Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 16, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 16, 1956, Baku, Azerbaijan КОММУНИСТ Мнсир вз гануни Ьугугларыны мудафиа эдир Нумайэндэлэр палатаоында Сувейш М8СЭЛЭСИНИН музакиреси ЛОНДОН, 13 сентябр (СИТА). Букун нумайэндэлэр палатасыяда Сувейш мэсэ-лэсинин иузакирэси давам этдирилмиш-дир. Биринчи чыхыш эдэн харичи ишлэр назири Селвин Ллойд, Иденин дунэв бэЬс этдийи «Еаналдан истифадэ эдэнлэр бир-лийи» дейилэн тэшкилатын ярадылмасы-на тэрэфдар олмушдур. Ллойд гейд этмиш-дир ки, бу тэшкилатын ярадылмасы ила-нына «Бирлэшмиш Штатлар тамамилэ тэ-рэфдардыр». Ллойд даЬа сонра билдирмиш-дир ки, «бу плавы Ьэята кечирмэк учув 8в яхыв кэлэчэкдэ, каналдан истифадэ эдэн башлыча елкэлэрин мушавирэсини чатырмаг нэзэрдэ тутулур». Ллойд бу планын Ьэята кечирилмэсин-дэ чидди эмэли чэтинликлэр олдугуну э’тираф этдикдэн сонра белэ бир иддиа ирэли сурмушдур ки, «бирлийин» ярадылмасы куя «каналдан истифадэ этмайин мунасиб методуну динч васитэлэрлэ тап-маг йолунда ени бир тэшэббусдур». Ллойд лейборист мухалифэти илэ муба-Ьисэйэ киришэрэв, Ьевумэтин гэтнамэси* нэ лейбористлэр тэрэфиндэн верилмиш ду-зэлишин ифадэсинэ э’тираз этмишдир. Ллойд ез нитгини тэчавузкарлыг руЬун-да гуртармышдыр. О демишдир: «Биз бу вавалын ишлэмэси узэриндэ гейри-мэЬдуд нэзарэтин бир Ьокумэтин элинэ кечмэсинэ йод вермэв ниййэтиндэ дейилик... Бу мэ-сэлэдэ биз кузэштэ кетмэв фикриндэ дейи-лик». Ллойдун нитги дэфэлэрлэ лейбористлэ-рин гэзэбли сэслэри илэ кэсилмишдир вэ Ллойдун ез чыхышыны гуртармасына им* кан вермэв учун палатанын сэдри лейбо-ристлэри интизама дэ’вэт этмэли олмуш-ДУР- Лейборист Алфред Робенс Ьекумэтин еритдийи ХЭТТИ кэскин тэнгид этмишдир. Робенс демишдир: «Баш назирин дунонки сезлэри фитнэкарлыг характериндэ иди вэ эвсэриййэт бу сезлэри зор ишлэтмэв Ьэдэси кими гиймэтлэн.шрирди. Нэинки Ьиндистан вэ Сейлон, Ьабелэ Австралия да каналдан истифадэ эдэнлэр тэшкила-тынын ярадылмасы планына чох шубЬэ эдирлэр. Онлар да инчимишлэр ки, баш назир Ьэмин пландан данышанадэв оялара бу плав Ьаггында Ьеч бир мэ*лу-мат верилмэмишди». Робенс даЬа сенра кестэрмишдир ви, Сувейш мэсэлэсиндэ Инкилтэрэнин сия-сэти Шэрг елвэлэриндэ дэрин гэзэб догу-рур. Робенс белэ бир мэ’луматы мисал кэтирмишдир ви, Сейлонда плантасия фэЬдэлэринин Ьэмкарлар иттифагынын бнлдирдийинэ керэ, экэр Мисрэ гаршы эмэ-лийят тэдбирлэри керулэрсэ онда бу Ьэм-варлар нттифагыныв узвлэри инкилвслэ-рэ мэхсус олан ваучув вэ тив плантасия-дарында иши позачаглар. Робенс сезундэ давам вдэрэв демишдир: «Белэ бир Ьэрэват Инкилтэрэнин мэнафеи олан Асия елкэ-дэринин Ьамысында кенишлэнэчэвдир. Зор ишлэтмэв бутун Асия вэ эрэб елвэлэриндэ инкилислэрин мэнафеини тэЬлукэ ал-тында гоячагдыр». Робенс даЬа сонра демишдир: Сувейш мэсэлэси зорзкылыг васитэсилэ низама салына билмэз; о ялныз азад данышыг* лар эсасында сазишэ кэлмэк йолу илэ Ьэлл эдилмэлидир. Робенс кестэрмишдир ки, экэр бу мэсэлэ БМТ-йэ верилсэйди са-зиш элдэ этмэк оларды; о, сезундэ давам эдэрэв даЬа сонра демишдир: «Бунун учун Ьэтта вахт тэлэб олунса да бу, анчаг му-вэггэти ола билэчэк бир гэрары зорла гэ-бул этдирмэв мэгсэдилэ муЬарибэйэ баш-ламагдан даЬа яхшыдыр. Бу Ьеч дэ садэ-чэ Сувейш каналы устундэ мубаЬисэ де* йилдир; сеЬбэт