Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 15, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 15, 1956, Baku, Azerbaijan J08BHTfl№ 195в-<м ИЛ. К 215 (102481 КОММУНИСТ ПАМБЫГ ЙЫРЫМЫ* В9 ТЭДАРУНУНУ СУР’9ТЛ9НДИР0Н! Мангамызын мувзфф&гийОэти Памбыг мэНсулуну артырмаг саЬэсиндэ зэнкин тэчруба газаимыш колхозумузун узвлэри кечэн ил hap Нектардаи 40 сентиер памбыг квтурмушлар. Бу ил иса биа дапа бвйук вНдачиликлар гэбул етмишнк. Виз чалышырыг кн, 570 Нектар саНаннн hap Ьек-тарындан влкамиза 42 сентиер памбыг *е- ^^Инди, памбыг тарлаларымызда бвйук чанланма вардыр. Памбыгчылар са йла ча-лышыр, hap кун памбыг тэдаруку мантагэ-сина иллик планын 3—4 фаизи гэдар мэП- сул кендарирлэр. Бу кунлэрда ярыш шартлариинн нечэери-на етирилднйи йохланаркэн мангамыз пам-быг йыгымында биринчи ери тутмуш вэ колхозумузун кечичи Гырмызы байрагыны Бн>им мангаиын илк муваффагиййэтн бундан    * дий»дзаНэрЬектардаи23«н™.рдэн чох памбыг “""7“    "fl. йыгым плаиыны артыгламаснла ернна етирмишднр. Бу «^ваффагий^ йатнн гаэанылмасыида маяганыв узвлариндан нова. Фатма Казымова, Мияара АллаНвердяева. Са«м *1у«йвова Анагыз АллаНвердяева йолдашларын бону* амаии вардыр. Ьазырда онларын Нар бири кунда I30-IS0 килограм памбыг Инди колхозумузун кечнчн Гырмызы байрагы в"’""! дуя1аркасн узарнида далгаланыр. Бу баираг бизя рында енн муваффагиййатлар ™»""»'’“^’“'“РдйлАНВЕРДИЕВА Имишли районундакы Жданов адына колхозуя маягабаш-чысы.      — Памбыгы тез йыгыб тэЬвил вермэк Ьамымызын ишидир Тарлаларымызда памбыг йыгымы кетдикча сур’этлэнир. Пндийэдэк тадарук мэнтагэсино и.1лик планын 20 фаизи тэдэр памбыг таЬвил вер-мишик. Колхозчулардан 3. Мэммэдо-ва, И. Теймурова, Д. Мэммадова, М. Райимова йолдашларын Ьэрэси hap кун 100—120 килограм памбыг йыгыр. 50 нэфара гэдар колхоз-чу мовсум эрзиндэ 7—8 тон памбыг йыгмаг угрунда ярышыр. Бизим 'колхозун эразисйндэ кифа-йат гадэр амэк габилиййэтли адам вардыр. Колхозумуз ерлэшан Гэр-вэнд канд советлийиндэ МТС, памбыг габулу мэнтэгаси, хэстахана, канд истеЬлак чэмиййэти, эт габулу мантагаси, уч мэктаб вардыр. Ьэмин мухасси(^злардэ чалышан Ф^Ьла вэ гуллугчуларын эмав габилиййэтли амлэ узвлэринйн чоху Ьеч бир ич-тимаи-фаидалы эмакла мэшгул ол-мур. Колхозун торпагындан, суюн-дан, отлагларындан истифадэ эдэн, лакин Ьеч бир ердэ ишламэйэнларин сайы 50 нэфардэн артыгдыр. Ишчи гуввасина эЬтияч олмасына бахмая-раг, онлары колхоз ишипэ чэлб эт-мав учун тадбир керулмур. Канд истеЬлак чэмийпэтиндэ иш-лайан Очагверди Мусаевин 0,25 Ьектар Ьэйэтяны торпагы, мал-гара-сы вардыр. Онун аиласи колхозчу-лара верилэн бутун имтиязлардан истифадэ эдирсэ да, гызы Сейран Му- Ирвлиде медирлор Глшт ■ши.