Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 25, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 25, 1956, Baku, Azerbaijan КОММУНИСТ 88 СЕНТЯБР 19бв-чы ИЛ. №883 (10858) ПАРТИЯ ЬЭЯТЫ Кадрларын игтисади тэЬсили MY^YM мэсэлэдир Каров район перле тэшкиааты ени дэрс илиндэ вадрларын игтисади тэЬси-лжна чидди фжжр верэчавдир. Буну бела бир фаЕтдан вврмэв олар ки, гаршы-дакы дэрс илиндэ партия маарифи шэ-бэвосийин ярыдап чоху ■гтисадийят мэ-сэлэлэрияи ейротэн дэрнэвлэр вэ семи-нарлар тэшЕИл эдир. 23 дэрнэкдэ сэнае-ин, 4 дэрнэЕДЭ исэ кэнд тэсэ'рруфатынын конЕрет ягтисадийяты мэсэлэлэри ейрэ- НИЛЭЧЭЕДИр. Район партия еомитэси бу дэрнэклэр учун тэблягатчылар сечилмэсияэ вэ Ьа-зырланмасына дигтэтлэ янашмышдыр. Игтисадчы тэблигатчылар ^ райкомун янындз ачылмыш ики айлыг вурсда иш-тирав этмишлэр. Ьэмин курсу 35 нэфэр рэЬбэр сэнае вэ тэс^эрруфат ишчиси гур-тармышдыр! Онлардан Кировнефт нефт мэ’дэнлэри идарэси компрессор тэсэрру-фаты сехинин рэиси И. Раймон, электрик сехинга рэиси Б. Эзизов вэ Монтин ады-на мешэ материаллары дограян заведуя баш муЬотдиси М. Поддубны йолдашлар курсда муятэзэм олараг иштирав этмишлэр. Курсун иштиракчылары учун «Эмэв мэЬсулдарлыгынын йувсэлдилмэси вэ бу-рахылав мэЬсулун мая дэйэринин ашагы салынмасы йоллары», «Тэсэрруфат Ье-сабы — сосялист тэсэрруфатыны идарэ этмэв усулудур», «Сов.ИКП XX гурул-тайындан сонра сосялист сэнаеиндэ техника енйликлэри» мовзуулда вэ башга мовзуларда муЬазирэлэр охунмушдур. Р&йонун рэЬбэр партия, совет вэ тэ-сдрруфат ишчилэри учуй ртйкомун янын-да сосялизмин сияси игтисадыны ейрэ-нэн нэзэри семинар тэшвил эдилмишдир. Бундан башга марксизм-ленинизм нэзэ-риййэсинин айры-айры муЬум проблем-лэрини ейрэнэн мухтэлиф семинарлар ярадылмышдыр. Бир сыра партия тэшвилатларында коммунистлэр сияси моктэб вэ дэрнэклэ-рэчэлб эдилэркэн конуллулув припсипи-нэ чидди 9МЭЛ эдилмишдир. Бу чэ-Ьэтдэн в. Сэрдаров адына заводун, Ки-ровнефгин гуюлары эсаслы тэ’мир сехи-нин, бору тэ’мири заводунун вэ бир сыра башга муэссисэлэрин партия тэшки-латларынын нши диггэтэлайигдир. Ьэмин партия тэшкилатларында сияси мэв-тэб вэ дэрнэклэрэ рэЬбэрдив этмав эн Ьа-зырлыглы вэ тэчрубэли воммунистдэрэ тешпырылмышдыр. Тэблигатчылардан А. Судив, Ь. Ьэсэнов йолдашлар вэ башга-дары мэшгэлэлэрэ индидон Ьазырлыг кврмушлэр. Бу кунлэрдэ район тэблигатчылары-ныв йыгынчагы олмушдур. Бу йыгын-"<<агд1 еяя дэрс ялиндэ тэблигатчыларыя вэзифэлэри мувакирэ эдилмишдир. Чыхыш адэя тэблнгатчылар вестэрмишлэр к и, конврет нгтиседййяты ейрэнэн дэрнэк-лэрдэ айда 4 дэфэ эвэзинэ 2—3 дэфэ мэшгэлэ апармаг мэгсэдэ даЬа чох уй-гундур. Чунки, тэблнгатчылар артыг га-лан вахтдан истифадэ эдэрэк, ^ мевзулар’ узэриндэ даЬа мукэммэл ишлэиэ билэр-лэр. Онлар Ьэмчинин гейд этмишлэр ки, кадрларын игтисади билийинэ даЬа артыг фикир верилдийи бир заманда С. М. Кир(Ш адына сияси маариф. эви вэ Киров район партия комитэси игтисадчы тэблигатчыларла яхындан иш апармыр, онлара вифайэт гэдэр методики ярдым кестэрмир, тэблигатчыларын лазыми эдэ-бийятла тэ'мин эдилмэси гайгысына гал-мырлар. Тэблнгатчылар, конкрет игти-садийят мэсэлэлэринэ дайр тез-тез муЬа- зирэлэр