Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 27, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 27, 1956, Baku, Azerbaijan wrm |лшарн11ПРП1!Б1АРЛ*РЫ,биРШИН1 181Д-#»Щ»а8НЯБЯВР s яе T и хе T в о ял р 9 д » КОНМУНИСТ С0В.ИКП Мэр»аз1 Комиэсмя в» ССР Иттифады Нв-B1PI9P Советини Г»8В1ЫСТМ1 Ю Авмоивсв Biiaflw ю-Ф1ТЭСНВЭ вэ BBialar вчраяАво вомятвсив тэбрви С. Хрушпюв йоадашыв .Югосжавмда ошасы (1-« ^    Овтявр    гаяиабынот    39-iy    мдвятт    ш»РвФ«- ” %ртдмв* памбыт йы?ымы ворвасыны hap бгр пам- бигчы врвва вввршэядвр (2-ii cab.). Бадраарыв жттшсада тЛсшнв цгготв артырмааы (2-11 cab.). Загатааа тутунчударв ва’пэрннв ергоэ втврваи-дврлар (3-iy cab.). Театр—«Агва ва Сарввнав» (3-iy cab.). Чвн Коммуввст парпясывыя ТШ Тмумчжн гуруата-йьгада (3-1Y cab.). Сувейш масаався даныпдыгаар йоау яаа haaj вдиамв-аяджр (A-iy cab.). Амерака гаввтв Н. А. Буагаяянян Д. ЭйзвнЬлувра ива-тубу Ьаггында (4-в| cab.). Тмумдуаа Ьамаараар ятафагаары фадвр^жасы и-p&iiia 10Ж1ТЭ0Я1Н 12-11 свссмсы (4-iy cab.). СЭНЯЕ МУЭССИСЭЛЭРИ ГЫШЯ НУМУНЭВИ ЬЯЗЫРЛЯШМЯЛЫДЫР . ..   fCwvwa va WAAU Республиммызын сэвае муэссисмврвя- б1яал»1й1ныа, таввр 1в 1956-уы влв иуваффвгяййэтлв 6»ш» гоюиуш бу1*м»рыя ийдм увув «тЬум шэрмадов бвря «Ьэсяви «рулвуш ишлар. гввлибалш 19 гыш» вахтывда ва яхшы Ьпырлашваг- hectójTBW ол^^^    «шывгайырва |ав ябарвадир.    |заводунда гыша Ьавырлыга» ваагэдар Гейд атмав лазымдыр вв. савае жуэс- ^мду д    ^у,муш 13 тадбярдэв евсаларвяда гыша    авдвйадав 4-у. «Болшеввя. аефт я.шыв- олараг ввр сыра вшлар «•РТ''™Ч Всфт ма'давларя вдарэлэряняв    ввчвриляшдяр. «Ва*ы фаЬлася» алевтрив диравлэр* «    ,»ша«    в*фт    вашынгайырва заводунда, Оталвв дирилнияц гуюларыв узарвндэвв    вефтвйнрма заводуяда вавврсырв ва варпучувлар гайдвя салынвыш, вышва-    „.аесюгаларда да гыша Ьазырлыг лар барввдвлвиш, арусту аваданлыг та'-    * тр адяляяшдяр. Бир сыра савае ву^ Св^ив башга саЬэларввда да чвддв салэривда яндя гыша Ьазырлыгла алага-    вардыр. Масалав, Хачмав вов- дар олараг гыагыя ив ввдвр.    аомвяяатыяыа    встеЬсалат сехларв Бунувла варабзр фавтлар вастарир кцщ, (и,ыр дейялдир. Кеябяватыя ядара республнваиызыя савае яуассвсэларияда ^^д^^ывы, влубуну ва башга бвваларывы гыша Ьазырлыг вшларв гаваатбахш дейи-1    ..