Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 19, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 19, 1956, Baku, Azerbaijan 6YTYW BJ1K8118PHHnPlll1EWfl*PM.6HPJWIlWW B y K Y H K T aOMF9JtO —    —    •_______I    Q- KONHyHMCT KeowH Ä&MÄHOB, kwt<m Dro*. Toiop äibkobyh K. Bo- pomHaoB. H. ByaraHFH, H. XpymmoB floaiamaapa teaerpaMH H? KHpcaHOB ñoaaamMH TupiibiaiJ 0siaK BaflpaFU OPÄCHH 03 T3.1TH0 3JH3M3CH haiTHHia CCPH A^H COBeiH PaacOT IieH’aTHHHH (papsiaHu (1-bh cah.). H-6 liya MoKyH BaKua KaaMacH (1-bh can.;. HH;ioHe30a «ypnaaHCTjapH rpynyHyn Baaua KaaaacH KaMMyHHCT napTHHCWHHH VIll rypy-iiaftu—^HH fcoMMyHHCT napTHacHHBiH VIII YaynaHH ryp^iaShiHia A. II. Mhrohh ñoajamuH hhtfh (2-aH Bd 3-iy cah.;. SaH Cao-niH ftoajianiHH Me’pyaacH (3-iy cah.). q^ay 3H-Jiafl fioaiamuH sia’pyaacH (3-iy cah.). Mhcphh amH—harr amajap (4-iy cah.). CCPH B8 MawpucTaH Xa-ir PecnyßaaKacHHMH Koane-paTBB TaniKaaaTaapu apacuajja aaa leapaSaaca harrawa caaaiD (4-by cah.). Kopea Xa.ir JleMOKpaTHB Pecny6.iBKacH Aaa xaar Mai-aacB HYBañ3H.io heñ’aiaHHH MocKBaa xaasiaca (4-iy coh. . Cypaa aa Jlasaa heRyMaTaapBHBH BMT TahayaacasaHR Ulypacbiaa MypaMaaia (4-iy cah.). nAPTHil MAAPH«X CHCTEMHHA8 EHM A8PC MJINHN TAM hASblPAUTAA rAPUlblflAMAflU napTEfl MÄapBOH CHCTBMBHía CHB |3PC hjubbh ÖamaaHMacHBa as raaMHBiíHp. ha. supja napTBa TaniKaaaTJiapH ena jape BÄBH3 MYTamaKKBa ßamaaicar y^Y'H ha-supaur BinaapB Rspypaap. rapmujaKM lapc aaBHja pecnyßaaRaia napraa MaapBi)H cBCTBMBHia ManiFaaaaap mahapjiapja oKTaÔpuH l-jan, R3Hä epaa-paa;i3 aca OKiaSpuH 15-ä3h ßamaaabip. Mhhbmyh caacB fiaaaSa oaMaaH rommy-HBCiaap CBHca M3KTa6aapja MamFya oaa-saraap. CaB.HEfl Mapaasa Kombt3C0hbh bs CoBCT h0RyM3T0HBH rapapaapw-Hu, aa my-hYM TacappYOat Ba Maiaaa rypyayayr aa-caaaaapHfla laap epaa napiaa b3 cobbt opraHaapwHUH rapapaapwau, haöeaa CnaeT IlTTHiparMHbiH haflTHHja Ba xapaaia 6ain BepaH haíBcaaapB ROMMyHBCiaap lapa caa-C3T japaaKaapBHsa eSpaHaa?Kaap. CoB.iihii Tapaxaaa jaap xapnaR b3 ceMaaapaapia napiaflauH ORiaÔpjaH coHpaRU Oaa-aaflaaTaHaH, xYcycaa eaKaMasja coca-aasM b3 ROMMyHBSM rypy^iyayFy aacaaaaa-paaia napraaHUH (paaaafifiaTBHaB ainar-aaaíHpuaMacH xaha K&Ham ep lyTMaaw-jup. CoB.IIKn XX rypyJiTañHHbiH rapap-jiapwHU B3 MaTepaaaaapuHH xapaaiaa efl-paHMafia XYcycB (pBKap BepaaMaaBiap. napraa TainKa.iaiaapu