Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 12, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 12, 1956, Baku, Azerbaijan КОММУНИСТ 12 СЕНТЯБР 1956-чы ИЛ. № 213 (10246) ССР Иттифагы Али Совети нумаиэндв Ьей*этинин Сурияда олмасы ШАМ, 8 сентябр (СИТА). Букун ССР Иттифаги Али Советинин нумайэнда Ьей’-эти Шамдакы Учуниу бейнэлхалг ярмарка-ныв Сурия, Мисвр ва Совет павийонда* рыва кетяишдир. Ярмаркада олан минлэрла адах Совет Иттифагывдав кэлмиш гонагдары куруд-туду адгышдарда гаршыдахышдыр. «Маз-дум хАдгдарын еадагэтля мудафвачисн сдан бейув (Зовет ИттиСагы вар одсун’1», «Яша-сыв совет—араб достлуру!», «Русдар вэ эраблар гардашдырлар!», «Достдуг абэдв-дир!», «Радд олсув империализм!», «Су-вейш каналы эрэблэриндир!» свзларй у«а-дан дейилиишдир. Ахшам Шам шэЬаринин баладиййа рай-си Мухтар Диаб совет нумайанда Ьей*ати-нин шэрэфивэ наЬар вермишдир. Шам шэЬэринин бэлэдиййэ раися Мухтар Диаб ва совет нумайанда Ьей’ативин рэЬбари И. С. Сении вит.' сейдамишдар. ШАМ, 9 сентябр (СИТА). Дуван кунор-тадан габаг ССР Иттифагы Али (Зоветинян нумайанда Ьей’эти Ьэрэбдаки ванд тасар-руфаты мэктабина кетмиш ва онун мидли кэнд тэсэрруфаты мутэхассислэри Ьазыр* ламаг саЬэсиндэви иши ила, Ьабеда мав-табин тачрубэ саЬэлэри ила таныш ол-мушдур. Бундан сонра нумайанда Ьей’эти Фалас-тик гачгынларынын душэркэсинэ кетмиш вэ онларын Ьэятилэ таныш олмушдур. Душэркэнин, умумй сайы 30 мин нафара чатан сакинлэри совет халгынын вумайэн-дэлэрини—элчилэрини курултулу алгыш-ларла вэ «Эрэблэрин сэдагэтли мудафиэ-чиси олан бойук Совет Иттифагы вар олеум!», «Яшасын совет—араб достлугу!», «Ягаасын бутун дуняда сулЬ!». «9рэб шаргинда гэрб империализминив алэти ольн Багдад пакты радд олсун!», «Виз Фадеспгв пробдемвнив эдадетлм Ьэлдини тадаб здярик!» сездари ила гаршыла-мышдар. Кунортадав сонра Сурия Респубдикасы-ныв президевти Шукри Еуатлы совет ну-майанда Ьей’этинв ез сарайында гэбуд эдиб достчасына сеЬбэт атмишдир. Президент Еуатлы гонаглара мурачиэт-ла демишдир ки, о, дост совет халгынын нумайэндэлари олан совет депутатларыны Сурия TJpпaFЫндa саламладыгына олдугча шлддыр, Ьэм да онларын Сурияда вахтла-рыны хош кечирмэларини уракдэн арзула-йыр. Президент демишдир: Сурия кичик бир елка олса ;а, биз гонагпэрвэрликдэ сиздан керн гадмамаг истэйирш: ва хош-бахт Сурия депутатдары сизин гонаспар-вар ватэнинизда олдуглары заман онлара квстарилан самими гонагпарвэрлив вэ бэс-ланялэв мэЬаббат мугабидвнда нэчиб совет хадгыва муаййэн дэрачэда авэз вермэк учун биздэн асылы олан Ьэр шейи этмайа чадышачагыг. Сурия хадгы бутун халг-дарла сулЬ ва достдуг шэраитиндэ яшамаг истайир вэ бэрабэрлик, бир-биринин дахи-ли ишлэринэ гарышмамаг эсасында бутун девдэтларлэ игтисади вэ мэдэви элагэлэри даим ивкишаф этдирир. Мэн аминам ки, бизим торпагымызда галдыгыныз заман сиз озунуз буну йэгин эдэчэксиниз. Совет нумайанда Ьей’этинив рэЬбэри И. С. Сенин самими салам сезлэри, хош арзулар учун вэ президентин езу тэрэфин-дэн, Сурия