Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 27, 1956

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 27, 1956, Baku, Azerbaijan КОММУНИСТ27 СЕНТЯБР 195в-чы ИЛ, W 225 (1025М Сувейш месалвси данышыглар йолу ила йалл ЭДИЛИ18ЛИДИР СувеЙШ МЭС9Л8СИНДЭ гэрб девлэтлэринин маневрлэри ЛОНДОН, 25 сентябр (СИТА). Инкилтэ-ро гэзетлэри ичмалчшарынын диггэти Мисри онун гануна Ьутугундан—Сувейш каналыва саЬиб оямаг вэ ону идарэ этмэв Ьугугуедан иэЬрум этмэк чэЬдЛ'Эрини давав этдирэн гэрб девлэтлэринин ени дип-ломатик маневрлэринэ чэлб эдилмишдир. «Дейли миррор» гэзети Инкилтэрэ вэ Франсанын БМТ ТэЬлунесизлив Шурасына мурачиэтилэ элагэдар олараг ез мухбири-ннн суалларьгна Инкилтэрэ харнчи иш-лэр назири Селвин Ллойдун чаваб-ларыны букун дэрч этмишдир. Мус-тэмлэвэлэр иазири Леннокс-Бойдун бу яхынларда Мисрэ гаршы Ьэдэлэрлэ долу чыхышыны хатырладараг иухбир хусу-сэн сорушмушдур ни, «Инкилтэрэ Ьекумэ-ти Ьэгиги данышыглара башламаг нийиэ-тиндэдирми, йохса данышыгларда Ьэдэлэ-вэйэ эл атачагдыр?». Ллойд бу суала чаваб верэркэн Ьамыя мэ’луи олан бир фавты—Сувейш мэсэлэ-синдэ Инкилтэрэ Ьевумэтинин Ьэдэ-горхуя ЭЛ атмасы фавтыны инвар этмиш вэ езу-нун БМТ Низамнамэси принсиплэринэ са-диг галдыгына инандырмага чалышмыш-дыр. Ллойд демишдйр ки, Инкилтэрэ Ьеву-вэти «иэсэлони динч йол ила Ьэлл этиэв учун иумкун олае Ьэр шейи эдэчэвдир». Эйни заманда о гейд этмишдир ви, «Инкилтэрэ Ьевумэти иши Бирлэшмиш Мил-лэтлэр Тэшвилатына вермэклэ» гэрб девлэтлэринин мэ’лум олдугу вими, Ьэгигэт-дэ Мисир ваналыны гэсб этмэйи нэзэрдэ тутан планларынын «бэйэнилмэсинэ наил олмага чэЬд эдир». Селвин Ллойд баша салмышдыр ки, о, Сувейш мэсэлэсиндэ гэрб девлэтлэринин дававарлыг Ьэрэкш'-лэринэ БМТ ТэЬлувэсизлив Шурасынын тэрэфдар чыхмасына да наил олмаг ис-тэрди. О демишдир ки, «Бирлэшмиш Мил-лэтлэр TэшкилaтLIHын вэзифэси ялныз сулЬу горумаг дейил», Ьэм дэ «ганунили- йи горумагдыр». Селвин Ллойдун ирэли сурдуйу фивирдэн керундуйу вими, бу сезлэ о, гэрб девлэтлэринин Мисир тэрэ-финдэн рэдд эдилмиш мустэмлэвэчилив тэлэблэринэ тэрэфдар ,одмагы нэзэрдэ ту-тур. «Дейли мейл» адлы муЬафизэвар гэзе-тин дипломатив ичмалчысы габагчадан хэбэр верир ви, «Селвин Ллойд Сувейш каналы узэриндэ бейнэлхалг нэзарэт мэсэлэсиндэ Инкилтэрэнин... кузэштэ кетмэйэ разы олмаячарыны ТэЬлувэсизлив Шурасына ачыгчасына билдирэчэвдир». Бунунла бирливдэ бир сыра Лондон гэ-зетлэринин шэрЬчилэри гэрб девлэтлэринин Мисрэ гаршы чеврилмиш планлары-ны тэЬлукэсизлив Шурасынын штамплая-чарына барланылан умидлэрин реал ол-мадырыны гейд эдирлэр. Лейборист партиясынын кервэмли хади-ми парламент узву Ричард Кроссмэн букун «Дейли миррор» гэзетиндэ дэрч эт-дирдийи мэгалэдэ ТэЬлувэсизлив Шурасына Инкилтэрэ—Франса мурачиэтини эл-веришли олмаян шэртлэр ирэли сурмэв, «сонра исэ ТэЬлувэсизлив Шурасынын проблеми Ьэлл эдэ билмэдийини