Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 15, 1956

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 15, 1956, Baku, Azerbaijan lYTVf» 8ÍIK8/I8PHH nPOllETAPJHPbl, BHPJiaiDWHl 1919-«V HflaaHSMWP KONHyHMCT B y K r B K T Cob-HM M9PS83H K»mht9chhbh b8 CCP HtthO»tu Ha- , 3HP39P CotCTIIMH Cob.HKÜ 9BB.10B BHMS» KMHTÍCHB» B8 I BMaSw B-ipaBMa kobhtìckbs w«pwtB U-bb Í nnim    rnnprnRHH    CdlPH    H.    A.    ByaraHHH A 3 9 p 215 (10^8) I B e 6 a fi «i a H K n M K lllsHÓd, 15 ccHTgOp 1956-mm hji 0 p r a H bi 1 rHiiM8TH 20 rsnHK CCPH HaaBpjsp Cobctbbbb Cj»b H. A. byaraaBH wa ABin npeJBMBTB JyafiT J. 3HMBhay»p apacuaja BWTy6 »y-fiajtHaaca (1-ih b0 2-« cdh.). A39p6aftnaH KH MK ea AaapóafiWH CCP HaaHpaap Coac- MHia—AaapfiàfiWH CCP ioaxoa aa cosxoaaapHHW naftuMbir janaH SniKHaap aKUHina haabipabir aa oHy w^HpMaa TaiOap- aapH harrwHja (1-w cab.). AaapòaflMaH CCP-mh Koaxoa aa coaxoaaap« dh TahanaH aa caTbifflHHa wap xeaaar naaHHHbi aaxTMWa-H asaaa epana eTHpscamaap (1-ih cab.). Bvtyh KOMcoMoaHyaapa, nioHcpaapa aa MacTafijiaape, oy-TYH coacT.KawaapHHa YHJIKKH MapRaaa KoMHiaoHHiH MYPa-SH3TH (2-^h cab.). 8ia6HÌiaT’aa HH'iacaHar cahacHwa' Jchhh MYM(paTa*pH aanar y*ìYH acapaapHH raóya aiaanacH harrMWa (2-ih cabj. naitóHr fiwFMiiM aa TajapyRYHY CYP’araaHinpa»! (3-iY cab.). qexocaoaa-KH» PecnyfiaHKacH aa AflP haKyaarjapMHH 6hpk3 SaanaThi (4-iy cab.). A38D6a«MaH Hn MK b9 A39p6aftHaH CCP Ha3HPJi8p CoeeTHHAQ AsapdaHiaH CCP KOJixoa aa coaxoaaapuHfla naPuaawr AaHPH ÜHTMHPap 8KHHHH8 haaUPAbir 88 0H)( K8SHPM8H T8A(iHp88pH harruHAa Aj8p«aaBaH KH MK bs A39p«aa>iaH CCP Ha3Hpj9p CoBeiH reüj 9TMEBia9p kb, pec-nySjiHKaHHH ko.ixo3 aa co-axo3aapHHja na-Hbi3.ibir jaHJiH ÓHTKHJiap aKHHHHa haswp-.lur HuwapH apuTMaa aiiapbi.ibip. CantiH MYAA9T.iapHHHH flxufl^iaiiTMacbiHa fiaxMaa-par KaJi5a*iap, Jla^wH, Xbiau, lUayMflH, Jlp-ibiM.ibi, JlepHK, AaiuKacaH, flaaaHH, Kaja-6añ, AcTpaxaaaaaap aa 3araiaaa paHOH-jiapbiHbTH, Haxqwaafl MCCP aa MUrB-HHH KoaxosjapuHia TopnaFW hasbipaaMa”, cañan ManiwHJiapHHbi la’aap atMaK, Toxya (PoHíJiapM añbipMar, aanc ToxyM la^apYR aiMaR, Toxyay laMaajiaMaK aa aayH Re2-(pafiflaTHHH fioxJiaaar aniJiapa fioJiBepH.iMa3 ^apaaaxa jaHK KopyaYP- naflbi3JiHr a^hjh 6HTKH.iep dKMaK Y2YH TopiiarM ha3bip.iaMarAa MTC aa coaxoa-jiapuH TpaKTopjiapHHjaH, ha6e.ia Roaxoa-aapHH roniry rYBBacHHjan acaa rwiaaT- ftoxra HCTiKpaA'a aA'H.iMHp. Bhp cwpa pauonaapbiH napxnii, cobct aa KauA