Ьвкумтги вэ бутун азадлыг Севан Сурия халгы тэрэфиндэн совет депу-татлары бейув- гонагпэрвэрликлэ габул эдилдийи учун президента самими тэшэк-кур этмишдир. Букун совет нумайанда Ьей’эти Ьомусая, Бамуя, Ьэлэбэ вэ Латакияя бешкунлук сэ-фэрэ чыхмышдыр. Насерлэ Мензис арасында мэктуб мубадилэси Алман матбуаты АФР бекуматинин нотасы баггында БЕРЛИН, 10 сентябр (СИТА). Алман демократии матбуаты АФР Ьекумэтинин ССРИ Ьовумэтинэ сон нотасыны шэрЬ эдир. «Нейес Дейчланд» гэзети гейд эдир ки, Алманиянын енидан бирлэшдирилмэ-сини риякарлыгла мудафиэ эдан Гэрби Ал-мания Ьевумэти Алманиянын демократия эсасында епидэн бирлэшдирилмэси йолун-да бир-биринин ардынча маниэлэр терэ-дэрэв Совет Ьекумэтинин вэ Алмания ич-тимаиййэтйнин кениш тэбэгэлэринин хэ-бэрдарлыгына даим э’тинасызлыг вестэр-мишдир. Газет АФР-нйн нотасыны рнлкарлыг руЬу ила долу вэ фактлары тамамидэ тэЬ-риф эдэн бир сэнэд кими характеризэ эдэ-рак кестэрир ки, бу сэнэдин вемэйилэ Бонн Ьекумэти вдунув Гэрби Алманияны НАТО-я гошмаг, бундесвер яратмаг ва АЕП-ни гадаган этмак сиясэти нэтичэсин-да Алманиянын парчаланмасы вэзиййэти-ни даЬа да дэринлэшдирдийинин мэс’у^* лиййэтинй ез узэриндэн атмага чэЬд эдир. Магалэдэ кестэрилир ки, ялныз сезда Алманиянын енидан бирлэшдирилмэсинэ тэрэфдар олан, ишдэ исэ енидан бирлэш-мэйэ манечилик терэдэн Бонн Ьекумэти-нин эксинэ олараг, АДР Ьекумэти бу проб-леми Ьэлл этмак учун конкрет тэклифлэр ирэлй сурур. О, Алманиянын Ьэр ики Ьнс-сэсйндэ сйлаЬлы гуввэлэри азалтмага, девлэт апаратындан Ьитлерчи кенералла-ры вэ бутун гисасчылары кэнар этмайа, сдЬиблэри милитаризм сиясэти вэ фашизм тэрэфдары олан инЬисар бирликлэрини миллилэшдирмэйэ, харичи гошунлары тэд-ричлэ Алманйядан чыхармага, АЕП-нин гадаган олунмасы гэрарыны лэгв этмэйэ. Порт-Саид. Миллилэшдирилмиш Сувейш каналы ширкэтинин бинасы гаршысында Мисир невбэтчи эскэри. СИТА-нын фотохроникасы. Совет кино хадимлэринин Сурия президенти тэрэфиндэн гэбул ЭДИЛМЭСИ ШАМ, 9 сентябр (СИТА). Дунэн Сурия президенти Шукри Еуатлы Шамдакы Ш Бейнэлхалг ярмарка ела элагэдар олараг дузэлдилэн кино фестивалына кэлмиш совет кинематография :адимларинин нума-йэндэ Ьей’этини гэбул этмишдир. Аззрбайчан ССР мэдэниййэт назири М. Гурбановун башчылыг этдийи нумайанда Ьей’этинин узвл'ри ило президент арасында достчасына сеЬбэт олмушдур. ССРП-нин Суриядакы сэфири С. С. Нем-чина нумайанда Ьей’этини мушайиэт эт-миш вэ сеЬбэтдэ иштирак этмишдир. бутун милитарист ташкилатлары вэ итти-фаглары гадаган этмайа, Алманиянын ени-дэн бирлэшдирилмэси мэсэлэси барэсиндэ Ьэр ики Алмания девлэтинин Ьекумэтлэри арасында вэ ха:г палатасы ила бундестаг нумайэндэлари арасында данышыг апар-мага тэрэфдар олур. Магалэдэ дейилир ки, Бонн Ьекумэти Совет Иттифагы илэ мунаснбэтлэри яхшы-лашдырмага чэЬд этмэмиш, Алмания мэсэ-лэсини демократия йолда Ьэлл этмак ишиндэ амэкдашлыг этмэйэ Ьазыр олдугу-ну билдирмэмишдир. Бунун эвэзиндэ о, Алмания Демокрагик Республикасы барэсиндэ кобуд ялав сейлэмэйэ башламыш-дыр. Ахырда «Нейес Дейчланд» гэзети гейд эдир кн, АФР Ьекумэтинин нотасы харичи сиясэт сэнэди дейил, Бонн Ьакнм даи-рэлэринин сиясэтинэ э’тираз эдэн Гарби Алмания ичтимаиййэтини сакитлэшдирмэк мэгсэдини кудэн дахили маневрдир. ^ «ПейФ’ сейт» тт АДР    шу- расы!