Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 21, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 21, 1956, Baku, Azerbaijan л еентяБР isse-*« ил, it 220 (10258) Болгарыстан Коммунист партиясы МК пленумунун гэрарлары Индонезия Республикасынын президенти Сукарнонун Австрияда олмасы СЭН9Т НООПЕРАШСЫНЫН ТННИНТИЛЭРИНДЭ СОФИЯ, 19 сентябр (СИТА). Гэзетлар Болглрыстан Коммунист партиясы МК-сынь*н бу яхынларда олмуш пленуму Ьаг-гында Болгарыстан Коммунист партиясы Мэркэзи Комитасинин ма’луматыны дарч эдирлар; пленум щахсиийата парастиши ва онун зарарли натичэлэрини арадан гал-дырмаг саЬэсинда корулмуш ишларин екунлары ва гаршыда дуран вазифалар Ьаггында МК-нын биринчи катиби Тодор Живковун ма’рузасини музакирэ этмиш-дир. Иленум Ьэмчинин Трайчо Костовун ишини ва онунла алагэдар олан муЬаиимэ-лари таЬгиг адан комиссиянын чыхардыгы натичалэр Ьаггында МК катиби Димитр Ганаевин мэ'рузасини динлэмишдир. Биринчи масэлэ барасянда пленумун габул ;*тдийй гарарда гсйд олунур ки, Сов.ИКП XX гурултайы материалларынын ва Болгарыстан Коммунист партиясы МК-сннын апрел пленуму гарарларынын ей-ранилмоси ва музак-ира адилмаси, бу гарар-ларла алагадар олараг партия ташкилатла-рынын ишинин йохланылчасы коммунист-лэр учун Ьагиги бир мактаб олмушдур, сосялязм гуручулугунда раЬбар ва исти-гамзтверичи гувва олмаг э тибарилэ пар-тиянын ролу артмышдыр. Иа1»тиянын Ьаят ва фаалиййашнин бутун саЬалариндакл ногсанларыя ва ан аввэл, шахеиййэта па> растйшла плагадар олан саЬв иш ва раЬ-барлик методларынын партия ташкллатла-рында кепиш ва дариндан тан гид здилмаси партияныи »‘кдиллийини ва кучлулуйу-ну, халг домократижм.! гурулулунун меЬ-комлийини костармиш, Лснинин иш ва раЬб.флик принсипларини тамамила барпа зтмак ва дуруст ерино стирмак утрунда-кьт мубарнзани ахыра чатдырмага пар-тиянын Ьааыр о.1Дугуну су бут этчишдпр. Таил»! па йаунутапгидии олдугча ке-нйшлйндирилмгп'ини алгышламагла бара-оар, МК пленуму, шахсиййата парастиши писламак, баЬан.и-и и.«а сосялизм гуручу-лу»уиун чих бннук чупиффагиййатларини инкар этмак ва я кичилтмак, партия сия-сатинин дузкунлуйуна заЬматкешларин инамыны гырмаг учун бэ’зи сабатсыз ва мутэраддид унсурларин костэрдийи чаЬд- ларп писламишдир. Болгарыстан Коммунист партиясы МК-сынын пленуму «Шахсиййата парастиши ва онун натичаларини арадан галдырмаг Ьаггында» Сов.ИКП МК гарарынын коммунист ва фаЬла партиялары арасындакы бирлик учун бойук эЬамиййэтэ малив ол-дугуну генд этмиш ва Ьаман гарары тамамила бойанмишдир. БКП МК пленуму Ьэятыв бутун саЬэ-леринда^Ьбар ва истигамэтверичи гувва олан партийны даЬа да мвЬкэмлэндирмак партия Ьаятынын Ленин к'^рмаларыны ва принсипларини ардычыллыгла Ьаята кс-чирмак, халг демократиясыны моЬкомлэв-дирмак па кенишлэндирмак учун бир сыра тадбирлар муанйан этмишдир. Пленумун гарарында ашагыдан юхарыя гадар партия органларында коллектив pah барлийнн гувватлэндири.тмаси, партия да-хйли демократиясынын даЬа да кениш лаидирилмаси, сосялист ганунчулугунун моЬкамландирилмаси, дввлат апаратынын иш методларынын яхшылашдырылмасы йлкада ан али халг Ьакимиййати органы вэ екана ганунверичи орган олан Халг мачлисиннн ролунун артырылмасы ва баш га тадбирларпн Ьаята кечирилмэси назэр да туту.тур. Пкинчи масала Ьаггында э’лан эдилмиш гарарда БКП МК пленуму Трайчо Косто пун ишини В9 онунла алагэдар олан му Ьакималэри таЬгиг этмак Ьаггында тапшы рыг алмыш комиссиянын гейдлэрини ва чыхардыгы натичалэрл бэйэнмлшдир. МК пленуму Трайчо Костов муЬакимала ри дсйилон муЬапималарда мэЬкум олун муш адамларын Ьамысынын (ики нафар дон башга) эсассыз мэЬкум олундуглары-ны нэзарэ алараг онлары партия узвлуйу-на барпа этмишдир. ВЯНА, 19 сентябр (СИТА). Бутун Вяна гозетлари Индонезия Республикасынын президенти Сукарнонун гейри-рэсми ко* )\'Ш учун Австрияя калдниини хабар вс-рирлар. Бир чох гэзетлар президентин шаклини вермиш ва онун гыса тарчумейп-1алыны дарч этмишлар. Австрия харичл ишлар назири Л. Фиглии да’ватила дуван ахшам президент Суварно «Аида» опера-сыкын тамашасында олмушдур. Австрия харичи ишлар назири индонезиялы гона-гый шэрафинэ ахшам емайи вермиш, бу-рада Австрияньгн коркэмли сияси хадим-лари иштирак этмишлар. Япониянын ишкузар даиралери сосялизм иэбНэси влкзлари илэ тимарэт элагалэринин кенишландирилмасини талаб . эдирлар НЮ-ЙОРК, 19 сснтябр (СИТА). Япония ишкузар даирэлэрпнин'коркамли нумайан-далари сосялизм чабЬаси влкэлэри ила Японияныв тичарат-игтис-ии алагалэри-НИН инкишафына мане олан тичарат маЬ-дудлугларынын лэгв адилмаси угруни та’кидлэ чыхыш этмэкда давам эдирлар. Юиайтсд Пресс аконтлийинин Токио мухбиринии вердийи хабара кора, Токио тичарэт-санае палатасы сентябрын 18-да э'лан этдийи баянатда сосялизм влкалэри илэ, хусусон Пин, В'етнам Демократик Республикасы вэ Корея Халг Де.мократик Республикасы ила тичарэтин кенишлэн* дирилмэсинэ дайр мусбэт тадбирлар кер-майи Япония Ьвкуматиндан талаб эдир. Баянатда костарилир ки, бу елкалэрла, хусусэн Чинла мевчуд тичарат гайдалары гаршылыглы тичарат алагаларинин кс нишландирилмаси йолунда эн бойук ма-ниадир. Мисрв гаршы Ьвдв вв фитивнарлыг сиясвти бвша - -    7 Эрэб влкэлэри чэмиййэти Сияси комитэсинин Сувейш мэсэлэси Ьаггында гэтнамэси ГАЬИРП, 19 сентябр (ОПТА). Ораб ел-Кйлари чаминиати Сияси комитасинин йзунун дунанки ичласында екдилликла габул этдийи гатнамодэ деиилир ки, «Сувейш кана.1Ы ила алагадар олан индики бйЬран бутун араб аламина аиддир. Б> боЬран Мисра ва динар араб олкаларина Ьарби тазпиг костармак тадбирларинин ко-майи ила каналы ала кечирмак чаЬдиндэн пбарэтдир, бу иса араб олкаларинин таЬ-лукасиллийи ва сувсрснлини учун горху амала катирпр. СулЬу горуюб сахламагы арзу эдан ва Сувейш масаласини Мисрин милли суве-ревлийина, арэблэрин милли мэнафвинэ ва БМТ Низамнамасипа унгун суратда, динч йол ила низама салмаг учун мусбат ад-дымлар атмага Ьазыр олан араб елкалари йз гануни Ьугугларыны мудафиа этмак ва тачавузу даф этмак азминдадирлар. Мйсир бону к Б1 мусбат аддымлар ат-мыш, масалани ДИНЧ йол ила низама салмаг учун агыллы так-тифлар ира.