Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 15, 1956

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 15, 1956, Baku, Azerbaijan КОММУНИСТ 15 СЕНТЯБР 1935-чы ИЛ, № 215 (10245Î ССРИ Назирлэр Советинин Сэдри Н. А. Булганин илэ АБШ Президенти Дуайт Д. Эйзенхауэр арасында мэктуб мубадилэси Эдэбийят вэ инчэсэнэт саЬэсиндэ Ленин мукафатлары алмаг y4Yh эсэрлэрин гэбул эдилмэси Ьаггында (ЭВВЭЛИ 1*чи СЭЬИФЭДЭ) а’тимадсызлыг олдугу индики шэраитдэ гаршылытлы кэшфийят, Ьэм дэ техника-нын сон наилиййэтлэриндэн истифадэ эдилмэклэ апарылан кэшфийят квзлэнилмэз Ьучум тэЬлукэси гаршысында горхуну анчаг артырарды вэ Ьэрби эЬвад-руЬиййэ эмэлэ кэтирэрди; фавтларын костэрдийи кими, Ьэрби эЬвал-руЬиййэдэн индинин взундэ Ьзч дэ Ьамы азад дейилдир. Мэним дедиклэрим о демэк дейилдир ки, биз бир дэвлэтин башга бир девлэт узэринэ гэфилдэн басгын этмэси тэЬлукэсинин гаршысыны алмаг учун разылаш-дырылмыш тэдбирлэр кермэйин эЬэмиййэтини инкар эдирик. 9сла, йох. Биз езумуз бу мэгсэдлэ муэййэн тэдбирлэр тэклиф этмишик. Мэн эн муЬум мэнтэгэлэрдэ (дэмир иол говшагларында, тэйярэ мейданларында, шоссе йолларында, лиманларда вэ башга ерлэрдэ) нэзарэт постлары яратмаг тэклифимизи нэзэрдэ тутурам. By чур пост-лар гоюлмасы бейнэлхалг э’тимадын индики Ьалында да тамамилэ м\мк\нд\р вэ Ьэр Ьансы девлэт тэрэфиндэн силаЬлы гуввэлэрин тэЬлукэли шэкилдэ хэлвэтча топлашдырылмасы имканыны, белэликлэ дэ гэфилдэн басгын эдилмэси тэЪлунасини арадан галдырарды. Элбэттэ, бизим тэклифимизин ялныз о заман эЬэмиййэти ола билэр ки, бу тэклиф довлэтлэрин силаЬларынын вэ силаЬлы гуввэлэринин азал-дылмасы илэ сых элагэдар шэкилдэ Ьэята кечирилсин. Белэ олмаса бутун башга нэзарэт тэдбирлэри кими бу тэклиф дэ ез эЬэмиййэтини итирэр. ЭЬэмиййэтини ез мэктубунузда гейд этдийиниз нэзарэт мэсэлэсинэ кэлдикдэ мэн енидэн кестэрмэлийэм ки, Совет Ьекумэти тэрксилаЬа дайр сазиш узэриндэ тэ -сирди нэзарэт гоймага тэрэфдар олмуш вэ тэрэфдардыр. Бу, хусусэн, ССРИ-нин, му-закирэ олунмаг учун БМТ ТэрксилаЬ комиссиясынын Ьемэкчи комитэсинэ веры-ми ш 1955-чи ил 10 май тарихли вэ бу ил 27 май тарихли тэклифлэриндэн керу-нур Мэсэлэн, ССРИ-нин ади силаЬлара дайр тэклифлэриндэ нэзэрдэ тутулур ки, нэ-зарэт органыиа кениш Ьугуг вэ салаЬиййатлэр, о чумлздан да бутун назарэт об ект-лэри илэ: Ьэрби Ьяссолэрлэ, Ьэрби лэвазимат вэ деиуш сурсаты амбарлары илэ, гуру базалары, Ьэрби-дэниз вэ Ьарби-Ьава базалары илэ, ади силаЬлар вэ деиуш сурсаты истеЬсал адэн заводларла маниэсиз сурэтдэ таныш олмаг Ьугугу верилир. Чэнаб Президент, тэрксилаЬ проблеминдэн данышаркэн мэн тейд этмэйэ бил-мэрэм ки, данышыгларын кедишиндэ Совет Иттифагы гэрб девлэтлэри илэ сазигаэ кэлмэйэ дэфэлэрлэ чэЬд этмишдир. Лакин, БМТ органларында вэ дикэр бейнэлхалг мушавирэлэрдэ тэрксилаЬ Ьаггында апарылан данышыгларын тарихи костэрир ки, Ьэр дэфэ Совет Иттифагы тэрксилаЬ мэсэлэсинэ дайр сазиш элдэ этмойэ чалышараг данышыгларын дикэр иштиракчыларына кузэшгэ кедиб онларын тэклифлэрини гэ-бул этдикдэ, сонунчулар даим ез тэклифлэриндэн имтина этмиш вэ белэликлэ дэ тэрксилаЬ Ьаггында сазишэ кэлмэйэ иол вермэмишлэр. Бу сезлэр, Ьэр шейдэн эввэл, беш бейук девлэтин силаЬлы гуввэлэринин сэ-виййэси барэсиндэки тэклифлэрэ аиддир. Мэ’лум олдугу кими, ССРИ, АБШ вэ Чинин Ьэр биринин силаЬлы гуввэлэринин сэвийй’эсини 2,5 милйон нэфэр^, Инкилтэрэ вэ Франсанын Ьэр