сейлэмэв» ниййэтилэ эдилэн тактики маневр вими гиймэтлэндирир. Кроссмэн языр: «Бу позучулуг тавти-касы Мисирлэ данышыглары Ьэлэ дэ рэдд эдэн Франса Ьекумэтинин ачыгчасына э’лан эдилмиш сиясэтинэ уйрундур... Бу тавтивая Инкилтэрэ кабинэсинин нуфуз-лу узвлэри дэ тэрэфдар чыхырлар». Кроссмэнин дедийинэ керэ, «бу тактика ТэЬлувэсизлив Шурасыны гэсдэн лэкэлэмэв чэЬдиндэ езуну кестэрир» вэ Бирлэшмиш Миллэтлэр Тэшвилатыны ну-фуздан салмаг иэгсэдини кудур. Кроссмэн белэ бир рэ’й ирэли сурур ки, Сувейш мэсэлэсиндэ Инкилтэрэ Ьеку-мэтинин индиви сияси ХЭТТИ «Инкилтэрэ учун чох тэЬлувэлидир». Америка гэзети Н. А. Булганинин Д. ЭйзенЬауэрэ .мэктубу Ьаггында HD-flOPK,i25 сентябр (СИТА). «Вашингтон пост» гэзети редавсия мэгалэсии-дэ ССРИ Нази|лэр Совети Сэдри Н, А. Булганинин б'у яхынларда АБШ президев-ти Д. ЭйзевЬауэрэ кендэрдийи мэвтубу шэрЬ эдэрэв белэ бир фивир ирэли сурур ви, АБШ атом сидаЬы саЬэсиидэ «элве-ришли бир тэ*минат системи ярадылмасы-на наил олмага Ьэгигэтэн чэЬд эдирсэ», бу сэнэдэ диггэт етирмэлидир. «Вашингтон пост» гэзети ЭйзевЬауэрин тэвдвфлэ-риндэн эсас мэгсэд вэшфийят харавтерди мэ*лумат топламагдан ибарэт олмасына Совет Иттифагынын «Ьэгигэтэн эЬтият эт-дийини» кестэрдивдэн сонра сезундэ давам эдэрэв языр: «Советлэрин э*тиразларыны нэзэрэ алмаг вэ ерусту нэзарэт постлары яратмаг Ьаггында Булганинин тэвлифи ба-рэсиндэ бир иш кэрмэйин мумвун олуб-олмамасыны айдындашдырмат мэгсэдэ гун дейидми?». «Вашингтон пост» гэзети белэ Ьесаб эдир ви, «Ьэтта бу чур кениш план муза- вирэ олунанадэв дэ» нувэ силаЬы сынаг- ларынын гадаган эдилмэси Ьаггында са- зишэ кэлмэв мумкундур. Гэзет языр: «Бу Hehpy илэ крал Сэуд арасында данышыглар ДЕЬЛИ, 26 сентябр (СИТА). Ор-Рияд-дан верилэн хэбэрлэрэ керэ, дунэн Ьие-дистанын баш назири Hehpy врал Сэуд илэ ики саат сеЬбэт этмишдир. Пресс Траст оф Индиа акентлийинин вердийи хэбэрэ керэ, данышыглар зама-ны хусусэн Сэудиййа Эрэбистанынын игтисади инвишафы нэсэлэлэри вэ бей-нэлхалг мэсэлэлэр, о чумлэдэн Сувейш каналы проблеми музавнрэ эдилмишдир. Сувейш М0СЭЛ0СИНИН Австралия парламентинд0 музакираси ЛОНДОН, 25 сентябр (СИТА). Канбер-радан алынан хэбэрлэрэ керэ, букун Авс-тралияныв нумайэндэлэр палатасында (парламентин ашагы палатасында) Сг-венш каналы мэсэлэси музавирэ эдилмишдир. Австралияныв баш назири Мен-зис сейлэдийи нитгиндэ гэрб девлэтлэринин еритди'влэри амирлик вэ Ьэдэлэма сиясвтини иудафиэ этмиш вэ ачыгдан-ачыга билдирмишдир ви^ Бирлэшмиш Миллэтлэр Тэшвилаты гэрб девлэтлэри учун элверишлв гэрар гэбул этмэв истэ-мэзсэ, она э’тина эдилмэмэлидир. Мензис демишдир: «БМТ фэалиййогсизлив кос-тэрэрсэ, игтисади тэзйиг тэдбирлэри, яхуд башга тэ’сирли тэдбирлэр (Мисрэ гаршы.