Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 20, 1956

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 20, 1956, Baku, Azerbaijan ЕУтгешпстэртнтропттрь!, бирлзчш ngig-йу илдзн чшырБУКГНКГАзэрбайчан КП МК вэБК органы № 219 (10252) I Чумэ ахшамы, 20 сентябр 1956-чы ил 1 ГИЙНЗТИ 20 Г9ПИК Сов.ПКП Саратов вилайэт комитэсинэ вэ Саратов вияа-йэт ичраиййэ комитэсинэ (1-чи сэЬ.). Кингсбери Смитан суалларына ССР Иттифагы Назирлэр Советинин Сэдри Н. А. Булганинин чаваблары (1-ча cah.).    .    . УПЬИМШ рэясэт Ьей’этиндэ— Ушагларын тэрбийэ эдилмэси ишиндэ мэктэблэрэ Ьэмкарлар жттафагларынын ярдымы (1-чи сэЬ.). Коммунизм угрунда нард мубарнзлэр (2-чн cah.). Чин Коммунист партиясынын VIII гурултайында (2-чн сэЬ.).Н В 2ИГ Р 9 Д Э Ьэр бир колхозда памбыг йыгымыны нумунавн тэш-кил этмэли (З-чу cab.). Сувейш мэсэлэси барэсиндэ Умумиттифаг Ьэмкарлар иттифаглары Мэркэзи Шурасынын бэянаты (З-чу сэЬ.). Мисир ез гануни Ьугугуну мудафиэ эдир (4-чу сэЬ.). Сувейш каналы мэсэлэси барэсиндэ Мисир Ьекумэти-нин нотасына ЧХР Ьекумэтинин чавабы (4-чу сэЬ.). Еечмиш эсэсчилэрин Гэрби Алмания ордусуна дахил эдилмэсинэ гаршы (4-чу сэЬ.). 9рэб елкэлэри чэмиййэти сияси комитэсинин невбэдэн кэнар сессиясынын ачылышы (4-чу сэЬ.). СОВЕТЛЭРИН ДАИМИ КОМИССИЯЛАРЫ Ерли Советлэрин гаршысында чох му-Еум вэзифэлэр ДУРУР- Онлар кэнд тэсэр-руфаты, ерли сэнае, мэнзил иншааты, ком-мунал тэсэрруфаты, маариф, сэЬиййэ, ти-чарэт вэ ичтимаи иашэ саЬэсиндэ керу-лэн ишлэрэ Ьэр кун рэЬбэрлик вэ нэзарэт этмэлидирлэр. Девлэт ганунларынын ке-шийиндэ дурмаг, ичтимаи биркэяшайыш гайдаларыны кезлэмэк онлара тапшырыл-мышдыр. Советлэрин кучу, онларын зэЬмэткеш-лэрлэ сых элагэ сахламасындадыр. Бу элагэ васитэлэриндэн бири дэ Советлэрин даими комиссияларыдыр. Советлэрин кут-лэви-тэшкилат вэ мэдэни-гуручулуг ишлэ-рини чанландырмаг вэ кенишлэндирмэкдэ бу комиссиялар чох муЬум рол ойнайыр-лар. Ьэр бир зэЬмэткеш депутатлары Совете ерли шэраити нэзэрэ алараг езунун мува-фиг даими комиссияларыны ярадыр. Даими комиссиялар Советлэрин кутлэви тэш-килатыдыр. Республикамызда ерли Советлэрин янында 5.248 даими комиссия ишлэйир. Бу комиссияларда 20 минэ гэдэр депутат, 15 минэ гэдэр совет фэалы иштирак эдир. Даими комиссияларын вэзифэси зэЬмэт-кешлэри Советлэрин этрафында сых бир-лэшдирмэкдэн, онларын ишлэринэ конкрет ярдым кестэрмэкдэн ибарэтдир. Даими комиссиялар девлэт вэ эмэк интизамынын Ьэр васитэ илэ меЬкэмлэнмэсинэ, совет де-мократиясынын кенишлэнмэсинэ, вэтэн-дашларын совет Конститусиясында кестэ-рилмиш бутун Ьугугларынын