биринин силаЬлы гуввэлэринин сэвиййэсини исэ /50 мин нэфэр муэййэн этмэк барэсиндэ БМТ тэрксилаЬ комиссиясынын Комэкчи комитэсиндэ Сизин нумайэндэнизин ирэли сурдуйу ахырынчы тэклифи Совет Ьекумэти гэбул эт дикдэн сонра да вэзиййэт дэйишилмэди. Артыг бу тэдбирин Ьэята кечирилмэси бутун бейнэлхалг шэраити сагламлашдырмаг учун, тэрксилаЬа вэ сур этлэ силаЬлан-манын даяндырылмасына аид олан башга мэсэлэлэри Ьэлл этмэк учун бви\к э э-миййэтэ малик оларды. Куман этмэк олурду ки, беш девлэтин силаЬлы гуввэлэринин сайы мэсэлэси барэсиндэ разылыг элдэ эдилмэси учун имкан^ яранмышдыр. Тээссуф ки, бурада да разылыга кэлмэк мумкун олмады, чунки тэиярэлэрдэн фото шэкиллэри чэкмэк Ьаггында кестэрилэн тэлэб эввэлки кими енэ дэ ирэли сурулур. Чэнаб Президент, ачыг демэлийэм ки, атом вэ Ьидрокен силаЬларынын га-даган эдилмэси мэсэлэсиндэ дэ вэзиййэт эйнилэ бу чурдур. Атом вэ Ьидрокен силаЬла. рыны гадаган этмэк гэрарынын гуввэйэ минмэси муддэтлэри Ьаггында гэрб дев-лэтлэринин тэклифи илэ Совет Иттифагы разылашан кими оу девлэтлэр ез тэклифлэриндэн эл чэкдилэр. Мон Ьэлэ ону демирэм ки, халглар нувэ силаЬынын гадаган олунмагыны, дагыдычы атом муЬарибэси тэЬлукэсинин арадан галдырылмасыны тэлэб этдиклэринэ бахмаяраг, атом силаЬынын ишлэдилмэсини гадаган этмэк Ьаг-гындакы бутун тэклифлэр эввэлки кими енэ дэ рэдд олунур. Нувэ силаЬы истеЬсалынын гадаган эдилмэси Ьаггында Сизин бу ил 1 март тарихли мэктубунузда галдырылан мэсэлэиэ кэлдикдэ Совет Иттифагынын артыг кестэрмиш олдугу кими, нувэ силаЬынын тэтбвги гадаган эдилмэзсэ, нувэ силаЬы девлэтлэрин силаЬлары сырасындан чыхарылмазса, бу силаЬын истеЬсалынын гадаган олунмасы атом муЬарибэси тэЬлукэсинин арадан глдырылмасы мэсэлэсини гэ-тийнэн Ьэлл этмэз. Бундан элавэ, Ьэмин тэдбир, эслиндэ, бу кутлэви гыргын сила-Ьыны ганунилэшдирмэк демэк оларды, Ьалбуки милйон-милйон адамлар нувэ силаЬынын сезсуз гадаган олунмасыны кетдикчэ даЬа тэ’кидлэ тэлэб эдирлэр. Чэнаб Президент, биз инанырыг ки, бутун элагэдар тэрэфлэр тэрксилаЬ проб-леминэ дайр сазишэ кэлмэйэ Ьэгигэтэн чалышсалар, бутунлукдэ бу проблем барэсиндэ олмаса да, Ьэр Ьалда онун бу вэ я башга бир Ьиссэси барэсиндэ ади силаЬ-ларын азалдылмасы, атом силаЬынын гадаган эдилмэси, Ьэрби будчэлэрин ихтисар олунмасы вэ сайр барэсиндэ разылыгз кэлмэк мумкун олар. Ьэм дэ айрылыгда бу вэ я башга бир мэсэлэйэ дайр, яхуд айрыча бир тэклифэ дайр сазиш элдэ эдилмэ-сини бутунлукдэ тэрксилаЬ пробдеминэ дайр разылыг элдэ эдилмэсиндэн асылы этмэк лазым дейилдир, чунки белэ бир асылылыг тэрксилаЬ барэсиндэки данышыг-ларда эмэлэ кэлмиш чэтин вэзиййэти арадан галдырмага мане олур. Чэнаб Президент, бунунла элагэдар олараг истэрдим ки, Сизин диггэтинизи Эдэбийят ва инчэсэнэт саЬэсяндэ Ленин мукафатлары комитэси Левин мукафатла- атом проблеминин бир Ьиссэси олан муЬум вэ актуал бир мэеэлэйэ дэ—атом вэ I ры алмаг учун эсэрлэрин гэбулуна башла-Ьидрокен силаЬлары сынагларынын даяндырылмасы мэсэлэсинэ до юлб эдих. Мэ * I мышдыр. думдур ки, атом вэ Ьидрокен силаЬлары сынагларынын даяндырылмасы эалуйундэ нэ- Коммунизм гуручулугу вэ совет чэмий- зарэт Ьаггында бейнэлхалг сазишлэр олмасыны тэлэб этмир, чунки элм вэ техниканын йэти мэдэниййэтинин даЬа да йуксэлдил-индики вэзиййэти Ьэр бир атом вэ Ьидрокен бомбалары партлайышыны, Ьарадаолур- мэси вэзифэлэринин Ьэллинэ кв^эк Э*1ЭН са-олсун ашкара чыхармага