тэшвил олуямадыгы учун район партия вомитэсини тэнгид этмишлэр. Район партия вомитэси тэблигатчыларын бу гейдлэрини нэзэрэ алмышдыр. Ени даре илиндэ районда 400 коммунист марвсизм-ленинизм нэзэриййэсини тэвбашЫ'На эйрэнэчэкдир. Район партия вомитэси нэзэриййэни тэвбашына ейрэнэн воммунистдэрэ вемэв мэгсэдилэ тез-тез муЬазирэлэр, нэзэри вонфранслар, му-саЬибэлэр, семинарлар, коллектив вэ фэрди мэслэЬэтлэр тэшвил эдэчэвдир. Бу саЬэдэ верулэчэв тэдбирлэр индидан му-эййэн эдилмишдир. Район партия комитэси янында ени тэшвил эдилмиш кад^арын игтисади тэЬсили мэвтэбиндэ 35 нэфэр охуячаг-дыр. Ьэмин мэктэбдэ мэшгэлэдэрин мун-тэзэм кечирилмэси вэ динлэйичилэрэ дэ-рин игтисади билив верилмэси учун ла-зым олан бутун тэдбирлэр верулэчэв-дир. Гейд этмэв лазымдыр ви, бэ зи партия ташкилатлары воммунистлэрин сияси тэЬсилинин тэшкидинэ чидди янаш-мырлар. Бир сыра ,партия тэшвилатларында конуллулув принсипинэ дузкун эмэл эдилмэмэси буна субутдур. Мэсэлэн 5 номрэди тикинти-гурашдырма идарэси-нин партия тэшкилатында коммунист-лэрдэн С. Ситусов, М. Ьусейнов, трактор сехинин партия тэшкилатында X. Беседин, В. Иванов, Ф. Новиков, Биеегэди даш карханасынын партия тэшвилатын-да М. Мэммэдов йолдашлар, тэЬсил дэрэ-чэлэри нэзэрэ алынмадан вонврет нгти садийяты ейрэнэн дэрнэклэре чэлб олун-мушлар. Ьалбуки, онлары сияси мэвтэбэ вэ я чари сиясэт дэрнэвлэрннэ чэлб эт мэв лазым иди. Киров адына гэсэбэ Со ветинин партия тэшвилаты ез Ьесабында олан 6^ коМмунистдэн 50 нафэрини партия маарифиндэн азад этмишдир. Бу ону кестэрир ви, партия тэшкидаты, бирин чи невбадэ исэ онун катиби Е. Верйоввин йолдаш воммунистлэрин сияси тэЬсилинэ э’тинасыз янашыр. Бир сыра партия ташкилатлары, ху сусэн мэктэб партия тэшкилатлары пар Тйя маарифинин тэшкилиндэ вэ она pah бэрликдэ лазыми тэшэббус вэ принсипи а.оыг вестэрмирлэр, коммунистлэрин сияси тзЬсилинэ чидди янашмырлар. Би нэгэдидэки 100 немроли еддииллив мэвтэ бин вэ Хырдаландакы 92 немрэлй орта мэктэбин партия ташкилатлары муаллим лэрпн ени дэрс илиндэ ез сияси биликлэ рини Ьансы йолла артырачагларыны ин-ДИЙЭДЭБ ейрэниб муэййэн этмэмишлэр. Район партия вомитэсинин сияси маариф кАбинэси ени дэрб илинэ яХшы Ьазырлыг кормушАур:*^ EVià-Xà тэблигатчы-лара вомэв мэгсэдилэ мухтэлиф сэрви-лэр, диаграмлар, районун габагчыж му-эссисэлэриндэ техника енжливлэрини, габагчыл иш усулларыны экс этдн-рэн албомлар Ьазырланмышдыр. Габагчыл тэблигатчыларын иш тэчрубэеи-ни уМумилэшдириб япмаг, сияси мэктэб вэ дэрнэклэри лазыми эдэбийят вэ эяни вэсаитлэ тэ'мин этмэв учун лазыми тэдбирлэр керулмушдур. Районумузда коммунистлэрин сияси тэЬсилинин тэшкилиндэ олан негсанлар тсзликлэ арадан галдырылачаг вэ партий маарифи системиндэ ени дэрс илинэ му-ташэккил Ьазырлыгла башланачагдыр. О. ХЭЛ9Ф0В Азэрбайчан КП Киров район комитэси тэблират-тэшвигат шв’бэсинин му-дири. Дэвэчи районундакы Сталин адына кол хозда бу вахтадэк 120 тондан артыг силос басдырылмышдыр. Бурада силос басдырыл-масы давам эдир. Шэкилдэ; колхозда силос басдырылыр. Фото Ю. Каплуиундур. АЗЭРБАЙЧАН КЭНЧЛЭРИНИН ИКИНЧИ ФЕСТИВАЛЬ! Гадим абидэ барпа олуямушдур Республивамызда гэдим