arracasa aasa-PHHH3H1I, haöeaa KOHRper arTacaiafiaibi eapanan ceMaaap ea aapaaKaapaH lamKa-aa aaa b3 OHaapua 6ytyh aiuaaa aaxxa aaiDFya oaMaabijwpaap. Coh saaaaaap 6ap cbipa napxaa TauiKMaaTaapu ariacaíB KOH(PpaHcaap KeaapnaHa ôauiaaMbiinaap. KaxpaapHH arracaAB TahcBaana aprbipaar, raôarabia TaapYÓaaa, aaa b3 TexHHKaHbiH aa CHH HaaaanHaTaapaHH afiMar MarcaAaaa 6y (pañAaahi am (popMacwHAaH Keaani ac- THfpaAa 3TMaR aaauMAbip. napTHfl YSBaapHHHH xeñaa haccaca MapK-cH3M-aeHaHH3M (paacaipacBHHH acacaa-puHH eapaHMaB acTainip. KoMMyHHCTaapan 6y TaaaÔB KH(paiiaT raAap lapnaR Ba ceaa-napaap lainRaa araaRaa eAaaaaMaaaAHp. KeraH aaaapaa niahap b3 pañoH napraa KHMHTaaapa aHWHAa axmaa napraa m3R-rao.rapH amaaSapAa. IIhah aca on.rap niahap b3 paana axmaa HKaaaaaR arracaia MaKraöaapa oiaRaanAa rauiKaa aAaanpaap. Ilapraa Ba cobct (paa.raapu 6y üaRraôaapja caacH HPracaAW, canae b3 Rana racappYO»' Tbi HcrehcaaaTMHbiH acacaapuHbi e^aaa-aarvaap. BaRsiHua Xenan, Kein.ia, fflahap Ba ôap cbipa 6anira paöoH napraa raniRH-jiarJiapbiHAa 6y HYP MaRiaß.rap aprwr apa-AbUMuniAbip. lape H.rHHHH aBBaaHHAa napraa rainKB-jiarjiapbi Aopc njiaH.rapbiHbi, M3niFaaa.i3pHH iiporpaM.rapbiHbi ajiaaarjiap. KeaaH B.raap-A3H (PaprJiH oaapar 6y a.r cnacB MaRxafi b3 jDpnaKaapAa Mauirajiajiap afua hkh-yh Aa-(pa o.raaarAbip. BypaAa eSpanaaaH aacaaa-jiapan xapaRxepa b3 ABHJiafiaHaaapaH ha-sijpabir Aaps’îsca naaapa ajibiHMa.rbiibip. By Aa ROiTMyflHCTJiapHH 63 jaha axfflbJ najiuuiMaJiapbi Y'iyh «MBan apaAWp. KoMMYHHCTJiapBH napiBa MaapaipH ma-6aKacHH3 AY3KYH    BAHBMaca    0H.rapbiH caacB rahcHBHHHH MYBaiiparaHflar.ia o.r-Macw YHYH ÔamjibiHa mapxAHP. ByHyn y^YH K0MMyHHCT.rap3 (papiH aaaiuMar, oHJiapwH ap3y b3 r3Ji36.rapBHH acac k0xypm3r aa-3biMAup. JIaKHH 6y nahara Vnap, ArnaSa-la XyAar Ba 6amra pafioH naprna raniRa-jaT-iapuHja mskyh »mm 9lu.iM0p. bmi lapc B1HH8 ha3UP.lHFblB «BP C“P» aaiapB haaa haia oayHyS rypiapMaMiJin- ^'''napTHS MaapBipH raaSaKacH KeHya.iY.iTt npHBCHnii ecacuHia KOMnaeBMOiuiHpHaMa-aaiHp. rapmuiàKH l9pc miHHia chmch Tohcna ®opMacuHti ceiMaKia KOMsi^yHHCT-aapa cap6acT.iHB sepaH, ipepiH cehfiawsp anapapar hap 6hp kommyhhcthb apay ea llCTaK.iapilHH H939P0 a.iafl BaKHHWH JleHHH pafioHynyB. .Trey, Map Baninp, paHOH.iapHHUH B9 6hp cupa 6amra panoB japuH napraa T9niKH.iar.iapuHUH auia