—Ред) керэ билмэзсэ, биз езу- муз тэзйЕЕг тэдбврлори кормэлв олача-рыг... Фавтлар вэ вэзиййэт нечэ олурса-олсун, зор ишлэтмэйэчэйимизэ сез верэ вар план» адландырмышдыр. билмэрнв». Мензис езунун дававар ча-гырышларыны, Сувейш каналы ширвэ-тини ииллилэшдирэн Мисрив куя «га-нутеуз» Ьэрокэтлэри Ьаггындакы бэЬа-нэлэрлэ догрултмага чалышмышдыр. Парламентин лейборист узвлэри Мен-зисин нитгини дэфэлэрла гэзэбли сэслэр-лэ кэсмигалэр. Кечмиш назир лейборист Поллард бу нитги вэскин сурэтдэ пнслэ-мишдир. Лейборист мухалифэтинив башчысы Эватт музавирэлэр замавы чыхыш адэр-кэн демишдир ви, онун партиясы Мисрэ гаршы «тэзйиг тэдбирлэри» керулмэ-синэ вэ «Сувейш ихтилафыны» вэсвив-лэшдирмэв чэЬдлэринэ э’тираз эдир. Эватт, Сувейш ваналындан истифадэ эдэнлэр бирлийи дейилэн тэшвилатын ярадылмасы Ьаггындакы планы «фитнэ-Индонезия ичтимаиййэти Мисрин мевгеини мудафиэ эдир ^АКАРТА, 25 сентябр (СИТА). Сувейш мэсэлэси Индонезия ичтимаиййэтинин диггэт мбрвэзннда дурмагдадыр. Индоне-8ИЯ ичтимаиййэти бу мэсэлени Мисрин суверендийини вэ онун канала саЬнб олмаг Ьугугуну данышырсыз тэсдит этмэв эсасьгада сулЬ йолу илэ Ьэлл этмэйи тэ-лэб эдир. «Индонезия обсервер» гэзети языр: Сувейш каналы мэсэдэсинэ даир Лондон иушавиресивин боша чыхмасы-вын сэбэби одур ви, гэрб елвэлэри «Ьэ-мив мэсэлэнин Ьэлл эдилмэси учун вачиб олан эсас чэЬэтэ, йэ’ни Мисрин канала саЬиб олмаг барэсиндэ суверен Ьугугла- рыныв тамамилэ тэсдиг эдилмэсинэ» э’тинасызлыг костэрмишлэр. Гэзетлар, Каналдан истифадэ эдэнлэр бирлийв ярадылмасы Ьаггында Даллес планыны вэскии тэнгнд эдирлэр. «Таймс оф Индонезия» гэзети, Индонезияныв иш-кузар даирэлэринин тэшвишини экс эт-дирэрэв белэ Ьесаб эдир ви, бу планьгн Ьэята кечирилмэсиив верэ билэчайи нэ-тичэлэр «Индонезиянын игтисадийяты учун чох агыр олар». «Хариан рэват» гэзетинив зэннинчэ, Каналдан истифадэ эдэнлэр чэмиййэти коллектив мустэмлэкэчиливдэн бап1га бир шей дейилдир. Cyeeàm мэсэлэсини динч йолла низама салмага нагырыш ЧАКАРТА, 25 сентябр (СИТА). Индонезия харнчв ишлэр назирлийи Индонезия баш назири Састроамичойонун Бандунг вонфрансы иштиравчылары олан 29 ол-Бэ раЬбэрлэринэ мурачиэти барэсиндэви бэянаты мэтбуатда дэрч этмэв учун вер-мишдир. Састроамичойо Сувейш мэсэлэси-вин динч йолла Ьэлл эдилмэсинэ наил олмага чагырыр. Бэянатда дейилнр ви, Индонезия Ьвву-мэти «хусусэн индиви шэраитдэ, сулЬ тэЬлукэ алтында олдугу бир заманда Бандунг руЬуну горумага» чэЬд этмэйи езу-нэ борч билир. Сонра бэянатда дейилнр: «Индонезия белэ Ьесаб эдир ки, Сувейш мэсэлэси илэ элагэдар олараг корулэн бутун Ьэрби Ьа-зырлыг даяндырылмалы вэ мубаЬисэни Бирлэшмиш Миллэтлэр Тэшвилаты Низам-намэсинив руЬуна мувафиг олараг низама салмаг учун динч васитэлэрдэн истифадэ эдилмэлидир». Сувепш каналында кэмичилик нормал давам эдир ГАЬИРЭ, 25 сентябр (СИТА). Мэтбуа-тьш вердийи хэбэрлэрэ корэ, дунон Сувейш ваналындан 44 кэми кечмишдир. Бу, харичи лосманлар саботаж этдивлэри вахтдан бэрв бир кундэ каналдан кечэн кэмилэрин сайыны кестэрэн эн йувсэв рэгэмдир. ^вейш ваналынын