Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 16, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 16, 1956, Baku, Azerbaijan KOMHISfHHCT16 CEHTflBP 1956-w HJI, M 216 (1024C]i Hhh KoMBiyHHCT napTHflCbiHbiH vili rypyjiTaftw YHJIKKH MK-da nEEHH, 15 ceHTHfip (CHTA). ByitYH He-ÌOTHÌ9 Xaar chach Mwasher IIIypMH-HbiB iMJiscaap ca.ioHyHxa Ihh KaMMynHCT napTBHCbiHbiH Vili rypyaiaftbi aHuaibi. Fy-py^iTafiuB HHJiac caaoHyHa ^hhhh hap T9pa<I>HH40H KajiMHin MHHiaH aprur Hyaia-fiania TonjianiMHinju. Fapjiani KOMMyHHcr ea (Pahaa napriajia-pbiHbiH rypyjTaa KajMHm HYMafiaHiajiapH rypyjraiÌHH paacaT heU’arHHja itepYHapKaH cajiOHiaKbiJiap oHJiapu KypyaTyjiy aarbim-jiapjia rapmbiJiaiHaap. Cobct HTTHi)arM Koìcmyhbct napTHflTCbiHMH HYMafiaHia heft’a-THHHH YSBJiapH, Il03fflaHbIH, PySIHHHfl-HWH, <^aHcaHHH, IlTaaHflHbiH, ^exoc.ioBa-RHflHblH, A.l6aHHHHbIH, MOHTOJiyCTaH Xa.iT PecnyfijiHKacbiHbiH, BojirapbicTaHWH, Aji-Ma-HHfl JleMOKpaTHB PecnyfiaHKacuHHH, AjiMa-HHfl OejepaTHB Pecny6jiHKacHHbiH, Mana-pblCTaHblH, HHÌ(>He3HflHbIH, IlHHJHCTaHWH, lOrocjiaBHiiHUH, HHKHjrrapaHHH, ApKeHTHna-HMH, BejHHKaHHH, KaHaiaHUH, MeKCHKa-HbiH B3 6hp hox Samra ejBajiapaH KOMMy- ■HHCT B3 i>ahJia napTHaaapH EyMafianja heft’-1 rapmHaHraH cypOTia h^pMar ama*, hyryr araapHBHH yaBaapH paàcar hefi’aTHWa afl-jiamxHJiap. ÌHH KosiMyHHCT naptHflCHHMH pah6ap.ia-PH Mao Tcae-iyn, 5y IIIao-TCH, iaoy 9h-jafi, nxy fla, iaH H)h, Ean fflaH, Buh Bacan, flyn Bi-y, JIhh Bo-CH3iofl, Basan BaH-TjiH, Dmh Ha-xyafi, Jhh Bao, flen Cao-HHH floaianuap paacar heft’arHHia »epy-HapKaH HYMaSaHiaaap sa roHarjap OHjapu ceBHH'ija a.iTbim.iajibiaap. Beh KoMMyHHCT napreacH MapRWH ko-MHTacHHHH cajlPH Mao Tc3e-iyH Beh Rommy-HECT napTEflCHHUH Vili rypyjiTafihiHM an-ÌH. OpK€<^p napTEfl hEMHE «HHTepHaCEO-Haji» qaajH. Mao Tcae-aynyH TaKJiB(l)E.ia rypyjTaftja ojiaHaap BHTHJiafi EraE yrpyHia haaaR o;i-Myra My6apB3JiapEH xaTHpacHHB 6bp aorirra-jrHK CYKyrjia e| arjiBJiap. Beh KoitMyHHCT napTBflCH MapsasB KOMHTacHHEH caipB Mao Tc3€-ayH rwca kepeei hette cefija^H. Mao Tcae-dyn ùoAdaiubiH Humzu «Bojiiaraaap! Beh EoMMyHBCT naprBECbiHbiH Vili YMyMHHH rypyjixaflbi aqHJiMumabip. napTBEMUsHH VII YMyMEHH rypyjiiafibiH-;iaH coHpa KeqaH 11 bj ap3BHja BEHja Ba 6ytyh JlYHiUa rahpajfaHEacHHa MY6apH3aja B3 (pa^aKap aMaKjja 6ep box flojiiamaap Ba iOCTJiap R0MMyHE3M EEiE YFpyHia B3 6ama-pEfifiaTHH aaai aanjinacE yrpyHia 03 laHJia-pMHbi rypóaH BepMBinjiap. Bb3 oHJiapuH xa-TEpacEHH haMHffla ea arMajiEftEK. rypyjiTafibiMM3biH BaantpacE VII rypyji-Taftian coHpaKbi jioBpja xonaamibiin TaqpY-fiaHE YMyMEEaujiBpMaKaaH, fiefiyB cocejibsm Bbhb rypMar yppynia MyóapBaa y’iyh 6ytyh napTBflHbi CHX ÓBpJiamiBpMaKaaH, e.iKa-HBH jaxBJiBHia Ba xapBqHHia cux 6bp-jraraiBpBJia ÓBJiaqaK 6ytyh ryBBajiapB cux 6EpjiamjBpEaRxaH E6apaTXBp. VII rypyETaflxaH coHpa KeHMBm 11 bji ap3EH^a 6b3 5ypsya>j(eM0RpaTER EHrBJia6u-Hu TaMaEB.ia 6ama qaTiupMunibir, hafiejia KeEBffl apa3BCE, qoxjiy ahajiBCE sa MypaR-Ra6 mapaBTB oaaH Oefly« 5bp eaRaita coca-jiECT BHrEJiafibiHUH hajuiajEEE rajiafiajiapEHa HaBJi ojiwymyr. Hkb BHrBaaSuH TaqpyfiacB K0CTap4E RE, VII rypyjiTafiaaH BH^BBa^aR napTBHHUH MapKaaa ROiiETacB TapaipaHxaH epBaBJIMBm X8TT ÌY3BYH xaT^Bp, napTBB-Mbi3 CBBca qahaTaaa eTKBB, 6eflYB **aP-RCBCT-JieHBHqB napTBEj|up. haaupaa nap-TEBMU3 haMBinaRBHiaH laha cux fiapjiara MBm B3 M0hR3Maap. 0, C0CEJIB3M rypyqyjy-Fy y^yh 6ytyh xaaruMbiau cux fiBpaamsa-paH 033K ojiMymjyp. Bb3 6ytyh am caha-jiapEHja 6eftYR siYBaipOarBiHlaTJiap raaaHMU- mur. Be3 bibb JIY3RYH anapMumur, jiaREH 6a*> 3E cahBJiapa la