Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 23, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 23, 1956, Baku, Azerbaijan SVTVH BflKaiiaPMH nP0nETAPJlAPbl.BHPJ18mwW A39p6ali>iaH KH MK boBK o p r a h m 222 (10255) I Baaap, 23 ccHTaPp 1956-mm hj | ThÍÍíBTM 20 fBlIjlR ByKYH AaapOaMaii KwiiaapiiHHH hwihhh jiecnyôaHKa _ CTHBajibI a^bljiwp. roPi', Asep^MiaH kqhhjigpmhmh ea/ibi k0hm;imîîmh, AOOT/iyFyH, amhm ©momhh Ôat^paMbi ojicyH! Í    ;    ‘    • MHMHMM ijjeCTMr - Kese/i ASdPBAHMÂH K9HHJiaPHHHH HKHHHH (DECTHBAJlbl ByKY'H AaapOafiiaH *9Hia9pHHHH brhh-(pecTHBajtu ÔaniJiaHup. ByKYB pecnyôaHBaMHSHH li9p epiHia OeÔYB xaar ÔaôpaBWAbip. lÙahapaapHMHa aa-aaeaB efflwr.iapa i»pr oaMyin, *Ya BHHaKaapaa 6939HMHinAHp. 0Y3 MHHa9pa9 opaaH b9 rua majaur B9 caajaT H9PMaa9pH oxya-oxya HUXMuniAup. Î19P HHiaH Mahnu cacaapn dniHjtHaHp. AaapôaÜBaH KaHsaapEHHH hbhhbb ipec-TBBaau, ÔHPHHIB YMyMHTTB(par Kaaiaap (pecTBBaau b9 VI Ymymayhii KaHsaap aa TaaaÔaaap (peciHBaau rapmucuHia kchb-paaHp. ll»M ÔHpEHBB YMyMHTTB(par B9 haM ja VI YMyn;iYHa OecTHBaaaapu BaraHBMH-SB'H nañTaxTU'^ruaua MocKBa^a rbhbpb-aaaaKjBp. ha3up;ia Coaei IlTTBiaruHUH ea dytyb xyHHHbiH Kaaaaapa cyah b9 lOCTayryH ôeÜYB THMcaau oaaH 6y (pecTHBaaaapa ibjub cypai^a haaupaaniMarjaïupaap. MocBBaAa KeHHpHaaaaR HOBÓaiB YiiyM-iyiHfl OecTHBaau 6ytyh ^iybahuh RaHi HacaHHBH haHTUHjia OeñyR 6hp hai^ca, CYah Ba xaaraap apacuH^a jocTayr mapa-(PHHa KaHiaapHH rYApaiaH HyMafiHmH oaa-qanup. $eciBBaa ôytyh îyhhhwh oraaH B9 ruaaapu apacbiHaa, coBex KaHqaapu Ha9 6amra eaRaaopHH KaHqaapa apacuHia jocTayr aaaroaopiiHHH laha Aa KeHHinaaH-MacHH9 BMKaH RpajaBaPAbip. YayMAYHfl $ecTHB<ubiHbiH MocKBaAa KBMHpaaMacH coBex KanqaapH y3opbh3 quila Mac’yaauüaT sa SefiyR Baaatpaaap ro- wp. Aa9p6aSqa.H KaaqaapH A9 OHpaHqa YMyMBXxadfflr b9 VI Ymymiybíi K3nq.i9p ffiecxHBaJiJiapuHa ruaPbiH haaupaur R9P-MaKiaxapjiap. PecnyÔJiHKa KaHq.iapaHHH HKH (pecxHBBJiuHUH RcqapHJiMacH oy na- awpjiuFUH napjiar HYMyaacHiHp. KaHq-japHMH3HH fiapHHqa (peciHBajiu 6y aa aapr-HioH afuapuHja ReqaimaMHin, hrhh-qH oecxHBaiiu iica ôyKYH Oainaañbip, A3ap5aHqaH KaHqaapHHHH ôapHHqa (pecTBBaau «0M8R BÍ) xouiôaxiaHR yppyaia» nivapu aaxbiHia KeqiH. <PecxHBaa aaMaau napTHfl, ROMcoMoa b8 cübüx TauiKBaaxaa-ubi pecnyfiaMKAHbiH KaHqaapaHaa pybbo-cnHB napxHflMbi3biH XX rypyaiafiu rapap-aapuHU epaaa exapaaR yppyHia ca(pap5ap-JBÍ9 aaMaria eeflyR KepSYJisP- »a-A9H, aaB0A'B9 (paÇpHRaaapja, Koaxoa, cob-X03* B9 MTC-aapi9 KaaqaapaH »MaR $9aa-auru xenaa apriu. 