Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 22, 1956

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 22, 1956, Baku, Azerbaijan комм 22 СЕНТЯБР 1956-чы ИЯ. № 221 (10284) Сувейш наналыны Мисир азу идара этмалидир Сувейш мэсэлэсини динч йол илэ Ьэлл этмэли СОВЕТ ГАДЫНЛАРЫ КОМИТЗСИНИН БЭЯНЛТЫ Мисир, кочичилик азадлыгы Ьаггында Сувейш мэсэлэси илэ элагэдар олараг яранмыш вэзиййат совет гадынларыны тэшвишэ салмышдыр. Сувейш каналынын миллилэшдирилмэси суверен Мисир дев-лэтинин гануни вэ эдалотли тэдбири олуб бутуа тэрэггипэрвэр адамлар тэрэфиндан, бутун халглар тэрэфиндан гызгын рэтбот-лэ гаршыланмыш вэ мудафпэ эдилмишдир. Дакин дуняда элэ гуввэлор вардыр ки, Мисрин гэрары онларын хошуна кэлмир. «Даллес планы» дейилэн планла тэЬрик эдилэн Инкилтэра вэ Франса Ьокумэтлэ-ри бу гуввэлорин тэ'сири алтыпда кенпш магясда Ьэрби Ьазырлыг тэдбирлори ке-рур, Мисри зор ишлэтмэклэ Ьэдэлэйирлэр. О-нлар «Сувейш каналындае истифадэ эдэнлэр бирлийи» яратмага вэ Сувейш ка-валыны элэ кечирмэйэ чэЬд эдирлэр. Яхыв вэ Орта Шэргдэ сулЬ иши учун тэЬлукэ эм элэ кэлмишдир. Совет гадынлары езлэринин харичдэки бачылары илэ бирликдэ, бсннэлхал1 кэр кинлийин зэифлэдилмэси угрунда м\ба-ризэдэ чох сэ’й вестэрмишлэр вэ сулЬ учун еии тэЬлукэнп Ьисс эдэркэн лагейд гала билмэзлэр. Онлар айдын баша ду-шурлэр ки, Инки.тгэрэ, Франса вэ Америка Бирлэшмиш Штатлары Ьаки-м даирэ-лэринин фитнэкар Ьэрэкэтлэри . тэЬлукэ-ли Ьэрби фырылдага дотру апарыр. Дунянын бутун Ьиссэлэриндэ милйон- ларла гадын, мустэмлэкэчилэрпи енидон ган ахытмаг, аилэлэри дагытмаг, ушаг-лары етим гоймаг чэЬдлэринэ гаршы чы- хыш эдир. Виз,, совет гадыилары, эз мисирли бачылары мыза, бутун Мисир халгына те-йирик: биз сизянлэйик эзиз достлар. Биз сизин harr ишинизи мудафиэ эдирик. Мисир халгыныа йуз минлэрлэ огул вэ гы-зынын алын тэри илэ вэ онларын юны ú ah асы на ярадылмыш Сувейш каналыны Мисир езу и тара этмэлиднр. Бу канал узэриндэ харичи нэзарэтн зорла сизин ел-кэнэ гэбул Э1дирмэйэ Ьеч кэсив Ьаггы йихдур. Но бейнэлхалг Ьугугла, нэ дэ саг-лам душунчэнин тэлэблэри илэ Ьесаб-лашмаг истэмэнэн горб дввлэтлоранив Ьз-рэкэтлори биабырчы Ьэрэкэтлэрдир вэ б) Ьэрзкэтлэрэ дезмэк олмаз. ез бейнэлхалг тээЫгудлэрино сэдагэтли олдувуну артыг субут этмишдир вэ кана-лын нормал ишлэмэсини та’мин этмэк учун элиндэн кэлэни эдир. Бу йолда .Мисир халгынын 'сэ’йлэринэ эЬтирам этмэ- мэк олмаз. Совет Иттифагындакы бутун миляэт-лэрин зоЬмэткеш гадынларынын эгвдэси-ни во ирадэсини ифадэ эдэн Совет гадынлары комитэси Совет Ьвкумотинин Су-вейш мэсэлэсини динч йол илэ Ьэлл эт-мэв мэгсэди кудэн бэянатыны вэ тэклиф-лэрини бутуплуклэ вэ тамамилэ мудафиэ эдир. Бу мэсэлэнин Ьоллиндэ бутун элагэдар елкэлэрин иштиракы зэруридир. Сувейш мэсэлэсини эдалотли вэ динп сурэтдэ Ьэлл