мудафиэ эдилмэсинэ, ичтимаи гайда-ганунлара чидди эмэл олунмасына кемэк эдирлэр. Даими комиссиялар мэркэзи вэ ерли ор-ганларын гэрар вэ кгстэришлэринин ери-нэ етирилмэсини йохламагда, Советлэрин сессияларынын вэ ичраиййэ комитэлэри ичласларынын чагырылмасында вэ кечи-рилмэсиндэ фэал сурэтдэ иштирак эдирлэр. Бу комиссиялар Советлэрин тапшы-рыпл илэ ичраиййэ органларынын, онлара табе олан идарэ вэ муэссисэлэрин фэа-лиййэтини йохлайыр, ез тэклиф вэ мула-Ьизэлэрини мувафиг Советин музакирэси-нэ верирлэр. Республикамызда ерли Советлэрин даими комиссияларынын мусбэт ишиндэн бир чох мисаллар кэтирмэк олар. Бакы шэЬэр Советинин тичарэт вэ ичтимаи иагаэ даими комиссиясы, мэнзил тэсэрруфаты вэ кэнд тэсэрруфаты даими комиссиялары шэЬэр Совети ичраиййэ комитэсинэ яхын-дан кемэк эдирлэр. ШэЬэр Советинин бу яхынларда кечирилэн алтынчы сессия-сында музакирэ эдилмиш мэсэлэнин Ьа-зырланмасында мэнзил тэсэрруфаты даими комиссиясы фэал иштирак этмишдир. Ео-миссиянын узвлэри сессиядан эввэл ай-ры-айры тикинти идарэлэри вэ об’ектлэ-ринэ, эвлэрэ кедэрэк тикинти вэ эсаслы тэ'мир игалэринин вэзиййэтилэ таныш олмуш, бу саЬэдэ олан негсанлары ашка-ра чыхармышлар. Бакы шэЬэр Совети мэнзил тэсэрруфаты даими комиссиянын узв-лэриндэн депутат Р. Агаев вэ К. Тыкачен-ко шэЬэр Советинин сессиясында чыхыга эдэрэк Бакы Совети ичраиййэ комитэсинин мэнзил вэ тикинти тэшкилатларынын ишиндэки негсанлары кестэрмишлэр. ШэЬэр Советинин кэнд тэсэрруфаты даими комиссиясы Абшерон колхозларына яхын-дан кемэк эдир. Бу комиссиянын тэшэб-бусу илэ Бакы шэЬэр Совети ичраиййэ комитэси Эзизбойов МТС-дэ тракторлардан нечэ истифадэ олунмасы барэсиндэ мэсэлэ музакирэ эдэрэк кениш гэрар гэбул этмишдир. Чапаридзе район Советинин будчэ займи комиссиясы районун бир сыра идарэ вэ муэссисэлэриндэ ерли будчэнин еринэ етирилмэсини, смета-штат интизамынын вэзиййэтини йохлаяраг айры-айры идарз-лэрин ишиндэки негсанлары ашкара чы-хармыш вэ бу негсанларын арадан гал-дырылмасына кемэк этмишдир. Варташен районунун Хачмаз кэнд Совети сэдри М. Газыев йолдаш редаксиямыза кендэрдийи мэктубда языр: кэнд Советинин даими комиссиялары ишимизэ яхын-дан кемэк эдирлэр. Кэнд тэсэрруфаты даими комиссиясы хусусилэ яхшы ишлэйир. Бу комиссия (сэдр депутат И. Элиев-дир) советлинин эразисиндэ ерлэшен кол-хозларда сосялизм ярышы шэртлэринин еринэ етирилмэсини мунтэзэм сурэтдэ йохлайыр вэ бу ярышын даЬа яхшы нэтичэ вермэсинэ чалышыр. Сон вахтларда бу кэнддэ радио говшагы ярадылмыш, бир чох эвлэрэ электрик ишыгы чэкилмиш, 500 ери олан клуб, колхоз идарэси