Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 25, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 25, 1956, Baku, Azerbaijan КОММУНИСТ 25 СЕНТЯ6Р 1955.ЧЫ ИЯ, 16283 (10255' МИСРИН ИШИ—ЬАГГ ИШИДИР Совет—Полша игтисади мувасибэтларинэ дайр Сузейш М8С8Л8СИ 6ар8СИНД8 бир груп влкзнин бирт8р8Цли Лондон мравиросина дайр ЛОНДОН, 22 сентябр (СИТА). Сувейш мэсэлэси барасиндэ бир груп елвэнин ДУ-нэн ахшам багланмыш биртэрэфли муша-вирэсинив ишлсйиб Ьазырладыгы сэнэд-лар мэтбуатда дэрч эдилмишдир. Мушавирэвин «умуми бэянатыяда» тээссуф эдилир ки, Мисир Ьввумэти гэрб дввлэтлэринин ирэли сурдуйу вэ «Беш-дар комитаси» дейилэн вокита тарэфин-дан она верилан тэвлифлэри рэдд вт-нищир; мэ’лум олдуру вими, бу тав-лифлэр Сувейш ваналыны идара этмав шпиЕин харичилэрин ихтиярына верил-нэсинв нэзэрдэ тутур. Лавин Анерива, Инк ил тара ва Франсанын бу мустэмла-к,эчидив планынын муаллифлэри ону «Сувейш каналы проблеминин динч йол ила Ьалл эдилмаси учун эдалатли асас» ВНИИ харавгеризэ адирлэр. ДаЬа сонра нддиа олунур ви, Мисир Ьевумэти вуя «авставлифлэр вермэмишдир», Ьэрчанд на*лумдур ви, Мисир Сувейш масэласи-вин динч вэ эдалатли сурэтдэ Ьалл адид* масина йол ачан эмали тавлифлэр ирали сурмушдур. Баянатын санунда дейидир ви, бирта-рэфли мушавирэдэ иштирав адэн елва-лар «вэдачакдэ Сувейш мэсэлэси ила алагэдар олараг мейдана чыха билэчав нроблемларэ бирликдэ янашылмасыны та’мин этмав учун мэслэЬэтлэшмэвдэ да-вам эдэчэ(влэр» вэ анлар Ьамив масэлэни «динч васитэлэрин кемэйилэ, эдалэт вэ бейналхалг Ьугуг принсиплэринэ уйтун суратда» Ьалл этмайэ чалышырлар. «Умуми баянатла» янашы олараг, бир-тэрэфли мушавиранин «Сувейш вана-лындан истифада эданлэр бирлийи» дейилэн тэшкилат яратмаг Ьаггындавы бэ-яннамэси да в’лав эдилмишдир. Бэянна-мадэ э’лан эдилир ви, бу «бирлийин» мэгсадв «Сувейш ваналы проблеминин Ьамишэлив вэ я мувэггэти олараг Ьалл эдилмэсила нэтичэлэнэ билэчэв бутун тэдбирлари асанлашдырмагдан вэ бирли-йин узву олуб ва нал дан истифада эдан-ларэ 1888-чи ил МуаЬидэсинэ уйгун су-ратдэ вэ Мисрин Ьугугларыны нэзэрэ ал-маг шартилэ ез Ьугугларыны Ьэята ве-чирмэвдэ Е0МЭВ этмэкдэн» ибарэтдир. Лавин бэяннаманин бэ’зи ^онракы бандлэ-ри бу бэяната ачыгдан-ачыга зиддир; Ьэ-ммв бандларин иириндэ, хусусая, нэзэрдэ чутулур ви, «бирлив» кэмидэрин Мисрэ махсус ваналдан вечмаси учун йыгылан «русумлардан ибарэт вэлири алмаг, сах-ламаг вэ ондан истифада этмав» ихтиярына маливдир. Бэянвамэдэ дейилир ви, ваналдан истифада эданлэр бу русумла-ры вэ башга пудлары «бирлийэ» «вера Сувейш ваналы ширватв Мнсир тарэ-финдан миллллэшдирилдадзв сонра Ьа-1ШВ су йодунда вами Ьэрэватнвив фа-свласиз давам этдийи фавтына гасдэн квэ юмав баянвамэ муаллифлэри «Су-вЭйш ваналынын ез aio вэзифэсини гэ-ваэтбэхш шэкилдэ еринэ етирмэйэ га-дир одмамасы нэтичэсиндэ гаршыя чы-хав эмали ароблемдэрив Ьаллинэ вемэв этмэйи», Ьабелэ «(ваваддан асылылыгы азалтмага вемэв эдэ билэчав васитэлэ-ри ейрэнмэйи» 03 мэгсэдлэри э’дан