енун узэриндэдир: биз гэт этмэлийиБ ки, Ьансы алэмдэ яшамаг ис-тэйирив: ганун-гайда алэминдэ, йохса чэнкэлливлэр алэминдэ». Лейборист мухалифэтинин башчысы Гэйтокелл харичи ишлэр «назирнндэн белэ бир бэянат вермэйи тэлэб этмишдир ви, Ьевумэт анчаг БМТ Низамнамэсиндэн ирэли кэлэн тээЬЬудлэрэ уйгун сурэтдэ гув-вэ тэтбиг эдэчэкдир. Ллойд демишдир ви, Ьевумэт Низамнамэнин 33-чу маддэсинэ уйгун олараг Сувейш каналы мэсалэсинин динч йолла низама салынмасына Ьэр ва-^ ситэ илэ наил олмаг ниййэтиндэдир. О де*^ мишдир: «Биз анчаг бу сэ’йлэрин мувэф-; фогиййэтсизлийэ утрадытыны кердувдэ невбэти тэдбир Ьаггында дущунэчэйив». Ллойдун бу сезлэрини лейбористлэр «Ар олсун!», «Исте’фа верин!» сезлэри илэ гаршыламышдар. ЛОНДОН, 14 сентябр (СИТА). Дунэн нумайэндэлэр палатасында Сувейш каналы мэсэлэсинин музакиреси замены пар-ламентин бир сыра лейборист узвлэри Бирлэшмиш Штатларын Орта Шэргдэви сиясэтиндэн бэЬс этмишлэр. Шинуэлл белэ бир фикирдэ олдугуну билдирмишдир ки, «Каналдан истифадэ эдэнлэр бирли-йи» яратмаг идеясы АБШ-ындыр. Шинуэлл даЬа сонра демишдир: «Мэн Америка-нын Орта Шэргдэки днпломатиясына шубЬэ илэ янашырам. Куман эдирэм ки, Бирлэшмиш Штатларда бизи Орта Шэргдэн сыхышдырыб чыхармаг истэйэн унсурлэр вардыр». О элавэ эдиб демишдир: «Мэн Инкилтэрэ — Америка эмэвдашлыгынын элейЬинэ дейилэм, лакин Американын дипломатик оюнунда бизим бейув елкэми-зин оюнчаг олмасынын элейЬинэйэм». Лейборист Вечвуд Бенн айдын бир нитг сейлэйэрэБ гейд этмишдир ки, Мисир Ье-кумэтинин арзусу олмадан Сувейш кана-лыны «бейнэлмилэллэшдирмэв» мумвун дейилдир. О, Инкилтэрэ Ьекумэтини Сувейш мэсэлэдиндэ даЬа артыг эсэбилик яратмагда тэгсирлэндирмишдир. О демишдир: «Окэр Инкилтэрэ бу мэсэлэ илэ эла гэдар олараг Мисрэ Ьучум эдэрсэ, бу, тэчавузкарлыг оларды». Лейбористлэрин алгышлары алтында Вечвуд Бенн элавэ эдиб демишдир ки, экэр Иден ез сон сезундэ Инкилтэрэнин зор ишлэтмэйэчэйинэ тэ’минат вермэсэ лейборист мухалифэти Ьекумэтин элейЬинэ СЭС верэчэкдир. Лейбористлэрин башчысы Гэйтскелд лейборист мухалифэти адындан сон сез сейлэйэрэв Ьекумэтдэн бир даЬа тэлэб этмишдир ки, о, Сувейш мэсэлэсинин Ьэлли учун зор ишлэтмэйэчэйинэ тэ’минат версия. Иден Ьевумэт адындан сон сез сейлэ-мишдир. О, Ьекумэтин мевгеинэ енидэн Ьагг газандырмага чалышмыш, лакин лей бористлэрин тэлэбинэ ачыг чаваб вермэ-мишдир. Гэйтскелл онун сезуну вэсиб тэ’-кидлэ сорушмушдур: «Баш назир Ьевумэт адындан дейэ билэрми ви, Ьевумэт Сувейш ваналындан зорла вечмэйэчэвдир?». Бунун чавабында Иден демишдир: «Мэн артыг демищэм ви, бдз нэ этмэв>-меым кэлдиЙй 0арэсинд;), Ц^дэшмищ.Щт^ра-рын Ьевумэтидэ тамамилэ Ьэмрэ’йив (му-халифэтин сэслэри: «Чаваб вершин! »),. мэн демишэм вэ инди дэ тэврар эдирэм ви, илв аддым Мисир Ьевумэтинэ эмэвдашлыг тэв лиф этмэБДэн ибарэт иди. Мэн демишэм ки, экэр Мисир Ьевумэти эмэвдашлыгдан боюн гачырарса 1888-чи ил МуаЬидэси ни позмуш олар. Экэр о, Ьэмин МуаЬидэ-ни позарса биз бу мэсэлэни ТэЬлукэсизлив Шурасына верэчэйив». Иден сонра нумайэндэлэр палатасына мурачиэт эдиб ону, ТэЬлукэсизлив Шурасына нэ заман мурачиэт этмэйня даЬа мунасиб олдуруну дикэр Ьекумэтдэрлэ мэс-лэЬэтлэшиб муэййэн этмэйи Ьевумэтин ез еЬдэсинэ бурахмара чагырмышдыр. Сувейш каналы мэсэлэсинин Ьэллиндэ зор ишлэтмэмэв тээЬЬудунэ кэлдивдэ Иден билдирмишдир ки, «экэр бу тэ’ми* натын мутлэг бир тэ’минат олмасыны ис-тэйирлэрсэ, нэ МЭН, нэ дэ бу трибунадан чыхыш эдэн башга бир инкилис назири белэ бир тэ’минат верэ билмэз». Иденин чыхышындан сонра сэсвермэ вечирилмишдир. Лейборист мухалифэтинин вердийи вэ Ьевумэтин сиясэтини пислэйэн дузэлиш 251 сэсэ гаршы 321 сэслэ рэдд эдил-мишдир. Ьекумэтин ирэли сурдуйу э’тимад гэтнамэси 248 сэсэ гаршы 319 сэслэ гэбул олунмушдур. Насерин „Дейли Ьералд“ гэзети мухбири илэ мусаЬибэси Мисир нумайэндасинин БМТ-йа мактубу НЮ-ЯОРК, 13 сентябр (СИТА). Юнайте* Пресс акентлиЁинин вердийи хэбэрэ керэ, Мисрин БМТ-дэки даими нумайэндэси^ вмэр Лу гфи БМТ-нин баш катиби Ьаммар-, шелдэ вэ БМТ-нин бутун узвлэринэ кен-= дэрдийи мэктубда билдирмишдир ви. Ми-, сир каналда кэмичилийэ Ьэр чур маниэ терэдилмэси учун мэс’улиййэти Инкилтэрэнин вэ Франсанын узэринэ гоячагдыр.! Акентлийин билдирдийинэ керэ, сонра мэктубда дейилир ки, «бу чур Ьэрэкэтлэр нэтичэсиндэ баш верэ билэчэв муЬарибэ. вэзиййэти учун дэ Инкилтэрэ вэ Франса мэс’улиййэт дашыячагдыр». ГАЬИРЭ, 14 сентябр (СИТА). Мисир гэ-зетлэринин вердийи хэбэрлэрэ керэ, Лон-донда чыхан «Дейли Ьералд» гэзетинин ГаЬирэ мухбири илэ мусаЬибэдэ Мисир президенте Чамал Эбдул Насер демишдир: «Биз каналы идарэ эдэ билэрик. Биз ону идарэ этмэк ниййэтиндэйик. Сентябрын 14-дэ ишм даяндырмамыш олан харичи лосманларыв кемэйи илэ 70 нэфэр мисир-ли лосман Ьэр куя каналдан кечэн 40 кэ-минин Ьэрэкэтини тэ’мин этмэк учун кун-дуз вэ кечэ ишлэйэчэвдир. Сентябрын 15-дэ канал фасидэсиз сурэтдэ вэ нормал иш-лэйэчэкдир вэ бизэ ени лосманлар кэлэ-чэкдир. Бизи тагсырландырырлар ки, биз каналы багламагла Ьэдэлэйирик. Лакин буну мэЬз сиз эдирсиниз. Инкилтэрэ, Франса, Ьолландия вэ Италия лосманлапыныв сент-ябрыв 14-дэ иши даяндырачаглары Ьаггында букун этдиклэре хэбэрдарлыг му-дахилэ учун бир бэЬанэдир. Лакин биз харичи лосманларын кери чагырылмасыядан кудулэн мэгсэди позачагыг». Мухбирин суалына чаваб верэрвэн президент Насер кестэрмишдир кп, «канал мэсэлэси малиййэ мэсэлэси дейил, бэлкэ суверенлек вэ лэягэт мэсэлэсидир». Насер кестэрмишдир ви, индики беЬра-нын мэнбэи Багдад пактыдыр. О гейд этмишдир ки, Мисир «мустэмлэкэчилийин ени формасы демэв олан мудафиэ систе-ми» олмаг э’тибарилэ Ьэмишэ Ьэмин пав-тын элейЬинэ олмушдур. Насерэ суал веридмишдир ки, онунла Инкилтэрэ баш назири Иден арасында шэхси керуш Сувейш каналы масэдэса-нин низама салынмасына кемэк эдэрдими? Президент Насер бу суала белэ чаваб вер-мишдир: «Мэн дедим ка, cap Антони Иденин нитгини эшитмэсэйдим, Лондона ке-дэрдим. Мэн Ьэр бир адамла азад данышыг, йэ’ни Ьэдэсиз данышыг апармага Ьазырам. Ч-б Роберт Мензис бурая кэлди вэ игтесади тэдбирлэр тэтбиг этмэк, Квпр-дэ олан силаЬлы гуввэдэри тэтбиг этмэклэ Ьэдэлэйэрэк сдэср тэслин олмагы иэндав хаЬиш этди». Насер гейд этмишдир ки, Мисир вгти-садийяты Гэрбин игтисади тэдбирлэривэ давам кэтирэ билэр. О демишдир: «Бизи чэтинликлэр квзлэйир, лакин бу бизи двз чекуб мэрЬэмэт истэмэйэ мэчбур вдэ бвл-мэйэчэкдир». Мисир ени империалист планыны рэдд эдир ГАЬИРЭ, 14 сентябр (СИТА). .