.lHp KH, napTHKHUH 6e«H».iMH.i9.iHHaHaHHB MehK9M.i9HjHpHp. I MspK93B KoMHT9CH B9 fiYTyB amaru napT nporpaM MYJjaajapuHja refij ajH.iiip kh, I kombt9.i»ph (mm Myxrap raaaiapa Ba ma-qHH KommyhLt napTBKOu haKHM napTHK hapjapa rajap) napTHH H93apaTB komhcchk- oKMYmjYP, 6YHa KBpa ja o.    I    •"'’“3"h *9C.ihhj, jellB- Ehh Heí})THHJi3p racaGacH HeDxqa,xaHeDx hbDt Ma’xaH.xapH axapacH-HHH rasMa RanTopyHyH HniqH.iapa yqyH Ojih BafipaMJiu pañonyHxa ena racafia ca.xbiHbip. Tbica MYXX9XX9 hapacB 200 naD9P-JHR fiera niarxaHa xHKK.iafi acxaDaxofia BepB.iMani-xap. flxarxana.xapxa oxar.xap paxaojiaraxbi-pbi.xMbiui Ba a.xeKxpHK.iamxHpn.iMHin, rupubi-3bi Kynia TaniKH.x OwxyHMymxyp. Ena racafiax» ra3Maqbi.xap yqyH hrh BMaKxana, yq uara-3a, BKH fiyDex b3 fiarara Maxana-MaBniax MyaccHca-iapH THKH.iMHmxHp. r.;—»"Si...... 'i- Mar khhh 6ypoKpaTH3M ha.i.i»puHa rapmu huh p9hoap.iHHH ajTUHja ^*PVP. K T My6apB39 anapMaaujup.    hhct k9hm.19p HrrHOaru napTHKHUH KeMaK- HH3aMHaMax9 xefia.inp rh, naptanabiH hHcaxap, T9fflKHKaT npHHCHHH JCMOKpaTHK M9PK93HÍ1- napTHKHUH CHH    'l fl9TJHp. napTHK 93 jaiHJH jeMOKpaTBKCUHU 9JH.1JHKJ9H CORpa HBKHma® btjbpmsb thyh 4«aja.iu rajÓBp- Hi-iacunja C93 19D K9DM01H naPTKKHHB «YTYH Y3B.19PH- .18PO M94.1HCB laHMH K0MHT9CH CSJPHHHH HHH OaajiKuraHU B9 KpajUMbMur Tamas- oyaBHHH Cyn TciiH-.iBHa bcph.ijb. O jejH 0^cVB"pMa.iuiup.”    PH.    7T    ’ .    -    eayna oeiiyR luapaD caubip. 0309 aMafiHHH acTHOMap aTMaiíSH nap-    Tchh-.ihh jejH kh. B.uap 6ob 6e- THKHUH nporpBM B9 HH3aMi!aMacHHB rpSj.i . 6a.ia.iap qaKMHm ^hb xaaru Hahafiar 3J9H, napTHK TamKB.iaT.iapuHjaH ««P"pm Kommyhhct naprnacuBUH pahSapjHttH a.i- Ha.iumaH, napTHHHUH rapap.iapuHU epHH    MySapBaa anapuS HMnepHa.iH3M Ba cTHpaH B8 V3P-1YK hiTr« BPP’H '’’P ®"P    '    ij)eoja.iH3M «yxoB.iapuHu 93 vaapBHjaB ar- MaTKem MXP saranjamu    '‘"’‘“'"""    Lti ea BHaH.ia coca.iH3Ma jorpy Keroafla napTHHcuBUH Y3BY o.ia 6H.19P. napTHB y“' üjuijaiu. Cyh Tcbb-.ihh Kommybhct nap- MapKCH3M-KeHHHH3Me BlipaHoafia,    lamaKKTP    ajapaB jejH kh, 6y HUH ShpjhBhhh MohK0MKaHjHpMa#a, ohyh    0.iMacaBju Hob xa.iru rajoS Kaaa fiB.XM93XH. nAñblS 9KHHH 0KHH J19HKHAHAHP Tafiyc pafioHVHyH rañarqw.x Ko.xxo3.xapbi-HbiH yxB.iopH nafibi3.xbir xoh.xh finxKn.xop xXKiiHHHH BaxxbiHja fiama qaxxwpMara qa.ibi-iL'bip.x.ip, Cxa.xHH axbina KO.ixoayH ysB.iapR paüoHxa óMPHHqn