Мисир мудириййэ-ти нумайэндэси демишдир ви, Ьазырда ва-налда кэми карванларынын вечмэси учун ени, даЬа яхшы систем тэтбиг эдвлир. чур сазишин Ьэр чур позулмасывы асан-лыгл« муэпйэн этмэк мумвун одарды». -Сонра гэзет языр: «Ьэвумэт нувэ сняа-Ьы сынагларыны bop Ьансы бяр шэввддэ мэЬдудлашдырмагы бэйонмэвдэн боюв га-чырмасы хейрвно олараг Ьеч бир Ьэгагэ-тэн июндырычы дэлмл кэтирмэмишдир. Радиасия тэЬлувэсинин Ьеч бвр дэрэчэдэ арадан галхмадыгы, Сакят океан районун-да гэйюмлуга вэтурулмуш орашдэ сынаг кечирэн Америка Бирлэшмиш Штатдары-нын гануни мевгелэрииян партдайышла-ры 63 эразисЕвдэ эдэн русларын мевгелэ-риндэн даЬа чох шубЬеди олдугу, Америва Бирлэшмиш Штатларынын муЬарибэдэ ну-вэ сялаЬы тэтбиг эдэн вэ я кечирдийи сынагдар заманы дикэр олвэннн еЬалисл-нэ зэрэр вурав екавэ элвэ олдугу нэзэрэ адынарса, о замав айдын олар ви, бей-нэдхадг ичтимая рэ’й нвгтейя-нэзэриндэв Америгваныв иовгедэри Ьеч дэ э’тибарлы дейилдир... Ьекумэтдэн hop Ьалда даЬа ат-рафлы музавирэ вэ изаЪат тэлэб олунур... Лавин нувэ сынагдарывы мэЬдуддашдыр-маг барэсшдэ сазиш элдэ эдилмэси мэсэлэсиндэ Ьевумэтин тэшэббусу Ьэр чур изаЬатдан даЬа инавдырычы оларды». Умумдуня Ьэмкарлар иттифаглары федерасиясы ичраиййэ комитэсинин 12-чи сессиясы СОФИЯ, 24 сентябр (СИТА). Букун Со-фияда Умумдуня Ьэмкарлар иттифаглары федерасиясы ичраиййэ вомитэсинин 12-чи сессиясы ачылмышдыр. Сессиянын иш-Фиравчылары Умумдуня Ьэмкарлар иттифаглары федерасиясы Баш шурасынын 8-чи сессиясына Ьазырлыг мэсэлэсини, ма-лиййэ Ьесабатыны вэ башга мэсэлэлэри музавирэ эдэчэвлэр. Умумдуня Ьэмкарлар иттифаглары фе-дерасиясынын баш катиби Луи Сайян Умумдуня Ьэмкарлар иттифаглары федера- сиясы Баш шурасы 8-чи сесснясынын нш плавы лайиЬэсини вэ вувдэдийин бирив-чи мэсэлэси Ьаггындакы мэ’рузэнин лайиЬэсини тэгдим этмишдир. Бу мэсэлэнин музавирэсивдэ 14 натвг, о чумлэдэн Г. Варнве, Б. Фрашон, В. Гришин. А. Диалло, Аден Ле Леап, Ш. А. Давке, Н’ово, Ломбардо То.тедано вэ башгада-ры чыхыш зтнишлэр. Умумдуня Ьэмвардар иттифаглары федерасиясы ичраиййэ комитэсинин сессиясы сабаЬ 63 ишдэрини давам этдирир. Полшада бейнэлхалг кооператив конфравсы ВАРШАВА, 25 сентябр (СИТА). Варшава яхынлыгындавы Урсывув гэсэбэсиндэ вэнд тэсэрруфаты кооперасиясы ишчилэринин 4 кун давам эдэн Бейнэлхалг вонфрансы гур-тармышдыр; конфрансда Полша, Чехословакия, ССРИ, Чин Халг Республивасы, Ма-чарыстан, Румыния, Болгарыстан, АДР, Югославия, Албания вэ Монголустан Халг Республивасы нуыайэндэлэри иштирак эт-мишлэр. Конфрансын иштиравчылары айры-айры елкэлэрдэ вэнд тэсэрруфаты кооперасиясы'« нын инвишафы, кооператив тэсэрруфатла- рында вэнд тэсэрруфаты ншдэривин меха-НИБЛЭШДИрИЛМЭСИ, эмэйив тэшкили вэ эмэв Ьаггы мэсэлэлэрини музавирэ этмишлэр Конфранс кэнддэ вооперасиянын инкишаф этдирилмэси саЬэсвндэ эмэкдашлыгы, Ьа-белэ вэнд тэсэрруфатынын механиклэшди-рилмэси