Чисир мэтбуаты парламентдэ Инкилтэрэ баш назири Иденин Сувейш мэсэлэси барэсиндэ чыхышыны кэскин сурэтдэ пнслэйир вэ «Сувейш каналындан истифадэ эдэн елкэ-лэр тэшкилаты» дейилэн тэшкилат ярат* маг идеясыны гэрб девлэтлэринин каналы Мисирдэн айырмаг учун кестэрдиклэ-ри ени чэЬд кими гэти сурэтдэ рэдд эдир «Эт-ТэЬрир» нэшрийятыныв рэЬбэри Энвэр Садат «Эл-ЧумЬуриййэ» гэзетиндэ языр:    «Еаналдан    истифадэ    эдэн    едкэлэр тэшкилаты» яратмаг Ьаггындакы тэклиф ялныз Мисрэ гаршы дейил, бутун эрэб елкэлэринэ, Ьабелэ империалист боюн-дуругу алтындан хилас олмаг угрунда мубаризэ апаран бутун кичив елкэлэрэ гаршы ачыг фитнэкарлыгдыр. Мисир Су вейш каналынын «Бейнэлхалг идарэси-ни» тэ’сис этмэв Ьаггындакы тэклифи рэдд этди, чунви бу, онун суверенлийинэ гэсд этмэв демэв олардЬ!. Мисир бу ени лайиЬэни дэ рэдд эдэчэк вэ каналдан истифадэ эдэн елкэлэр тэшкилаты яратмаг пэрдэси алтында империалист Ьекмран-лыгына гаршы ез лэягэт вэ суверенли-йини, лазым кэлэрсэ, мудафиэйэ Ьазыр олачагдыр. «Эл-ЭЬрам» гэзети баш мэгалэдэ языр: «Бир груп девлэт онлара мэнсуб одмаян Сувейш каналынын мугэддэратыны тэ’ йин этмэйи нэ ихтиярла ез еЬдэсинэ ад-мага чур’эт эдир? Биз билмирик ки, Иденин диливдэ буну нэ адландырмаг одар, садэ дилдэ исэ бу гарэт вэ я сойгунчулуг адландырылыр». Гэзет гейд эдир ки, ка-налдан истифадэ эдэн елкэлэр тэшкила-тынын ярадылмасы Мисрэ харичи нэза-рэти зорла гэбул этдирмэк мэгсэдини да* шыйыр. Буну исэ Мисир халгы там гэ-тиййэтдэ рэдд этмишдир. «9д-Эхбар» гэзети юхарыда ады чэки-лэв тэшкилатын ярадылмасы лайиЬэсини баш мэгалэдэ «Мисрин истиглалиййэтинэ гаршы гэсд» кими гиймэтлэндирир. Гэзет языр: «Биз ез мубаризэмиздэ тэк дейилик. Бутун эрэб халглары вэ дуня ичти-маиййэти бизим тэрэфимиздэдир». . «9л*ЧумЬуриййэ» гэзети «Фитнэкарлыг» сэрдевЬэли баш мэгалэдэ языр: «Империалист девлэтлэр тэчавузкарлыг вэ фитнэкарлыг йолунда ени аддым атмыш-лар. Нумайэндэлэр палатасында Иден каналдан истифадэ эдэн едкэлэр тэшкилаты ярадылачагыны э’лан этмишдир, эввэл-лэр Сувейш каналынын бейнэлхалг ида-рэси тэрэфиндэн еринэ етирилэн вэзифэ* лэри бу тэшкилат ез узэринэ кетурмэли-дир. Бу езбашыналыг вэ фитнэкарлыг Ьэрэкэти каналын бейнэлмилэллэшдирил-мэсини Мисрэ зорла гэбул этдирмэйэ чэЬд этмэв учун .Мисри олуб-битмиш факт гар-шысында гоймаг мэгсэдини кудур... Мисир Сувейш проблеминэ ез истиглалиййэти вэ суверенлийи мэсэлэси кими бахыр вэ канал узэриндэ харичи Ьевмранлыг ярадылмасы чэЬдлэринэ гэти сурэтдэ мугавимэт кестэрэчэБдир». 1 I : ССРИ илэ АДР кооператив тэшкилатлары арасыида мал мубадилэси Ьаггында сазиш Лейпсигдэ Сентросоюз идарэ Ьей’эти СЭЙ1ЙНИН муавин! А. И. Галиин йолдаш-дан вэ Сентросоюзун мэс’ул ишчилэрн В. В. Мурашов, П. Н. Фадеев, М. А. Ряб-ченко вэ А. С. Саркиояитс йолдашдардан ибарэт Сентросоюз нумайэядэ Ьей’эти илэ президент Г. Лохт йолдашдан, Н. Фарен-ирог, Ничне вэ Крауэедан* ибарэт адман истеЬлав кооперативлэри иттнфагы арасында данышыглар гуртармышдыр. Там гаршылыглы андашма вэ достлуг шэраитиндэ кечэн данышыглар нэтичэсиндэ гаршылыглы файда эсасында мал мубадилэси Ьаггында баглашма низаланмыш-дыр. Сентросоюз мухтэлиф парча, трикотаж малдары вэ халг тэрэфиндэн ишдэдилэв башга маллар мугабидиндэ алман коопе-ративчялэринэ мухтэлиф тэрэвэз вэ мей-вэ консервлэри, шампан шэрабы вэ башга маллар верэчэкдир. Сентросоюзун нумайэндэ Ьей’эти вэ ал-мав истеЬдак кооперативлэри аттифагывын рэЬбэрлийи тэрэфлэрин мал мубадилэсини