вапяа ткпдаларымыада памбыг йырымы даЬа дд суР'* ч"х би^ячи ив. памбыг таН.ил 1мрмишдир. Биз бу ил hap Ьектардан 45 сентиер памбыг iWTYPMai Ьаггы^ яа вНдач^лик габул этми1к. Инди колховумуэда Намы Ш1р ry.w H^ia чТыш^^ кн. бу вНдачили. ерина етирилсии, колхоауму. еиа да Умумипифаг канд тасарруфаты саркисиида газансын. Габагчыл памбыгчыларымызын нши Нагигатан диричидир. Масалан, сентябрын 13-дэ мангабашчыларынын hap ашагыдакы мигдарда памбыг Йыгмышлар: Адила АллаНаердие.а—140 килограм. Улдуз Саркэрова—152 килограм. Рая Дадашова—150 килограм, Баяз Ьазиева—129 килограм, Айдыш Байларова-120 «»wojpaM. Хошгадэм Мэммадова-115 килограм, Балабайим Маммэдова—114 килограм, Сарыбэйим Аббасова-115 килограм, ^Г7ох"ГГч'ы!?л" быг йыгымы к «яарувуяу муязффагяййвтл» Гарякин районундавы Сталвнамаиакм^уД^**^^*^^ Тарла душэркэлэрини гайдая салмаг лазымдыр саева тосарруфатда ишлэмир. Султан Ьусейнов да арвады Сарай hy-сейнованы ишэ бурахмыр. Памбыг мантэгасинин ишчиси Аббас Абба-совун арвады Сакина Аббасова да тарлада чалышмыр. Гэрвэнд МТС-нин рэЬбар ишчилэ-ри МТС-дэ чалышан вэ колхозумузун эразисиндэ яшаян фэЬлэ вэ ме-ханизаторларын аилэ узвлэринин на ишлэ мэшрул олмалары ила мараг-лакмыр, онлары колхоз ишинэ чэлб этмэв учун тадбир кермурлэр. hap ил Гэрвэнд канд орта мактэ-бини 20—30 кэнч гуртарыр. Анчаг бунларын бир чоху тэсарруфатда ишламэк эвэзинэ кэнддэ бош-бошуна кэзир, йункул вэзифэ ахтарыр. Бун-лардан Огтай Чавадову, Бэбир Ней-дэрову, Гэйраман Гэйрэманову, Мам-мэд Рафиеви вэ башгаларыны кос-тэрмак олар. Эмэк интизамы сайаоинда олан башлыча негсаплардан бири да ки-шилэрин памбыг йыгымында фаал иштирак этмамэсидир. Бригадирлардэн Сурхай Гурбанов вэ Ьумнэт Чафэров эмэк учоту чэд-валлэриЕИ вахтлы-вахтында идарэйэ вермир, эмэккунлэрини hap беш кундэн бир колхозчулара охумур-лар. Надир ЭЬМЭДОВ Агдам районундакы Ворошилов адына колхозун комсомол тэш-килатынын катиби. КЕРИЛИЙ0 С0БЭБ Н0ДИР БАШЛЫЧА В03ИФЭМИЗ «1956-чы илдэ Азэр-байчан ССР колхоз вэ совхозларында памбыгын йырылмасы вэ тэдарук эдилмэси    Ьаггында» Азэрбайчан КП МК вэ Азэрбайчан ССР Назир-лэр Советинин гэрарын-дан сонра колхозумузда памбыг йыгымынын сур’-эти хейли артмыш, бри-гадаларда эмэк интизамы даЬа да меЬкэмлэн-дирилмишдир. Биз бу гэ-рар эсасында йыгыма дайр план тэртиб этмиш вэ бу планда муэййэн эдил МИШ тапшырыглары бу тун бригада