-сэдрйнип муавини 0. Нушкенив ма^ гадэсинв дэрч атмишдир. 0. Пушке мэга-дэсинив бвр ериндэ языр; Бонн енидэн бирлэшмэ йодува бейук сэдлэр чэкмэк учун элиндэн кэлани эт-иишдир. Алманияны енидэн бирдэшдир-мэкдэ Боннун нэ гэдэр аз самими олдугу-ну бу факт субут эдир ки, Бонн ез нота-сында Алманиянын енвдэн бирлэшдирид-мэсинэ догру кедэн еканэ мумкун йолу, йэ’ни Ьэр ики Алмания девлэтинин нума-йэвдэдэри арасында данышыг апармаг йо-луну рэдд эдир. Мэгалэннн ахырында г стэрилир ки, Бонн Ьекумэтинин нотасы бундестага гаршыдакы сечкилэрлэ элагэдар олараг эдидэн тэблигат наневридир. АДР сэрЬэддиндэ фитнэкарлыг БЕРЛИН, 9 сентябр (СИТА). Алман де-мократик мэтбуатынын вердийи хэбэрэ керэ, Гэрби Алманиядакы Америка гошун-ларынын ики нэфо:'' Ьэрби гуллугчусу сентябрын 7-дэ ХолтсЬаузен гэсэбэсиндэ Зул маЬалыныц (ЬилдбургЬаузен районун-да) АДР сэрЬэддиндэ фитнэкарлыг этмишдир. Он л ар автомобилдэ сэрЬоддо кэлэрэк, АДР-пин сэрЬэдд посту ну атэше тутмуш-лар. блэн олмамышдыр. Берлин аеЬмвтившлвринин митинги БЕРЛИН, 9 сегтябр (СИТА). Букув Ая- мания Демократик Республикасынын ич-тимаиййэти фашизма вэ муЬарибэйэ гар-шы Бейнэлхалг мубаризэ кунуну кениш гейд эдир. Бердиндэ Август Бебел адына мейданда зэЬмэткешлэрин митинги кечирилмишдир. Митинга йуз миндэн артыг адам топлаш-мышды. АДР президенти В. Пик вэ респубднка-нын дикэр рэЬбэр хадимлэри, Ьабела харичи олкэлэрин нумайанда Ьей’этлэри ми-тингдз олмушлар. АДР Назирлэр шурасы сэдринин муаввнй Б. Лейшнер нитг сейдэ-мишдир. О демишдир ки, Гэрби Алмания Ьитлер Алманиясынын фачиэли йолу илэ кедир. Еечнишин rapa    гуввэлэри—ики дуня муЬарибэсинив башланмасында тэг-сиркар олан милихарвстлэр вэ силаЬ фаб-рикантлары орада енидэн Ьаквмвййэт ба-шына кечмишлэр. Алманиянын гэрб Ьис-сэсинив башы устуну енэ фашизм тэЬлу-кэси алмышдыр. Натиг гейд этмишдир ки, бутун демократия гуввэлэрин бирлийи фашизмив йо-луну кэсмэлидир. Лейшнер демишдир ки, Алмаяияя гэбир газан Алмания милита- ристлэринин учунчу дэфэ йуруш этмэлэ-ринэ имкан вермэк олмаз. «Вэтэнэ гайытмаг угрунда» адлы ко-митэнин сэдри кенерал-майор Н. Ф. Михайлов митингдэ чыхыш этмишдир. Сонра Франса мугавимэт Ьэрэкатынын кечмиш иштиракчысы Марсел Ребуа сез алараг, топлашанлары эмин этмишдир ки, франсыз халгы Алманиянын Авропада сулЬ ю тэЬлукэсизлик угрунда, Гэрбп Алмания милитаризминэ гаршы мубаризэ апаран сулЬсевэр, демократвк гуввэлэри тэрэфиндэдир. Митингдэ Гэрби Алманйядан кэлмиш Алфред Кебел дэ чыхыш эдэрэк, енидэн Ьэрбилэшдирмэ сиясэтинэ гаршы вэ Алмания Еоммунист партиясынын гадаган эдилмэсинэ гаршы Гэрби Алмания Демократия гуввдлэриыив иубаризэсиндэн да-нышмышдыр. Берлин зэЬмэткешлэринин митинги Гэрби Алмания милитаристлэрннив миллэтэ зидд