саЬэсиндэ тэчрубэ мубадилэсини даЬа да кенишлэндирмэк мэгсэди кудэн гэ-рарлар гэбул этмишдир. Ьазырда конфрансын иштиракчылары елкэни кэзир, Полша Халг Республивасы-нын экинчилик истеЬсал кооперативлэри илэ таныш олурлар. Индонезия зоИмэткешлэри Иолландиялы капиталистлерин мулкиййэтини миллилэшдирмэйи тэлэб эдирлэр ЧАКАРТА, 26 сентябр (СИТА). Индонезия нефт сэнаеи фэЬлэлэринив бирлэшмиш Ьэмкарлар иттифагы «Пербум» Ьевумэтэ мурачиэт эдэрэв Шимали Суматрада Ьол-ландиялы вапиталистлэрин элиндэ олан нефт мэ’дэнлэринин миллилэшдирилмэсини тэлэб этмишдир. Пефтчи фэЬлэлэр Ьевумэти ЭМИН эдирлэр ви, онлар ез гуввэлэри-лэ истеЬсалаты лазыми сэвиййэдэ сахлая билэрлэр. Кэнд тэсэрруфаты фэЬлэлэринин Ьэмкарлар иттифагы «Сарбупри» нефт мэ’- Тэблигатчы** журналынын 9-чу неаарэси Азэрбайчан БД МБ-вын органы «Тэблж-гатчы» журналынын 9-чу немрэси бу кунлэрдэ чапдан чыхмышдыр. Журналда «Партия маарифи шэбэва-синдэ ени дэрс или» сэрдевЬэ.1и баш мэ-галэ, «Коммунист» журналынын 10-чу немрэсиндэв «Сов.ИКП тарихинин ярады-чылыгла ишлэниб Ьазырланмасы угрун-да» сэрловЬэлв редагвсия мэгалэси дэрч олунмушдур. Бу немрэдэ Азэрбайчан КП МБ катиби Д. Явовлев йолдашын «Коллектив рэЬбэр-лийнн Ленин принсипи» адлы мэгалэси дэ верилмишдир. Журналда «Совет Азэрбайчавы алтын-чы бешиллвхдэ» умуми башлыгы алтында Н. Агаевин «Эрзаг маллары сэнаеинин жакншафы», В. Ахундовун «СэЬяййэ иш-лэриН'ИН яхшылашдырылмаеы угрувда» мэгалэлэри дэрч эдилмишдир. Бу немрэдэ Ьэмчиния Ь. Элиевин «Империа-дизмин мустэмлэкэ снясэтинин дагылма-сы», 0. Мурсэдовун «Колхоздарда эмэв нэЬсулдардыгы вэ ону йуксэлтмэв йолла-ры», А. Худавердиевин «Эмэв мэЬсулдар-лыгы муэссисэнин ишинин эн муЬум кос-тэричнсидир», к. Русановуи «Коммунист-лэр эмэв интизамыны меЬвэмлэдирлэр» ад. ды мэгалэлэри дэрч олунмушдур. Тэнгид вэ библиография ше’бэсиндэ Т. Эфэндневин «Коммунист эхдагы мэсэдэлэ-ри Ьаггында витаблар» вэ М. Ьачыевин «Азэрбайчан язычылары дин вэ мевЬумат элейЬинэ мубаризэдэ» мэгалэлэри верил-нишдир. ЕРЕВАН ВЭ БАКЫ БОКСЧУЛАРЫНЫН йолдАШЛыг керушу Ереван вэ Бакы боксчуларынын йолдаш-лыг кврушлэри бир ан’энэ шэклини ал-мышдыр. Бу ярышлар идман Ьэвэскарлары тэрафиндэн даим бейук марагла гаршы-ланыр. Сентябрын 25-дэ вэ 26-да Бакы девлэт сиркинин бинасында бу командала-рын невбэти йолдашлыг керушу олмуш-ДУР. Шакаалда: 0. 0фэндиев (Бакы) вэ В. Ке-дикянын (Ереван) керушу. дэнлэрннин миддидэшдирилмэсиндэ ЕСрэр эдэрэв кестэрир ви, бу тэдбир Ьоддандия-лыдарын едвэдэвц пд(1втасиядары мэсэлэсини дэ Ьэлл этмэв учув нумувэ ола билэр. Индонезия Ьэмварлар иттифаглары Мэр-вэзи федерасиясынын Чакартадавы ше’бэ-си'вэ елкэннн бир сыра кутлэви тэшкилат-лары да мэ’дэнлэрин миллилэшдирилмэси Ьаггындакы тэлэблэрэ тэрэфдар чыхмыш-лар. Герби Алмаиияда кечмиш эсаечиларии силаЬландырылмаеына гаршы БЕРЛИН, 26 севтябр (СИТА). Алнания-НЫН бирлийи мэсэлэлэри