учун 9 отагдан ибарэт бина, бир чох яшайыш эви, тахыл амбары, чайхана вэ сайр ти-килмишдир. Бу тикинти ишлэринин вах-тында баша чатдырылмасында абадлыг даими комиссиясынын да муЬум ролу ол мушдур. Даими комиссияларын ишинэ истигамэт вермэк вэ онлара кемэк этмэк Советлэрин ичраиййэ комитэлэринин муЬум вэзифэси-дир. Район Совети ичраиййэ комитэлэринин сэдрлэри, катиблэри вэ узвлэри даими комиссияларын ишилэ яхындан мараг-ланмалм, бу комиссияларын сэлаЬиййэти-нэ дахил олан вэзифэлэрин еринэ етирил-мэеиндэ онлара кемэк этмэлидирлэр. Лакин тээссуфлэ гейд этмэк лазымдыр ки, бир чох ерлэрдэ бу мэсэлэйэ фикир ве рилмир. Чапаридзе район ичраиййэ коми-тэсини буна мисал кестэрмэк олар. Район Советинин будчэ даими комиссиясынын сэдри Э. Агарзаев йолдаш Ьаглы олараг шикайэтлэнир ки, район ичраиййэ коми тэсинин сэдри Гэдиров, катиби Ширин-бэйова йолдашлар даими комиссияларын ишилэ марагланмыр, онларын ишинэ истигамэт вермирлэр. Кировабад шэЬэр Советиндэ, Ьабелэ Кировабадын Сталин вэ Низами район Советлэриндэ дэ вэзиййэт бунун эйнидир. Даими комиссияларын яхшы ишлэмэси комиссия сэдрлэринин вэ узвлэринин тэ-шэббускар вэ бачарыглы олмаларындан асылыдыр. Гейд этмэк лазымдыр $и, бир чох шэЬэр, район вэ кэнд Советлэри даими комиссияларынын сэдрлэри ез вэзифэ-лэринэ союг янашырлар. Тавус район Со ветинин сессиясы Ашагы Айыблы кэнд Советинин кутлэви-тэшкилат ишинин вэ зиййэти Ьаггында мэсэлэ музакирэ эдэр кэн депутатлар даими комиссияларын пис ишлэдиклэрини кестэрмишлэр. Район Советинин ичраиййэ комитэси узун муддэт бунун эсл сэбоблэри илэ марагланмамыш, комиссияларын сэдрлэринин ишинэ нэзарэт етирмэмишдир. Бакы шэЬэр Советинин будчэ даими комиссиясынын сэдри Ь. Гулиев, комму-нал тэсэрруфаты даими комиссиясынын сэдри М. Мустафаев йолдашлар ез вэзи-фэлэринин еЬдэлэриндэн кэлэ билмирлэр. Бакы шэЬэр Совети бу комиссияларын ишини чанландырмаг учун лазыми тэд бир кермур. Партиямызын XX гурултайы ерли Со ветлэрин фэалиййэтини яхшылашдырма-гын вачиб олдугуну хусусилэ гейд эдэрэк кестэрмишдир ки, коммунизм гуручу-лугунун бейук вэзифэлэри зэЬмэткегалэрин ярадычы фоаллыгынын вэ тэшэббусунун даЬа да артырылмасыны, девлэти идарэ этмэкдэ вэ девлэтин бутун тошкилат-тэ сэрруфат фэалиййэтиндэ кутлолэрин даЬа кениш иштирак этмэсини тэлэб эдир. Советлэрин даими комиссияларынын ишинэ Ьэр кун конкрет кемэк этмэк, он ларын фэалиййэтини артырмаг бу вэзифэ лэрин еринэ етирилмэсиндэ муЬум рол ойнайыр. Кингсбери Смитин суалларына ССР Иттифагы Назирлэр Советинин Сэдри Н. А. БУЛГАНИНИН чаваблары Американын «Интернейшнл Нюс Сервис» телеграф «ен'тлийинвн президент мра-яини вз баш иудири Кингсбери Скят ССР Иттифагы Назирлзр Свветвнян Сздри Н. А. Булганнвян адына телеграя дендэрэрэв, Сувейш каналы проблечн илэ а lap олан бир сыра суаллара онув чаваб вермэсини хаЬиш этнишдяр. Ашагыда Кингсбери Смятия суалларына Н. А. Булганинин чаваблары Д.