сиясэтинэ гаршы, сулЬ угрунда, АДР-дэ сосялизи гуручулугу угрунда алман халгынын сулЬсевэр гуввэлэринин мубаризэ апармаг эзминдэ олдугуну нумайиш эт-дирмишдир. Чин реактив тэйярэлэр истеНсал этмэйэ башламышдыр ПЕЕИН, 9 сентябр (СИТА). Синхуа акентлийиаин вердийи хэбэрэ керэ, ^инин сэнаеи реактив тэйярэлэрин тэчрубэ учун нумунэларини мувэффэгиййэтлэ истеЬсал эдир. Дувэв илк тэйярэлэрин- сынагдан ке-чирилмэси Ьаггында Ьекумэт мэ’луматы э’лан эдилмишдир. Тэйярэлэр йуксэк учуш кейфиййэтинэ наликдир. Реактив тэйярэлэрин тэчрубэ учун ис-теЬсалы муэййэн эдилмиш муддэтдэн 17 ай эввэл ташкил эдилмишдир. Яхын зама нда реактив тэйярэлэрин серия илэ бу-рахылышына башланачагдыр. Индонезия парламент нумайэндэ Ьей’этн Совет Иттифагына йола душмушдур Ч А КАРТА, 10 сентябр (СИТА). Индонезия парламент нумайэндэ Ьей'эти букун Чакартадан йола душмупцур. Нумайэндэ Ьей’эти Совет Иттифагына, Ьабела Полшая, Чехословакияя вэ башга елкэлэрэ кедэчэк-дир. Сентябрын 8-дэ дикэр бир парламент нумайэндэ Ьей’эти Чин Халг Республика-сына йола душмушдур. Ки Молленин вэ Кристиан Пинонун Лондона кэлмэлэри ЛОНДОН, 10 сентябр (СИТА). Франса Назирлер шурасынын сэдри Ки Молле вэ харичи ишлэр назири Кристиан Пино букун Лондона кэлмйшлэр. ГАЬИРЭ, 10 сентябр (СИТА). Дуная «Бешдэр комнтэся» дейилэн «комитэнян» узвлэри ядэ Мнсир президенти Насернн керушлэри гуртармышдыр. Мэтбуатын вердийи хэбэрэ керэ, сентябрын 7-дэ «Бешлэр комитэсиняв» сэдри Мензис президент Насерэ мэктуб кендэр-мишдир. Мэктубда Сувейш каналы мэсэ-лэсиндэ Мисир Ьекумэти ила рэ’й мубадилэси заманы «Бешлэр комитэсинин» тутдугу мевгеэ екун вурулур. Мэктубда дейиаир ки, мушавирэ аама-ны «проблеме явашмагда, Ьабелэ привси-пиал мэсэлэлэрдэ дэрвв ихтилафларыв ел-дугу» ашкара чыхды. 0СЛИНДЭ мэктубда мэ'лум «Даллес планы» шэрЬ эдялвр. Ьэмив плана эсасэн Сувейш каналы Мвсирдэн асылы олмая-раг бейнэ.1халг рэЬбэрлик алтында ишлэ-йэн «бейнэлхалг су йоду» кими гаямаДы-.дыр. Сентябрын 9-да президент Насер Мен-зиса чаваб мактубу кендэрмишдир. 0з мэктубунда Насер «Бешдэр комитэсинин» бу иддиасыны рэдд этмишдир кн, Лондон конфрансында иштирак эдэн вэ Насерлэ данышыглар апармагы «Бешлэр комитэси-нэ» тапшырмыш олан 18 елка куя канал-дан истифадэ эдэн елкэлэрин 90 фаизан-дэн чохунун нумайэндэсидир. Насер демишдир ки, бу, «ачыгдан-ачыга статистика мубалигэсидир». Насер Сувейш каналы ширкэтини мид-лилэшдирмэклэ Мисрин 1888-чи ил Муа--Ьйдэсини куя поздугу Ьаггындакы иддиа-ны да рэдд эдэрэк демишдир: Мисир Ьо-кумэти ширкэти милдилэшдирэркэн, гэти сурэтдэ билдирмишдир ки. о, «езуну ка-налда камилэрин сарбэст кедиш-кэлишзни те’мнн эден 1888-чи ил МуаЬидэси илэ баглы Ьесаб эдир» вэ о, «сэЬмдарлара сэЬмлэрнн там вэ эдалэтлэ эвэзини вермэ-U9 Ьазырдыр». Сонра президент Насернн мэктубунда дейилир кн, бундан элавэ Мисир Истзм-бул муаЬидасинэ енидэн бахмаг вэ Сувейш каналында кэмилэрин сэрбэст кедиш-кэ-лишинв тэсдиг вэ тэ’мин эдэн сазиш 5аг-ламаг мэсолэсини музакирэ этмэк мэгсэ-дилэ 