деврлэрдэн гая-мыш бир сыра гиимэтли архитектура аби-дэлэри вардыр. Халгымызын яратдыгы бу дэйэрли эсэрлэр девлэт торэфинДэн му-Ьафизэ эдилир, онларда эсаслы бэрпа нш-лэри апарылыр. Бу иш учун девлэт чох- лу вэсаит сэрф эдир. Бу чур абидэлэрдэн бири да Нахчыван шэЬэривин шимал-шэргиндэ ерлэшэн Юсиф Ьусейир бглунун турбэсидир. Бе-йув сэнэтварлыг нумунэси олан бу тур-бэни орта эсрлэрин исте’дадлы Азэрбай-чан ме’мары нахчыванлы Эчэми Эбубэкр оглу 1161—1162-чи йллэрдэ тикмяшдир. Тамамилэ кэрпичдэн тикилмиш турбэ 8 бучаглы дивардан ибарэтдир вэ бу дивар-ларын усту пирамида шэвилли чадырла ертулмушдур. Турбэния умуми Ьундурлу-йу 15 метро яхындыр. Ьэр диварын эни 3,5 метра гэдэр, галынлыгы исэ бир метр-дир. Сон иллэрэ гэдэр бу гэдим абидэнин ба'зи ерлэри секулуб дагылмышды. Онун диварлары чатламыш, дашлары бир-би-риндэн аГфылмыш вэ нахышлары позул-мушду. Тивинтинин езулу исэ меЬкэм задалэямишди. Бакыдакы хусуси элми-бэрпа истеЬса-лат э’малатханасынын архитевторлары бу абидэнин бэрпа эдилмэсилэ уч илдэн артыг бир муддэтдэ мэшгул олмушлар. Бу иш учу® девлэт 325 мин манатдан чох пул сэрф этмишдир. Инди артыг гадим абидэ ЭСАСЛЫ сурэтда бэрпа олунжуш, езу пун эввэлви. керкэмадв’^. алмыддир-Тутрбэнин езулу меЬкэмлэндирилмиш, диварлары вэ чадыры ичари тэрэфЛэн дэ-мир-бетонла бэркидилмишдир. Турбэнин ашагы Ьиссэсиндэ позулмуш олан нахыш-лар да бэрпа эдилмишдир. Дениз нефтчилери Партия твблигатынын мезмунуну даЬа да йунселдечвйин Дзерзшнсви районунун партия тэшки-'латллры ени дэрс илиндэ партия тэблига-тынын йувсэк мэзмунда олмасы учун кс-ниш Ьазырлыг ишлори кврмушлэр. Тоблигатчы кадрларын сечилмэсинэ вэ Ьазырланмасына бейув дигтэт верилмиш-дир. 40 нэфэр тэблигатчы Азэрбайчан КН Бакы комитэси вэ район партия вомитэси янында ачылмыш курсларда ез нэзэри вэ методики биликлэрини артырмышдыр. Тэб-дигатчыларын демэв олар Ьамысы али вэ йатамам али тэЬсиллидир. Ени Д1>рс илиндэ игтисади биликлэрин тэблиги партия тэшвплатларынын фэалий-йэтвндэ муЬум ер тутур. Сэнаеин вэ нэг-лийятын вонврет нгтисадийятыны ейрэнэн дэрнэв вэ семинарларын сайы кечэн илэ нисбэтэн ики дэфэ артмышдыр. Бу ил тэк-ча вонврет нгтисадййяты ейрэнэн 30 дэрнэв ишлэйэчэвдир. Кечэн йллэрдэ дэрнэвлэрдэ вэ семинар-ларда иштирав этмиш бял чох йолдашлар инди нэзэриййэни тэвбашына ейрэнмэв лстэйирлэр. Онлара вбмэв мэгсэдилэ нэзэри семинарлар ишлайэчэкдир. Бу семинарлар фалеэфэ, сияси нгтисад, конврет игти-садийят вэ Сов.ИКП тарихи саЬэснндэ ай-рн-айры мевзулар узрэ тэшкил эдилэчэк-днр. Нэээриййаш тэвбашына ейрэнэн партия', совет, тэсэрруфат вэ Ьэмкарлар итги-фагы фэаллары учун алты сякл муЬазирэ тэшвил эдилмишдвр. «Партия вэ совет гу-ручулугу мэсэлэлэри» мевзуунда сикл му-Ьазирэлэрдэ башлыча олараг илв партия тэшхялаты катиблэрн вэ буро узвлэри иш-ткрак здэчэклэр. МуЬаэирмэрин мевзула-ры эсас э’тмбарядэ воммунистлэрин озлэ-Р1ЖИН тэклмфлэри эсасында сечилэЧэкдир. Бу муЬаэирэлэрэ 300, нэзэри семинарлара исо 600-дэн чох коммуняст чэлб эдилмишдир. Снвл муЬазкрэлэр вэ ь^зэри семинарлар сеитябрын 1^дэн ишэ башламышдыр. Бу вл район партия комитэси янында кадрларыи ■ткадв теЬсяли мэктэби ачылмышдыр. Бурада