Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 19, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 19, 1956, Baku, Azerbaijan КОММУНИСТ19 СЕНТЯБР 195В-ЧЫ ия, М 218 (1028П Мисрин иши—harr ишидир ПРЕЗИДЕНТ НАСЕРИН Б0ЯНАТЫ ЛОНДОН, 17 сентябр (СИТА). Рейтер акентлийи мухбиринин ГаЬирэдэн вердийи хэбэрэ керэ, Мисир республикасынын пре-зиденти На-сер Пресс Траст оф Индия акентлийинин нумайэндэсилэ мусаЬибэ за-маны демишдир ки, Ьарадан баш верирсэ-версин Мисир hap чур тэчавузкарлыЕЫ дэф этмайа Ьазырдыр. Президент Насер гейд этмишдир ки, Мисрин Ьеч бир тэчавузкар-лыг планы йохдур, окар она басгын эди-ларса, бу басгыны даф этмак учун о, ки-файат гадар гуввайа маликдир. Сонра Насер демишдир ки, гарб дев-латлари Сувейш каналынын мугаддара-тындан даЬа чох «араб алэминда ез гувва-ларинин нуфуздан душмасиндан» нараЬат олмушлар. Насер демишдир: гарб девлат-лари куман эдирлар ки, онлар Сувейш каналы мэсаласинда мэглуб олсалар, умумий-йатла, араб алэминдан говула биларлэр. «Онлары hap шейдэн артыг нараЬат эдан маЬз будур». Насер сезунда давам эдарак демишдир: «Ман бела фикир эдирам ки, Сувейш каналы ила алагадар олан ин-дики беЬран араб аламини hap заман ол-дугундав даЬа артыг бирлэшдирмишдир ва Гарб буну артыг Ьисс эдир». Сувейш проблеминин Ьалл эдилмаси перспективлариндан данышаркан президент Насер демишдир: «Сувейш каналы Мисриндир ва биз Мисир эразисинин Ьеч бир Ьиссасини кузашта кетмарик. Биз Герб тарафиндан таклиф олунан каналдан истифада эданлар бирлийина да Сувейш каналында фаалинйат кестармайа йол вер-марик. Биз мисирлилар каналы самарали суратдэ идара эдачайик ва буна бахмая-раг бирлик зорла Сувейш каналына соху-ларса, бу, тачавузкарлыг демак олачаг ва она тачавузкарлыг кими бахылачагдыр». «Даллес планынын» ва «Мензис миссия-сы» дейилан миссиянын комайила каналы н харичилар тарафиндан идара олунма-сы таклифини Мисра зорла габул этдир-мак чаЬдларинин боша чыхмасындан баЬс эдаркан Насер демишдир ки, онун фикрин-чэ, «Мензис миссиясы» проблеми даны-шыг йолу ила ниэама салмаг ниййатинда дейилди, ялныз «Даллес планыны» Мисрин габул этмасини истэйирди. Сонра Насер демишдир ки, гарб дов-лэтлэри тарафиндан Мисрин стерлинг Ьесабларынын башынын багланмасы «Гар, бин игтисади асылылыгындан хилас ол-маг» ниййатинда олан «Асия ва Африка олкалэринин козуну ачмалыдыр». Насерин Багдад пакты Ьаггында на фи-кирда олмасы барасинда суала о, бела чаваб вермишдир: «Ман ону Ьаята кечи-рилмэси мумкун олмаян бир шей Ьесаб эдирам. Гэрбин араб аламини Багдад пак-тына чалб этмак чаЬдлари муваффагийиат- сизлийа уграмышдыр». Аиирлик ва 11зда сиясэти муваффэгиййатсизлийа майкумдур ЛОНДОН, 17 сентябр (СИТА). Пнкилта-ранин ан муртэче газетлзри Сувейш каналы масаласи атрафында Ьарби аЬвал-руЬиййа шараити яратмага чаЬд эдарак сырави инкилисларин диггэтини бу су йо-лунда навигасиянын арасы кэсилмадан давам этмаси ва каналда камичилик азад-лыгы учун Ьеч бир таЬлукэ олмамасы фактындан яйындырмага hap чур сэ’й эдирлар. Лакин буржуа матбуаты кизлада билмир ки, каналда камиларин нормал Ьа-раватини псзмаг умидилэ гарб довлатлэ-ринин Ьатта инкилис вэ франсЕлз лосман-ларыны кери чагырмаг кими фитпакарлыг тадбирлари да муваффагийГютсизлийа угра-йыр. Масалан, Инкилтора ишкузар даирэ-ларинин органы олан «Файнэншл тайме» газетинин ГаЬира мухбири