этмэк йоду Кингсбери Смитин суалларына Н. Л. Булганинин чавйблары IюггынОа Мисир мётбуатынын рэ'йи ГАЬИРЭ, 20 севтябр (ОПТА). Мисир гэ-зетлэри Кингсбери Смитин суалларыва ССРИ Назирлэр Советинин Сэдри Н. А. Булганинин чавабларыны чох бвйук ма-рагла гаршыламышлар. Бутун гэзетлэр би-ринчи сэЬифэдэ ири иашлыглар алтында II. А. Булганинин чавабларынын там мэт-ишш дэрч этмишлэр. Сувейш мэсэлосинин динч йол илэ Ьэлл олунмасына комэк этмэк мэгсэдилэ Мисир, Ьиндистан, Франса, Бвйук Британия, АБШ вэ ССРП Ьекумэтлэрп башчылары-нын мушавирэсиндэ иштирак этмэйэ Со- Шэкилдэ: М. Эзизбэйов адына Азэрбайчан вндин «Шейх Сэн’ан» п’ееннин мэшгн. Девлэт Драм Театрында Ьусейн Ча-*    Фото    Ч.    Ахундовундур- Ялныз бу йол сада адамларын мэнафеи- | вет ь0Кум9тинмн Ьазыр олдугу Ьаггында на, сулЬун горунуб сахланылмасы мэна-феинэ унгун ола билэр. Совет гадынлары умид эдирлэр ки, онларын АБШ, Цнкил^эро вэ Франоадакы, бутун дуня елкэлэрпндэки бачылары Сувейш мэсэлэсини динч йол илэ, эдалэтли сурэтдо hэлл этмэйэ тэрэфдар чыхачаг-лар. Совет гадынлары комитаси „Шейх Сэн’ан“ М. Эзизбэйов адына Гырмызы Эмэк Н. А. Булганинин дедиии сезлэр мэтоуа- тыя диггэт моркозиндэдир. Гэзетлэр Су- — --------- вейш мэсэлэсини эдалэтли вэ динч сурэт- Байрагы орденли Азэрбайчан Девлэт Драм дэ, данышыг йолу илэ низама салмага Со- Театрынын ярадычы коллективп Азэроаи-вет Ьекумэтинин тэрэфдар олдугу Ьаггын- чанын мэшйур шайр вэ драматург) иуда Н. А*. Булганинин дсдийп сезл*рв нзза- сейн Чавидин «Шейх Сэн’ан» фачиэси-рэ- чарпдырырлар.    |    ни тамашая Ьазырлайыр. «Шейх Сэн а- «Эл-ЧумЬуриййэ», «Эш-Шэаб», «Эл-Эх- нын» ени гурулушда тамашая гоюлмасы бар», «Журнал д’Эяашт» вэ «Лс прогрэ мунасибэтилэ театрын баш режиссору, ени гурулушда театрын баш рэссамы, респуб.шканын халг артиста Нусрэт Фэтуллаев вэ эмэк-дар инчэсэнэт хадими 11смайыл Ахундов Ьазырлайыр. Тамашанын мусигисинп эмэкдар инчэсэнэт хадими, композитор Фикрэт Эмиров язмышдыр. Тамашзда Сэн’ан ролунда Р. Эфганлы вэ Э. Зейналов, Хумар ролу^ Ь. Гурба-нова вэ Н. Мэликова, Шейх Сэдра ролун- Сувейш мэсэлэси барэсиндэ Чжоу Эн-лайын бэянаты д    ^    1    -    ....    аптилтн Aim Ис-I НОВа ВЭ И. мэликова, шейх    yuaja эжипс’ен» гэзетлэри рэнклм Ьэрфлэрлэ оу- рвепубликанын халг артиста Адил Ис нова    Платон ролунда Сидги Ру. йипинии глЬиАэ бою óv что сэрлввЬэ-1 кэндэров нолдаш мухоиримиздэ иусаЬиоэ I & ^ ^ д» ^ Кэрайбэйли, кешиш ро- тун биринчи сэйифэ бою бу чур сэрлввйэ- I кэндэров дэр вермишлэр: «Булганин Сувейш каналы мэсэлэсанэ дайр алты елкэнин кон- лар вермишлэр: «Булганин Сувейш кана- ¡    м    шт    by    I    л^да    Э. Гуроанов вэ М. 0. Воанов, ..........