ш сур-муш, о чумладан данышыг апармаг учун, мухталиФ ногтейи-назарларии тамсил олу-начаты бир орган яратмагы ва мушави-ранин таркиби, ери, вахты масаласини Ьалл этмак учун дипломатик а.тага яратмагы таклиф этмишдир. Сияси комито гсйд эдир ки, Ьэла Мис-рин иштиракила Ьеч бир данышыг апа-рылмамышдыр, Ьалбуки Мисир каналын саЬибидир ва табии олараг онун оз эра* зиси узаринда суверенлик Ьукугу вардыр Бу сабаблара кора Сияси комита гарара алмышдыр: 1) Билдирнлсин ки, Сувейш каналын-дан истифада эдэнлар бирлийи дейилэн ташкилат ярат.чаг Ьаггында Инки-гтара баш назиринин таклифи мунасиб дейил-дир, она кора ки, бела бир тэшкилатын ярадылмасы БМТ-пин принсипларинэ зид-[ир ва бейналхадг сулЬун позулмасы ила Ьиндистаи гэзетлэри Сувейш М0С0Л0СИ Ьаггында ДЕЬЛИ, 19 сеитябр (СИТА). Ьиндистаи газетлари «Сувейш каналындан истифада эдэнлар бирлийи» ^тратмаг планыны вэ Инкилтарэ ила Франсанын Сувейш рано кундакы Ьарби Ьазырлыг тадбирларини кэскин суратда пислэйирлар «Неишнл Ьералд» гэзети баш магала синдэ языр ки, экэр Инкллтэрэ зор иш латмэйи назэрда тутан оз планларыны сиясэти еритмаси факты фаал динч яна-шы яшамаг идеяеына та’сирли кемак этмак демакдир. Мисир' Асия вэ Африка влкалэринЕН Бандунг конфрансында ва онун мэ’лум гатнамалэрпнин Ьазырдан-масында иштирак этмиш ва бу конфран-сын ^’лан этдийи принсг.члара ардычыл Чехословакия мэтбуатынын нумайэндэлэри илэ президент Насерин мусаЬибэси 11РАГА, 19 сеатявр (СИТА). Чехослов»-ВИЯ телеграф акентлийинин вердийи хэ-бэрэ кора, Мисир республикасынын президенти Насер сентябрын 18-да ГаЬира-да Чехословакия телеграф акентлийинин, «Руде право» ва «Пратса» газетларинин мухбирлари илэ мусаЬиба этмишдир. Жур-налистларин суалларына чаваб вераркэн президент Насер гейд этмишдир ки, Мисир ила алагадар дввлэтлар арасында ка-налдан истифада эдан елкэдар учун вачиб олан мэсалэлар барэсинда, йа'ни Ьеч бщ) айры-сечкилик гоймадан каналда ками-чилик азадлыгы Ьаггында, калэчакдэ да кэмичидийин тэлэблэри'на каналын уйгун олмасы учун онун инкишаф этдирилма-си Ьаггында вэ эдалатли русум алынма-сы Ьаггында эмали сазиш элда этмак учун там имкан вардыр. Презшевг Насер демишдир ки, 1952-чи илдан э’тибарэн Мисир динч янашы яшамаг идеясынын инкишаф этдирилма-синда ва дунянын кениш бир Ьиссэсиндэ сулЬун горунмасында аз рол ойнамамыш-дыр. Мисир мухтэлиф елкалэрлэ вз расмп вэ гейри-рэсми элагалэринн кснишландир-майа чаЬд эдир. Мисир онларла бир сыра . V - -    -    с    I    *101*11иип    ^    _ натичалэнар. 