o.xapar canana fiara.xa-Mbiiii.iap. MFC-hh xaqpyóajiH Mexaniiaaiop-jiapbiHX-iH 3iiBa3 BanpaMOB ifo.xxanibiH xpaR-Top ópHiaxaciJ 3 k\hx9 150 heRxap cahafia TOXYM caiiMHUlxnp. KapiB axbina Ro.xxoayn y3B.X3p0 Mexann-aaxop.xapbiH KOMaña H.xa caiiHHH KeHiira.xaH-xnpHP.iap* Opynae ajbina, M. B. TacbiMOB axbiHa ROwixo3axapxa na «1 Man» Ko.ixoaynxa xa canana MYTainaKK0.x fiaiiuxaHMbiraxbip. JlaRan pañonyn fiap qox Ko.xxos.iapbinxs nafibia aKana .lanKHxnaHp. Tanyc MTC-hhh X0XM3T sTXHfin 28 KO.xxo3xa nafibi3.xbir xa-xbi.i aK0J!3q3K epjiapian 4.100 heKxapw ha.xe canana haabipjanMaMbjnixbip. Shkbjic axbina Rc.xxoaxa uexanHaaxop.iap Ko.ixosqy-jiapa HpbiTMaa R0M3R axnpjiap. Bypaxa 850 heKxap 3B33Hna 270 ! enrap ep rayMJian Mbiraxbip. 13 HeMpa.XH xpaKiop Sparaxacu-HMH fipHraxapa BeftvKRnnia haquea fioji-xani xpaRTOpqyjxap apncbinxa MehROM anxa-33M npaxMaMbimxbip. Bparaxanbin siexana-aaTOp.xapb! KynxanaR myM xanmbipbiFbTHbi qaUH 20—30 Dana epana eTnpap.iap. Kon-X03 axqpo he.iTaxHHHH caxpa Hc.xaM CaD«* xanoB fio.xxain nercanaiapu apaxan ranxbip-uar yqyn xaxfinp KopMyp. ManeHROB aiuna Koaxo3ia 315 hcRtap Karanonaq axbina Ro.ixo3xa 140 heKxap OpqoHHRHi3e aluna K0.ixo3xa 350 heRxap ep ha-xa rayujianuaMumiup. Pañonyn laF Rojjxoaxapunxa canan cen xnfipuH 30-xa fiama qaTXHpbi.xMa.iHXbip ,1aKan ha.xa caha.xap rayM.iaHuó rypxapua Muinxup. Jl0B.iaT qHHC ToxyM aMfiapuHxa ko.ixo3 .xap YqyH 100 xon xoxyM aTipunuñ cax.ia HU.xup. Jí.xKaH fiy Baxxax9K 5ap Kon X03 aMfiapian sane xoxyq anapMaMuniXHp Koaxos.iapuH qoxynxa cananien »bboji Tf'pnara MiVian Kyfipaca pcpa-XMap. Caha.ia pa xapMaH-iaHMaMwni, Jiafiopaiopan uyafia nacani^H KeqHpa.iMaMHiu aa TauH3JiaHMa Mam Toxyu canHxap. Myca MVCAEB KeH9H HAKH CdhsAOp TdKpap 9AHAHP cHncaxHHH B9 rapap.xapuHU BHqxRH.ia ra ReoHpMaBa, jobjot raHYH.iapuHa sa.    ^    Tchh-.ihh    jejH    kh,    xaar    rapHXHH KOMMYHHCT axKsru HopMa.iapuBa    L.g,u,mu,up    g, qga Kommyhbct nap- 9Ha.i 9THafia, napTHHHUH ea HaOcHHH 93 maxcH MaHa(PeHHj»H    apja.iaHup, OHjapu «apjarajHpHp B» TYTMaFa, Bytyh Bap.iuru H.ia *»•’'' ''Vt-ts- ^ J efipaHHp, 0H.iapuB cacHua ryjiar jiapnaa XHjMai arMafia, OB.iapjaH oBpoHMa- • P    «anafteH    Ba    DHUahu    ao.iyH- lUaMaxu, pecnyfiJiHKaMuaun fiefiyK xa-xbi.iqu-xbir pauoH-xapunxaH fiapniap. Pa-uonyn Ko.xxo3Jiapunxa anxa opxa hecafi.xa 26 MHH hBKxap cahaxa nafius-iur aa