хабар верир: «Харичи лосманлар кетдикдэн сонракы икй кун арзйнда Сувейш канал ынын ми-сирлилэрдан ибарэт мудириййати 78 ка-мйни каналдан бурахмага муваффаг ол-мугадур. Каналын hap ики башында, Су-вейшда ва Порт-Саидда квзланилдийи ки-ми камиларин йыгеллыо галмасы Ьалла-ры мушаЬида олунмур. Пнкилтаранин буржуа газетлари гарб довлатларинин фитна-карлыг планыны—Сувейш каналындан иСтифада эданлар бирлийи дейилан тагаки-даг яратмаг лайиЬасини аввалки кими та’рифлайирларса да, эйни заманда э’тираф эдирлар ки, Америка—Пнкилтара—Франса таклифларинэ тарафдар олан бир сыра 'ел-калар да бу плана манфи мунасибэт басла-йирлар». Масалан, «Таймс» газетинин Парис мух-бири асабилйкла языр ки, «бирлийин» ташкилатчылары Лондон мушавирасина дэ'ват олунмуш «ба’зи олкаларин пассив-лийини» арадан галдырмалы олурлар. «Нюс Кроникл» газетинин дипломатик ич-малчысы да билдирир ки, бу мушавиранин калачак иштиракчыларындан ба’зилари онда иштирак этмани Ьеч да уракдан ар-зу этмирлэр, чунки. бу чур мушавирэдэн Ьеч бир амэли файда козламирлэр. • «Дейли скетч» газетинин ичмалчысы Гай Иден тасдиг эдир ки, «дипломатлар каналдан истифада эданлар бирлийи ярадылма-сы планына кетдикча даЬа аз бел баг-лайырлар». «Манчестер Ьардиан» газетинин сияси ичмалчысы Лондон мушавирасина • дэ’ват олунмуш елкэлэрин тутдуглары мевгеи ха-рактериза эдарак языр: «Онлардан ба’зи-лэри, корунур, бу планы («бирлик» яратмаг планыны.—Ред.) Ьаята кечирмэйин мумкун олмаячагына инанмалары, Ьабелэ бу планы Ьаята кечирмэк учун инкилис ва франсызларын силаЬлы гуввайа ал ат-маг ниййатйндэн эЬтият этмэлари нэти-часиндэ нараЬат олмушлар...». Газет элавэ эдир ки, лакин ташэббускар елкэлар пла-нын Ьаяти олмамасы фактыны э’тираф этмакдан боюн гачырырлар. «Вирмйнгам пбЬ1» Газети редаксия мэ-галасиндэ гейд. эдир ки, «бирлик» яратмаг планы «олса-олса союг гаршыланмыш-дыр». «Дейли Ьералд» адлы лейборист гэзе-ти бу «бирлийи» яратмаг чаЬдиндэн им-тина этмайа вэ Сувейш мэсэлэсини Бир-лэшмиш Мйллэтлэр Тэшкилатынын муза-кирэсинэ вермэйэ чагырыр. “Даллес планына„ “союг мунасибэт» Вашингтону тэшвишэ салыр НЮ-ЙОРК, 16 сентябр (СПТА). Мэтбуа- «кэмичилийи идара этмэкдэ гейри-мэЬдуд тын вердийи хабэрлэрэ кора, АБШ-ын рас-ми даирэлэри Лондон конфрансында иштирак этмйш ба’зи елкаларин «Каналдан истифада эданлар бирлийи» яратмаг идея-сына союг мунасибэт баслэмаси Ьаггын-дакы хабарлардэн нараЬат олмушлар. Мат-буатдакы чыхышлардан керундуйу кими, АБШ эЬтият эдир ки, гарб довлэтлари тэ-рафиндэн чагырылан ени Лондон конфрансында бу чур бирлик ярадылмасы планынын Ьаята кечирилмасинда о, .эЬэ-миййэтли бир ярдым ала билмасин. Ассошиэйтед Пресс акентлийи Вашингтон мухбиринин вердийи хабара кора, шэнбэ куну дипломатик даирэлардэ бил-дирмишлэр ки, бу плана тарафдар ола-чагларыны АБШ, Пнкилтара ва Франса-нын умид этдиклэри «он эсас елка», ола билсин, она «ачыгдан-ачыга мухалиф ол-масалар да, шубЬа ила» янашсынлар. Мухбир языр ки, Италия, Гэрби Алмания, Испания, Норвеч, Исвеч, Данимарка, Тур-кийэ, Пакистан, Иран вэ Ьэбэшистан кими елкэлар «корунур, Даллес планына союг янашырлар». Мухбирив вердийи хэбэрэ кора, бу ел-кэлэрин ба’зи дипломатлары изаЬ этмиш-лэр ки, овлар АБШ-ын, Пнкилтаранин вэ Франсанын ени таклифини «эввалкиндан даЬа чох давакар таклиф» Ьесаб эдирлар. «Ню-Йорк тайме» газетинин Вашингтон ичмалчысы