имкан верир. Биэим фикримизчэ, бу чэЬэт атом вэ Ьид- эн чох ввркэмли эсэрлэр: ичтимаиййэт то-рокен силаЬлары сынагларынын даяндырылмасы мэсэлэсини умуми тэрксилаЬ проб-1 рэфиндэн эн чох бэнонилмиш эдэоийят, леминдэн айырмага вэ бу мэсэлэйэ дайр сазиш багланмасыны дикэр тэрксилаЬ мэсэ- мусиги, тэсвири инчэсэнэт вэ театр сэ-лэлэринэ дайр разылыг элдэ эдилмэси илэ элагэлэнднрмэдэн артыг инди Ьэмин мэ- нэти, кинематография эсэрлэри бахыдмз! сэлэни мустэгил сурэтдэ Ьэлл этмэйэ имкан верир.    I^Yh    гэбул эдилир.    _ Биз белэ Ьесаб эдирии «н, атом вэ Ьидрокен силаЬлары сынагларынын даянды- f    вГму! рылмасы Ьаггында девлэтлэр арасында сазиш багланмасы, бу кутлэви гыргын си- * ■ Р; ^ „отяммМм, тарафнн. лаЬларыны сезсуз гадаган этмэк йолунда нлк муЬум аддым оларды, бу исэ бутун    J,    PaH ш азира олунма. бэшэриииэтин умид вэ арзуларына тамамилэ уигундур.    'ынь1    этмак иэгсэдилэ онлар мэт- Мэн вэ коллегаларым белэ бир чэЬэтин бизи тээччублэндирдийини кизлэтми- буатда дэрч Эдилдикдэн сонра, театр сэ-рик ки, тэрксилаЬ мэсэлэлэри барэсиндэ сазишэ кэлмэк учун апарылан бу данышьгг- нэти тэсвири иНЧаСэнэт вэ кинематог-ларда сон заманлар ени бир илк шэрт ирэли сурулмэйэ башланмышдыр, бу шэрт рафИЯ ^р^ри ИСэ театрларда, сэркилэр-Алмания проблеминин вэ низама салынмамыш олан дикэр беинэлхалг проблемлэрин ^ вэ КИНо.телТрд||рда кениш ичтимаий-Ьэлл эдилмэсиндэн ибарэтдир. Зэннимчэ, Сиз мэнимлэ разылашарсыныз ки, тэрк- йэт онларла таныш олдугдан сонра Ленин силаЬ мэсэлэлэри Ьаггында сазиш багланмасыны, мэсэлэн, Алмания проблеминин муКафатлары алмаг учун ирэли сурулур. низана салынмасындан асылы этмак Ьагигатда тэрксилаЬ барэсиндэ сазнша кэлмэк    ^    ^    саЬэсяндэ    Ленин чэЬдлэрнндэн эл чэкмэк демэкдир. Белэ бир мовгедэ дурмаг — тэрксилаЬа дайр са- ^    ,    эсэвлэр    язычы- зиш элдэ эдилмэси йолунда элавэ чэтинликлэр торэтиэк демэкдир.    композиторлар, рэссамлар иттифаг- Совет Ьекумэти, Алманияны алман халгынын милли мэнафеинэ вэ Авропанын дарынын идара Ьсй'этлэри, ССРИ вэ тэЬлукэсизлийи мэнафеинэ уйгун сурэтдэ енидэн бирлэшдирмэнин тэрофдары ол- муттэфИГ р©спубилкаларын мадэниййэт муш вэ тэрэфдарыдыр; Алманиянын енидэн бирлэшдирилмэсинин эЬэмиииэтини Сиз лазирликлэринин коллекаялары, идарэ-дэ ез мэктубунузда гейд эдирсиниз. Совет Ьекумэти АБШ Ьекумэтинин в.» дикэр али мэктэблэр, элми-тэдгигат инсти-довлэтлэрин диггэтини артыг белэ бир чэЬэтэ чэлб этмишдир ки, икинчи д\ня м\- ТуТлары, УШШМШ-нин роясэт Ьей’эти, Ьарибэсинин терэдилмэсиндэ мугэссир олан милитарист гуввэлэрин    журналларын редаксия коллекиялары, би Алманияда .бэрна эдилир. Парис сазишлэри багланылдыгдан вэ АФР Шимали НЭШрИ1"1ЯТДар? ичтимаи тагакилатлар, эдэ-Атлантика пактына гошулдугдан сонра Гэрби Алманияда Ьадисэлэрин инкишафы ^Ш-1ЯТ вэ ИНЧЭСЭнах хадимлэри тэрэфин-хусусилэ тэЬлукэли характер алмышдыр. Кермэмэк олмаз ки, \м>ми эскэри м\кэл- дэн хэгдим эдилир. лэфиййэт Ьаггында миуиун Гэрби Алманияда Ьэята кечирилмэси Гэрби    Лснин    мук4фатлары алмаг учун тэг- бейук бир низами ордунун тэшкили учун шэраит ярадыр. АФР-дэ силаЬ илеПсалы ^ влун1н эсэрлэр эдэоийят вэ инчэсэ-бэрпа олунур, эйни заманда харичдэн чохлу силаЬ сатын алыныр.    