1888-чи вд Пстамбул муаЬидосини имзаламыш олан дикэр елкэлэрин Ьеку-мэтлэрв илэ бнрликдэ конфранс чагырма-га Ьазыр олдугуну билдирмишдир. Насер гейд этмишдир ки, Мисир Сувейш канадындан истифадэ эдилмэси илэ элагэдар олан ез бейнэлхалг тээЬЬудлэри-ни Ьеч бир заман позмамышдыр. Мисрин Сувейш каналывы миллилэш-дирмэси мэсэлэси нда куя эмэдэ кэлмиш «беЬран» вэ «чиддв вэзиййэт» Ьаггында данышаркэн Насер гейд этмншдир ки, бу проблемин сулЬ васитэсилэ Ьэлл эдилмэси йолунда чэтинликлэр яратмвгда Ьеч дэ Мисир дейил, гэрб девлатлэри тэгсиркар-дырдар. Насер хатырлатмышдыр ки, Франса вэ Иякидтэрэ Мисрэ гаршы зор ишлэтмэк Ьэ-дэдэря илэ долу бэянатла чыхыш этмиш, сэфэрбэрлийэ вэ Мисрин яхынлыгында ер-лэшэн райондара гошун кендэрмэйэ баш-ламыш, кечмиш Сувейш каналы ширкэтинин гуллугчударыны вши даяндырмага вадар этмэк учун онун вэзифэли шэхслэ-рнни тэЬрик этмэк кампаннясыны кенвш-лэвдирмиш, Ьабелэ Мясрэ гаршы душмэн-чэсинэ игтисади тэдбирлэри Ьэята кечир-мэйэ башламышлар. Президент Насер ез мэктубунда бяддв-рир: бутун бу Ьэдэдэрэ вэ иттиЬамдара бахмаяраг, Мисир Ьекумэти енидэн э’лан этмншдир КВ, о, «БМТ Низамнамесинин мэгсэд вэ принсипдэринэ уйгун олараг проблемин сулЬсевэрдикдэ Ьэлл эдилмэси Ьаггында данышыглар апармага Ьазырдыр. Бу, Мисир Ьекумэтинин сиясэти вэ ниййэти олараг галыр». Сонра Мисир президенти Сувейш каналы учун бейнэлхалг орган ярадылмасына дайр Лондон конфрансыны чагырмаг тэ-шэббусчудэри тэрэфиндэн ковфранса дэ’-вэт олунмуш елкэлэр арасында яйылмыш сэнэди кестэрэрэк языр: Биз йэгин этмишик ки, бу сэнэд габаг-чадан Ьасид эдвдмиш фикрэ эсгсланмадан охунуддугу заман охучуда ялныз бир эгида галачагдыр, о да мэЬз бундан иба-рэтдир ки, мэгсэд Сувейш каналыны Мисрин элиндэн алмаг вэ ону башгаларынын элинэ вермэкдир. Мисир барэсиндэ бун-дав даЬа Ьэясызчасына бир шей тэсэввур этмэк чэтиндир. Бу чур характердэ олан Ьэрэкэт дуз нишана дэймир вэ ез харак терн э'тибарилэ чэ&ишмэлэре, анлашыл мазлыга вэ даими нифага сэбэб олмалы дыр. Башга сезлэ бу, вэзиййэтин мурэк кэблэшмэсинин сону дейил, башлангычы оларды. Мэктубун ахырында дейилир: дикэр тэ рэфдэн МЭН бир даЬа тэсдиг этмэк истэр ДИМ ки, мэним Ьекумэтимин сиясэти эв вэлки кими галыр: а) Сувейш каналындан кэмилэрин сэрбэст кечмэси вэ каналдан айры-сечкилик салмадан э’тибарлы исти фадэ олунмасы; б) нг.вигасиянын кэлэчэк тэлэблэринэ Сувейш каналынын чаваб ве рэ билмэси учун каналын ннкишаф этди рилмэси; в) эдалэтли кемрук вэ русумлар гоюлмасы вэ г) Сувейш каналынын тех ники чэЬэтдэв сэмзрэли олмасы. Биз инанырыг ки, белэликлэ Сувейш каналы сиясэтдэн айрылачаг вэ мунаги-шэ мэнбэи олмаг эвэзинэ ер узунун халг-лары арасында эмэкдашлыг, гаршылыглы файда вэ даЬа яхшы гаршылыглы анлаш-ма негтейи-нэзэриндэн енидэн рабитэ ва-ситэси олачагдыр. Сонра биз эмяник ки, бу сиясотв еритм^кло вэ онун эсасыны тэшкил эдэн хгйирхаЬдыгы бутун истига-мэт^эрэ яймагда Мисир тэкчэ ез хошбэхт-дийина вэ рифаЬыва дейил, Ьэм дэ бутун дунянын хошбэхтлийинэ вэ рифаЬына ке-и»в этмэйи бачарар. Сакит океанда гасырганын натичэлери НЮ-ВОРЕ, 10 сентябр (СИТА). Америка мэ’думат акевтдиклэринин вердиклэри хэ-бэрлэрэ керэ, бир нечэ кун бундан габаг Сакит океанын чэнуб-гэрб Ьнссэсиндэ ашланав гасырга Филиппинин, Руку ада-ларынын узэриндэн кечмиш вэ сонра Япония адаларыны бурумушдур. Букун гасырга саатда 115 мил сур’этидэ Япониянын шимал-гэрб саЬилинэ догру кечмишдир. Шиддэтди ягышда башланан гасырга-нын кечдийи Ьэр ердэ дагынтыдар вэ ин-сан тэлэфаты вардыр. Юнайтед Пресп акентлийи Токио мухбирвнив вердийи хэбэрэ керэ, гасырга нэтичэсиндэ Узаг Шэрг-дэ АБШ-ыв эн бейув Ьэрбп-Ьава базасы олан Окинава адасында Ьэрби тикинтилэ-рэ бир нечэ нилйон доллар мэбдэгиндэ зэрэр дэймишдир. Адада тэгрибэн 5.800 бона вэ тивинти дагылмыш, тэгрибэн 2.800 яшайыш эви гисмэн учмушдур. Тэрэвэз мэЬсулу мэЬв олмуш, шэкэр чугундуру тар-даларынын ярыдан чоху вэ сайр мэЬв од-мушдур. Ерли эЬали вэ Америка Ьэрби гул-лугчулары ичэрисиндо елэнлэр вэ ярала-нанлар вардыр. Япониянын Еусу вэ Хонсу адаларыныя чэнуб-гэрб районларына бейук зэрэр дэй-мишднр. Гасырга Нагасаки вэ Фукуока шэ** Ьэрлэринэ дэ тохунмушдур. Япон полиси-нин вердийи мэ’лумата керэ, гасырга нэтичэсиндэ 19 адам Ьэлак олмуш вэ тэгрибэн 100 адам яраланмышдыр; чохлу эв уч-нуш вэ зэдэлэнмишдир, 13 кичик кэми батмыш вэ 14-у иткин душмушдур, мин-лэрлэ акр тарланы су басмышдыр; бир чох ерлэрдэ дэмир йоллауыны су ююб апар-мышдыр. Амершьанын Итадзуве Ьэрби-Ьа-ва базасында (Еусу адасы) 128 тикинтн зэдэлэнмишдир. Элми стансияларын вердийи мэ’лумата керэ, бу гасырга сон ики ил эрзинда Сакит океанда эн кучлу гасыргадыр. 1888-чи ил МуаЬидэсинв енидвя бахмаг учун конфранс чагырылмасы Ьаггында Мисир Ьекумэтинин нотасы ГАЬИРЭ, 10 севтявр (СИТА). Нясир Ь*- кумдтн Сувейш каналында |к>мичяликдэ марагы олан елкэ.1эрин Ьекумэтлэри адына кендэрдийи нотада 1888-чи нл МуаЬн-дэсинэ енидэн бахмаг мэгсэдвлэ конфранс чагырылмасы Ьаггында Мнсир Ьекумэтинин бу ил 12 август тарихли бэянатында ирэли сурулэн таклифлэрин Ьэята кечи- рилмэси учуя эмэли аддымлар атмагы так-лиф этиишднр. Мисир Ьекумэти конфранс чагырылмасы, нштиракпыларын тэркнби, конфран-сын кечирилачэйи ер вэ вахты мэсэлэси-ни музакирэ этмэк учун Сувейш каналы Ьаггында мухталиф негтейи-нэзэрлэри ифа-дэ эдэн елкэлэрин тэмсял олуна билдчэйи тэшкилат яратмагы тэклиф эдир. 2» Бешлэр комитэси“ узвлэринин ГаНирэдэн йола душмэси сил эдэн комитэ узвлэри букун сэЬэртэй-лра илэ ГаЬирэдэн Лондона йола душмуш-лэр. ГАЬИРЭ, 10 сентябр (СИТА). «Бешлэр комитэсинин» сэдри Австралия баш назири Мензис, Ьабелэ Псвечи вэ АБШ-ы тэм- Дуня биринчилийи уррунда волейбол ярышлары ПАРПС, 10 сентябр (СИТА). Парисдэ дуня биринчилийи угрунда волейбол ярышлары давам эдир. Дунэн ССРИ-пин виши командасы ЧХР командасына 3:0 (15:4, 15:8, 15:4) Ьесабилэ галиб кэлмишдир. АДР идманчылары илэ ССРИ гадын коман-дасынын оюну да эйни Ьесабла (15:1', 15:13, 15:1) гуртармышдыр. Букун совет киши командасы Франса командасы илэ, ССРИ гадын командасы исэ Болгарыстан командасы илэ керушур. РАДИО Сентябрын 13-дэ Биринчи програмла 1.376, 318 вэ 60.51 метр далгалардакы радио стансиялары вэ шэЬэр радио шэбэ-кэсилэ: саат 7.20-дэ К. А. Мэммэдовун иштиракилэ консерт. 