аэлп/k^üuüu Лйк. 1Э0ВИШ ролунда 0. Султанов, оэпра у ИШ1Н, 20 сентябр (США). Синхуа акентлииинин вердийи хэбэрэ керэ, Чин Халг Реепубликасьишн Девлэт Шууасы-иын баш назири Чжоу Эн-лай б>кун Умумчин халг нумайэндэлэри мэчлисинин Даими комитэеишш ичласында Сувейш каналы мэсэлэси барэсиндэ мэ’рузэ этмиш* дир.    л Чжоу Эн-лай Ьазыркы биртэрофли Лондон мушавирэсиндэ иштирак эдэн елкэлэрэ чили к азадлыгыны позмаг чэЬди илэ уч горб девлэтлэри тэрэфиндэн ярадылмыш «тэлэйэ душмэсиилэр». Сонра Чжоу Эн-лай демишдир ки, «Чин халгы Мисрин суверенлининэ гэсд этмэк лемэк олан Ьэр чур тэдбирэ э’тина этмэпэ билмэз». О, Мисир халгыны эмин этмишдир ки, милли истиглалиййэтин вэ суве- . р1Ь1Г этмишдир ни, онлар Мисрин ренлийин мудафиаев учун онун апардыш ф |СЫНЫ чагь1рмага тэрэфдардыр», «Ру- сейн Чавидин эсэрлэри Азэрбайчан Д»в- Д^ВИШ ^'“садыгова, Оерго ’ролунда М. ......-    -    '“ИПГТ ‘    ■    •    22£^ЕТгЛ7п«иЖ Сувейш каналында кэмичилпк азадлыгы I д,истан> фраиса, Пнкшиэрэ вэ АБШ Ьвку-1 театрымызын репертуарында    м    Градов    *    Шейх    Кэбир ролунда Ь. мэсэлэсини Мисрин    сувсрснлийинэ    вэ    лэя-    мэтлэри башчыларыиын    керушуиу гэшкил    яшамыш1 во^мишэ    тн1™^    \ т    Гафгазлы, Нина    ролунда М. Новрузова    вэ —анплиаги    асагында    диич да* | этмэк идеясыны алгышлаяраг языр. Б>л-    йук рогоз    .пд™/» «Шейх    С. Бэсирзадэ чыхыш эдэчэклэр. ганин эмин олдугуну билдирир ки, бела I сэЬнэспндэ драматургун «Иблис», «Шейх    тамашшны НПБ. бир мушавирэ Сувейш    проблемшш динч    Сэн’ан», «Сояв^ш»,    т    гокл-    бин иир фачиэ    кими тамашая    гоячагыг. Ьапл .ата билэп-    чох башга п’сслэри    тамашая    гоюл-    ОИН ииу Ф«»*    »    ........ гэтинэ Ьормот эдялмэси эсасында диич да-нышыглар йолу илэ Ьэлл этмэк тэроФда-рыдыр. Баш га иоллар иохдур. йол илэ элэ бир шокилдэ Ьэлл эдэ билэр ди ки, мэсэлэнин бу шэкилдэ Эрэб елкэлэри сияси партияларынын вэ тэшкилатларыным конфраисы гуртармышдыр  _______________là*    I    mm*,    rz.    I SS SZTSi. 222 Ä масы бутун алвгодар торэфлэрин Ьугугла- сыида Азэрознчзн сэЬнхнни в    Т11пасларывы, чошгун инсан дарактерлэ- рыны тэ'мин эдэрдн, чуики Мисир 1888- «амли сэнэткараарьждан Абоас Мирза Ша- “ Д“““'дын J гаварыг бнр шэки.ца чи ил МуаЬлдэсина енидэн бахмага ва Су- рифзадэ ва Улви Гэчэв С.;РИС^®'1Д'    костэрм.шэ    чалышыр. Бундан вейш каналында каничилик ' ааадлыгы тистлариедан Мирзэага Элнев, Сидгн Ру- иостармэиа габагкы ШАМ, 20 сентябр (СИТА). Дунон бура-да эрэб влкэлэриннв сияси иа]угиялары вэ тэшкилаглары нумайэндэлоринин кон-Франсы ез ишини гуртармышдыр. Кон-Ф1>знсда Мисир, Сурин, Ливан, Иордания, Ираг, Судан, Тунис, Злчэзаир, Кувейт вэ БэЬрейн нуманэндэ Ьей’этлэрп иштирак этмишлэр. Конфрансда гэбул эдилмиш гэтнамэдэ эрэб шэргиндэ империалистлэрин фитнэ-лэринэ гаршы мубаризэни кучлондирмо-йин зэрурилийиндэн данышылыр. Гэтнамэдэ гейд олунур ки, Сувейш проблеми харичи мустомлокочилэрин эрэб елкэлоринэ гаршы чеврилмиш Ьэрэкэтлэри учун анчаг бир бэЬанэдир, чунки Мисир каналда кэмичилик азадлыгыны тэ’мин эдир вэ Сувейш проблемини низама сал- 1илик азадлыгы i тшггл^и“^“    -----»    ----- - i    - гупулушлаодан фэргли олараг маг Ьаггында олагздар довлотлэр.