18 mhh KOMCoMoaqy Ba Kaaq (pecraBaa mapa(pnHa aM3R neBOa-CHHia lypapar, ea ysopaapHHa aaaBs ah- laqiiaHKaap KexYPAYJi^P* ^ BaKbiHbiH niahap paiioHynia, Haxqu-Baa MCCP-A3, KnpoBaôai, Hyxa, Xaaaap, AriaM, Ariani, JlaHKapan, Macaaau sa keflqafiia (peciHBaa axinu haaupauraa Ke^MîînijHp. Byaaapaa CapaaKia KaaqaapaH ÔBpna-,n pecny6.iBKa oecTBBaauHbiH ReiHpHB-M9CB J6BPÏB13 6hP cbip» BercaHJiap» la ftoa BepHJtMBBiiHp. HeipTHaaa, roaaxKSBi, yiap, I9B0BB, Xuau, M9P939, R9.’I09'i9P, rapBBHH B9 K919693 paBoBBapuBia (PeCTH-Baa T0BIKH.iaT B3 69JHH 19h9T19H BOX aBia-ru C9BHgS9I9 KeHHpH.«BBllBp. laSU-M9MM9I pafiOHyBia $CCTHBa.l CaBI TVTMa-MUfflJUp. A33p5aüqaH cosex aauqbiaapu, romho-3BXopaap B3 paccaaaap arxaiParaapu sa haOeaa pecnyÔaHKa xaar apaïuquauru 3Bb OecxHBaauH hasupaarniacuHia sa RS-qHpH.«9CBHi9 $9aa HIBTBpaK 9TÏ9ilHIBa9P. Bap cupa napia», KOMCOMoa aa naM-Kapaap xamKtiaaxaapu (pecTBBaauH Reqa-pH.TBacBHa flxrau ROMaR KecxapuaMBraaap. IIhib fiyxYH 6y Harcanaap naaapa aauH-Maau B3 HKHHqa OecxirBaaia 6hp t»«* pap 0JiyHMaMa.ibUup. Epaa napxHfl, rom-coMoa B3 haMKapaap axTH(parJiapbi laniRB-.lâxaapu KanqjiapHH BKHHqa pecnyOaaKa (PecTBBajibiHbiH MYTamaKKR.1 KenapaaMaca H3 Bap ryBBa naa qaauuiMaaujbipaap. Bapanaa pccnySamia i^ecxHBaauHiaH coHpa Kaaqaap apacuHA» RYtaaBà-MajaHB Binaap xeSaa aanaanibipuaMbimiup. Tea-Tea oxyqy KOHOpaircaapu, MyliaaBpaaap, lacnyxaap, Bcrrapahax Keaaaapa, 6aa-Mac-Kapaiaap Keqapaaap. JlaRHH 6y Tajoap-aapB ReqapaH saMan komcomox TauiRHaax-napu Ôa’aaH qaxHHanR qaRnpaap. ^yhkb 6y amaapH KepaaR vayn S^^^a qaTuraMup. Afipu-añpbi Hiapa b3 MYaeeacaaapnH ax-xBHpuHAa Hca K03aa Kayôaap Ba 60HYK caaoHxap sapAHp kh, OyHxapAaB anaar ha(ï>T9jia BKH-Y^ «a(&9,    ®® MymaBBpa ReqapaïaH saiiaH acxaipaia SAHxap. Aaap-Ôafiqaa KII MapROSH EoMHxaca «KaHaaapaa Bffl anapaarxaa expY KJiyÛ ®9 caaoBxap-Aaa acTB(paji9 9tm9K> harruaxa xycyca rapap raOya axHani b9 haaRapaap btxb-<tiaraapu TamKBaaTaapuaa, pecnyôaaRa îiaiaHBâfiaT ea naapad) aaaapaaBaapBHa 6ap B33B(p3 oaapar TanmupMumjup kb, OHaapuH TaôeaBÔHHia oaaa Rayôaapu, ca-aoaaapu, MaiaHBÜfiax capañaapuHU, my-aaaHMaap,9BaapBHB Ba caapa nyacya oaapar KaaqaapaH acxaipajidCHHa BepcHHaap. By xaiôap (pecxHBaa qox Maparau amaap KOpMaK, KaHiaapaH HCXHpahaxHBH flxmu xaiDRaa aiMaR y^YH ROîiCOMoa TaiDRHaaîaapuHa xeñaa ReMaR A39pGaÜHawuH ôymY» KOMCOMOJiHyjiapbiua, 'OFAWHJlttp^HO 09 diaqaRXHp. haau (pecTHBaaAa (paaa anixapaR 9XM3- 0313 locwap!    