h3-.xur X9H.1H fiaxKHJiap »khjihp. Taxuxqu-jiur xacappyDaxunu anKamaD axxapMdR Ba xaxu.xuH Mdhcyjxap-xuFunu apxupMar .qyn fiypaxa fiefiyR HMRan-xap Bapxup. íeiliap B3 IIIaMaxu MTC-Jiapa KüDafiox ra-xap TBXHHHa H-xa xaqhaa o.iyHMymxyp. hap HRH MTC-xa xaqpyfiajiH Myxaxaccacjiap, MBxaHaaaxop Kaipnapu nra-xafiap. JlaKHH pafioHxa Ranx xacappyDaxuna anajia Ba kohkpbt pahfiap-XHR amaru ca-BHñaaxa ojijyFynxan fiy HMiRan.xapxaH ca-Mapaaa acxaDaja axaJiMap. ORHnqa.iaKxa MyxaparrB arporexnaRa ycya-iapu Keniira lanía Keqapa-xMHp. Ona Kopa xa fiy aa pa-OH yapa nafiuanur xaxuji anana caha-CHHHH hap heKxapuHxan naaapxa xyxynxy-Fynxan 38 Dana amaru Mahcyn a.iuHMum-xup. KoJixo3japuH qoxy h.xxhk xanraupu-FU epnna exHpMaMamxap. Cxa-iaa aiuna ía-xaHHH axuna, ípynae ajuna, Boponia-jioB axuna KOJixosjiap b3 fiarara KOJixo3.iap Keqan racappyDax anana HHcfiaian 1956-qu HJiia YMYMH 3khh cahacanan hap heR-xapuHiaH 4—6 ceninep aa fiyrxa Rexyp-Mym.iap. PañonyH nápxan, cobbi b3 Ranx xacap-]>yDaxu oprannapunun pahfiapnapa Keqan RJHH nafiua 9KHHB xoBpynxa fiypaxux-uum cahBJiapidH JiaauMB naxaia quxap-u&xurjiapu yqyn hanaa cahanap fiy hji xa xaKpap ojiynyp. Canana KyxaaBH cypaxxa Oamnanuacuna fiaxuanpar haaa 11 mhh heKxap >caha aRHHa haaup axHjXMaMaraxnp TaxuaquJiHrna uararyji ojian Ronxoajia puH heq fiapMHXd T. C. MajixceB ycyny a-xa cahajopan fieqapa-XMacana 6ara.xanMaMUin ibip. IiaxfiyKH Cy aa hauan ycya.xa aau 6C0 heKxap cahaxa fiyrxa aRuoR uyuRyH XYP. PañoHxa rayu-xanMum cahaaapa KaDafiax raiap qypyuym nefian, Y3bh Ryfipa naa ua'ian nyfipaca rapumuFu BepyMaca xa uauHaa yHyxyaMyraxyp. Pañon aqpaañr KOMHxacHHHH caxpH 8. MypcaaBeB, MTC lapeRXopaapu .A. ücManuaoB Ba HI. ha qucB fioaxaraaap KyfipaaapaH xamunuacu B0 caha.xapa BepawXMaca Macaaaca eaa qax-XH Maniryji oauypaap. Bynyn HaxaqacBHxa 13 IIIaMaxu pañony yqyn BoniapaaMara 600 xon Ma’xan KyCpaca KypxaBep lauBp o-xy cxancHHCUHxa TORyayfi raaMuraxup. Dafiua aRBnaHxaRa Kepaanfiam fiamau-qa cafiafia fiyxyp RH, TpaKxopaapxan, xo-xyMcanan MamuHaapxan aa romry ryBBa-CBHxan nxmu acxaDaia axHaMHp,' xpaRxxíp fipHraxaaapu papnnia pahfiapaaR aanD* xap Ba MexaHRsaxopaap apacunxa cocnaasM qpunibiHUH KeHHni.xaHXHpHaMacHHa DnRnP Bcpn.iMHp. IIIaMaxu MTC-xa 2, 3, 6 Ba H0Mpa.xH xpaKxop fipa’raxaaapu aBrycx afibiHxa oaxyry khmh, cenxnfip afiuHxa XR rayM xaiinibipuFbiHU epana eTHpMHp.iap