8.20-дэ кутлэви му-сигидэн ибарэт консерт. 11-дэ мэктэблилэр учун Л. Успенскинин «Чанлы су» Ьека-йэси. 11.20-дэ «ССРИ халгларынын муси-гиси Ьэфтэси» сериясындан; Бабачанянын триосу. 13.20-дэ республиканын тарлала-рындан хэбэрлэр. 13.27-дэ тарлада ишлэ-йэнлэр учун колхоз КЭНДИ Ьаггында маЬ-нылар. 17.30-да Ьинд мусигиси. 18.05-дэ мэктэблилэр учун: «Илк мувэффэгиййэт-лэр» мввзуунда верилиш. 18.20-дэ сеЬбэт: «блкэмиздэ коммунизм чэмиййэтинин гу-рулмасында совет вэтэнпэрвэрлийинин ролу». 18.40-да Шубертин тамамланмамыш симфониясы. 19.10-да «Данышыр уста» сериясындан верилиш, 19.25-дэ совет эстра-дасы усталарынын консерти. 20.20-дэ Моек-вадан Рахманиновун «Франческо да Ри. МИКИ» операсы. 21.35-дэ эдэби верилиш: М. Вэлиевин «Бейук италян шаири А. Данте» сэрлевЬэли мэгалэси. 22-дэ Азэр-байчан оперетталарындан парчалар. 23-дэ арфа учун п’еслэр. Икинчи програмла 60,51 метр далгадакы радио стансиясы илэ: саат 22-дэ бейук консерт, 23-дэ Лис-тин фортепиано илэ оркестр учун консерти. 23.30-да халг чалгы алэтлэри ифачы-ларынын консерти. Телевизия илэ 20-дэ киножурнал. 20.10-да «Гагайылар лиманда елур» адлы Белчика бэдии фил-ми. Редактор муавини Ч. ШИРИНОВ. БМТ-нин Умумдуня ярдым чэмиййэтлэри федерасиясынын 11-чи мэчлиси гуртармышдыр 9ЕНБВРЭ, 9 сентябр (СИТА). Дунэн »X-шам бурада БМТ-нин Тмумдуня ярдым чэ-мвййэтлэрв федерасиясынын 11-чи мэчли-си 63 ишинв гуртармышдыр. Мэчднсмя ишиндэ 50-дэв чох едкэнин, о чумяэдэн (^вет Иттифагыныя, Полшанын, Чехосло-вакиянын, Мачарыстанын, Румынияныв, Югославиянын, АБШ-ын вэ башга елкэда-рин нумайэндэ Ьей’этлэрв иштирак этмиш-лэр. Мэчлис БМТ-ви вэ федерасияны мараг-дандырав мухтэлиф проблемлэрэ дайр мэ’-рузэдэрв динлэмиш, БМТ-нин свяся, иг- тисадя вэ вчтимаи фэалиййэтинэ данр бир сыра гэтнамэлэр гэбул этмиш, федерасия-нын будчэсиви тэсдиг этмишдир. Мэчлис БМТ-нин Совет Иттифагындакы ярдым чэ-мвййэтини федерасиянын узвлэри сырасы-на гэбул этмэйи гэрара алмышдыр. Мэчлис федер1асиянын рэЬбэр Ьей’эги-ни сечмишдир: ханым Лайед Пибуясонграм (Таиланд) федерасиянын президенти, Л. Бэ- ренс (Инкилтэрэ), А. М. Панкратова (Совет Иттифагы) вэ Л. Шпитс (АБШ) президев- тив муавиндэри вэзифэсинэ сечилмишлэр. М. ЭЗИЗБЭПОВ АДЫНА ГЫРМЫЗЫ ЭМЭК БАИРАРЫ ОРДЕНЛИ АЗЭРБАЙЧАН Д0ВЛЭТ ДРАМ ТЕАТРЫ Сентябрын 12-дэ «ГЫШ НАЕЫЛЫ» Сентябрын 13-дэ «ЯДИКАР» Тамаша ахшам саат 8-дэ башланыр. Л1Т-1ППППП1 ■ И гтпппас1иш1ХОХ1вар: м. МАГОМАЕВ АДЫНА АЗЭРБАИ-ЧАН Д0ВЛ9Т ФИЛАРМОНИЯСЫ Сентябрын 13 вэ 14-дэ ТУРКМЭНИСТАН Д0ВЛЭТ ХАЛГ ЧАЛГЫ АЛЭТЛЭРИ ОРКЕСТРИ-НИН КОНСЕРТИ Бэдии рэЬбэр вэ баш дирижор республиканын эмэкдар артисти К. Гулиевдир. Солистлэр:    республиканын    халг артистлэри hl Фэрэчова вэ А. Анна-гулиева. Консерт ахшам саат 8-45 яэгигэ-дэ башланыр. ■ ■■iiTTTHMirixra ДЭГИГЭ- I>J зспопвЗ .