Бигартын вердийи хабара кора, АБШ-ын довлэт катиби Даллес «ез тэклифинэ бэ’зи елкаларин кезланилэн союг мунасибатини арадан галдырмаг» учун бирлик яратмаг планына дузалиш-дэр верир. Мухбир кестарир: лакин мэ’лу-матлы даирэлардэ билдирирлэр ки, АБШ Ьугугдан Мисрин истифадэ этмэли олмамасы» барасинда ез дедийинин устундэ дурачагдыр. Бигарт ез тарафиндан языр ки, «Пта-лияда, Гэрби Алманияда, Исвечдэ, Иранда вэ Пакистзнда Даллес планына э’тимад-сызлыгла янашырлар. Испания, Норвеч, Данимарка, Туркийэ вэ ЬэбэшЕ^тан бу плана кенулсуз янашмышлар» «Ню-Йорк Ьералд трибун» газетинин мухбири Хиккинс Вашингтондан хэбэр верир ки, «девлэт департаменти ачыг э’тираф этмишдир ки, каналы идара этмак учун бирлик ярадылмасы идеясы Ьаггын-да каналдан истифада эданлэрин, хусусэн бэ’зи Скандинавия елкэлэринин илк рэ’й-лэри мэнфи олмушдур». Хиккинсин дедийинэ керэ, «АБШ ачыг-дан-ачыга э’тираф эдир ки, мисирлилэрин каналы мувэффэгиййэтлэ идара этмаси бирлик ярадылмасы масаласи барасинда Гэрбин Ьэмрэ’йлийинин тэ’мин эдилмаси-ни хейли чэтинлэшдирэчэкдир». Бунунла алагадар олараг Хиккинс бир Данимарка дипломатынын рэ’йини гейд эдир. О демишдир: «Камилэримиз кана.1дан нормал бир сурэтда кечэрсэ, онда на учун биз ез лосманларымыздан истифадэ олунмасын-да вэ бизим ез камичилик гайда.тарымы-зын Ьэята кечирилмасинда исрар эдарак бу системи позаг, бир Ьалдакы, Мисрин буну рэдд эдэчэйини биз билирик. Балка да АБШ-ын малиййэ вэзиййэти она Умид бурну этрафындан кечэн йо.тдан истифадэ этмайа имкан верир. Лакин башга бир йол—каналдан кечан йол азад вэ ачыг оларса, биз на учун бу гэдэр чох пул хэрч-лэйэк?». «Судан Ьвкумэти вэ халгы Мисрэ тамамилэ тэрэфдардыр...» ГАЬИРЭ, 17 сентябр (СПТА). МЕН акентлийинин вердийи хабара керэ, Су-дад Ьвкумэти рэсми бэянат э’лан этмишдир. Бэянатда дейилир ки, «Судан Ьвкумэти вэ халгы Мисрин ез эризэсинин бу-тун Ьиссэлэри узэриндэ суверенлиии го-румаг эзминэ шэрик олараг вэ онун Сувейш каналында камичилик азадлыгыны тэ’мив этмак ниййати Ьаггында вердийи . бэянаты бэйэнарак, Мисрэ тамамилэ тэ-рэфдар чыхырлар» БМТ ТэЬлукэсизлик Шурасы сэдринэ Мисир. Ьекумэтинин нотасы ГАЬ1ГРЭ, 18 сентябр (СИТА). МЕН акентлийи Сувейш каналы ширкэти мил-лилэшдирилдикдэн сонра яранмыш вэздй-йэт барасинда Мисир Ьекумэтинин дунэн БМТ-дэ Мисрин даими нумайэндэси 0мэр Лутфи тарафиндан ТэЬлукэсизлик Шурасы сэдринэ тагдим эдилмиш нотасынын матнини вермишдир. Нотада дейилир ки, Франса вэ Пнкилтара Ьекуматлэринин Ьэ-рэкэтлэри умуми сулЬ вэ ТэЬлукэсизлик учун чидди горху терэдир вэ БМТ Низам-намэсини чидди суратдэ позур. Ьэрби амирлик сиясэтинэ гаршы Лондонда митинг ЛОНДОН, 17 сентябр (СИТА). Дунэн манлэрлэ лондонлу пайтахтын Трафал-гар мейданына топлапгмышды. Онлар Сувейш каналыны харичилэрин ихтиярына вермэйэ Мисри зорла разы салмаг мэгсэ-дилэ Лондонда, Вашингтонда вэ Парисдэ Ьазырланан Ьэрби планлара гаршы гати э’тираз этмак учун бурая йыгышмышды-лар. МэшЬур сияси хадим, парламентин уз^ ву лейборист Зиллиакус митингин ишти-ракчылары гаршысында чыхыш этди. О деди ки, Ьекумат Мисрэ гаршы муЬарибэ-йэ башласа, Инкилтэрэ фэЬлэ Ьэрекаты она тарафдар чыхмаячагдыр. Экеинэ, зэЬ-мэткешлэр гати суратдэ бу чур сиясэ-тин элейЬинэ олачаглар. Сонра сез алан парламент узв?, лейборист Брокуэй да Сувейш мэсаласинда Пнкилтара Ьекумэтинин сиясэтини кэс-кин