эдир-дэр. Бунунла бирливдэ, бэяннамэдя «Сувейш цроблеминэ дайр БМТ-нин гэбул эдачайи Ьар Ьансы бир мувэггэти гэра-рын Ьэята кечирилмэсинэ ярдым вестэр-мэйэ» Ьазыр олмаг билдирилир. Инвилтарэ гэзетлэринин бир сыра ич-малчылары бу сэнэдлэри шэрЬ эдэрэв язырлар ки, уч гэрб дввлэти нумайэндэ-лэринин мушавиранин иштиравчыларына кучлу тэзйиг вестэрдикларинэ бахмаяраг уч гэрб девлэти «бирлив» яратмаг план-дарынын Даллес тэрафиндэн ирэли су-рудмуш шавилда тамамилэ байанилмаси-(вэ муваффаг ола билмамишдир. Бу плав-лар мушавиранин бир чох иштнравчы-ларыныв мугавимэтинэ раст валмиш вэ чы- данышыгларын ведишиндэ вэсвин их-тилафлар догурмушдур. Зор ишлэтмав принсипини эн вобуд ва ачыг бир ша-килдэ э’лан эдэн вэ мувафиг «гати тээЬ-Ьудлэри» мушавиранин иштиравчыдары-на зорла гэбул этдирмэв мэгсэдилэ ишлэ-дидмиш айры-айры ифадэлэр даЬа анда-шылмаз вэ гейри-муэййэн ифадэлэрлэ эвэз эддшшшдир. Лавин «бирлив» яратмвг Ьаггындавы фитнэкар планынын Ьатта, гэзетдэрин дедийи кими, бу «юмшалдыл-мыш» варианты да мушавирэдэ иштирав эдан бир сыра влвэлэрдэ гануни тэшвиш оятмышдыр. Нэтичэдэ бу плав Ьатта сэ-(» да гоюлмамышдыр. «Дейли уоркер» гэзетинин яздыгына вера, уч гэрб дев-лэтинин нумайэндэлэри «ез тавлифлэри-нин мушавирэдэ caca гоюлмасы узэриндэ та’вид этмайэ чэсарэт этмэмишлэр, чун-ви горхмушлар ви, сасвермэ онларын мевгелэринин зэифлийини ашвара харар». Инвилис гэзетлэринин шарЬлэрнндэ Ьэмчини-н гвйд эдилир ви, гэрб девлэтлэ-ри «Сувейш ваналыны байвот этмав» Ьаггындавы Америва планынын муша-вирадэ билаваситэ мудафиэ эдилмаси на наил ола билмэмишлэр, чунви мушавирэ-нин иштиравчылары эЬтият зтмишлэр ви, бела бир тэдбир онларын езлэринэ анчаг зэрэр вура бидэр. Лавин биртэрэфли мушавира гуртар-дыгхан сонра э’дан эдидмвш санэдлэр езунув индики формасында да, Сувейш мэсалэсиндэ гэрб девлэтларинин ифласа уррамыш бир сиясэт——амирлив сиясэти еритмэв вэ Мисрин гануни Ьугугларыны зорла онун алиндан алмаг чэЬдлэрини давам этдирмэв мэгсэди вудур. Кэмила-рив ваналдан вечмаси учун онлардан русум алыамасы Ьаггындавы банд, инки-дис ичмалчыларынын фивринчэ, «мач-бури» харавтер дашымаса да, Лондон мушавирасинив бэяннамэси бейналхалг Ьугугун биабырчы сурэтдэ позулмасына —^Мисир ваналындан элдэ эдилэн вэлирв езбашына ярадылмыш «бирлийин» мэ-нимсамэси чаЬдлэринэ Ьэр Ьалда принсип э’тибарилэ йол верир. Башга сезлэ де-йилсэ, Инвилтэрэнин демовратив ичти-маиййэт даирэлэриндэ гейд эдилднйи ви-ми, гэрб девдэтлари Сувейш ваналыны ада вечирмэБ мэгсадв вудэн, Яхын вэ )рта Шэргдэ сулЬ учун, тэЬлувасизлив учун горху ярадан ез планларындан ивадла япышырлар. Лондон мушавирэси гуртаран вими АБШ девлэт ватиби Даллесин Инкилтарэ харичв ишлэр вазирв Селвин Ллойда мэвтубу дэрч эдилмишдир; мэвтубда дейилир ви, «АБШ Ьекумати С^веЙш вана-лындав истифада эдэнл^ бирлийи яра-дыдмасывы вэзэрда тутав баянвамдив имзадайыр» ва «бу бирлийин узву олмаг э’тибаридэ АБШ... бирлийин мэгсэд-ларннин элдэ эдилмасинэ ярдым вестарэ-чавдир». АБШ-дав