нат    Ленин    мукафатлары    коми- Айдын олур ки, Гэрби Алманиянын енидэн Ьэрбилэшдирилмэси сиясэти, бунун- таси тэрэфиндэн бутун ил бою гэбул эдила янашы олараг Гэрби Алмания эЬалисинин эн ади демократик Ьугуг вэ азадлыг- ЛИр. 1956-чы илдэ нэзэрдэн кечирилмэк-ларынын тапдаланмасы, сулЬсевэр вэ демократик девлэт олмаг э’тибарилэ ваЬид Ал- дЭН етру гэбул эдилмиш бутун эсэрлэрин мания ярадылмасы имканыны арадан галдырмага догру апарыр.    ичтимаиййэтин вэ комитэнин белмэлэри Гэрби Алманияда яранмыш вэзиййэти ачыг кезлэ нэзэрдэн кечирдикдэ белэ бир Т9Р'^ИНД0Н габагчадан кениш м\закирэ нэтичэ чыхармаг лазым кэлир ки, букун Алманиянын бирлэшдирилмэси мэсэлэси, | ол>нма^ы _М')ГСЭД^Л^’ ^    __ Ьэр шейдэн эввэл, АФР Ьекумэтинин Гэрби Алманияны Авропада муЬарибэ тэЬлу-кэси очагына чевирмэйэ догру апаран индики сияси хэттинин дэйишдирилмэси мэ- СЭЛЭСИДИр.    | Чэнаб Президант, Сизин мэктубунузда елкэлэримиз арасында элагэнин инки-    ХЭОИЧИ    Т0ЛЭбЭЛ0РИН БйКЫДЗН шаф этдирилмэси вэ достлугун меЬкэмлэндирилмэси барэсиндэ Ченеврэдэ апарды-    г    *    м гымыз данышыглар мэсэлэсинэ дэ тохунулур. Мэн там мэс’улиййэт Ьисси илэ Сиза    ЙОЛЗ ДУШМ0СИ демэлийэм ки, бу ишдэ манечилик терэдэн Ьеч дэ Совет Иттифагы дейилдир. Ону I    ■ сейлэмэк кифайэт эдэр ки, Совет Ьекумэти достлуг вэ эмэкдашлыг Ьаггында муга- jy Умумдуня тэлэбэлэр конгрессинин i ярым милйонлуг дэстэси адындан гонагла-вилэ багламагы АБШ Ьекумэтинэ тэклиф этмишдир. Лакин АБШ Ьекумэти бу тэк- дсия вэ    влкэлэриндэн олан бир ры сэмимиййэтлэ саламламышдыр. лифэ тэрэфдар олмамышдыр.    1ру11 иштиракчысы Азэрбайчан пайтах- Ьиндистан, Мисир, Сурия, Сенегал, ДаЬа сонра, елкэлэримиз арасында элагэлэри кенишлэндирмэк лузуму Ьаггында 1 тында уч кун гонаг галдыгдан сонра, сен- Кипр, Мадагаскар вэ башга елкэларин Ченеврэдэ элдэ этдийимиз разылыгы рэЬбэр тутараг Совет Ьекумэти Америка вэтэн- тябрын 14-дэ Бакыдан Москвая йола душ- кэнчлоринин нумайэндэлэри ез чыхышла-дашларынын Совет Иттифагына кэлмэси учун лазыми шэраит яратмышдыр, мэ’лум м\тидур.    рында совет кэнчлэринэ, бутун совет хад- олдугу кими, сон заманлар АБШ-дан Совет Иттифагына чохлу турист, конгрессин, Харичи тэлэбэ тэшкилатларынын ну- гына мэКэобэт вэ миннэтдарлыгларыны ишкузар даирэлэрин, ичтимаи вэ мэдэни тэшкилатдарын нумайэндэлэри вэ башга майэндэлэри бир сыра сэнае муэссисэлэ- ^кс 3TJI!iWH Г)Кр чох СВЗЛ0р с^и^ишлэр. шэхелэр кэлирлэр. Лакин совет вэтэндашларынын Бирлэшмиш Штатлара кетмэси рина? дэниз мэ’дэнлэринэ, мэдэниййэт Онлар домишлэр ки, пэр кэсин саоапкы учун бу чур шэраит индийэдэк ярадылмамышдыр. Умид этмэк истэрдик ки, Сиз бу отатларына бахмыш, Азэрбайчанда кэнч- KYHa инамла оахдыгы Совет Иттифагында мэсэлэйэ фикир верэчэксиниз вэ вэзиййэт дэйишилэчэкдир.    Лорин Ьэяты илэ, тэЬсилин нечэ тэшкил    £энч бир адам олмагын    на кими бир хош" 0з мэктубунузун ахырында Сиз, мэрбэи куя Совет Иттифагы олан бэладан да- эдилдийи илэ таныш олмушлар. Гонаг-    И ^гм°и ш ^ Y0 н л а    м э нн ас ы з я*рдым нышырсыныз. Ьалбуки фактлар кестэрир ки, Ьэгиги вэ чидди бэла «союг муЬари* лар Бакы нефтанырма заводуна кетдик- ‘    „    1ЫГ    Вй    нстиглалиййэт угрунда бэйэ» гайытмагя чэЬд эденларин вэ дикэр дэвлэтлэрлэ ез мунасибэтлэриаи «зор иш- лари заиан иуэссисэния бэр чох ишчилэ- М а''д.    .    ' ’ адынган ри илэ соЬбэт этмиш, кэяч фэЬлэлэрин ва-1 иуоаризэ апаран оутун халглар адындан 1957-та ил учун Ленжн мукафлтяары ал-магда инггирак эдэчзкднр. Комитэйэ 1957-чи ид январъгн 1-дэн сонра верхлмиш эсэрлэр 1958-чи нх учун Ленин мука-фатларына намизэдлэр хуэакирэ эдихэн заман нэзэрдэн кечирилэчэкдир. Ленин мукафатлары алмаг учун ирэли сурулмуш эдэбийят эсэрлэри мэтбээдэ чан эдилмиш шэкилдэ 4 нуехэдэн ибарэт тэгдим эдилмэлидир. Мусиги эсэрлэри чап эдилмиш клавира вэ партитура шэклиндэ (4 нуехэдэн ибарэт) вэ малгатофон плйонкасында языл-мыш шэкилдэ тэгдим эдилир. Тэсвири инчэсэнэт эсэрлэривин орижи-налы верилир. Рэссамлыг, графика вэ Ьей-кэлтэрашлыг эсэрлэринин тэгдим эдилмиш орижиналлары нэзэрдэн кечирилиб гуртар-дыгдан сонра комитэ тэрэфиндэн кери гайтарылыр. Театр—драма, опера вэ балет инчэсэ-нэти саЬэсиндэ эсэрлэр ирэли сурулэркэн тамашанын вэ ифачыларын фото шэвил-лэри, п’еслэрин вэ либреттонун дерд нуехэдэн ибарэт мэтни, тамашанын чап эдилмиш програмы тэгдим эдилир. Кинематография саЬэоиндэки эсэрлэр узрэ ссенарилэрин вэ баш титрлэрин мэтни тэгдим эдилир. Ленин мукафатлары алмаг учун ирэли сурулмуш эсэрэ дайр мэтбуатын рэ’йлэри вэ эсэрин ичтимаиййэт тэрэфиндэн муза-кирэсинин материаллары (ярадычылыг тэшкилатларында вэ ичтимаи тэшкилат-ларда* музакирэлэрин стенограмлары) элавэ эдилмэлидир. Ленин мукафатлары алмаг Ьаггында бутун тэклифлэр вэ материаллар ашагы-дакы адреса кендэрилмэлидир:    Москва К-9, Бэдае театр проезди, эв Хг 3-А, ССРИ Назирлэр Совети янында эдэбийят вэ инчэсэнэт саЬэсиндэ Ленин мукафатлары ко-митэси. Телефонларын номрэлэри: Б 9-40-72 вэ рын 1-дэк комитэйэ верилмиш эсэрлэр Б 9-99-08, элавэ 84. Сиза квндзрдийим 6 июн тарихли иактубуида галдырыл-1 зиййати ила, ихтисасы *РтыГ;чаг _в;'_ ”h‘ | Таорадаш!шрИ Мисир тэлэбэларинин «ума- лэтмэк» сиясэти эсасында гуранларын сиясэтиндэн ибарэтдир. Чэнаб Президент мэн мыш мэсэлэ барэсиндэ вэ Сизин чаваб мэктубунузда галдырылмыш мэсэлзлэр барэ-1 сили давам    ярадылан    им    I ñaHíaCH Сэбри Эйюбун чыхышыны ку- синдэ бизим негтейи-нэзэримизи тамамилэ ачыг бир сурэтдэ сейлэмэйи лазым бил- канларла марагланмышл р. ^    рудтулу алгышларла гаршыламышлар. О, дим вэ умид эдирэм ки, арамызда фикир мубадилэси, низама салынмамыш олан бей-1 Гонаглар респ^бликанын кэнч с^^ае ! Сувеиш каналы мэсэлэсиндэ Совет Итти-нэлхалг проблемлэри вэ бунларын эн муЬуму олан тэрксилаЬ проблемини Ьэлл эт мэркэзи олан Сумтаиыта кетмишлэр. Шэ- фагынын хутдугу эдалэтли мовгеэ керэ мэк ишиндэ дузкун йоллар тапмага кемэк эдэчэкдир. Сэмими Ьермэтлэ Вашингтон Америка Бирлэшмиш Штатларынын Президенти Дуайт Д. ЗЙЗЕНИАУЭР Назрэтлэринэ». Н. БУЛГАНИН Бутун комсомолчулара, пионерлэрэ вэ мэктэблилэрэ, бутун совет кэнчлэринэ УИЛККИ Мэркэзи Комитэсинин МYPАЧИЭТИ Эзиз йолдашлар! Биз Ьамьгмыз кезэл бир вахтда яшайы-рыг. Коммунист партиясынын рэЬбэрлик этдийи совет халгы бейук Ленинин вэ-синйэтлэрини еринэ етирэрэк, Вэтэними-зи вахтилэ керидэ га.тмыш бир елкэдэн тарихэн чох гыса бир муддэтдэ гудрэтли сосялизм девлэтинэ—бутун дуня зэЬмэт-вешлоринин ифтихар вэ умиди олан бир елкэйэ чевирмишдир. Совет Иттифагы Коммунист партиясынын XX гурултайы бейук зэЬмэтвеш халгымызын гаршысында эзэмэтли вэзи-фэлэр гоймушдур. Олвэнин Шэргиндэ вэ Шималында ени шэЬэрдэр салыначаг, ени заводлар, фабрикалар вэ гуввэтли элеж-трик стансиялары гурулачаг, мин кило-метрлэрлэ полад йоллар чэкилэчэкдир. Колхоз вэ совхозлар Ьэр ил он бир мил-ярд пуд тахыл элдэ эдэчжлэр. Сосялист мэдэнпййэтимиз, совет элми ени зирвэлэ-рэ галхачагдыр. Бутун бу ишлэр адам