nafiTaxTu    MocRBajia «Cyah b9 Aocriyr yrpya- Kaaaa mbh aSuaia Bara Yuvuivaa Aecraaaau (waaariup. Hybîbub hap taja» R9BW9P«H B9 T9a969aapEB VI YayM^Ba ipecrraaaau    A    F rM^B^^M^BoaTapiiar 93B.BAa oaiyraapuBU 5bp laha HYMañBm 9Tabp9^9M9P*    . -r *    g-« 6aftpaM—coaet MocRBaia VI YjiyMAyBB (PecTHBaauBAaa aasaa oamra oobyr bp KaaaaapHBHH YMyMBxxBipar    ,9^^^ «a xomôaxTaaR yrpYBJia. ROBcepraape, RapBaeaaaap, jiyxxaaBd)    (hapahaa 6bp ôafipaa    rhmh tcSa Kaaqjiap (pecTBBaauH ôamaaHMacu byhyhy box $apaliaB OBp oaHj« ^^^TaBB-iapBB 5y e. pUH B9 ru3japuB KOMMyHHCxqacBHa J ® ^ qaTiupuxMacu cahaiîBBjia pecnyôja-lapaxH rapapaapuBUB KeHEin KaBiaap RY'^acBH9 naTi p __________  Pornvft. X»- BOMCOMOB T9B.BEB»TXapB. BB.HBHH iBRaBbiB 6ap BOX pafiOHJiapbiHAa aa^aBH m^P (P____ .-.nn/van na KJ^aJieKTnRH BOa- (pecTHBaaxaa Raaapja ra.iaa 6op Hdipap |9 K9HB OXMaMaaUlbip. ^aÔpBRa B0 aaBOxa^pbiMua, rojixo3, cob-X03, MTC Ba MaRTa6aapHMH3 ôaABH eaipa-a.iHHHdT ROJiJieKTHBJiapBHBH caftuHH apxup-MRJIU, ôaiHB 03(paajiHflSaT sapHaRJiapBHa Aa-ha BOX haBacRap qaJi6 axMaJM, eHH xop, ay-CHra B9 parc ROJueRTBBaapa flpaxMajibiAup-jiap. KaHBaapa ena aarMajiap, parc sa oioHaap ofipaAHJiMacHHa (pasap BepiwMajia, xes-iea RYTJiaBB KaaaHXHflap, KapnaBajiaap, ayca-MHpaJiap KeBHpHflMaflB, caaae Ba Rani xa- cappycpaTH raÔarquflJiapu aaa K0p\ui.iap lY3aaiMaMaxBABp. Bhphhbb (pecxBBaa aa-Maau caaae MyaccacaJiapaHBH raÔarBua-jiapu BJia R3HA sahaarKenuiapa apacuHia flpaHMum locxayry hhah xaha xa MohKSM- aaxM3R aaauMAup. AaapOaflBaa coBex aauBuaapu, romho-3BXopaap B8 paccaMJiap BXXHCpaTaapu KaHB-japHH HKHHBH pecHyÔJiHKa (pecxBBawiuHia H3UBUJiapuH, KOMno3BXopaapbiH Ba paccaM- ;«p: .ieCTBBaX SanaBH 700-I9H aprur 69IBB 93(1.9»JB#a9I í9PH»ÍB B9 BOUeXTBBH BP». ’“"“»ÚBaa KH MK. ásapíaÍBaa CCP Haaapxap BeTHBBH PoaCOT ieS'WB MBhMK 9*HB OajyMapUHU 6H«BpBpa_9P_ 5d6 ojiaiarjibip. KmmTÈ’ Bd cyah fa’âpaMbi oaaH (pecTaBaïu bbh anas raaaóaaapH aia re#i aia». M aiTUHBU ('.m.'.Mtm, 1956-<ih IX TaaniHPHMapHBUH by**««'»™«»«« «p»“ etipwMaci yrpYB» cocmbbm bphbimbub aaoBaapu mhm»p apacuma lah* ryrew ^9H«b! eiMSa laha aoi iie®T, «amHH. aeW «ahcyiaap« aepaa. mo BiiBu MTB9<I.