reriBpa lafiariap. JIbkbb roBirK9Hi, Hc-nafluaau, Mapaaa, Ariam pa8oH.iapuHbiB 6ap BOS HiK napTHH TainKH-iar.iapuBia 6y HI 18 K0MMyHBCT.18P napTBB MaapHipH ni9-69K¿aB9, «aaap.ia he, 6ap ceMeT an^ puiMaiaB b9i6 91B.inp.i8p. Pau<)H.iapuB napraa KOMaraiapa K»Bv.i.iY.iït nP«Bca-nBH8 BHIin 8M8.1 91H.1M8CH Y’BYH T8l6ap- .rap K6pMa.inABp.iap. KenaH h.i pecnyô.iHKaia 36 MHHAan nox KOMMYHHCT MapKCB3M-.ieHHHH3M Ha3apHtìlI3- CHHH MYcrarn.1 enpaHBPAB. TaK6ainbPHa oxysHAapbiH cafibi 6y o laha Aa^-ByH.iapHH BHapncHHAa chhch «rr«^“ MYCxarHji eupanMaR HcraHaH.rap A3 moxayP- napTHfl opMHJiapbi MapKCHSM-aeHITHHSM H3-33pBflñ3CHOTH TaxiafflHHa eflpaHBÄiiacH HBIHH3 MYHT333M CypaW pahôapaBB 3TM3-.iBABpaap. HaaapBfifiaHB TaRÖamHHa efipa-H3Haap YHYH Tcs-res ceHBHapaap» MycahB-63JI3P, aasapB ROBOpaHcaap. BoaaeBTBB ea $3pAB Macaaharaap ReHBpHaMaaBiBp. ÜH-aapa aiaSañar ccHMaRia, ROHcneRi ryr-Maria ea caBp BinaapAa R«m3R RecrapBaiia-aaiBp. By, Mycxanra cbbch rahcBaa här A3i)a ßamaaiiH áoaíamaap yhY'H xycycBaa eaHHÔABp.    , DapTBB MaapHipH maSaKacHHia MynaaH- p? BacHxacHBa raÖaHFar MyhyM ep TyrMa- awAbip. MapRCH3M-.ieHHHH3M HaaapHSaacH- hhh 3H MyhyM Maca.raJiapHH3, chbcb hpxh-caia, napxHflMbiauH racappyOar cHflcaxH npo6jieMJ9pHH8 B8 ROHKper arracaiaBara Aaap cHRa Myhaanpaaap b3 RyxaaBB Myha-SBpaaap xaniRHa sAHaMaflHAHp. flaaapHñSaHH raRÓambina eäpaHaHaapa HaaapH b3 MeroAHRH Macaaharaap ôeôyR R0-M3R 3AHP. KenaH aa 6hp cupa naprea xamRHaaraapuHaa MacaaharHHaap brxxuh- la ceHHaM3MHiDAH. Hhah 6y ama hbaah lorrar BepHaMaaHAHp. KenaH aa 6ap cupa naprna ROMHraaapn paSoH MapRaaaapHHAae ysar RaHAaapAS    ROMMyHHCxaapa    k6- m3r MarcaAnaa Macaahar MaHraraaapH ram-KHa axMHiniHaap. Enn lapc nan yqyH A3 6y HYP Manraraaap aparaar b3 OHaapu SAaôHHaraa, aann Bacaar, xapara Ba canp naa ranhna axMaR aaauMiup. MacaahaiHH-jiap H33apn lahaxAaH hasupaurau oaan napraa, cobbt ipaaaaapu Ba epaa anaauaap HHapHCHBA3H ceHHaM3aHAHpa3p. MYcrarna chhcb rahcHa CHcreMnHH Ha-3aparcH3 roaaar oaaaa. Bnp Y3Baapn, o lYMaaAaH A3 6a’3H pahöap Hni-naaap «ReHyaaYayR» Sahanacnaa aa Myc-rarna caacH rahcaa yaapnHAa aasuMB pah-6apaHHHH oaMaMacuHAaH HcraiiaAa aAapoR ocaHHAa cnacH rahcnan AaaHAupMumaap. laprna rauiKHaaraapu 6eaa 6np Basenaar TO COH roHMaauAupaap. Haaapn aacaaaaa-PHH RoaaeRXBB cyparAa MyaaKHpacH, ce-MHHapaap. naaapH