ув    бухар хатлврвввв йохлв- дир. Азэрбайяан ССР Нефт Сзнаеи На-1    вэ    тэ'миринэ индийэдэя баш- зярлийинин августун 6-да вердийв »“Р® ладмамышдыр. Ленин адына тохуяулуг нврэ назирлийин бутун    1 комбинатында арардыяы свхин ерлэшднйи гыша Ьазырлыг ишлзри овтябрын 1^'*®® бинанын дамы таззлэнмзлидир. Бундан баша чатдырылмалыдыр. Буна “Увафиг К ^ бивавьи пвняэрэлэряяяя тв'мнрв олараг бирлик, трест вэ нефт мэ’дэнлэрн    эЬтлямы вардыр. Лавин Ьмэлнв бу идарэлэри узрэ омрлвр верилмиш, яениш I фдвир верэн йохдур. планлар тутулмушдур. Ланин бу эмрлэрдэ I фэ1и,9дэрие вахтында иш еринэ чатды-муэййэн эдилмиш тэдбирлэр чох лэнк °®®'|рылмасында шаЬэр вэ шэЬэрэтрафы нэг-та вечирилир. Индийэдэв нефт мэ’дэнлэ-1    дусусидэ    Баш элентрив дэмир йол ри идарэлэринин чохуяда нефт, Ьава вэ I    бойув    эЬэмиййэтэ маливдир су вэмэрлэринин усту ортулуб гуртарма-1 ^ддд^ррдд тэсэрруфатывы. ваговлары, ваг мышдыр. Молотовнефт нефт 1га*дэнлэри I    „латформалары    гыш    шэраитнндэ Акиояииск вилайвтийкн довхоз вв колхозлары 83 в1|Д8чнлнклариил врнив втирнб дввлвтв 175 нилйои Бейук Октябр ингилабыньш 30-чу илденуму шврвфйнэ пуд тахыл твРвмл вврмишлвр ждарэсияин мэ’дэнлэриндэ су *®“®Р®®Р®’ к^шы ишламэйэ Ьазырламаг учун бурада ВЕН уступу ортмэв Ьаггында тапшырыг I ^ggg^ g^^g тэртиб эдилмншдир. Лакнн бу чэжв 35 фаиээ гэдэр еринэ    | цланын еринэ етирилмэсннэ нэзарэт зэиф- дир. Орчониаидзенефт нефт иэ’дэнлэри I    элеюгрин шэбэиэси. ва ндарэсинин 9-чу мэ’дэниндэ Ьава вэмэ-1 ^^д^рцд    вэ    пэнчэрэлэри тэ'мир риния гайдая салынмасына анчаг бу | ддддддддш^ платформаларын гайдая са яхынларда башланмышдыр.    I дынд^сы юбадылмышдыр Мэ*дэнлэрин гыш фэслиндэ фасилэсиз! Дддд ^gggg нуэссисэлэрв ноллентимэ ишлэмэсини тэ’яин вдав эсас чэЬэтлэрдэя I pgggg гаршысында дуран муЬум мэсэлэ бирн дэ элевтрин тэсэрруфатынын гайдая I JJ^pдgg ggpg gg    т^сэрруфатыны эн гыса салынмасыдыр. Гышда ачыг типли ®^ек-1 д^ддугдэ гыша    нумунэви Ьазыр этмэвдэн трик маторлары ортулу маторларла эвэз дбдрэтдир. Бунун учун сэнае муэссисэ-1 ““ggg“c“jj"g^g 3.850 мин Ьектар олмушдур вдилмэлидир. Кестэрмэв лазымдыр ни, нефт ддринин рэЬбэрлэри гыша Ьазщлыгла    муддэтдэ вилайэтдэ    78 ени    бейук    та- мэ’дэнлэри идарэлэринин Ьамысы бу ишдэ I дддгэдар олараг    нэзэрдэ тутулмуш Ьэр бвр I    совхозу    ярадылмыш,    Ьабела    коЬнэ керидэ галыр.    