ю даны- I та’минат вермайо Ьазыр олдугуну Ьулла ва Марзниа •1;Ш'Д0В^ ^    а',    ‘    6    ^    тамаШамызда    роиантив-мистик шыгларда иштирак этмайа Ьазыр олдугу-    билдиршшдИр.    иызын халг артнстлориндаиРза^ Офган ¡ !“н^рдГ уааглашыб Гесдаки Ьаднса- ну билдирир.    «Эл-ЭЬрам»    газети    Н.    А.    Булганинин    ли, Эласкар    ■    гурбаиов    Meh-1 лари реалист бир шэкилдэ тамашачылара Конфрзвсын иштаракчылары араб    чавабларыны    шарЬ    эдарэк    языр: Русиа уч Агасадыг Караиоэил    . 1Р    . бар чатдыриага чалышачагыг. Биз ени тана- zrrJZZZZZï    arsÄA-i    —-=5яаг веренлийини сайыглыгла горумага чагы рырлар. нип элейЬинэдир. О, Сувейш каналы мэсэ-1 мишлэр.    истерса3^    I    '    U    «ШйТ^Сэп’аныю!    ени    тамашасында ~    "    ^IsñstSHe    Isassassg Сувейш мэсэлэси барэсиндэ бир груп элкэнин Лондон мушавирэсиндэ иштиракилэ бвйук дврдлуйун апармасыны тэклиф этмишдир <<ЖУР'Т    Савейш ^Laiac“^ "Tayf бир Фасиладан сонра театрыиы сл-ндэ гейд эдир ки, С\венш мэсэлэсинэ i »    Чавидин    яра дайр алты довлэтин данышытларында иш-1 3«н ^ллев.иви^^тад и    nwvtT    а] тирав этмэйэ Совет Ьвкумэтишн Ьазыр ашыламаг истэйирик ки, тэмиз вэ бой\к мэЬэббэгин гаршысывда дин вэ а’тигад- ЗЫН БОЛЛсмиои спидол »*.    »»»««л««    ~д    -    ЛВП»,. дычылыгына иурачиэт эдарэк, онунан I лардан яраш ш    Р jfüy4UH, 20 сентябр (СИТА). Сувейш мэсэлэси барэсиндэ бир груп елкэнин бир-тэрэфли мушавирэсиндэ дунон нуманэндэ-лэрин чыхышлары эсас э’тибарилэ канал-дан истифадэ эдэнлэр йирлийи дейилэн тэшкилат ярадылмасы Ьапында АБШ тэрэфиндэн верилэн, Инкилтэрэ вэ Франса тэрэфиндэн мудафиэ эдилэн тэкдифин MY-закирэсинэ Ьэср эдилмишдир. Даллес вэ Ллийд дупэн и ка дэфэ—сэЬэр вэ ахшам ичласларында чыхыш этмишлэр. Пресс Ассошиэйшн акентлииинин дипломатии ичмалчысынын кестэрдийоиэ кв-рэ, мушавирэдэ иштирак эдэн бир сыра елкэлэрин чидди сурэгдэ э’ти^)аз этдиклэ-рл Америка—Инкилтэрэ—Франса планы-на онларын разылыг вермэсинэ наил ол-маг учун мушавиродэн кэнарда сэ нлэр костэрилмишдир. Ичмалчы языр: «Дунэн мушавирэ ачыларкэн елкэлэр арасында екдиллик олмадыгынын ашкара чыхма-сына бахмаяраг Инкилтэрэ, Бирлэшмиш Штат лар вэ Франса каналдан истифадэ эдэнлэр бирлийи яратмаг Ьаггында ез планларынын гэбул олупмаеында иерар этмишлэр». Цумайэндэлэрин Ьэлэ Ьеч дэ йамы^ы «бирлик» ярадылмасы иланына ез муна-сибэтини муэйнэн этмэмишдир. Мэсэлэн, Япония нумайэндэси бир сыра мэсэлэлэр барэсиндэ изаЬат алмаг учун Даллссэ му-рачиэт этмишдир. Бэ’зи нумайэндэлэр принсап э’тибарилэ планы бэаэндиклэри-ни билдирмишлэреэ дэ Франса нумапэндэ Ьей’эти узвлэринин дедийинэ керэ, нэзэр-дэ тутулан тэшкилатын вэзифэлэрп мэсэлэси барэсиндэ чидди ихтилаф баш вер-мишдир. «Бирлик» ярадылмасы элейЬинэ олмуш Данимарка баш назири Ьансенин вэ Пакистан харичи ишлэр назири Фирузхан Нунун чыхышмтарындан сонра Австралия нумайэндэси Спендер сез алмышдыр. Спен-дер вэ ондан coupa чыхыш эдэн Италия харичи ишлэр назири Мартино АБШ-ын тэклифинэ тэрэфдар олмушлар. Норвеч нумайэндэси Ланке ез чыхы-шында бэ’зи гейд-шэрт ирэли сурмушдур О, ез нитгинив эввэднндэ демишдир ки, «бу мэсэлэни БМТ-йэ вермэк вахты чат-мышдыр». Лавин, онун дедийинэ керэ «бу просес муэйнэн гэдэр вахт апарача-гы» учун о, Далдеслэ бу барэдэ разы лашмышдыр ки, «мэсэлэ гэги сурэтдэ Ьэлл» эдилинчэйэдэв мувэггэти олараг каналдан истифадэ Эдэнлэр бирлийи яра-дылмалыдыр.    ( Франсанын харичи ишлэЬ назири Ииио евэ дэ Мисрин Сувейш каналы ширкэти ни млллилэшдирмэк Ьугугуна зидд чых мыл! вэ Мисрин бела бир Ьугуга малик олдугуну кестэрэн Пакистан нумайэндэси нэ э’тираз этмишдир. Пино демишдир «Каналын бир Ьекумэтив ихтиярында ол масына йол вермэмэк сон дэрэчэ вачиб дир...»« Пино иддиа этмишдир ки, куя «каналдан истифадэ эдэнлэрин мэнафеи тэЬлувэ алтындадыр». Сонра Пино айдын фактларын зиддинэ олараг демишдир ки, Мисир куя «Ьеч бир тэклиф ирэли сурмэмишдир», Ьалбуви мэ -лум олдугу на керэ, БМТ Низамнамэсинин Ьэрфи вэ pyhy даирэсиндэ данышыглар васитэсилэ Сувейш мэсэлэсини эдалэтлэ лифлзри от 1 элз одзр    Артахонун    ичласда    вердийи    бзяна- М>11икилтзрэ харичи ишлар иазири Ллойд тын мотни Паплаш.ышдыр. ез нитпшин эввзлиндз демишдир ки, Ин- I Ьаянатда костариллр М- сэдлэр .........•    -    I олдугу •Ьаггында Н. А. Булганинин бая; I    тамашая°hwH^S^. I îSSLraa саюв Сэн’ан вэ^: шййэт кестэрмэк учун Ьазыр наты бта дуня ичтамаиййэтин,ил дитгэ-    ахырларында    кестэрэ-    елумлэри илэ эшг вэ мэйэббэтэ, томи тина чалб этмишдир. Гарет языр ки, бу I .^^„„машянын Ьааырланилсына ивсашг Ьисслара душман олан ьеЬнз Иресс баяиат нидики каркинлини занФлатиов 80 Ю“.“„ёлакамызыв ав яхшы инчэсанат ус- дуияя вэ онун чиркни адот ва ан эвэлврп-хэба-1 Сувейш проблемини тезлвклэ низама сал-1    вд    1еатр    КОллективинии    нсте’дад-1 нэ талиб колирлэр. лы узвлэрв чэлб вдилиншлэр. П’есин гу- рулушуну эмэкдар инчэсэнэт хадими, ре-жиссор Элэскэр Шэрифовла бирликдэ ве-рэчэйик. Тамашанын бэдип тэртибатыны раитдэ фэалиййэт олмага» чагырмышдыр. ЛОНДОН, 20 сентябр (СИТА). Ассошийэшп акентдийинин вердийи хэбэ рэ керэ, Сувейш мэсэлэси барэсиндэ оир I маг иол 1ЫР груп елкенин Лондон мушанирэсиндэки каналдан ис- кигтаро ‘ Сув“п^лемиТиА“%ГН«д‘а“и I тифада эдэнлэр бирлийи ярадылмасы иде. килтара «сувейш    ^    эйни    |    асы    Сувейш    мэсэлэси    барэсиндэ    ¿2    елкэ- Кингсбери Смитин суалларына Н. А. Булганинин чаваблары Ьаггында Франса мэтбуатынын рэ’йи ШубЬэ этмэмэв олар ки, коллектива* мизии бейув бир сэ’йлэ Ьазырладыгы бу ени тамаша квркэмлп вэ унудулмаз дра-матургумуза эн яхшы хатирэ олачагдыр. ПАРИС. 