Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 20, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 20, 1956, Baku, Azerbaijan fO СЕНТЯБР 195в-чы ИЛ, №219 (10252? КОММУНИСТ ЬЭР БИР КОЛХОЗДА ПАМБЫГ ЙЬХРЫМЫНЫ Н¥МУНЭВИ Т0ШКИЛ этмэли Сувейш мэсэлэси барэсиндэ Умумиттифаг Ьэмкарлар иттифаглары Мэркэзи Шурасынын бэянаты О О евъес МУНДЗ 100 КИЛОГРАМДАН АРТЫГ ПАМБЫГ ЙЫГАНЛАР Ч9БРАИЫЛ району РЭ’НА ФЭРЗЭЛИЕВА-Шаумян адына колхозун узву-120 КУЛУСТАН БАИРАМОВА-«26 Комиссар» колхозунун узву-120 килограм. КУЛАРЭ СУЛТАНОВА—Ленин адына колхозун узву-ПО килограм. ТАМАРА ЭЛ И ЕВА—Молотов адына колхозун узву—105 килограм. ГЭМЗЭ ЭЛИЕВА-Сталин адына колхозун узву-105 килограм. СЭФЭРЭЛИЕВ району МЕЬПАРЭ ИСМАИЫЛОВА-.КОМСОМОЛ. колхозунун    “лограм ДУНЯ РУСТЭМОВА-кКомсомол. колхозунун узву-110 кнлограм. гАРЯКин району ТЭЗЭКУЛ АГАЕВА-Молотов адына колхозун V«Y■-'50 килограм- ¿ГфУРэ'ЬУСЕИНОВА-Молотов адына ЭРКИНАЗ САДЫГОВА—М. Б. Гасымов адына колхозун у Y Совет Ьэмкарлар мттн1|>аглары адынаан Тмум1Тти(Раг Ьэмкарлар Иттифаглары Мэркэзи Шурасы Инкилтэрэ—Франса им-периалистлэринин Сувейш каналы т^э-риндэ агалыг этмэк чэЬдлэрииэ гаршы 63 сэсинй бутун ДУНЯ зэЬмэткешлэринин э’тнразнна гошур. Ьазырда алынан хэбэрлэр су бут эдир ки, Инкилтарэ ва Франса Ьвкумэтлари Франса арасында Ьарби нуяагишз тзЬлт-кмн тврздир ва влкавин мавафеннэ «д-ди зэрэр вурур. Пндонезиянын эн бвйук Ьэмкарлар иттифагы ..бирлийинин милли шурасы— СОБСИ Сувейш каналы ширкэтинин мил-лилэшдирилмэспни Мисир халгынын вз истиглалиййэти угрунда мубаризэсинин бир Ьиссэси кими гиймэтлэндирэрэк, вз Квйчай райоиупдакы Калинин адына колхозун гзбагчыл "лмбыгчыларындан кун-дэ 130—140 килограм памбыг иыган май габашчысы ПамбыЕын кейфийиэтинэ фикир верилмир Ирдлидэ кедирлдр БЭРДЭ (телефонла). Сон кунлэр-до «Коммунист» колхозунда памбыг йыгымы вэ тэдаруку сурэтлэнди рилмишдир. Бурада бригадаларын чоху кундзлик йыгым нормасыны аотыгламасилз еринэ етирир. Колхозда бэ’зи мангал ар иллик памбыг йыгымы тапшырыгыны ери-етирмэк узрэдир. Кулнисэ Мура- нз дованын мангасы индийздзк иллик памбыг йыгымы тапшырыгыны 90 (Ьаиз, Тамара Мурадованын мангасы исз 85 фаиз еринз етирмишдир. Бу мангабашчыларынын Нзрзси кун-лз 100 килограмдан чох памбыг йы- Низами адына колхозун узвлзри тарлаларда сз’йлз чалышараг индийздзк иллик планын 28 фаизи гэ-дэр памбыг тзЬвил вермишлзр. Памбыг йыгымында Иса Садыговун тар-лачылыг бригадасы хусусилз ирзли-Бригада индииздзк IhO памбыг йыгыб тзпвил вермишдир. Азэрбайчан ССР Али Советинин депутаты Ьзчзр Фзрзчо-ва йолдашын мангасынын узвлзри кундзлик йыгым тапшырыгыны ар-тыгламасилз еринз етирирлзр. п-Флрзчованын ОЗУ кундз орта Несао-120—150 килограм памбыр иы- Гасым Псмайылов районунун габагчыл колхозларынын тарлаларында гызгын иш кедир. Колхозчулар етишдирдиклэри мэИ-сулу сур’этлэ иыгыб девлэтэ тэЬвил ве- рирлэр Колхозчулар дз