laMHH xpaKTop fipHraxajiapu con 45 Kyn-xa 1.800 heKxap aBaanna 1.175 heRxap cahaxa raya aiManijap. By nercaniapa Keñ.xap MTC-hhh 3, 4 na 5 HOMpajia xpaR-xop 5p0raxa.xapuHxa xa flo-x Bepn.xap. Kefi-xap MTC-hhh xaxMax aiinfin 9n-Ke.xc axuna ROJxosxa 2.500 heRiap cahaxa nañu3.xur xafl.xa fiaxKnnap aRHJiMaca naaapxa xyxy-XMynixyp. naanun MynaDDa rHfifiaxjia epana eTHpB.iMaca yqyH kojixos xa RaDafiax raxap Maniun, xoxyn sa nar jiañnT Bacaranapa Bapxup. Byxyn fiyn.xapa fiaxManpar ko.xxo3 nafiua aRHHünxa Kepa ranup. 0. hycefinoB fioniaraua xpaRTop fiparaxacu h0b63.ihr Ba fiemKynjiyR xan mupuFu qaMB 65—70 Drh3 epaní exa pap. Bparaxa 600 heRxap cahana haxa aKnna haaup axMaMHnuap. PafioHiaKu «1 Mafi», «IIpaBxn*, «416 qu Taranpor iHBaaHncu» Kaaxoaaapunxa Te-xMaa aiuna, XpymraoB aiuna ro-xxo3 jiapia la nafiu3.iur xaH.xa fiaxTtajiap 3KH na qox xanKaianap. Kepajiaña apaxaa ra.ixbipMar yqyn Ro-xxoa Hxapa hefi’ax-xapa Ba MTC fianiqu-xapu heq fiap xaxfinp ROP- MYPJiap. IIIaMaxu pafioH>*Hyn napran, coeex aa Kanx T^cappyDaiu opraH.xapuHbin fiaraqu-xapu MTC Ba Ko.xxo3-xapuH ryaBacana kc-nara caDap6ap.ipna a.xMa.xu, nañu3 ana-HHHa aMa.iH ea ROHRpex pabSap-xaR axMa- Xocp.9 AFAEB (cKOMMyHHCTMH» XyCyCH MyxfiHpH). y H)fl-qaMiH, aaHDfianuH HC.%h CH cahacHHxa Kepy.xaH HinaapxaH uyDa^^caa xaHumxurxaH conpa fiy bmhDshbi uypaR-Kafi ojixyryHy KocTapjH Ba »mbb o.xxyFyHy fiHJixHpxH RH, fiy Hin UYBaDDarafifiaiaa epa-na exHpHJiaqaKXHp. flaha coHpa Mhh Xajr Pecíiyfi.xHKacuHUH ueTan.xypKBH canacH Hasapa Baa Xa-iuoy quxum axxH. O x^xh rh, fiupanqB fieinaa-jHKxa Mhh KoMuyHHCT napiHncu HacOaraa qox MaxHflfta BacBaTHHH Ba aHcaa ryEBOca-HH rapa ueTíLx.xypKHa THRaHTH.xapHHa copD axuaR B3 fiyHynaa x& HHcfioTaa ruca uyx-xarxa ejROHHH caHae.iaraxapn.xMacB yqyH fiaaa npaiuar fioay H.xa nejapia. Ban Xa-uioy xeXH kh, HKinnn fieina.x* jHKxa X3 6h3 eaa aBBo.xKa kbmh rapa ae-ra.xjypKHnHU haprapaD-XH BHRnuiaD axjap-M3R fio.xy H.X3 KCxaqañnK. Bapanqn fieinax-jiHK n.xaHX& Myañflan 3XTi.xMuraxap Ra, e.xKaxa no.xax apHXH.xMOCH 1952-qa h.xx3kh 1.349 MHH TOHxaH 1957-qa a.xxa 4.120 MHH Tona qaxaqar, co.xax apnxn.xMacjaHHH opxa H.1.XHK apxuMU 25 Daas o.xaqarjup. Bapanqn fieniH.x.xHB n.ianuH epana einpa.!