MycahHÔaaap OpaHcaap, rpyn aaa b3 ipapAH cehöaraap KeHHpHaMacH MYcraraa chbch    ^ .rapar sraafinH an flxmu íMipaacuAup. BynyHaa eapaaRia napraa ramRHaaraa-puHUH pahöapaapa ROMMyHHcraapaa ceh- txaisil OflJTMiniUr* TEJIETPAM 15 ccHTHÔp 1956-hu na. CCPH Ajih Cobcth PeacoT heS'BTHHHH Ceffpa K. BOPOinHJiOB ñoJiAama CCPH Haanpaep Cobcthhhh Ceflpn H. ByJirAHHH ftoJiAama COB.HKH MK-hmh Bhphhmh KaTH6H H. XPyininOB HOJi^ama MOCEBA xf/r M«80CÍHHB P8BC8T he8'8IB. Ha3Bpl8p fflypOCU B8 Bo.irapUCT8B KoMMy-e,cr n^-MC-L M8pR8,0 EoMnrpcH Boar.pucran Xaar 6a8paMU—BoarapucTanuH ®amH3M 8cap8T0Hi8H aaai 81MM8cbhhb '2''“    ' ;YrnL.a8.KeHi8pin80H03 C8M0M0 raSpnKaep vnyn Cn38 B8 C-hb Bacaran .i8 ryn coBer ia.,ruaa yp8k18H remeKRyp 910P. Cocb^him 0,„81 B8 Biea.iaap 6ap«üaa8 Cobot HrmOaruna    er ;Ti::07ra:f “ roS CCPH b8 Boarapucran Xaar PecnySaatacu saaraapu apacuwaKU iocT.iyr dóaAH BSp oacya! flmacuH xaaraap apacuHAa cYJih.    u-s’aTUMUM    CaioM BonrapwcTBH Xanr PecnyônMKacw Xanr mbmamcm an    flAMHHOB BonrapwcraH Xanr PecnyônMKacw HasMpnep boarapMcraH HoMuyaacT napraacbi Mapaosa KoMaiacaaaH TanuibipbudaH dAaee He<pm C H KHPCAHOB HOJIÄAUIWH rWPMHSbl OPäEHH HJ19 T9J1TH«!» 3ÄHJ1M9CH hAPrblHÄA CCPH AJIH COBETH P8HC9T hEH aTllHHH «hBPMAHU 93B368Û0BHe4.T HeíT M8’l8H.iapa Biap^ cmbhh 3-,y a8’i8HHHi8 apTHpu.iMum eh-18,h.ibBh siyB8iKP8rHfifi8T.ia epaaa erapaaB vaya ruarua am Keiap. M8'18HHH K«.i.ieB-tbbb aeOT ,uxapu.iüacu Texao.ioKHacuHU T8BMH.ia8BiiHpM9B B8 aeipT »TaraapuHUH Hni.i8iH.iM8CHHi8 MVT8p8rrH ycy.i.iapiaH ac-THipaia 9TM8B ao.iy B.ia 6ap cupa ayaa®-Oaraaaar.iap rasaaMuai.iap. Bypaia ryioaa-pblH 8KC8pHafl8TH a’.ia TeXH0.10KH pe«aM.i8 HBI.18HHP. 11.1HH 8BB8.1UH18H «SpH TinlBH-punaH 8.iaB8 T8XMnH8H 5 MBH TOB BSÍT HUxapu.iMUBiibip KB, 6y la cearaSpuH ^ \    -      ^    oTanuafia    HMKaH rcpn AJIIl COBETH P8HC0T liKlPyinniin    Huxapu.iMuniAbip RH, oy Aa rn    ma    a.raroAap o.rapar ,g 9 an.iur n.ianu epiina erapaaua uMRaa IHanp C. H. EnpcaHOByn aHajaa mmbcub    •    •    CcmBoh    LepMaiBiap. HeiMan Man lafiapa n-’’»®* 98 COBCT 8185HaaTUHHH HHKBIBaiUHia OHyH XH1M8T.18PH J ^    alHlCHH.    68T8H 2,5 lpaH3 aUiafU ca.lUHMUBllUp. 98 OOBCI a    _____auoH BaÄoarbi opiCHH B.18 t8JthO 91H1chh.    _______ ____ha«ucu ranmu- L=.C=.