ftoji BepMBmaR. MYcfiar t3E-PYfiaHB flfiMar, cahBJiapian Eca aSpar lapcB ajiMar yqyH Binji3pBMB3RH acac la^PY^acE HE—BCTap MYB3$éarBftft3TJiapB, Bcrapca la cahBjiapH 6y rypyjiTafija YMYMHJianiiapMaR jia3bTM;[bip. flaxBjiE nrapaHT Horreihi-HaaapBHiaH 6h3 (I>ahjia CEH^EHEH pah6apjiER aTiafia (pah^a B3 K3HÌJIBJI3P ETTE^aruBa apxajiaaapar b3 CHX ÓBpjianuapBja ÒajiaqaR 6ytyh fybb3-jiapa cux SBpjiamiBpapaR rajiaSa raaaHMU- mur. BoìIyr flpaxuquabir EmaapEREH xe-PYEMaca 6b3bm raprauMuaxa con xapaaa my-P3RR36 Ba aFup B33E(Pajiap roiop. haaupxa napTEEMU3UH 10 HEJifioHxaH apTUr Y^Y Bapxup. JlaRBH OHJiap OERaHBH ahaJIECEEBH flJIHU3 BOX EY3’B 6HP aSJUFUHU TaffiRBE aXEpJiap. Bb3bm box SoUy® XOBJiax Ba BBXEMaH wmmmjid napTHE cupaxapuHiaH Ranapia ojiaH axaMjiapa apxaaaRBar aaauMXUp. Ee3 RYXJiaEapa apxaaaHiiaFu Ba napTEE cu-pajfapuHxaa Ranapxa oEaa axaMEapaa 3M3r-xamEbir axMafta fia-BapMacar oHxa amaBB-3b Exrabi epBHa exHpa Oheiìoper. Bb3 nap-XBEHUH cux 6bPEB0BHH MOhKaMEaHXBp-M3Kxa jaBRM axjiaKEa 6apa6ap, KaaaxaRxa xa 6yTYH MBEJiaXEapBH, XftMORpaXBR CBBBipEa-PEH, XOBORpaXHR BapXEEEapblH B9 XaJIT xamRBEaxEapuHUB cux 6bpeb0bhb Moh-KaMEaHXBpMdEB, BahBX xajir-xeMORpaxER <I36haBE3B MehR3MEaBXHPE6 KeHBIILiaHXEp-M3JIB, EmEapEMB3BH hap 5BP bECCaCBHXa OEaH Bd napTBEHUH xa^r beo cux SapEam-MacEBa 33pap Bypaa 5ytyh iiaH(l)E haEEapu xasi BEXXB00OXE3 apaxaH raExupMaEufiur. Be0H3ExaEr MarEcxa xanumcar, raEaCa-E3PBMB3 CoBOX QxTE^aruHUB 6amBUEur axxafiB cYEh, xeMOKpaxBE Ba coceebsm b3ó-hacEBBB ROMafiB Ba 6ytyh xyhebub CYEh-ceBap xaErEapwBUB box SefiyR papfiaxE ca-fiacBBxa rasaBUEMumxup. haaupxa 6e0Ba.i-XaET B33BflfiaXEB EBREBiaOU 0ER3MB3X3 ry-pyqyEyr nmEBa xerxBRia x^ha 'lox RPMaR axap. Be3BM OERaMEaa Ba SyxyH coceeb3m 0ERaEapBH8 CYEh flaSHBXUp. ByTYH ep Y3Y-HYB xaEFEapUHa xa CYEh EaabTMxup. JlaREB 6ap B0Ba EMnepaaEECx 0EKacBBxa x3BaBY3RapEur hecaCuna BapEaBMbim 6a*3B BHhacapBH RanBTaE rpynEapu cYEh Ecxa-MBp B3 MYhapaSafia b8H axupEap. OyEhce-B3P xaBEaxEapBH B3 xaiFERpuH^ ftopyEMaxaB KecxapxEREapE cd'fiaap cafiacEBXa 6e0B3E-xaEF Ba3B3ftox ExmbiEamMaFa xoFpy 'bbrb-raa(I) axEp. Byxyb XYBflxa MohKaM CYEha BaEE oEMar y^YH 6E3 OyBxaB conpa xa C0CEEH3M BaShacBBBB 6ytyh rapxam 0EKa-E3pE BE3 XOCXBaCMHa aM3RXamEbIFU BBRB-raaO axxBpM3EE Ba 6ytyh CYEhcesap 0er3-EapEa CblX SePEESe M0hRailE3BXBpM3EB0BR. Bb3 apa3B 6YX0BEY0YHa B3 cysepeBEBAa 6apa($apEHfiB bo r'apmujiurEH il^fixa aca-cuExa 6B3EMEa CYEh EiapaBXBRxa Emaxar Bcxafias 6ytyh 0EKOEapE3 HOpaiaE XHHEOMa-TER XYBacB5axE»p EpaxvaFa hree oexreu-fibir. Bb3 Acbe, Aippaxa b3 JlaxuH Amcpe-Racu 0ERaE3pEHxa asaxEur Ba ebeeb bc-TBrEaEE00ax hapaaaxuBa, ha5eEa 6ytyh XYHExa CYEh Ba 6ytyh 0ERaEapxa axaxaxEE am yppyBxa MY^apaaa hapaRaxuaa OaaE 6bp cypaxxa epxum RecxapMaEafiER. Be3 OYBeftin taHaEbi mEpRatlHE meeeS-EamxBpEEin oEaB Mhcep heRyxaTEBEH xa-MaMEEa raayBB hapaRaxEapBHa (iYXYBEYKEa xapaipxapur b3 Mecpeb cyBepeEEEfiaBB nos-xar, OByB HmapEBa cRJiahEbi XYXaxHEa axMdR ybyh iecTapHE»B hap byp xahXEdpa raxB cypaxxa 3BXXHR. Bb3 SeSaaExaEr ma-paExxa KapKEBEER Epaxaa b3 aybapaSafia haaupEur Kepaa BMnepEaEBcr hdfiEaEapE-HEH xaMaMEEd nyBR BuxaiacEiHa Baai ox-uaEufiur. HHTEEa6xa sa aERauESxa rypyByEyir am-EapBBxa raaaBUEMum raEaCaEap MapRcaaH-EeRBBESMEH raEdÒaEapEXEp. napXBEXU3UB xaax a<x3E dixaSa ExeoEosa npascEn ?bh EBrEEa6uBUH xaipY^acE ee3 icapRCEBU-EeBEBBSfM Ha3apB00aCBBE CUX 3Ea(raE3HXEp-M3RXEP. Bhp H€E3 Hi apsEHXO, xycycaH 1942-ib EExa napTEE cthebhb rafixaa cax-Mar hapaRaxuBxaH coapaRu xoBp ap3EHXo 6e3 napXEE xaxEEEHxa MapRcaax-EeHBBEsaf lapSaSacRRE ryBEaBxapiMaB