Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 13, 1956

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 13, 1956, Baku, Azerbaijan КОММУНИСТ 13СЕНТЯБР t956-4biMA, № 214 (10247) „Мензис миссиясынын“ боша чыхмасына Лондовда мунасибзтттт ЛОНДОН, 11 сентябр (СИТА). Гэрб двв-лэтларинин тазйигинэ табе олмагдан вэ Сувейга каналыны харичилэрин элинэ вер-мэйэ разы олмагдан Мисир Ьокуматинин гати сурэтдэ имтина этмаси ила элагадар олараг, Лондонда дипломатик фэалиййэтин кучландийи мушаЬидэ олунур. Дунан баш назир А. Иденин игамэткаЬында Инкилта-рэ кабинаси узвларинин иштиракилэ узун суран мушавиралар кечирилмишдир. Енэ дунан бир тарафдэн баш назир Иден ва ха-ричи ишлэр назири Ллойд ва дикэр тарэф-дан Франса Назирлэр шурасынын Лондона калмиш сэдри Ки Молле ва харичи ишлэр назири Пино арасында данышыглар баш-ланмышдыр. Данышыглар сон дэрэча киз-ли апарылыр. Иден ва Ки Молле «Бешлэр комитэси-нин» башчысы Мензисин ГаЬирэдэки мис-сиясынын натичэлари Ьаггында онун Ье-сабатыны динламишлэр. Аралыг данизи районундакы франсыз донанмасынын команданы адмирал П’ер Г)аржо да Лондона кэлмишдир. «Дейли экспресс» газети ичмалчысынын дедипинэ кора, адмирал П’ер Баржо «Пнкилтара Ьар-Г)И назирлийи бинасында Сувейш ишлэри-иа бахан Пнкилтара—Франса оператив га-раркаЬында апарылачаг данышыгларда иштирак эдэчакдир». Бунунла элагадар олараг бэ’зи буржуа гэзетлари Мисир элсйЬинэ кампанияны енидаи гызышдырараг, Мисри горхутмаг чаЬдлэриндэн имтина этмирлэр. Масалэн, «Дейли скетч» газети букун Мисра гаршы кобуд Ьучумларла долу редаксия мэгалэ-сила чыхыш эдэрак «Инкилтаранин Барби Базырлыгыны заифлат'мамайа» чагы-рыр. «Таймс» газетинин дипломатик ич-малчысы языр: Сувейш каналы масаласи-нин Пнкилтара учун ялныз эла бир Ьалли алверишлидир ки, о, «каналы «бейналмп- сир барасиндэ «зор ишлэтмэк» сиясати тэ-рэфдарларыны тоЬмэтлэндирир вэ мэсэдэ-ни сулЬ йолу ила низама салмагдан отру енэ данышыг апарылмасыны тэ’кидлэ тэ-лэб эдирлэр. Масалэн, «Нюс кроникл» газети букун газет тэрафиндан кечирилмиш ичтчгмаи рэ’й соргусу Ьаггында ма’лумат дарч этмишдир: соргуя чаваб верэнлэрин 80 фаизи Мисирлэ данышыг апарылмасы-на тарэфдар олдугуну билдирмишдир. Газет редаксия мэгаласиндэ языр ки, «Ин-килтэрэ учун эн яхшы йол»—«силаЬлы тэчавузкарлььг дейил, данышьсг апармаг полудур». «Дейли Ьералд» газети да Мисра тэзйиг кестэрмак чаЬдлэрини пислэйэрак, енэ данышыг апармаг лузумуну гейд эдир. «Дейли миррор» газети коркэмли ле1Й-борист Ричард Кроссмэнин магаласини дарч этмишдир. Кроссмэн костарир ки, Мисра гаршы зор ишлэтмэк учун костэрилан Ьэр чур чэЬд «БМТ Низамнамасини позмаг» демэв оларды. НЮ-ЙОРК, 11 сентябр (СИТА). Юнай-тед Пресс акентлийи Лондон мухбиринин вердийи хабара кора, бу яхынларда Лондонда ярадылмыш «Сувейш каналы мэсэлэ-сини сулЬ йолу ила Ьэлл этмаж угрунда комитэ» букун билдирмишдир ки, Пнкил-тарэнин hop ериндэ Ьекумэтин Мисир ба-рэсиндэ еритдийи сиясати пислайан йуз-лэрлэ гэтнамэ габул эдилир. Комита ин-килислари сабаЬ парламента кэлмайэ (хабар вери.