рч °ЛУИСРуал: Орта Шэргдэ иуЬарибэ тэЬлукэсинин таршысыны алмаг учунг девлэт башчылары саввййасннда Мисир, Ьиндистан, Франса, Бейук Бритавил ва Вирлаш-миш Штатларын Ьекумэтлэри илэ керугадэ дэрЬал иштирак эгмэиэ ССРИ Ь > Ьа'!Ы1ЧаЬвабГсовет Ьокумзти СувеГш мэсэлэсини данышыг иолу илэ м*л*™ "* сурэтдэ Ьэлл этмэйэ тэрэфдар олдугуну артыг билдирмишдт Ьэмин М9СЗЛ у 4YD Ьэлл эдилмэсинэ кемэк этмэк мэгсэдилэ Совет Ьекумэти Мисир, Ьиндист , Франса/ Бейук Британия, АБШ вэ ССРИ Ьекумэтлэри башчыларынын мушавирэ-синдэ иштирак -втмэйэ Ьазырдыр.    Pftn Суал: Сизин зэннинизчэ, адлары чэкилэн девлэтлэрин рэЬбэрлэринин кон нюансы Сгвейш мэсэлэсини динч йол илэ элэ бир шэкилдэ Ьэлл эдэ билэрни ки мэсэлэнин бу чур Ьэлл олунмасы, бир тэрэфдэн, Ыисрин суверенлийшин горуюб саыасыя, дикэр тэрэфдэн исэ, бутун дуня кэмилэринпн кавалдан сэрбэст узуо веч- мэсини тэ’мин этсин? Чаваб: ШубЬэсиз, Сувейш мэсэлэси динч йол илз бу чур Ьэлл эдилэ билэр. Мэ’лум олдугу кими, Мисир Ьекумэти дикэр элагэдар дэвлэтлэрлэ бирликдэ 1888-чи ил Константинопол муаЬидэсинэ енидэн бахмага вэ каналда кэмичилик азадлыгы барэсиндэ сазиш бапамага Ьазыр олдугуну артыг билдирмишдир. Мисрин бу тэк-лифи Сувейш мэсэлэсини динч йол илэ низама салмаг учун йол ачыр. взлуиундэ айдывдыр ки, каналда кэмичилик азадлыгы Ьаггында мувафиг сазиш, эн нэЬаиэт, бу мэсэлэни элагэдар елкэлэрин иштиракилэ кениш бейнэлхалг конфрансда м\за- кярэ этмэк нэтичэсиядэ элдэ эдилмэлндир. Cyan: Экэр кестэрилэн девлэтлэрин рэЬбэрлэрп Сувейш узнали проблемпни низама салмага дайр сазишэ кэлэ билсэйдилэр, ССРН Ьекумэти бу сазипш Бирлдш-миш Миллэтлэр Тэшкилатынын тэсдигина вермэиэ Ьазыр олардымы. Чаваб: Совет Ьекумэти бу сазигаин БМТ-йэ верилмэсинэ э’тираз этмэзди. Cyan: ССРИ Ьекумэти белэ бир керушдэ нэ заман иштирак этмэйэ Ьазыр оларды вэ Сизин Фикринизча, бу керушу Ьарада кечирмэк мунаспб оларды. Чаваб' 9кэр адлары чэкилэн башга иштиракчыларын Ьамысы белэ бир керу-шэ разы олдугларыны билдирсэлэр, ССРИ Ьекурти бу керушун иштирзкчылары учун мунасиб олан Ьэр Ьансы бир вахтда вэ Ьэр Ьансы бир м\насиб ердэ Ьэмин кетн’шдэ иштирак этмэйэ Ьазырдыр.    , Бела бир ер, нзсэлзн, Ченеврз ола билэрди, злбэтгэ бу шэртлэ ки, Ченеврз he- кумэти буна разы олсун. УИЬИМШ РЭЯСЭТ ЬЕЙ’ЭТИНДЭ Ушагларын тэрбийэ эдилмэси ишиндэ мэктэблэпэ Ьэмкарлар иттифагларынын ярдымы Габагчыл нефтчилэрин мушавирэси бу мувэффэгиййэтлэри нечэ элдэ этмэси УИЬИМШ Рэясэт Ьен’этинин ичласын-да «Ени 1956—1957-чи дэрс илиндэ ушагларын тэрбийэ эдилмэси ишиндэ мэктэблэрэ Ьэмкарлар иттифаглары тэшкилатларынын ярдым кеетэрмэси вэзифэлэри Ьаггында» мэсэлэ музакирэ эдилмишдир. Гэбул эдилмиш гэрарда гейд эдилдийи кими, Ьэмкарлар иттифагларынын бир чох тэшкилатлары ушагларын тэрбийэ эдилмэси ишиндэ мэктэблэрэ фэал ярдым кестэ-рир, бу ишэ бир чох фэаллары чэлб эдирлэр.’ Ьэмкарлар иттифагларынын клубла-ры вэ мэдэниййэт эвлэри янында кэнч техниклэр учун 2.000-дэн артыг ушаг бел-мэси вэ дэрнэйи ярадылмыш, 187 идман мэктэби вэ 1.000-дэн артыг ушаг кигао-ханасы тэшкил эдилмишдир. 5шаглар учун мунтэзэм сурэтдэ сэЬэрчиклэр, кино сеаис-лары, истеЬсалат габагчыллары илэ ке-рушлэр тэшкил эдилир. 500 миндэн артыг мэктэбли рэссамлыг дэрнэклэриндэ, техники дэрнэклэрдэ вэ кэнч тэбиэтчилэр дэр-нэклэриндэ мэшгэлэ кечир. Пионер душэр-кэлэринин сайы илдэн-илэ артыр. Энни заманда мэктэблэрэ ярдым кестэрмэк саЬэсиндэ Ьэмкарлар иттифаглары тэшкилатларынын иши умумиййэтлэ ярыт-маз Ьесаб олунмушдур. Бу тэшкилатларын бэ’зилэри ушагларын нэзарэтсиз галмасы фактларына кез юмур, мэктэблэрин тэлэб-лэринэ, шакирдлэрин бош вахтларыны мэ-дэни сурэтдэ кечирмэк ишинин тэшкили-нэ лагейд янашыр, ата-аналары олмаян ениетмэлэрэ мэишэт шэраити яратмаг ити-нэ аз фикир верирлэр. Ушагларын тэрбийэ эдилмэси мэсэлэлэри умуми ичласларда чох надир Ьалларда музакирэ эдилир. УИЬПМШ Рэясэт Ьей’эти Ьэмкарлар иттифагларынын шураларына^ тапшыр-мышдыр ки, халг маариф ше оэлэри илэ бирликдэ яхын заманларда Ьэр бир мэк тэби Ьамилэрлэ тэ’мин этмэк учун шэраит яратсынлар. Ьэмкарлар иттифагларынын фабрика-завод комитэлэринэ вэ ерли ко митэлэринэ тэклиф эдилмишдир ки, ата-аналары олмаян ушаглара вэ ениетмэлэрэ даЬа чох гайгы кестэрсинлэр, бу ушагларын ушаг эвлэринэ. интернат-мэктэблэрэ, эЬтият эмэк гуввэлори системиндэки мэктэблэрэ, Ьабелэ муэссисэлэрдэ ишэ дузэл-дилмэсинэ ярдым кестэрсинлэр. УИЬИМШ Рэясэт Ьсй’эти ата-аналары ишдэ олан заман нэзарэтсиз галан 1    4- чу синифлэрин шакирдлэри учун мэктэбли-лэр отагы тэшкил этмиш Дзержински адына «Трйохгорная мануфактура» комбина-тынын вэ Омск тикинти трестинин (нефт сэнаеи фэЬлэлэринин Ьэмкарлар иттифагы) Ьэмкарлар иттифаглары тэшкилатларынын вэ тэсэрруфат рэЬбэрлэринин ташэб бусуну бэйэнмишдир. Ьэмкарлар иттифагларынын комитэлэрн-нэ тэклиф эдилмишдир