TacappY<PaTbi opran.iapwHbiH pahoap-jiapH K0.1X03, MTC aa coBX03.iapbiH iiaiibi3* ibir laxbia aKHHHHa ha-ibipaamMacH »aca-jajiapH HJia KYHAa.iHK Mauiry.i oanyp Ba Ha-sapjaH raHbipbipaap kh, TopnarwH Ba to-xyMVH haabip-iaHMacbiHbiH 5y nyp .i^hkh-JH.1M0CÍH naiiu3Jibir a»h-ih OHTKHaiap »khhh-HHH .laHKHHacHHa ca6a6 o.iap, 5y Hca na-mkh ÓHTKH.iapHH MahcyajapjbirhiHa hox la - cBp KBCiapap.    , IIaHbi33bir jaHJH ÒHiKH.iap aKHHHHa ba-3blp.iur HffliiapHHH KY^.13HAHPM0K B8 aKHHH MYTamaK.KH.i R^HHp^aK MarcaAH.ia AaapSafi-Kn MK Ba AaapGaiinaH CCP Haanpaap CoBeiH rapapa a.iMbiui.iap: 1. A3ap5aihaH CCP Kohj TacappY^aibi KaaHp.iHHHHa, C^axoa^iap HaaHp.iHiiHHa, AsapBaiWaH KO an.iaiiaT Ba pauoH KoMHia-39prH9, H3X'.blB3H MCCP Ha3Bp.19P C0B9-■mm, MUFB B-.p.3HÌi»9 «"“f’^ BBP3HÌÌH9 K0MHT9.19PHK9, MTC B8 C0BX03 jiapwH AHpeKTBpaapuHa oHp Ba3H<pa oaapar Tanmbipu.icbiH: a) nañbiaabir AannH 6HTKHaap wHJia-CH cahajapHH    BeH<pHHHaTaa inyM- aaHMacbiRbi canHHHH fiamaaHMacuHa aH 4xy HKiTYH baoxa raanbim 6ama HaTjbip-Mar VHVH MTC Ba coBXoaaapwH JiaabiMH raían xpaKTopy, Ko.xxo3.xapbiH romry ryasa- ChMpL.1    «m.l9PBB9 B9.16 9W.1CHH a) ’ÍHHC ToxyM TajapYRY naaHWHHH epn-na eiMpHJMacH, laxua xaAapyKY M^Hxara-«lapHHja B3 Koaxoaaap apacuHAa aAH A®-hhh shhc ToxyMa jañHinAHpHaMacH, oyxYH mhhc xoxynaapAaH aHW cannn y^YH hc-THipaAa ojyHMacbi xa’MHH aAHacHH; 6) MTC, C0BX03 aa KoaxoaaapuH ipaR-Topa aa aia romyJiaH canHH MambiHJiapu-huh aasHññaxH fioxaaHbiacbiH, OH-xapwH xa-MaMH.xa ca3 haaa caahiHMacu la’iiHH aAHacHH. b) añpbiJiMbini Ma’A3H KYSpaaapaHH, mhk-poKy6pajiapH aa 6aKTepHHau kyop^^^P» K3HA T3CappYÍ>3XbI Ta’ihHSaTU HAapaCHHHH aMGapjiapuHAaH KoaxosJiapuH 6yTYHaYR^9 iafflbiñhi6 anapoiacLi aa 6y hji naftusAa oy KY6pa.xapA3H HciH(paA3 oJiyHMacw xa mhh babbIchh;    , r) Toxynayr cahaaap y*JYH, hepHK ajHa-MHHi xopnaraap aa a janaH fiHXKeaap aRHa-mhui oaaH xopnaraap afipwacwH. ToxyMayr cahaaapa nafibisabir lanaa óHXKHaapHH aH-nar, hox nahcya aepaH aa aa xanwaaH bhh copxaapbiHbiH HHHc xoxyay canaacHH, a) aaaaMHpa aa 6anira aaaF oxaapbiHa rapuibi hhaah MyòapHsa aiiapnar MarcaAnaa, cyBapuaaH pafioHaapja aaaF oxaapuHWH eTBiuM9ca VBYB 1956-bh bb cbhtbSphb 30-a»k apaT KeHHpHaMacH xaiuKHa aAR-i CHH B3 aaaF oraapu KYxa-aaH cyparA© ^ MdpAHKA3H coHpa 6y cahaaap hoRMaH oe MdpHaCHH; e) MYxaparrH aFpoxexHHRa YcyJiJiapwH“» xaxòHr aAHaMacHHa, fta’HH naSusaur 6hx KHa*apHn napnaa ^cyjias, aa A^p .lapaa aKHaMacHHa, xopnaxa