вэ мангала ра чатдырмышыг. Инди колхозчуларымыз 330 Ьектар саЬэдэ етишдир-диклэри бол памбыг мэЬ- сулуну Ьэвэслэ йырырлар. Илк кунлэр квстэрди ки, ИбраЬим Чэлаловун бри-гадасы мэЬсул йыгымы-на даЬа мутэшэкил ha-зырлашмышдыр. Бунун нэтичэсиндэ дэ бригада-да олан беш манганын Ьамысы, о чумлэдэн Кв* зэл Гурбанованын вэ Мисир Ьусейновун ман галары кундэлик йыгым тапшырыгыны ики гат артыгламасилэ вдэйир-лэр. Биз памбыгын йыгыл-масы вэ тэдарук эдилмэ-сини нумунэви кечирмэк учун Агдам районундакы сИнгилаб» колхозу нун узвлэрини сосялизм ярышына чагырмышыг Бу ярыш илк кунлэрдэн памбыг йыгымынын сур’-этлэнмэсинэ кемэк эдир. Ярышын кучу илэ колхозумуз индийэдэк иллик планын 22 фаизини ери-нэ етирмишднр. Колхозчуларымыз умумиййэтлэ иллик планы эн кечй октябрын 10-дэк едэмэйэ чалышырлар. Азэрбайчан КП МК вэ Азэрбайчан ССР Назир-лэр Советинин гэрарыны Ьэята кечирэрэк памбыг йыгымы вэ тэдарукуну мувэффэгнййэтлэ баша чатдырмаг учун элимиз-дэн кэлэни эсиркэмэйэ-чэйик. Биз бу ил hap йектардан 19,7 сентнер эвэзинэ 27 сентнер памоыг котурмэйи вэ’д этмишик. Бу вэди еринэ етирмэк учун тарлалар аг^-техники гайдада бечэрилмиш вэ бол мэйсул етишдирилмишдир. Колхозда hap бир бригада вэ манганын caha-синдэ гозалар кутлэви суратдэ ачыл-мышдыр. Лакин етишдирилмиш маП-сулун йыгылмасы, гурудулмасы вэ вахтында довлэта тэЬвил верилмэси яхшы тэшкил олунмамышдыр. 1абаг- чадан тартиб эдилмиш плана эсасэн колхозумузда hap кун 24 тон памбыг йыгылмалыдыр. Анчаг бу план ерИ'НЭ етирилмир. Инди hap кун чэ-ли 10—12 тон м^Ьсул йыгылыр. Буна сэбаб одур ки, колхозчуларын бир Ьиссэои маЬсул йыгымында иштирак этмир. Колхозун бухалтери Багыр Ьачыев, илк партия тэшки-латынын катиби ИбраЬим ИбраЬи-мов, канд Советинин сэдри Рза Ку-сейнов, колхоз сэдринин муавини Аббасгулу Новрузов, тарлачылыг бригадири Микайыл Валиев йолдашларын аилэлэри вэ яхын гоЬумлары памбыг йыгымына чэ.1б эдилмэмиш-дэр. Буна керэ дэ колхозун рэЬбэр-лэри башгаларына тэдэбкарлыгла янаша билмирлэр. Колхозумузда 60 нэфэр инзибати ишчи, 80 нэфэрэ гэ- дэр малиййэ, рабитэ, тичарэт ишчиси, Ьэким вэ муаллим вардыр. Онларын hap биринин аилэсиндэ ики-уч нэфэр эмэк габилиййэтли адам олмасына бахмаяраг, Ьеч бири тар-лая чыхмыр. Белэликлз кунда 650 700 эвэзинэ 250—300 адам мэЬсул йыгымында иштирак эдир. Онларын да чоху кундэлик йыгым тапшырыгыны едамир. Чох двзулмэз Ьалдыр ки, йыгы-мын бу вахтында маЬсулун хейли Ьиссэси икинчи нов кими гэбул олунур. Бунун башлыча сэбэби одур юи, бригада вэ мангаларын Ьеч би-ринда тэрэчэ йохдур. Харал чатыш-мыр. Колхозчулар йыгдыглары мот-сулу кулэшин вэ отун устунэ сэ-рирлэр. Буна керэ дэ памбыг зи-биллэнэрэк кейфипйэтини итирир. Памбыгы гурутмаг’ учун мейданча-дар ярарсыздыр. Ьэмин мейданчалар падчыгла сувандыгындан ’памбыгы гурутмаг эвэзинэ даЬа да нэмлэш-дирир. Нахчыван район истеЬлак чэмиййэтиндэ вэ айры-айры тэшки-датларда чохлу семент вардыр. Экэр бу сементдэн истифадэ эдилсэ, памбыгын гурудулмасы нши асанлашар ва зибиллэнмэсинин гаршысы алы-нар. Колхозда кифайэт гэдэр тэзэ ха- рал йохдур. Буна керэ дэ 20—30 тонлар.1а маЬсул йыгылыб саЬэлэр-дэ гадыр. Ьазырда истифадэ олунан хара.тларын демак олар ки, 60 фаизи ярарсыздыр. Бела хараллара йы-гылан маЬсул йолда ерэ текулур ва памбыг иткисинэ сэб,>б олур. Нахчыван гэбул мантагэсиндэ, район истеЬлак чэмийнатинда чохлу харал вардыр. Лакин колхозун идара Ьей* эти вэ илк партия ташкилаты пам-быгчылары харалла тэ’мин этмэк учун тадбир кермурлэр. Азэрбайчан КП МК вэ Азэрбайчан ССР Назирдэр Советинин памбыг йыгымы вэ тэЬвили Ьаггындакы гэ-рарындан памбыгчыларымызын чоху хэбэрсиздир. Илк партия тэшки-латынын айырдыгы тэшвигатчылар памбыг тардаларына чыхмыр вэ кол-хозчулар арасында лазыми иш апар-мырлар. Бригада вэ мангаларда тарла вэрэгэлэри бурахылмыр. Бутун бунларын нэтичэсидир ки, сон алты кундэ колхозда иллик пда-нын 18 фаизи эвэзинэ 3,5 фаизи гэдэр памбыг гурудулуб девлэтэ тэЬвил верилмишдир. Чэбрайыл ВЭЛИЕВ Нахчыван районундакы Сталин адына колхозун бригадири. — Тарла душэркэсинэ нийа ава- данлыг алынмыр?  Нэ учун керпэ эви тэшкил эдидмэмишдир? — Нэ вахтачан кунорталар узаг йолу эвэ кедвб гайыдачагыг? Колхоз сэдри МирзэЬусейн пэсэ-нов да, бригадирлэр да бу суаллары колхозчулардан тез-тез эшидирлэр. Лакин hap дафа гулаг ардына ву-рурлар. ПстираЬэт вахты тарла душэрка-лариндэ колхозчуларымыз учун яхшы шараит ярадылмамасы памбыг йыгымына да пис та’сир эдир. Пети херэк вэ чай Ьазырланмадыгындан наЬар фасилэсиндэ кэндэ гайытмага мэчбур олуруг. Вахтымызын хейли Ьиссэсл итир, буна кера да памбыг-чыларын чоху кундэлик йыгым нор-масыны еринэ етирэ билмир. Партия вэ Ьэкуматимиз памбыг- чылыгы даЬа да инкишаф этдирмэк учун муЬум гэрардар габул этмиш-лэр. Колхозумузун тэшвигатчылары бу барэдэ бизимлэ Ьеч бир сеЬбэт апармырлар. Партия ташкилатынын катиби Малик МэЬэррэмов йолдаш тэшвигат дэстасинин ишини е;тба-шына бурахмышдыр. Тарла вэрэгэ-лари бурахылмыр. Колхозун китао-ханасы тарла душэркалэринэ кечу-рулмэмишдир. Колхозчулара сэЬиййэ хждмати дэ ярытмаздыр. Ьэким мэнтэгасинин