29 влкэни оирлэшдирэи ьан-1    кечирарса,    о, «тачавузкарлыгда вэ дунг гатнамалари Гэрбин бела бир бирлик ^ирлашмшп Мйллатлэ]^ Тэшкилатына агыр яратмаг тэкллфнпин эсасыны тэшкил эдан I эндирйэкда мугэссир оЛАчагДЫР» тачавузкарлыг тадбирларини^ пислэиир. I .    базар    патрика» газети языр Бу бир.гикда иштирак этмайа Р^^^ылыг I ^    каналывда    камичилииин всрмак Ьэмин гатнамалари позмаг кими вэ !    каналындан истифада эданлар конфрансын принсипларинэ аЬэмиииат 1    дейилан    тэшкилатын гувваси вермамэв ними гийматлэндирилэчэкдир.    та’мин эдилмэси Ьаггындакы эфсанэ 2) Инкилтара вэ Франсанын оз мэгсад-    тэрафдар    олмага битарэф елкэлар Ларина чатмаг учун бутун араб елкалэрин-    мачбур    дейилдирлар, чунки «Суда ташвищ догуран бир формада Ьадэ-    каналындан    истифада эданлар бир- горху сиясати, Ьабела ^:ияси, игтисади    эслннда,    кеЬнэ Сувейш каналы Ьарби тозйиг сиясэтина ал атмалары нис-1 щирка’тинин индийадав дашыдыгы вази-лаи-илсин.    фэларин ерина етирилмаси учун ярады- 3) Данышыг апармаг учун орган ярат-1    Инкилтара—Франса—Америка орга- маг Ьаггында Мисрин дэ'вати мудаФиа I дц демэв оларды». эдилсин, данышыглар принсипинин габул    «фрд пресс чорнэл» газети языр ки олунмасы ва мунагишанин БМТ Низамна- Сувейш масэласина дайр инди ^ Лондону масина уйгун суратда динч васиталэрлэ I пагырылмыш икинчи конфранс биринчийа низама салынмасы талаб эдилсин.    I нисбатан даЬа аз салаЬиййатлидир, чунки 4) Ьамы БМТ Низамна.чэсинда муаййан I бу конфрансда Совет Иттифагы, Ьиндис-эдилмиш гайдалара эмал этмайа ва маса-иад^ Индонезия ва Сейлон иштлрак эт-лани динч йол илэ низама салмаг учун бу дирлар, онлар ачыг билдирмишлэр ки, Су-гандалардан истифада этмайа чагырыл-1 дейщ каналынын миллилашдирилмаси сын.    [Мисрин суверен Ьугугларындан ирэли ка- 5) Мисир Ьокуматинин ТэЬлукасиз.1ИК | ^^д тамамила гануни бир тадбирдир. Шурасына кондардийи 1956-чы ил 17 мудафиа эдил-| Сурия Г9зети Совет Ьвкумэтинин бэянатыны алгышлайыр ШАМ, 19 сентябр (СИТА). Сувейш ма-сэласини динч йол илэ Ьалл этмак лузу-му Ьаггында Совет Ьокуматинин баяна-тыны шарЬ эдан «0н-Нэср» гэзети бу бая-наты .Мисра гаршы «зор ишлатмак» сия* сати еритмакдэ гэрб довлэтларина мане игтисади ва мэдэни сазишлар багламыш-1 дд^н чох муЬум бир санэд адландырыр^ дыр.    I Газет бела бир факта бойук эЬэмиййат Президент Насер созундэ давам эдарак | верар ки, «дунянын чох бойук довлэти демишдир ки, Мисрин фаал битэрэфлик | дд^д» Совет Иттифагы оз баянатында сентябр тарихли нотасы син». Билэчэрп стансиясы янынла тнкнлиб пстифадэйэ всрилмиш мэи-шэт хидмэти комбинаты. Лзэрбайчан сэнэт кооперасиясы шурасы чохишлэнан маллар истеп-салыны артырмаг, аНалийа маишэт хидматини яхшылашдырмаг мэгсади-ла ени санае ва маишат хидмати муэссисаларинин тикилмаси. Наосла мевчуд муэссисаларии кенишланди-рилмаси