тдийи кими сентябрын 12-да Ин-килтара парламенти Сувейш каналы мэ-саласини музакирэ этмэк учун топлана-чагдыр.—Ред.) вэ депутатлардан Сувейш масаласини сулЬ йолу ила Ьэлл этмэйэ тэ-рафдар олдугларыны билдирмайи талаб эт-май.) чагырыр. Комита 250 мин варага яй-мыш во бу варагэлэрдэ Сувейш масэлоси- НОЛХОЗ НЭНйИ АБАДЛАШЫР НИН сулЬ йолу ила низама салынмасы та-лоллошдирмак» денилан шейи нозэрдэ тут- лобларини мудафио этмак учун Лондонда вэ Ливерпулда кутлави митинглэрда иштирак этмапа чагырыр. муш олсун. Лакин бир сыра матбуат органлары Ми- Лондонда Инкилтэрэ—Франса данышыгларынын гуртармасы ЛОНДОН, 11 сентябр (СИТА). Дунан во Бекумотлори Бирлашмиш Миллэтлэр Тэш-букун Лондонда Пнкилтара—Франса даны- шыгла1)ы кечирилмишдир. Данышыгларда Бойук Британиянын баш назири Пден вэ харичи ишлар назири Селвнн Ллойд, Франса Назирлар шурасынын садри Ки Молле ва харичи ишлар назири Пино иштирак этмишлор. Букун данышыглар гур-тард(>1гдан сонра расми мэ’лумат э’лан эдилмишдир. Расми мэ’луматда дейилир ки, мушавирадан магсэд Сувейш масаласини низама салмаг Баггында «Даллес планы» ила разылашмагдан президент Насерин имтина этмаси натичасинда эмала калмиш ва-зиййати музакирэ этмэкдир. Росми ма’луматда дейилир: «Назирлар гейд этмишлар ки, лап эввалдэн онларын килатынын магсэд вэ принсипларинэ та-мамилэ уйгун Барэкат эдирдилэр». Сонра расми мэ’луматда дейилир    ки, «президент Насерин «Даллес планы» асасында данышыг апармагдан имтина этмаси «сон дэрэча чидди вэзйййат» ярат-мышдыр. Расми мэ’луматда костэрилир ки назирлэр «корулмэли олан сонракы    тад- бирлари музакирэ этмиш вэ бу тадбирлэр барасиндэ там разылыга кэлмишлар», ху-сусила Франсанын вэ Инкилтаронин    «ез Ьомра’йлийини меБкамлэндирмайа»    вэ «бейнолхалг ишлордэ ганунун Бек.мраялы-гыны мудафиа этмайа» Базыр олмалары барасиндэ там сазиш элдэ этмишлар. Мисир президентинин Юнаныстан газети мухбири илэ мусаИибэси ГАБПРЭ, 11 сентябр (СПТА). «0л-Чум-Буриййа» газетинин вердийи хабара керэ, Мисир президентй Чамал Обдул Насер Юнаиыстанда чыхан «Катимерини» гэзе-тинин мухбири ила мусаБибэда билдирмишдир ки, кечмиш Сувейш каналы шир-кати «Мисрин мустамлакэ ишгалынын сон га.-ыглары иди. О демишдир ки, биз каналы коллектив мустамлакачилийин ихти-я!