—-•.»; -“r CCPH Abh CoBeTM P»RcaT he«'aiHBBH Cbbpb ”• CCPM Ahm CoeeTM Pancar heM’arMHMH KarMÖM A. MocKBa, KpeMJi. 17 ccHTHÓp 1956-Mbi nn. H-6 HiyJi MoKyH BaKbia k8Jim8ch Btru.«nuJAxil'.  ........— öaraH 2,5 iiaas auiaru ca.ibiHMuniAUp. haaupAa 6pHraAa.rapuH haMUCU ranmu-puFU aprur.iaMacH.ia epaaa erapap. Vera Mapaa IIcMaübi.ioB üo.rAamuH cahacHHHH K0.1.ieKTHBH H.iaHUH BaXTUHAaH 3BB3J 6A8-HH.iMacH yFpYHAaRU MyöapaaaAa apaanja KCAHP. BpnraAa HHAafiaAaR njaHAan aaaBa 1 700 roH aeipT HUxapMUOi, 6e.iajHR.ia H.1.1BR ehAaHHaafla xeflaa aprur epana erepMamiHp. Ma’AaHHH KO.i.ieRrHBH ryio.iapuH AYSKYH Hni.i3MacHH3 najuaiup ea 6y rywaapua ha-CH.iaruHU aprupaar yaya 9M3JH raiSap-.rap K0PYP-    Tuxaau ojiaH ryiojapa Mae Bypy.iMacu Mycöar Haraiaaap Bepap. Maca.i3H, 1131 H0Mpa.iH rywAa 6y ycyJAaH HCTHIpaAa 3AH.1M3CH HaTHM3CHHÄ3 hypaAR MahcyJAapJiur t3XMHH3h 10 laipa apTMum, ryioHya ra’aapapacu Hni.iaMa Mywara ya A3ÍI3 y3aAH.iMuaiAbip. Ma’iaHAa laRpap neipTauxapMa ycyji.iapuHAaH acTHihaia sJhji-M3CH A3 K633.1 HaTHa3.13p BepMHÜIAHp. Jlaanaa rywJiapua ama cajiuHMacu hc^t auxapuJiMacHHU xeÄ.ie aprupMuaiAup. By HJ rywaapu acacjiu ra’aap cexa KOoeRTH-bhhhh ROMafia caSacHHAa Heírraaaap 17 AaHHaH ryway ama cajiMum-iap. By ryio-jiapuH 12-ca HKHHaa ayaa raaaa ycyay HJia 6apna aAHJiMamAap. Hhah ama caauH-Mum 6y ryiojiapAaH hap «ya oh Toa.iap.ia neiiT auxapuxup. (Aaap.TA). nuBUH 98h68p.iapB B0MMyBHCT38pi8 COD-I BBpS8inMBm MbH8T18P T8nlKHI8THHUH Lt aiupMaria oHiapuB aera naauiniur. L,p^,ejah KOBBCCBBcuBia »nxaaa «Biapiap. _    ------I jia88HiacB, «paHca Mbjibh m8,.ibcb 1 .lapuBU Boxaaa «BBapaap. _    ------ MaSaaiacB, $paHC» MmiaH m8,.ihcbbbb Ehh Aapc HJiH raöJiHFaTHUJiapAaa 1 nyraru, CCPH XapHMH HniJiap -„„«p CB18 K8PK^B BBuaM88B T8186 aiBj. T86-    CoBeT    H^TH«aruHia    roH» cH.ia Rdp      I    ceHTflöpbiH    18-aa    aPBR- CliJId KdpKnn    ^ aHraT,bi.iap 93 BasaOaaapB c9BaBH9CBHi9 avpa 6B.1M9K y,y« aasapa aa aeroiaKB Oa-.iHKxapHHH aprupaar yaapaaia laaa am-laMaaa, «3    Bin.i8paBa apaiuauauraa UJian '«-w    *----- IH aas 6ap.iBKia BaKua K8.iMamiBp. BaKu raBapa MefliaauHia ,-6    »•    MoBy -r- —I DaRW Tdunpo .UV..