(I.ari#8aTxa ïBBHpasI Cocmict B»raH«MHa.B    /«î" cabaciBia ra3*aj|UBH«“3 iiyB»®®ani##»raap ®ecTHaaj«a BBiTBpaB aiwaE yaya bh ax- mu KectapiiBXBp! .“ràL-t RayôjapuH. M9A3Baftfla lüBBB BOMCOMOjy e»B v.o,. ^i7¿TrtTafiáTjapHHB BBiuJuaBUbipiiar yrpyaia MTG-ia, hap 6ip Myacoacaja aa axapaxa oaxsa —^^    a«««! Eb. Exy5xap«B. BI, BYBBiapB.    ¿I    pecByÜJBBaBHB oMaBxapii aa raa- KaHBxapB. «VPïn-ïHB »BmxaJhBP^^M    kobcobox .a ®eoTBBax Bapiuapa ca- «mi-a. Baaxap a, cyxyx.pxap apaxa- aapu eai PB rZTecx-aaa^H« ByxaaaB Paxae xap^a««. —« ^ reil ai9*. a» craxHOBaap, BX«aH »eSxaaqaaapu, «_ «aaaaapu apaxar. Z: ¡“p^aTaa«^^^^^ ,b,8.b «aaax «a8p.M« .acya!    Komht,ch A3ap6a8<iaH CCP HaîMpaap CojjeT" AsapCaixaii CCP Abh CoaeTMHHH Paacar hea ata A38p6aaMaH KH MK B9 A39p6aiiMaH CCP HaaHpjiap CoBeruHfla t « ” wn MK BB AsaoCafiMaH CCP Haanpaap Cobcthhhh «6..,., >D »... ojaH ™.r." eKyaaapbiHM aaaapxaH Keiapapaa rapapa aaHHumap: E ™ ». ».»«...» « "“>1» w‘.“I    isse...    « aopHJia KopyiiiaapB ReqBpHJiMa.iH noit'ilfilCU B9 MyCHrB Keq9fl9PB X M0RH, KaHq paccaMJiapuH liaapB ReqBpaaMaaM, cun.x    u.fiouam paloH aqpaiââa roiibt9CHBBB cwh BoaaaacN aa    ~    î,"!    aPH    P.    Ha«ôoa    aa    l. ryptaHoa aoxx»mxapxa.p). aapuH flpaïuquauFUHâ hacp axHflMBm c9i>KHa3P T9IIIKHJI axHXMaaBjHp. AaapSafiaaH CCP MaxaBH86aT Haaap- PaBoa Boxxo3xapb.H«B xeaxara Tahaix aepxBKxap. B.B««r«H ha««*« 6«PM- BB B9 BRBHBB HOBXYP. naMôur TahBiwB oaaBUBU ceHTÿpuB *0JX03» (MJI03 caanifl. aa««B taxaffl. ^ HoBaara bjxbr      _ jBaale'cTHBaaHB SyBcaB Hxefl-6axaB «'I „bp«,bi 28.Abpm axHaa f aaSBaia xeqMacH ynyH'#Bxa*acBia aaa V'i thbhh saTHÎà A. bacanoa SoixaBixaip) cai ^ V Y ______/«.iTna    caiM tubhb mthîB a. nacaaoB    aoaioayH    (««io3    caxpB jaBBaT xaamfiHp. Byaa Rapa x» Baaap- 28,3 Oaaa aaMÔHr tahaBj aepiiHBi    g    SoJxaBiXHP)    aa    29,6 jBK aa OHYH epxB opraHxapbi 6HpHHqB haraepxaeB Boaxam, BapiB* TamBBJaraHbiH aaTB . ¿êcTHBa.i saMaHu SypaxaiaMbim BorcaBxa-1    nasi6ur TahaHX BepMHiB «EoBMyHHei» ^xoayBYB PUB HHIH Taxpap oxyBM3M3CbiHa qaxMBi-1    TaBiKHxaTHHbiB    k3Ib6h    a. hïcefiHoaa ao.uaniXup) naB6uranruMH axuiu HHLiajHfiH reSx 3Xhjcbh.    nafioBV 2. CeHTB6p..