20 сеитяор (СНТА). Парис гэ-.    топлаяв-    комиссия    6уп„ НИН Лондон мушавирэсиндэ, Мисирлэ да-1 зетлэра Кингсоера Смитин суалларына ндар8Лэрлэн N взтаняашЛардан х^нш нышыглар апарылмасы магсэдилэ Испания ССРИ Назирлэр Советинин сэдри Н. А' эдвр ки, экэр онларда,шаирян элмма-зары. ™Г»'=Г« 2—jrsrsivs на на да’ исти1а!а эдилмишдир.    раейон» газети бу    маЧтуматы шарЬ эдарак Испания нуиайэндэ Ьей’эти бедэ Ьесаб    костарир ки, дерд    бвйук дввлатнн, Масвр «бэ’зи ени таклифлэри Мисир вэ Ьиндистанын Ьокумэт башчыларыиын с,,......,».»    '”1    Sr.    1 тапшырмаг Ьаггында гэрб довлэтлэри учун ишинэ фаидалы коиэь оларды элверишли олан планы Мисрэ зорла: гэбул j hmyiJ“ а2а1Ца Ьей’эти бу нушавирэдэн    Саг тэаайуллу    Парис мэтбуаты бела хаЬиш эдир ки, Ьэм Мисрин Ьугугларыиа,    бир мушавирэиин    алейЬинэ чыхыр. Ьам Ьэм дэ каналдан истифадэ эдэнлэр бирли- дэ гэзетлэр она истинад эдирлэр ки истифадэ эдэнлэрл разы заманда Мисрин гакуни Ьугугларыиа Ьер-мэт олунмасыны тэ’мин эдэ билэн бир шэкилдэ Ьэлл этмэк учун иол ахтарыб таи мага чалышыр». Лакин Ллойду и сон-ракы фикирлэриндэн айдын олмушдур ки, каналдан истифадэ эдэнлэр бирлийи яратмаг тошэббусчулэришш- Ьэгиги мэгсэди Самэд Вургунун эдебн ирсини топлаян комиссиядаи Аээрбайчанын халг шаири Самэл_ Бургу- «ашга    ^^яя^кондэр^ин- лэр. Комиса1янын адреси: Бакы, Хагани кучней. 25, Азэрбайчан Совет Иттифагы. Язычылары эднр к и, РЕСПУБЛИКА ФЕСТИВАЛЬ! ИШТИРАНЧЫЛАРЫНЫН ИЗЗВРИНВ iokiumu ил СЕНТЯБРЫН 23-дэЬекумэт эви янындакы мейланда АЗЭгЬ КЭНЧЛЭРИНИН ИКИНЧИ ФЕСТИВАЛЬ! тэнтэнэли сурэтдэ ачылачагдыр. Ахшам саат 7-дэ УмумшэЬэр митинги олачагдыр. РАДИО Сентябрыы 23-дэ 1.376, 318 вэ 60,6! метр далгалардааы этдирмэкдэн ибарэтдир. Ллойдун дедийинэ -^2531ÄXTJ: IÄ «н^ба^о^ ™й: I зы салмагдыр». О, сезунд^ дмм эдарак    V    ,888.чи    ы    МуаЬидаснни    на-    ра чагырмат такзяфини «алверишеиз» JíStu -аЬнылар. 8.20-да «Бу Ьафта демишдир: каналдан истифадэ эдэнлэр V '    маРолэр    этнак    бир тэклиф Ьесаб эдирлэр.    изйн эшнлочэксикиз» мввзуунаа верилиш. бирлийи ярадыларса ва Мисир «Ьэмин зардан iапарылмасы Парис гэзетлэри Сувейш мэсаласинэ ц.ЗО-ла «Халг исте’дадлары. сериясыв-бирликлэ анэкдашлыг этмэкдэн иоюн га- ■    •    .    «ептчпат    даер бир груп елканвн дунэн Лондонда дан консерт: чырарса... о замай гануни тазйиг иктар- ^и^иеир    ачылиы» биргарафли мушавирасини шарЬ I -^ГГйрамы. ’мТв™ ' мУсши^, Mä S демишдир ки, «таклиф эдилэн пл.