тэдбирин вахтында Ьэята •    I    совхозларда дэнли биткилэр эвини саЬэси Нефтчыхарма плавыяын мувэффэгий- тэ’мин этмэлидирлэр. Керудмуш ишлэрив I    ^ддой^дд ходхоз- йэтлэ еринэ етирилмэси гуюларын вах- кейфиййэтитш енидан йохламаг. бу сайэдэ ^ддд дд o^gg саЬэлэри хам вэ данчэ тында тэ’мир эдилмэсиндэн чох асылы- бурахылмыш ногсанлары тезливлэ Aî®®®^- коюлмуш торпаглардан истифадэ эдилмэси ДЫР Гейд этмэв лазымдыр ки, мэ’дэнара- мэв лазымдыр. Она нанд олмаг лазымдыр j^^^gg^gg хейлв кенишландирилмншдяр. сы йолларын гайдая салынмамасы увун- м, бутун сэнае об’ектлэри-^эдэнлэр, ^    колхозун орта Ьесабла 12 мин дон вечэн гыш айры-айры гуюларын та*- фабрика вэ заводлар, сех в» «Ьэлэр гы-1    Ьектар    экин Акмолинск вилайотивин кэнд тэсэрруфв-ты вэЪмэткешлэря Сов.ИКП XX rypyira-йыныв таряхв гэрардарыны Ьэята квчире-юв, партвяныв вэ Совет Ьекумэтиннн ол-упа бейук ярдымына архаланараг девлэ-Т9 тахыл тэЬвили вэ сатышы Ьаггындв ьуставвй видайэтинин вэ Красноярск еа-кэсявив тахылчылары нлэ сосялизм яры-шывда гэбул олунмуш еЬдечиликлэри вах-тындан эввэл. сентябрын 23-дэ еринэ етир-мишлэр. Газахыстая мвлярды Ьесабынв тэ-харук мэнтэгэлэринэ 175,1 мвлйон пуд тахыл теЬвял верилмиш вэ сатылмышдыр кн, iy да девлэт пдавыва нисбатэн 50 милйон пуд вэ 1953-чу илдэкина, йэ'ни хам вэ ДВН19 гоюлмуш торпаглардан истифадэ эдилмэйэ башландыры вахтдан эввэлкинэ нисбатэн 154 милйон пуд чохдур. Он дэ-йэрлв эрзаг мэЬсулу олан бурда 166 мнл-toH пуд тоЬвил верилмишдир. Совхозлар девдэтэ тахыл тэЬвилиндэ Ьэллэдичв род ойнаяраг, 105 мвлйон пуд тахыл тэЬвил вермншлэр. Довлэтэ тахыл тэЬвили давам эдвр. Видайэтив колхоз вэ совхозлары 1957-1И илин бутун ЭКИН саЬэси учун езлэрв-ни дэнли биткилэр тохуму илэ тамамилэ тэ*мив этмиш вэ инди колхозчуларын амэк-кувдэри мугабилиндэ онлара тахыл вермр-лэр. Вилайэт кэнд тэсэрруфаты зэЬмэткеш-лэринив бу гэлэбэси кэнд тэсэрруфатыны эсаслы сурэтдэ йуксэлтмэк саЬэсиндэ партия вэ Ьокумэтин мудрик сиясэтинин нэ-тичэсидир. Партиянын ирадэсилэ ва Совет Иттифагындакы бутун гардаш халгда-рын кемэйилэ 1954-чу илдэн бэри вида-йэтдэ 3,5 милйон Ьектардан артыг хам вэ динчэ гоюлмуш торпагдан истифадэ эдилмиш, 1956-чы илдэ исэ вилайэтин совхоз вэ колхозларында умуми экин саЬэси 4.о28 НИН Ьектар, о чумлэдэн дэнлв биткплэр саЬэси вардыр. Осрлэрдэн бэрв бош галан торпаглардан мспфадэ эдилмэсм ввяайэш (шмасыны, онун жгпсадмйят вэ мэдэнжй-йэтинв дэйишднрмншдмр Ени макистрал газ камэри ишв салынмышдыр Саитяйрын 25-дв иия Гарядаг—Бияы Ватеявявавн сосяяя« сенавя вмаияв яаяястрм га. яеяаряяе гм бурахыяянш- совхозларына, машын-трактор стансияла рына вэ колхозларына гыса муддэт эрзмя |э 22 миндэн артыг трактор (15 ат кучу Ьесабилэ), 12 мин комбайн, мивлэрлэ ав-^мобил, чохлу млгдарда дикэр машын вэ нехаввзмлэр веркишдир. Хам торпаглардан истифадэ эдилнэси илэ элагэдар олараг ви- ДЫР» Газ кэмэринжн узунлугу 50 километр-дэн артыгдыр. Бу кэиэрв Азэрбайчан нефт заводлары тикянтясм трестинин коллек- TIBI чэкмвшдяр. Газ кэмэривин чэкклиэсв зэрбэчи ти-киети э’лан эдилмяшдж. Бэмэрмв чэкнл-дийв бутун хэтг боюнча фаснлэснз су- шо“сХиры*“яияш. ^в аГа^м    «з^ЮшмДЯв    м«м.ов.., ярая, берш- Ä«    райоя/яуя    99В    яашыя    а,    башга -ашыял.р .,Л9ЙП- îr.r.A.... .m. ~ «Московски, «Жаныспайскэ, малы олмуш, агыр шэражтдэ дэмир йэл-дардав, автомобнл йолдарындан вэ яртан-дардав кечмишлэр. ЛайнЬэ тапшырыгы еринэ етярнлэн задан фэЬлэ вэ мутэхэссжслэрнн ездэри ду-зэлншлэр верэрэк 20-дэн артыг сэм^-лэшдирача тэклнфм Ьэята кечирмишлэр ки, бунун да нэтячэснндэ ярым милйон манат вэсавтэ гэваэт эднлмншдир. Михавл Авдонин йолдашын гурашды-рычы чилннкэрдэр бригадасы газ кэмэря-вин чэкилншнндэ фэрглэнмишднр. 2 нем-рэлв нхтисаслашдырылмыш ждарэнин му-Ьэндислэрнндэв А. Мусаэлянын, Н. Бек-керив, брнгадирлэрдэн Т. Зобнинин, А. Эляеввн вэ башгаларынын тэшэббусу илэ газ кэмэринин узунлугу бир неча йуз метр азалдыдмышдыр. Газ кэиэрн вахтывдав кстифадэйэ верилмишдир. 10 кун габаг 1етровск» Нормадан элавэ чохлу йук дашынмышдыр колхоз довлэтэ 1.046 мнн пуд вэ Есил ра-1 Октябр сосялист ингнлабынын 39-чУ йонгвдяяы Ждявов ЯДЫВЯ 101X03 дем9тэ даятятвт Л9ЯГ9ТЛ0 гяршыляяягя 905 мин ПУД тахыл тэЬвмл вермиш вэ сат- I шырлар. Байрамгабагы ярышда Ьэр кун ныштв    ени эмэк мувэффэгнййэтлэрн элдэ эдилир. .    Кировабад стансиясынын коллективе ва- Акмолинск кодхозчулары мэЬсул йыгы- I    йуклэйиб бошадтиага дайр 9 ай- мында вэ довлэтэ тахыл тэЬвилиндэ онла-    вахтырдан    эввэл    еринэ етир- ра мисидсиз ярдым костэрмнш олан сэнае    йуклэмэ-бошалтма    заманы    вагонла- муассисэдэри жэнчлэринэ, тэлэбэлэрэ вэ д’^дд, даяниасыаы бир саат азалтмыш-механизаторлара урэкдэн тэшэккур эдир- I ^ вагон депосунун ншчилэри вагонла-лэр.    ры ачмадан тэ’мир эдирлэр. Онлар бир не- Ьазырда видайэтив партия, совет вэ I ,3 »ундур ки, октябр айы Ьесабына иш-кэнд тэсэрруфаты органлары, колхозлары, I дзйдрлэр. Йол ишчидэрв, рабнтэчилэр, ва-совхозлары вэ машын-трактор стансиялары 1 род саЬэсиннн фэЬлалэри вэ башгалары вар гуввэдэрини дондурма шумуну тезлик- I дрышда яхшы нэтичэлэр элдэ этмишлэр. лэ баша чатдырмага, ем топламага, девлэ- I