учун бир сырв тадбирлар керур. Республикамызыи санат коо-перасиясы системинда такча 195&-чы илда асаслы тикинти ишларина 1Ь милйон 846 мин манат сарф эдила-чакдир Бу ил бир неча маишат хидмати комбинаты тикилиб истифадайа ве-рилмишдир. Бу кунларда Билачари стансиясында икимартабали маишат хидмати комбинатынын тикинтиси гуртармышдыр. Инди комбинат ава-данлыгла та’мин олунур. Ени комби-иатын фарди тикиш. фотография, радио, саат. мебел. тикиш машыиы тэ’мири ше’балари ва башга шв'ба- ларн вардыр. Назырда сенат кооперасиясы шу-расынын тикинти-гурашдырма ида-расинин коллективи Орчоникидзе районунда нефтчилар учун маишат хидмати комбинаты тикир. Илии ахырына кими Барда, Газах ва Аг-стафа районлары заНматкешлари учун да бу чур комбинатлар тикилиб истифадайа всрилачакдир. Азарбайчан санат кооперасиясы шурасы ени санае ва маишат хидмати муэссисалари ила барабар яша-йыш эвлари тикинтисини да кениш-ланднрир. Инди Нусу Ьачыев куча-сннда тикилиб гуртармагда олан ени эвлэрдаи бири да санат кооперасиясы ишчилэрининдир. Бешмартабали бу бииа 24 манзилдан ибаратдир. Ени бинанын биринчи мартабэсиида бейук маишат хидмати ател’есн ер-лашачакдир. Бина бу илин 4-чу кварталында истифадайа верилачак-дир. сСпвртвк» квиуллу идмвн чамий-йатинин Октябр рвйоиундакы республика стадионуиун тикинтисмна Азарбайчан санат кооперасиясы шурасы 4 милйон 520 мни маната га-аар пул бурахмышдыр. Назырда футбол мейданчасынын яшыллаш-дырылмасы ва гвчыш йоллврыиын Ьаэырлвимасы гуртармышдыр. Бура-да волейбол ва баскетбол мейданча-лары, ики теннис корту, Набела нд-ман павилйону. палтар союнулан ер ■а сайр кемакчм бинвлжрыи бу илин ахырына кими тикилиб гуртармасы назэрда тутулмушяур. Назырда Минкачевирдэкн кариич заводу енидан гурулур ва мехвимк-лашдирилир. Бу завод инди илда 2.5 милйон кэрпич истеНсал здир, калан илдан иса 4 милйон карпич бурвхачвгдыр Квйчай райоиундвкы карпич-кирамид заводуиун тнкинти-си бу илин ахырына кими баша чат-дырылачагдыр. Завод илда 1 милйон карпич ва 300 мин кирамид истеНсал эда билачэкдир. Халдан районунда «Нарчы» арте-линда чыр нардан калсиум-ситрат истеНсал олунур. Бу калсиум-сит-ратдан Бакыдакы еПншшевкус» ар-телинда лимон туршусу Назырланыр. Назырда Халдан районунда нар габы-рындан КВН ашыламаг учу" хусуси-ашыламв экстракты истеНсал эдан сех тикилир. Намин ашылама экстракты КВН сэнаеинаа кимйави мвд-да кими истифада олуначагдыр. Бу вахта гадар ашылама экстракты ССРИ-нин башга шаНэрлариндаи алы-нырды, инди иса Халдан районунда истеНсал эдилэи ашылама экстракты санат кооперасиясы системинда олаи кен санаеи муассисаларини тамамила та’мин эдэчакдир. Санат кооперасяясынын муассиса-лари бурахылан маНсулун чешидини артырыр ва кейфиййатини яхшылвш-дырырлар. Ени моделли ва фасонлу маллар истеНсалы кенишландири- '"«кечэчи» артелинин дерматин се-хи хейли кенишландирилмишдир. Сехин истеНсал этдийи маНсул аса-сан мебел фабрикасына ва т«1чарэт муассисэлэрина бурахылыр. 