ксдир. тондан чох гыр. ЕВЛАХ (телефонла). Районун га-багчмл колхозларында памбыг сур -ЗТЛЭ йыгылыб Д9ВЛЭТЗ тзпвил вери-лир. Иыгым башландыгдан сонра колхозчулар арасында сосялизм яры-шы кенишлэндирилмишдир. Колхозда 100 килограмдан чох памбыг йы-гаиларын сайы кетдикчз артыр. Пзри АллаНвердиева («Правда» колхозундан), Никар Вэлиева («¿8 Лпрсл» колхозундан), Зибсилз чао-барова (Н. Нзриманов адына кол-хоздан), Г'змилз Агаларова («Коммунист» колхозундан) йолдашларын Нзрзси кундз орта Несабла 130 ки-лограмдан чох памбыг йыгыр_^ Габагчылларын яхындан комэйилз Фрунзе адына колхоз индийздзк довлзтз 282 тон памбыг тзНвил вер-мишдир. Колхозда Ширин Мэммэ-дов йолдашын бригадасында памбыг йыгымы хусусилз яхшы тзшкил эдилмишдир. Бу бригадада индииздзк иллик планын 24 фаизи гэдэр мзНсул йыгылыб тзНвил верилмиш-дир. тарласында тапмаг олмур учун мэдани-мэишэт шэраити ярадылма- мышдыр. Колхозда тодарук яонтзгзсино тоЬвил верилэн памбыгын кеифиииэти дэ ашагы "т,    Пл    I    fijvn ТэЬвил верилэн    памбыгын    Ьамы- Нафталан МТС-нин- хидмэт этдиии    Ор-    ) ¿знтэгэда икинчи    нев кими    гэбул чоиикидзе адына колхозун    собоб    одур    ки,    колхозда ки- Котхоз 10ВЛЭТЭ иллик памбыг тоЬвили Долмэммэдли М1С-нин хидмэт этдиии т’аныны нндийэдэк 25 фаиздэн чох    ери-    Калинин адына колхозда ^олан    бригада- етирмишдир. Бурада бир чох памоыг-|    ^арын Неч бири    Хмш- ЭЬэд нэ Агсу районундакы Булганин »лына кол хозун габагч^л памбыгчыларынлан кунлэ So-95 килограм памбыг йыган мангабаш- чысы Сарфн Исмай-ло.а АБШ Ьокуматинин к«н»анла суверен дев- фаЬл» ташкилатларыиы лэтин дахили ишлэринэ Ьэрби мудахилэ ишдэдплэчэйи тэгдирдэ елкэдэ инкиэтэ атэчэкдэри илэ ЬэдэлэЙэрэк Сувейш проб- рз ю Франса шнркэт.тери влейЬинэ Ф«а-лемннн зор васнтосила Балл этнайа ча- "„ййат ностармак учун Ьазыр олнага ча-лыгаырлар. Бу исэ ярадылмыш вэзиййэт- гырмыигдыр. ДЭН, чидди нэтичэлзр вера билэчэк бу I 0р^5 едкэлэринин Бейнэлхалг Ьэмкар-вэзиййэтдэн нараЬат олмуш бутун дуня    иттифаглары федерасиясынын катиб- зэЬмэткешлэрини тэшвишэ салыр.    ^ийи Сувейш каналы ширкэтинин мндли- Суверен дввлэтин гануни тэдбири Ми- лэшдиридмэсй Ьаггында Мисрин гэрары сир торпагында мисирлилэрин эли илэ    Ьэмрэ'йлик эламэти олараг эрэб вл- Я1>адылмыш Сувейш каналы ширкэтинин к^лэринда зэЬмэткешлэрян августун 16-миллилэшдирилмоглнин бу ил июлун 26-да    кечирил'мпш умуми тэ’тилини адгыш- Мисир тэрэФиндэн э'лан эдилмэси импе- даяраг билдярмишдир ки, эрэб риализм ЧЭбЬэСИНДЭ душмэнчилик рэ илэ- I ряндэн биринэ эдилэн басгыи \мумиийэт-ринл, мустэмлэкэчилэрин гейзлэнглэсинэ I дд бутун эрэб алэми узэринэ эдилэн бас-сэбзб олмушдур. Мисир Ьвкумэтинин I J.yд ^ями гиймэтлэндирилэчэкдир. 1888-чи ил МуаЬидэсинэ бундан сонра да | умумдуня Ьэмкарлар иттифаглары фе- эмэл адэчэйи вэ канал да кэмилэрин фа-1 д^ра^яясы милли Ьэмкарлар иттифаглары силэсиз ИП1ЛЭМЭСИНИ тэ’мин этмэк учуй яэркэздэринэ мурачиэт эдэрэк Мисир зэЬ- ••      £.