Царавоз депосунун локомотив бригада-тэ Ьейвандарлыг мэЬсуллары тэЬвили вэ I ддрц дд ддлик еЬдэчиликлэрини вамын-сатышы планларыны еринэ етирмэйэ вэ | ддд зввэл еринэ етярмншлэр. Агыр йуклу башга кэнд тэсэрруфаты ишлэрини кермэ- I гатарлар сурмэк Ьэрэкатыны кенишлэн-йэ сэрф эдирлэр. Акмолинск вилайэтинин ддрмэк, паравозларын кучундэн сэмэрэди зэЬматкешлари Совет Иттифггы Коммунист | дстифадэ этмэв нэтичэсиндэ илин эввэ-партиясы XX гурултайынын гаршыя гой- линдэв бэри чэки нормасындан артыг бир милйон тондан чох йук дашынмыш, паравозларын орта кундэлик Ьэрэкэт тапшырыгы артыгламасилэ одэнилмишдир. Баш машинист Мэчид Элиев йолдаш агыр йуклу татар сурмэвдэ езуну тачру-бэли уста КИМ и костэрмишдир. Йода яхшы бэлэд олмаг, су котурмэси, очагын тэ-мизлэнмэси вэ сайр ишлэр учун даянма Ъалларыны азалтмаг она илин эввэлиндэн бори тэгрибэн 100 агыр йуклу татар сур-мэйэ, бу гатарларла нормадан артыг мин-дэрлэ тон йук дашымага вомэк этмиш-дир. Машинистлэрдэн Мэлив Ьэсэнов, ТаЬир Элиев, Васили Солодовников йолдашла-рын вэ башгаларынын бригадалары да чох йук апаран гатар сурмэкда бейук мэЬарэт кестэрирлэр. Домирйолчулар ноябрын 7-дэк чэки нормасындан элавэ даЬа 200 мин тон йук дашымагы еЬдэлоринэ алмышлар. М111ЯН9 вяхтынха башлямяг цтякуя оямя-|ша тая Ьазыр ояеун, бувлар Ь» чур Ь^ дугу вэзифэлэри тездиклэ еринэ етирмэк учун гуввэлэриви эсиркэмэйэчэклэр. мышды Бу исэ бо’зи мэ’дэнл'эрия ншинэ ] шэраитнндэ фасилэсиз ишлэйо билсин, не-мэнфи тэ’сир кестармишди. Тэассуф ки, теЬсал тапшырыгларыны мувэффэгиййэтлэ бела бир Ьал инди да давам этмэвдадир. еринэ етнрсиндэр. Назирликлэр вэ идаро- Мосэлан, Лениннефт нефт ма’дэндари ида-рэсинин иуэссисалэри гыша Ьазырлыгла олагадар олараг бир сыра ишлор кормуш-ларса дэ, бу саЬэдэ кери галырлар. Ленин районунун эразисиндэ 10.680 ввадратметр йолун тэ’мир эдилмэси нэзэрдэ тутулмушдур. Лакив индийэдов ишин ярыдан чоху керулмамишдир. Бу чэЬэтдэн газмада, хусусилэ вэшфий-ят газмасында возиййэт даЬа писдир. Мэ’лум олдугу вими, Ьазырда республива-мызын бир чох нефт районларында газма иши апарылыр. Лакин ени газылан бир сыра гуюларын янына кедэе йоллар яхшы вэзиййэтдэ дейилдер. Бу исэ авадан-лыгын вэ материалларын иш еринэ чат-дырылмасыны лэвкидир. Эзизбэйовнефт нефт мэ’дэнлэрн ндарэси-ввн мэ’дэнлэриндэ гышы Ьазырлыгла гар-шыламаг учун муэййэн тодбирлэр Ьэята вечирндмишдяр. Буна бахмаяраг бурада гуюларын янына кедэн йолларын, насос лэр сонае