н.1на вермок ниййатинда дейилик. Биз 1:амичилик азадлыгы Баггында Бэр чур та’минат таклиф этмишик. Сувейш каналы Мисир аразисиндэн кечир». Президент лы ширкэтинин миллилэшдирилмэси илэ алагодар олараг империалист довлэтлэр Мисра басгын этмайа чэБд этсалар, бу чур точавузкарлыг «Атлантикадан тутмуш Бинд океанынадэк бутун дуняя тоху-нар». О демишдир: «Бутун эроб олкалэри Мисрин тарофинэ кечарлэр». Кипр проблемина Мисрин мунасибати Баггындакы суала чаваб вераркон президент Насер демишдир: «Кипр мэсалэсиндэ Мисир Бекумэти ва халгы Ьамишэ Юна-ныстана тарэфдар чыхмыш вэ кэлэчэк-да да тарафдар олачагдыр. Ман инанырам Насер гейд этмишдир ки, Сувейш кана- * ки, бейналхалг эдалэт талиб калачэкдир». Кейчай районундакы Микоян ады-на колхоз республикамызын габагчыл тэсэрруфатларындан биридир. Бурада кэид тасэрруфаты биткилэриядэн ко-турулан йуксэк мэЬсул сайэсиндэ колхозун кэлири илдэн-илэ артыр. Тэсарруфат ишлэрилэ янашы олараг колхозда тикиити вэ абадлыг мэ-сэлэлэринэ дэ чидди фикир верилир. Бу яхынларда ени кэнд Ьамамы ти-килиб колхозчуларын истифадэсинэ верилмишднр. Кэнддэ радио вери-лишлэри тэшкил этмэк учун говшаг вардыр. Колхозда 20 номрэси олан дахили телефон комутатору гоюлмуш-дур. Кандин кучэлэриндэ электрик саатлары гурулмушдур. Ьазырда Микоян адына колхозда ени мэдэниййэт эви тикилир. Кэйд тэсэрруфатынын даЬа да йук-сэлдилмэсиндэ Ьейвандарлыгын ин-кишаф этдирилмэсинин бойук эЬэмий-йэтини нэээрэ алан колхозчулар кэнддэ Ьейвандарлыг биналары тикинти-синэ хусуси диггэт етирирлэр. РСФСР эмэкдар артисти Михаил Александровичин консерти РСФСР амэкдар артисти Михаил Алек-сандровнчнн чыхышларына бакылыларын ббйуБ иараг кестармалэри тэсадуфи де-йилдир. М. Александрович опералардан арияла-рын, рус вэ Гэрби Авропа классиклэри-нин ромаясларынын ифачысы кими дэфа-ларла шоЬаримизда консертлар вермиш-дир. Совет, рус вэ гэрб мусигисинин эн яхшы нумуналэрини таблиг эдан Александрович Ростов вилайэтинин кэнд район-ларында, .\лтай елкэсинин хам торпаг-ларында, Узаг Шэргда, Чэнуби Сахалин-дэ, Братск су-электрик стансиясы ти-кинтисинда, Сибирда вэ Совет Птти-фагынын башга шаБарлэринда консерт-лар вермишдир. Александрович бу дэфэ Бакыя ени прог-рамла кэлмишдир. Бу програмы Латын Америкасынын, Чануби Амернканын, Франсанын вэ башга елкалэрин ан яхшы халг маБнылары тэшкил эдир. Бу кунлардэ Муслум Магомаев адына Азарбайчан Дввлэт Фи.1армониясында Михаил Александровичин консерти олду. Консерт «МаБны дейэ-дейэ» адлы Венесуэла маЬнысы ила башланды. Консертда Александрович «Гаракоз га-рангуш» адлы Мексика маБнысыны, беш Франса маБнысыны, Бразилиянын «Ай», Мексиканын «Ьэятдан куч.ту», Пуэрто-Риканын «Чико-чико», Испаниянын «Эл-вида Гранада», Аркентинанын «Козэл Калкмбра» маБныларыны охуду. Консер-тин ахырында о, «Кармен» адлы Испания маБнысыны ифа этди. Александрович бутун маБнылары сэр- Шэкилдэ; 1) Микоян адына колхозун кучэлэриндэ электрик саатлары гурулур. 