партия фэалларын-^дан 42 бхуямапыр. Сияси мэктэб- Сентябрын 23-дэ Азэрбайчанда вэнч-лэрин икивми фестмали башланды. Республиванын пайтажты байрамсаягы бэзэдилмншдн. Онун яшыллыглары элван боялар ичэрисиндэ даЬа да гэшэнв керу-нурду. Мэркэзи макистрал вучэлари боюн-ча ал-элван байраглар, рэнварэнв лампа-лар асылмышдм. Дан ерш ачылан вими Бавм—Кировабад, Бавы—Туба на Бавы— Имишди маршруту узрэ уч тэшвигат мо-тосйклет йурушу башланды. Ьаванын ду-манлы йа согог олмасына бахмаяраг сэЬар тезДэн минларлэ вэнч бакылы—фэЬлэ, гуллугчу, мэвтэбли идман мейданчалары-ва, ядман салонларыла вэ стадйонлара долушдулар. ...Кэнчлэр мейданыны мотосивлет ма-торларыный курултусу бурумушду. Команда верилди вэ ндманчылар бнр-бжри-нин ардыяча мейданы тэрв эдэрэк, узаг вэ чэтин сэфэрэ йола душдулар. Кэнчлэрин ивиячи республика (Рестива-лыньтн ачылышына Ьэср эдидмаш чохлу ярышларда нштнрав атмэли олан Бавы бэдэн тэрбйЙэчилэрн галын булутларла бу-рунмуш кейэ кэдэрлэ бахырдылар. Шид-дэтли ягыш бмр чох планлары алт-уст этди. Лавин саат П-дэ йункул атлйот-лар — эстафет иштиравчылары Ьекумэт эви мейданына топдашдылар. Али мэвтэб-лэрин, фабрнкаларын, заводларын, орта мэктэбдэрин, технивумларын, сэнэт мэк-тэблэрннин 41 вомандасынын нумайэндэ-лэри эстафета чыхмышдылар. Эстафетин шэЬэрнн мэркэзн вучэлэри нлэ кечэн 6 вилометрлив дистанснясы 19 мэрЬэлэйэ белунмушду. Онларын 8-дэ гадынлар га-чырдылар. Биринчи мэрЬэлэни Ьамыдан габаг Азэрбайчан ревордчусу А. Шнулкн (АДУ гэт этди. Лаввн ивинчн мэрЬэладэн баш-лаяраг бэдэн торбийэсл ннститутунун тэ лэбэлэри биринчи еря элдэ меЬкэм сахла дылар. Г. Терент’ев, Ф. Гасымова, Н. Ко саревз ез мэрЬэлэлэрини чох яхшы кечди лэр. Элэ бурадача Ьекумэт эви мейданын дакы финишдэ Азэрбайчан Девлэт Бэдэн Тарбийэси Пнстштутунун йункул атлйот лары езлэриянн он яхын рэгиблэрини — Бакы сэнае техникуму идманчыла рыны тэгрибэн 100 метр габагладылар Финиша учунчу олараг 6 немрэлй мэктэ бин командасы чатды. Эстафет гуртаран к ими галиблэрэ му кафат верилди. Али мэвтэблэрин воллев тивлэри ичормснндэ Азэрбайчан Девлэт Бэдэн Тарбийэси Институтунун тэлабэдэ ри, технивумларын тэлабэлэри ичэриснн дэ Бавы сэнае технивумунун йункул ат-лйотлары, орта мэвтэблар ичэрисиндэ исэ б немралн мэктэбин мдманчылары бирин #и ери тутдулар; фабрика вэ заводларын коллевЧ'ивлэри ичэрисиндэ лейтенант Шмндт адына заводун бэдэн тэрбнйэчклэ-ри, сэнэт мэвтэблэри мчорнсиндэ 8 немрэ ли сэнэт мэвтэбнннн шакнрдлорн биринчи еря тута билдилэр. Гырмызыбайраглы Хэзэр донанмасы ста днонунда футбол ярышы кечирнлдм. Хэ зэр донанмасынын футболчулары В. Сту АРЯам'мэдвниййэт эвивин взфэалвййвт дарнайинин Узвл^р^ эдирлэр. руа адына кэми тэ’мири заводунун футболчулары илэ керушдулэр. Ьэрби дэнизчилэр 2:1 Ьесабилэ галиб кэлдндэр. Саат 19-да фестивалын иштнравчыла-ры М. Ф. Ахундов адына Азэрбайчан Дев-лэт Опера вэ Балет Театрына топдашдылар. Бурада Азэрбайчан кэнчлэринин II фестивалынын ачылышына Ьэср эдилмиш умумшэЬэр митинги олду. Опера театрынын кениш фойесиндэ эстрада оркестрлари, Азэрбайчан халг чалгы алэтдэри учлуйу чалырды. Оглан вэ гызлар чут-чут рэгс эдирдилэр, Ьэр тэрафи КУ" душмэ соси бурумушду. Митинги Азэрбайчан ЛККП МК-нын биринчи катиби Н. М. Ьачыев йолдаш ачды. ССРИ девлэт Ьимни эзомэтлэ сэслэнди. Азэрбайчан КП МК катиби А. С. Байрамов респубдиканын бутун оглан вэ гыз-ларына Азэрбайчан КП МК-нын, Азэрбайчан ССР Назирлар Советннин, Азэрбайчан ССР Али Совети Рэясэт Ьей’этинин мурачиэтини охуду. Мурачиэтин сон соз-лэри курудтулу алгышлар ичэрисиндэ гэрг олду. Азэрбайчан ССР Ьимни чалынды. Консерт башланды. Консерти ач.