ки. муэссисэлэрин рэЬбэрлэри илэ бирликдэ бу плин сентябр —октябр аиларында клублар, мэдэнинйэт эвлэри вэ сарай лары янында, Ьабелэ фэЬлэ гэсэбэлэриндэ вэ умуми ятагханалар янында мэктэблилэр отаглары ачсынлар вэ бу отаглара кэлэнлэр учун исти смэк тэшкил этсинлэр. • Ьэмкарлар иттифаглары тэшкилатлары клубларын, мэдэниййэт эвлэринин вэ са-райларынын идарэ Ьей’этлэри ушагларла апарылан мэктэбдэнкэнар ишлэри яхшы-лашдырмалы, онлар учун сэЬэрчиклэр вэ кечэлэр, габагчыл истеЬсалатчыларла ке-рушлэр дузэлтмэли, даЬа чох рэссамлыг дэрнэклэри, техники дэрнэклэр, истеЬсалат дэрнэклэри вэ сайр дэрнэклэр яратмалы-дырлар ки, бутун бу тэдбирлэр кэнч нэс-лин коммунизм руЬунда тэрбийэ эдилмэси вэзифэлэринин Ьэллинэ ярдым кестэрмэли дир. (СИТА). Бу кунлэрдэ Нсфтчаланефт нефт мэ’-дэнлэри идарэси ишчилэринин мушавирэси олмушдур. Мушавирэдэ зсэ’дэнлэрин нефтчыхарма усталары, операторлар, оператор кемэкчи-лэри, тэ’мир ишчилэри вэ башгалары иштирак этмишлэр. Биринчи мэ’дэндэ учунчу саЬэнин нефтчыхарма устасы Мазан Ьэмзэтов йолдаш ез ига тэчрубэси Ьаггында мэ’-рузэ этмишдир. О, кестэрмишдир ки, са-Ьэнии коллективи 1956-чы илин 8 ай-лыг нефтчыхарма планыны 103 фаиз еринэ етирмишдир. Пндийэдэк сосялист еЬдэчидийи Ьесабына 445 тон эвэзинэ 599 тон нефт чыхарылмышдыр. Сонра М. Ьэмзэтов йолдаш саЬэ коллективинин Ьаггында этрафлы мэ’лумат вермишдир. Мушавирэдэ саЬэнин баш оператору Балаяр Бахышов, ералты тэ’мир устасы Бейукага МеЬдиев, 2-чи мэ’дэнин биринчи саЬэсинин нефтчыхарма устасы Ьачы ЭЬмэдов, 1-чи мэ’дэнин нефтчыхарма устасы Адыкезэл Манафов йолдашлар вэ башгалары да чыхыш эдэрэк ез иш тэчрубэдэриндэн данышмышлар. Мудпавирэ иштиракчылары нефт мэ’-дэнлэри идарэсинин бутун нефтчилэринэ мурачиэт гэбул этмишдир. Мушавирэнин ахырында Мазан Ьэмзэ* тов йолдашын бригадасына идарэнин ке-чичи Гырмызы байрагы, 10.000 манат пул мукафаты вэ «Бакы» маркалы радио гэбулэдичи верилмишдир. Бол ем тэдарук эдилмишдир АТСТАФА (хусуси мухбирммизявн). Молотов адына колхозда мал-гаранын нн-кишаф этдирилмэси планлары артыглама сила еринэ етирилмиш, Ьэр емлэнэн инэк-дэн 700 литр эвэзинэ 955 литр суд са-гылмьгш вэ Ьэр гоюндан 3,2 килограм юн гырхылмыгадыр. Тэчрубэли сагычылардан Айнаханым Аббасова, Кезэл Сарыева йолдашлар вэ башгалары оЬдэлэриндэ олан^ инэклэрин Ьэр бириндэн индийэдэк 1.500—1.700 литр суд сагмышлар. Колхоз девлэтэ Ьейвандарлыг мэЬсул-лары тэЬвизи планларыны вахтындан эввэл нртыгламасилэ едэмишджр. Довлэта 27 тон суд, 14 тон эт, 6 тон юн тдЬ-вил верилмишдир. Колхоз девлэтэ план-дан элавэ 60 тон суд