суратдэ пислэди. Брокуэй деди ки,‘ сон бир нечэ Ьэфтэ, Пнкилтаранин ну-Фузуну сон 50 ил эрзиндэ Ьэр Ьансы бир башга доврэ вгисбэтан даЬа чох сарсыт-мышдыр... Инкилтэрэ Ьвкумэти ТЭК гал-мышдыр. О, Ьамынын гаршысында ез э’тибарыны итирмишдир... Митингин иштиракчылары риязийят профессору мисирли Абдулла-Эзим Энисин чыхышыны сэмймиййэтлэ гаршыладылар О хатырлатды ки, дуня ичтимаиййэти Мисрин тэрэфиндэдир. Нумайишчилэр дэстэсинин габагьшда митинга кэлмиш парламент узву лейборист Суинглер да Мисир барасинда «зор ишлэтмэк» сиясэти еритмэк чэЬдлэрини пислэди.    ' Ичмалчыларын гейд этдиклэринэ кора, Лондонда чохдан бэри бела митинглэр олмамышдыр, чунки умуми сулЬ ишини йудафиэ этмак чэЬди ила бу митингда тэкчэ сол нумайэндэлэр дейил, Ьэм да адэтэн муЬафизэкарлар Ьекумэтинин сиясэтинэ сезсуз тарафдар чыхан бир чох башга партия вэ тэшкилатларын «нума-йандалэри да бирлэшмишлэр. Бэянатда дейилир: Судан бейналхалг мунагишэлари Ьалл этмак васитэси ол-маг э’тибарилэ зор ишлэтмэк Ьэда-горху-суну пислэйир вэ бу проблемин сулЬ йолу ила ала Ьалл эдилмэсинэ тарафдар чы-хыр ки, бу, Мисир эразисинин эсас Ьис-сэси олан канал узэриндэ Мисрин суве-ренлийини сахламыш олсув вэ эйни заманда Ьеч бир фэрг гоймадан бутун ел-вэлор учун каналда камичилик азадлыгы- тиниц тэЬлукэсизлийинэ гаршы чеврил- Скандинавия елкэлэри харичи ишлэр назирлэринин мушавирэси ЛОНДОН, 16 сентябр (СИТА). Рейтер акентлийи мухбиринин СтокЬолмдан вердийи хэбэрэ керэ, букун бурада уч Скандинавия елкэси—Исвеч, Данимарка вэ Норвеч харичи ишлэр назирлэринин мушавирэси олмушдур. Сувейш каналы.ма-сэлэси музакирэ эдилмишдир. Мушавирэ гуртардыгдан сонра э’лан эдилмиш расми мэ’луматда кастэрилир «Харичи ишлэр назирлэри разылашмыш-лар ки, Ьазырда Сувейш масаласи Бир-лэшмиш Мйллэтлэр Тэшкилатына верил-мэк мэрЬэлэсинэ кэдиб чатмышдыр». (Зонра расми мэ’луматда гейд эдилир ки уч Ьекумат таклиф олунан «Сувейш каналындан истифадэ эданлар бирлийи» ярадылмасы планына ез мунасибэтлэри Ьаггында габагчадац Ьеч бир гэрар габул этмак ниййатинда дейилдир. Бунунла бела уч елкэнин назирлэри «конфранса дэ’вэти габул этмэйи ез Ье-кумэтлэринэ тевсийэ этмайа» Ьазыр ол-дугларыны би.чдирмишлэр. («Сувейш каналындан истифадэ эданлар бирлийи» ярадылмасы мэсэлэсини музакирэ этмак учун сентябрын ’19-да Лондонда чагырылачаг конфранс рэзэрдэ тутулур). Полш|а ичтимаиййэти Сувейш мэсэлэ(^*и бар^эсиндэ Совет Ьекумэ- THHwH бэ<натыны алгышлайыр BAP,fflA?A, 17 сентябр (СПТА). Полша Халг .'Гещбликасынын ичтимаиййэти Су-мэсэлэсини динч йолла Ьалл этмак лу^'^му Ьаггында Совет Ьекумэтинин бэя-натыны алгышлайыр. «Трибуна луду» гэзети букуи Сувейш проблеминэ Ьэср этдийи мэгалэда CCPI Ьекумэтинин бэянатыны февгэл’адэ муЬум сэнэд адландырыр. Газет языр ки, муэййан даирэлэрин Мисрэ гаршы Ьэрби эмэлийя-та башламаг чаЬдлэри нэтичэсиндэ яранмыш вэзиййэтин чиддилийини нэзэрэ алан Совет Ьвкумэти Сувейш каналы Ьаггында-кы мубаЬисэни ялныз сулЬ йолу ила ни-зама салмаг лузумуну'гейд этмишдир. Каналда камичилик азадлыгы бутун девлэт-лэр учун, лакин Мисрин Суверен Ьугугла-рьгна Ьея бир зэрэр етирмэдэн тэ’мин олун-малыдыр. «Трибуна луду» гэзети кестарир ки ССРИ Ьекумэтинин бэянаты бейук эЬэ-миййэтэ маликдир. О, Мисра гаршы ба’зи мустамлэкэ «чэза экспедисиясы» тэрэф-дарларыныв гызышмыш башларына союг су текмэклэ бэрабэр, дуняда