«—-- .18M89H,    «3    Bin.i8PHB8    f    UaKU Biahap 38hM8TKem lenyranapu Co- HHaaiMaauiupaap. Byayaaa    BapaaBfia    KOMaraca    caipaaBH    öBpaa- TB* TamKa-iaraapu «»««"“»‘’"^UruvaBaBa A. Ä. AxyaiOB. A3ap6aH,aH axuHiaa Hin anapMaau, oaaapa apiuM | KecT8pMaaHiHpa3p. TaBaHramu ceaaHapia- ^    ^     .nurar    RftnSlftR flR- xapaiB eaK8.iap.ia aaiaHB paOa« TBHBB caipa P.H.ryaBe.. A3ap«afl,aBCCP v.jDa,H Hinaap HasHpaBflaHaa Ba aai SyaruH HYMaflaHiaaapB rapuiuaaMumaap. q-6 atya Mob 6ap aa acinpahar ariHKiaa coHpa BaKH mahap aahMarKem pu Cobcth aipaHfifia KOMBTacaaBB caipa A M. 0hMajoBya BepYBiyaa BetaBniiap. TaôarM bl Ji KyPJ9MHP, (xYcyca mvxÍmpmmmwm). PañoBiaKU «28 Anpea» aa «Pu3ua OpiV» Koaxo3.iapuHia naaSur Buruau Ba raia-PVKY laha axuiu raiuKaa aiaaManiiap. M. 9hMajoBya    BepYBiyaa    BeiMBuiiBi-.    i    goaxoayn v3B.iapa leaaara aaaaK CoHDa ,-6 *. Mor Bbkuhuh BopMaaH „jgjur tahBH.in waauHU »t^aípua 2o-epaapB    aa,    raauni    oaMymiyp.    (Aaap.TA).    |    Kya- PUHUB amana xYcyca .«rrar sepaat «»-3UM1HP. HynKB 6y ceMHHapaap raSaHfaT-Muaapua aaaapH b8 HeroiaBB baaupauw-Hu aprupaaria Bamauaa poa oaaaHup. Byaias fiamra Ta6aHFaT,uaapua »;!“•»»“■ paaapami KenapaaK, raöaraua Ta6.iBFaT-HuaapuH Hm TaapyBacaaa YayaM^mwP»* aBMar, TaBaBFarnuaapuH «oiaapa, Roaxoa, coaxoa »TC-aapa »rc HndoHeaufi jtcypHaAucmAapu zpynynyn BaKblfl KdAMaCtt A3H-KYH3 KeHHUl.13HAHPHp.13p. «28 Anpe.i» RO.ixo3y ceHTflÖpuH 15-A3R joBaara aas aahcyaiaa 130 roa Bapaana hob naMBur rahBH.i Bcpanmiap. flama Ha-(PapoB HoaiamuB Bamiuaur ariBÜB Bpara- KO J1X03 Jiap _________ .    . hycefiH CajiMaaoB ftosAaniHH 6annuauf sTAafiH öpHraAaHUH y3bj3Ph 57 hesrap cah3HHH h3p heRiapuHAaH 20 coHTHep 9B3-3HH3 28 coHTHep nasiôur eepaaR yFpyHAa 2 H0MP3.1H ÔpnraAaauH y3bj9PHJi3 apu-niup-iap. BparaAaAa Supum HopaacuHU 125—150 Oaaa epHH3 cthp3H ra6a^u.i naMÔuraujiap aoxjyp. ByH.iapAaH CefipaH ryp6aH0Ba, CoHa hyceÔHOBa b3 ya 6aau Kyjapa, Ky.iay, Mhh3BB3P MypaAOBa.iapu K0CX3PM3R 0.iap. CHTA-huh A3’b3TH.19 CoBer HrrH$aruHU K333H 6HP A8CT9 lÎHAOHeaHH »yPHaJHCXH ceHTHÔpbiH 18-A3 Cra.iHHrpaAAaH BaRua BOAJiapa, ROJIX03, coBXoa b3 KYpeHflJiapbiHH raniRHJ 3TM3R JiaauMAUPj x^gapg MeñAanuHAa HHAoneana m3T-Í0PC H.1H 6anijaHaHaA3R napraa Maapaqia g    HyMafi3HA3.i9PHHH Asap.TA-HUH, ni363R3CHHHH ôyryH cah3.i3pa caeaAJiu b3    raaerjapanan, »ypHa.i.iapuH b3 T3MPY63.1H TaÔJiHFaTHuaapjia T3 mhh    pajHOHYH, Â33p5afiMaH xapHMH e.rK3.18P*19 M9JIH1HP.    