ишчидэрн тарла душэркалэринэ кэл-мирлэр. Бутун бунлара сон гояра-г тарла душэркэлэрини гайдая салмаг вэ колхозчулара мэдэни-мэишат хид-мэтини яхшылашдырмаг лазымдыр. Лейла ЬАЧЫЕВА Агдаш районундакы К. Маркс адына колхозун мангабашчысы. Йоллар тэ'мир эдилмэлидир Колхозуиуауи узвлари памбыг тарлаларындан hap кун тонларла мэЬсуд йыгырлар. Бу мэЬсулу вахтында гурудуб тэдарук мэнтогосиио кондэрмэк муЬум вэзифэдир. Колхозумузда ики йук автомобили вардыр. Биз гурудулмуш мэЬсулу hap кун Кировабад памбыг заводунун янында олан тэдарук мэнтэгэсинэ дашыйы-рыг. Еолхоздан мэнтэгэйэ 20 кило-метрдир. Пол бир нечэ кэндин ичин- дэн кечир. Бу йол тэ’мир олунмады-гындан мэнтэгэйэ кедиб-калинчэ чох эзиййэт чэкир вэ артыг вахт нтири-рик. Кировабад шэЬэринин кирэчэйин-дэ дэмир йол корпусунун алтындан кечмалийик. Ягыш яган заман бу йолдан кечмэк мумкун олмур. Чэлал ЬУСЕИНОВ Сафэрэлиев районундакы «Пранда» колхоэуиун шофери. ТАРЛАЛАРДАН ХЭБЭРЛ0Р Ярыш шэртлэринин еринэ етирилмэси йохланылмыр Муса ФЭРЗЭЛИЕВ Бэрдэ районундакы Маленков адына колхозун сэдри. Беш ай бундан эввэл, колхозумузун узвлэри 330 Ьектар cahaHHH hap Ьектарындан 16 сентнер эвэзинэ 20 сентнер мэЬсуд кетурмак Ьаггында еЬдэчилик гэбул этмиш вэ гоншу Ьэзи Асланов адына колхозун узвлэрини сосялизм ярышына чагыр-мышдылар. О вахт hap ики колхоз арасында ярыш мугавилэси багла-ныб шза.1анмышды. Эдбэттэ, ярыш шэртлэринин нечэ еринэ етирилмэсини йохламаг Ьэм гоншу колхозда, Ьэм дэ бизим кол хозда ишин ирэли кетмэсинэ чох ко-мак эдарди. Нэдансэ бу мэсалэйэ aha-миййэт верилмэди. Индийэдэк ярыш м\тавилэсвнэ эл дэ дэймэмишдир. Колхозумузда айры-айры бригада вэ мангалар арасында да ярыш му-гавидэлэри багланмышдыр. Индина-дак Ьеч бир бригада вэ мангада ярыш шэртлэринин еринэ етирилмэси йохланылмамышдыр. Сосялизм ярышына бела мунасибат бэслэнмэ-СИНИН нэтичэсидир К'И, инди бир чох бригада вэ мангалар памбыг йыгы- мыяда кери галырлар. Хусусан Пс-майыл Мзммэдов вэ Мэчнун Магсу-дов йолдашларын бригадаларында памбыг йыгымы пис тэшкил одил-мишдяр. Колхозда шэрэф ловЬаси дузэл-дилмэмиш, кечичи Гырмызы байраг та’сис эдилмэмишдир. Бу барада партия вэ комсомол йыгынчагларында ирэли сурулмуш таклифлэр Ьаята ЬУСЕЙНОВ Халдан районундакы Андреев адына колхозун уз>У* Сафэрэлиев районундакы «Гырмызы Октябр» колхозу памбыг йыгымына мутэшэккил Ьазыр-лыгла башладыгы учун инди тарлаларда гызгын иш кедир. Бригадаларын чоху кундэлик йыгым тапшырыгыны артыгламасилэ едэйир. Абдулла Эсэдуллаев йолдашын бригадасы йы-гымда