сатмьгшдыр. Арте-лин узвлэри бу мувэффэгиМэтлэрэ Ьэр шейдэн эввэл мал-гара учун меЬкэм ем базасы яратмаг сайэсиидэ наил олмушлар. Колхозда индийэдэк 1.100 тон от, 650 тон саман вэ 1.450 тон силос тэдарук эдилмишдир. Сталин адына, Сабир адына, Булганин адына, Шаумян адына колхозларда да мал-гара учун бол ем тэдарук эдилмишдир. Азэрбайчан ССР колхоз вэ совхозларында памбыг тэдарукунун кедиши Ьаггында СЕНТЯБРЫН 18-нэ ОЛАН МЭ’ЛУМАТ Саратов вилайэтинин колхоз вэ совхозлары ез еЬдэчиликлэрини еринэ етирмиш вэ девлэтэ 100 милйон пуд тахыл тэйвил вермишлэр Районлар о. г о. «U O’ = к : S ы i S Ч Районлагр i *=í a = a <у 9- х тшт «5)3 м X i s = н Я V 3 Css * 5 £ « £ « 5 С х Я X « Сов.ИКП Саратов вилайэт комитэсинэ вэ Саратов вилайэт ичраиййэ комитэсинэ Сов.ИКП Мэркэзи Комитэси вэ ССРП Назирлэр Сювети разылыг Ьиссилэ гейд . эдирлэр ки, Саратов вилайэтинин колхоз вэ совхозлары дэнли биткилэр^ экини са-Ьэсини кенишлэндирмэкдэ бейук ишлэр кермуш, тарла ишлэринин кейфийнэтини йуксэлтмиш, мэЬсул йыгымыны мутэшэккил кечирмиш, тахылын ^муми мэЬ- / сулуну хейли артырмыш вэ девлэтэ 100 милйон пуд тахыл тэЬвил вермэк Ьаггында гэбул этдиклэри еЬдэчиликлэри шэрэфлэ еринэ етирмишлэр. Сов.ИКП Мэркэзи Комитэси вэ ССРИ Назирлэр Совети тахыл истеЬсал этмэк ишиндэ газанылмыш мувэффэгиййэтлэрлэ элагэдар олараг Саратов вилайэтинин колхозчуларыны, МТС вэ совхоз фэЬлэлэрини, кэнд тэсэрруфаты мутэхэссислэри-ни партия вэ совет ишчилэрини вэ бутун зэЬмэткешлэрини тэбрик эдир вэ эмин олдугларыны билдирирлэр ки, онлар Сов.ИКП XX гурултаиынын гэрарларыны Ьэята кечирмэк учун кэлэчэкдэ даЬа бейук сэ’й вэ тэ’кидлэ чалышачаг, эЬали учун эрзаг вэ йункул сэнае учун хаммал боллугу яратмаг угрунда умумхалг муоаризэ-синэ лайигинчэ кемэк эдэчэклэр. Сов.ИКП МЭРКЭЗИ    НдЯ.Сырлд^ИГФПВГРТИ КОМИТЭСИ    НАЗИРЛЭР СОВЕТИ Н. С. Хрушшов йолдашын Белграда кэлмэси БЕЛГРАД 19 сентябр (СИТА). Совет Иттифагы Коммунист партиясы МК-сы-нын биринин катнби, ССРИ Али Совети Раясот Ьей'этинин узву Н. букун ерли вахтла саат 11-да гейри-расми коруш учун Москвадан Белграда кал —19йяра мейданында Н. С..Хрушшов йолдашы ЮФХР президенти Иосип Гши Тито ИттиФаг ичранййа вечеси садринин луавиии Эдвард Кардел, харичи иш-п Г ™Г’д вт катиб^ Коча Попович, Ьабела ССРИ-нин Югославиидакы сафирп Н II Фивюбин ва Совет сафирлийинии мас'ул амакдашзары гаршыламышлар Тзйя'рэ мейданында ССРИ-ва. Югославияныя. девлэт дбайраглары асылмыш,^ фэхрп гараул. дузулмушду. Саратов вилайэтинин колхозчулары, совхоз вэ МТС фэЬлэлэри, кэнд тэсэрруфаты мутэхэссислэри Сов.