cahacEBxa 60-0YR aniEap ROpxYnrYR. baaupxa napxEE CTEEBBB raflxaa cajMar hapaRaxuaxaH 9b- B3EKE XOBpa BECfiaraH napXBEMU3 XaXBEBB-xa MapRca3M-EeBEBB3M mYypyaya caBafiSa-CEBB BYRCaETMdR BBIEBXa BpaEESa xoFpy 600YB axxuM axuEMbimxup. JlaREB 6e3BM haEa BBXXB B0>rcaBEapbFEU3 sapxup. Bap BOX fioExamEapbiMbis apacuHxa uapRCBaH-EeRBBB3M3 3BXX OERB 6aXUmEap B3 EBI CXE-EB, fla’BB BxeoEoatB cah^xa cy6’eRXBBE3M Buixa 6ypoRpaTBUEur sa xamREEax lahaxaa ceRxaBXBUEur haEEapu Bapxup. ByxyB 6y SaxumEap Ba Bm cxbeb RYTEaxaH, xaxpY 6ax3B aSpuExaFa ca5a6 oxyp, napiBEBua xaxBEEBxa B3 xapBBBBxa cux 6BpEB0a OExyraa M3B(I)b xa’CBp Kecxapap, aniBTiBSBB EP3EEE9M3CBB3 B3 0OEXaniEapbIMbI3UB TOpaX FB 3XMaCBB3 MaSB OEyp. IlapTBE XaXBEBHX3 Bxefl-xap6B0a amEapBBB KYBEaaxBpMaR fio Ey be9 cupaEapbFMbiaxaRu 6y bbxxb box caBEapu raxa cypaxxa apaxaa roEXupMar EasbFHXup. OjsxBfip BBrEEaCuBxaB coBpa JIcbeh Co Ber HxxBiaru KoEMyaBCT napxBacuBUB rapmucuBxa ofipaBMOR aa 6ep xaha ofipaH E3R B33B4)acBHB roftMymxy, Cobct HTXEia ruHxaRU fioExamEapuMUs, cobct xaxru JIcBEBEH KocTapanrBBa aH3E axxEEap.' Or Eap ruca myxx3x apsBRxa RoaaE MYBaijKpa FBflfiaxEapa rebe oExyEap. Cob.HEII-rer 6y axuREapxa RCBapEEMBra XX rypyjxa fiuBxa xa 6bp box xyskyh ceecb (Perepe# BpaEB CYPYEMyra, napxEH xaxBEBBxaRa aor caBEap nacEaHMBBiXBp. Pa3HEbir haccBEa xeMOR EasbrMxup kb, OBEapuB ama RdEd B8RXa OExyraa box BBRamai» axaiaKXBp. haaupxa 6b3em rapmbrMuaxa Cobct xob E3TBBBB BER rypyByEyx xoBpYRxa OExyxy RBMB, Ba3B$3E3p XYPYP. KcpHxa raEMblBI arpap ^bbb rafiarauE caHae ^bbbh3 bcbbp M3R Y*IYH 6B3 OEXyrBa B3TBR EIBEap KOpMa EBfiaR, TaBpY6aME3 Eca haEaEBR RB^aftar TIIEU ME-cu CCP HxxE(piiimiil Ab-1 TOMofiii CaiacE HwtpEafiR, lamttHra-pxap xefiBEXip. ByHa »epa »    fttifga tìaiipEaftB, TfaRxop b3 KaHX Ta- iaiapiiar aaaiuixup. IpoERia kciah COBeri    MamuRritupMt    HasEpEila, TTEOaj'UHXaH 0ftp3HM8fti MiapEtT xasuE-1    |    b3 ABT(WiaxaainjtìpM8 Ba- XUP, XaET xeMORpaTEECU 0ER3E3PHRX3B OH- |    Ha3HpEHfiE,    ThRERTE B3 floE Ma- paBMaflE fiaiapiiar Easbuixup, oyxYH rap-1 mm^afiupMa HasapERfiE, EasxahrafiupMa xam napxHEEapxaR ofipaHMoflE ÌiwapMM xa- ^    HasEpEEfiH,    HarEEftax Ma- 3UMXUP, 6ytth oERSEapiR xaEraapuHxaR j muHrafiupMa HasEpEHfiB, KaMErafiupMa ofipaHJiaflH CaBapnar laabuixup; 6e3 hcB I    HasRpEEfiR    b3 Afhp MarauR- 6ap aanaR EOBFaEur, baREM MHEEdXBHJiR l    HasHpjmfiR    he3 CHpEEMa oh iapaR3TE3pHB8 flOE BepMaM3EEfiHR, ERTHEa-    caM3p3EamXHPHBE    T3REH(1> B3 EXXEpa 6uh raEOÓacE sa rypyiyEyx EniHHXO 3Exa ^byr my3Cchc3E3Per, aEME-xairErai sa xa-BTXifiHiiH8 6a’3E MYSoO^ififtoTEapEa hcB I TOmKHiaTxapUHUH laHB ♦ahxa, ryx-6bp aascaR osymyoy olhiaiaEiftH«. hap (Jip j    MYliOHXHc-TexMF HmBHxapE apa- XOBEaTEB Hcxap REBHR OECyH, HCXapca X® cUHXa 6y HE HOflfipUH 1-X3B 1957-bh he fiofiYR, 03YB3 Maxcyc 03 MYcfiaT B3 EaHiPB ggjjiyg    MYcafiHra    a’xaa axMHmxHp. lahaTEapH Bapxup. harra EniHMii3 box 60- | gg^g vahcyExapEUFURU fiYKca.iTMaiR, 6ypa-fiy® MYBaMarEfifldTEapEa 6ama BOXEUin ox-1 jyggg gahcyxyH Rcfi<I)BfifiaxHHH Exmuaam-ca xa, hap haxxa osympy ofiMOR sa ryppo- mpsiar Ba naa xafiapHRH amaru caxMar xaRMaR y^YH <^hP fioxxyp. ToBa- ggrcaxEHH kyioh xoRXEOEap HfflxafiHS ha-oo’«apEbir xapaw'Hfta ROMaR oxnp, EOBFaxiJr I aupgagH xaRB fl^hxa, MYhaHXHC-xexHHR Eca Kepjua rajmafa ca6a6 oxyp. Bia h»MR-1 ggp,gggp gg ryxiyrByxap MycaSHraxa Emina 6y hariraxw axuMU3xa caxxaiiaEHflbrr. | ^gpgg    OEEapxap. HoExamEap! Ch3bh reme Maa x® aMEHaji I MYcafiHraHEH MarcaxE RaHBxapH apaxu- «H, »3« MHMHm %H laarUBUH rYM3.«-    c.