даЬа да кенишлэндирмэйэ чэЬд этдиклэри-ни разыдыгла гейд этмишлэр. Бу, Совет Иттифагынын вэ Алмания Демократик Республйкасынын кооператив тэшкилатлары арасында достлуг элагэлэринин меЬкэм-лэимэсинэ кемэк эдэчэкдир. Данышыглар заманы Сентросоюзун вэ алман истеЬлак кооперативлэри иттифагы-ныв нумайэндэлэри гейд этмишлэр ки, мухтэлиф едкэлэрин кооператив тэшкилат. лары арасында тичарат элагэлэри ярадылмасы бейнэлхалг кооператив бирдийини кучлэндирмэк, халглар арасында достлуг вэ эмэкдашлыгы даЬа да инкишаф этдирмэк вэ бутун дуняда сулЬу меЬкэмлэндир-мэк мэнафеинэ уйгундур. 16 СЕНТЯБР 1956-чы ИЛ. № 216 (10249); Беден тербийеси ее идман Гырмызыбайраглы Хазэр донанмасы идманчыларынын гэлабэси ССРИ Ьарби-Дэниз Донанмасы гуовэлэ-ринин узкучулук узрэ Бакыда кечирилэя ярышлары гуртармышдыр. Дерд кун давам эдэн оу ярышларда Гырмызыбайраглы Хэзэр донанмасынын идманчылары му-вэффэгиййэтлэ чыхыш этмиш, ССРИ Ьэр-би-Дэниз Донанмасы гуввэлэринин чемпиону адыны вэ кубокуну алмышлар. Ярышларда икинчи ерэ Гара дэниз, учунчу ерэ Сакит океан дояанмаларынын идманчылары чыхмышлар. Суя тулланмаг ярышларында да Гырмызыбайраглы Хэзэр донанмасынын идманчылары биринчи ери тутмушлар. Шэхси биринчилик ярышларында кишилэр арасында бакылы Абышов, гадынлар арасында исэ бакылы Смирнова чемпион адыны алмышлар. Совет Ьекумэтинин Ьадиййэси БМТ-йэ верилмишдир НЮ-ЙОРК, 14 сентябр (СИТА). Дунав БМТ-нин бинасында Бирлэшмиш Ми.1лэт-.тэр Тэшкилатына Совет Ьекумэтинин Ьэ-диййэси—дуняда биринчи ишлэйэв атом электрик стансиясы модедивин тэнтэнэли сурэтдэ верилмэси мэрасями вечирилмишдир. Бу модед 86 едвэнин тэмсил эдилэ-чэйи Бейнэлхалг атом акентлийиня та’* сис эдэн Еонфравсын ишииин башланма-сы илэ эдагэдар олараг сентябрын 20-дэ БМТ бинасыпда ачыдачаг сэркидэ нума-йиш этдирилэчэкдир. , БМТ-нин баш катиби Даг Ьаммаршелд, БМТ ТэЬлукэсизлив Шурасыныв сентябр-да сэдри Нун’ес*Портуондо, баш ватибин муавинлэри Бухари вэ Чернышов, Б.МТ-дэки нумайэндэ Ьей’этдэринин эксэрийГю-тинин башчылары, Ьабелэ Б.МТ нумайэн-дэ Ьей’этлэринив вэ катиблийинин эмэк-дашлары, мэтбуат вэ радио нумайэндэлэ-ри Ьэдиййэви вермэв мэрасиминдэ ишти-рав этмишлэр. Мэрасими БМТ-нин баш катиби Даг Ьаммаршелд ачараг, ССРИ нумаиэндэси Г. Ф. Саксянэ сез вермишдир. Совет нумайэндэси демишдир ви, бутун дуня халглары Ьэр шейдэв артыг судЬу горумаг, БМТ Низамнамэсиндэ языддыгы кими, муЬарибэ фэдакэтиндэн Ьэмишэлив хилас олмаг вэ элмин эн бейув кэшфи олав атом энержисиндэн дагытмаг мэгсэдилэ дейил, халгларын кузэраныныв я*:-шыдашдырылмасы мэнафеи учун, диич ярадычылыг ишлэриидэв етру шэраит тэ*. мин эдилмэси мэгсэдилэ истифадэ этмэк арзусундадырлар. Г. Ф. Саксин хатырлатмышдыр ки, Совет Ьекумэти атом вэ Ьидрокен силаЬла-рынын сезсуз гадаган олунмасы Ьаггында Б.МТ-ДЭ дэфэлэрлэ тэклиф ирэли сурмушдур. Натиг демишдир ки, Совет Иттифа-гы атом силаЬынын истеЬсал олунмасы-ны, сахланылмасыны вэ ишлэдилмэсини тамамилэ гадаган этмэк Ьаггында беинэл-халг сазиш э.1дэ эдилмэси учун ез сэ’й-лэрини кэлэчэкдэ дэ зэифлэтмэмэк ниййэ-тиндэдир. Бу чур сазиш девлэтлэр арасында э’тимадын меЬкэмлэнмэсинэ кемэк эдэр вэ атом энержисиндэн динч мэгсэд-лэрлэ истифадэ олунмасы учув ени ту-кэнмэз имканлар ярадарды. Совет нумайэндэси атом энержисиндэн динч мэгсэдлэрлэ истифадэ эдилмэси са-Ьэсиндэ ССРИ-дэ элдэ эдилмиш мувэффэ-гиййэтлэрдэн вэ совет алимлэри илэ дикэр е.