-uacH HaiHqacHHxa KP3.iaM0B ojap kh, 1937-qa H-xxa noaax apHXH.iMaca 5.500 mhh tohi qaxaqar, opxa H.x.xnK apxuu aca 32,5 Dana o.xaqarxup. IlKanna 6euiE.x.mR naan har-ruHxa napxHnnuH MapK3.iH KoMaiaeiiHiiH xaK,xHD»i9PHHX0 1962-qa HJia no.xax 8pa- XH.XM3CHHHH 10,5-12 MH-lfiOH X0H8 qaX* xupu.iMacu naaapxa Tyxy.xyp. Bexa fia? hh-KHuiaD cyp’axE Kanaxa.xncT exKa.xapHKxa rapa Mexa.x.xypKiinHUH EHKHmaD cyp’axHH-xan xefi.xH fiyKcaR o.xaqarxup. Ban Xa-iiioy KOcxapXH rh, Mhhxo uetaa-.xypKHn conaeHHnn cyp’ax.xa apiuacunu xa'MHH axM3K yqyH hap raapanx nap-xup. MKn MK xafi.xHrax nie’fiacHHHH a.xu 6p.> M3CB MYxapH K)ñ ryan-roan a.xMH Hin.xapa napxHH xapaDHHxan pahfiap.inR 8XH.xMacK Mac3.x3aapHHxan xanuraxu. O reñx stxh kh, napxannuH Mapnasa Komht3cb 3HH.xbi-xap Maca.xacn harrunxa KonDpanc KeqapxHKxan conpa 9.XMH ara xeñ.xa ryBBaT.xaHMHuiiiip. Haxnr, a.xMn-TaxraraT araiina napxnn pahóop.xHnHHHH Ba3uD3-xopRHioH xaHuinap-Kan K0CX3PXH RH, 3.XMH xapiiHX3H oñpairMaR B3 3.XMH fiH.XHK-Xapa japHHXaH fiHña.X3HMaK jiaauMxup. CoHpa xauHp fio.x.iap na^iipH T.an laü-loaH quxura axapaR Har.xHfinxbTH urannxa o.xaH Horcan.xapxan Ba H»r.xHÜHXUH eoshDo-.xapBHxaH xaHumxu. HaxHr xexH rh, hkhhih 6euin.i.xnExa J9-MHp fio.x.xapuHu xexHHKD qahaxxoH xaha nxmu xaqhH3 3XM3k, rYBBai.xH napasoa.xap, qoxjy fiyK KexypaH Baronxap Ba saDafiot rax9P capnnniHH Baron.xapu fiypaxMar, s.xeK-xpoB03.iapxaH HcxHDai» axaaK, ene xoxaop qaRHniiacH cyp’axHHH apxupuar sa xhkubth ara.xapHHHH KcñDHññaxHHH flxniu.xainabip-Mar .xasuMxup. Kycxap canaca aiapacHHHH panca Baft MCy-fiHH 03 quxumuiixa reñx axxa kh, nyc-xap canaca xa-xr xocappyDBXUHxa baja qox fiefiyR ep xyxyp. 1955-qa aaxa onya Bep-XHHH Mahcy.x fiyxyn canae M»hcy.x.xapuHUH YMyMH X9H9PHHHH XarpafiOH 18 DaM3I!HH TauiKH.x axMHmxap. 1955-qa h.xhh axup.xa-puna lorpy 2 MH.TñoHxaH apxur nyctap 68 MHH KooncpaxHBxa Car.xamMaraxa. By H.x HH)H añuHLiH axup.xapuHax9K fiy* xyH Kycxap,xapuH 90 DRH3H KoonepaxaBA jiapxa fiap.xaniMHmxBp. Bañ 3Ky-fiHH Kycxap c9naeHHxa coca:iHCT HC.xahaxu KeqHpa.xMacH cahacania Ka.xaq»s HnuapxoH xanunixu. ....... I aí^uD. oH.xapuH uanaDeH Ba paDahu fio.xyH ña, HU1X9 HYuyHa o.xMara Ba 03 «^'^«cacuHU KeTIHKTS 3PTUPM3P3, Kmj9KH    1    3MHH    o.xxyryHy Ba cahBJiapH aniRapa quiapnara, napxnn    ReqM3X9H    cocn.iH3M    fiy- rapraucuHxa xorpyqy b» cauHMH ojiuara, ^ P    HqxHMaH    chc- cafiur OAMara, napxnn Ba xoB.xax chpphhh KH3JIH cax-xaMara 6opq.xyxyp.    