магын фэхри Ьугугу республика районларындан кэлмиш гонаглара верилди. Консертдэ Азэрбайчан кэнчлэринин I фестивалынын дауреатлары, мэдэниййэт сарайларынын вэ клубдарын бэдии езфэалиййэт воллек-тивлэри иштирав этдидэр. Азэрбайчан кэнчлэринин II фестивалы 1937-чи илян май айынадэв давам эдэчэвдир. Чохлу бэдни езфэалиййэт нштн-равчыдары вэ ндманчылар район, шЛэр ярышларында вэ сон ярышларда чидди сы-наглардан кечмэли вэ ез ярадычыдыг им-ванларыны нумайиш этдярмэли олачаглар Кечэн базар куну Кировабад шэЬэри-НИН Мэрвази иэдаиийвэт ва истнраЬат парвында Азарбайчан вэнчлариннн И фестивалынын ачылышына Ьэср эдилмиш бейув байрам кечэси кечирилди. Ьэмин кун мннлэрлэ оглан вэ гыз паркын мейданларына вэ хиябанларына топлаш-мышды. Ьэр ердэ кэнчлэрэ мдачиэтлэ фестивалы эмэкдэ вэ дэрсдэ ени мувэффэгии-йэтлэрлэ гейд этмэйэ чагыран транспа-рантлар вэ шуарлар асылмышды, Ьэр тэ-рэф чирагбан иди. Шэн кулуш, муси- ГИ, НЭГМЭ СЭСИ ЭШИДИЛИРДИ. БУДУР, Д0ШЛЭ- риндэ «Хам торпаглардан истифадэ этмэв угрунда» нишаны олан бир бейув дэстэ кэнч вировабадлы керунду. Онлар елкэнин бир чох оглан вэ гызлары илэ бирликдэ бол мэЬсулу йыгмагда иштирав этдиклэри Газахыстандан элэ дунэн гайытмышлар. Ахшам саат 6-да Ьамы паркын яй теат-рына топлашды. Кировабад шэЬэр комсомол вомитэсинин ватиби Ч. Бабаев шэЬэр фестивалыны ачды. Сонра кэнчлэрин биринчи республика фестивалы лауреатла-рына. дипломлар верилди. Бейув байрам консертини канчл Ч'ни II фестивалына Ьазырлыг кунлэрнндэ яра-дылмыш мусиги мэктэбинин эстрада ор-вестри ачды. Пионерлэр эвинин, Азэрба!!-чан Кэнд Тэсэрруфаты Институтунун в» саирня Ьэвэскар артистлэри ез мэЬарэти-ни нумайиш этдирдилор. Паркын эстра1а театрында бовсчулар, пэЬливанлар вэ башгалары ярышдылар. Бунларын ичэрисиндэ Кировабад кэнчлэрина гонаг кэлмиш Бакы идманчыарындан бир дэстэ дэ вар •иди. •Дэмярйолчуяарын вэ забитлэр эвинин парвларында да Азэрбайчан кэнчлэринин II фестивалынын ачылышына Ьэср эдилмиш кечэлэр вечирилди. Бурада шэЬэр муэссисалэринин, идарэ вэ мэктэблэринин чохлу нумайэндэлэри ез мэЬарэтини нумайиш этдирдилэр. «Нефт дашлары» эстакадасында ерлэшэн иви немрэлй гэсэбэнин эразисиндэ сайча дердунчу олан икимэртэбали яшайыш эви тивилиб гуртармышдььр. Бу, метал днрэв-лэр узэриндэ тикилмиш он еддинчи яшайыш бинасыдыр. Нефтчялэрин башга бир гэсэбэсиндэ 100 нэфэрлив емэвхана тивилиб гуртармагдадыр. Инди «Нефт дашларында» Хэзэр нефтчи-лэри учун Ьэр чур лазыми мэдэни-мэишэт очаглары—мэдэниййэт эви, китабханалар, китаб магазасы, Ьабелэ сбнае маллары ма-газалары, .