«20-xaB Ha.iHKBxaBH 21,47 OaHaepBBa erapaBB. MaipaBw paBoBy pu H MajibUbipnap. K3Hq.iap (pecxHBajiuHUH MïHacH6aTB;.a AaapfiaBqaB KII flapKMH 6am.iaHMacu B, 20,89 oaaa epHaa etppaaa: Arc, paBoay ;«B îâLt-L ’TahB^rBep«.^ Araaiaxa paBcay ««oMapuB^a naa#«« B«- S-îfa'Taa^ KO pafioH BOBBTaaapBBBB «aTBfaapa. MTC xweKTopxapa. »» Koaxo3 «x»p_b_J.'^^ BBB MXPxap» Baaínr    »haiBHTO fiairuB««.. n.-««r«B    T-m.    ««««» «nnapaanBu    «b«*»P»bb    bbc    anapwpxap. .paar^H^^ -    ^ w    m    wjfwpjtapu    to’iiBp MBBByx nRnSurryPTΫ® BBUTJias RtpyiYλ* Îo’OHJtt faxop ftoxxyp- apuTMBB Kopy*Yv    T9C9ppY(ï)aTU    opraHiapuEMB    P9h- KeCT9pia9B paftOBJRPUH nSptBB,    r9TB    T016BPJI9P    K0PB9- SapiapB BiBXa «x»* '"MB B«''“BJapu »P«    ^    TaBaMBJia fiufMBicuBU aa JB, BOJioaaapxa ctbbixbpbxmbbi 6ox naM6bir aaBcyayH^ cvp-otji»hxiip»3xb. xaaxata rypyxyxyd xeaxara '^^haBX aep^ ^’^rx^aca“ epaa, eTBPHX«ac»BB ta'-BH «hr.i%^rBaJ“«B BcBO-fiBaTBH, xycyca XBrm c«pB^HX.p.aP. KonHiacH, AaapSafiqaH CCP Haaapxap Co-aeTB aa AaapfiaBqaa CCP Axa CoaeTHHHB Paacat heB’aia AaapBaBqaHbiH CyTya koh-cpsroaqyxapuHa, Kaaa «rxaB aa rbiaaa-pbiaa aypaqHai raiyx aiMHBixap. by hï-paqH9ij9 leSüJiBp: Aaap6aB»iaH KO MK. AaepfaBwM CCP Bohyk OkthOpmh 39-«*y HJiffeHYMy ÎT C0CBJIH3M flPHUJblHflA xyrnapbiHW ÔMiiRMpHpiiap mm. mmmhmm pec- HP8JIHI10 KEftHPJI0P nyâflMMB íecTMBanH omaH ea rwjnapwH i BM8M «haaiinbifWHbiH xaha xa apTMacbiHa, na-    KaMHHBXH&B    BsapacB BaRU K9MB 118HM-MYTII8BM MUinapMH IIYNII8HXMPMnM8CMH8, ^a’MBpB a’MaxaXXaHaCHHUB ROXaCRTBBB 68AMM 83Ù8anMR«8TMH T8p8TrM 3TM8CMH8 C8-    ORTlrfp    COCBflBCT BHrHXaOUBUH ¿y* “a6 ona-^rAHP.    ay BBxaHïByHa haabipxbir KyHxapHBja eBB OmaHnap ea ruinap!    sBas raïaSaiapa rasasBumibip. Rana la - MaHHAMM 88 cYiih 6a«panbi onaH «HecTM- MBpqBxapa ceKXHÔpuB 20-X9 ii aBx eanbi 8Hm 8M8M raJiaÔanapM mb8 re»x 3Rîm. njiaHU BaxxuHxaH 3bb3x epHB9 exnpMB -"ofi. anTWHMbi ôeuJMnnMRMM, 1956-mw mb | jjap. TaniuupbirnapwHbiH MYB8(|M|i8rMRîi8Tii8 epM-1    rojBROB ôoaiamuH fianrquaur 9X- H8 8TMpMnM8CM YFpYHRa C0CBJIM3M llpWUJW-    qBaBHKapÀaP    ceXBHHH R0JIJ16RXBBB huH anoenapw k8hmii8P apacwHxa nana fyb- gagpajjraôaFU cocaJiH3M «purauHia npa-Barna uia’nanaHCMH». 0nM8ÍÍ3 naha mox h8i1it.    yMHBfflRHH    SoaxamuB hhxbh HauibiH, HeiiT Mahcynnapbi BCpaM, nawowr    6pera.Tacu    b3 DlyxemiM) fioxxaniuH MUFbiMbiHU MYBsiMiarMMÜaTna MeMMpaMÎ Coc- ^^ga^ujap ôpBraiacu flyRcaR ob3R M9h-HHMCT B8T8HMMM3MH X8MPMH8 Onapar 8M8M    HYMyB9a3PH K0CT9P3P3R K3- cahacMHxa rasaHAwrwMws ««YBaiMiarMMMaT-1    Ma^BâSaiaa    t9’mhp aJHpaap. by H8P íecTMBanna MiuTMpaM 3ti«0M ymyh »” LpHraxanap xanmupuFU 200—250 (paH3 flxiuu nacTapMUMAMp!    