бэрабэрлик вэ дикэр девлэтлэрин дахили ишлэрияа га-рышмамаг принсиплэринэ эсасэн динч янашы яшамаг истэйэн бутун гуввэлэрэ мурачиэтдир. Эйни заманда Совет Ьеку-мэти тамамилэ ачыг сурэтд» билдирмиш-дир ки, Яхын вэ Орта Шэрг районунда сулЬун Ьэр чур позулмасы Совет девлэ- ССРИ вэ Мачарыстан Халг Республикасынын кооператив тэшкилатлары арасында мал девриййэси Ъаггында сазиш Москвада (Зьитросоюзун вэ Мачарыстан кооперативлари иттифагынын иумайэн-даларн арасында данышыглар гуртар-мышдыр. Там гаршылыглы анлашма вэ достяуг шэраитиндэ апарыдмыш данышыглар на-тичэсиндэ Сентросоюзун идарэ Ьей’этн сэд-ривив муавиндэри П. А. Кабанов вэ С. Т. Котов йолдашлар, Ьабелэ Мачарыстан ко-опвративлэри итпфагынын сэдрв 3. Ваш йолдаш гаршылыглы файда эсасывда мал девриййэсн Ьаггында сазиш имааламыш-лар. Сентросоюз Мачарыстан кооператввлэ-ринэ минвк автомобвллэрв, мотосвклетлэр, палтарюян машынлар, саат, фото апарат-, дары вэ башга мадлар верэчэв, бунларын мугабилвндэ мухтэлвф парча, аяггабы, тв-киш машывлары ва халг тэрэфиндэв вш-ладилэн башга маллар алачагдыр. (Зентросоюзун идарэ Ьей’эти вэ Мача- рыстан кооперативлари вттвфагывын рэЬбэр Ьей’ати мал мубадидэсввв даЪа эЬамвййэтли бир дэрачадэ кенишлэнднр-мэйд тарафлэрвн чаЬд этдиклэрини разы-дыг Ьиссвлэ гейд этмишлэр. Чунки бу. Совет Иттифагынын вэ‘ Мачарыстан Халг Республикасынын кооператвв тэшкнлат-лары арасында достлуг элагэлэринин меЬ-кэмлэндирвлмэсввэ кемэк эдэчэкдвр. Давышыгдарыи кедвшввдэ Сентросо-юзув во Мачарыстан вооператввдэри втти-фагывыя нумайэвдэлерв гейд этмишлэр КВ, мухтэлвф елкэдэрнн кооператив тэш-квдатлары арасында тичарэт элагэлэри-ввн Ьэята кечнрнлмэси бейналхалг кооператив бирлвйини кучлэндирмэк, халглар арасында достлугу вэ эмэкдашлыгы даЬа да вякишаф этдврмэк вэ бутун дуняда сулЬу меЬкэмлэндирмэк мэнафеина хидмэт эдир. ССРИ ХАЛГ ТаСЗРРТФАТЫНЫН инкишАФынА ДАИР дввлат ИСТИГРАЗЫ (1951‘чи ил бурахылышы) 1956-чы ил сентябрын 17-дэ Бакы шэЬэ-риндэ кечирилмиш биринчи вдэниш тира-жынын РЭСМИ ЧЭДВЭЛИ. вдэниш тиражына исти^разын бутун 50 немрэсинин (01-дэн 50-дэк) Ьэр дэрэчэсин-дэи олан ашагыдакы сернялар душмушдур. Корея Халг Демократик Республикасы Али халг мэчлиси нумайэндэ Ьей'этинин Москвая калмэси ССРИ Али Советинин дэ’вэтилэ Корея Халг Демократик Республикасы Али халг мачлисинин нумайэндэ Ьей’эти сентябрын 17-дэ Москвая кэдмишдир. Нумайэндэ Ьей’этинэ КХДР Али халг мэчдисинин садри Ли Бн, Али халг мэчдися садри-нин муавини Хоя Ки Хван, мэчлис де-путатлары Ко Хи Ман, Ли Сев Во, Ким Му Сам дахилдирлэр. ССРИ вэ КХДР девлэт байраглары ила бэзэдилмиш Внуково тэйярэ мейданын-да нумайэндэ Ьей’этини ССРП Али Сове-ти Иттифаг (Зоветинин Садри П. П. Лобанов, ССРИ Адн Совети Мйллэтлэр Советинин Садри В. Т. Латсис, ССРП Али Совети Рэясэт Ьей’эти Сэдринин муавини Ш. М. Арушанян ва башга рэсми шэхслэр, Ьабелэ пайтахт заЬмэткешлэри-нин вэ ичтимаиййэтин нумайэндэлэри гаршыламышлар. Гонаглара чичэв д^стэлэри верилмиш-дир. КХДР нумайэндэ Ьей’этини ССРП Али Совети Мйллэтлэр (Зоветинин Садри В. Т. Латсис саламламышдыр. КХДР Али халг мэчлиси вэ Москвая Ен калэндэрин Ьамысы адындан Ли чаваб нитги сейламишдир. Корея парламент нумайэндэ Ьей’эти калан кими (ЗСРП Али Совети Пттифаг (Зоветинин Садри П. П. Лобановун ва ССРП Али Совети .