CoHpa YMyMqnn xa.xr nyMafiaHxajapn Dapran ysbyhyh napxnn cnncaxH H.xa „g,,ij,cHHHH MH.x.x9x-xap HniHH» fiaxan ko-dJiaraxap o-xan nasapa Ba aMa.xH Maca.xa.xa-    caxpa Bypxan quxura »txh. O PHH MY3aKHpacHHX9 HfflXHpaR 3TMaK, nap-    qjjjj HHre.xafiuHUH xaqpyfia- XHn opraH-xapuna ceqnaR Ba ceqH.iM»R,    napxHnHUH mh.xjih M9C3.X3X9, Bahax qo6* napxnn ñuruHqar.xapunxa hap hancu fiap    Mac3.x3.xapHHXa    epHxxafin canca- napxHn TaraKH.xaxuHU b» hap haHcu finp xYSKYH.xyfiYHY xohm xacxHr axnp. napxHn HraqacHHH lanrai axean, napxHn    Bypxan Bahax qafihaHH xaha apxur Meh- xaraRHJiaxu napxaa Y3by hai;ruHxa rapap ua^jj^HXHpMaftHH ahaMHfifiaxHHH KecxapxH. quxapxuFU haJi.xapxa maxcan HiuxHpaK ai-    YMyuqHH haMKap.xap HTXHDar.xapu Deje- M3CHHH xajiafi axuaR, MapK33H KoMHxafiaxoR pacHHCunuH raxuH.xap apacunxa ara ana-hap fiap napTHH opranuna ai)i!3a b3 niHKa-    nie'fiacHHHH myjhph Ah M*H-xya Doh- fi»T.xa MYpaqaax »tm3b hyryry Bapxup.    raxue.xapun    hyryryHyH uyxaDHa axan- IlapTHfla 18 nrauna qaTMUiu iiiaxc.xap I    xaHuraxu. raCvJ 81U.19 SHK9P. napTHK CUP3.13PUH3    ^    h33upja    ®9h.i9 B9 rva.iyríY jaxH.1 0.13H.13P yiYH Shp h.i.iiik    raiUH.iapuH caflu 9JK9hhh i3aj ojmscuh- .IHK crasu MY9«»9H 9IH.1HP.    jaK C0HP3KU BJB J9BP9 HHC69T3H 6em J903 UH3aMH3Maj9 leSR.iKp KB,    napTHKHUH    fajuBjap    canaeja, BarKBÜKT- 3.1B P9hS9P OpraBU napTBKBUH YmYMHBH r    M9I9HBa09T B9 M33PBD C3- rYPYJiafiujup, epaapja BC9 naprBKHUH ep- ^    ^    qa.iumup.iap.    450    mbb    ifahaa rYPy.T»a.iapujup. Ymymhbb ^ M3PK93B K0MBT9, 9p.lB    "'/Lg    TahcB.1 C9BBÜÍÍ9CBHB aYKC9.1JHp. ep-XH napxHn RouexaJiapH ceqapnap. by RO-    üb» MBT9.19P rYPYKTaiÜap rapmUCUBJ» MSC'Y-    Í»-Tr YBBBepCHTCTBHBH P9KT0PY, iBH .iBftSsT jamuRup b9 ea Bm.i9pB harruHja 9jB®6acuHja BCjahar KeqHpsB kombtjhbb TYPYKTaRjap rapmucuBj» hecaSar gepBp- cajpB V JOfl-qsaB oa quiumuHja refij w- K9P TB9.MHa;:S, 7J, SBP KV«8, J,X¿.1 J» -, BoMMYHBCT napTBBCU    ajBíSaBUB ajMMBmiBp KB, pahSap napTBB opraB.iapu BCjah aiBJMacBBB qox MTbYH amaru napraa xamRenarnapuHUH b9 nsp- Do ea cocnJHau rypyqynyry amHHH p THH ysBJiapHHHH p9’fiHHa ryjaF acuanu, oh- 1 Rh6 heccaca hecafi -»ruajHXHp. Mhh Xa.xr Pecnyfi.xHKacu cahnfifia HasH* PHHHH MyaBHHH Cyü IOh-boS 03 quxurauHM con H.X.X9P 9P3HH39 cahafiña cahacHnx-i ko-PY.X3H Hm.xapa hacp axxH. O xpxh kh, 1952‘ qH H.XX9H 6am.xanpar MHHna hap fiHp epHH¿ xa caHHxapHH Ba KnKaeHa yrpynxa Baian-napBapxap