БОМВТЭСИНИН катиби в. Кирнус алман демократив радиосу илэ ЧЫХЫШ эдэрвэн ивинчи дуня нуЬари-бэси заманы Ьитлерчилэрин СС гошунла-рынын чинайэткар фэадиййэтинэ даир бир сыра ени субутдар кэтирмиш вэ Гэрби Ал- манияда эсэсчи чавилэрин силаЬланды-рылмасы илэ элагэдар олан мэсэлэлэри йох-дамаг учун комиссия ярадылмасыны воми-тэ адындан тэклиф этмишдир. Кирнусун тэкдифинэ корэ бу комиссияя Алмавиянын Ьэр ики Ьиссэсинин нумайэндэлэри дахид олмалыдыр. Биринчи кунун ярышлары эн йункул чэ-кили идманчыларын чыхышлары илэ баш-ланды. Бу чэкидэ Ьэр командадан ики ид-манчы чыхыш этди. Бакылы Мусаэлянын ереванлы Айрепетянла керушу сона чатды-рылмадан гэлэбэ ерли команданын нума-йэндэсинэ верилди. Ьэмин чэкили Доб-рински (Бакы) ярышын биринчи раундун-да рэгиби Степаняны бэрк зэрбэ илэ ерэ йыхды вэ ез командасына элавэ хал га-зандырды. йункулвари чэкидэ кэнч идманчы Агачан 0биев идман устасы Гаспарянла гаршылашды. Бакы боксчусу тэчрубэли ид-манчыя азча фэрг илэ удузду. Буна бах-маяраг, бутун дейушу усталыгла вэ мэЬа-рэтлэ кечирмиш 0биев тамашачыларын дэ* рин рэгбэтини газанды. Ярымйункул чэкидэ исте’дадлы кэнч боксчу Григорян Бакы командасына элавэ хал газандырды. 0Ьмэд 0фэндиевин В. Кедикянла (йункул чэкили) керушу бэрабэр сэвиййэдэ кечди. Гэлэбэ го-нага верилди. Ьэмин чэки категориясында ез респуб-ликаларынын дэфэлэрлэ чемпионлары ол-муш Сабир МеЬдиев вэ ОЬанесян гар-шылашдылар. Бу керушдэ МеЬдиев талиб кэлди. Ереван идманчысы Давтян идман устасы Ионесяна (Бакы) удузду. Биринчи дэрэчэли идманчы Элман Сулейманов (биринчи орта чэкили) Авропа би-ринчилийи ярышларында мукафат алмыш, Инкилтэрэ—ССРИ боксчуларынын керу-шундэ вэ башга бейнэлхалг ярышларда талиб чыхмыш идман устасы Чанерянла гаршылашды. Сулейманов, чэсарэтлэ кечирдийи керушдэ чохлу чэримэ халы топлады-гына керэ мэглуб сайылды. Икинчи орта чэкили Асланян (Бакы) Хачатуряна удузду. Бакы идманчысы Надир Аббасовла ОЬанесянын керушундэ Ьакимлэр Ьей’эти айдын олмаян сэбэбэ керэ устунлуйу Ереван идманчысына вердилэр. Агыр чэкили Шаповалов (Бакы) ез рэгиби Маркаряна галиб кэлди. Ярышлаоын икинчи куну 7 чут боксчу гаршылашды. Онларын бэ’зилэри сентябрын 25-дэ чыхыш этмишдилэр. йункул чэкили Сагомонян (Ереван) бакылы Мар-ченкоя галиб кэлди. Сабир МеЬдиев Кедикянла керушдэ бейук устунлуклэ гэлэбэ чалды. Кэнч идманчы Агачан Эбиев икинчи чыхышы илэ идман Ьэвэскарла-рыны енэ севиндирди. О, езундэн физики чэЬэтдэн хейли гуввэтли олан Макарова гаршы хусуси усталыгла мубаризэ апа-papar, ярышда галиб чыхды. Бакылы идман усталарындан Кипиаии (ярыморта чэкили) вэ Асланян (орта чэкили) рэгиб-лэри Давтяны вэ Мкртычяны мэглуб эт-дилэр. Бакы идманчысы Н. Аббасов Маркаряна. ОЬанесян (Ереван) исэ Гарабу-гаевэ галиб кэлдилэр. Белэликлэ, Бакы вэ Ереван боксчуларынын йолдашлыг ярышында ерли ид-манчылар II керушдэ галиб чыхмыш. 