Мйллэтлэр Советинин Садри В. Т. Латсисин керушунэ кетмишдир Гонаглар Бейук Кремл сарайында габул эдилмшплэр. СеЬбэтдэ Корея Халг Демократик Республикасынын ССРИ-деки му-ваггати ишлэр вакили Пак Док Хван иштирак этмишдир. Нумайэндэ Ьей’атинин узвлэри Совет Иттифагыны кэзмэк истэдикларини бил дирмяшлар. Онлар Леиинградда, Сталин градда, Ростов-Донда, Свердловскда, Ир кутскда, Ьабелэ У крайня, Бслорусия Газахыстан, Гыргызыстан, Курчустан рес публикаларынын шэЬарлэриндэ олачаг, сэ-нае муэссисэлэринэ, колхозлара, совхозла-ра, эн бейук тикинтилэра, мэдэниййэт-мэ ишэт очагларына кедэчэк, ССРИ Али (Зове твнин, муттэфиг республикаларын Али (Зо ветлэринин, ерли зэЬмэткеш депутатлары Советлэринин депутатлары ила керушачэк дар. (СИТА). Сурия во Ливан Ьвкумотлоринин ВМТ ТоЬлукосизлик Шурасына иурамиати Ьэмив районун яхынлыгында ерлэшэн Су рия вэ Ливан халгларыны вэ Ьекумэтлэ рини нараЬат эдир. ЛОНДОН, 17 сентябр (СИТА). Рейтер акентлийи мухбиринин Бейрутдан верди-йи хэбэрэ керэ, бурада Сурия вэ Ливан Ьекумэтларинин БМТ ТэЬлукэсизлик Шурасына бирка мурачиэтМ б*лан эдвлмиш-дир. Мурачиэтдэ кестэрилдвйи кими, Кипра франсыз гошунларынын чыхарылмасы Аралыг дэнизи районунда сулЬ вэ тэЬлукэ-сизлийи горху алтына алыр, билаваситэ Мурачиэтдэ гейд эдвлир кн, Инкилтэрэ вэ Франсанын бу чур Ьэрэкэтлэри Бнрлэш МИШ Мйллэтлэр тэшкялаты Низамнамэси ИЯ позмагла Ьэрби мудахилэ мэгсэдини кудур. РАДИО Сентябрын 20-дэ 1.376. 318 вэ 60.51 метр далгалврдакы радио стансиялары аэ шэЬэр радио шэбэ- кэсилэ: саат 7.20-дэ Ниязинин «Раст» си.м* фоник мурамы. 8.20-дэ Чин мусигиси. 10.30-да ушаглар учун Королйованын «Гу-таб» адлы радио п’еси. 10.50-дэ О. Зул-фугаровун триосу. 11.10-да гэзетлэрин ху-ласэси. 11.30-да Москвадан верилиш. 13.20-дэ республиканын тарлаларындан хэбэр-лэр. 13.27-дэ тарлада ишлэйэнлэр учун Азэрбайчан операларындан парчалар. 17.30-да тап.мача консерти. 18-дэ «Пионер фэалларынын сечкилэри» мевзуунда верилиш. 18.20-дэ Бакы дэмир-бетон мэ’мула-ты заводунун баш муЬэндиси Ф. Аббасо-вун «Дэмир-бетон Ьиссэлэр Ьазырлаян комбинатын истифадэйэ верилмэси эрэфэ-синдэ» мевзуунда чыхышы. 18.30-да Азэр Серия Серия Серия Серия Серия . № № № № 100103 105093 109049 112899 116260 100155 105131 109075 112905 116299 100175 105149 109098 112927 115326 100217 105159 109110 112953 116425 100373 105255 109144 112984 116445 100488 105309 139156 113035 116447 100700 105316 109209 113058 116452 100708 105345 109211 113088 116480 100725 105357 109394 113102 116504 100708 105358 109481 113142 116532 100871 105446 109485 113185 116541 100887 105497 109559 113201 116558 100930 105532 109571 113214 116586 100990 105555 109573 113221 118721 101027 105580 109592 113317 118796 101128 105862 109620 113319 116826 101182 105812 109622 113328 116839 101205 105829 109643 113351 116935 101205 105874 109689 113354 118987 101309 105996 109719 113378 117061 101315 106107 109754 113408 117101 101366 106115 109778 113418 117141 101393 106148 109799 113475 117195 101444 106199 109837 113490 117256 101492 106213 109892 113578 117315 101497 106217 109896 113599 117328 101557 106218 109900 113771 117349 101671 106245 109918 113820 1173.54 101685 106247 110117 113821 117369 101772 106257 110147 113838 117381 101809 106331 110163 113928 117488 101923 106377 110105 113942 117479 101939 106458 110205 114022 117576 101956 106476 110213 114055 117600 101991 106505 110238 114072 117634 101992 106524 110289 114117 117684 102043. 