ларьгн хейри учун, онларын сэадэти вэ риФаЬы учун керулур. Коммунист партиясы совет адамлары ны ени бейук ишлэрэ чагырыр. Кэнчлэ римизин бейук емок чошгунлугу букунун эламэтдар хусусиййэтини тэпжил эдир. Кетдикчэ даЬа чох комсомол гатарлары Шэргэ во Шимала йола душур. Партийный чагырышы илэ бутун гардаш республика.! ардан йуз минлэрлэ кэнч оглан вэ гыз коммунизм тикинтилэринэ кедирлэр Шумланмыш хам торпаглар инди ез сэрвэтлэрини бизэ верир. Коз ишлэдикчэ узанан хам торпаглары шумлайыб экмипт кэнч вотэнпэрвэрлэрэ йуз минлэрлэ кэнч кенуллу тахыл йыгымында кемэк эдир. Озиз достлар, йолдашлар! Бейук ингилабьгн бешийи вэ комму низмин нэЬэнк тикинти мейданчасы олан Вэтонимиз дуняньгн ноинки эн гудрэтли вэ зэнкин елкэси, Ьэмчшнин эн ко зэл елкэси дэ олмалыдыр. Совет адамла ры шэЬэр, гэсэбэ вэ кэндлэримизин ку чэлэрини яшыл баглар вэ парклар, кел кэли хиябаялар вэ багчалар ичэрисиндэ кермэк истэйирлэр. УИЛКИИ Мэркэзи Комитэси сизи шэ-тэрлэрин, фэЬлэ вэ кэнд гэсзбэлэринин, куча вэ мейданларын, завод ва мэктэб Нзйэтлэринин яшыллашдырылмасы угрунда йурушэ чагырыр. Бу иш бейук вэ нэчиб бир ишдир. Биздэ яшыллыг Ьэлэ аздыр. Ьалбуки яшыл парклар вэ баглар ялныз кезлэри охшамаг учун дейилдир: яшыллыг чох олан ердэ адамлар даЬа иункул нэфэе алыр, иш кунундэн сонра даЬа тез гуввэ топлая билирлэр. Мумкун олан Ьэр ердэ яшыл агачлар вэ коллар акмэк, чичэк-ликлэр, чичэк лэклэри вэ чэмэнлэр сал-маг лазымдыр. Эвинизин Ьэйэтинэ, Ьэр кун кечдийи-низ кучэйэ, ишлэдийиниз сехэ тэсэрру-фатчы кезу илэ бахеаныз айдын керэр-синиз ки, ез гуввэнязи сэрф эдэ билв-чэк ишлэр вэ ерлэр вардыр. hap бир шэЬэрдэ, Ьэр бир фэЬлэ гэсэ-бэсиндэ комсомол парклары ва баглары ярадаг, куча ва мейданлары яшыллыглар ла оЬата эдзк, хиябанлары, булварлары, эвларин атрафындакы багчалары гайдая салаг, раНат ва мозэл эдак, hap бир ha-йэти гашанк эдак, тзмизлайак, Найэтлар да идман мейданчалары дузэлдак, Ьайат-лари чичак лаклари ила базэйэк. Мейдан-ларда ва булварларда ивйарчин, квлларда гу гушллры ва врдэклэр, паркларда дала-лар бэслзйак! УИЛККИ МК кэндин оглан вэ гызлары-ны ез кэндлэрини, станитсаларыны МТС маликанэлэрини вэ совхоз гэсэбэлэ-рини яшыллашдырмага чагырыр. Агачлар вэ коллар экэк, кучэлэри вэ мейданлары тэмизлэйэк, баглар вэ кэнд парклары салаг, келлэр вэ Ьовузлар гураг! Ьэр бир конддэ, станитсада вэ хуторда клублары, китабханалары, гэраэт кома-ларыны гайдая салаг, онлары бэзэйэк аваданлыгла яхшы тэчЬиз эдэ®, шэхеи фэалиййэт йолу илэ кэнддэ ени мэдэнин-пэт очаглары тикмэйэ меЬкэм кяришок. Яшыллашдырма вэ абадлыг саЬэсиндэ зэрбэчи кэнчлэр бригадаларынын, саЬэ-лэринин вэ мангаларынын кутлэви яры-шыны кенишлэндирэк. Гой Ьэр бир кэнч оглан вэ гыз ез шэЬэрини, пэсэоэсини вэ кэндини яшыллашдыр(мага муэййэн саат-лар сэрф этсин. Гой бригада бригада илэ, сех сехлэ, мэктэб мэктэблэ, кучэ кучэ илэ, кэнд кэндлэ, кэнчлэрин бир умуми ятагханасы башга бир умуми ятагхана илэ, шэЬэр шэЬэрлэ ярышсын! Совет адамлары истэйирлэр ки, онларын суфрэсиндэ мухтэлиф мейвэлэр вэ килэмейвэлзр бол олсун. КеЬнэ баглары бэрпа этмэк, ени баглар салмаг, бу баглары бол мэЬсул вермэйэ вадар этмэк нэчиб вэзифэдир. Бу ишэ элбир киришэк. Бу ил вэ кэлэн ил ез элимизлэ азы 100 мин Ьектар мейвэ, килэмейвэ вэ узум багы салаг. Манч ени сакинлзр! Сиз гангаллы дуз-лэри езунузэ табе этдирмишеиниз, ени гэсэбэлзр вэ МТС-лэр салмышсыныз. Инди