M3A3KB    pa6HT3    H9MHHH3THHHH pshÔap HUI Haprafl MaapaipHHia chhch MaapaO Ra-    rapmu.iaMum.iap. 6HH3JI3PBHHH pojy BOX ÔeflyRAYP. JlaKHH rojjapjiap gap aa acrapahar 3TAHRA9h 0.1H BaüpaMJiu, flpAUM.iH, BapAa,    Loapa    mohapjia    ranum ojMym, ohyh k0P- BaJiaK3H, Caar.ibi, HMam.iH b3 yaap paBoa    ep-iopaHa    b3 apxareKrypa aöHAoaapHHa napraa ROMHxa.iapa anuHAaRU chhch aaa-    Conpa HHAOHeaHfl asypHa.iHCT- PH$ Ra6HH3.i3pa 6HH A3pc H.1HH3 flxmu ha-    neíiTañupMa aaBOAyna KeAepaR 3Up.iur K0pMYpJi3p. ByHJiapAa M3’.iyMar    a’MajuHUH 9H 6Hh rexH0.i0KHH- 6H6jiHorDa$Ha amn hhahB3A3R raflARH ca-    Tanum    o.iMym.iap. ToHar.iap He$r- .ruHMaMbimAup. Chhch Maapnil) RaôHHaïa-PHHHH HmeHH napTHH MaapHIpHHHH T3J30-I __    __________ wa^YT\fYUn CaAMaCU    ja    guFUMia Hpa.iHia geiap. Bparaja kïh- aSupaHiapuB MaarnaTH Ba MTBüaH ra -1 ^    j_4    4,^039    raïap    naa- MBBaru Hxa 13 Mapar.iaHMUffl.iap.    L„r    gurup. MahSyüa hyceflHO'Ba, Carapa HBioBeaHM »ypBajHCwapB saBOiiaH b L    ,    Haôar MehiBesa fio.ijam.iapuH lapKaa OaxpH roHaraap KHTaôUBia 6y    „jgra.iapu    HHiBfiaiaB Ba.iiiR naaHUH 25— aapB a3Mum.iap:    ...„„uan«i-TH    20 daBOH ra,iap naMÖur BurjuMapu yhV® «Bh3,    10    aaoap    flBloHesHM    M,yPH*iHCM    aeshacaHa    lïfflMVmJYP. 6H38 BaKUHUH HCdiTaHupMa    g„    BpHraj.iHUH Y3B.iapa h.i.ihk wanu orth6- âBPHHBH ama a-ia    “    ,,gp„a    p„B    lO-iaR    epHHa    eriipMag    yrpyHia    apu- npnnirHHH VHVH YP3KA3H r3m3Rb\P 3AHP**R- S?"hyb"""- hT™“t    r,'a;3y^rMV«ma“\« fima 6eñvR T3’cap 6arum.iaAU».    Uu.r    OpAV» h0.ixo3y as myja a Axm»M «KoMMyHBCT. raaeTHHHH peiaB-L3„„r8CHHa    „„,„p. TahBH.i CHRCHHia pecny6.iHRa raacriapHEBB b, k,p „aMour    L„3h    6h- mypHa.iaapHHUH Hm,B.iapH H.ia flHioHeaHM aepH.iMBffl aypHa.iHcr.i9pHHHH Kepymy o.iMvmAVP. A39p6afi«iaH CCP kojixos sa coBxosJiapwHÂa naMÔbir TaaapYKYHYH kcahuih harrbiiiAa CEHTHBPblH 17-ho OJIAH Ma’JlVMAT (IlnaHa aapa Mpansna) PañOHnap == 5 o. * Q. 0. O. s » H 3 2 «a a c: X z =: 2 Z RPHHlMHffl naMOblFbiH ou PHHMH BOB RHMH FaBy.l alHXMBffllHp. ■lapH acacHHja rypaar aaauMiup. flapTHB i3«.iHFaTbi ,awu B8 HpaiUMU 6hp aminp. 