алава, ялныз Инкил-тара ва Италия «бирлийа» гошулдугла-рыны дэрЬад бнддирмишлэр. Франсая вэлдивдэ, харвчи ишлэр на-зири Пино баяннамонин сон мэтниндэн наразылыг этмнш вэ билдирмишдир вн, «ез Ьевумэти нлэ мэслэЬэтлэшмэли-дир». Пино Париса гайытаыгдан сонра мухбирдэрин^ суаддарына чаваб ворэркэн демишдир: «Тээссуфэ дайиг сэЬв» ондан ибарэтдир ви, баяннамэ, «хусусэн вэ-мидарин Сувейш ваналындан вечмаси учун русум вермэв барасиндэ, бирлийин узву олан бутун елвэлэр учун вифайэт дэрэчэдэ гати тэаЬЬудлар нэзэрдэ тут-мур». Пиво гейд этмншдир ви, авар Франса бирлийэ гошуларса, бу барэдэ анчаг гейз-шэртлэ гошулачагдыр. Бертарафли мушавирэдэ иштирав эдэн дикэр елватэрвн нумайэндэлэри, план-дашхырылан «бирлийэ» гошулуб-гошул-мадыглары суадына, ез Ьевумэтдэриндэв вэ нарламентдариндэв мувафиг салаЬий-йэт алынчая гэдэр гати чаваб вермэкдэн имтина атмишлар. Франса вэ Инкилтэрэ Ьвкумэтлэринин ТэЬлукэ-сизлик Шурасына мурачиэти ПАРИС, 23 сентябр (СИТА). Франс Пресс авентлийинин вердийи хабара вера, Парисдэ расми сурэтдэ э’дан эдилмишдир ки, Франса вэ Инвилтарэ Ьевумэтлзри ТэЬлувасизлив Шурасынын оэдринэ мура- ■ ТГолшая игтисади ярдыи вестариав Ьаг-швда Полша Хадг Республжасы Ьеву-мэтйнин хаЬишилэ элагадар олараг Совет Ьевумэти Полша Халг Республивасы-нын игтисадийятынын даЬа артыг инви-шаф этмасинэ ярдым вест^мэв арзусуну рэЬбэр тутуб, юхарыда кестаржлан хаЬиши хейирхаЬлыгла гэбул этмнш вэ бу ил сентябрын 18-дэ Мосввада Ьамив иасала барэсийдэ Протовол вмзаланмышдыр. Бу протовод 1956-чы идда Совет Иттифагыныв Полшая 100 иидйов гызыл манат мэблагянда вредит бурахмасыны вэ ПолшаШ)ДН халг тэсэрруфатына лазыи олав чиэт эдэрэв, Сувейш мэсэлэсини музавирэ ____________ ____ этмав учун сентябрын 2б-да ТэЬлувасиз-    мучув,    ягдар)    верилиэсинл див Шурасынын хаЬиш этмишлар. ичдасыны вечириэйи нэзэрдэ тутур, Ьамии вредит илдэ 2 фажз муамила Ьесабилэ вержлмишдир ва Ьэр жл барабер Ьиссалэрла олмаг узра 1957— 1960-чы илларда Полша иаллары верил-иэсвлэ 'вдэвилачавдир. Совет Ьевумэти, Полшая санае муаоси-сэлэри тикднтиси учун аваданлыг шав-линдэ бундан аввэл верилмиш вредитлэр узра тэ’дийэларин едэнилмэсини 4—5 ил Кипр кэнчлэри э'дам эдилмиш ват'энпэрвэрлэрин хатирэсини яд эдирлэр ЛОНДОН, 23 сентябр (СИТА). Рейтер авентлийи мухбиринин Лимасолдан (Кипр идя1».ш|дждыр) вердийв хабара вера, дуван шаЬэрин ванчлари милли азадлыг Ьэра- та’хнрэ салмаг барасиндэ Полша Ьввуиэ-1 ^^^ынын иштиравчысы олан ва инвилис тина разылыг вермишдир.    1 оргавдарывыв эмрилэ дар агачындан асы- Совет Ьевумэти Полша Ьввумэтмнэ бу 1    Yч ванч випрдинлн хатирэсини яд барэдэ да разылыг вермишдир ви, 1347—Yчyв матам нумайиши тэшкил эт-1949-чу илларда Совет Иттифагыныв Пол- дипйэр. Нумайишин иштиравчылары, ус-шая гызылла вердийи борчлар узра Пол- ^дд^ з»д^^д эдилмиш випрлилэрин шавыв борч галыгдарыны Полша гызылла    язылмыш авдиддэрдэ шэЬэрин вуча- вэ я азад волюта ила дейвл, ССРИ-йэ 1 дэринн вэзмишлэр. Бу эвлиллэр шэЬэрид Полша иаллары вериавла едэсин.    