1948-чи илда бу сех чами 100 мин метр грв-нитол, дерматин ва столусту мушэн-ба истеНсал эдирдиса, инди айда оу гадар маНсул бурахыр. 1957-чи илда Кировабадда галантерея маллары фабрикасы тикил-малидир. Фабрика илда 20 милйон манатлыг галантерея маллары оуря-хачагдыр. Лаикаран районунда илда .50 тон мейвэ шираси Назырлаян завод. Исмайыллы районунда илда 2.000 квадратметр халча тохуян э’малатхаиа, Бакыда бояйычы сех, Шаыхор, Квйчай. Учар, ■ус, Занкилан, Хачмаз да ва башга районларда 16 маитот хидмати комбинаты, санат ясы ишчилэри учун Кировабадда, Степанакертда ва Агдамдв яшайыш биналары тикилачакдир. 1060-чы иладэк республикада илда 15 милйон манатлыг хам тикиш фабрикасы, илда 2,5 мин Санат кооперасиясы ишчилэри учун Бакы шэЬэринин Нусу Начыев кучасиндэ тикилан ени яшайыш эви. тон шарг ширнийяты бурахан ганиа-ды фабрикасы, айирнчи фабрика, шиша габлар заводу, мейва-тараваз маНсуллары Назырлаян муассисалар тикилиб истифадайа всрилачакдир. Бакыда илда 7,8 милйон манатлыг ушаг оюнчагы ва 200 мин манатлыг мадани маллар истеНсал эдан фабрика тикилир. Фабриканын тикинти ишлари Бакы Баш тикинти трести-нин 1 нвмрали тикинти-гурашды^а идарасина тапшырылмышдыр. Тикинти-гурашдырма идараси лайипэ-смета сэнэдлари ва иншаат мвтери-аллары ила та’мин олунмушдур. Лакни тикинти-гурашдырма идарэси-нин раНбарлэри (раис П. Малин, баш муНандис К. Кеворковдур) фабри-канын тикинтисини ланкидирлар. Иншаат ишчилэринин тэгсири узун-дан бу тикинтида 8 айлыг план чами 25,5 фаиз ерииа етирилмишдир. Ч. МЭММЭДОВ. Редаксияя мэктуб Эзаз Садыгын вахтсыз вафаты мунасибэ* тила бизэ башсаглыгы веран и дара, ташкилат вэ айры-айры шахслэрэ гэзетиннз ва-ситасила дэрин миннэтдарлыгымызы бил-дирмэйн хаЬнш эдирик. Эваз Садыгын а плоек Мисрин М0ВГСИНИ тэрафдар чыхыр. мудафиа этмана гэги Иран гэзети Сувейш мэсэлэсиндэ гэрб девлэтлэринин мевгеини пислэйир _    ,    ^    ,    ТЕЬРАН,    19    сентябр    (СИТА).    «ЗтгеЬа- сурэтда эмал этмаклэ, Ьомин идеяя | лдддд» рдзети Сувейш масаласкнда гарб далы кэмак этмишдир.    дввлэтлэрннин мевгеиндэн баЬс эдарак Сонра президент Насер демишдир: ty-    дввлэтлар    «ан    м\'Ьум су йо- вейш каналынын «з гануни саЬиби олан !^ олан Сувейш кана.1ыны э.1ларнна ке-Мисир халгы тарафиндан миллилашдирил-    чалышарзг    ялныз вз тамаЬкар- маси ялныз о демэкдир ки, Мисир она ве- манафслорини та’мин этмак Ьаггын.!а рилмакдэн узун муддат истина эди.тан 1 Ьугугундан истифада^ этмишдир. Биз Ьар    кестарир ки, Сувейш ироб.теми- шендан эввал бела бир факты баша ДТ* gg Мисрин скверен Ьугугларыны назэра шурук ки, Сувейш каналы^ калачакда ка-    lJgдд    лазымдыр.    «ЭтгеЬади мичилийин талабларннэ уйрн ола оил- ^дддд^> гш1Е гейд эдир ки, Иран Бат-маси учун ан яхшы вазиййатда сахла-    пактына    дахил олдугуна бахмаяраг, нылмалыдыр. Бу иса талаб эдир ки, Судейщ масадэсинин Ьэллиндэ оз хусуся милэрин кечмаси учун алынан РУсумла-1    ссчмалидир. ссхинла дер.матин нахышл^ш ^УР^У- Фото в. Ибадовундур. БЕЙН0ЛХАЛГ ФУТБОЛ ЯРЫШЫ РАДИО Сентябрын 22-дэ Биринчи програмла 1.376, 318 ва 60,51 метр далгалардвкы радио стансиялары ва шэЬао радио шаба-касила: саат 7.20-да совет эстрадасы уста-ларынын консерти. 8.20-дэ Y. Ьачыбэйо-вун опералары мввзуунда фантазиялар. 11-да «Азарбайчан кэнчлэринин икинчи республика фестивалы гаршысында» мввзуунда верилнш. 11.20-дэ Азарбайчан ра-диосу хорунун консерти. 13.20*да ликанын тарлаларындан    ’ да тарлада ишлэйанлэр учун Азарбайчан оюн Ьавалары. 17-дэ радио динлэйичилэ-ринин сифаришила конссрт. 17.40-да мак-тэблилэр учун «Данышыр дастэ рэЬбарлэ-ри» мввзуунда верилнш (рус дилиндэ). 17.55-дэ «Партиямызын сиясэтинин гуд-рэтн нэдэдир?» мввзуунда свЬбэт. 18.10-да «Бакынын консерт салонларында» се-риясындан верилнш. 19-да дамирйолчулар ?чуГверилиш 19.15-да М. Ф. Ахундовун «Молла ИбраЬим Хэлил кимякэр» к^е-диясынын монтажы. 20^0-дэ Азарбайчан ЛККИ МК катиби Н. Ьачыевин «Сабап кэнчлэрин нкннчн республика фестивалы башланыр» мввзуунда чы.хышы. консерт: «Кэнчлэрин биринчн республика фестивалы лауреатлары мнкрафон гаршысында». 21.10-да Москвадан верилнш. Икинчи програмла 60,6! метр далгадакы радио стаисиясы ила: саат 22-дэ Азэрбайчан халг мусиги-синдэн ибарэт консерт. 23-дэ Чайковски-нин триосу (икинчи вэ учунчу Ьиссэлэрн!. ¿.ЗО-да Азарбайчан Дввлэт снмфоник ор-кестринин консерти. Телевиэия ила Саат 20-дэ консерт. 20.30-да кино-журнал. 20.40-да «Мави хач» адлы Чехословакия бэдии фнлми. Д.ШКЭНД, 19 сснтябр (СИТА). Букун бурадя футбол узра бейналха.1Г йолдашлыг ярышы ксчирилмишднр. Дашкандин «Пах- М Ф. АХУНДОВ АДЫНА ЛЕНИН ОРДЕНЛИ АЗЭРБАЙЧАН девлат опера вэ БАЛЕТ театры Сентябрын 22-дэ Узейир Ьачыбэйов «КОРОГЛУ* (5 пэрдэлй опера) Сентябрын 23-.ЛЭ кундуз Султан Бачыбайов «КТЛШЭН» (1 пэрдэлй балет) Ахшам    _ Ч. Верди «ОТЕЛЛО» (4 пэрдэлй опера) Кундуз тамашасы саат 12-дэ, ахшам тамашасы саат 8-дэ башланыр такор» командасы Тирана шаЬаринин (.Албания) динамочулары ,ила ойвамышдыр. Ярыш 2:1 Ьесабила Албания футбол-чуларынын галабосила г)Т)тармышдыр. рын, йа’ни кэлирин чох Ьиссэсиндэн каналы инкишаф этдирмэк учун истифада эдилсин. Сувейш мосолосино дайр Лондонда биртэрофли мушавиро ЛОНДОН, 19 сентябр (СИТА). «Сувейш каналындан истифада эдэнлэр бирлийи» яра1ы.1масы лайиЬэсини музакирэ этмэ^ учун букун ер.1И вахтла саат 11-да Лон донда бир груп елкэнин биртэрэфли му-шавирэсв ачылмышдыр; мушавира .