тжэлэрив бу саЬэдэ ишлэйэн алим-лэро арасында фэал вэ сэмэрэли эмэкдаш-лыгдан, нувэ физ1гкасы саЬэсиндэ тэдги-гатларын инкишаф этдирнлмэсиндэ вэ му-тэхэссислэр Ьазырланмасында ССРИ-нин бир сыра елкэлэрэ сэмэрэли ярдым кес-тэрмэсиндэн данышнышдыр БМТ-нин баш катиби Даг Ьаммаршелд чаваб нитгиндэ демишдир ки, Совет Итти. фагывыи Ьэдиййэси олмаг э’тибарилэ атом э.тектрик стансиясынын моделини БМТ адындан гэбул этмэйэ о шаддыр. Мэраснмин ахырында Д. Ьаммаршелд вэ Г. Ф. Саксин совет атом электрик стансиясы макетинин ишыгларыны ян-дырмышлар. «Спектейтор» журналы Сувейш мэсэлэсиндэ гэрб девлэтлэринин сиясэтини пислэйир ЛОНДОН, 14 сентябр (СИТА). «Спев-тейтор» адлы нуфузлу Ьэфтэлив буржуа журналы Америка—Инкилтэрэ—Франсанын «Сувейш ваналындан истифадэ эдэнлэр бирлийи» дейилэн тэшкилат яратмаг планыны гэсдэн дузэлдилмиш фитнэкарлыг адландырыр. «Спектейтор» журналы Иденин сентябрын 12-дэ сейлэмиш олду-гу нитгэ Ьэср этдийи редаксия мэгалэсин-дэ языр ки, бу нитг даЬа реалист сиясэ-тэ бел баглаянлары мэ’юс этмишдир. Журнал белэ Ьесаб эдир ки, бу нитг Сувейш мэсэлэсиндэ Инкилтэрэ дипломатия-сынын еритдийи хэтт нэтичэсиндэ онун душдуйу агыр вэзиййэти даЬа да пислэш-дирмишдир. Журнал языр: «Эслиндэ «Сувейш каналындан истифадэ эдэнлэр бирлийинин» ярадылмасы Сувейшэ бу каналы барлама-гы тэклиф этмэк демэкдир... Сезун гыса-сы, бутунлуклэ бу плав садэчэ олараг фитнэкарлыг ролу ойвая билэр». «Спектейтор» гейд эдир ки, «бирлнв яратмаг кими езбашына Ьэрэкэтлэр йолу илэ Сувейш мунагишэсини кэскивлэш-дирмэк учув эдидэн Ьэр бир тэшэббусу дуня ичтимаиййэти^ шубЬэсиз, «гэрб дев-лэтлэри тэрэфиндэн фитнэкарлыг» кими гаршыдаячагдыр. Биринчи програмла 1.376, 318 вэ 60,51 метр далралардакы радио стансиялары вэ шэЬэр радио шэбэ-кэснлэ: саат 7.20-дэ Ф. МеЬрэлиеванын ифасында Азэрбайчан композиторларынын маЬнылары. 8.20*дэ камера мусигиси. II-дэ ушаглар учун Г. Агаянын шеирлэри (эрмэни дилиндэ). И.20-дэ рус халг маЬнылары ифачыларынын консерти. 13.20-дэ «Тарлада ишлэйэнлэр учун» мевзуунда верилиш. 17.30-да Кабалевскинин эсэрлэ-ри. 18-дэ кэнчлэр учун Э. Мэммэдовун «Ьэят йолларында» адлы очерки. 18.20-дэ Бакы алуминиум заводунун директору Шэ-рифов йолдашын «Азэрбайчан алуминиуму» мевзуунда сеЬбэти. 18.35-дэ М. Магомаевин ярадычылыеына Ьэср олунмуш верилиш. РАДИО Сентябрын 17-дэ 19.15-дэ «Гардаш совет республикаларын да* сериясындан верилиш. 19.30-да Г. Га раевин В’етнам суитасы. 20.20-дэ кэнд тэ сэрруфаты ишчилэри учун верилиш. 20.35 дэ К. Мэммэдовун иштиракилэ халг чалгы алэтлэри оркестринин консерти. 21.30-да сАзэрбайчан* журналынын хуласэси. 21.50 дэ романслар вэ опералардан ариялар 23-дэ Азэрбайчан оюн Ьавалары. Икинчи програмла 60,51 мет|х далгадакы радио стансиясы илэ: саат 22-дэ С. Начыбэйовун «Кулшэн» балетиндэн фрагментлэр. 22.30-да совет композиторларынын симфоник вэ хор учун язылмыш поэмалары. 