7 керушдэ исэ мэглуб олмушлар. Бакы ко-мандасы 29 хал, Ереван командасы исэ 25 хал топламышдыр Ярышлар самими достлуг шэраитинда кечмишдир. БИЛДИРИШ Сентябрын 28-дэ ахшам саат 7-дэ Азэрбайчан КП Бакы шэЬэр комитэсинин С. М. Киров адына партия китабханасында «ССРИ-нин БЕЙНЭЛХАЛГ ВЭЗИЯЙЭТИ» мевзуунда муНазирэ олачагдыр. МуЬазирэни Азэрбайчан дилиндэ Абдулла Мэммэдов йолдаш охуячагдыр. Дахил олмаг азаддыр. РАДИО Сентябрын 28-Д9 1.376, 318 вэ 60,51 метр далгалардакы радио стансиялары вэ шэЬэр радио шэ-бэкэсилэ: саат 7.20-дэ рус халг хорунун консерти. 8.20*дэ Сара Гэдимованын ифа-сында Азэрбайчан маЬнылары. 11-дэ Азэрбайчан девлэт симфоник оркестринин консерти. 13.20-дэ республиканын тарлала-рындан хэбарлэр. 13.27-дэ Кулага Мэммэ-довун иштиракилэ консерт. 17.30*да мэк-тэблилэр учун: М. Шаггровун «Пак эллэр* п’есинин монтажы. 18.30-да совет оперет-талары мевзуунда фантазиялар. 19*да «Сагламлыгэ радио журналы, 19.30-да «Халг исте’дадлары» сериясындан: Сабир-абад вэ Лэнкэран шэЬэрлэринин бэдии ез-фэалиййэт коллективлэринин консерти. 20.20-дэ кэнд тэсэрруфаты ишчилэри учун верилиш. 20.35-дэ Азэрбайчан халг муси-гисиндэн ибарэт консерт. 21.10-да эдэби верилиш: «М. Мушфигин ярадычылыгы» (эрмэни дилиндэ). 21.30*да Москвадан верилиш. 23-дэ Азэрбайчан романслары. Редактор муавини Ч. ШИРИНОВ. м. ЭЗИЗБЭЯОВ АДЫНА ГЫРМЫЗЫ ЭМЭК БАИРАГЫ ОРДЕНЛИ АЗЭРБАЙЧАН девлэт ДРАМ ТЕАТРЫ Яхын куплзрдэ 99 Ени тамаша Ьусейн Чавид ШеАх (4 пэрдэ, 7 шэкилдэ фачиэ) Гурулуш вэ режиссорлуг—Азэрбайчав ССР халг артисти Адил Искэидэ-ровун вэ Азэрбайчан ССР эмэкдар инчэсэнэт хадими Элэскэр Шэрифовуидур. Рэссамлар—Азэрбайчав ССР халг артисти Нусрэт Фэтулмев вэ Азэрбайчан ССР эмэкдар инчэсэнэт хадими Исмайыл Ахундовдур. Композитор—Азэрбайчав ССР эмэкдар инчэсэнэт хадими Фикрэт Эми-ровдур. Театрын баш режиссору—Азэрбайчав ССР халг артисти Адил Искэндэ* ровдур. М. Ф. АХУНДОВ АДЫНА ЛЕНИН ОРДЕНЛИ АЗЭРБАЙЧАН ДвВЛЭТ ОПЕРА ВЭ БАЛЕТ ТЕАТРЫ Сентябрын 27-дэ Э. Бэдэлбэйли «ГЫЗ ГАЛАСЫ» Сентябрын 28-дэ 3. Ьачыбэйов «АШЫГ ГЭРИБ» Тамаша ахшам саат 8-дэ башла-ныр. М. ЭЗИЗБЭЙОВ АДЫНА ГЫРМЫЗЫ ЭМЭК БАЙРАГЫ ОРДЕНЛИ АЗЭРБАЙЧАН девлэт ДРАМ ТЕАТРЫ Сентябрын 27-дэ «ЯДИКАР» Сегтябрын 28-дэ«кез ьэкими» Тамаша ахшам саат 8-дэ башланыр. КИНО-ТЕАТРЛАРДА «Низами» (гыш вэ яй салонларыкда). <28 Апрел», «Азэрбайчан», «Араз», <Ул-дуз»—«БЭРЭ». Тибб ишчилэринин яй театры—«ГЭЛП ПУЛ» (Ьэр ики серия бирликдэ кестэри-лир. сеанслар ахшам саат 6-45 дэгигэдэ вэ 9-15 дэгигэдэ башланыр). «Азэрбайчан» (чэЬрайы салондз, ахшам)—«ЬЭГИГЭТ ЙОЛУ* «БаЬар», «Вэтэн» (гыш вэ яй бинала* рында), «Сэмэд Вургун»—СЕЬИРЛИ ТУ-ТЭК*. Фиолетов адына клуб—«МЭНИМ ГЫ-ЗЫМ ВЯНАДА ЯШАЙЫР». АЗЭРБАЙЧАН ТЕАТР ЧЭМИЙЙЭТИ вэ бэдии-истЫасалат а*мадатхана-дары ЕНИ БИНАЯ кечмушдур Адрес:    Мясников    кучэси,    3    (Фио летов кучэсинин тини). ттпггтппг м. ЭЗИЗБЭИОВ АДЫНА АЗЭРБАЙЧАН СЭНАЕ ИНСТИТУТУ Ашагыдакы кафедраларда бош олан ерлэри тутмаг.