\БШ, Инкилтэро вэ Франсанын тэшэббусу’ илэ чагырылмышдыр. Филиппин лосманлары Сувейш каналында ишламайэ разыдырлар НЮ-ПОРК, 19 сентябр (СИТА). Юнайтед Пресс акентлийи мухбиринин Маниладан вердийи хэбэрэ квра, Филиппин тичарэт кэмилэрннин йуздэн артыг шкилери Сувейш каналында лосманлыг этмэк учун Мисрэ кетмэк истадииинн билдирмишдир м. ЭЗИЗБЭИОВ АДЫНА ГЫРМЫЗЫ ЭМ0К БАИРАГЫ АЗЭРБАЙЧАН Д0ВЛЭТ ДРАМ ТЕАТРЫ Сентябрын 21-Дэ «езкэ УШАГЫ* Сентябрын 22-дэ . «коз ьэкими* Тамаша ахшам саат 8-дэ башланыр. М. МАГОМЛЕВ АДЫНА АЗЭРБАЙЧАН ДеВЛЭТ ФИЛАРМОНИЯСЫ Сентябрын 22 вэ 23-дэ АЗЭРБАЙЧАН Дввлэт МАННЫ ВЭ РЭГС АНСАМБЛЫНЫН КОНСЕРТИ Бэдии рэЬбэр э.мэкдар инчэсэнэт хадими Гылман СалаНовдур. Консерт ахшам саат 8-30 дэгигэдэ башланыр.      _ ?    ■ 11 11 III I IIIIИ В ^^ОООООООООФООООООООООФОООООС КИНОПРОНАТЫН АЗЭРБАЙЧАН КАНТОРУ ЯХЫН^КУНЛЭРДЭ БАКЫ ШЭ-НЭРИНйЭКИ КИНО-ТЕАТРЛА-РЫН ВЭ МЭДЭНИЙЙЭТ САРАЙ-ЛАРЫНЫН ЭКРАНЛАРЫНДА Редактор муавинв Ч. ШИРИНОВ. Ч. ЧАББАРЛЫ АДЫНА БАГ (Киров проспекти, 31) АЗЭРБАЙЧАН девлэт МУСИГИЛИ КОМЕДИЯ ТЕАТРЫ Сентябрын 22-дэ «ДУРНА» Тамаша ахшам саат 8-30 дэгигэдэ баш-ланыр._ _ БАКЫ Д0ВЛЭТ СИРКИ^ Сентябрын 21,22. 23 вэ 24-дэ ЕНИ ТАМАША Биринчи кунлэр КЛАССИК КТЛЭШМЭ УЗРЭ ЯРЫШЛАР Ярышларда эн яхшы пэЬ-ливанлар иштирак эдирлэр. Арбитрлэр Л. К. Гебауэр ва П. К. Петрескодур. 1-чи вэ 2-чи шв’бэлэрдэ Сярк усталарынын СИРК ПРОГРАМЫ. BvTVH тамаша бою сэЬнэдэ Николай Антонов вэ Васили Бартен'еи чыхыш эдирлэр. Тамаша ахшам саат 8-дэ башланыр. Классик кулэшмэ ярышлары саат 10-30 дэгигэдэ башланыр. Билетлэр сатылыр. 1 таи X X «Вэтэн» Апрел», салонда), КИНО-ТЕАТРЛАРДА «Низами» (гыш салонунда). (гыш вэ яй бяналарында), «28 «БаЬар», «Азэрбайчан» (абы «Араз», «Сэмэд Вурруи», «Улдуз», «Хага-ни»-«ЬЭГИГЭТ ИОЛУ». Фиолетов адына клуб, НИН яй театры—«СЭАДЭТЭ «28 Апрел» (кичик салонда)—«ВАДИД^Д МУБАРИЗЭ».    „    ^ «Вагиф», «Октябр», Нефтчилэрин Азу-байчан элми-техники чэмиййэтинии клубу. Низами адына парк, Монтнн адына парк, Дэержннски адына парк—«ГЭЛП    ПУЛ» (2-чи серия). «Низами» (яй салонунда), «Азэрбайчан» (чэЬрайы салонда)—«ГЭЛП ПУЛ» 1пэр ики серия бирдикдэ квстэрнлир).__ „BeipyciiK ROBCepT!" АДЛЫ ЕНИ БЭДИИ ФИЛМЭ ТА-МАША ЭДИН. Филм 1955-чи илдэ «Белорусфилм» киностудиясында истеЬсал эдилмиш-дир. АЗЭРБАЙЧАН ССР МАЛИЙЙЭ НАЗИРЛИЙИНДЭН Идарэлэрин, муэссисэлэрин иэ тэшкилатларын баш бухалтерлэрина тэклиф олунур ки, фэЬлэ м гул-лушулардан тутулмуш иэ 1956-чы илин учунчу кварталынын будчэ кэ-лиринэ дахил эдилмэли олан вер-килэри тамамила Несаба кечирсин-лэр. Малиййэ органлары бу мэсэлэни йохламалы вэ экэр веркилэрин чарк •Ьесаба кечирилмэсинин лэнкидилмэ-си Наллары баш иердикдэ «Эпали-дэн тутулан кэлир веркиси Ьаггында» Азэрбайчан ССР Али Совети Рэясэт Ьей’этииин фэрманынын 32 вэ ЗЗ-чу маддэлэринэ эсасэи тэдбир кврмэлидирлэр.    _ ФГ 18826Амрбайчаи бирмшмиис шгг’шурнм нкурябятыиын чйтбавсм, Бакы, Стаакн проспакти, 137. иуаииня 2-82-19.    »    2-36-89.    аарнча ШИ Ö^CII fc-W • » •    —^    фф шв’бэси 8-22-08. о’давлар —’баси 8-18-82. СиФариш X: 193 t ;
RealCheck