иралидэ кедир. Бригаданын узвлэриндэн С. Мусаева. Э. Нусейно ва кундэлик йыгым тап шырыгыны артыгламаси лэ вдэйирлэр. Колхозда памбыгын машынла йы гылмасына чидди Ьазыр лыг кврулур. Д. ьэсэнов Эли Байрамлы райо нундакы «XX партия гу рултайы» колхозунда Г. -¡эсиров йолдашын бригадасы памбыг йыгымы-ны мувэффэгнййэтлэ да-вам этдирир. Бригаданын узвлэри Нэр Ьектардан дввлэтэ 35 сентнер йук-сэк кейфиййэтли памбыг тэЬвил вермэк учун тарлаларда сэ’йлэ чалышырлар. Колхозчулардан Кул-зар Элиева, Султан Нэ-биева, Кулкэз Элиева, Куларэ Нэбиева йолдашларын Ьэрэси кундэ орта Ьесабла 80—100 килограм памбыг йыгыр. Бригада дввлэтэ иллик памбыг тэЬвили планыны октябрын 1-дэк еринэ етирмэйи ВЭ’Д этмиш- h. ЬАЧЫЕВ. Курдэмнр районундакы Сабир адына колхоз Ьэр ил дввлэтэ памбыг тэЬвили планыны артыгламасилэ еринэ етирир. Колхозун узвлэри элдэ эдилмиш мувэффад-иййэ-ти меЬкэмлэндирмэк учун памбыг йырымыны сур’этлэндирирлэр. Он-лар етишдирдиклэри бол мэЬсулу Ьэвэслэ йыгыб дввлэтэ тэЬвил верирлэр. Умумиттифаг кэнд тэ-сэрруфаты сэркисинин иштиракчысы Ханым Агаеванын мангасы йы-гымда Ьамыдан ирэлндэ кедир. Манга Ьэр кун йыгым тапшырыгыны 130—140 фаиз едэйир. X. ИБРАЬИМОВ. ♦ МэЬсулун невлэри гарышдырылыр Тарлаларымызда памбыг йыгымы илк кунлэрдэн яхшы тэшкил здил-мэмишдир. Эли Мухтаров^ вэ Ягуо Исмайылов йолдашларын бригадаларында памбыг ЕОНДЭЛЭЕИНЭ йыгыл-дыгындан коллар зэдэлэнир. Памбыг йыгымы вэ тэдаруку Ьаггындакы гэрарда жостэрилир ки, тэЬвил верилэн мэЬсулун 85—90 фаизи биринчи вэ икинчи нов олмалыдыр. 0. Мухтаров вэ Я. Псмайылов йолдашларын бригадаларында исэ буна эмал олунмур. Бу бригадАларда сон ики кундэ анчаг 2 тон памбыг иы-гылыб таЬвил верилмишдир ви, бунун да Ьамысы ашагы нов маЬсул кими гэбул эдилмишдир. Т. Аббасов йолдашын бригадасы йыгымда Ьамыдан кери галыр. ^и-гадада эмэв янтизамы зэифдир. Йыгымда иштирак эдэн памбыгчыларын бир Ьиссэси башга ипю чалб эдил-нишдир. ' Колхозда сосялизм ярышы гаартлэ--ринин еринэ етирилмэси сон уч айда • бир дафа дэ олсун йохланимамышдыр. »^Колхозун сэдри Е. Гурбанов вэ илк партия ташкилатынын катиби А. Марданлы йолдашлар мэЬсулун сур’-9ТЛЭ вэ итвисиз йыгылыб довлэта тэЬвил верилмэси учун Ьеч бир тэд-чбир кермурлэр. Нэриман РЗАЕВ ^ Норашен районундакы Каров адына колхозун клуб мудяри. Унудулмуш муйум МЭСЭЛ9 нэ кетмэли олуруг. Ьад-буки район вэ Дэллэр кэнд истеЬлав чэмиййэ-тинин амбарларында ис-тэнилэн гэдэр Г9НД, чай, дуз, нефт, кибрит вэ башга маллар вардыр. Район истеЬлав чэмий-^ йэти идарэ Ьей’этинин ‘А сэдри 0ЛИ Бабаев ва Дэл-“ чэр кэнд истеЬлав ча-ииййэтинин сэдри Нагы Элэкбэров йолдашларын тэгсири узундэн чохиш-лэнэн маллар амбарлар- ДЭПОП лаллау — Балам, сизин кэндин чамааты тарлая нэтез-    хадыр,    колхоз- дэн чыхыр?    .    ялмата    чулара саты.тмыр. Уму- _ Онлар тарлая йох. района шей-шуй алмата кедирлэр. Мутэшэккил Ьазырлыгдан сонра бир нечэ кундур ки, кутлэви сурэт-дэ памбыг йыгымына башламышыг. Уч кундэ 30 тондан чох памбыг йы-гылмышдыр. Памбыг йыгымында колхозчулардан Бэсти Гурбанова, Билгсйис Намазова, Фирузэ ЭЬмэдэ-ва йолдашлар фэрглэнирлэр. Онларын Ьэрэси кундэ 80—90 килограм памбыг йыгыр. Памбыг йыгымынын илк кунлэриндакл бу мувэффэгиййэт бизи Ьеч дэ архайынлашдырмыр. Лакин колхозчуларын тарлаларда мэЬсуддар ишлэмэси учун лазыми мэдэни-мэишэт шэраити ярадылма мышдыр. Биз санае вэ эрзаг мадла-ры алмаг учун памбыг йыгымынын i бу гызгын доврундэ район мэрвэзи- миййэтлэ сэйяр тичарэт пис вэзиййэтдэдир. Дэллэр кэнд магазасынын сэйяр саты-чысы Ягуб Гасымов колхозчуларла кобуд рэ(1)тар эдир. Колхозумузун ерлэшдийи Чэиир кэндтгадэки магаза да чох вахт баг-лы олур. Колхозун башчылары исэ сатычы Мансур РэЬлмов Ьаггында Ьеч бир тадбир кермурлэр. Памбыг йыгымыны вэ тэЬвилини тезликлэ баша чатдырмаг учун колхозумузун башчылары эрзаг вэ сэ-нае малдары сатышыны гайдая сад-магдан отру тезликлэ тэдбир корма-лидирлэр. Шамхор районундакы Андреев адына колхозун УЗВЛэри Дэмир АББАСОВ. Хадлча ТАРЫЕВА, Эли ДЭМИРОВ. Тэрэчэлэр Ьазырланмамышдыр Мангамызын узвлэри 10 Ьектар памбыг саЬэсинин Ьэр Ьектарындан 40 сентнер мэЬсул котурмэв угрун-да мубаризэ эдирлэр. Биз пам^гы илк кундэн иткисиз йыгырыг.^ Иыг-дыгымыз мэЬсулу тез гурудуб мэнтэгэйэ тэЬвил веририк. Лакин ви-файэт гэдэр тэрэчэнин олмамасы ишимизе мане олур. \мумиййэтлэ колхозумузда тэрэчэ Ьазырланмасы-на аз эЬамйййэт верилир. Колхозчу-лар эвлэриндэн памбыгын алтына сэрмэк учун харал ва башга шейлэр кэтирирлэр. Бу исэ кифайэт этмир. '’эрэчэ олмадыгына корэ памбыгы яхшы гуруда билмирик. Сентябрын 9-на гэдэр тэЬвил верилмиш 61 тон 42 килограм памбыгын Ьамысы тэ-дарув мэнтэгэсиндэ икинчи нов кн-ми гэбул эдилмишдир. Довлэта^ тэЬвил «ерилэн памбыгын нэмлийи И фаиз эвэзинэ 13 фаиз олмушдур. Сентябрын 8-дэ Дэлмэммэдли тэдарук мэнтэгэсинэ вендарилэи 8 араба памбыгдан 6 арабасы, сентябрын 9-да исэ 5 араба памбыг енидэн гу-рудулмаг учун колхоза гайтарыл- мышдыр. Биз памбыгын гурудулмасыны яхшы тэшкил этсэк, кифайэт гэдэр тэрэчэ Ьазырла<аг, тэЬвил вердийи-миз мэЬсул биринчи нов кими гэбул эдилэр