*рзаг магазалары вэ сайр вардыр. Плин ахырында эстакада яхынлыгында-Бы эразидэ 5 мэртэбэли даш эв тивидма-синэ башламаг нэзэрдэ тутулмушдур. Техники мэктэблэрэ гэбул Совет Иттифагынын бутун вилайэтлэ-риндэ, олвэлэриндэ вэ республиваларында олан 400-дэн артыг техники мэвтэблар октябр айында невбэти гэбуда башлаячаг-дыр. Бу мэвтэблэрэ там орта савады олан 86 мин оглан вэ гызы гэбул этмэв нэзэрдэ тутулмушдур. Бу техники мэвтэблэрэ дахил олмуш кэнчлэр тэЬсил доврундэ эн мухтэлиф их-тисаслары ойрэнэчэклэр. Башга мутэхэс-сислэрэ нисбэтэн даЬа чох иншаатчылар ЬазырланачАгдыр. Коми МССР-да, Вологда, Горви, Костро ма, Киров, Новосибирск вилайэтй^инин вэ башга вилайэтлэрин эразисиндэ ерлэшэн мэктэблэр мешэ сэнаеи учун кадрлар Ьа-зырлаячагдыр. Ьэмив мэвтэблэрдэ бу илдэн охумага башлаячаг кэнчлэр чидин-кэрлив ихтисасы илэ янашы тракторчу, сэйяр электрик стансияларынын электромеханики, чайла агачахытма бригадири пешэлэрини вэ башга пешэлэри ейрэнэ-чэвлэр. Дэмир йол нэглийятынын техники мэк-тэблэринэ беш миндэн артыг адам гэбул эдилэчэкдир. Бир чох мектэблер нефт, ве- мур, мэ'дэн-филиз сэпаелэри, су нэглиня-ты, кэмигайырма сэнаеи вэ тэсэрруфатын дикэр саЬэлэри учун ихтисаслы фэЬлэлэр Ьазырдаячагдыр. Техники мэктэблэрэ оглан вэ гызлар яшадыглары ерлэрдэ дахил ола билэрлэр. Гэбул мэсэлэлэри Ьаггында онлар билава-ситэ мэктэблэрэ вэ я шэЬэр вэ вилайэт эЬтият эмэв гуввэлэри идарэлэринэ мура-чиэт ада билэрлэр. Техники мэвтэблэрдэ мэшгэлэлэр нояб-рын 1-дэн башланачагдыр. (СИТА). лэрнн, Сов.ИКП тарихи, конкрет игтиса-дийят вэ чари сиясэт дэрнэклэринин тэб-лигатчылары учун даими семинарлар ярадылмышдыр. Райкомун муЬазирэчилэр групунун тэр-киби енидэн нэзэрдэн кечирилмишдир. Игтисади биликлэрин кениш тэблиг олунма-сыны нэзэрэ адараг, сэнаеин вэ нэтлийя-тыр муЬондис-технив ишчилэриндэн муЬа-зирэчилор групуна ени адамлар чэлб эдилмишдир. Ени дэрс илиндэ районда партия маарифи шэбэвэсинин бутун саЬэлэриидэ дорд минэ яхын адам охуячагдыр. Иви миндэн артыг коммунист марксизм-ленинизм нэза-риййэсини мустэгил сурэтдэ ейрэнэчэкдир. Ени дэрс илинэ Ьазырлыг ишиндэ бэ’зи негсанлар да вардыр. Мэшгэлэлэрйн баш-ланмасына аз галмышдыр. Буна бахмаяраг Азэрбайчан дэмир йолу 13-чу йол дистан-сиясынын, фэЬлэ тэчЬизаты ше’бэсинин, ко'ндукторлар эЬтиятынын вэ башга муэссисэлэрин партия тэшкилатларында дэр-нэклэрин тэшвили Ьэлэ гуртармамышдыр. Ьэмин партия тэшвилатларынын катиблэ-ри 0. Багыров, И. Габриэлян, М. Ьэмидов йолдашлар бунун учун Ьеч дэ нараЬат ол-мурлар. Азэрбайчан сэнае ннститутунун пармя вомитэси индийэдэк семинарларын плавы-ны Ьазырламамыш, нэзэря семинарларда Ьайсы мэсэлэлэрин ейранилэчэйини муэййэн этмэмишдир. Бакы паравоз депосунун, Ь. Ьачыев адына, Калинин адына заводларын, Бакы шэЬэр трамвайы идарэсинин партия тэшкилатлары комсомол сияси маарифинэ яхындан рэЪбэр;шк этмирлэр. Район партия вомитэси ени дэрс или башлананадэв коммунистлэрин сияси тэЬ-силинчн тэшкилиндэ олан негсаллары арадан галдырачаг во мэшгэлэлэржн мутэшэк-кил Ьазырлыгла башланмасыны тэ’мин эдэчэкдир.    ^    _ С. СУЛТАНОВ Азэрбайчан КП Дэержннскн район комитэси тэблигат-тэшвнгат шв’бэсинин мудирн. Нефтайырма заводларында газ яначагына кечилмэсини сур’этлэндирмэк лазымдыр Нефтайырма заводларында дуру яначаг эвэзинэ газдан истифадэ олунмасынын эЬэ-миййэти бейукдур. Мэ’лум оддугу вими, нефтайырма муэссисзлэриндэ хаммалын гыэдырылмасына чохлу мнгдарда дуру яначаг сэрф олунур. Ма.