ИКП XX гурултайы-нын тарихи гэрарларындан руЬланараг, партия илэ Ьокумэтин олдугча оей\к вэ кундэлик ярдымы сайэсиндэ тахыл истсЬ-салыны артырмаг ишиндэ бейук мувэффэ-гиййэтлэрэ наил олмушлар. Вилайэтин колхоз вэ совхозлары экин саЬэлэрини кенишлэндирмиш вэ бу ил дэнли биткилэр экини саЬэеини 3,3 мил-нон Ьектара чатдырмышлар. Вилаиэтин бир чох колхоз вэ совхозлары бейук са-Ьэлэрдэ Ьэр Ьектарда 14—15 сентнер тахыл мэЬсулу етишдирмишлэр. Саратов вилайэтинин кэнд тэсэрруфаты зэЬмэткешлэри елкэнин тахылла тэ мин эдилмэсинэ лайигинчэ кемэк этмэйэ чалы-шараг, девлэтэ тахыл тэЬвили вэ саты-шына дайр ез еЬдэчиликлэрини вахтындан эввэл, сентябрын 16-да еринэ етирмишлэр. Девлэтэ 100 милйон пуд тахыл тэЬвил верилмишдир ки, бу да 1955-чи илдэ тэдарук эдилмиш тахылдан 44 милйон пуд чохдур. 62 милйон пуддан артыг бугда тэЬвил верилмишдир. Девлэтэ тахыл тэЬвили вэ сатышы давам эдир. Бу ил вилайэтин колхоз вэ совхозлары 500 мин Ьектардан артыг гаргыдалы эк-миш вэ бу дэйэрли биткидэн яхшы мэЬсул етишдирмишлэр. Евлах Чэбрайыл * Бэрдэ Ì" Гасым Исмайылов Гарякии Имишли AFcy Курдэмир ЯОганов Нахчыван Зэрдаб Мир Башир Нефтчала Пушкин Саатлы Халдан Сафэрэлиев Сабирабад Шамхор Салян    .    í, Эли Байрамлы Агдам    "    П Щ > 18.18 17,75 16,80 16.77 16,52 16.36 16.13 14,50 14,45 13,00 12,91 12,79 11,28 11,20 11.14 10.77 10.36 9,64 9,43 9.04 9,02 8,79 2,01 2,11 1,96 1,65 2,03 1,50 2,00 1.18 1,94 0,97 1,48 1,38 1,40 2,10 1,76 1,24 1.61 1,27 1,55 0,95 1,18 0,98 Норашея ‘ Мардакерт Агчабзди Кейчай Агдаш Учар Астраханбазар Агстафа Газах Зэнкилан Тавус Губадлы 7,69 7,37 7,21 6,61 6,04 6,02 6,0 3,11 2,14 2,09 1,85 1,48 1,09 1,41 1.24 1.24 1,03 1,07 1,52 0,95 0,56 0,5 1,40 Колхозлар Y*Pa .!?,S3 СОВХОЗЛАР немрэли совхоз    9,23 нвмрэли совхоз    7,22 немрэли совхоз    5,24 немрэли совхоз    3,62 1,40 1,37 1,03 0,92 0,64 Совхозлар у3Рэ    6,03 Республика у3Р*    10,69 0,93 1,38 - ••• 4 А шйР •    * Ì х * : '    ' •    • ' '    •    ••    ш    .. :.. :• ;..,    »    :    V ...    • у /'i    '    ■•••.< .    •    •    •    А    '    ■ _____ ■    •: ШшА 'щщШ - V / Ì . .• •» > V. I :    -'¿V;    ч-"-    ■    vi .•    W    -    .    ■.    .    . V.    ;    .    ) 7 ! '■ *’Tv9777 ' > .    -таигмвги ■ тякннтиси VV4VH ^Ьазыолыг* ишлэринэ башланмышдыр. Шэкилдэ: Ватга U Саратов вилайэт • Балаково . шаЬари яхывлыгыила Саратов    ^    1.-4 Гфо1р,Е._СояолоамадР^(СИТАйЬ1н%ФдтохР01 ^ еаЬиливда^Саратовт-су-электрикаСтансяясывыахтикилэчэйи^ердэ .тикинти ^меидашчаи* аыи_»>л_х xjr [Ьф. ШЭКИЛД*: оиииа чаяынын ;
RealCheck