муэссисэлэринэ яхындан вемов этмэли, онларын лазымв материал вэ ава-данлыгла вахтында тэчЬиз эдилмэси учун тэдбир кермэлидирлор. Район партия вэ Ьомвардар иттифагы тэшвидатлары, Ьабелэ сэнае муэссисолэри-нин ил в партия вэ Ьэмкарлар нттифагы гыша нечэ Ьазырлашмасы мэсэлэсини Кэнчлэрин вэ тэлэбэлэрин Москвада алтынчы Умумдуня фестиваль! гаршысында СОВЕТ ЬАЗЫРЛЫГ КОМИТ0СИНДЭ Ьазырлыг комитэси бир сыра назяр-ивлэрин ва идарэлврии рэЬбэрлэрн, ич-тимая тэшвидатларьгн нумайэндэлари тэшвидатлары ез муоссисэлэриннн    I    ":--gg.gg.o    кэнчлэрин    байрамларьгна 1азырлашмасы мэсэлэсини музакирэ I илэ оирликдэ ЭТН9ЛИ, бу 6ар9|9 чыхарылиыш гэрарля- Ьазырлыгла 9ляг9дяр о вэ сэнэдди тэшкил рын еринэ етирилмэсннэ нэзарэти гуввэт-1 лэлэрн музакирэ    • лэндирмэлидирлэр.    I    Хусусэв бизмм елкэдэ вэ харичдэ фес- Ьазырда сэнае муэссисэлэриндэ Бейук 1 тдвада Ьазырлырыв кедипгани гэзетлэр-Октябр сосялист ингилабынын 39-чу ил-1журналларда вэ радиода даЬа кениш донуму ш^эфинэ сосялизм ярышы ени I ишыгландырмаг магсэдинн кудан тэдбир-гуввэ ило кенишлэнир. Гыша Ьазырлыг I jjp музакирэ еднлмишдир. Хэбэр верил-ишлэрини эн яхын кунлэрдэ баша чат-1 мвшдир ки, сентябр айында сФестивая» дырмаг Октябргабагы сосялизм ярышында 1 гозетинин биринчи вемрэси чыхачапыр. эсас возифэлэрдэн бири олмалыдыр. ^yUgflpgg кунлэриндэ совех халгывыя вэ невбэдэ кэнчлэрин Ьоятыны экс ССРИ М0ДЭНИЙЙЭТ НАЗИРЛИЙИНДЭ театр костюмлары Ьазырламагда вэ сайр ишлэрдэ мусиги вэ рэгс кодлективлэринэ тезливлэ Ьэята вечирмов байрама эн дэ-йэрди Ьэдиййэдир. этдирэн эв яхшы бэдии кино филмюринин костэрилмэси эдидэчэвдир. Москва вэ ел взвив дикэр шоЬэрлэри Ьаггында фялмлэр Ьазырла-иыр. Москванын эн бейук заводлары Ьаггында бир нечэ сонодди вино филми чэ-ввлиэсинив арзу олундугу билдирилмиш-дир. Фестивал Ьаггында там метражлы сгнэдли филм яратмаг нэзэрдэ тутулмуш- ДУР» Башга мэсэдэлэр: хатирэ нишанлары вубоклар, жетонлар, фестивал дипломла-ры Ьазырланмасы, фестивал заманы Москвада рабитэ васитэлэринин кучлэв-дирилмэси мэсэлэдэри вэ сайр мэсэдэлэр дэ музакирэ эдилмишдир. Газахыстан КЛ Акишиск вмлаАбт тилтбсинв В8 вклвйвт илраиййв шитвсиив СЮРИ Мэдэниййэт Назжрлийи кэнчла-рив вэ тэлэбэлэрин VI Умумдуня фести-вадына Ьазырлыгда вэ онун вечирилиэ-синда мэдэниййэт очагларыныи иштмрак СОВ.ПКП М9РЯ93Я К0ЯЯХ9СВ В9 ССР Иттвфягы    ISbmI?    .™ны“Г&Гв”С Гв^Г^Тя    Туп^.