иэрвазиндавв гэЬрэманлар абидэсинвн эт- ПротоБолу Советлар тэрафиндэн. Хари- рафьша тэнтэнэли сурэтдэ дузулмушдур. чи тнчарэт назири И. Г. Кабанов ва Полша 1 Инвилис эсвэрлэри дастэси яхынлашар-тэрафиндэн Малиййэ назири Т. Б. Дитрих вуиаЙшшш нппяравчылары даш- Емзаламышлар. лышмышлар. Чин—Америка данышыглары Ьаггында ЧХР харичи ишлэр назирлийинин бэянаты Сувейш каналында кэмичилик нормал гайдада давам эдир ГАЬИРЭ, 23 сентябр (СИТА). Мисрин Сувейш ваналы идарасинин дэ’ватидэ ду-нэн Полша Халг Республивасындан 14 лосман ваналда ишлэмэйэ вэлмишдир. Матбуот хабар верир ви, ваналда вами-1    21    сентябр    (СИТА). Синхуа чилив ади гайдада давам эдир. Сувейш ^ед^дийиния вердийи хэбэрэ вера, Пин каналы идарасинин лосманлары вэ башга республивасынын харичи ишлар на-мутэхэссислэри Ьалэ аз одса да, ваналда 1 ^gpjjggg Ченеврада ЧХР вэ АБШ сэфирлэ-вэмичилийин дав и этдийи муддатдэ бир а.расында апарылан Чин—Америва да-вэминин бела ваналдан вечирилмаси иши дышьи-дары барасиндэ бувун бэянат э’лан лэнвидилмамишдир.    этмншдир Сентябрын 22-дэ ваналын Ьар иви та- Бэянатда кестарилир: 1956-чы ил ав-рэфиндан 39 вами вечмишдир. Бир чох j,jctyb 21-дэ Чин тэрэфи данышыглар за-кэмилэрнн капитанлары мисирди ишчи- д^дц гадаган мэсэлэси барасиндэ разы-ларэ дузкун ишлэдивлэринэ ва вэмидарэ ддшдырылмыш баянатын ашагыдавы лаг-яхшы хидмэт этдивлэринэ вера ташэввур ggjjacBHH тэгдим этмншдир: Чин Халг Рес-эдирлэр.    I    публввасы    Ьевумэти    адындан данышан сэ- фир Ван Бин-нан, Америва Бирлэшмиш Штатлары Ьевумэти адындан данышан са-фир Алевсис Чонсон Чин—Америва муна-сибэтлэринин тэдричлэ яхшылашдырылма-сы вэ бейналхалг каркинлийин зэифдэ- Умумдувя Ьэмкарлар иттифаглары федераснясы шурасынын сессиясы гаршысында СОФИЯ. 22 сентябр (СИТА). Бувун Софвяда Умумдуня Ьэмварлар иттифагла-Чиннн суверенянйннн тапдаламаг ва овун | ры федераснясы нчраиййэ буросунун ич-дахилж ншлэринэ гарышиаг демэв олан ласы олмушдур; ичласда, Умумдуня Ьэм-ез талэблэринда ннадла нсрар этмншдир. варлар иттифаглары федераснясы Баш >елэлиЕла, тэрафлар нндийэдэв Ьеч бир шурасынын сессиясына Ьазырлыгла эла-сазиш алда эда бнлмаиншлар. Чин—Аме- гадар олан мэсэлэлэр музавирэ эдилмиш-. )ива данышыгларынын мэ’насыз олараг дир. гзанмамасы учун Чин тарэфи гадаган мэ-1 уыуиишя Ьэмварлар иттифаглары фе-сэласинии музавирасинэ башламагы тэв- дердсддсы Баш шурасынын 8-чи сессия-лиф этмиш вэ юхарыда вестарилэн тэвли- сентябрын 27-дэ Софияда ачылачаг-фи ирэли сурмушдур.    I    дыр. Амервв^а тэрэфи гадаган мэсэлэсинин «Мисирлилэр бвйук Ьунар квстэрмишлэр> НЮ-И0РЕ.23 сентябр (СИТА) Ассошн- - “»¿„ытяшлары Sei- эйтед Пресс авентлийинин мухбири ty-    разылыг вермишлэр: вейшдэн вердийи хэбэрдэ Сувейш вана-    Республивасы    вэ    Америва лында нормал кэмичилийин тэ'мин эДИЛ-    Штатлары    бела    Ьесаб    эдирлэр мэси учун мисирли лосманларын вестэр-    арасында    тмчарата дивлэри сэ’йэ йувсэв гиймэт верир.    терадэн мевчуд маниэлари арадан Мухбир языр ви, харичи лосманлар, галдырмаг учун ез тэшэббуслари ила му-башлыча олараг инвилис вэ франсыз лос- вафиг сурэтдэ тэдбирлар вермэлидирлар». манлары каналдан чыхыб кетдикдан сон- Чин тэрэфи гадаганын дэгв эдилмаси ра мисирли лосманларын гаршысында мэсэласини Ьалэ 1955-чи илин сентябр «демэв олар ки, ерина етирилмэз бир ва- айындакы данышыгларда ирэле сурмуш-зифэ дурмушду. Мисир.1илэр бу иши К0р- дур. Лакин Америка тэрафи аввалча «зор мэклэ бейук Ьунэр костэрмиш олдулар». | ишлэтмэкдэн имтина этмак» мэсэлэсинин музакирэ олунмасыны хаЬиш этдийинэ кора. Чин тэрэфи бунунла разылашмыш вэ Америка тэрэфивин галдырмыш олдугу Ьамвн мэсэлэни онунла бирлнкдэ тахми-нэн бир ил музакирэ этмншдир. Музавмрэ- Эрэб влкэлари Мисри екдилликлэ мудафиэ эдирлэр БЕЙРУТ 22 сентябр (СИТА). Эрэб ел-1 нив кедишиндэ Чин тэрэфи Ьэр ни «л»э Еэлэри чэя’нййэтв Сиясп конитэсннив бу эрасындакы мубаЬнсали нэсзлалэрив зор ялывларда олмуш сессиясы Ьаггында ду- шплэтнэдэн динч васяталэрлэ ввзаш са-нэн Ливан ЬвЕунэтняин ' ИШШйдА мэ’- лыннасы Ьагганд» дэфалэрд» тэмиф ира-рузэ эдэн харичи ишлэр назири Салим ли <?урнуш вэ Тайван районунда кэрвнн-ЛаЬуд вэстэрмишдир ви, чамиййэтин ,ggg заифлэдиб арадан галдырмаг мэгса-Сияси комитаси Сувейш ваналы масэлэ- щ-р    ддцэр дазир синдэ Мисрэ евдилливлэ тэрэфдар чых-мышдыр. Сэл им ЛаЬуд Ьэмчинин билдирмишдир ки, Сияси вомита, Еипрдэ франсыз го-шунларынын чэмлэшдирилмэси ила эла-гэдар олараг БМТ ТэЬлукэсизлив Шурасына Ливан вэ Суриянын кендардийи э’тиразлары бэйанмишдир. ларинин мушавирэсини чагырмагы тэв-лвф этмишдир. Лавин Америва тарафи музавираснна э’тираз этмэдийини вестэр-мишса да, лавнн о, бвлдмрмншдир ви, гадаган мэсэлэси ялныз «зор ИШЛЭТМЭЕДЭВ имтина этмав» мэсэлэси барасиндэ сазиш Никарагуа преэидентинэ гэсд НЮ-ЙОРК, 22 сентябр (СПТА). Юнай- эдда эдилдиБдан сонра музавирэ олуна би-    Пресс авентлийи мухбиринин Мана- лэр, Ьэм да бундан аввэл гадаган мэсэлз- гуаддд (Ниварагуа) вердийи хабара ве-синвв музавираси Ьеч бир нэтичэ вера 1    республика президенте Соморун Ьэя- бидмэз. Эйни заманда «зор ишлатмэвдан I ^.ына гэсд эдилмишдир. Сомоса алты кул-имтина этмав» мэсалэсиндэ Америва тара-    атылмышдыр. Гасдчини вешикчилэр фи ена да ез мевгеини дэйишдирмэйэрав, дудладэмишлэр.    Мухбврив дедийинэ    ве- Чввив суверенлийиии тапдаламаг ва енун    яраланмыш    Сомосун    ваз в йй эти    горху- дахили ишлэрннэ гарышмаг демэв олан 1 ду дейиддир. Ьевумат муЬасирэ вэзиййэ-тэлэблэриндэ нсрар этмишдир.    | хи э’лан этмишдир. Демэлм АБШ «зор ишлатмэвдэв нмтвва этмав» мэсэлэси барасиндэ сазишэ вэлмэ-    ^    т с    п п йи гейри-мумвун эг-иш вэ эйни заманда    Я>    У й а    и Л бу сазишив алдэ эдилмаснни гадаган масэ- ВОРОНЕЖ (хусуси мухбионмиздан). лэсинин музавирэсинэ вечмэв учун шэрт Бурада «Б* трупу узра влкэ биринчилийи гоймушдур. Белаливлэ, Америва тэрэфи га- угрунда футбол ярышынын невбэти оюну даган мэсэлэсинин музавирэсиндан эслив- олмушдур. Воронеж ^    ______Пии Дийпи- командасы ила Бакынын «Нефтчи» кода имтина этмишдир. Бу исэ Чин Амер I    керушмушдур. Оюн 1:0 Ьесабп- ва данышыгларында тэраггм алдэ эдилма- I    команданын хейрнна гуртармыш- свнэ мане олмая бвлмаз.    |    дыр. Чин—^Америва данышыглары игайа-дав олдугу вжмм, ма’насыз cypэтдiэ уаа-дылмамалыдыр, Ьазырда бутун дуня умжд эдир вн, элагадар тэрафлар гадаганын дэгв эдидмасм учун мусбзт тэдбврлар вврачав- _________ лар. Чин тарафиндвв мрал! вурулЛ^ тёй- раму стажу дары ■» шэЦр радио шабог •ткччт’и чтвртгипт ТГкп тапй« I ВасШИ. <ЯаТ 7.4 Р А Д и о Сентябрын 2в-да 1Д76, 318 ва 60,51 метр дадгадардакы ы ва шаЬар радио шаба^ лаф бу    увгунш. ’’й ?»*»-1    ирч.«р“1"Ж“ фи бела Ьесаб эдир ви, давышыгларыв I дззудовун «Орта асрларлэ» аллы суита-иштиравчылары Чин тэрафннин нралм сы. И-дэ «Кэнч ленинчи» радио гэзети сурдуйу тэвлиф асасында гадаган масалэ- (рус дилинда). П.20-дэ Сона Асланова синнн нузяннраснн, «ашлянялы в, б, и,-1 ~ хэбэрлар. 13.27-дэ тарлада ишлэйэнлэр учуй колхоз каиди Ьаггында маЬнылар. 17.30-да халг чалгы алатлэри оркестри-HUB консерти. 18-дэ ушаглар учун латыш нагыллары. 18.20-да «Гардаш Совет Рес-публикаларынла» сериясындан верилиш. 18.35-дэ «Халг исте’дадлары» сериясын- сада барасиндэ сазишэ кэдмэлвдирдэр. Белчика парламент вумайэнцэ Ьей'этинпн Чипа кэлмаса    ______ _    «    ..«««я    I    дав Мухтар Даглыг Гарабар Вилайэти- бэянатда гейд этмишдир ви, бу веруш со- |    взфэалиййэт    коллективлэринив фарв Белчива пардамевти узвлэрнввв ву< Мисир, Сурия вэ Саудиййа Эрэбистаны девлэт башчыларынын мушавирэси ГАЬИРЭ. 22 сентябр (СИТА). Гэзетлэр хабар верир ки, Саудиййа Эрэбистанын пайтахты Эр-Риядда бувун Мисир, Сурия вэ Саудиййа Эрэбистаны девлэт башчы-ларынып мушавираси башланачагдыр; мушавирадэ Мисир президенти Насер, Сурия президенти Еуатли ва Саудиййа Эрэбистаны вралы Сэуд иштирак эдэчэклэр. Хабар верилир ви, мушавиранин прог-рамы араб дунясынын эн муЬум проб-лемдарв барасяндэ вэ муасир бейналхалг вэзиййэт мэсэдэдэри    барасиндэ вениш фи вир мубадилэсв этмэйи нэзэрдэ тутур. «Эл-ЭЬрам» гэзети языр ви,    Насер, Еуатли вэ Сауд башга мэсэлэлэрдэ бэра-бэр, Сувейш каналы ширвэтивин Мисир тэрафиндэн ииллилдшднролмэсиндав сон-рз, империалист девлэтлэрин Мисра гар-шы душмэнчилив мевгеи тутмасы илэ элагадар олараг баш вермиш Ьадисэлэри да музавирэ эдэчавлэр. Франса Назирлэр шурасынын ичласы йкРЛС, 22 сентябр (СИТА). Франс Пресс авентлийинин вердийи хэбэрэ вера, Франса Назирлэр шурасынын бувун олмуш ичласында Сувейш мэсэлэси барэ-сивдэ бнр груп елвэнин Лондон муша-вирэсв Ьаггында Кристиан Пинонун мэ*-рузэси динлэнилмишдир. Ичласдан сонра э’лан эдилмиш росли мэ’луматда дейи-дир: «Назирлэр шурасы тэсдиг этмишдир ви, Ьевумат каналы« бейнэлхалг идара олунмасы принсипиеив гэлэбэсинэ гэтий-йэтлэ чалышмаг» вэ «бу мэсэлэдэ ву-эаштэ ветмэмак ниййэтиндэдир. Франса ваналдан истифада