___-    «U1L.IU    I    V кердуйу тэдбирлэр Ьаггында аидын оэя- яаткешлэринин вз Ьугуглары вэ азадды-натына зидд олараг Инкилтэрэ вэ Франса- уррунда мубаризэсинэ фэал ярдым нын империалист даирэлэри Мисрэ гар- ,J.^^цяил этмэйэ, Сувейш мэсэлэсинин сулЬ шы кениш душмэнчилик кампаниясы I    эдилмэсинэ яаил олмага, тэшкил этмишлэр, Мисир халгына гар- цдкилтэрэ вэ Франса Ьвкумэтлэрини Бир-шы Ьэдсиз кинли боЬтанлар япырыр вэ д^щ^иш Миллэтлэр Тэшкилаты Низамна-ону Ьэдэлэйирлэр. Онлар мустэгил, суве-1    гаршысында    вз    вэзифэлэринэ    эмэл игтисади т башга дд^энэ мэчбур этмэйэ чатырмышдыр. иыгымына яхшы Ьазыр-1 чэза тэЗ^»ирлэри к«рмуик^^^^^^^    ,,ялли    Ьэмкарлар    итти- Тарлалардан хэбэрлэр ЗЭНКПЛАН. Ленин адына колхозун | рон дввлэте гаршы узвлэри памбыг шрГоси «з”™    Н.„.,змзсинн маг учун ,ыгзо башчачывмар. 5 ерю тарла и- вимилийи нозмаг ва    марказ-зари    ва    ззЬнэткеш    ташвв^ сзаиишишдир. МэЬсулу дашы- лын нормал ишламэсиии ^а мни этманЛ З^втонобил ва G араба айрыл-1 Мнсрни    Ьалл    адилмасинэ    дайр    баяват- чкт КУНДЗЛИК ЙЫГЫМ тапшырыгыны рыгыны ei«íH3 етирмир. Салман хсйли артыгламасилв одвйир. Колхю- L„„, Рзагулу Рзаев, Пляс '*’»^а.1иев, чудардан Сакина Ьасанова, Мипэввэр Ос- гуд„ев йолдашларын оригада.юры_ кунда каДа йолдашлар ва башгалары кунда 5 „н авазина 2-3 тон павоыг ныгыр-1У0—120 килограм памбыг йыгырлар. дар. ■ Районун бир сыдда колхозларында лам- | Лсйли Рачэбова йолдашлар "ЪТмнбо! МТС-Ш1НХЦД-1 кунда 100—150 килогравдан чох пав- • ОЩКАииип      х«...««    рплтп-па    бела    га- :11Г11змбыг    483    колхоз-    атмак магсадянн кудан    чыхыш    этвншлар чу чало эдилмишдир. Пачбыгчылар кифа- лари    /^н^ар    зор    ишладачакдари    Увумиттифаг    Ьамкарлар    Иттифаглары й^т гадар додплук ва ^аралла та-инн .дун- янашы^ол^^^^^^    ,„„ф„ла- мушлар. Колхозда Мавмад Ь^аоасв '"’•’4*    ‘    „дчакдари    ила    Ьада-горху    1    рнныя 4о ннлион узву адындан вз нил- шын бригадасында маЬсул    /*Ьа    сит^ила    ^а^лындан    истифа-    ли нстнглалиййати утрувда Мисир зЛ- яхшы ташкил эдилвишдир. '^>"’”данын млир. ар    ¡¡„р,дейилан таш-    маткешларинин Ьаглы мубаризасинда он- ^Гд"-уЙк’’ЗГ.м^РИз:"-ар^1^ ™лз Мксра нахсус олан ка-1лара шарив ва тарафдар олдутуну бнл- маяраг, маЬсул йыгымы ва доплата тай- Маммадова, Копанбой МТС-нин х?д- кундэ 101 мат этдийи Оли Байрамов адына колхоз-1 Сыг йь.гыр.дар. Лакни ^.хозда^^^^^^^^^^^ вили л-эпкидилир. ,'а пяиппг ктпэви сурэтдэ ачьтлмышдыр. I багчылларын иш тэчруоэси да пямоыг кутлавн сур 1    йы-1 дири.диб яйылмыр. Ко.дхозчулардаи    Св. - маз Зеиналова кундэ 40 килограм. ла- Лакин ачылан гозаларын гылмадыгына корэ мэЬсул ерэ ток\л\Р Успада liap кун 6 тон эв.)зина анчаг 3,5 1 тын Ьусейнова За килограм, йалимэ Эли->у рада нар кун о д_ 11.....  |    ки.дограм    памбыг иыгыр.дар. , тона гэдэр памбыг иыгылыр. CHHw'*xa дл^быг йыгымы яхшы ?ашкил | мынын вазиййати даЬа писдир. Бурада Молотов адына колхозда памбыг пыгы- 3 яГиТм^ишдир Брпгадада кундэлик йы- индийэдэк иллик п.танын чоми á ТаншьХгы ерина етирилмир. Бу- | гадар памбыг йыгылмышдыр. Колхоз фаизи кун- авэзинэ 3—4 тон памбыг ны- лар налын харичнлар тарафнндан ндара «лун- ™ Г;^,зГ™дГла;“'1д?г;“ h. ГУЛИЕВ. масыны Мисра зорла габул атднрмак иста-    еиясатн КУРДЭМИР. Молотов адына колхоз инрюр^^^    „ш.дарина    кобуд    «"Р    "*"'Р"“""ларии    Яхын    ва    Ор^^^ памбыг йыгымында ира.дида кедир. Кол-    гапышмаг учуй кастари.дан бу- вустамлакачилив мавге..... памоыг ныгымындл ИРЧ.1П.АТХ    супэтдэ    гарышмаг учун квстэрилэн    -------- „»^патхлпян чэ- хозчулар етишдирдиклари бол иаКсулу    чаЬдлар йеч бир шейла пардалан- маг чаЬдларинин, кичив * • ' гы богмаг иткиснз йыгыб дов-дата таКвил вервав | ^1«^ «i ;/„,,;акачи.днйин ачыг тазаКу I тинливла га.зандыглары азадлыгы богмаг РУДУР в? cph учуй чидди таКлука тора- учун бонук сэ’и коетэрирлэр. 3 Нупиева, К. Аббасова йолдашларын i‘    -    *    *    I    лэси    динч ман^алары бу ил Ь^Р Ь™«    довлатларинин    Ьийлалари    сРлЬун    Ь--Р нср майсу д ‘‘"4'Р“'!?'''    4    ■    ^    „    ва халглар тайлукаси.длииинин ванафеини •    суверен    йутугларына    йврмат -Li б"у"^-Гн «ГериГГГав ™    J    Ьалл адил, билар ,чун намбыг «ыгымында^^са.ю ^ч--1 ^Гз^й-^ад^лр. ^ил.ди^    |    ^ва бейиалхалг йамкар- шырлар. О взу кундэ чох памбыг йыгыр йамкарлар иттифаглары    I    „„„ф^    ташкилатларынын    чы- ,илп«п    м.дсаласини силай ку Т ^    гошулараг    амин    олдугуну фаизи гадар памбыг йыгн.дыо, бириичм1»тмав 'а юаринэ^^^^    |    билдирир    ки,    бутун    дунянын    займаткеш- Колхозда индийэдэк иллик планын 20 г ■ г.......тип fáumiuau рада кунд«э 3 тон 136 килограм^ ©вэзина дэ 8 тон I тон 416 килограм памбыг иыгылыр. I гыр. Бригадада Фатма Мэммэдова йолдашын    Колхозларын бир чоху памбыгын кси- мангасы габагчыл '»¡|ь‘4ь'Р-    фиййатина фикир вермир. Димитров ады- Га'Гбыг веУ1Ги; АиГг манга'и«^    колхозун    иидийадав тайвил вердийи йэдэк 5 тона гэдэр мэЬсул тэЬвил вер- 100 тон 771 килограм памбыгдан анч мишдир ки, бу да иллик планын чэми у 279 килограмы биринчи нов ол- II фаизини тэшкил эдир. Манганын ^^Р ^утдур. Бэсти Багырова адына колхозун бир узву кундэ 75 ки.юграм эвэзина    вердийи    9 тон 71 килограм пам- 55 килограм памбыг йыгыр. Лулоачы Яикбэпова йолдашын мангасынын узв- быгын памы.ы иьи    -    ц лэринин ярысы белэ памбыг йыгымында тов адына колхозун тэЬвил «^Р^^ии 1 иштирак этмир. Бунун нэтичэсидир ки, .^он 160 килограм мэЬсулун анчаг 7УУ манга памбыг йыгымы тапшырыгыны ^ялограмы биринчи нев кими гэбул эдил- „ мишдир.    рачэБЛИ Колхозда эмэк интнзамы зэифдир. Кол-    А.    РЭ 9 ^ хоз содри Нзчзф Эмиров йолдашы памбыг' (.