106598 110315 114135 117718 102089 106599 110323 114142 117773 102301 106642 110376 114171 117778 102305 106652 110392 114210 117783 102307 106679 110414 114253 117814 102420 106686 110470 114257 117840 102436 106746 110499 114287 117888 102466 106753 110504 114369 117921 102571 106754 110583 114421 117968 102594 106984 110586 114438 118024 102600 107016 110744 114444 118093 102670 107019 110755 114485 118105 102772 107044 110770 114624 118116 102781 107121 110772 114625 118128 102853 107214 110783 114630 118143 102916 107227 110788 114674 118194 102926 107232 110824 114730 118221 102934 107237 110879 114756 118257 102943 107242 110946 114792 118259 103008 107246 111062 114869 118270 103009 107313 111139 114871 118276 103029 107327 1113.54 114992 118288 103044 107346 111369 115028 118306 103052 107.509 111401 115043 118392 10.3095 107548 111417 115068 118431 103128 107552 111437 115101 118487 103135 107602 111454 115113 118500 103196 107657 111495 115114 118505 103257 107676 111547 115151 118553 103306 107693 111571 115172 118731 103316 107724 111601 115225 118739 103340 107740 111623 115235 118750 103478 107741 111673 115264 118898 103495 107787 111695 115271 118953 103534 107827 111702 11.5293 118972 10.3572 107836 111713 115328 119150 103609 108000 111763 115425 119166 103642 108027 111863 115430 119170 103698 108068 111945 115437 119247 103735 108085 111960 115443 119262 103820 108146 112049 115.506 119.309 103847 108167 112067 Î15539 119395 103879 108223 112190 115557 119413 103957 108274 112194 11.5633 119432 103988 108366 112297 115643 119444 104017 108413 112304 115674 119445 104095 108443 112323 115710 119513 104152 108482 112376 11.5714 119523 1041.56 108493 112431 11.5733 119535 104241 108518 112432 11.5766 119542 104265 108557 112446 115782 119607 104320 108572 112455 115785 119677 104360 108575 112463 - 115797 119688 104413 108.576 112489 11.5801 119710 104454 108621 112501 11.5883 119728 104476 108690 112505 115885 119743 104510 108703 112524 115920 119773 104524 108737 112610 115927 119799 104574 108814 112644 116008 119821 104796 108818 112671 116010 119910 104819 108850 112742 116018 119928 104906 108879 1127.52 118104 119930 105011 108933 112803 116124 liei'35 ' 119942 105047 109040 112856 119975 байчан халг маНнылары вэ оюн Ьавала ры. 19-да «Азэрбайчан гадыны* радио журналы. 19.30-да халг чалгы алэтлэрн ифачыларынын консерти. 20.20-дэ кэнд тэ сэрруфаты ишчилэри учун верилиш: «Гар гыдалы экинлэринин апробасия эдилмэси вэ чине тохум фонду айрылмасы Ьаггын-яа». 20.35-дэ композитор Э. Аббасовун эсэрлэри. 21-дэ О. Ьенринин «Полис вэ килсэ» Ьекайэси. 21.25-дэ Л истин рапсо-диялары. 22.15-дэ Ф. ЭЬмэдованын консерти. 23-дэ йункул мусигидэн ибарэт консерт. Телевиэия илэ Саат 20-дэ киножурнал. 