2) Ени колхоз Бамамы.    Фото    h.    Мочеикисиндир. Сэрки иштиракчылары тэравэз тэдаруку планыны еринэ етирмишлэр ХАЧМАЗ (хусуси мухбиримиздан). Умум-иттифаг конд тасэрруфаты саркисинин иштиракчылары олан Маленков адына, Калинин адына ва Ханлар адына колхозла-рын узвлэри районда биринчи олараг тэ-рэвэз тэдаруку планыны еринэ етирмишлэр. Маленков адына колхозун узвлэри девдатэ 21 тон авэзинэ 61 тон калам тэЬ-вил верэрэк планы 290 фанз вэ 627 тон авэзинэ 1.052 тон памидор таБвил верэрэк планы 180 фаиз еринэ етирмишлэр. Б. Мадэтов вэ М. Рубан нолдашларын бригадалары сосялизм ярышыны кениш-ландирарэк, девлота тэравэз тоБвили планыны 150—180 фаиз едэмишлар. Калинин адына колхозун узвлэри дев-лэтэ калам таБвили планыны 800 фаиз, хияр таБвили планыны 120 фаиз еринэ етирмишлэр. Колхоз довлэта планда назар-да тутулдугундан 110 тон артыг памидор таБвил вермишдир. Ханлар адына колхозун узвлэри довлэта памидор таЬвили планыны 101 фаиз еринэ етирмишлэр. Бу колхоздар довлэта бадымчан, соган ва башга тэравэз тоБвилини давам этдирма-йи ва пландан влавэ 500—1.000 тон памидор йыгыб тэБвил вермойи оЬдалэрина алмышлар. 1957-чи илдэ Умумиттифаг кэнд тасар-руфаты саркисиндэ иштирак этмак Бугу-гуну газанмаг угрунда ярышан Ленин адына вэ Сталин адына колхозларын узвлэри дэ тэравэз тэдарукундэ ирэлидэ ке-дирлэр. бает ва асанлыгла, бойук бэдии зовг вэ усталыгла ифа эдир. Ьар маБны милли ифачылыг характеринэ кора фэрглэнир. Александрович консертларда пианочу И. Изачикин вэ дирижор Ю. Силантевин раЬбарлиии алтында Москва филармония-сынын солистлэриндэн ташкил олунмуш кичик Бей’атли оркестрин мушайиэтилэ чыхыш эдир. Александровичин Бакыда консертдэри бойук мувэффагиййэтла давам эдир. Шэкилда: М. Александровичин чыхы-шы. ЗэЬмоткешлэро удуш пуллары верилир ШэБэрин аманат кассаларында ССРИ халг тэсэрруфатынын инкишафына дайр довлэт истигразынын (1953-чу ил бура-хылышы) расми чэдвэли узре удуш пуллары верилир. Ики кундэ Бакынын аманат кассала-рындан 6.970 истиграз зарагэси узрэ 1 милйон 92 мин манат удуш пулу алын-мышдыр. Бундан элавэ аманат кассаларына Ьэ-ро(5И 5.000 манат удмуш 5 истиграз ве-рэгэси тагдим эди.тмишдир. Бакынын ШоБар, Сталин вэ Кешлэ ра-йонларынын аманат кассаларына бойук удушлу истиграз варэгэлэри тагдим олун-мушдур. Удуш пулларынын верилмаси давам эдир. ЕНИ АЗЭРНЭШР КИТАБЛАР Чехословакия илэ АДР арасында данышыгларын гуртармасы ПРАГА, 12 сентябр (ОПТА). Дунан Пра- Данышыглар натичасинда бирка бэянат, 1зда баш назир Отто Гротеволуи раБбар- Бабела игтисади, мэдэни амэкдашлыг вэ лик этдини АДР Бокумат нуманонда Беи - оузкдашлыгын дикэр новлэри Баггында ати ила Чехословакия Бекумэти арасын-    ,    ^ .... .......