Коммунистин. хусусн мухбири). нев кими девлэтэ тэЬвил лэрини учалтмышлар Британия тред-юнионларынын яхынларда гуртармыш бу I лэри вэ онларын Ьэмкарлар иттифагда-кТнТр;;“;;" габуЧр« -Р--ари импсриалистларп ти г- ИУШКИН. Борошилов адына колхозун |    глтнамздл    Мпсрпи 'V- Р-тда Д^^ эдлчлклар он.тар^^ памбыг тарлаларында гы-^*ь1н и1и кедир.    Ьугугларыны вэ бейнэлхалг    мэсэдэсини    судЬ    йолу Колхозун УЗВЛ.1РИ йор кун 30—За тон    в,т„алыи чох бойув айамиййлтз ма- Мисрин Сувейш памбыг йыгырлар. Пнгылмнш мзйсул ^ „лдугуну тлсдиг ад-рла бвлдирмиш- нла йолл этмзк чэЬдинэ ярдым кестэрэ- дорйал гурудулараг ’■'4»PV'=    к!.,    Суве'йш    наслллси    йалл    «"-«РМ"    I’•^'«Р кендэрилир. Пыгым заманы мэЬс^л)н зи j    I    М    р    •    _    ^    ----- зор ИШЛчЦИЛМЭМЛЛИДИР» биллэнмэсино вэ невлэринин гарышдырыл-1    фра„<;днын масына пол верилмир.    |    Сувейш    проблеминин    сулЬ    иолу    илэ Умумлмэк конфе.герасия-1 ни мудафиэ эдир. Яхын вэ   )леминин сулЬ иолу Мэрйом Мустаф,зева, Офруз Абдуллаева, |„р,,ф,,яр »41УКУНУ^---1^    5„.„йир    ва .... , нустамлаклчилив девру йзмишзлив дзфн бил- вдилмишдир. Бутун тараггипэрвзр боша- Эзамзт Паиайалиева йолдашларын “»нга-1    ностарир    ки,    бу    ®P»"'\ Р"“""    ,ыхьгр ларынын узвлари тарлаларда етишдир- Ьакумэтинин тутдугу новге Мисиряэ \ фаал бир сурэтдз т р фд Р  ____пм»п’:хт1а    Uktrun-    I    - Югославия—Индонезия биркэ бэянаты БЕЛГРАД, 18 сентябр (СПТА). Белград адилмасина фаал ва муташавкил еуратда диклэри бол мэЬсулу сур’этлэ йыгыр лар. Колхозчулардан Эскиназ ЗаЬирова, Тенхара Абышова, Шарак,гг Байрамова йолдашлар кундэлик йыгым тапшырыгыны 110—120 фаиз еринэ стирирлэр. Г. ШАЬБАЗОВ. ★ ★ Зэрдаб районунда бу ил бол памбыг мэЬсулу ртишмишдир. Пнди ону сур’этла БЭ ксйфиййэтлэ пыгмаг лалымдыр. Районун колхозлары 7.495 Ьектар са-Ьэдэ памбыг акмишлэр. План узрэ Ьэр Ьектардан 17,2 сентнер памбыг котурул-мэлпдир. Зэрдаблылар баЬарда Ьэр^ Ьек-тардан 20 сентнер мэЬсул кетурмэиэ с«з вермишдйлэр. Памбыг колларынын инди-ки вэзиипэтй зэрдаблылара Ьэр Ьектардан даЬа чох мэЬсул кетурмэПи умид этмэнэ имкан верир. Бу мэЬсулу вахтында вэ иткисиз йыг-маг учун памбыгныган машынлардан сэ-мэрэли истифадэ эдилмэсинин чох бенук эЬэмийпэтй вардыр. Сон ики илдэ Зэрдаб МТС-нин ишчилэри бу саЬэдэ бейук тэч-рубэ газанмышлар. Памбыгныган ма-шын суручулэриндхзн П. МсЬрэлиев, А. Аббасов, М. ВаЬидов, Г. Микайылов, 0. Мэммэдов вэ башгалары субут этмишлэр ки, техникадан бачарыгла истифадэ этмэклэ памбыгы тез вэ йуксэк кеифии-йэтлэ йыгмагда колхозлара бейук ярдым кестэрмэк мумкундур. Онларын иш тэч-рубэси Зэрдаб механизаторлары арасында кениш яйылыр. Пнди памбыгйыган машынлардан истифадэ этмэк вахты чатмышдыр. Зэрдаблылар яхшы билирлэр ки, машынлардан сэмэрэли истифадэ этмэдэн памбыгы вах-тында вэ иткисиз йыгмаг чэтиндир. М1Ь