-    »*    радио ÄW нын сон дэрэча муЬум чаЬати бундав иба-1 Дик ки, Испания _Ьекум_этв_ _бу_ иром(гнив | гсхиш    эдер-I НЗО-да эстрада ва оперетта «уенгвея рапир ки, каналын ишладилмвеиндэн элдз | динч йол вла Ьалл эйлнасива сабаб ода | латиак фвкрини гати сурэтдэ гаи эдвр-1 иль» ^эстрада эдилэн кэлир бирлийз чатачаг», о а Мисрэ «муэйнэн гэдэр пай» верэчокдир. 1,1П1У    9л°"р^!сп*    (СИТА)    йнкилтэ-1 мушавирэси иштиракчыларынын эксэрий-1 лауреатлары микра_фон гаршысында» мвв* Сувейш проб— ЬМТ-»а -р««-1 », ^-^ИТА). Ь*»^ ^ ^    ¿¿2. ои Ьаггында бир сыра м\шавир    ихапэсшшн    нумайэндэси билдирмишдир    йи» яратмаг Ьапгьгнда Америка—Франса I 19_л «ьэфтэнин ениликлэри* радио ре- ракчылары- тарафвндаг■    Лаласибарасинн    бир ^уп -Инкилтараннн ени планыны «сеюгэ    “ Ф19.зОада ССРИ халгларывын сэладан баЬс    али'мкэниа    Лондон    мушавирэсияии    букунку    |    гзршыламышдыр.    I    «аЬвы ва рагслари 20.20-дэ «Ер узундэ сеЬбэт. мэктуб-шапр эн гэдим чанлылар* мввзуунда 20.35-дэ радио динлэйичилэрин лары эсасында консерт. 21.15-дэ С. Рустэмин чыхышы. 21.30-да кэнчлэрин икинчи республика фестивалынын башлан* масы Ьаггында репортаж. 22-дэ Азэрбаи-чан оюн йавалары. 23-дэ лирик маЬнылар кечэси. Тслевизия ила Саат 14.10-да кино-журнал. 14.20-дэ «Васек Трубачов вэ онуи йолдашлары» адлы бэдии филм. 20*дэ кэнчлэрин икин-чв республика фестиваль, мунасибатвлэ верилиш. 20.40-да кино-журнал «Шейтан даирэси» адлы филми 20.50-дэ алман бэдии кп, «вахты бсинэлха.тг орган олаи БМТ-иэ вермэк ла- сэЬэр ичласында Португалиянын, Ьэбэ-пшетанын, Турклйэнин, Исвечин вэ Ис-ЗЫШП-ын девлэт катибн Даллес до бир I паниянын нумайэндэлэри чыхыш этмиш-груп елкэнин биртафэфш Ьэрэкэтлзривин    нумайандэси    Сувейш    масмэсввИв етГшдаТ.ЛМ5онларЭ Сувейш м'сал^нв I ДарЬал Бирлэшмиш Мв.глатлэр Тэшквлаты-«эввэлчэ БМТ чаР'188эспнд»н ^нзрда» i    дрз- Далл7сМоЭзЧчы“ышывда хатырлатвыш- дылмасы планындан бэЬс эдэркэн Исвеч дыр ки, БМТ Низаннамэсинэ эсасэн «мэ- нумайэндэси кестэрмишдир ки, о, бу тэк-сэзэ динч васатэлэрлэ, эдалэт вэ бейиэл- лиф оарэсиндэ Ьэр Ьансы оир вэзифэ гэ- хог hyryr принсиплэринэ мувафиг cï" 1 и'дил’эдитммпшдир 9ТИ ТЭР« рэгдэ Ьэлл эдилм«идя^. Лакин Д^лесвн Ba^; fu^MHH“3B Maê3HiaciI сонракы сезлэриндэн айдын олмушдур ки,    к0стэпмиш1ио ки нэзэрдэ тутул- 0 Сувейш мэсэлэсини мустэмлэкэчилэрив ^ЫР‘ кестэрмишдир ки, нэзэрдэ тутул VHFVH бив сурэтдэ Ьэлл эт- муш «бирлийин» характери вэ вэзифэлэри сез алмыш- тэлэблэрииэ уйгун бир сурэтдэ мэГш «эдалэтли принсип» Ьссаб эдир вэ барэсиндэ мушавир.