epana exBpBpaap PecnyÔJiBKaMusuH ÔyryH K(wicoMOflqy-japu B9 K3Hq-iapB AaapÓañqaH KH MapRaaa RoMBxacB, AaapôafiqaH CCP Haaapxap Co-BexB Ba AaapôaftqaH CCP Ajib Cobctb Paacar Iieô’axHHBH 6y MypaqHarBHa hasacjia ro-myaaqar Ba HKHHqa d)ecTBBa.iu ñyKcaR HiMMIAT. tOTilBIllIlT M 99«3Uil(IBae(T UtT . bÍS« «x’pSmp« 9 «»««r mw •M»“"«!' MaapacMHHH Ko;iaeKTM8M BeHHBM.H«*p9P»B, CCHTBgpyH 21-W 9 «¡B"    „««p/.p.    .    ,, *-''^yp.T.*S« !l?iïï?Î.PX-~    •V‘«XMH.,    «.♦!*«    M«    ..«9PH    7Í ÿan »Bi»rH c«jimh«hbi»hP. aptbomheot H**T    "^Sj¡ÍIÍ7"y,YÍ*Sir«X^    I HblHU >9 COCJ.MCT ,h»»qHBM«»MH epMW CTHpjWB^Y^Ï    ‘ YcyjiJiapaaM 89 xaxMM    ueiiiT    hacMaaruH«    mahh    aiBMMHa HMcOataH w MaapaHMM aoaaeicTMaH «YHxaaHK    »VP«*    r*" I îiîr:;.«*•* **” .ykc«m-o..-p. a3H3B8nOBHE4.T "‘ÎJ    pï“prMpSHi!?9V.''H%™" r,STBH* aM» M»hcy«*apjii*w« *»!ïr™*4.qï M»’*9nx»p»Ha» H*q» kyhbYP «»• o»” I* MHmaHp. «a»P»*"!L aAu hecaSiiH» ««♦» gMxtpMXMP- HJIJIHK ehflBHHJIHK BAXXUHAAH àBB9JI EPHH9 EXHPHJIMHIUAHP n/iaHA^H 9/iaBô AaïUblHbip CcbtbBphh 21-X9 aaepMBCBB «XUB» 33- boxyb BoaxcKiBBB 9 aBxbir bbahu epHB9 I eTHpMHBIXHP- A39p«aaqaH X9mhp Boxy 9x9T bi9 69Cb- .    tcrehcax    npocecja hbb KojaesTHBB x9MH.pBo.iqyxapbiH coca-1 By ByB»®ip9rBHH^  ..^„„«bbi caBHfiSaia B3 laüaMHJia MYxainaRKHJi Re-qHpM3R yqyH eap ryBBajiapHHH C3p(ï> 9X8* qaKJi0p. <PpaHca Teaxp nacxscH ^TaMaïuajiapbiHbiH KyccoHHO, ffiop» JlHKaH, ÀHXpe IIIJiHeccép ha CeH-HUH, MapR b3 Ahxpchh ypaRXSB aJi- hap KYH Majiu TeatpuH cajiony arsuHa F9X9P xojiy ojiyp. By leaTpuH cohHacHHXo llBpHC Mhjijih XaJir TeaxpuHUH a^HCTJapH 03 TaMama-iapuHU K0CT9pHpji3p. MocKBajiu-jiap (I)paflcu3 KJiaccHKJiapHmaH Moü’epBH «JIoH aCyaH» n’ecHBHH, MapHBOHyu «Ma-haÔÔatHH T3HT3H3CH» n’eCHlJHH, hyrOHYH «MapHH Tyxop» h’cchhhh TaMamagiapuHU C9MHMHftÜ3TJi3 rapfflbuaMbim B3 apTHcwa-PHH HCTe’xax-iw owHJiapuHa axmu rHHMar BepttHin.i3p. OhtbOpuh 2I-Í3 «MapHB Tyjop» ocapn- HHH H0B63TH TaMaïuacbi la MYB0(I»(î>8rHfllI3T-19 KeqMHHiiHp. TaMainaqH.iap Hi>aqu ap-THCT.19PH—MapHH iiaaapec, Mokhro ffloMeiT, 5Rop* Bhjicoh, ^Poæe Mo.ren, $H.iHHn Hya-pe, HaHHaa CopaHO, 5KaH-IIo.i MyaHBO, Jlyc'eH ÂpHO, SKaH-H’ep Happac, HiaH To-nap. ÎKopa Phr’c, 3KaH BaHR-iep, Mopnc rumJiaMumaap. MocKBajiuaap B0PK3M.ih OpaHCUs apric-TH B9 peæHccopy 3Kafl BHJiapuH pe»HCCop-jiyr HmHH3 jaHHrHHBa SyRcaR riMMar Bcp- MHinaap.    ^ TaMamaHUH MycHmcHHH    Mopic Aapp aSMUrn, KOCTIOM 3CBB3.19PBBB JIcoBa KaBica BepMBfflXHp.    ^ Taxania 3aMaHU K. M. Ma*ieHROB, d. m MoqioTOB, M. K. ïïepByxHH, M. A. CycaoB CCPll M3X9HHfifi3T Ha3HPH H. A. MHxanaoB opaia o.iMymaap. Î>paHcaHbiH    CCPÏI-X9KH $0Bro.i ax3 B3 Co.iahHHH3T3H CaipHpH MopHC HesaH B9 0»paHca MH.1.1H Maq.iHCHHHH xenyiaiH KeqMHffl' 6aœ Haanp Oxrapx ÎK)p xa Taxa maxa onîfyinaap. (CHTA). Hoj,MHmU0UMU3UH Hbx* «ycccBcax» 3X 6»»P»BbiBbi—Myi. Obtb6p COCBXBCT BBnuaibIBblH IBHYiiyBy X9BT9TX9 ™PBiux»Bar yrpYHX» C0CB1H3M apufflu RCHHinaaHXBPBJIHp. Y tïb cexxaî! cahaaap b, ApHraxaxap m-mbipuru apqbiTjaBacBxa «PBB9 erawxsp. Meraaqbixap bïhxpxbb HopMaBU opta ne caCaa 200 Owa epBB9 «^BaBa Basa cx-BYBuap. Byaxapxa Oahaa 1—2 «xhb h«p BaCbIBbl epH«3 CTBPBBBIXHP. M«8HBBB CC- HHH ROaaeRTHBH    «    I    '    '    „,.,.*nif«nMaMaCU    H9THB9CBBA9 Bb” «P«n.HBXa 9H BXB.H BÏB^;-    CCXXa    X3PXH- Baraap raaaBMUBUHp. Oxar xaMHpaoaqy 1 a. x *    .m    cbipa    ByOïaabi    sa aapbi xaar racappyOaib. fiïRxapB xaBia«- *b« BMOcxapHB ^ «acuBHB 8 aBaur TaBmb.pur«HM xeuxa    'P®»    «puBaBro- apruraaKacBaa epasa erHpapaB ccBiaip    i„gm,a«acB    «y 'ÏP h«w»xap «y- aSbiBUB ByBBypua BaaHbiHU bxxxhhMB «ara p    apiupaara    sa ob- 10 KYH 9BB9JI 6ama qaTXUpMumaap. Ok-| paxuaumuH _    „»rmunam- ‘B%TB^rBr9¿r.7roB-x^^ MyxT9aH$ fiyR xamuHMUinxup.    j Tuxauap ha»ip.i3HaH cexx9 texHoao- JaBKapaH, Baraita, Myaipa, HaxquBaa    TSBMBaaamxHPBaBacB    .    «hcyayH cTaBCBaaapHBbiH iw.iaeKTBBaapB 9 afi- jej^ja^aBB xeBaa axanjaBBUbipuara m abir naasiaa aaaB3 6ap aeqa BaroB Tapa-1    i2(p»B3    *I"“I**"B«aB b93, TBKHHTB BaTcpHaxaapH, 6aabir Mai- LepaBBiXBP.    Mqaa«a cy^xapH sa caap ByKxaBHS Boaa caxB«m- pa xpoaaaBamB mm« alp/Lap. rapaxanay. Caaaa a, ^*».5,- «^xpojuaa^^^^^^^ pyH CTaHCHa-iapUBUB R0.1.ieKTHB.13PH    Lg^jjgpgjsjac« H3TBB3C1IHX3 9M3R «hcyA - Emu ...HP ...    7.    w»*SïK».««»- afiuHUH âyRBypMa njiaHu    Lgggpg,HH amaru caixar HarBBac-HHxa «Y- üaTTia epHH3 eTBpH.iHp. HKB aHKYH.iYR LYH.iyR.ia 38B0XX* naaHxaH aaaBa apUM 3HHX« T^nmupurxaH 9aaB9 fiyajiapaa sa- LgjigoH xaHaT iiaH^WW Mja 3tm3B9 iMRaH i^H jasuMH epjapa KeHxapHJrMfflnxHp, I BcpmmiHp, - XHH TOR^PU ROMMyHHCT HBROaaft ®IUBBH 9’ja HBuaüHp B9 6BP raSxa oaa.par hap kyh Ba Tanmupuru y^ xaOax«« qox aa oxafiHp. 