ООООООООФОООООООООООООООООС^ «28 АПРЕЛ* КИНО-ТЕАТРЫ идарэлэрвя, тэшкилатларын, мэктэб Ларин, китабханаларыв вэ эвлэр ида-рэлэриннн рэЬбэрлэринин назэрйнэ чатдырыр ки. сифаришлэр узрэ ерлэрдэ кино-филмлэри нумайиш эт-дирмэк учун кино-театрда СЭИЯР кино ГУРГУСУ ВАРДЫР Бу адреса мурачиэт этмэк лазым-дыр: 7-чн Параллел кучэси, 16. телефон 2-33-43. кино- ТЕАТРЛАРДА «Низами» (гыш вэ яй салонла-рында), «Араз*. «Вэтэн» (гыш би-насында). «28 Ап-рел», «БаНар». «Азэрбайч ан» (абы салонда). Ордубади адына баг. «Улдуз», «Ха-гани» - «ЧЭНАБ 420» (1-чи серия). Фиолетов адына клуб - «ИРЕНА. ЭВЭ КЕТ*. Тибб ишчилэри-нин яй театры— «МЭНЭББЭТ И Н ЯШЫ». .«Вэтэн» (яй би-насында) — «ПОЛИС НЭФЭРЛЭ-РИ ВЭ ОРРУ. ЛАР» «Сэмэд Вургун» (1-чи сеанс)—«БИЗ СИЗИНЛ9 ПАРАДА ИСЭ К0. Р У Ш М У ШУК», (2-чи сеанс) — сМЭН ВЭ АРВА-ДЫМ». «А 3 э рбайчан» (чэЬрайы салонда) — «ОНЛАР Б Е Н1 Н9ФЭР ИДИЛЭР» В0ТЭНДАШЛАР! 1956-чы ил сентябрын 16 вэ 17-дэ БАКЫ ШЭЬЭРИНДЭ м. Ф. Ахундов адына Ленин орденли Азэр-байчаи Девлэт Опера вэ Балет Театрынын бина-сында ССРИ ХАЛГ Т9СЭРРУФАТЫНЫН ИНКИШАФЫНА ДАИР Д0ВЛЭТ ИСТИГРАЗЫНЫН (1951-чи ил бурахылышы) 10-чу удуш вэ 1-чи едэниш ТИРАЖЛАРЫ КЕЧИРИЛЭЧЭКДИР Удушлу тиражда истигразын 342 дэрэчэсин5 душэн 794.055.600 манат мэблэгиндэ 3.112.200 удуш ойнанылачагдыр. 0ДЭНИШ тиражында 885.000.000 манат мэблэгиндэ истиграз вэрэгэлэринин пулу вдэнилэ-чэкдир. ТИРАЖЛАРДА 03 ИСТИГРАЗ ВЭРЭГЭЛЭРИНИЗИ ЯОХЛАЯЫН. Аээрбайчан ССР Девлэт эмзк эманэт кассалары вэ девлэт кредити идарэси. хзввааововаоаоааопвооааоввс; КИНОПРОКАТЫН АЗЭРБАЙЧАН КАНТОРУ Яхын кунлэрдэ ^ Бакы шэЬэриндэ-ки кино-театрларын вэ мэдэниййэт сарайларынын екранларынла ««и се- рияр*'- •' „Гулп пул*' адлы ени бэдии филмэ тамаша вдин. Филм 1956-чы илдэ Юнаныстанын «Анзервос» студиясында истеЬсал эдилмишдир. I ■ TTnfTTrTJunaexrrn и nroxaxi Бакы шэЬэриндэки Ворошилов ра-йонунун 3 немрэли Ьугуг мэслэЬэт-ханасынын коллективи иш йолдаш-лары вэкил Н. Нэбиевд. анасы ЧАМАЛ ГЭМБЭР ГЫЗЫНЫН вэфаты мунасибэтилэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верирлэр. Бакы шэЬэринин 14-чу Парк кучэсин-дэки 5 немрэли эвдэ яшаян Валентина Михайловна Переверз’сва, эри Николай Иванович Переверз’евдэн бошанмаг Ьаггында мэсэлэ галдырыр. Бу ишэ Азэрбайчан ССР Али МэЬкэмэ-синдэ бахылачагдыр. ФГ 03514 РЕЯАКСИЯНЫН АДРЕСИ. Бавы. Квгвиови* «учэсв. М 12. ТЕЛЕФОНЛАР; «втибли« вэ «э’аумат учун 2-32-49. реда.тор муавянв 2-32-19, тяс'у» «*»■« 2.^"Г «эвд    гурулушу    ше    бэсв 2-36-35. аахили «эбэрлвр ом^эсв 2-31-2?. »а»байя. вэ ннч»сэнэ1 ше'бэсе хэбэрлэр ше'бэсм 2-82-4М. хусуси мухбврлэр ше’бэси 2-31-13. мэтбуат ше’бэса 2-63-89. фою-лаборагориа 2-.36-33. нэшрийит 3-92-15. бухалтерме $-69-46. корревтор Азарбаймам бирлашииш газат-журмаа нашрийятынын матбэаси, Ваны, Стаями просламтм, 137 тэблягвт аэ тэшввгвт ше’бэсн 2-36-13, сэиае аэ взглвйят 2-35-17, мввтублар ше’бэса 2-31-15 вэ 2-36-39, харича лаилар ше’бэся 3-13-82. Сифариш 1873 ;
RealCheck