т, протоколлар имзаланмышдыр. да апарылан данышыглар гуртармышдыр. v    v В. И. Ленин — «Апрел тезислэри». 68 сэБифэ, тиражы 10.000 нусХэ, гиймэти 90 гэпик. В. И. Ленин — «Гурултая мэктуб», «Девлэт план комиссиясына ганунверичи-лик вэзифолэрн верилмэси Ьаггында», «Миллиййэтлэр вэ я «Мухтариййэтлэш-дирмэ» мэсэлэсинэ дайр». 34 сэБифэ, тира-.жы 30.000 нусхэ, гиймэти 30 гэпик. «Аталар гэзу» — Топлаяны 9. Ьусейн-задэ. 280 сэтифэ, тиражы 10.000 нусхэ, гиймэти 4 манат 50 гэпик. Н. Паниев, М. Мусаев — «Онун 148 яшы вардыр» (рус дилиндэ). 76 сэБифэ, тиражы 10.000 нусхэ, гиймэти 60 гэпик. Б. ВаБабзадэ — «Садэ адамлар». 124 соБнфэ, тиражы 5.000 нус.чэ, гиймэти 3 манат. УШАГКЭНЧНЭШР И. Гутгашынлы — «Рэшидбэй вэ Сэадэт ханым* (икинчи нэшри). 40 сэБифэ, тиражы 25.0СК) нусхэ, гиймэти 65 гэпик. С. РэЬимов —- «МеБман» (повеет рус дилиндэ). 270 сэБифэ, тиражы 25.000 нус-хо, гиймэти 5 манат 90 гэпик. Г. Гасымзадэ — «Бизим даглар». 78 сэБифэ, тиражы 5.000 нус.чэ, гиймэти 95 гэпик. «Нэ гэдэр ки. сагам» — Совет Иттифа-гы ГэБрэманы Евкения Рудневанын кун-дэликлэри вэ мэктублары. 162 сэБифэ, тиражы* 7.000 нусхэ, гиймэти 3 манат 75 гэпик. «Монгол нагыллары». 128 сэБифэ, тиражы 20.000 нусхэ, гиймэти 3 манат 15 гэ-иик. м. Искэндэров — «Узмэйи нечэ ейрэн-мэли». 58 сэБифэ, тиражы 3.000 нус.чэ, гиймэти 1 .манат. гысА хдБдРЛдР ^ Учар районунун Гарадаглы кэндиндэ 10 чарпайылыг ени хэстэхана ачылмыш-дыр. Хэстэхана лазыми аваданлыгла тэ’-мин эдилмишдир. Гусар районундакы М. Горки адына колхозда ени радио говшагы гурулмасына башланмышдыр. Райондакы Калинин адына колхозда ени электрик дэйирманы истифадэйэ ве-рилмишдир. Шамхор районундакы М. Эзизбэйов адына уэумчулук совхозунда ени клуб вэ И мэнзиллик бина тикилир. Ьэр мэнзил 4 отагдан ибарэт олачагдыр. Тавус районунун Ленин адына кол-хозундакы ичтимаи биналара вэ яшайыш эвлэринэ радио вэ электрик хэтлэри чэ-килмишдир. -¿¡Г Дэмир йолу Агстафа шэБэрини ики БИССЭЙЭ бвлур. Бу КунЛЭрДЭ дэмир Й071 ХЭТТИ узэриндэ 46 метр узунлугунда кер-пу тикилиб истифадэйэ верилмишднр. Зэрдаб район сэБиййэ ше’бэси тар-ла душэркэлэриндэ колхозчулара тибби ярдым кестэрмэк мэгсэдилэ 4 Бэким бри-гадасы тэшкил этмишдир. Кировабад шэБэриндэки Сталин адына мэдэниййэт эвинин озфэалиййэт коллск-тиви бу кунлэрдэ Дашкэсэн районунун колхоз вэ сэнае муэссисэлэриндэ мараглы програмла чыхыш этмишдир. РАДИО Сентябрын 14-дэ 1.376, 318 вэ 60,51 метр далгалардакы радио стансиялары вэ шэЬэр радио шэ-бэкэсилэ: саат 7.20-дэ румын мусигиси. 8.20-дэ Азэрбайчан композиторларынын маБнылары. 11-дэ кэнчлэр учун верилиш. 11.20-дэ «ССРИ халгларынын мусигиси Бэфтэси» сериясындан: белорус мусигиси. 