дэ Ьеч бир фикир бир- Мисрин суверен Ьугугларыны кобуд -РI    S, М. ф. АХУНДОВ АДЫНА ЛЕНИН ОРДЕНЛИ АЗЭРБАЙЧАН девлэт ОПЕРА ВЭ БАЛЕТ ТЕАТРЫ Сентябрын 22-лэ Узейир Ьачыбэйов «КОРОРЛУэ (5 пэрдэли опера) Сентябрын 23-дэ кундуз Султан Начыбэйов «КУЛШЭН» (4 пэрдэли балет) Ахшам Ч. Верди «ОТЕЛЛО» (4 пэрдэли опера) Кундуз тамашасы саат 12-дэ, ахшам тамашасы саат 8-дэ бзшлаиыр сурэтдэ аяглаиыр Даллес каналдан истифадэ эдэнлэр бирлийи ярадылмасы кими бейнэлхалг Ьугуга зидд олан тэклифи мудафиэ этмэкдэ да-вам эдэрэв э’тираф этмишдир ки, гэрб Двв-лэтлэринин биртэрэфли Ьэрэкэтлэри вэ онларьш Мисрэ тэзйиг кестэрмэк учун тэдбирлэр кермэк ниййэтлэри «чидди сурэтдэ пас Ьадисэлэрэ собэб ола билэр». Буна керэ дэ о, мушавирэ иштиракчыла-рыны «екдшь олмага» вэ «Ьэр чур шэ мишдир ки, онун фпкринчэ, бела бир «бирлийин» вэзифэси Мисир Ьекумэти илэ ени данышыглар апарылмасына кемэк этмэкдэн ибарэт олмалыдыр; бу данышыгла-рын башлыча мэгсэди иеэ Константинопол муаЬидэспни «нэзэрдэн кечирмэкдэн вэ енллэшдирмэкдэн» ибарэт олмалыдыр. Испания нумайэндэси ез чыхышынын сон Ьиссэсиндэ бир даЬа гсид этмишдир ки, «эн догру пол Мисир илэ данышыглар апармагдыр». М. ЭЗИЗБЭЙОВ АДЫНА ГЫРМЫЗЫ ЭМЭК БАЙРАГЫ ОРДЕНЛИ АЗЭРБАЙЧАН ДОВЛЭТ ДРАМ ТЕАТРЫ Сентябрын 22-дэ «кез ьэкимиэ Сентябрын 23-дэ кундуз вэ ахшам «ЯД И КАР» Кундуз тамашасы саат 12-дэ, ахшам та машасы саат 8-дэ башланыр. Ц. ЧАББАРЛЫ АДЫНА BAF (Киров проспекти, 31) АЗЭРБАЙЧАН девлэт МУСИГИЛИ КОМЕДИЯ ТЕАТРЫ Сентябрын 22-дэ «ДУРНА» Сентябрын 23-дэ «АРШЫН МАЛ АЛАН» Тамаша ахшам саат 8-30-да башланыр. БАКЫ девлэт сирки Сентябрын 23 вэ 24-дэ ЕНИ ТАМАША Биринчи кунлэр КЛАССИК КТЛЭШМЭ УЗРЭ ЯРЫШЛАР. Ярышларда эн яхшы пэй ливанлар иштирак эдирлэр Арбитрлэр Л. К. Гебауэр вэ П. К. Петрескодур. Биринчи    вэ    икинчи  бэлэрдэ.    , Сирк усталарынын иштиракилэ СИРК ПРОГРАМЫ. Бутуи тамаша бою сэНнэдэ Николая Антонов вэ    Васили    Бартен’еа эдирлэр.    л    _ Тамаша ахшам саат    8-дэ    башланыр. Классик кулэшмэ узрэ ярышлар саат 10-30-да башланыр. СеНТИкЙН КУрДУЗ ТАМАШАСЫ Учуз билетлэ кундуз тамашасы 12-дэ, тамамилэ ахшам программ кундуз тамашасы саат 3-дэ башланыр Редактор муавини Ч. ШИРИНОЙ. М. МАГОМАЕВ АДЫНА АЗЭРБАЙЧАН ДеВЛЭТ ФИЛАРМОНИЯСЫ Сентябрын 22 вэ 23-дэ    ны АЗвГрТсАНанЯсЖТыГнНЫ к О Н С Е Р Т И Бэдии рэЬбэр эмэкдар инчэсэнэт хадими Гылман СалаЬовяур. Консерт ахшам саат 8-30-да баш ЛЗЭкэр Ьавз элверишенз оларса консерт филармониянын гыш сало-нунда олачагдыр. шв чыхыш саат, узр^ Азэрбайчан ССР СэЬиййэ Назир-лийи Баш аптеклэр идарэсинин иш-чилэри 14 нвмрэли аптекии мудирн Ш. Зэрбэлневэ, анасы МЭЛЭКНИСЭ ШАБАНI ГЫЗЫ ЗЭРБЭЛИЕВАНЫН вэфаты мунаенбэтилэ башеаглыгы всрирлэр.    ____ Бакы лимадшнын механики э’ма-латханаларынын ишяилэри чилпикэр ЭЬмэдага ЭлиЬусейн рг^на^анасы ПУСТЭ ЗЭРБЭЛ И ГЫЗЫ МИРАЛАЕВАНЫН вэфаты мунаенбэтилэ дэрин Ьузнлэ башеаглыгы верирлэр _ ФГ 03537 Азэрбайчан биряэшыиш газет-журнаа нашрийятыиын чатбюс11| Ьзны» Ставин провпавтне 137» Сифариш Хг 1938 ;
RealCheck