учуимусабига э‘лан здир 1. Сияси игтисад—муэллим, 1 ер (Азэрбайчан дилиндэ дэрс демэк учун). 2. Электрик хэтлэри, электрик матпынлары вэ электрик аваданлыг-лары—ассистент, 1 ер. 3. Нефт ятагларынын истисмары —ассистент, I ер (Азэрбайчан дилиндэ дэрс демэк учун). 4. Электрик шэбэкэлэри, систем-лэри вэ йуксэк кэркинлик техника-сы—ассистент, 1 ер. Мусабигэнин муддэти Нэмин э’лан Ь гэзетдэ дэрч олунандан бир ай ке- р чэчэдэкдир. Мусабигэдэ ишти|Лк этмэк истэ-йэнлэр мусабигэ гайдасына эсасэн лазыми сэнэдлэри институт шурасынын элми катибинэ, бу адресэ вермэлидирлэр: Бакы. Ленин прос-п'кти, 20, 217-чи отаг. Мудириййэт.хвпвоштппгодпгх Бакы шэНэриния Юхары Даглыг кучэ-синда 13 немрэли даландакы 2 номрэли эвдэ яшаян Иба Эли оглу Элэкбэров. Бакынын ЭмирЬачыян гэсэбэсиндэ, Сталин кучэсиндэки 15 немрэли эвдэ яшаян ар-вады Мэрйэм Багьф гыэы Элэкбэрованы бошамаг Ьаггында мэсэлэ галдырыр. Бу ишэ Бакынын Орчоникидэе районун-аакы 2-чи даирэ халг мэЬкэмэсиндэ ба хылачагдыр. ■а КИНОПРОКАТЫН АЗЭРБАЙЧАН КАНТОРУ ЯХЫН КУНЛАРДА БАКЫ ШЭ-ЬЭРИ НДЭКИ КИ НО-ТЕАТРЛ А-РЫН ВЭ МЭДЭНИЯЯЭТ САРАИ-;• ЛАРЫНЫН ЭКРАНЛАРЫНДА А. КУПРИНИН ЬЕКАЯЭСИ УЗРЭ чэкилмиш„Ар um** АДЛЫ ЕНИ БЭДИИ ФИЛМЭ ТАМАША ЭДИН. Филм 1955-чи илдэ Одесса кино-студиясында истеЬсал эдилмишдир. O'* Бакы шэЬэринин Маштага гэсэбэсин-дэки 1013 немрэли эвдэ яшаян Атамог-лан Элисэмэд оглу, Бакы шэЬэринин Су-раханы гэсэбэсиндэ 7-чи мэ’дэндэки б немрэли ЭВИН 25 немрэли мэнэилиндэ яшаян арвады Сона Сейфулла гызыны бошамаг Ьаггында мэсэлэ галдырыр. Бу ишэ Бакынын Маштага районунда-кы халг мэЬкэмэсиндэ бахылачагдыр. Республика вэ Бакы санитар-эпи-демиолокия стансиялары паразито-локия ше’бэлэринин ишчилэри малярия институту директорунун муавини А. НэЧэфова, атасы МЭШЭДИ ЮСИФ НЭЧЭФОВУН вэфаты мунасибэтилэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верирлэр. М. Ф. Ахундов адына республика китабханасынын коллективи китаб-хананын баш библиографы Мэрйэм Нэчэфовая. атасы ЮСИФ НЭЧЭФОВУН вэфаты мунасибэтилэ башсаглыгы верир. ФГ 18839 РЕДАКСИЯНЫН АДРЕСИ: Баны. К.ганоаич кучкв, М 12. ТЕЛЕФОНЛАР: катибляк аа «а'лумат 2-32-49 рада«тоо муааянн 2-S2-I9. их-ул «7*    г’-Ж-Т?"    1.мивлГГ"а' е’бэси 2-32-25, кэнд тэсэрруфаты ше’бэси 2-35-33, совет гурулушу ше'бэси 2-36-35, дахили хэбар.тэр а^бэси 2-31-27,    кнчэсэнэт    im ^см 2-31-17,    Л*.,    ша*вэси    3>22-03*    э’ламап    шо*бэ( хэбэрлэр ше’бэси 2-32-49. хусуси мукбирлэр ше’бэси 2-31-13, мэтбуат ше’бэси 2-63-89. фото-лаборатория 2-36-33. нэшри1ят 3-92-15. бухалтерня 3-59-46, корректор ше бэсн 3-22-03. эламлар шв бЭ1 Азарбайчан бирааишиш гиет-журиаа нашриййшныи амтбааен, Банм, Сгааии npociiaatii, 137, тэблигат ВЭ тэшвигат шо'бэси 2-36-13, сэнае вэ нэглийят бэси 2-31-15 вэ 2-36-39. харичи бэси 3-13-82. Сяфариш № 1972 ;
RealCheck