«pM»mjHpil3 B» HITHp.-.H3Hr PE haxcH3iXHp, TYR0BM38XHP. ByHxaH aaasa    ^    v JoftyR MYTTai>HrHiiH3 Cobct HTTE<^aru b3 nmaHa RYTxaBH cypoTXO hoeo axiiaKXOH 6amra rapxam oxxaxap fissa apxbni Rocra- EfiapaixRp. pEp, fiYTYH rapxam napTEaxap Ba XYHExa MfcafiEroHER raEEfixapE, hafiexa canopo* iE3a parfiar fiacEafiaHEapHR hanucu fissa jamxHpMaHRH Bd EXXBpaBUXUFUB hrrr-R0IM9B axap; fiE3 hcB x® Bzyvyzy tor hncc ma^biHa, rafiyi axHEMam TaR.xH(Iia3pHH am-3TMBPER. BexaEEREa, fiE3 mYfihdCBS, OERa-1 jaHEfi haaupxaHMacuHa Ba xaxfiHr oxyRMa-UE3B xaxpEBEa fiefiYR cocEEHCT caHacH XOB- cuna (paax cypaxxa ROMaR ajan romcomoe flaxEHa BOBEpa fiaxapER. rypyExafiuiiua ox- (j^axxapu Ba MYhaRXHC-xexHHR araBBEapH RaMBsxa rypyiyxyFya EHRHma<l)UHxa box ^yRa(PaT.iapEa, «KaRB BCxehcaxaT rafixr-fiofiYR ca^apfiapaxHBE pox ofiRaaBarxup. EyRYH fiypaxa 50-xoh apxur OERaHER ROMMyHECT, i)ahEa, aiMOR Ba xaET-HHrHaafi napTEHEapuHUH RyMafiaHxaEapH HmxHpaR aXHp. OHEapUR haMUCU MapRCECT-ECHERBE- i _ , XHpxap, oBxap fiE3EMEa eRXHEXEpxap. OHxap FafiarBUX    .    MvhaBiHC- OExyiBa yaar fiox RCBafi OERaMHaa RaEMam- ROEECRTEB.iapERE. OahEaE.pB. -YhaBXHC- .xap Ba fiYKcaR xocxxyr haccExa napxHEMu- tcxher EmBHxapE Ba    P    * 3UH haaupRU rypyxxafiuHxa EinTHpaR TacappvOaxu rafiarBuaxapu •    ’ 8AHPJ9P. By 6I3BH ma 6«fiY» mm»» b9    x.*im«pHHH    hiMMpxap em- pyhjamupiiyu ryBBSXHp. Bh3 OH.upi>i ras- 4’®’'“ «»»»JaspuH“ »»    «v^rsK FHH «HP cyp9T» CajWMfllipiir.    IimMJI3p.HB S0Ma«3» apumuH» 8YKC8k By*YH «TP»» hMMHBHH ,ei,,Kp»TK    “j;: naproasapuH BYSiaSaRjaaapB sa »jiwiib-    *vnMfSlÌl hhm 4)a\ 3BB 6BT3P3(P «BOKpat taXBBXapB BDlTBpaE P®    3IB3E    Y^YH YIIhHMlU-BBH -PaX- aXHpxap. OHxap fiESEExa fiEp epxa Emxa-1P® C>apMaHU xa cbc axRXMBmxip. fisH axuH xocxxapuMuaxup. OHxap haiEma YHhHMIlI (PapsiaHU Hxa amaruxaRUEap fiH3a fiofiyR apxuM ROCxapMHmEap. Bb3 oh- xaxTHO oxyRypxap: xapu ru3FUH figp cypaxxa caESMEsfiupur». YMyMHxxHipar ea pecnyfixHRa coch.xh3M Mao Tc3c-xyR fioExamuR rextr finp RCBa npumuRia fisp he apsHHxa 6hpbrbhehhh xa(pa RypyxTyxy Ba cypoREH aErumxapEa anxa caxjaiiH rafiarBUE ROEXCRTHBEap, rHiì-rapmuxaHXu.    Marxi TamafifiycEap RpaxE cypan MyaccE- ^    ca Bd TauKBEaTxap, haóexa loóHEefi kyh.i3- Mao Tcae-XYH fioExamuH BUXumuHxaH pa Exa a.iaraxap oxapar, hap fiHp afipu-coHpa rypyxxafl Ìeh RoEMyRHCX DapxHflcu aftpN haxEapxa YHhHMIlI paHcax hefl’axB-MapRasE K0MBT3CBHBH RaxHfiB Hzoy 9b- I heh rapapu Eia afipu-afipu MYaccBca Ba xafi fioExamuH xaREEOHEa rypyxxafiuH 63 xamRH.iaxEapuH ROE.ieRXHBEapH; HaOapxan Bfiapax paEcax hefi’axRHB, rypyx-1 coceeesm apumuRUR KCHBUiEaHXHpBEiia-XafiUH RaXEfiXBfiBHEH B3 MaHXax ROMHCCHE- I cgg^jg^ rafiaFBUE TaBpyfiaHHH aflUEMaCUH-CUHUR hcfi’aXEHB CRXBEEERE3 TOCXIT 3X- j HCTehca.iaT-RYT.ldBB B3 M''X3HH XapfiH-XH. CoHpa rypyjxafiuH amaFUxaxbi ryh- g^gg gmgH^ (pahxa Ba ry.i.iyrBy.iapuH asiaR xaxHfiH eKXH.i.xHR.13 rafiyx 3Xh.ixh: 1. HKII j gg gagniaT niapaHXHHHH flxmbT.iamxupuE-MK-huh chech hecafiaxu; 2. HapTEaRUR g^ug;^a ^,8 ajjHEMHm MveaduParEfifiaTEa-HEsaER^acBHXa xafiEniHK.iHREdp harruHxa 1 pg gepa^ haMBHHHH 6y sa a XHRap haMKap-Ma’pyaa; 3. Xa.ir TacappYOaxuHbrH erre- j    HTTH(I>aruHUH wóHEeii kyheophhj.) raA<l)URa XOHP BKHRBH ficmE.lEER HERH Kggggpggp HXTHipar.iapblHUH K3pKa3H, pCC-fiapacHHxa TaREH(I>Eap harruHxa sia pyaa; 1 nygjjggg^ BH.iaftax, exKa, paftoH, niahap ko-4. ^KII MapKasH opraHxapuRUR ceBH.iMacH. | j|g*f0ji8pH sa haMKap.iap HXTH<iarEapHHbiH EblEUBa» HEfflERU HXa B3 THJBKH MK’ HUH «laipH ^MaHESpu Mo, hafiexa Ra-aipEERXa^HB «CoC*EH31I EpbimU a’ERBU-CH» HEmaHEipu