техникасынын памбыг иыгымына ва тэ-мизлэнмэсинэ яхшы Ьазырланмасы учун тэкчэ Зэрдаб вэ Мэликли МТС-лэринин механизаторлары дсйил, раионда Ьамы бейук гайгы кестэрир. Машынла памбыг йыгымына дайр планлар колхозчула-рын YMVMH йыгынчагында тэсдиг эдил-миш, МТС-дэрдэ нэзэрдэн кечирилмишдир иэрбайчан ССР Кэнд Тэсэрруфаты На зирлиййнин муЬэндиси, тэчрубэ.1« мутэ хэссйс Мэммэд Хэлилов_ иолдаш Зэрдаб механйзаторларына кемэйэ кэлмишдир. М. Горки адына колхозун тарласынын кэнарында 10 памбыгйыган машын даян мышдыр. Бура Габил МеЬдиевин бригада БВЙУК ВЗ БВЛЛЭДИЧИ ГУВВЗ Ьэр бир ишдэ олдугу кими, памбыг-йыган машынлардан самврэли истифадэ эдилмэси Ьэрэкатына да кэчд коммунист- сынын саЬэсидир. Гон- мин эдир. Бу мутэрэг- гэзетлэри, даныгаыглар гуртардыгдан сонра имзаланмыш Югославия—Индонезия биркэ бэянатыны дэрч эдирлэр. Бэянатда кестэрилир ки, данышнглар сэмимилик вэ гаршылыглы анлашма шэ-раитиндэ кечмиш, бейнэлхалг проблемлэ-рэ, Ьабелэ Югославия—Индонезия эмэк- шулугдакы    тарла да памбыг гызгын бир су-рэтдэ ЭЛ илэ йыгылыр Зэрдабдан мэктуб п усулун устунлу^йу ^    иоарэтдир    ки, бир-биринэ ондан суручулэр МеЬдиевин бригадасы исэ Ьхзлэ йыгыма баи(ламамышдыр. Бурада памбыг машынла Пыгылачагдыр. Памбыгныган машын-лар бу иш учун тамамилэ Ьазырдыр. Бир нечэ кундэн сонра машынлар тарлада иш-лэмэиэ башлаячагдыр. Машынлары идарэ эдэчэк механизатор-ларла таныш олуруг. П. МеЬрэ.шев памбыг йыгымында машындан истифадэ эдилмхэсинин бейук эЬэминйэти 63 ишилэ субут этмишдир. п. МеЬ-рэлиевин ишлэдиии дэстэ ксчэн ил м. Горки адына колхозун тарлаларында бир бригаданын саЬэсиндэ памбыгы тез вэ яхшы йыгмышдыр. Памбыгын ма-шынла ныгылмасы колхоза тэгрибэн ¿о мин маната баша кэлмишдир. Гон-шу бригаданын саЬэсиндэ исэ памбыг '4^^"    tTn-’ÍIÍ    дашлыгы'    масалаларина    аи1    «лмучпдур эл илэ йыгылмыш вэ колхоз бунун уч\н _76 мин манатдан артыг пуд хэрчла-мишдир. Бу, машынла памбыг йьпымы-нын нэ гэдэр файдалы о.1Дугуну кестэрир. П. МеЬрэлиев вэ онун иолдашлары бу ил ез гаршыларында нэ кими планлар гоймушлар? II. МеЬрэлиев бу барэдэ де-иир: — Машынлардан груп усулу илэ ис-тифада .эдэчэйик. Бу о демэкдир ки, бир тарлада зини заманда 10 эдэд памбыг-йыган машын ишлэйэчэкдир. Машынлар ишэ салынмаздан габаг тарлалар тамам,и-лэ Ьазырланмышдыр. Ьэр ер Ьамарлан-мыш, машынларын денмэси учун тар-лаларын кэнарында мейданчалар дузэл-дйлмишдир. Виз яначаг вэ эЬтият Ьиссо-лэри илэ тэ’мин эдилмишик. Машынларын бош дАЯнмамасы учун памбыгын бун-кердэн бошалдылачагы ери габагчадан муэйиэн этмишик. Машынлар техники иох-ламадан кечирилмишдир. Труп усулу ила ишаамав памбыгын тез йышлпасывыт». Sis пввадад. кемэк эдир, ярышын нэтичэлэрини ке-рур, тэ’мирдэ вэ башга ишлэрдэ М1С-дэн тез ярдым ала билирлэр. ^ Шэхсэн МЭН бу мевсумдэ азы 60 тон памоыг йыг-мага сез вермишэм. Бу вэ'ди артыглама-силэ еринэ етирмэйэ чалышачагам. Характерик чэЬэт бурасыдыр ки, бу ил Зэрдаб механизаторлары Ьектар Ьесаби-лэ дейил, тон Ьесабилэ учот аиарыр.