òaRxepHflabi KY^pa Ba MHKpoKyfipaaap aepHasiacHHa T C MaaTceBH'H ycyay H-Ta oesapHaMHUi cáhaaapja fiyFAa aRHaMacHHa xaHp Myan-H0H aiHvTMHin xanuibipbiraapbiH 5y Ha na fibi3ja epHHa eiHpnaMacH xa’MHH ajHacHH; x) naHbi3awr AaHan 6HXKHaap 0Khhh 0H flxiubi arpoxexHHKH MYAA^raapAa ReHHpna-CHH, apaH pañoHaapbiH Roaxoa aa coaxo3-aapbiHAa okxh6phh 30-ia, jaraxagH pa-HonaapwH Raaxoa aa coHXoaaapHHAa okth6-puH 15-Aa, Aaraar paftoHaaptiH    ^ wra ceHTHgpHH 30-Aa Oa CCPH Haanpnap CoBCTiniHH HJI9 ABUI npesHffCHTH    A-    9H3eHhay3p apacMHA^ maKxyS MyoaAHJiacH M9’jy»ai    „h.    1.200.000    B9®9p    bxtbop    btbbSb siol    ——7--- , B318 aaajuuaiibini 640.000    ‘    haóeia xmat SyjxacB ¡yea MyBaOnr cyp9«a    aja^^aru    rapapa    aJiMumiup.    MaBTy6ia V3pa Cbbbt HrrBiaruHbiH hap6B «pbwbhb aaaxTMarN rapay. YMBJ aiBBlBfiB «BíjBpBaBpxB KB, ABffl haKV«aiB la CVP ataa CBxahaaBBaB Jiar HIIIHHa K»MaK 3A9^9KAHP-    U & UvvraHHH ABlD-blH ABrycTVH 7-ja CCPB Ha»Bp.iap Cobbtbhbh CajpB    npMBxeB- CCPH-J9KB CaOBpB M 3. »W'«« ^    RTy«m    H; Á. EyaraBBHa BepBBiniB. T„ a 3H3eHhayapBH 4    «•    3*PV«bb .ABffl laBaar H» VBTB #oa.iap tanBara TamaMyc wbk, 6y aaaraaap laaraapunuaa, HB lahl Binili TaBbwar BatatacBaa «3 apaaapuBia loctayry BabBanaariiaB bbbmu BenapiB haMBs jocriyr Bca cy.rhyB ragMaraB xaBrii oaapjbi. Bb3 «ama lymypyB bb, «B^ raiap aBBaiBB x»Bpa aai oiaB «aaasbiH «Bp hBccacBBBB BBKyny Batnas yaya Cb3hb «BBaia ca’8 BacTapaaBp. Bb3 «yay aarumaaSbipur. JaBBH m8b ^b* aiapan BB Cb3 b8 Cb3bh aBaKjamaapbiBbi3 6y ca Saapa Cb3bb napTBBHhiB aa Cb8bh aaaa-Sbb xaiaaBBia oaHyp, «aaaaiS apaja« raaaup«ara. BahayaaauiaHpaaBBarcHBbia By Bua «eflaanair aaaaa la BeHBpaaMHmiB. haría «vkvbvh eayaja ja hanaB 6aaa, i!«a BeMBPaaMacB harri.«» paauaura BaaaaBBBHa luefuapaH haara Ba-.BpBa«acBBa «Be oayp By BaaBÜaar Z pyhxa ayaaaxBaaaaBiBp-, aaa caaBMB eypaTia Cb3B 6yna HaFwpwpaM. CaBBBBaaai.ra Ch3BB    ^    aWEHhAVaP M3K yhyh, M. 4». JUJiawa    ,    qft^ftHhavaDHH    4 asrycx TapHXJiH MaRxy- AmaFHAa ABffl DpeaHAeHXH flyaSx Jl. aSaeHhayapHH 4 y nnmi    CaiM    H. A. byJFaHHHHH oy .11.1 6yHyn ea CCPH HasHpjiap Cobcthhhh CaApn lapHXJiH MaKxygyHYH MaxHJiapH    3AHAHP. «4 anrycT ISSB-sbi h,i K"    aymyHxyayM    6    b»h    rapaiaa    BaBry«VHy3    MVHacB«aiBaa CH33 MYpaHHaX 3AHP3M. haMBH MaBiy« Cb3BH 6y aa aafl *8“«« »'''if,!'