эданлэр бирдийввэ гошулмага бу гати гейд-шэртла разы ола-чАгдыр» Расми иэ’луматда даЬа сонра Франса Ьевумэтинин бела бир чэЬатдэн нзразы олдугу билдирилир ви, «бу бврлийие чэрчивэси дахилиндэ бэ’зи елвэлэр Ьэм-ра'йдив принсипдари идэ чэтвв уюшав Ьугуглар тэлаб этмишлар*..». Бунунла элагадар олараг Назирлэр шу расы билдирир ви, «бела бир шэраитдэ Франса истадийи вими Ьэрэват этмав ниййэтиндэдир вэ онун эсас мэнафеина вэ магсэдлэринэ зидд Ьесаб эдэчэйи Ьэр Ьансы бнр тэдбирин Ьэята кечиридмэсин да амэвдашлыг атиэвдэн боюн гачы рыр...». Камбоча Мисрин тэклифинэ тэрэфдардыр ДЕЬЛИ, 22 сентябр (СИТА). «Таймс оф Индиа» гэзетинин вердийи хэбэрэ ке-)э, Еамбоча Мисрин ДеЬлидэки сэфир-лЕЙи васитэсилэ Мисир Ьекумэтинэ мэ’-лумат вермишдир ви, о, Сувейш мэсэлэси барасиндэ сэлаЬиййэтли конфранс чагыр-маг Ьаггында Мисрин тэклифинэ тэрэфдардыр. ПЕКИН, 22 сентябр (СИТА). Синхуа зкентлиЙЕНив вердийи хэбэрэ вера, Умум-чнн хадг нумайэндэлэри мачдиси Даими вомитасинин сэдри Лу Шао-тсивин дэ’вэ-тилэ Белчива парламент нумайэндэ Ьей’э-ти дунан Пекина вэлмишдир. Парламент нумайэндэ Ьей’этвнэ депутатлар палата-сынын сэдри Бамил Куйсманс башчылыг эдир. Нумайэндэ Ьей’этиндэ Белчика сося-лист партиясынын, лнбераллар партиясы-нын ва Коммунист партиясынын нумайэн-дэлэри вардыр. Куйсманс тэйярэ мейданында вердийи ООООООООООООООООООООООО^' ____________________ .    .    консерти. 19.15-лэ кэнд тэсэрруфты мвв- майандэ Ьей’атива Чинда верулмуш олан зуунда верилиш (эрмэни дилиндэ). 19.^ вэ Ьазырда верудан ишлэри даЬа яхшы 2(Ж^кэнл *тэ2рру^аты ишчилэри учун гиймэтдавдирмэв имваны верэчэкдир.    -    — Белчива парламенти узвлариня Умум-чвн халг нумайэндэлэри мачлвсв Дании возгитэсивин сэдри Лу Шао-тси, садр му-авивлари Ли Тсзи-шэн, Щэн Тсзун-жу, Хуан Ян-пэй, Ьабелэ девлэт тэшвилатла-рыныв вэ ичтимаи тэшвилатларын нумайэндэлэри гаршыламышлар. верилиш; «Зэрдаб районунун памбыг тар-лаларында». 20.35-да мугамат консерти. 2М0-да эдаби верилиш:    Арбузовун «Таня» 1Гесинин монтажы. 23-дэ Азар-брйчан валслары. Редактор муавиии Ч. ШИРИНОВ. ,000000000000000000000000 м. Ф. АХУНДОВ АДЫНА ЛЕНИН ОРДЕНЛИ АЗЭРБАИМАН ОПЕРА ВЭ БАЛЕТ ТЕАТРЫ Сентябрын 25-дэ Зулфугар Бачыбайов «Ашыг Гэриб» (4 пардэли опера) Дирижор—амакдар инчэсэнэт хадими Э. Ьэсановдур. Режиссор—эмэкдао инчасэнэт хадими С. Дадашовдур. Рассам— Э. Фаталиевдир. Хормейстер— Н. Маликовдур. Балетмейстер—Азарбайчая ССР амакдар артистн Э. Абдуллаеидшр. Ашыг Гэриб ролунда республиканын амакдар артистн Э. Садыгош. ШаЬ-сэнэм ролунда Р. Мурадова, ШаЬвэлэд ролунда М. Топчиев чыхыш эдэчэклар. Тамаша ахшам саат 8-дэ башланыр. Билетлэр сатылыр. ¡600000000000OOOÓ00000000 м. ЭЗИЗБЭИОВ АДЫНА ГЫРМЫЗЫ ЭМЭК БАИРАГЫ ОРДЕНЛИ АЗЭРБАИЧАН Д0ВЛЭТ ДРАМ ТЕАТРЫ Сентябрын 2б-да «ГЫШ НАЕЫЛЫ» Сентябрын 27-дэ сЯДИКАР» Тамаша ахшам саат 8-дэ башланыр. КИНО-ТЕАТРЛАРДА «28 Апрел», «Азарбайчан», «Араз», «Ул- дуз»—«БЭРЭ». Тибб ишчилэринин яй театры — «БИР КРУЖКА пива». Нефтчилэрин Азарбайчан