^'&=ГГрхва. уяуяи тахыл “’Ьсулуну хейлв артыряыш вэ^^^^^^^^^    театрларыв,    аоясерт    тзшввлам^ СИ илэ сосялизм ярышында довлэтэ 1 /о милио уд  __I    рудцд    до    мусиги    мэвтэблэринин    дирек- торларыва тэкдиф олунмушдур ки, исте’- габул олунмуш оЬдэчиликлэри шэрэфлэ еринэ етирмишлэр. СовИКП М9РК93В К0МИТ9СИ В9 ССРИ НЯЗИРЛ9Р В9 сатышы Ьаггында гзбул здялввш аЬдзчвлиялзрия    еовхЯл“'- мунасвб9тил9 Аамоляяса вялайзтвяия аолхозчулары^^^^^ мэси Л9РЯИЯ, Я9ЯД тГррХа;Гя7т«9ссясл9ряяя. пар 9ьГяеШЛ9рВкТ ьХя    Ш9Ь9РЛ9РД9Я    В9    ВИЛаЙ9ТЛ9рД9Я лайзГяяяя совхоз В9 волхозларыяда мзЬсул йыгыяывда яштврая этмвш кончлоря, то- лэбэлэри, механизаторлары вэ фэЬлэлэри тэбрив ®А®Р®®Р‘    ишувэси костэпир Аволвнск ввлайотв хонд дадлы кэнч артистлэрин вэ тэлэбэлэрин бейнэлхалг конкурсларда иштирав этмэ-йэ Ьазырлашмаларыны тэ’мин этсннлэр, репертуар сечмэкдэ, йувсэв ихтисаслы мутахэссислэрдэн мэслэЬэтлэр алмагда, ЕОМЭВ этсиндэр. Кэнчлэрин вэ тэлэбэлэрин Тмумдуня фестивалы учун харичн днллэрдэ фести валын бейаэлхалг сэркилэринин каталог дарыны, Третяков галереясынын вэ баш га музейлэрин, даимн сэркнлэрин хусусн каталогларыны нэшр этмэв нэзэрдэ ту тулмушдур. Серия илэ почта карточка- дары —* совет рэссамларынын вэ харичн рэссамларын эсэрлэринин репродувсиясы-ны бурахмаг, Ьа<5елэ мусиги эсэрлэрини вэшр этмэв нэзэрдэ тутулмушдур. Бир сыра башга тэдбирлэр дэ • нэзэрдэ тутулмушдур. (СИТА). Тикишчалдрин м^вэффэгиииэта Эли Байрамов адына тикиш фа(Урява-сында Бейук Октябрыв 39-чу илденумуну лэягэтдэ гаршыламаг угрунда ярыш ке-нишлэнмишдир. Фабриванын ншчилэри илин эввэлиндэн бэри 500 мин манатлыг элавэ мэЬсул бурахмыш, мэЬсулун мая дэйэринв ашагы салмаг нэтичэсиндэ план-дан артыг 350 мин жмат мэнфээт элдэ этмишлэр. Бу мувэффагиййэт чох зэЬмэт тэдэб эдэн ишлэри механиклэшдирмэк, ени тех-никадаи истнфаде втмэк, нстеЬсалатыи тэшкилини яхшылашдырмаг нэтнчэсиндэ газаныдмышдыр. Брнгадаларын мрилэшдирилмэсл вЭ нс-теЬсал эмэлийятынын Ьиссэлэрэ айрыл-масы тикишчидэрин эмэк мэЬсуддарлы-рыны 20 фанз йуксэлтмиш, мэЬсулун кей-фиййэтини яхшылашдырмышдыр. Иридэш-дириямиш бригадаларын Ьэр бири индн новбэ эрзиндэ 300 адэд, йэ’ни эввэлкинэ нисбатэн 57 эдэд чох шалвар бурахыр. Тикишчилэр яев^ни, иши даяндырмадан тэЬвил вермэклэ чохлу вахта гэнаэт эдир лэр. Парчаны гадыгсыз бичмэв саЬэсиндэ 2 немрэли Тйраспол тикяш фабривасы кол-дектлвинив тэчрубэсини ойрэнмэк учун Эля Байрамов адына фабривадан Тирас-пода кетмиш бир груп ишчи бу яхынларда Бакыя