13.20-дэ республиканын тарлаларындан хэ-бэрлэр. 13.27-дэ тарлада ишлэйэнлэр учун: ашыг маБнылары вэ оюн Бавалары. 17.30-да ушаглар учун: Э. Аббасовун «Кечи вэ гурд» нагылынын мусигили верилиши. 18-дэ кэнч ифачыларын консерти. 18.30-да «Сагламлыг» радио журналы. 19-да халг чалгы алэтлэри оркестринин консерти. 19.^-дэ нефтчилар учун: «Данышыр ук-райналы гонаглар» мевзуунда верилиш (рус дилиндэ). 19.35-дэ «Мусиги элифба-сы» сериясындан консерт. 20.20-дэ кэнд тасэрруфаты ишчилэри учун верилиш: Бэрдэ районундакы Орчоиикидзе адына колхозун сэдри Н. Бархаловун соБбэти: «Ьэр Бектардан 25 сентнер памбыг угрунда». 20.35-дэ йункул мусигидэн ибарэт консерт. 21-дэ Москвадан верилиш. 21.45-дэ М. Давтянын «Сусэнбэрин этри» Ье-кайэсн (эрмэни дилиндэ). 22.05-дэ М. iMa-гомаевин операларындан парчалар. 23-дэ рус композиторларынын романслары. Гэзетин невбэти немрэси сентябрын 15-дэ чыхачагдыр. Редактор муавини Ч. ШИРИНОВ. Япониянын баш назири Хатояманын Москвая гаршыдакы сэфэри ПЕКИН, 12 сгн-ябр (СПТ.\). Япония ра-диосунун вррдиПи хобора кора, Япония Ьо-ку.мотинин во Баким ли0ер:и-де.мократ luip-тиясы роБборлипинин гобул лтдиклори го-рарда Совет Пгтифагы ило Япония ара-гында мунасиботлорин нормал Бала салынмасы Баггында Совет Пттн(1)агы Бокумоги ило данышыглары давам .этдирмок могсо-дило баш нааир Хатояманын Москвая кет-моги боионилир. Мо’лум олдугу кими, Япония харичи ишлор назири Сикомитсунун Москвада апардыгы данышыглар Сикомитсунун ез Беку.моти ило мослоБотлошмэк учун То-киоя кетмоси илэ алагодар олараг даян-дырылмышдыр. Верилон хоборлардэ генд эдилир ки, Япониянын сосялист партиясы Хатояманын .Москвая кетмосини бэнонмиш вэ буну совет—япон данышыгларынын тезлик.то баша чатдырылмасы учун бир тодбир кими гиймэтландирмишдир. Эрэб елкэлэри Иэрби нумайэндэлэринин мушавирэси ГАБПРЭ, 11 сентябр (СПТА). Матбуат хобор верир ки, сентябрын 7-дон 9-док Ор-Рияда (СэудийГю Эробистанындадыр), Соуднпйо Эрабистаны, .Мисир, Иордания, Сурия, Ливан ва Upar Барби нумаиандэ* ларинин мушавираси олмушдур. Мэтбуат-да дарч эдилмиш расми ма’луматда дейм-лир ки, мушавиронин иштиракчылары «Иордания МИЛЛИ гвардиясынын мудафио гудратини артырмаг масаласини музакирэ этмишлар». МЕН акентлийинин вердийи хабара кора, мушавирада Иордания милли гвардия-сыны малиййэ вэсаити илэ та’мин эгчок магсадила даими фонд ярадылмасы гэрд1)Я алынмышдыр. Бу фонд мушавирада иштирак этмиш бутун девлэтларин вэрэчопи пайдан ибарат олачагдыр. Исвечдэ кардиологларын конгресси конгресси ачылмышдыр. Конгрессин ишицдэ совет алимлэриндэн профессор И. А. Черногоров вэ профессор И. Н. Са-витски иштирак эдирлэр. СТОКЬОЛМ, 11 сентябр (СПТА). Дунан СтокБолмда Авропа