0, a.iHU3 9Ja Mahcya sepap. ^h-theh amafiax^B hrh hjhh TanraupuPUHU epana erüpMHfflXi^ HBKoaaft 4>aaqBHHH rhmh qoxiyp. HoxA93Kahqu TOKap-iapxaH A-ieKcea HOHOMapftOB B3 MHRaÜUJI A3M9MMaX0B 6y KYHJapxa h9P0CH HopMaHU yq r^t epHHa CTHPHP. MB.ia;iafiuqu.iapxaH BeüyMFa Cy-.leftaan 0F.iy aa ApmaBHp AHpyMBH, tep mhct 0JHxaH 0idp9(Dob eo Ôamrajiapu xa Bxmu HBwaSHpaap 3aB0XyH KOjaeKTHBH H.T.1HR H-IRHU X& saipuB 18-x»k epBB9 erBpii9BH r9papa ax xumxup. M. C AFACAHHH AsepxNHCKH aAUHa aaBofcrH iwaH-Hr-TlCaAlftlT U1«*68C8HHB P98C8. Kaaq ycia kommyhhct AraOaôa hyceftao-byh Oparaxacu 797 HeapajiB ryioHy axna ^«ar yqyH 6hp aeq, «ya hox caaapax« qa.1bIIBMbIB«bip. HbUCPHB BXlBbl TiBIBB« aaBxapxaH quisH cyio qaxBaxx» aaaapxa ty-Tyaaa Baxtxaa xeB.iB tes «»“f“"*    ** rymay RClrrqBJiapa BaxTHBxaa raiar lahBM BCpaaSa i«Raa apaTMUBiXbip. 9 «xm nxaBU BaxTHBxaH 9bb9x exaRR® t9’bbp cexB 6y rynay «ma caanaraa eay-aya bxxbb ahxeiBxaflBBH xa cPhb» ”®p- BBBIXBP. BeBBBBeAKr hcOt m9’X9bx9PB BxapacTOira la’BupqBJiapB bxxbb nxaBU BXXTUMaH as-B93 ep«H9 etBpiia* ÏW«*» aa’xaB-iBxap» CeByii apxbw Becrapi^^ Obmp ryioaapbi cyp’wja t9’mbp sm9R «e-Toxyna flaBaxaHBanixap. MyaccBcaaiBH aa xactaaapB BKmqB xyxa aqaar ycyiy BJ9 ryioxapu «»paa 3X«PX9P- MyTaparra TexRoxoKBB 88 HOX Bahcyxxap axarxaH w-TB(paxa axBXBOCB ipafixaxbi aaTBqaaap bc-pBp. iaSHB hoBMa ra6B.TBfiSaiHBB XÏPΫ ayaBSaa ariiaK yiïH paxaoaüTBB «3OT»b-xapxaH sa ryioxapua xh5bbb HehKWxaH-xapaas riys ceMeat-rya rapbiBibiruHX« ByBaMaraSBarxa acTH^axa oxyaip. TyB>-xaa Popyxapu BHxapaar yqyn Tarfiar oxy-H8B «opytyraB anhaa hbib 30 4a«3 cyp'«-laaxHPHp. KaBaTWCaB wihaabiB sa 6aBir« axaraapHB tarÎETB axinu BamaJW bcp-MHiiiXirp. Ta’MHpqHaap ryjojapu cyp’aiJia Ta’BHP aiHpjap. OHaap 387 HOMpaJiH xaMas ryioHy 6apna btmbiimop, HHXHñaxaR 6y ryiojapxaH mbh TOHJapjia XYPY bhaw quxapbi.iMUüixup. 7 OpHraja, o qyiui^xaH ycTa.iapxaH H. XaBÀiaposyH, H. HaxamoBya, A. hyceaHOByH KfljaeKTBB.iapH KaaaH iw»H ttiAHU hecaôUHa HBiJiaMaKX9X«<PJ»P- JIeHHBHe(|ff He(DT Ma’xaaJiapH HxapacHHüH Ta’MHpqHJiapH ceHTBÔpUH axupuHaxoB naaa-J8H waBa a3U 20 xaBBa« ry»Hy Hma cai-MâFu 0hx9japHH9 R8TYpMYinaap. .J ;
RealCheck