зутун узаг мэсафэлор-дэн муэссиеэлэрэ дашынмасы, онун печдэ яндырылмаздан эввэл гыздырылмасы хей-ли элавэ хэрч вэ ишчи гуввэси тэлэб эдир ви, бу да ачыг рэнкля не(рт мэЬсудлары-нын баЬа баша кэлмэсинэ сэбэб олур. Газ яначагы исэ дуру яначага нисбэтэн учуз баша кэлир, техноложи просеслэрин кечи-рилмэсинэ, гургуларын дузкун режимла ишлэмэсинэ, истеЬсал саЬэлэриндэ Ьаванын тэмиз олмасына мусбэт тэ’сир эдир, фоЬлэлэрлн ишини хейли йункуллэшди-рир. Буну нэзэрэ алараг Азэрбайчан С5СР Нефт Сэнаеи Назирлийи узрэ бу илин май айында верилмиш эмрдэ 1956-чы илин ахырывадэБ бутун нефтайырма заводла-рынын газла тэчЬиз олунмасы, бир сыра технодожя гургуларын тикилмэси вэ Га-радаг газ ятагындан чэкилмэкдэ олан газ кэмаринин баша чатдырылмасы нэзэрдэ •Тутулмушдур. Азэрбайчан нефт заводлары бирлийинин тикинти трести Гарадагдан Левбатан, Ясамал дэрэси, Киров району, Бе^ув Шор вэ Ар шэЬэр об’евтлэряни эЬа-Т8 эдэн 52 километр узунлутда мгсафэйэ 45а атмосфер тэзйнгэ давамлы газ вэмэрв чэкмэлиднр. Трестин воллективи бу вах-тадэв гайнаг вэ торпаг ншлэри-ни тамамилэ веруб гуртармагла 45 виломе-тр мэ-сафэйэ газ кэмэрн чэкмишдир. Галан иш-лэрин овтябрын 10-дэк гуртармасы гэра-ра алынмышдыр. Лавин Азэрбайчан нефт техники тэч-Ьизат идарэси газ кэмэри тикинтиси са-ЬадэрАКн лазым олан аваданлыг во мате- риалла тэчЬиз этмедийиндэн иншаатчылар сур’этлэ ИШ.1ЭЙЭ билмирлэр. Онлар 12 нем-рэли газбелушдурэн стансияны августун 20-дэк тикиб гуртардыглары Ьалда, 12 вэ 24 дуймэди сийиртмэ олмадыгындан стансияны вахтында истифадэйэ верэ билмэ-мипыэр. Бэ’зи сэнае муэссисэлэри сифаришлэр узрэ аваданлыг Ьазырламаг тапшырыгыны вахтында ерннэ етнрмирлэр. Бу да ишин сур’этлэ апарылмасына маниэ терэдир. «Бакы фэЬлэси» машынгайырма заводу диспетчер мэнтэгэсвндэ гоюлмаг учуй алты эдэд газ с€перат(!ру Ьазырлайыб авгус-тун 20-дэв тэЬвнл всрмэлн мди. Завод бу тапшырыгы пис ерннэ етврнр. Сентябрын 1-дэв уч эдэд газ сеператбру Ьазырдан-мышдыр. Бутун бунларын иэтнчаснндэ тикинти вэ гурашдырма брмгадалары «ун-лэрлэ бош даянмыш вэ я ез мхтисаслары-на аид олмаяв яшдэ чалышмышлар. Азэрбайчан нефт заводлары бмрлмйянин ихтнсаслашдырылмыш 4 вэ 5 немрэля ти-кинтн идарэлэринян коллевтивлэрн Буд-йонны адына, Вано Стуруа адыва ве Ени Бакы нефтайырма ааводларывыв сехлори-нм, гургуларыны газла мшлэмэйэ вечир-мншлэр. Индм бир вечэ айдыр ки, бу заводларын гургуларыида тэбнм газ яна-чагшдан мстмфада олувур. Бувдан башга Сталвв адыва заводув 1 вэ 2 вемрэлм сех-лэрввэ газ чэвмлмэсв вшв бави чатды-рылмышдыр. Бутун бу ншлэрмн керулмэси нэтячэсАндэ муэссисэлэрмн мгпкадн вес-тэрнчвлэрв хейля лхшылашмыш, эмэк мэЬсулдарлыгы йунсэлмнш на чохлу миг-дарда девлэт вэсантннэ гэнаэт эднлмвш-днр. Апрел айында яефтаЙЫ1>ма заводларында бяр 1|н эраянда 14,3 яялйон куб-метр газ ишлдвдийи Ьалда, август айында Ьфшп муосеяефдфрдб шшьШ тазын яиг- дары 41,2 мидйон кубметрэ чатмышдыр. Бу да Ьэр кун 1.300 тон ДУРУ яначага гэнаат этмэйэ имкан вермишдир. 