hapaKaru KeHam.xaHMHiii, fiynyH HaxHqacHHxa e.xKaxa xacxa.xHR xeft.xn aaa.x-Mura, KeHHra xikxr Kyija-xapn aqapncHHX» caHHxapHH Ba KHRHcna caBHñfieca fiyKca.x-MHmxHp. CoHpa Cyñ lOn-Bañ Mhh TaOafiaxH noca»-.ia.xapHHX9H xanuraapar xcmhiiixhp rh, fiy* Hyn qox fiefiyR aMa.xa ahaMHiìfiaxH ojuar.xa fiapafiap, b-xmh ahauafifiaTH xo Bapxup. Ha-THF, Mhh xafiafiaxHHHH ahaMHfiñaxHHH xa* MauH.xa HHKap bxoh fia’.xH cahnfiüa opraH* •xapu pahfiap.xapHHH raarai axxH. Cyh H)n-BaÜHH quxumunaaH coH^a ?a* HaDDyc 9’.xan 9xh.xxh. TanaDDycxaH conpa rypy.xxafi rymx».xh‘ HHH xepxYHqv fianxHHa—napxHHHUH Map»* K33H KoMHXaCHHUH CCqKHCHHa KCHIB. ByKYHKY Hq.xacxa caipaHR siaa üh <^y* qyn 6h.xxhpxh kh, MapnasH Kom0T3hhh xap* KHfiHHa 170 axau: 97 yas Ba 73 HauHsai ceqH-xMacH t9k.xhD síh.xhp. üh Dy-qya »’.xaH axxH KH, ceqRH.xap hkh kyh ap3HHXa Rena* pi.x3qaKXHp: fiyKynRy Hq.xacxa MapKá3H Kó* MHxaHBH Y3B.X3PH, cafiahKu iq.xacxa Hca MapK33H KoMHxa YOBjyfiyHé HaMH3ax.xap ce» qHJiaqaRXHp. Typy-xxaH lyn BH-yHyn caxpJHfiH.ií he* cafi.xafiuqu KouHCCHn ceqjH, conpa rypy.x» XafiUH HVUaHdHX9,13pB KH3XH CdCBepMafid fiauuaxunap. CacBepMd H9TRqa.i9pH cafiahRu Hiaacxa 3’.xaH »XHxaqaRXBp. ByHYHja xa rypyHxafiuí fiyKyftst Éqx4-cu rypxapxu. Hhh KoMuifiiHCT napTHflCbi VIII YuyuHHH DfpyjnaìibiHbiii fiafJiamiiiacbi M9PK33H KoMHXaCHHHE yapa ea Mhh xa.ir TacappyDaxuHbin |Hítkh-inaDuna xaap HKHBqH GemH.i.xHR n.iaa harruHxa tos.xhDjsp fiapaCHRxaKH ua'pyia nEKHH, 27 cearnfip (CUTA). ByayB He-RHHxa Mhh Xanr canea uacaahax lüypacu-HbiH cajionynxa' Man Kommyhhcx napxancu VIII rypyjiiafiuHUH coa nq.xacu o.xuymxyp. Kynxya nqnacunxa caxp-iHR »lan VnaH-Dy MKíl MK yaBxapHHH cequ»R yqyn ae- qnpHaMHm cacBepuanan naxHqajiapHHH d’aan axMHüiXHp. O fiHJixnpMHraxHp kh, MapK93H KoMHTaaa Y3B ceqH.xuaK yqyH apañe cypyjiMYni 97 nauHsaxHH hauucu 50 DaaaxaH qoi cae anuum Ba Mhh Kouuy-hhct napxHncu Mapnaan Kou-HxacHHHH xapKHfiHHa ceqH-XMHraxHp. Conpa MK yae-.xyflyHa nauHsaxJHfia 73 naDop caca roion-uymxyp. $acH-xox»H conpa Mhh KouuyHHCT nap-THHCU MapKaaH Komhtoch yaBaapaHHH ea MapKa3H Kounxa yaBJiyfiyna nauiiaaxJapHfl cHnhucu oxynuyraxyp. rypynxafi Mhh KouuyHHCx napxHacu yapa eRXH.x.xHKJia rotH3M3.x3p rafiya aiMuin- iHp. CaxpnHR axan Man K)h Mfii KoMMyancr iiaprifncuHUH VIII rypy.xTaKUHU 6;ir.xu a’nan axuaraxHp. Ca.ionxa napxaa bauaa «llHxepHacHOHaji» oxysuymyxp. ;
RealCheck