зар. Бир кундэ 3—5 Ьектар саЬэнин иамбы-гыны йыгмаг мумкундур, лакин бункер-дэн бошалдылан памбыг о гэдэр дэ чох олмая билэр. Буна керэ дэ ярышда даЬа чох памбыг йыгмаг м^кэлтки диггэт мэр-кэзинэ гоюлмупцур. Бунунла ^даадар олараг, тэкмиллэшдирилмиш «СХС-^г» маркалы памбыгЙ1»1ган машына бону к умид б.)слэиилир. Бу машындан илк дэфэ истифятдэ эдилэчэкдир. Ьни машынын ху-сусиййэти бундан ибарэтдир ки, бу машын ачылмыш гозалардлкы памбыгы эи-ни заманда ики чэркэдэн йыгыр. Зэрдаб МГС-индэ ени машыны кимэ тапшырмаг мэсэлэси узэрнндэ чох душундулэр. МГС комсомол тэшкилатынын зэманэти илэ бу машын Гасым ИбраЬимова тапшырылды. О, Дагакэнддэ хусуси семинар кечмишдир. Г.’ ИбраЬимов дейир: Мевсум эрзиндэ азы 80 тон памбыг йыгмагы нэзэрдэ тутмушам. «СХС-1,2» машыны мэни узутара этмэз. Мевсум эрзиндэ азы 80 пaмбыгйыJaн колхозчунун эмэйини эвэз эдэ билэчэйэм. Маленков адына, Низами адына, Сталин адына, Ленин адына кодхозларыв[ вэ башга колхозларын тарлаларында памбыг груп усулу илэ йыгыдачагдыр. 3 мин Ьектара гэдэр саЬэнин памбыгыны йыгмаг учун 60-дан артыг памбыгйыган машын Ьазырланмышдыр^ Бу» районда бв- лэр. Машынла йыгыма Ьазырлыг иши нэ хусуси диггэт стирилир. Памбыг-иыган машынлар дэст.)синэ му^эхэссис-лэрдэн коммунист Фикрэт Ьусрйнов, Эй-юб Зейналов йолдашлар вэ башгалары башчылыг эдирлэр. МГС-лэ колхозлар арасында мугавилэ багланмышдыр. Б> мугавилэ узрэ тарлаларын машынла пам- Ьэр ики тэрэф ЭМИН олдугуну билдирир ки, Югославия илэ Индонезия арасында, элэчэ да бутун башга девлэтлар арасында мунасибэтлэр Бандунг конфран-сында йфадэ эдилмиш принсиплэрэ уигун сурэтдэ фэал вэ динч янашы яшамаг сиясэтинэ эсасланмалыдыр. Ьэлл олунмамыш бейнэлхалг проблем- быг ныгняына Ьаанрланмаен учун асм.    к.^ысынн    анчаг    динч    васиталзрлэ ишлзри механиааторлар вз узарларина не- I Ларин панысыны И1П.1т»ГИ    .—г-    .    ,    атиас    1ЯЗММ1ЫР. турму.11л.,р.    д,„    „роблени    ила    алагадар ярпагынн твкмав учун МТС »»V ”ияра | чилэр дэсгэси илэ мугавилэ баглаиыр. олараг Ьэр ики тэрэф бу проблем, зор ишлэтмэк Ьэдэлэри олма Памбыгын машынла ныгылмасынын I    Мисрин    суверенлиии дузкун тэшкил эдилмэси вэ тэмизлэнмэси ^ ЛЭЯ1ХУГИНЭ Ьормэт этмяк принсипи Ьэр сентнер памбыгын мая дэйэрини аша-1    в^мичилик    азадлыгы принсипи гы салмаг учун чох муЬум эЬтият мэн-    алмагла    Ьэлл эдилмэлидир. бэидир. Окэр машын олмасаиды, Зэрдао j^^p    Ьэмчинин    бслэ    Ьесаб районунун колхозлары памбыг йыгымы I ^^^р gy проблем токчэ Сувейш кана-учун кэнардан хейли ишчи пввэси дэ'вэт I    истифадэ    эдэн    елкэлэр    групунун этмэли идилэр. Бу исэ колхозлара чох оа-1 ^цр^-зр^ли тэдбирлэри илэ Ьэлл эдилэ за баша кэлэрди, памбыгын мая дэиэри    ^дд^^р    к>харыда квстэрилэн прин хсйли баЬалашарды.    