Eia xaEXH® axHxaEaRxap. Myaccica, axiiii-TaxrHraT sa flafinha Eia-paxapEHBH MYCifiBraHHH RèBBPHEMaCBHH axmu TamRBE sjaH, caEapaxamxEpMa ea HXTHpaBu.iur cahacHHxaKB smEapHE kc-REmEaRMaCEEd HaHE OXaB ROMCOMOE xam-KEEax.iapu YHJIKKH MapRasH RoMBxacHBHH ^axpB (JapMaREapiii Hxa xdEXHO axHxaMaR Bd oHxapa MYRaOaxxap BcpBEaMaRXBp. Mvcafiirafta BcpsEaB 3B axmu casapa-xanixMpBBH xaKEBipaap *a BXTBpaxap Ma’-xyMax fiYEaexcHEapBHxa, caMapaxaraxBpBBH TdEEBOEap b3 BXXBpaxap MaEMyaxapBHxa XapB 3XBE3B3RXHP. MYcafiHrafla pahfiapxBR axMdR y^yh my-accHcaxapxa sa axMH-xaxrHrax sa xaHHha-xaraxHpMa BxapaxapHHxa MYXnpBfifiax, haM-Rap.iap BXTH(I)ar,iapu TamRB.iaxEapu, seme-xeXHBKE BaMHftftaTEapHH mypaxapu, casa-paxamxEpMd Ba HxxHpaBUxur fiypoxapu REd fiHpxHRxa ROMCOMOE TamRHEaxxapu MYHCHOjap heft’axE apaxupxap. By MyHCHip-xap hefi’axH MYcafiExafta BCpREae TaKEH(l>E3-pH MyaaRHpa oxHp Ba fiyHxapui xaxfiHr oxyHMacuHa KOMaR axBpxap. MycafiHrafia YHJIKKH MK-rmh, YHhHMffl-HHH, CCPH HaaHpxap Cobcth aHUHXa hxth-pa B3 Ramo HmEapHBd fiaxaH KoMExaRER, Ha3HpEHRE3pHH B3 haMRspxap HxTHiparEapu MK-xapuHUH BYHaHaHxaEapHHxaH nfiapax flpaxuEMum TamKHxax ROMHxacH yhymh pahfiapEER axaxaRXHp. YHHHMIII-hhh O)0xpH 4>0pMaHbi KYHxaEHfiHH fiHpHHBH Maca.iacH HKn uiypa.iapu, hafie.ia (^afipHKa-aaBox, epxH MK cHECH hecafiaxu harxuRxa Hhh Kommy- ROMHxajapH, kohyeev RXMaH BaMHfnìaxH uiy-HHCT napXHECH MapK33H ROMHTaCHHHH R8-1 pg.-iapu gg haMKap.iap HTTHiparEapHHUH Ma-xh5h Jly fflao-TCH ftoxxam Ma’pyaa axxR. |    oBarxapu; HJIJIHK nJIAHbl EPHH9 ETHPMHU1J19P Acxapa pafioHyHyR Roxxosxapu d*xa Bafi Epnaru xahBHEE nxaRUHU epERa exep-MEmxap. Hafi Epnaru xahBEEEHxa Ebeerer axuna, Moeoxob axuHa, KaraHOBRB aiu-Ha, XpymmoB axuRa Roxxoaxap (papraaR-SIERIEap. ☆ Hyxa paftoHyHyH ROEXOSxapu fiapaMa xah-BEEH nxaHUHU apxuTEaMacHEd epHHd exnp-MEiDEap. BapaMa xahBHEH xanaM axnp. SKxaHOB pafioHyHyH r3HX xacappyipaxu apTeE.iapB fiapana xahBBEH nxaHUHU exa-NHmxap. niayMEH axuHa, 26 BaRu romec-capu aiuHa KOEXosxap Ba fiamraxapu fiy HniH Exmu xaniREE sxMEmEap. A39p6afiMaH CCP ko;ixo3 sa coBxo3JiapbiHAa naMOur rsAapY* KyHYH KeAHUiH harruHAa CeHTH6pbiH 14-H9 ojian us'jryuar (nxaHa xepa 0aH3xa) PaftoHxap. rixaR epHHd eTHpHEMHCa EHp Ee/iax Bapaa Hmhoijih racfaiM HcMaftfaiEOB ^aCpafiHE FapEKHH KypaaMHp Apcy HaxBbiBan Mhp Baranp 3»pxa6 )KaaHOB HetpTBaxa CaxEH ApxaM CaaXEfai nyniKHH XaxaaH Ca(J)9p9EHèB Ca6HpafiaE 9eh BafipaMEbi UJaMxop MapxaKepT APBa69EH Hopaoien y«(ap ApEam Keflqaft AcTpaxaHfiaaaD 39HKHJ13H Taeyc rasax AFcra4>a Fvóafljibi Koaxoaaap yspa CoBxoaxap 3 HdMpaXH COBXOS 1 H0Mp9JTH C0BX03 4 H0MP9JHf COBX03 T H8MP3EH C0BX03 1 H0MP9EH C0BX03 CoBxosatp Y3pa: PecnyfijiMKa ysp»: 11.85 11.14 11.09 10.72 10.18 9.67 9.44 8.65 8,62 8.51 8.3! 8.27 7.51 6,01 5,73 5,61 5,99 5,32 5.09 4.81 4,72 4.41 4.12 3,46 3,36 3.08 3,01 2,97 2,24 C.71 0,46 0,34 0.32 6,26 4,80 3.41 3.2! 1.65 6,17 (laMÌlbir UbiFbllllIblHbl flXUlbl T8UIKHX 3TM9JIH Viap pafioHYHX&RU XpymmoB axuna roe-X03YH Y3BE3PH hap heRXapXBH 25 CCRTHep Mahcyx KexyixMafiH Ba’x aTMHmxap. Ko.ixo3yH fia*3H fipHraxa Ba MaRraxapu Ba*x<''iapHHH epHH3 exHpMaR ybyh ca’flxa Baxumupxap. Typ^a BdEHesa fioxxamuH fipHraxacuHUH yaBxapH exHraxHpxHREapH fiox Mahcyxy cyp*-axxa fiuFupxap. Bpnraxaxa RH(|)afiaT ra-xap xap3B3 ToxyHMym, naMfiuFbi rypyxMar YBYH MeftxaHBa •XYaaxxHEMHmxHp. IlaM-fiur fiuFMar y*iyh afipuxMum roexo3-ByxapuR haMMCbi xanmbipuFbi epena exH-PEp B3 naMfiuFu H0BE3P yspa fiUFUp-xap. K. PahHMOBa, 0. HcMafiuxoBa, C. Afiu-moBa, C. 0hH3xoBa Ba A. MaMMaxoBa fiox-xamxapuH hap finpE KVHxa 65 