20.10-да «Зей-тун агачы алтында динчлик йохдур» адлы Италия бэдии филми. Бу чэдвэл рэсми сэнэддир, Эманэт кас-салары 1956-чы ил октябрын 1-дэн баш-лаяраг. вдэниш тиражына душмуш истиг-раз вэрэгэлэринин дэйэрини бу чэдвэл узрэ едэйэчэклэр. Тиражы кечирэн комиссиянын сэдри, Азэрбайчан ССР Назирлэр Совети Сэдринин муавини Ь. СУЛТАНОВА Комиссиянын мэс’ул катиби _ М. СМИРНОВА Редаксиядан Гэзетин бу ил 15 сентябр тарихли нем-рэсиндэ дэрч эдилмиш «Азэрбайчан ССР колхоз вэ совхозларында пайызлыг дэнли биткилэр экининэ Ьазырлыг вэ ону кечирмэк тэдбирлэри Ьаггында» гэрарын 2-чи маддэсинин «г» бэндинин биринчи чумлэси белэ охунмалыдыр: «г) тохумлуг саЬэлэр учун Ьерик эдилмиш торпаглар вэ я дэнли биткилэр экилмэмиш олан торпаглар айрылсын». Редактор муавини Ч. ШИРИНОВ. м. ЭЗИЗБЭЯОВ АДЫНА ГЫРМЫЗЫ ЭМЭК БАИРАГЫ ОРДЕНЛИ АЗЭРБАЙЧАН девлэт ДРАМ ТЕАТРЫ Сентябрын 19-да «ИЛДЫРЫМ» Молотов районунун мэдэниййэт сарайында (Лвкбатан) «ГЫШ НАЕЫЛЫ» Сентябрын 20-дэ «ЯДИКАР» Киров адына мэдэниййэт сарайында «езкэ УШАЕЫ» Тамаша ахшам саат 8-дэ башланыр. КИНОПРОКАТЫН АЗЭРБАЙЧАН КАНТОРУ ЯХЫН КУНЛЭРДЭ БАКЫ ШЭЬЭ-РИНИН КИНО-ТЕАТРЛАРЫНДА ВЭ МЭДЭНИЙЙЭТ САРАИЛА-РЫНЫН ЭКРАНЛАРЫНДА хг X ны тэ’мин этсин. мэйа бидмэз. «ЬЭГИГЭТ ЙОЛУ» АДЛЫ ЕНИ БЭДИИ ФИЛМЭ ТАМАША ЭДИН. Филм 1956-чы илдэ «Ленфилм» киностудиясында истеЬсал эдилмишдир. М. Ф. АХУНДОВ АДЫНА ЛЕНИН ОРДЕНЛИ АЗЭРБАЙЧАН девлэт ОПЕРА ВЭ БАЛЕТ ТЕАТРЫ Сентябрын 22-дэ Узейир Ьачыбэйов «КОРОЕЛУ» (5 пэрдэли опера) Сентябрын 23-дэ кундуз Султан Ьачыбэйов «КУЛШЭН» (4 пэрдэли балет) Ахшам Ч. Верди «ОТЕЛЛО» (4 пэрдэли опера) Кундуз тамашасы саат 12-дэ. ахшам тамашасы саат 8-дэ башланыр. ■ ■ Г1ТПГВЧ ■-■-гтп ■ ■ ггтттппптс Ч ЧЛББАРЛЫ АДЫНА БАЕ (Киров проспекти. 31) АЗЭРБАЙЧАН девлэт МУСИГИЛИ КОМЕДИЯ ТЕАТРЫ Сентябрын 20-дэ «АРШЫН МАЛ АЛАН» Тамаша ахшам саат 8-30 дэгигэдэ башланыр. БАКЫ девлэт СИРКИ Сентябрын 21, 22, 23 вэ 24-дэ ЕНИ ТАМАША Биринчи куилэр КЛАССИК КУЛЭШМЭ УЗРЭ ЯРЫШЛАР Ярышларда эн яхшы пэЬ-ливанлар иштирак эдирлэр. Арбитрлэр Л. К. Гебауэр вэ П. К. петрескодур. 1-чи вэ 2-чя шо*бэлэрдэ Сирк усталарывыя.. иштиракилэ СИРК ПРОГРАМЫ. Бутун тамаша бою сэЬнэдэ Николай Антонов вэ Ввсили Бартен*ев чыхыш эдирлэр. Тамаша ахшам саат 8-дэ башланыр. iOiacciiK кулэшмэ ярышлары саат 10-30 дэгигэдэ башланыр. Билетлэр сатылыр. ооооооооооооооооооооооооооо^ м. МАГОМАЕВ АДЫНА АЗЭРБАЙЧАН девлэт ФИЛАРМОНИЯСЫ Сентябрын 19-да АЗЭРБАЙЧАН девлэт МАЬНЫ ВЭ РЭГС АНСАМБЛЫНЫН КОНСЕРТИ Бэдии рэЬбэр эмэклар инчэсэнэт хадими 1ылман СалаЬовдур. Консерт ахшам саат 8-45 дэгигэдэ башланыр. ^^>оооооооо<хх>о<ххххх>ооофоооо^ КИНО-ТЕАТРЛАРДА «Низами» (гыш вэ яй салонларында), «Вэтэн» (гышвэяй биналарында, ахшам), «28 Апрел», «БаЬар», «Азэрбайчан» (абы са-лонда), «Араз», «Сэмэд Вуррун», «Улдуз», «Хагани»—«ГЭЛП ПУЛ» (2-чи серия). Феолетов адына клуб—«ГАНГА». Низами адына парк, Дзержински адына парк, Монтин адына парк—«ГЭЛП ПУЛ» (1-чи серия). «Азэрбайчан» (чэЬрайы салонда) —«ВА-ДИДЭ МУБАРИЗЭ». «Вэтэн» (гыш бинасында, кундуз)— «АЛАЙ ОЕЛУ*. Азэрбайчан ССР Элмлэр Акаде-миясы торпагшунаслыг'вэ агрокимя институтунун вэ торпаг-эрозия стан-сиясынын ишчилэри лаборатория рэЬбэри Р. Ьусейнова, Тавус шэЬэ-риндэ вэфат этмиш анасы кеьэр рэьим гызы ЬУСЕЙНОВАНЫН вэфаты мунасибэтилэ дэрия Ьузнлэ башсарлыры верирлэр. Азэрбайчан ССР Элмлэр Акаде-миясы тарих институтунун коллекти-ви, иш йолдашлары Гасым Гасымова. эзизи ХАЛИД ИСМАЙЫЛ ОЕЛУ АЛЛАЬВЕРДИЕВИН вэфаты мунасибэтилэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верирлэр^_ РЕДАКСИЯНЫН АДРЕСИ, Ба«ы, К»г»яо»н» шучкш. М II. ТЕЛЕ*ОИЛАР! «.тяНаи та    •*    »«?«■ -    ^    “PH.""     . Сифариш .1917. ФГ 18823Амрбайман бирпашмиш Гвэчт-журнм нвшрийатынын мйтбевек. Бакы, Стмжи орослмтк, 137. ;
RealCheck