елкэлэриндэн во дуп-янын башга ерлэриндан калмиш 700-а гэдэр урэк хастэликлэри мутэхэссисинин иштиракилэ кардиологларын 2-чи Авропа М. ЭЗИЗБЭИОВ АДЫНА ГЫРМЫЗЫ ЭМЭК БАИРАГЫ ОРДЕНЛИ АЗЭРБАЙЧАН девлэт ДРАМ ТЕАТРЫ Сентябрын 13-дэ «ЯДИКАР» Сентябрын 14-лэ «ИЛДЫРЫМ» Тамаша ахшам саат 8-лэ башланыр. М. МАГОМАЕВ АДЫНА АЗЭРБАЙ- п ЧАН девлэт ФИЛАРМОНИЯСЫ Сентябрын 13 вэ 14-лэ ТУРКМЭНИСТАН девлэт ХАЛГ ЧАЛЕЫ АЛЭТЛЭРИ ОРКЕСТРИ-НИН КОНСЕРТИ Ü □ □ Бэлии рэБбэр вэ баш лирижор республиканын эмэклар артисти К. Ы Гулиевдир.    □ Солистлэр:    республиканын халг ^ актрисалары М. Фэрэчова вэ А. Анна- п гулиева.    □ Консерт ахшам саат 8-45 дэгигэ- □ лэ башланыр. Бакы шэЬэр ичраиййэ комитэси янында БАШ БАКЫ ТИКИНТИ ИДАРЭСИНЭ Бакы шэБэринлэки мэнзил тикипти-лэринлэ вэ башга гургуларла ишлэ-мэк учун дулкэрлэр, даш йоианлар, мал-акешлэр вэ мухтэлиф фэБлэлэр лазымдыр Ишэ гэбул олуна^лара умуми ятаг-ханада ер верилэчэкдир. Биринчи груплан олан тикинти-лэрлэ эмэк Баггы кунэмузд гайда илэ едэнилир. Бу адресэ мурачиэт этмэк лазымдыр: Коммунист кучэси, 11/13 (йол Буйнакск кучэсиндэндир). Телефон 2-56-55. ООООООООООООООФООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО* I Фэрди палтар тикиши артели Киши, гадын ва ушаг уст полтарлары, юн, ипэк вэ памбыг парчалардан палтарлар тикмэк. Ьабелэ палтарлары чевиртдирмэк учун бутун вэтэндаш-лардан сифаришлэр гэбул эдир ^    Сифаришлэр ЭИ гыса муддэтдэ еринэ етирилир. О    Палтарлары тикмэк вэ чевирмэкдэи элавэ 32 ивмрэли    э'малатханада сифа- 9 ришчинин ез янында хырда ямаг ишлэри керулур вэ палтарлар утулэнир. ^    3 нвмрэли э’малатханада уст трикотаж палтарлары    вэ трикотаж алт пал. тарлары яманыр вэ башга шэклэ салыныо. 4, 5,9, 10, II. 12, 15.16.23.24.28.31. 32, 34 вэ 36 немрэли э’малатханаларда палтарлары ямамаг вэ утулэмэк учун сисБаришлэр гэбул олунур. Мода ател’елэринин вэ тикиш э’малатханаларынын адреси: Хагани кучэси 17 (№ 1), Карганов кучэси 29 (№ 2), hycy Ьачыев кучэси 15 (№ 3), Ленин проспекти 39 (ЛЪ 4), Кешлэ (№ 5), Мустафа Суб-Бн кучэси 213 (№ 6). Басин кучэси 96 (Л’л 7), Сэмэд Вургун кучэси 34 (№ 8), Полухин кучэси 63 (№ 9). 28 Апрел кучэси 15 (№ 10), Киров проспекти 24 (№ 11), Сураханы 6-чы мэ’-дэн (№ 12), Чэфэр Чаббарлы кучэси 4 (№ 13), Фузули кучэси 65 (№ 14), 28 .Лпрел кучэси 20 (№ 15), Чапаев кучэси 7 (№ 16), Фузули кучэси 53 (№ 17), Эзизбэйов кучэси 31 (№ 18), 28 Апрел кучэси 9 (№ 19), Сталин проспекти 61 (№ 21), Нусу Ьачыев кучэси 50 (№ 22), Крайная Кривая кучэси 45 (№ 23), Ленин проспекти 107 (Лй 24), Островски кучэси 25 (ЛЛ 25), Зевин кучэси 3 (Л6 26), Киров гэсэбэси (Лй 28), 2-чи Паралел кучэси 50 (Лй 29), Низами кучэси 26 (Лй 30), Гасым Исмайылов кучэси 47 (ЛЙ 31), 28 Апрел кучэси 46 (Лй 32), Маштага (Лй 33), Гасым Исмайылов кучэси 32 (Лй 34), Эзизбэйов кучэси 39 (Лй 35), л. Шмидт кучэси 43 (Л* 36) вэ Ленин районун-лакы мэишэт хидмэти комбинаты. Ьэр чур мэ’лумат учун артелин идарэ Бей’этинэ    бу адресэ мурачиэт этмэк    л лазымдыр: Сталин проспекти 61, телефон 2-18-03,    2-21-15, 2-19-95.    