*“ ariH BB, Ch3 93 cH.iahaH rvBBaaapBHB3BH maica hea aTBBB_ByaBHaH^raa_p BTMaSB Haaapja TyrspcyBya. Man 6y    pyhapaiac«    ibbpv    BYcracHa    oa- aJirhiiu.iaHbipaM. By xaA^Hp IIkhhhh pea MyhapHfiacH a«bpy MycxacHa o.i-cHaahau ryBBajapHHH abhm aaa.mar IVHfl MyhapHÒacH rypxapAbirAaH conpa Maraa, BHpjiainMHin fflxaxjiap heRyMaxHHHH 03 kh,    «aXnSpHH >> -piy haccBBaa apaaaa raa- IbipiiaMacbiHa harararaH    'asaaauaBachiBa    BoaaB aia «Baaias Hasapar’Ba^SHMiaarSy^ cBcreBB laBaBaaa aapypaiap. Mas raaccy® aiapaB Mocrb& CoseT CocñiiHeT P»cny6iiMMaiiapbi MiTM^arw HasMpjMp CosaiMHMH CaapM Mapiuan HMMonaft A. ByHTAHMH haspsTAapMHa». «CoHH 11 ceHxagp 1956-sbi Ha KoaaeraaapuB Ba Baa raaccyO.ra refi ..... KODMaea    harrbiBM jah.rapbiBbi Ba caaah.rbi ■'VBBaaapa«    Trp^oJ^a^BHiLBHS.    Byayaia CoBBT heKySiaTHHHH T3K.lH(pHH3 A    hflKYMaXHHHH    H«rXeiÌH-H03apH    aBBaJIKH a.,araiap ...apar b9H reni ---«-„-•„"’iraHaaiaìrmapaBiia. ra xoBaaraapBH ca- RPBB eaa ia    *'*^9091^^^ aah.iapbiHbiB sa CB.ian.ibi    ryBBaaapBHB    «BprapaKaa S2r„-iss.”=v    ss;s aiAbiM o.xapAU. CoBCT HTXH(parbi B3h3 6y aya»ha3a.iapB pah«ap ryrapar »3 opjycyHy 1 B3 6amra leBJiaiJiape A3 ea cHJahJibi ryBBajiapHHH 800 MHH HaipapAaH hox asaaxMwm    „„    coBex    HxTHdiarbiHMH    0«    ch- ,3aaTMara aarupabimibip. 9c.ia myfiha BB, «y BahaiiaH 6b3 boi »3 taparra    Cb3b« TaBiB«.«- „H ajapiBB KB, Cb3 ia haaa ayipaTTBUiaBfiB sa riirsvs :ri -....... n«».... «-;v.T.s." ,rr    k jaxaiap.xa CY-ih «a Aocx.iyr    .n.^cKniiA    locxaxvr    MVHacHÓaxjiapH nB3ia^pL=;jr    B^a^TiBpìIa    bb,    Cb3    ia    ha.a    ay—8® - aMaJiHfwxH OJiaMaFUHbi 3cac Ma:^;;K;H0" m®TBB rai«Hp laM hap«B Ba;avBa. ByóaiB.,acHHiaH_ coapa^haara ben 6HPHMH3 BeBBpHaMaaa aia sa «yaiaH aarcai^Bca    sa    rapKCB.iah ÒVHiap Y'iYH HeBÓaAHK Ba 6€1ukyhjiyk ^an- ©yH.iap khy ^ ^       lUyMJiaHMbiiu nibipwraap MY^ftwaH 3AH.xchh.    „„ìì„h caha.iopa bcpb.imob vbyh BVPVByin neHBH jaiUMHBacbi ra-MBH alH.icBH, V3BB Kyopa B.r.1 Ma'loH KyipacB rapumufbiHiaH hhiu HCXHipaAa o.xyHcvH:    „„„„ 6) naiiiMur lan.i« 6HTKH.rap aBHHBHHH fiaui.iaHMacbiHaiaB hcpBB.rapB anariaH ra-MH3-iaBaB B3 BMfflar ca.x.iaMar yaya 6\tvh TaMH3 hepHB.iapHH 6eB8pH.lM3CB 3AHJICHH; T3’MHH c9BX03JiapuHAa Hca ceHTa5pbiH ma naTAwpwACbiH.    ' 3. Aa^iióààiaH CCP Kaai TacapPYOaxw BaaHpaXHHHHjaH Ba MTC-JiapHH AHpeRXOp-jiapwHAaH T9Ji<a6 9AHJIchh 10PK9Jih YcYA-r ToxyM camiJi9H cahejitapH Maiw^iFMyH iapaH3A9 apxbipcHHJisp, ipaRxopa Ba a axa romyjiaH TOxyMcanaH MauiwHAaH HCXHipa-la 3AH.xMacH mymryh oaan ep.xapA9 xnxysiyH a.1 H.xa canHaXMacHHH raAaran aicHH.xap. by-,,-H C3HHH MauibiH.xapbiHAaH HOX casiapaJiH HCXH(l>aA9 OaxyHMacbi xa’MHH 9AHJichh, canHH HopMaJiapHHbiH a3a.xAbiAMacbiHa ho.x bc-pHaMacHH, 9KHH cabacHHHH bap epHHAa ToxyMVH KYTAaBH cypaTA9 MYMapMacH la mhh 9AHaKHH b) niyMy BaiTHHia BeHBpaaB, ha«e.ia HMTHMaB.iauiiapH.rMHiu Ma.r-rapa YBYH ra^ 6a CM TOMOMar MarcaiH.ra KeBmaH.rHK.rapHH BV.ioni B8 «.uHMiaH TaBH3.iaHMacB cyp ai- .laiiAHpH.xcHH; r) bap 6hp R^nxw Ba ^c0BXO3y Ibir A9H.1H ÓHXKH-XapHH IÌYKC9K KeiKpHH- «a^iB bhhc toxv«.iaPbi . ®.ia vbyh T01ÚBP K9PV.1CVH, ÓVHiH YBVH TOI>^-.lyr caha.ropiOH fibirbi.iMbiiu Mahci.ilH le .laHMacH T3MH3 aÜpbLXMaCH, OHyH 3KHH ReftipHfi gy-iMacH, xoxyMyH rypyAYJiMacbi fìaxHHHH HoxnaHbiaMacbi Ba xoxyMyn &ax ^*^Cna aairálB 6Ha9MañHMH3 caaHHwapH hap Chph- ÓHp-5HpHHa ra$H.XA9H kymjiy cabacHHia, M3HHM YHHA axAHñHMa Kopa ABffl hoBVBaTHHBB 6y BVP aiihiBaapbiHbiH «efiyB aha ÌBflaài"à Ìmbb ..laiaruH» Bai« aiaB.^^^ eBaahaaHMa, iemiaTaapBH loiay BBriapi» MH3 barruHAa Abir KH. CH3HH AHrraiHHH3H Mai HerreflB-BasapBBiaH (paftiaiu sa «aaHapBKMB^ aapypBiBp. Bb3 6y cahaxa laparrafla aaBJ CBiah Ba TapBcaaah nacaiaaapBBa iaap caaama mapaBTB Bparaara acaa BeMaR Bia «aanaa. .„r----- loRfi    fiG    HI    1 MaRn'apHiiB MaBTy«rBy ia xarbipiaftupasi; .Maa oayay® C®-^^    rb, • p.™^^ «y BaRTy«ia «b taR-ra® ”““;«/“;„pB«aap    hv®» yVHBHbiH hen «BP epBHia,    „Hpaa    bb, aaHBM saBBBM- TBBTiaphiHbi apThipaar TBV® ®«J®®”    „«a lahayaacB yaapBHia aaaapar rofiaar «0- <j8, «ofiyR ahaMBSSara oian y <    Ch3bb    iairaTBBB3B    Baa« aiOBaBiBp. Jbrbb IHrraraa HaaapiaH KeBBpacBHBS? ,    ,    uvBaOar    ryBBa.iapBBB3BB    aaa.i- Cb3 63 BaRTy6yHV3ia 6b3bm AaMaHBBia oaaa BVWBr^^ jbWMacbi BBRaBbiBiaH «ahc    g.gg sàiaar oaaaa. ByayBaa aaaraiap jap npoíJSBHHa laBpai aiaaMBm    ^ _ MoHespaia KepvmivSyMya BainaB «apa «japar m,b a’TBpa® ®xMaJHB_aM_ RB._ReBaH^ 03 cyahceBap ^StR'T/pyaTHyBa e««hH cuBaraipuHa coH roH«ar yrpyai» api«BBJ cypana CiL 8«p ByByHJ» aaaraaap oaapar 1955-bb bj 10 «a* Tapaiaa. «y aa 27 «pT ■4 “S..». CCP a...... c»... 7.Z «... hu...... .«■ ~v». ..... ,a.b/.Bn.nanH    H.iaD3CH-    Tnumn    aiHJI3H    A0PA    h0RyM9T    AJIMaHHHHWM    cnnA_____r HHbiHia Barn xaxbiji MabcyJiAapbi HAapacH- U^BpaAa tbmch. 9AHA3H    p^.iMaHHH    a.iMaH h3 6hp Ba3H(p3 Oaxapar TanuiHpbUCWH ^kh, j    «»c’yaHHgax    Aaiuw^^^    ABponaHHH    T9hJYK9CH3JiHflH    ManaOeHHa    YH^'H    cypw TbiHja jopMaH.