0, KOMMyHHCT.iapB lapaa b8- 38PH B3 CHHCH 6h.1HKj18 cHaahjiaHjupMa.iu, napTHafluB rapmucuHia iyp»H racappy-(PaT-cBHCB sa HieoioatH MacaiaiapBB haaa 91B.iM8CBHa KeM8R aTMajHiHp. flapTH* Baa- pmpH annua o saMae MYBaOíarHBBarjiH o.iap RH, napTH« ramRBiariapu 6y nma MVHT838M B3 KOHRPCT pshBspMR aTCHHXSP, OflyH M83MYHy HJ8 18pHH18H B9 fHllH M8ffl- Fyji oicyHJap. napXHH MaapH4»H CHCTeMHHA9 eHH A9pc H.iHHHH MyremsKRHA hasup.ibU'Aa ÖamaaH-nacuHU, T30.iHFaT HfflHHHH ÔYRC9R Hjefl CaBHHÖ3CHHA3 OAMaCUHU TH’MHH 3TM3R HSp-thh ramKHAaraapuHUH nox xyhyM b33H-(pdCHAHp. 10 aftAwr üAEH epHza eTBpHAimniÄHp ««nt.rx3 Runnnzn nO! K,i.ihhbh aiuaa aanoiyB •'»-■■•«f“»« ceHTa6puH 17-18 10 au-iur niaHU epana CTBPMBffllBp. Mera.1 hBCC8i,PBH CYP arna haaup-iaHMacu Ycy.iyHyH t8t6hf aBaiaH.iùFHH hHCC8.i8p.i3 rypamiupu.iMacH H8TH,8CnH18 MCTä.lBMap JUFUHU 5 itaH3 aprupMUffl, MshcyayH Maa 18H8PUHH 8 «iaH3 amaru ca.iMumaap. Coh 3aMaH.iap my8Cchc8Hhh BmiHiapa K8H1 TacapPYOat“ T’V» paxMara 6affljaMumaap. Macaiaa, 3araiaaa pafioHyiiyii Koaxosnycy M. Abibcbeh koh-crpyKCHBCU acacuHia $ubiuf t«mh31»¡i8K y,yh MamuB.iapuH 6hpbh,b bob63ch íyp»-xuiMara BamiaHMumiup. Bhp namuH hbb Sy3 aAHMHH 3J HfflHHH 3B33 3AHP. lOS-lpUH-Aur T3MH3.1353H MamuBiapuH haMUCU öa- rarajia—BajiaR3H soHa.iapuHAaKU lapa ReHi8pB.i8,8RiHp. 3aB0i M®““« raaia ep.i8ffl8H Koaxoaiap ynya 18 w®® *» BiuHiap haaupaaMar cHOapnmB aanum-lup. Bypaia lH3e,i aHa,aruHU MexaBHBH raruffluriapiaB t8MH318M8B y,yh ct3K8X-aap SypaxuMara Sam-iaBMumiup. 50 6e.i8 CY3K3, AsapBafiiaH, fllHMaiB TaOras Ba Ea-aaiucwHua MTC-aaPHHa seHiaipHawaMBp Ee.iax MaOpañbLn FacbiM HcMaflWHOB HMHlD.nH 6dpA3 TapHKHH Arcy KypaawHp )KaaHOB Hax^bisaH 33paa6 Mhp BaniHp He^rqaHa XaHÄaH Caarjiu riyniKHH Ca<t>3P3-iRe® CaÖHpaöafl CaHHH LUaMXOp a;iH BaftpaMHU AfJ3M Hopanien AFMaÖajH MapjaxepT Keiinaft AFjam ynap AcrpaxanÖaaap AFcra4)a SaHKHJiaH Taaax Taayc ryöajH« Ko.rxo3;iap yapa 16,87 15,64 15.12 14,86 14,84 14,49 14.13 13,32 12,51 12,03 11,43 11,41 • 9.88 9,53 9,38 9.10 8.75 8.37 8,08 7.88 7,84 7,81 6,60 5,97 5,96 5.37 5,01 4,95 4,48 2,16 2,09 1,58 1.34 0,80 9,43 1.81 1,87 1,50 1,15 1.18 1.70 1,24 1.03 1.53 0.95 0,88 1.04 0,40 1,08 1,19 1,17 1.31 1.37 0,87 1.37 0,82 0,90 1.02 0,44 0.53 0,96 0,60 0,60 1.27 0,72 0,66 0.47 0.42 0,50 1,05 COBX03J1AP 3 HOMpaHH C0BX03 1 H0Mp3JIH C0BX03 4 H0MP3JH C0BX03 5 H0MP3JIH C0BX03 2 H0MP381H C0BX03 CoBX03;iap yspa 7.86 6,19 4,32 2.08 i;09 0.75 0,31 0,36 5,10 0,62 lÜ3KiüiA3:^HHAOHe3HH *ypHaHHCTA3pH HHH HyMaM3HAa hefi’aiH Baxu laHHpa MeflAaHUHAa. PecnyÖAHKa yapa 9.31 1.04 ;
RealCheck