биз сизи ез диярынызы, галиб кэич лик диярыны яшыл гэсэбэлэр вэ кезэл баглар диярына чевирмэйэ чагырырыг! Москва, Туяа, Орйоя, Курск, Белгород Харков, Днепропетровск, Запорож’е, Херсон ва Крым вилайатлэринин комсомол-чулары, 1957-чи ил ноябрын 7-даи Москва—Симферопоя йолунун hap ики тарэфини гоз вэ мейва атачлары экмакла яшыллашдыраг! Пионарлэр ва мактаблилэр! \ИЛККИ МК сизи шэЬэр вэ кэндлэри яшыллаш-дырмагда бейук йолдашларыныза кошео-молчулара элдэн кэлэн гэдэр кемэк этмэйэ чагырыр. Мэктэб Ьэйэтлэрнни, пионер душэркэ-л эр ген и вэ ушаг эвлэрияин Ьэйэтлэрини яшыллашдырын, тэчрубэ саЬэлэриндэ мейвэ агачлары вэ килэмейвэ коллары экин, ени сорт мейвэлэр етишдирин, чи-чэклэр экин вэ онлара гуллуг эдин! Ьэр вэ онун мэдэнийиэт очаглары илэ та- Мисир халгынын она гызгын тэшэккур ныш олдугдан сонра, онлар бору-прокаг этмэсиндан данышмышдыр. заводка кетмиш, онун бир сыра сехлэ- 0 демишдир; ринэ бахмышлар. Гонаглар кэнчлэрин мэ- — Халгымыз Совет Пттифагыны севир ишэт мэсэлэлэри илэ чох марагланмыш, ^ игтисадийятын, мэдэниййэтин инки-металлургларын мэнзиллэриндэ олмушлар. шафында сизэ даЬа б0Йук МуВЭффэгий-Харичи тэлэбэлэр Ьэмчинин Сараи кэн- йатЛ0р арзулайыр. диндэки Ворошилов адына колхоза кет-    Ьиндистан кэнчлэри федерасиясынын миш, онун экин саЬэлэринэ вэ фермала- катиби Рамкришна СинЬа демишдир: рына бахмыш, колхозчуларла сеЬбэт эт-    — 9ЗИЗ достлар, изн верин бутун бэ- мишлэр.    ^    шэриййэтин кэлэчэйини сиздэ керэн Ьин- Харичи кэнчлэрин нумайэндэлэринин дистан кэнчлэри адындан сизэ аловлу Азэрбайчан сэнае институту тэлэбзлэри салам етирим. Сиз сэнаеин, кэнд тэсэр-илэ корушу фэрэЬли олмушдур. Ширин руфатыиын, мэдэниййэтин бутун саЬэлэ-сеЬбэт заманы кэнчлэр яшайышларындан, ринин инкишаф этдирилмэсиндэ чох бе-тэЬсиллэриндэн бир-бирлэринэ сеЬбэт ач- йук МуВЭффэгиййэтлэрэ наил олмушеунуз, Баглари ва парвларда олан аганлары I вэ кэлачэк планларыны сойламиш- ез адамларыныз учу„ яхшь, Ьаят нрат- сынмагдан вэ кэнд тосэрруфаты зиянве-ричилэриндэн горуюн. Окилмиш Ьэр бир лар. Ьиндистан кэнчлэри мышсыныз. Азадлыг угрунда апардыгы-нумайэндэсинин I ныз мубаризэдэ галиб кэлдикдэн сонра агачы саламат сахлаяг. Багларда вэ пар«- азачыг русча данышдыгыны билан бакы- Сиз башга халгларын мубаризасинэ камэк ламакы яшыллыглары муЬзФиза втмэйи лылар ону арая алмыш вэ она чохлу су- эдирсиниз вэ дуняда сулЬун, сэадэтвн аЬлэмизэ кетурэ®    аллар вермишлэр. Фото апараты оланлар даягысыныз. Биз сиээ ярадычылыг иши- Яш Йптппап» Буктн сырамызда асанлыгла шэкил чэкэ билмэмишл.лр. Чун- низдэ даЬа артыг мувэффэгиййэтлэр ар-олмаян вэ чанлармны икгилаб ниш уг-1 яв hap кэс мутлэг ез ени йолдашы илэ бир | зулайырыг. чунки Совет_ Пттнфаш_ м гэ- руида фэда этмиш, кэнч нэслин юшбэхт|ердэ шэкил чэкдирмэк истэмишдир. Го-1 j„p пдрэтли оларса, cy.ih вэ халглар у mai Ьась 'вэтэнимизи йм5то^"сул"ь'"Тг-Ьы- Бунлара *аричи ■'амл9рии иу-найэн-1 Нин достлугу!», «Яшасын    дост- HI JyXT Ц ™ Н Г/v I H Н А и in чил i i V    w    —    г4    *---  ■    •    -    I    *    • ушаглыгыны вэ кэнчлийиви чанлары ба- наглар автобуса миндикдэ ону и пэнчарэ- азадЛыгы бир о гэдэр чох тэЬлукэсиз ола-дудитм Ляз Ьр.