«HMacbi hiub ®VHaapia «a-raa MaTiupbiacbiH. bbhc oaaaaH, Hoxa HuaMaMbim. KcfnPBi.n.iTH aimu o.iMa»H japMaHaaHMaMbim toiym cann.iMacHHa iioa ToiVMBVayr TacappvíaraapHHiaH, Roaioa jjjrbiHbiH MBaaB MaHa$eBHa sa Mpraanw    . SHpaainiBpBaMaaBiBp. JlaRBH «eaa ITZoLpm TaaapvR aaaaMHm bbhc    g,,gpg„g    aaaa    ®“"^“*"p:jHTB3iaH aa^    Bepa-iMamiap bb, TOiyMaapbiH 38pbi-a«puabiria caiaaHbia-    haría    gjjp,„Hp    kb, Cb3bb heBynaTBBB3 ,A.r!iaHBaBbiB MacHHu ra'MBB arcBH.    |    6yH.rapbiH    »®4 .«98»^ Byaiai apaHHia caiaaiar HB88atBHiaiBp. Koaioa sa coBXoaaapa bbhc TOiyM «V-1 napBaaaHMbim    ®* ,vma «aaMBpaM kb, aaap 8H ByacaK caBBBBaja as jar- paiuaibiria OHJapa haMBH    ®®"-    O-iapaO    3\g.,3g caaHUiaap a'TB«apchi3 oaypca, oBia 6h3 aaaaa í*uHtt KflCXaOaH MYB9Í>fir C0H3AJ19P B0PH.1CHH. 1    TaAXHraXAAH    COHpa 0JIA9 A •    #?„,3Tiai: 5. AaapfiafiBaB KB BHaaflai, mahap sa 1 ,.yp„j, geaa aafiap $aaaBBflaT    caaahaap    yaapBBia    harHia    aaaa^T paBoH ROMHTaaapBHa, Boaio3, MTC sa cob-    ByayHaa    «eaa    Maa ypaBiaH    ^    ?^,g    ¿g 6y yMHja HaBHRH t3BB3 «h3, haa iCapHH HJB napTBB TamBBaaraapbiHa    y,^g    g„iiap ranaBarbir; ByMaH aiapaa    bb, oy 6hp Ba3H(pa oaapar ranmupbiacuH bb, ^    5    ,yg    „gg    xaaraapu mapBKiapaa^ ^ ^jnpHjgacuHa, hap meflian aBsaa t"h haaupaur amaapHHB MVBa®®»rBfiS^-    g,    ,MaBiamaap|« «"“Jaapiw aa «ama BarjupMar, nafluaaur jenaB onr 1 jp^garia o.iaH ayea CBaahH ra    gyryH MacaaaHB «oByR iarraraa .-«rat. aKHHHHH MyBaiOarHBflaraa Beiap- jg.j,.„pgH apaiaH    „J*®’    JT'    ^^gg^    ieflHa.iiaar ^S:a^TBS^aX=T,p;•1:iap B«iMaM«m na Myiraaa. «ahaaaaapaa PV.XYP* ^HHH MMHHA* W »3 MdMyuA    aia«»    la    ATOH    B0    bHAPOKCH rsr«s.-i.= heB «Hp BVC«aT HaTBBa "8®”"8BHa aepa «b3 b p jaHbiinbiraapu caaahaapbiH VBYB Boa tanaara ,ahi aiaBi« “    caBuBUH    aaaa- asaJAbs-iMacbiHa, xycycaH 6eH\K A .    ^    MarcaiH    KyjaH    ea    apxbir    HOXAan Abi.iM3CHHa,    ^    Macaja.iap    HarxeiÌH-HaaapHHAaH    anapaftAwr. '’""haBa Bv^aTTBm.ÌBSB harruaaa Cb3bb BaBTv«yHy3ia ra.ub.pb.aaH aacaaa «apa-cBBia M9H 03 ®»'-''8B.Ha3apHBH3H apTHr Caaa    ,,jgp,g,p„g “ur iS4Ìir»".-; !:s. 'i!™, i.xMdCH xapKCHàiab cabacHHAa 6ytyh T0a5RP’ 0OTO maBaa naBBaR    „.