RHXorpaM aBdSHHa 90—100 RHxorpaM na«6ur fiurup. JlaKHH fiYTYH fipHraxa sa MaHraxapia b3-SHfiftax fiexa xefiRxxRp. HaMaxaxXHR Hcxa-mob fio.ixamuH fipHraxacuRxa fiuFUMa my-xamaittRHE fiamxaHMaMunixup. Bypaxa 35 [leKTapaxaK caha rum apaxbraa romMaxan dKHEMHm B3 oiEHiuaH coHpa 6hp xai^a la OEcyn cyBapUEMaMumxup. HaMCur Roxxa-pu 33HÌ» HHRHma<I) BTMEmXHp OaMfibir ROE-EapuHHH ycTYHxa '^aMH 4—5 rosa Bapxup RH, OHxap xa xaMaMExa aBUXMumxup. iaKHH naiifiuFu fiUFMar ybyh aftpUEMum axaMxapuH Boxy xapxaxapa BuxMUp. BpHraxaHUH xapxa xYinapKacH sa nanfiur-rypyxan MeflxaHBa rafixaE ca.iuHMaMum-xup. 150 RBaxpaTMexp xapaxa Baiuimiup IlaMfiurBUEap ybyh xapax sa xornEy® axbTHMaMumxup. hYMMdx BefixyxxaeB fioxxamuH fipnraxa- COH nOMTA cuHxa RHipafiar raxap xapaBa oEMacuna fiax-MaEpar, nasfiur xopnaruH ysapHHa capnxHfi rypyxy-iyp. Byhyh ybyh xa MaHxarafta xah-BHE BepRxaH naMfibir. 3h6heer oxyp. BpH-raxaxa hrh xoRxaH apxur naMfiur efu-muH axTHHxa raxxuFU ybyh xo3-xopnaFa fiyxamMumxup. BpnraxaE 150 3B33RH3 BaMi 40 xapax BepHJMHmxRp. Xapaxun Baxum-MaMacH nanfiuFUR rypyxyxyfi xohBHE ee-PHEMdCEHH KeBEKXHpnp. KoExo3xa 200 heRxap cahaHHH Mahcyxy MamuHxa fiuFbixMaxuxup. ByHyH y^yn ca-haxap afipuEufi rafixaE caxuHMaMum sa Ep-narxapu xoRMaR y’JYH haaupxur KepyxMa-MHmxHp. Hoxxap Ba Repnyxap xyaaxxHXMa-MHmxHp. Mycycxv MTC-hhh xarcnpR ybyh-X8H Roxxosa KeHxapH.TOCH axTH nanfiur-fiuraH MamuHUH xa’MHpH rypxapoiaMumxup. HuFUEBR MdhcyxyH XahBHE BepH.lMaCH xa nzc xamRHE axRXMEmxHp. Danfiur xamu-Mar ybyh 4 aBTOMofiHE Ba 20 apafia afipux-Mumxup. JlaRHH fiyHxap MYRxasaM Hmxa-MHpxap. Eoexos fiuFuxMum naMfiuFu 20 RHEOMexpEHRxa epxamaH Mycycey xaxapyR MaHTaracHHa BepMaxHXRp. MaHxarafia itexan fioE KefiBafl BafibiHxaH robhp. HafiuR yc-TYHXa Ropny fioxxyp. flrum EraHxa opaxan ReBMaR MYMRYH OEMyp. Eyna Kopa xa Rox-X03 HUFUwlMUm naMfiuFU 40 RH-lOMexpEREXa epxaraaH yqap naMfiur xaxapYKy Manxara-cEna BepMaftd MaBfiyp oxyp. 1954-By Rxxan caxHHMara fiamxanMuln Ropny haxa fiama BaxxupuEMaMumxup. CaAur FAPAEB. dMdR M3hcy.ixap.iuFHnuH    apxupuxMa- cuRxa, MamuHxapxan, MexanHSMxapxan Ba aBaxaHEurxaH HCTH4>axa axnxMacHnxa, xaM-Maxa Bd MaxepHaxxapa, EnaB3Fa sa axeR-xpHR anepmncHHa ranaax axHXMacnnxa, R3HX TdCapPY<I>aTU fiRTKHiapRHHH Bd hcfi-BanxapxuruH Mahcy.ixap.iuruHb»n apxupu.i- TBhPHO dAHJIiVIHUl OAKTJIAP AaapfiafiBaH Cobct AauBUxapu HxxR^a-ru Ba AaapfiafiqaR CCP MaxaRififiar Haanp-xHfiHHHH opranu oxan «BxafiHilET sa hh-BdcanaT» raaeTHHHH fiy he 9 ceRXEfip xa- PHXEH HOMpacHHxa «Maxfiyax tophxhmi- I JJeBxax ceech axafiHflEx RampHfiEXUHUH 3HH fiHp c3hH(})9CE harruRxa» cap.ioBhaxH I KOMcoMOXByxapu KaHBxapHH Ba xaxafiaxapHH Maraxa XHrraxH laxfi axnp. Maraxaxa 1880 yj Ymymxyhe (PecxHBaxuHa Exniu haxHÌìfla —~1894-by HE.iapxa aBBaEia xypHax max* I haaupxafiupxap. Onxap 03 ryBBaxapHxa EHHxa, conpa Hca raaex maKXHHxa Hamp I «J(yhe eEKaxapE harrunxa Ma’xyMax RHxa-ojyHSiyni «KamsT,» hsrruHj»    yp*»#,    rap*p, ajiiiHni.iap. 13—15 MfaxxHO BaparH haBMHHxa Ramp AHBar rasexBH pexaRCHEcu Bana haaup- GEynanar RHxafia (JiecxHBax mahapB oxan xaxuFu HaxepHaxuH ysapHHxa XHrraxcHS Mocrbb harruRxa, (pecxHBaxuu HmxBpax-HmxaxHfiHHxaH Maraxaxa finp cupa (PaRx- quchi oxan hap fiip exRa harruHxa, xaRB-xap xahpBip axHEMBm, oxyByxapa xy^ktr | xapHH rafianiu ^cxEBaxxapu harruRxa oEMaflH Ma'xyMax BepHXMHmxHp. HEKOxafi OcxpoBCRH 1904-iy Hxxa ana-XaH oxMym, Cobct haxEMiftftaxB xcBpyHxa E3ufi*EpaxMumxup. haMRR Maraxaxa Rea KecrapHEMEmjRp eh, rye H. Octpobcrh-HHH EpaxuBUEUFU htrruHxa xa «KarnsYi-xa» Maraxaxap xapi axHXMHmxHp. TapHxxa MniaHE lOp’eBHB