элми-техники чэмиййэтиния клубу—«АНАКОНДА*. «Азарбайчан» (чэЬрайы салоида ахшам). «Октябр». «Вагнф». Низами адынэ парк. Дзержински ааына мрк. монтин адына парк—«ЬЭГИГЭТ ^^ОЛУ*. «БаЬар»—«СЕЬИРЛИ Т^ГЭК». Рестораиларын, ашханаларын. дикар ичтнмая ейинтя муассиса-ларяиин раЬбарларяннв яа Бакы шаЬарн аЬаднсяяяя яаэаряна: ЯПЫШГАН uanehcau jTTìMBictfnifH С v' r-1 эсясхяииял невудур Саиаеян фанер, мебед. няб-рит на бир сыра башга шей-лар истеЬсал »даи саЬаларя учуй япышган чох лазымлыдыр. * Ейияти мэЬсулларындан га-лан сумуклэрин топланылыб хаммалларыи тэкрар з*малы баш идарэсииин канторла-рына таЬвил верилмэсини ТЭШКИЛ ЭДИН Хаммалларын такрар а’малы Баш идарася-НИН Аэарбичая кантору. ЗЭРКЭРЛИК ШЕИЛЭРИ ТИМАРЭТИ' ИДАРЭСИНИН МАРАЗАЛАРЫНА Чинда истеЬсал эдилмиш чохлу мигдарда бэдии шейлэр кэтирилмишлир. Сатышда мухталиф вазалар, узуклар. еня фасонда зараф мунчуглар аардыр. Магазаларыв адреса: 1 евмрэли магаза-Зевин кучэси. П. 2 номрэли мага-за—Низами кучэси. 28. 6 нвмрэли магаза-Басин кучэси. 67. Бакы шаЬаринин 9-чу Даглыг кучэсиндэ-кв 47 авмрали эвдэ яшаян Араксяя Нню-даеаяа Балаян. Бакы шэЬэрияяв 4-чу Даг-лыг кучэсиндэкн 7 немраля эвдэ яшаяиарв Михаил Армеиажоанч Балаявдая бошанмаг Ьаггында масэлэ галдырыр. Бу аша Бакынын Дзержински районун-дакы 1-чи дайра халг мэЬкэмэсяндэ бахы-лачагдыр. БАКЫ девлэт СИРКИ Букун истираЬат куиудур. Сентябрын 2б-да КЛ^ИК КУЛЭШМЭ УЗРЭ ЯРЫШЛАР ДАВАМ ЭТДИРИЛЭЧЭКДИР Уч чут пэЬливан кулэшэчэклир. Идмав устасы Владимир Плясуля вэ Пйотр Чуряин. Яков Селифанов вэ Фйодор Колосов. Юри Карелин вэ Апиолон Некрасов. Арбитр Пйотр Петрескодур. Бириичи вэ икинчи шв’бэлэряа Сирк усталврыныя яштиракилэ БбЯУК СИРК ПРОГРАМЫ Бутун тамаша бою мэшЬур мэзЬэкэчи-лэрдэи Николай Антонов вэ Васили Бар-тен'ея чыхыш эдирлэр. Бакы шэЬэриннн 8-чи Даглыг куч^ин-даки 51 номрали эвдэ яшаян Мария Те^ совяв Аяанесояа, Бакы шэЬэринин Шагай гэсабэсиндэ 119 нвмрэли багдг яшаян эрн Ибадулла Гамбар орлу Мирзасвдан бошанмаг Ьаггында масэлэ галдырыр. Бу ишэ Бакынын Эзизбэйов районун-дакы халг мэЬкэмэсинда бахылачагдыр. ЗаЬра. Аббас. Эбулфаз. Хейранса. Зулейха. Ьвкумэ. Мэрйэм Нэчэфов-лар, биринчинии эри, обирилэринин ^мэйэди ЮСИФ НЭЧЭФОВУН вэфат этдяйини дэрин Ьузнлэ гоЬум вэ танышларыяа билдирирлэр. Чэназэ сентябрын 26-да саат 3-дэ Полухин кучэся. 74 нвмрэли эвдан галдырылачагдыр. Орчояикидзе районунлакы 14 нвмрэли аптекин ишчилэри Ьэмин ап-техив муяири Ш. Зэрбэлиевэ, аяа-сы МЭЛЭКНИСЭ ШАБАН ГЫЗЫ ЗЭРБЭЛИЕВАНЫН вафаты мунасибэтилэ дэрнн Ьузнлэ башсарлыры верирлэр. ^ лл    >,р    л    во    в|    taILiupbt    ва    ташвигат    шо'баси    2-38-13.    санае ва иаглийят  _  —-34    ТРЛЕФОНЛАР»    катиблнк    ва    ма>лумат    учун    2-32-49.    редак    тор    муавинн    2-32-19.    мас*ул    квтнб    2^29.    2о»бася    2-ЗМ5    ва 2-86-39. харичи -..•«»с. З.е.4».    - ФГ 18833 Азарбайчан бирявшмил гвзвх-журна* нвшрийатыиым нахбмсн* баны, С?аямй лроснмиц 137, Сифарвш ^ 195S ;
RealCheck