вэ кэлиримиз дэ чох олар. Лейла МЭММЭДОВА Гасым Исмайылов районунда. кы Димитров адына колхозун мангабашчысы. М8НТ8Г8 памбыг габулуна базыр дейилдир Еечэн ил ол-дугу кими, бу ил дэ Жданов районундакы 7-чи Хутор памбыг тэдаруку мэнтэгэси памбыг гэбулуна Ьазырлыкыз баш-ламышдыр. Ьал-буки бу мэнтэга мовсум эрзиндэ эн азы 4.950 тон памбыг гэбул эт-мэлидир. Мэнтэгэдэ вол-хозлардан кати-рилмиш памбы-гыв вахтлы-вахтында гэбул эдилмэси учун ла.зы-ми шэраит яра-д ы 1 м амышдыр. Ьэлэ индийэдэк мэнтэгэдэки машыи-гаван Памбыг—Салам! Мэнтэга иуднри—Элейкэссалам, хош кэлмисэн, анчаг чох тез кэлмисэн... Шакидлэрн рэссам 3. Кэримбэйли чэкмишдир. _______тэ’ммр эдилмэмишдир. Бурада анчаг вмчнв гапандардан истифадэ олунур ви, бу да памбыг гэбулунун лэнкимэсинэ сэбэб олур. Ону да гейд этмэлийик ки, Евлах памбыгтэмиздэмэ заводу бу мэнтэ-гэннн ишилэ мэшгуд олмур. Завод башчыларынын тэгсири узундэн мэнтэгэ лазыми аваданлыгла тэ’мин эдилмэмишдир. Мэнтэгэйэ индмйэдэв заводдан 5.200 эвэзинэ 1.500 харал, 13.700 авэшнэ авчаг i.OOO дешлув кеядэрилмишдир. Ьалбуки бу мэнтэ-гэнин хидмэГ этдийм Сталин адына, Каганович адына, Маленков адына МММ    I    ----- колхозларда дошдуйэ вэ харада бвйук эЬтияч вардыр. Мэнтэгэдэ мейданчалар яхшы Ьазырланмамышдыр, ени талварлар тикилмир. Мэнтэгэнин ишчидэри кодхозлара чыхмырлар. Онлар памбыг невлэринин гарышдырылмамасы Ьаггында памбыгчылара Ьеч бир тэ’-лнмат вермярл,р. ^ Мил МТС-инн баш аграиому. Йыгымы мутошеккил кечирэчэйик Биз бу мввсумдэ 750 Ьектар саЬэ-НИН мэЬсулуну ики дэфэ машынла йышагы еЬдэмизэ котурмушук. Ме-ханизаторларымыз тэ’мир ишчилэри-лэ элбир ишлэйэрак, гыса муддэтдэ 16 памбыгйыган машыны, «ОДН» вэ «ОУН-4» маркалы машынлары тэ’мир этмишлэр. Бундан башга МТС-дэ сэйяр тэ’мир э’мадатхавасы да гайдая салынмышдыр. Бир чох колхозларда гэрзэвтэмизлэйэн ма-шынлар учун хусуси мейданчалар дуээддилмишдяр. Механизаторлары-мыз арасында сосялизм ярышы мугавилэси багланмышдыр. Ьэр бири-миз мовсум эрзиндэ 50—60 тон памбыг йыгмагы оЬдэйэ котурмушук. ОЬдэчялийимизи еринэ етирмэк учун йыгым чадвэлшю ДУ1вун аиэл вда-1ЭЙ1К. Машыияарын кучундэн сэмо-рэлн истифадэ вдэчэк вэ тарлачылыг бригадалары иэ албир ишлэйэ-чэймк. Машынларын Ьорэвэт маршруту вэ чэдвдл габападан муаа-кирэ олунмушдур. Бмз, сентябрын 20-дэн э’тибарэн машынла памбыг йыгымына башлая-чагыг. Машынла памбыг йыгьшыны иутэшэккял кечнрэчэв вэ оЬдэчмяи-йимиза шэрэфлэ эмэл эдэчэйнк. Курдэмяр МТС-ини суручу^вха-яиилариидэя Р. АХУНДОВ, h. МЭММЭДОВ, Л. ЧЭФЭРОВ. ;
RealCheck