„par    rapBCBaah    npoiaeMHBa    lanp aap yhyh inapT roio.xMyinAyp Ba AaHwmwrJiapAa h9XHH Baanfifiax anaaa    ^    my4>9Tthiu.xhhh    MacaaacHHHH 2"A3apó.ii".M,iH Kn BH.iaBar Ba pai.oH ROMBTa.iapBHa, Hax..HBaB MCCP Haanpaap CoBOTHHa. M3TB BSiK.Hfifia paBoH HMpaHiìBa KOMHTO.iapHHa «BP BasHipa o.iapa¡r xaiinibipbi.xcbiH: M3K B3 MYH 0KHH cabacHHHH bap epHHA9 t«xY- j egp3HMaKA9 AasaM aAHpHR.    ^33    H^6H.xaBacHxa,    h    Aa    BHp.ianiMHHi oy      :iiA.ra]aD =8.hbh BaKBjaacB , ie^P '    barrbiHAa,    ha6e.ia    OHaapuH    canae    sa    AHRap    ahiHHT hxuih HYHapMacHHa HaH.i oaMar YF- ,j.gj5gp yqyH HMRan apaiapca. M0B '.xvMax Bepa^>M. ByHyH.xa a.xaraiap nvHia K0JI03, STC sa c0BX03jap apacbiH- ^ „.„pgg MVBa®BT opraHJapbi MCHWHja    g    „pKca.iah    Maca.iajapa- " rap. Mb..r;r Ba ipaRiop    ojapar ieMa.TBflaM bb, S®8®^^“"“J®“    iSapaBBaa    mapaB    ie- ’    ^     -.««MTíhaeriJ    M\T>aXaCC«C.TO-I    IfauawqM    KflMHTaCHHHH    faaAHHH0TH    uap«A-    ^     «fiytJHaanilMD- wTOHAHpClfHJI^. Cos HKn ^KüAoa fía fíUAaüam uHpauuua KOMumacuna ea aujiu    ^ nrrHftarb. Ha3Bpiap CoBera iOBjara rasbu Cob.HKH MapKasH KoMHxacn Ba ^Cl’ “    -13^,1.« MYBaíKparHÜüaxaa epHna rahBBJH sa crrbimbiHa jaar raoyj »J®®®®“ Ko.uo3-.yjapb.Hbi Ba BO.ixo3-.y rajbiH- eTHPB.iM.rcH MVHacH«amia^^    „cappv4mTU MyraiaccBC-iapHEB, napraa .laphiHbi, MFC r,8 coBXoa ®ai^. i ¿hMaTBem.wpHHB raBpHB ajapjap. ^ coBCT Bm-rB.iapHHH.    8'^«    caha.iapBBiaH acTHOaia aiaa Bojxouapb., MBaJOB 3;i.iaH8THHHH f.oHVK xaM TopiiaT L4 e    gYg„|j4,„rHfiflaTJa- COBXO • P    ______ «»^VfcrtMrn ^..TrZHr'T^MJ HHrHBHH« MYTamaBBBJ SkcHB»,’B¡Hi    TOcaM.y1>aTb.    MywxacoHCi0-|    g, jjjgg KeMaKiB BOMHTacHHHH    aBib.HJamib.p- ;r“Hia    C0CBJB3M    Bpmmb.Hm    BeBam-    .^^^g    ^g„g,„    ~ *-8«^^^^^    8^g„„g„g„    „pra «ap -----M9F9 B3,"'M8HHM    \MMA oia raiap aaaJTMara    -lox KoaaB »™®“*®^„„„_ .„vtiyry yHHUapH    haara    KeiHpMaR Maaa« Caip, MeflespaiaBB ,*«8T'®7®J’^®    xycycaH    AaManaa «apacBB- yqyH 6b3 iaha aprbir Hm Repa 8®/*’8"MH. „BPHJMaca eoa iapaia aapypHiHp. ìa, a.ia Ba'iJap BepaamiBR rb,    ®    „„.g® gocrapaMaBBR; Bh3 T8HTaHa.iH CYpaTia sa i aTMHffllHR ’    8^^    ^^jggj^    g„g„    gB.icafliHB, «y ea’- 6«, .i.th.1» M    .MB    SOT    L.    .fi"    .«-1«...«    .l'IW-'"-* ■„"■.S" S”.S    B» Rn MVBacbHr i^B.iaxJiapHrf apaaHCH narrwHA»,    un.ia»i«a.    ^ bap5H Ba caHa.’ haAA9pHHa axbiH pafioaìapiaRbi caBcus-hecaicbia xapBMB 8\P«" ja«.iapHHa ahraanbia BHama «HJapMB? ABìubìhp rb. Boi. l»*® _« .®!®.8'®!