ч бип за-1 синэ блокнот, кагыз вэрэгэ вэ Ьэтта тэ- J ча] «Яшасын бутутт влкэлэрин кэнчлэри- V    OlIiLn    U*J    лиц    V*    »»uuu    •    I    1    I Ьасына горумуш адамлары биз Ьеч бир за- синэ блокнот, кагыз вэрэгэ вэ Ьэтта тэ- чагдыр. унутмаячагыг. Минлэрлэ мубариз лэбэ билети тутмуш онларла эл узанмыш-1 птпя 1 ы Бдтшимизин йолунда сулЬ уг- ды. Бунлара харичи кэнчлэрин нумаиэн рунда вэ ег халгынын сэадэтп йолунда дэлэри хатирэ язмыш, адреслэрини кос- луг вэ сулЬ!» шуарлары Ьамыдыгча де-чанларындан кечмишдир. Вэтэнимизин тэрмиш вэ Ьазырда бутун дуня кэнчлэ- »илэн «ура» сэслэри курултулу вэ узун торпагында Ьэр бир совет адамы учун рини душундурэн мэсэлэлэри гейд этмиш- WiaT сакитлэшмэк оилмэиэн алгышларла лзпч пин мугэддэс гэбвлэр чохдур. I лар. Кэнч ливанлы бои-б^хунл> гаракез I гаршыланмышдыр.    и    w *    *    5Яр гызын гейд г.итабында язмышдыр:    Бакынын    тэлэбэ    бэдии езфэалгеййэти- Гои hap врдэ—шэиэрларда ва ивидмр-1    канчлари    йашэриийэтин    азадлыгы    Нин иштиракчылары гонаглар учун кон- вэ сэадэти угрунда апардыглары мубари-1 серт вермишлэр. Гонаглар консертдэ фэал иштирак этмишлэр. Онлар ез халг маЬ* Сентябрын 13-дэ республика Элмлэр | ныларыны охумуш вэ рэгслэрини ифа эт- дэ комсомолчулар ва иенчлар, пиоизрлар ва мэктаблилар ватандаш муЬарибаси ва. Вэтэн муЬарибаси гаЬрэманяарынын габр-1 зада гаЛЙ0 калаДг ларини гайдая салсынлар, атрафына ча- сГсинлЧарЗКСГч^аГ^    р^кТр^    и'лэ    U-    ^йыгынчаг Совет Иттифагы вэ Асия, яшыллыгл'асп бэзэсинлар    кы    кэнчлэринин    корушу    олмушдур.    Африка елкэлэри кэнчлэринин меЬкэмлэ яшыллыгларла баз.синлар.    а3эпбайчан    ЛККИ    МК    катиби    0.    X.    Вэ-    нэн достлугунун парлаг нумаиитикэ чен- Элэ эдэ® ки, дуняда оиринчп ^ся.тиз *    кунашли Азэрбайчан кэнчлэринин I рилди. (Азэр.ТА). девлэтинин яранмасы куну олан 7 нояор] ,иРта    л * куну гардаш мэзарлары янында вэ гэб-ристанларда кэнчлэрин митинг, йыгын-чаг вэ керушларини кечир»эк мугэддэе эн’эиэ олсун. Гой гэЬрэманларын гэбрлэри узэриндэ битэн чичэклэр Ьеч бир заман солмасын, гой §з шанлы Ьэятыны севим- ли Вэтэн йолунда фэда эдэнлэрин хати- мунист партиясынын гурултайында иш рэси эбэди яшасын вэ онлара сэмими эЬ- тнрак этмак учун Совет Иттифагы Ком- Чин Коммунист партиясынын VIII гурултайында иштирак этмак учун Сов-ИКП нумайанда Ьей’этинии Пекина калмэси ПЕКПП, 14 сеятябр (СИТА). Чин Ком- тирам бэслэнсия. 8зиз достлар! ШэЬэр вэ «эндлэримизэ яшыл дон кейдирэк! УИЛККИ Мэрвэзи Комитэси меЬкэм эмин олдугуну билдирир ки, комсомолчулар, пионерлэр вэ мэктэблилэр, бутун совет кэнчлэри бу ени вэ бойу® ишэ ®ом-сомолчу кими, гызгын сурэтдэ вэ Ьэвэс-лэ киршпэчэклэр. УИЛККИ Маокази Комитаси. мунист партиясынын нумаиэндэ Ьей эти букун Пекинэ кэлмишдир. Нумаиэндэ Ьей’эти А. П. Микоян (нумайэндэ ЬеГГэти-нин рэЬбэри), Н. А. МуЬиддинов, Б. Н. По-номарйов, И. В. Капитонов, П. А. Сатюков йолдашлардан ибарэтдир. Пекин тэйярэ мейданында Сов.ПКП ну-майэндэ Ьей’этини ЧКП Мэркэзи Комитэси Сияси буросунун узвлэри вэ катиблэри Лу Шао-тси вэ Чжу Дэ йолдашлар, ЧКП МК Сияси буросунун узвлэри Дэн Сяо-пин вэ Чжан Вэн-тян йолдашлар, ЧКП Мэркэзи Комитэсинин узвлэри, Умумчин Ьэмкарлар иттифаглары федерасиясынын рэЬбэр иш-чилэри, Ьабелэ эввэлчэ Пекинэ кэлмиш гардаш коммунист вэ фэЬлэ партиялары-нын нумайэндэлэри гаршыламышлар. Нумайэндэ Ьей’этини Ьэмчинин ЧКП-нин VIII гурултайында иштирак эдэчэк нумайэндэ Ьей’этинин узву П. Ф. Юдин, Пекиндэки совет еэфирлийинин ишчилэри, Чин журналистлэри вэ харичи журналист-дэр гаршыламышлар. ;
RealCheck