О Идарэ Ней эти.    V >о<хх>о<><ххх><>о<>оооо<>о<><хх>ооо<><х>о<х><х>оо<><><><><>оо<>ооФФО<>ооо<><> КИНО-ТЕАТРЛАРДА «Низами» (гыш вэ яй салонларындаЬ сАраз», «Вэтэн» (гыш вэ яй биналарын-да), «Сэмэд Вургун», «28 Апрел», «Ба-Нар», «Азэрбайчан» — ГЭЛП ПУЛ» (1-чи серия). Фиолетов адына клуб. Низами адына парк — «ИРЕНА. ЭВЭ КЕТ». «Вагиф» — «ШЕЙТАН ДАИРЭСИ». Тибб ишчнлэринин яй театры — «ОТЕЛ-ЛО». Дзержински адына парк — «АХЫРЫН-ЧЫ ТАБОР». Монтин адына парк — «ИКИ КАПИТАН». Нефтчилэрин Азэрбайчан элми-техники чомиййэтинин клубу — «ВАДИДЭ MY-БАРИ39». Бакы шэБэр Совети ичраиййэ комитэсинин БАГ ТЭСЭРРУФАТЫ ИДАР0СИ Бутун баг ичарэдарларынын нэзэ-ринэ чатдырыр ки, 1956-чы ил сентябрын 1п-дэн декабрын 31-дэк Бакы шэБэр баг тосэрруфаты идарэси илэ багланылмыш I иугавилалзр гейддан ^ кечирилачакдир Мугавилэлэри гейддэн «^кечмрмэк учун баг ичарэдарлары взлэри илэ паспорт, иш ериндэн вэ яшайыш ериндэн арайыш вэ мугавилэнин су-рэтини кэтирмэлидирлэр. Баг тэсэрруфаты идарэси Бэмчи-^ НИН бутун ичарэдарлара хэбэрдар-? лыг эдир ки, эв кирайэси борчла-ры вардырса, бу борчу мугавилэлэ-рин гейддэн кечирилмэси муддэтин-дэ вдэмэлидирлэр. Кестэрнлэн муддэтдэ мугавилэлэри гейддэн кечирмэйэн вэ борчла-рыны едэмойэн ичарэдарларын му-гавилэси логв эдилочэкдир. Баг тэсэрруфаты идарэсинин адреси: Сталин проспекти, 89. Телефон 2-14-69. Бакы шэБэринин Зыг гэсэбэсиндэ яшаян Мария Алексеевна Дмитриевская, Бакы шэБэринин Коммунист кучэсиндэ, 17 нвм-рэлн ЭВИН 33 нвмрэли мэнзилиндэ яшаян эри Дмитри Дмитриевич Дмитриевскидэн бошанмаг Багп-.нда мэсэлэ галдырыр. Бу ишэ Бакынын Шаумян районундакы 2-чи даирэ халг мэБкэмэсиндэ бахылачаг-дыр. РЕДАКСИЯНЫН АДРЕСИ. Бакы, Каганович кучэсв. Л 12. ТЕЛЕФОНЛАР: кагиблн* вэ ма л у маг учу в 2-32-49, редактор “У**®"“" ^    шв’бэсв    2-35-17.    мэктублар шв’бэси 2-31-15 ва 2-36-39. жарнча шв'бэсв 2-32-25. кэвд тэсэрруфаты шв’бэсв 2-35-33. совет гурулушу шв’бэсм 2-36-35. аахилн хэбэрлэр шв бэсв 2-31-27. эдэбиият ва иичэсэнэт шв бэсв    шв’бэсн 3-22-03 в’ланлар шв’бэсв 3-13-82. жэбэрлэр шв’^ 2-32-49, жусусм мужбврлэр шв’бэсв 2-31-13. мэтбуат шв бэсв 2-63-Ь9. фото-лаборатория 2-36-33. нэшрийят 3-92-15. бужалтервя 3-59-46. жорректор шв Оэсв Д-22-ЦД. вланлар швоэсв ^------- ФГ 18811 Азарбайчан бирлашмиш Г8зет*шурнаа нашрийятынын матбаасм, Бакы, Сталин проллеши. 137* Сифариш 1881 ;
RealCheck