гайытмышдыр. Инди бу тачрубэ фабрикада кениш тэтбиг олунур ки, бу да илдэ 200 мин манат вэсаитэ гэваэт этмэ-йэ, чохлу мигдарда элавэ тивили мал бу-рахмара имван верэчэвдир. Байрама Ьазырлыг кунлэриндэ тивиш-чидэр арасывда бейук эмэк фэадлыры дуюлур. Бутун сех вэ бригадаларын вол-лективлэри ярыша гошулмушлар. Ивинчи сехия коллективи яхшы кестэричилэрэ на-ил олмушдур. Бурада индийэдак пландан элавэ 300 мин манатлыг мэЬсул бурахыл-мышдыр. П. Якубовская вэ А. Араева йол-дашларын бригадалары ярышда фэрглэ-нирлэр. Ьэр кун наЬар фасялэсиндэ фабрика-нын радио говшары Октябргабагы сося-дизм ярышында тикишчилэрин газанды-ры мувэффэгиййэтлэр Ьаггында мэ’лумат верир. «Тэ’чилй вэрэгэлэр», фабрика динар гэзетинин материаллары да бу мевзуа Ьэср эдилир. Гутгашеи райоиуиуи колхоалары давлата барайяа таЬвилн планыны арила атирмишлар Каганович адына, Карл Маркс адына вэ Жданов адына колхозлар барама тэЬви-диндэ фэрглэнмишлэр. Барама тэЬвили давай эдир. Гутгашеи районунун колхозлары девдэ-•те барама тэЬвили планыны еринэ етирмишлэр. Эли Байрамов адына колхоз. «Правда» колхозу, Телман адына, Низами адына, Куйбышев адына, Андреев адына. Сэфэрэлиев районунун колхозлары тэрэвэз тэЬвили планыны вахтындан габаг едэмишлэр габаг 110,6 фанз еринэ етирмишлэр. Сэфэрэлиев районунун колхозлары рес-публивада биринчи олараг девлэтэ тэрэвэз тэЬвили вэ сатылмасы планыны вахтындан Тэрэвэз тэЬвили давам эдир. милярд пуда чатдырмаг вэзифэсини тез бир заманда еринэ етирмэк учун нэ гэдэр бе- V «'i'Ä; '4 'it 'i? - f'-'    ''    "ÿ    V-^4-'    '/y    ^    '    ' Яук имканлара    ССР    ИТТИФАГЫ Сов ИКП МЭРКЭЗИ    нАЗИРЛЭР    СОВЕТИ КОМИТЭСИ Н. с Хвушшов йолдашын Югославияда одмасы ___—«л*»     Jt_    ИРАГДа    ПлпАТ    Итт1 Бит., 2«.»»' ичраиййэ вечеси сэдринин    ^    Югославиядавы В. С. Хрушшов вэ Президент Вроз Тито илэ оирликдэ ипп вердиклэри хебэрэ кора. ..„S'ii» Æ Sri.».. Б..™.» ЮФХР президента Иосин Броз Тито Ьиндястан ха- рявч, Е.1Я6В Н. С.    --    eÌ9    бнрлиыа    «Ьннднстая    хазгларыныв ричи ишлэр назиринив маЬяы вэ рэгслэри» консертиндэ    жнсамблынын    верднйи    вонсертдэ Пуланын халг    С9»я.«в    яу.- вГТЕ7*7ч"’Твн,Ган1    сафяря    Рачешвар    Дайял    в,    Совет И«^ф^ывнп Ютлавилйавы саф.ри Н. П. Фярюбян 19 оляушлар. i . t'ty, ,    '    4-.J.    л,    *    . Мосвв. «уяуя. Фрувае булвары внывда Москва ч.йыяын кеш,.й. ел Фото С. Првлражевектиияр. (СИТА ныв фоюхроннкасы).vJ' ;
RealCheck