ìIcpmortob axEu fiefiyR pyc maHpH oxxyryRy haMU MaCHHXa KOpRaMEH MYB3(l)i>arHftft8TE3p ax-xa 3TXHR,iapHH3 K0po, haficEa oaha sa ca-haxapapacu ahaMHftHaxH oxan chh rHfiMax-EH caMapaxamxHpMa Ba chheerbr xaRXHO-xapHHd Bd HXTHpaxapa Rapa, (Pahxaxap sa Oahxa raxuHxap—HcxchcaxaT CHHEHRBHxa-PH, MYhaHXHC-xeiHHR EmBREapH, ryaayr-Byxap B3 R3HX x3cappY<PaTU MytaxaccHC-xdQH; 03 cahaxapHHxa axxa axxHR-TapH xycycR naHXHfifiaTEapa Rapa MaxaHHftft&x OBaraapu, laMama MvaccHcaxapH, a.iM, MaxannSfiaT ea HXMaH HniBH.iapH; (pah.ia B3 ryExyrByxapa HYMyRaBi XHfifiR XHXM0T K»CX»pXHR.iapHHa KOpa MYaXHBa OBarxapu Ba thóó HmBExapn; coBCX haMKapxap HXXHiparxapu raprau-cuHxa xypan B33H<pa*iapHH epHEa exHpHXMa-cHHxa (paax HmxHpaR axMaxapHna Rapa haM-Rapxap HTXHiParu (paa.ixapu sa haMRapxap EXTE(paru HmBBxapB. $axpe (iwpMaHEa haMKèpxap HTXinparxa-puHUH MapKaaH (ROMHxaxapHHEH, hdMRap-xap HTTH(I»ar.iapbi raypaxapuHUrf, YHhlIMlII ma’fiaxapEHHH Be HxapaxopHHRR xarxHMH H.ia YHhHMIII-RHH paEcax hefl’aiH TaxiEl» aXHp. (papMaH.ia xaxxHil) aiMax harruRxa YHhHMIlI paflcax hefi’aTHHBH rapapu «Tpyx» rasexHHxa xapR oxyRyp. Cexxapxa, rbipMbi3u Kymaxapxa, Rxyfixapxa, napKxap-xa xycycH BHXpnnxap Ba cxenxxap xauiKHX oxynyp sa xa.iTH(l) o.iynanxapuH uiaKHx-.lapH fiypaxan acuxup. ÌaxpH (papMan.iap YHhHMIU paEcax heff’-axHHHH Y3B.iapn Topaipiinxan sa e YHhHMIlI paEcax heiì’aiHHHH xaniiibir-uru n.ia YIIhlIMIII-HEn Y3B.13PE, haMKapxap HTXH(I»ar-xapbiHUH M0pKa3H, pecnyfixHKd, axKa, bh-.lafiai KOMHxaxapHHHH B3 mypaxapbiHHH paEcax hefi’aiH Y3B.iapH xapaOHHxaH (pah-xa.iapHH, MYhanxHc-xexHHR HUJBHxapHH sa ryx.iyrByxapbiH ymyhh fiuruHBarxapunxa BCpHXHp. (CHTA). ra6arMbiA naMÓbirqwAap FapEREH pafloHYHxaRU MaxcRROB axuHa ROxxosyH Y3BxapH bap hcBxapxaiH 32 cchx-Hcp aBa3HH3 36 ceRTHcp naMfiur ROxypMa« hsrruHxa BCpxRRaapH Bd’XH cpBHa éthp-M3K YBYH Mahcyx fturbWUHa mhxjih haaup-Eurxa fixmxaaiumEap. A. MohoppaiMOB fioExamuH fipirrax9CUHXB FOExoSByaapuH hap fiipn opra hccafixa 100 RREorpan n&Mfiur fturUp. T. BxieBa, HI. AcERHOBa, T. Bapupo»a b» R. hTceto-Ba fioJxamiAp flurux HOpMacuHU mas rar apTUTJUiMacKEO cpHoa cTHpHpxap. Hhxh oh-lapUH hap fiMpM RTW 120—130 awo-rpQkM naMfiur fiurup. fi Mafi» ROEXoayHyH YBMapR hap hCRTapxMH 40 ccHTHcp naMfiur RorypiiaM yppynxa MyfiapEaa axEpiap. Koxxo»xa®u naMfiurrypyxsH finnaiap, McfixanRMap Te’MHp iXMMHm, ROEXfiSByxap yRTh Mfiia-fiar re^ap Tapaia, xapax Bd xemxYK haaup* xaHMumXHp. IlaMfiurBUEapHH Mdhcyxxap HmxdMdCH yRYH tapxa XYfflapRaxafpBRxa xadUJiH    mapastir    xpaxux- Mumxup. KdHXxaBM ymar fiàrBicu na mep-na dBH rafixaa caxuHMuni|upt K0EXO3 EHXEftO.1^ XRBJRTd 80 TOHXan apTur naMfiur TdhBHX BepmimxHp. Cocexact 0M9ftH rafapasaffu HoRiarus BafiaiCBa tfixxa- mUH MdHTaCUHUH Y3BEdpH naMfibir fiUFblMU nxaHUHU OH Ren CCBTXfipUH 20-E9I& epH-Hd cTHpMdfid Baxuanupxap. AHxpeoB axbiHa Koxxosxa M. Oehcb fioE-xamuB fipEraxacu fisp fiSHd ryb opmnrxa 15 TORXafi Rox Adaffibir flurMunuup. Hai fiUTBUjapxaH A. bycefiROBa, M. MypmYxa’ sa, 0. hdcraoBa fioExanuapuE bap RYHxa 120—130 KHEorpaM naMfiur fiurup Koaioayfi isBEapi owwilfeMÈ l-xa* xeB xdTt naMfiur tdhBiai nxanuiu eptna eimpuafid naELonupEap^ „Ayhh ejiKdJiapH harriiiHAa Mo’jiywaT KHxadiii** ME laxBdx, KaHBxapHH Bd Tdx.ifiaxapHH VI Ymymxyhe (pecxHBaxuHUH nporpanu xaxHX dXHxaB0KXHp. Ma’xyMax KHxafiu lapHBH XH.ixapa xapEYMa oxynyp. EHXaóbin hap fiap H^mpHHa ruca pyc xanumur XYraxH axasa aXHXdBdRXHp. EHxafia xarpHfian 200 iK»TO-raaRHX, Moc-KBa mahapHHHH panKxii nxanu xaxnx axn- XdBdKXHp. Ma’xyMax KHxafiBacu Yaapnnxa nma fiam- Md’xyMaT, RXM8HUH dcac HdBxapH y3pa YMy- xanuxMumxup. (CHTA). TYPKMdHHCTaH fleBJi9T X8JIF Majirbi ajioTaapH OpKeCTpHHHH KOHcepTaopH TypRMOHEcraH xas^iar pare ancaMfixu-HUH fiy EXUHxapxa BaRuia fiofivR MYBai»-U»r*«Ì9T.ia ite-niHin KOHrppMap* KecrapiH 6h.,hp. AH«r    ,9 M,9C9HaT.    ,,,rH    sohkhh raseTH RecTapnitmiHp rii, «ya B. iepiioH-1 j,pjg «jmjh.iv rhr9C9H9t HVMyiiMapH TOP MRH ia    »PRUIO    >9 h9TT» OHyB    ».    Marovaep    aaHH»    .AaapiaS- dcapxapH «RamRYXxa» xapB ojynMymxyp. ' ^ Fasexxa xahpHOxapa fiox BcpHEMacH loxa- Ban AdBEax <hHxapMOHHEcuHxa TypEManHc-TdH X0BJ9T xaxr Baxru aJWTxapH opRccxp«- I lofi AODJWr A^Jir TIMIDt puw KecxapHjaHJiapaa ryptapiibip. AiataB    «oncénTiaD«    ivay »8- KHHO (PH.1M.19PHH9 K9M9 iaXMp.np. faaei RC9 H9BIP RH «aiHH R«.iap»    M99MyR.„ R9 p,H- h?RHÌH»a«e    *c’    «BRiuara    “'*®**"'’-    TypRawMcraH    ROMnoai. naKHMHHHaxH yrpyHxa» Bd c.    xgnjiapMHUH Bd XEiap rapxam conex pec- AaapfiafiBan XHXHHXd (?) fiaxaiarxap». uyÓMEiéMzpu ROMnoaHTyypaapunuH dcapxa-FascTME bdMBH HBMpdCHHXd 1 H6MpdEH I pi^ xapHBE 0ERd xaxrxapuHUH Mahnuxa-HHXepHaT MdRTdfiH haiTURXa «0MHHd xaxa- I pu xaXREXHp. HUR CCBEH^B» fiafflEUFU HEd Mdraxd BC- Ragnoaiftop r. ryxaeBHH Bd C. Mommc-^EMsmiRp. Bypax» ERTCpRaTUR roeecr- 1 ggg XYpRMdHHCxaH xaxr lycHriCH aca-TMBM rxpinucuHxa xyp*R MBa^aaapxdR, I fiecTaxaiirMini «Koxxoi cYJrracu» hdXd RopYiMdXH fiip BOI Bt«fi «nuapHH    H(pacuHja    box Roaax cacxdHHp, OEMacuHxaH xanumuJEuru haixa, Mara- U^g^gg cdHaxRapxur caBHfifidcHBxa «4»® E3HHH coHyHxa XHpeRTopyB axuHxaH oxy- gjygyp^ gggg    YaefiHp haBufiafio- Bya xafiap BcpfixHp Ri, EHTcpflaxxa «Re-1 g^g «jopofxy» onepacunun yBcpxYpacu, pyxdcf BinEdpHiia loxxyp».    I ji, rEBHRaRUH «KaMapHHCRaa» acapn, Bh- ' ByHxaH aaaBd, bdMER HdMpdXdKs fiamra I soreh «KapMen» onepacunun xopXYHiy fiip laTcpEaEXE xyaMYM oEMaipar «TaRix» I napiaciRa MfraXxaMdCH harruHXa xa xèMdR fmahapH HmiaxHEMHiBXHp ii, CK^H-xa fiy I oxap. By ony RoeiapEp re, opRecTpBi RoE-axxR m^ap fioxxyp.    I    ecktebb hdMHH acapEapn xyz%yn sa Exmu I «0x0fiifiET Bd HBideaHdT» roamwiH pc- H$a BXMdis y^n box tbxxh HmEdMHmxHp. lascHECu xdpi dxxHfiM MaicpEaEiapuR f3d-1 RoMnoQBTop ByxanncHnHH MypdRBdfi roh-jpBBxa lirrarit imidMdEi, jiaRiiipu lah-1 ccpthhh opRccxpES 6hp epxa Tapxa MyBd4)-pHO 8iMdMdii|ip,    I    Oarififidiid dxan ooehct A. BarupoB, «Bax-CaET» axxu TYpRMdH xaxr mcxoih-ECUHU xv’rapxa fiefivR ycxaxur.ia Baxan C. MaMHCB KnHrepTxa acx caHaxKapxur hy-MyHa.iapH RflcxapHp.iap. TYPRMaHHCTaH C/CP xaxr apxHCTKacu, Hcxe’xaxxu xanaRX« A. AHHaryxHCBaHUH BUXHuixapu xa laMamaBuxap xapa4)HHxaH Mahafifiaxxa rapmuxanup. 0, Y.ieiÌHp hasu-óafioByn «Koporxy» onepacuHxan HHKa-puH, K). MeiìxycyH Ba A. ryxHeBHH «Afia-laH» ooepacuHxan AfiaxanuH apHE.iapuHU K030X Bd Max^haiXH fiHp cacxd oxyiop. TYPKMaHHcraH CCP xaxr apxHCTKacbi M. ÌapaBOBa ROHcepxxa XYcycH 6hp Mahapaixa XapaaM, rasax, xaBHR Ba AsapfiaHBaH xaxr MahHuxapuHU oxyiop. Hcxc’xaxxu xaHdHxa H. KapaBaesER H<pa-cuHxa «HofiaRUR cacs» MahHUcu, hafiexa A. nianoniHEKO®yH Bd K. OBCsoByH «Hlahca-HdM Ba FapHfi» onepacuHxaH OparMeHX.iap XHHXdfiHBBXapHH BOX XOmyRa KdXHp. OpRecxpHH BaxuxaRu KOHcepxxapH kbc-xapXH KB, ROMno3HTOp FypfiaH FyxHeBHH pahfiapEHR axxBfiH fiy Hcxe’xaxxu roxxcr-XHB 03YHYH CdMapaXH Bd BHXIH EpaxUBU-Eur Enm calIdcBHXa RdxoTdRX'O xahs fiefiYR MYBd^^rEftfidTxap raaanaBarxup. TYPasBaHEcraB xeBEoT xaxf Baxru axar-xapi apsecxpE BaxuxaH coapa HaxBUBaR-xa Buxum dXdBaR, opaxae Hca rapxam dpMdHEcxaH Bd KypiTCxaH pecnyfiEHKaxa-puBa ncTpoxa RexaidRXiP- M. AABVA. ;
RealCheck