4 немрэлй ТИКИНТИ идарэсинин водлев-тиви (рэис к. ОЬмэдов йолдашдыр) Буд-йонны адына, Фрунзе адына заводдарда ншлэйэрэк 8 айлыг тапшырыгы 111 фаиз ерннэ етирмишднр.    Бу муддэт эрзиндэ эмэк мэЬсулдарлыгы    7 фаиз йуксэлмиш, керулэн ншин мая дэйэри 4 фаиз ашагы салынмыш вэ дахили эЬтиятдан истифадэ олунмасы сайэсиндэ 480 мин манат васаи-тэ гэнаэт олунмушдур. Лаввн бунунла янашы ишдэ негсанлар да вардыр. Бу идарэнин Андреев адыгЛ нефтайырма заво-дунда ишлэйэн бригададары лазыми материал вэ лваданлыгда вахтында тэчЬиз олунмадыгындан айры-айры саЬэлэрдэ иши фасилэсиз давам этдирэ билмнрлэр. Заводун 3 немрэлй    сехиндэ ишлэйэн В. Мазуров йолдашын    чилинвэр брнгадасы бору олмамасы узундэн макистрал хэтт чэвнлмэси тапшырыгыны вахтында баша чатдыра билмэмишдир. Буна керэ дэ бригада бу яшдэн айрылараг башга саЬэйэ кендэрилмишднр. Чилинкэрдэрин газ тэн-зимлэйичи чиЬазлара, мухтэлиф диаметрли борулара бейув эЬтиячы вардыр. Бу ава-данлыгын чатышмамасы узундэн ики ай-дан артыгдыр кн, сехэ газ чэвнлмэси тэ’-хирэ салыныр. Заводун 4 немралн сехиндэ ншлэйэн Кэримхая Ьусейнхан оглунун чндянкэр-лэр брнгадасы бутун гургулара газ хэт-тмня чэкиб гуртармышдыр. Лавин завод тэрэфиндэн техники сэнэдлэр Ьазырлайыб верилмэдийиндэн онлар колленторун чэ-килмэсинэ^башлая билмэмишлэр. 1 вэ 2 немрэлй сех.тэрнн газ яначагына кечи рилмэси чох лэнк кедир. Бурада ишлэди-лэчэв 1.050 метр бору Ьэлэ дэ завода кэ-тирмлмэмишдир. Ьазырда Сталин адына, Чаоарндае адына заводларын сехлеринэ дэ газ хэтлэри чэкиляр. Бу муэссисэлэр тамамйдэ газ яначагына кечдикдэн сонра Ьэр кун мин-лэрлэ тон дуру яначага гэнаэт эдилэчак-дир. Лакин бурада да иш сур’этлэ апа-рылмыр. 5 номрэля тикинти идарэсинин Сталин адына заводда ишлэйэн габагчыл бригадалары йуксэв эмэв мэЬсулдарлыгы нумунэлэри квсторирлэр. Лавин иш саЬэлэри лазыми материалла нормал тэчЬиз олунмадыгындан бригадалар вахтдан сэ-мэрэли истифадэ эдэ билмирлэр. Заводун 3 вэ 4 немрэлй сехлэрипин газ яначагына кечирилмэси ишинин тамамилэ гуртармасы июлун 1-нэ тэ’йин эдилмишди. Анчаг сехлэрдэ иш августун ахырларында гуртармышдыр. Тикинти идарэлэрияин ишчилэри не(рт-айырма заводларынын газла ишлэмэйэ ке-чирилмэсини вахтында баша чатдырмаг учуй бейув сэ'й вестэрирлэр. Лакин онлар бору, сийиртмэ, нэзарэт-олчу чиЬазлары вэ сайр аваданлыгла тэчЬиз олунмадыгла-рындан чохлу вахт итирирлэр. Бавы нефтайырма заводларынын газла ишлэмэйэ вечирилмэсинин лэнк кетмэси-нэ эсас бир сэбэб варса, о да материал вэ аваданлыгын чатышяамасыдыр. 4 вэ 5 немрэлй тикинти идарэлэринян рэЬбэрлэри вэ яншаатчыдар бу Ьагда килейлэниб де-йярлэр: — Бригадаларымыз аваданлыгла лазыми гэдэр тэчЬиз олунса иди, бизэ тапшы-рылмыш иши чохдан керуб гуртарардыг. Надэнсэ, Азэрбайчан нефт заводлары бир-лийиния рэЬбэрлэри иншаатчыларын ава-данлыга олан эЬтиячыны едэмэв учун сэ’й кестермирлэр. Бирлийин рэЬбэрлэри тэгсири Азэрбайчан нефт технжки-тэчЬязат идарэсинин устунэ атырлар. Ослиндэ Ьэм бирлик, Ьэм да техняви-тэчЬизат идарэси бу ишдэ тагсиркардыр. Чунви, онлар иншаатчыларын лазыми матерла.тла вахтында тачЬиз олунмасыны дузкун планлашдырма^ мышлар. Ю. СУЛЕЙМАНОВ. ;
RealCheck