I    сипдэрлэ разылашан бутун девлэтлэри м\ Мэ’лумдур ки, бу ил памбыгын тэдарук | вафжг разылашдырылмыш гэрар гэбул гиймэти • хейли артырылмышдыр. Илк he-1 сабламалара керэ Маленков ”ына колхоз |    ЯпОНИЯ    —    СоВвТ    ДаНЫШЫГЛЗрЫНа    ДЭИр кемэк этмэйэ чагырырлар. БМТ-нин универсаллыгы принсиплери-тамамилэ Ьэята кечирмэк мэгсэдидэ ¿¡р ики тэрэф белэ бир чэЬэтэ тамамилэ шэрик олдугуну билдирир БМТ-нин узву олмаян, лакин БМТ Низам-намэсинин шэртлэринс эмэл эдэн елкэлэр дэрЬал бу тэшкилата гэбул эдилмэлидир. Биринчи невбэдэ, Чин Халг Республикасы-нын БМТ-дэ тэмсил олунмаг кими гануни lyryry Ьэята кечирилмэлидир. Ьэр ики тэрэф белэ бир нэтичэйэ кэлмишдир ки, силаЬларын азалдылмасы, Ьабелэ атом В0 истилик-нувэ силаЬларыган гадаган эдилмэси мэсэлэлэрннэ нэлхалг сазиш.тэр багламаг учун, биринч ГвХ, Бнрлашмнш Миллэтлар Ташвнла-ты васитэсилэ сэ*й кестэрмэк лазымдыр. Бэянатда Ьэр ики елкэ арасында техники, игтисади вэ мэдэни эмэкдашлыгын кенишлэндирилмэси нэзэрдэ тутулур. Бэянатда кестэрилир ки, ЮФХР прези-денти Иосип Броз Тито Пндонезияя кетмэк Ьаггында Индонезия Республикасынын президенти Сукарнонун дэ’вэтини гэбул этмишдир. Бирк0 бэянаты ЮФХР-нин хардчи шп-лэр узрэ девлэт катиби Коча Попович вэ Индонезия Республикасынын харичи иш-лэр назири Руслан Эбдулгэни имзаламыш-лар. бу ид памбыгдан 4 милион манатдан артыг К.ЗЛИР квтурэчэкдир. Бу исэ кечэн ил-1    yg    сентябр    (СИТА).    Токио    ра- киндэн бир дофэ ярым чохдур. Экэр К0.1-    вердийи    хэбэрэ керэ, букун Япо- хоз кэнардан ишчи гуввоси чэло этсэ» -1    Назирлэр    каби»эси, Япония Со- ди, бунун учун хейли пул^ вермэди ола-1 данышыгларыны баша чатдырмаг чагды. Тарлаларда он памбыгйыган машындан истифадэ эдилмаклэ колхоз Ьэр сентнер памбыг учун вэсаит сэрф эдид-мэсини хейли азалтмага. мэЬсулу тез вэ иткисиз иыгмага иаил олачагдыр. Районун бутун колхозларында памбыгйыган машынлардан яхшы истифадэ эднл-мэдидир. Бу муЬум вэзифэннн еринэ ети-рилмэсж памбыг йыгымыны мувэффэгий-йэтлэ баша чатдырмаг учун башлыча ва-ситэлэрдэн бнриднр. Н. ПАНИЕВ. мэгсэдидэ бага назир Хатояманын Совет Иттифагына эдэчэйи сэфэрлэ элагэдар олараг Совет Ьвкумэти илэ мэсдэЬэтлэш- мэк учун Сунитси Матсумотону Москвая квндэрмэйи гэрара алмышдыр. Лондонда Япония—Совет данышыгла-рында Япониянын сэлаЬиййэтли нумайэн-дэси кими иштирак этмиш олан Матсу-мото сентябрын 20-дэ Совет Иттифагына йола душэчэкдир. Тунис интямаиййати фраисыз гошунларынын Тунисдаи чыхарылмасыны талэб эдир «Нео-дэстур» партиясыньга ПАРИС, 18 сентябр (СИТА). «Комба» гэзетинин вердийи хэбэрэ керэ, Тунис Ьв-кумэтиннн, харичи игалэр назирлийинин вэ мэ’лумат мэсэдэдэринэ бахан девлэт ка-тшбннин алдыгаары чохду мэктуб вэ те-леграмларда Тунискн нуФузлу паотмсы ерли ичтимаи олан тэшкил ат лары, Ьабелэ башга тэшкилатлар франсыз гошунларынын Тунис эразжснндэн дэрЬал чыхарылмасыны тэдэб эдирлэр. ;
RealCheck