„”“Ì^ jaOjapBHa anT.HixMa -    . »    n.apBKiBpjap aa raaaMBJa 3a «miS^t ho^® ?Pyn®®9«"    «®®«8    apacmaiaKi.    ByaacaBauapia (APAlbl 2-«4H C9hH<b0iI9) MTC „ U.iw», •> ..    .•I»”    1“" ' MKa.ioB M.iafiaTH BaBi Tacappv^aiu    ^ ^    roBJMym    Ba3HiaHH— Kommyhhct napiBBCUBbin XX rypv-    qaribipMar    B83B$acBBH    resjHKJa ^.^«bT®VB oTB^B3rRol:rc=ap«BÌB^ », r.®, «.Bvr ahiaar m,b- Aaaii6aft®iaB CCP-hhh koaxob b9 coexoBAapbi ioh toIibbah b9 caTwnibiiia IWaHBffll- BMTblBAaH 9BB9A epHH9 CoBCT HxTB*arM KoMMyracT napraacH ayMaSaHAe CoaeT    KoMMymicT    napxaacH rypyJiTaàMHa KeTMOCH Mhkohh (HYMagaHA9 befi’axHHHH pabfiapn), H. A. MybHAAHHOB, B. H. IIoHOMapftaB, II. B. KanHxoHOB, A. A. CaiioKPB Sojakih-lapjaH HóapaTAHp. hasbipia fleKHHAa o.xan n. lOiHH ftoAA^ A« HYMaSaHA9 heg aiHHa AaxHJiAKP- (CHTA). Hhh EfrMMyHHCx napxHJicH Mapsaan Ko-MHxacHHMH Aa*B3XH.ia CoBex IlxxHjarw Kommvhhcx napXHflCbiHHH HY'MauaHAa ben -9Th 6y Ha ceHXHÓpHH 14-A9 roHar CHdia-TH.X3 lagflpa H.xa IleKHHa Mhh Kommyhhct napiHHCbiHbiH Vili rypy.xxaHHHa uo^a iYffli*ViHAYP* fl\'HagaHA9 beg’axH A. H. A39p6aBqaH CCP-hhh k9Hì ^“*8P^»™ ’*8M9TEemJWH p„ ®-ehc,jm,.m aprmpMPr    ,..p BepB.r^trb:!i.®riJ^.i-^^^^^^^    i:LB%ori9i3pyR    ai...- rahBBJB B9 caimm» n-®«®«    bojx“    .i3?:. 69PHJ9 39PH0 ®; ®38“®39PH0 »H T9^    P    Hpb.M39pH0    BH    T^- rsep«m%"lnXK0JX03J3pm..^^^^^^^ rmpim®«»« aa ioa-iara bh ”%'™RTX«.rm“'n.i3Bb,Hm 129,8*3-3 epaaa erapMBm Myx- luaHbi 126,4    *3H3    epBH9    eTHpMBm    B3ku    ma- *333 epHH9 eTHpMHm X3qM33 paBonV, BiaSH 119,4 ®3H3 epHH9 191 q ftAHi eoHH9 eTHpMHm TySa pafloay, naasbi 112,9 W®3 epBB9 pafioHY, nj3Hbi 121,9 *3H3 epHH9 ex P    eTHpMHm    M9«paBbiJ paBoay, nja- eimpocam ToHarBaai paSosy, miaHU 111,4 íaHa e^Hj CTW 104,6 «» 4.™    S^S.    Si.n. ww OJAH BH T9hBH.TB«* liyB94lll>»rB«S9T.TO ®*®®8®“®®’8-    c«TbI.TM»CbnUaH Pecnv6.THMHb.H BOJXOajapb. lOB-iaro bb T3h»HJHHi»H B9 C«Tbi.TM« « B9.1HP.19PBHB ^'®.1B apibipMafa H3B.1 0.1MymW    „agguHH    125,9    *3«    ej»BH9 A39,BS3fiq3B    «rbipMH    CaMyi»    coBXoay,    njaHU eTBTMHiujMp. n.MHhi loS.l '8aB3_epH« P_^    ni3Hll    137,5    *3H3    ePHH9 V46,2 *3»; epBH9 eiHpMBm Vqap    eíapanm    V28    AhÌbj. mZ.. BB'r9hB..1.BB By«**9rBBB91J9 R.,.P-'''"‘■’p«ny«JBB3i3 B.1JHR X93 B, i9pB T9hBm.B nJ3BH i» B3XT«®i3H 9BB9J 120 *3.3 «hB®-'® 4*B3® »4»P. «®"®    "®»®»®    ®**®®    ^    ““ c«HTHep »H TahBHj BCpnaai9KAHP. (Aaap.TAi. 8 S9 4I ;
RealCheck