23-дэ йункул муси гидэн ибарэт консерт. рахахрск: X ходхдпвицивгозпппсг 1956-чы ИЛ СЕНТЯБРЫН 15-дэн ОКТЯБРЫН 15-дэк пулу чари Ьесаба кечирмэк йолу илэ китабханалардан, тэшкилатлардан, ида-рэлэрдэн, муэссисэлэрдэн вэ мэктэблэрдэн 1957-чи ИЛ УЧУН гэзет вэ журналлара абунэ гэбул олунур Бутун мэркэзи гэзет вэ журналлара, республика, вилайэт. шэЬэр вэ район гэзет вэ журналларына абунэ яэылмаг олар. Абунэ Союзпечатын ше’бэлэриндэ, рабитэ канторларында вэ районларда абунэ язан тэшкилатчылар тэрэфиндэн гэбул олунур. БИР ИЛЛИК АБУНЭ ЯЗЫЛЫН1 Узун муддэтли абунэ ял бою мунтэзэм олараг гэзет вэ журнал алмагы тэ’- СОЮЗПЕЧАТ. üuax XX м. ЭЗИЗБЭНОВ АДЫНА ГЫРМЫЗЫ ЭМЭК БАИРАГЫ ОРДЕНЛИ АЗЭРБАЙЧАН девлэт ДРАМ ТЕАТРЫ Сентябрын 1б-да кундуз вэ ахшам «ЯДИКАР» Сентябрын 17-дэ «УЗАГ САЬИЛЛЭРДЭ» Кундуз тамашаоы саат 12-дэ. ахшам та-машасы саат 8-дэ башланыр. Ч. ЧАББАРЛЫ АДЫНА БАР (Киров проспекти. 31) АЗЭРБАЙЧАН девлэт МУСИГИЛИ КОМЕДИЯ ТЕАТРЫ Сентябрын 18-дэ «ДУРНА» Тамаша ахшам саат 8-30 дэгигэдэ башланыр. ^<ХЮООООООООООООООООООООООО<‘ м. МАГОМАЕВ АДЫНА АЗЭРБАЙЧАН девлэт ФИЛАРМОНИЯСЫ • Сентябрын 16-да . К0НС1РТ Коисертдэ Азэрбайчан ССР халг ' артясткасы Ьэшгэт Рааеиа, эмэкдар артйстлэрдэн Куахар Ьэсэиом, Эаа-•осэд Садыгоа, Качы Маммадов. Со-гомоя Ссйраиои, Неитон Григории, артистлэрдэя Эаибаба Мэммэдо». Мэммэд Салманоа, Ьабма Эаяев вэ Иса Мурадоа иштирак адврлар. ^^Коясерт ахшам саат 8-45 дэгигэдэ башланыр. и ■ ТТ УТП ■ ■ 1ТГТГТГМ-11ХОХКХх я к пгихи:] Баскетбол «Динамо» идман чэмиййэтинин эл оюн» лары стадионунда ерли «Динамо» коман-дасынын баскетболчулары илэ Таллин шэ-Ьэри «Динамо» чэмиййэти баскетболчула-рынын шэЬэрлэрарасы йолдашлыг керушу олмушдур. Оюнда бакылылар 66 : 52 Ьеса-билэ галиб кэлмишлэр. ФУТБОЛ 90 ДЭГИГЭДЭ 15 ТОП Дунэн и. в. Сталин адына республика стадионунда Бакынын «Нефтчи» командасы илэ Краснодарын «Нефтчи» командасынын керушу олду. Оюн бэрабэр вэзиййэтдэ башлады. Лакин 13-чу дэгигэдэ гонаглар «Нефтчи» командасынын мудафиэчиси Н. Ьусейновун сэЬвиндэн истифадэ эдэрэк пе-сабы ачмага мувэффэг олдулар. Краснодар-лыларын бу гэлэбэсиндэн сонра оюнун вэзиййэти бирдэн-бирэ дэйишди. Ьэлэ стади-онда алгыш сэслэри кэсилмэмиш бакылылар Ьесабы бэрабэрлэшдирдилэр. Бундан бир аз сонра бакылылар гонагларын гапысын-дан даЬа бир топ кечиртдилэр. Инди ерли команданын оюнчулары тез-тез Ьучума ке-чир, оюн эсасэн фут(к)л мейданчасынын го-наглара аид олан Ниссэсиндэ кедирди. Ерли команданын Ьучумчулары ярадылмыш шэ-раитдон истифадэ эдэрэк даЬа ики топ кечирмэйэ мувэффэг олдулар. Ярышын Ьакими тэрэфиндэн бакылыларын гапысы-на тэ’йин эдилмиш чэримэ топундан гонаглар бачарыгла истифадэ этдилэр. Оюнун биринчи ярысы 4 : 2 Ьесабилэ бакылыларын хейринэ гуртарды. Оюнун икинчи ярысында Ьесабы енэ дэ краснодарлылар артырдылар. Лакин он-ларын бу мувэффэгиййэти узун сурма-ди. Бакылылар гэти Ьучума кечэрэк далба-дал гонагларын гапысында тэЬлукэли вэ-зиййэт ярадырдылар. Ярыммудафиэчилэр дэ Ьучумчулара гошулмушду. Бакылылар оюнун икинчи ярысында краснодарлыларын гапысындан 7 топ кечирдилэр. Топлары гонагларын гапысына Смирнов, Баташов, Эмиров, Теренгев вэ башга оюнчулар вур-дулар. Белэликлэ Бакынын «Нефтчи» командасы илэ Краснодарын «Нефтчи* командасы ара-сындакы керуш 11:4 Ьесабилэ бакылыларын хейринэ гуртарды. Бу, 1956-чы илдэ елкэ биринчилийи угрунда футбол ярышларында эн бейук Ьесаблардандыр. Ьэ.мин кун стадионда 1956-чы ил республика кубокуну элдэ этмиш Орчоникидзе-нефтин «Нефтчи» командасы илэ республи-камызын кэнчлэрдэн ибарэт командасынын йолдашлыг керушу олмушдур. Оюн 7: 2 Ьесабилэ кэнчлэрин хейринэ гуртармышдыр. Редактор муавини Ч. ШИРИНОВ. Бакы девлэт сиркн Сентябрын 21, 22. 23 вэ 24-дэ МеВСУМУН АЧЫЛЫШЫ 3 бейук ше’бэдэн ибарэт ЕНИ ТАМАША Тамаша ахшам саат 8-дэ башланыр Сентябрын 23-дэ базар куну ¥Ч ТАМАША Тамашалар кундуз саат 12-дэ, 3-дэ вэ ахшам саат 8-дэ башланыр. Билетлэр сатылыр. КИНО-ТЕАТРЛАРДА «Низами» (гыш вэ яй салонларында). «Вэтэн» (гыш вэ яй биналарында), «28 Ап-рел», «БаЬар», «Азэрбайчан» (абы салон-да), «Араз», «Сэмэд Вуррун»—«ГЭЛП ПУЛ» (1-чи серия). Тибб ишчилэринин яй театры—- «ДАНТЕ КУЧЭСИНДЭ ГЭТЛ». Фиолетов адына клуб—«БЕЛЭ БИР ОРЛАН ВАРДЫР». «Вэтэн» (гыш бинасында. кундуз), «Араз» (сэЬэр саат 8-30 дэгигэдэ), «Низами» (гыш салонунда, сэЬэр саат 10-да вэ 11 -45 дэгигэдэ) —«АНАКОНДА». «Вагиф»-«ПУЧ ОЛМУШ АРЗУЛАР». Моитии адына парк—«АХЫРЫНЧЫ РАУНД». Низами адына парк — «45 КВАДРАТЫ НДА» Дэержнискн адына парк—«ОТЕЛЛО». «Хагаии»—«ИКИ БИГХА ТОРПАГ». М. ГОРКИ АДЫНА КЭНЧ ТАМАШАЧЫЛАР ТЕАТРЫ Сентябрын 16-да «АГИЛ ВЭ СЭРВИНАЗ» Тамаша ахшам саат 8-дэ башланыр -ОООООООООООООООООООООООООООФ Азэрбайчан ССР Кэнд Тэсэрруфаты Назирлийинин АЗЭРБАЙЧАН ЭЛМИ-ТЭДГИГАТ ЬЕЙВАНДАРЛЫГ ВЭ БАЙТАР-ЛЫГ ИНСТИТУТУ истеЬсалатдан айрылмаг шэртилэ 1956—1959-чу дэрс иллэрина аша-гыдакы ихтисаслар узрэ аспирантурая гэбул э'лан эдир 1. Гарамалын етишдирилмэси. 2. Гоюнларын етишдирилмэси. Аспирантурая дахил олмаг истэ-йэнлэр институт директорунун адына язылмыш эризэ илэ бирликдэ али мэктэби гуртармаг Ьаггында дипло-мун натариус тэрэфиндэн тэсдиг эдилмиш сурэтини, кадрларын шэхси учотуна дайр вэрэгэ, тэрчумейи-Ьал, ахырынчы иш ериндэн, яхуд тэЬсил ериндэн сияси характеристика вэ иш характеристикасы, азы уч ил-лик истеЬсалат тэчрубэси Ьаггында арайыш, дэрч эдилмиш эсэрлэрин сияЬысыны, яхуд сечдийи ихтисас узрэ реферат, сагламлыг Ьаггында арайыш. Ьэрби мукэллэфиййэтэ дайр арайыш, али мэктэблэрин элми шу-раларынын мэслэЬэтилэ аспирантурая кендэрилмиш адамлар институт элми шурасынын протоколундан чы-харыш вэ ики фото-шэкил тэгдим этмэлидирлэр. ИстеЬсалатдан айрылмаг шэртилэ аспирантурая дахил оланлара 680 манат тэгауд верилэчэкдир. Эризэлэр 1956-чы ил октябрын 1-дэк гэбул олунур. Гэбул имтаЬан-лары октябрын 1-дэн 20-дэк, ихтисас фэнниндэн, марксизм-ленинизм эсасларындан вэ али мэктэб программ Ьэчминдэ харичи диллэрин би-риндэн кечирилэчэкдир. Эризэ вэ сэнэдлэри бу адресэ кенлэрмэк лазымдыр; Кировабад шэЬэри, 7 немрэли почта гутусу, Азэрбайчан элми-тэдгигат Ьейван-дарлыг вэ байтарлыг институту. РЕДАКСИЯНЫН АДРЕСИ, Бакы. Каганович кучэса, М 12. ТЕЛЕФОНЛАР: катиблик аа мэ'аумкт учу« 2-S2-49. редактор муаааа» f-St-19. iiac*vj ватаб t-36-ft. парт оп’басв 9-S2-SI, табапгат аа ташавгат ша'(^п ’баси 2-52-25. кэнд гэсэрруфаты ша’басп 2-55-33, совет гурудуту та'багв 2-36-35. аажилн «абарлар шо'баса 2-31-27, адабийятаа аичасапат шп’баса 2-3I-I7, вам аа «аааапаййат ••‘баса    «автубаар    шабаса 2-SM5 па    2-об-Зв, варача кэбарлар ша’басп 2-32-49, кусуся мухбяраар ша’бася 2-31-13, ыатбуат ооа'бася 2-63-89. фото-лаборагоряа 2-Зв-ЗЗ, аашрпйят 3-92-15, буааатерм 3-69-43, ворреатор ша’басп ^22-08, ааапаар —бас» 3»13-82^ ФГ 03523Амрбайчан бирлвишиш гемт-«урн89 нтиряйятыиын мзтббзмц Бакы, Стзмм проепаяти, 137« . ^ 4? á Сифарвш }è 1900 ;
RealCheck