Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 09, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 9, 1956, Baku, Azerbaijan КОММУНИСТ 9 СЕНТЯБР 1956-чы ИЛ, №211 (10244) Квлалийин, гул'алверинин ва калалийа банзар систв1ва адатларин лагв эдилмаси йаггында муайиданин имзаланмасы ЧЕНЕВР9, 7 сентябр (СИТА). Квлэли-йин, гул алверинин вэ Бвлэдвйэ банзар систем вэ адатларин лэгв эдилмаси мэса-ласина дайр Ченеврэдэ кечирилав кон-франсда бу масалэ Ьаггында габул эдил-миш элава ыуаЬидэ букун Ченеврэдэ Миллэтлар сарайында имзалаамышдыр. МуаЬидэни 30 дввлэтин, о чумлэдэн ССРИ, Украйна ССР, Белорусия ССР, Чехословакия, Полша, Румыния, Мачарыс-тан, Югославия, Инкилтэрэ, Франса ва башга девлатлэрин нумайэндэлэри имза-ламышлар. Ковфрансда иштирак эдэн Америка ну* майэндасинин билдирдийв кими, АБШ кестарнлан муаЬидани имзаламзгда ма-раглы дейилдир. ☆ Келэлийин, гул алверинин, колэлийа банзар систем вэ адатларин лагв эдидма-си Ьаггындакы муаЬидз 1926-чы ил та-рихли Ченевра муаЬидэсинэ элавадир. Ьэмин муаЬидэйа Совет Иттифагы бу ил август айында гошулмушдур. Эввэлки му-аЬидадан фэргли олараг ени муаЬида на* инки К0ЛЭЛИК ва гул алвери мэсэлалэ-риндэн, Ьэм да буна банзар систем вэ адэтлэрдэн боЬс эдир. Ени муаЬида келэ-лиййн, гул алверинин, келалийа банзар систем ва адатларин лагв эдилмаси саЬэ-синдэ бейнэлхалг эмакдашлыг этмак учув тэдбирлар назардэ тутур. Ени муаЬидайа асасан, онда иштирак эдав девлатларин hap бири «келалийа бэн-зэр системларив ва адатларин олдугу ер-лардэ бунлары, йа’ни тэЬкимчилийи, борч асылылыгыны, гадыны ез разылыгы ол* мадан ара вермайи ва саирэни тэдричлэ ва мумкун гадар гыса муддатда тамамилэ лагв этмайи вэ я арадан галдырмагы» еЬдэсинэ кетурур. МуаЬида bap Ьансы бир нэглийят ва-ситасйла бир едкадан башга бир елкайа келэ дашымагы, яхуд буна чаЬд этмайи ва бу чур Ьаракэтлардэ иштирак этмайи чинайэт э*лан эдир. МуаЬиданин 4-чу мад-дасинда дейилир ки, Ьамин нуаЬидада иштирак эдэн девлатларин камисиндэ езу-на сыгыначаг тапан кела автоматик су-рэтдэ азад олур. МуаЬида гул алверини, Ьэр Ьансы бир шахсин гул эдилмасинн вэ я асарот алтына алынмасыны да чинайэт Ьесаб эдир. Ени муаЬида езуну идарэ этм1эйан, гай-юмлуг алтында олан бутув елкалзрэ вэ бутун мустамлакяларэ шамилдир кп, онла-рын да бейнэлхалг мунасибатлари учун Ьэмин муаЬидэда иштирак эдан дезлатлэр мас’улиниат дашынырлар. Ьиндистан парламентинин Щтатлар шурасында ДЕЬЛП, 7 сентябр (СИТА). Букун Ьиндистан парламентинин Штатлар шурасы (икинчи палатасы) икинчи бешиллик пла-нын музакиросини гуртармыш вэ планын принсипларини, магсадларини, тапшырыг-ларыны байанэн гатнамэ габул этмишдир. Ики кунлук музакирэлардан сонра баш назир НеЬру сон сез сеилэйэрэк амин ол-дугуну билдирмишдир ки, илан еринэ етирилэчакдир. О, Ьиндистанын игтиса-дийятыны инкишаф этдирмак учун агыр сэнаеин, хусусан агыр машынгайырма сэ-наеинин инкишаФ этдирилмосинин чох бе-йук оЬамиййала малик олдугуну гейд этмишдир. 0)нра баш на.зир Ьинднс-танын сонаеинин инкишафында ени тсх-ндгканын ва мутахэссис кадрлар Ьа-зырланмасыныя эЬэмиииатиндан даныш-мышдыр. Эйнп заманда о, кэнд тасэр.руфа-тыны даЬа да инкишаф этдирмайин вэ вэнд тасэрруфаты мэЬсуллары истеЬсалыны ар-тырмагын вачиб олдугуну гейд этмишдир. НеЬру Совет Цттифагында санаеин тэ-рэггисиндзн данышаркан хусусилэ демиш-дир: «Ннгилабдан сонра Совет Иттифагы техники тарэгги негтени-назэрондан Америка кими бир елкайа чатмаг учун ез гуввалэрини бир ера тонламышдыр. Совет Иттифагы Америкам техника саЬэсиндэ нумуна кетурулмоли олан бир елка кими бахырды. Ьазырда, мо’лумдур ки, о, ира-лийэ кетмишдир». Планлашдырма ишлэринэ бахан назир Нанданын сентябрын 5-дэ этдийи чыхыш-ла башланан музакиролэрин кедишинда Штатлар шурасы узвларинон аксариййэти планын умумй принсипларини байанмиш, лавин бунунла барабар бир сыра тангиди мулаЬизэлэр сенламишдир. Британия тред-юнионлары конгрессинин гуртармасы БРАЙТОН, 7 сентябр (СИТА-нын хусу-си мухбириндэн). Букун Брайтонда Британия тред-юнионларынын иллик конгрессинин сон ичласында тарксилаЬ Ьаггында сазиш алда этмак магсадилэ Ьекумэт баш-чыларынын ени керушлэрини тэшкил эт-мав учун Ьекумэти сэ’й кестармэйэ ча-гыран гатнама гэбул эдилмишдир. Гэт-намадэ маслаЬат керулур ки, илк аддым олараг Ьекумат башчылары атом вэ Ьид-рокен силаЬынын бутун сынагларыны дарЬал даяндырмаг ва бу силаЬын встеЬ-салыны гадаган этмак тэклифина тараф-дар чыхсынлар. Конгресс Ьамчинин Ьарби харчлэри азалтмаг иолу ила Инкилтэрэ игтисадинятында кэркинлийи заифлатма-пи талоб эдан гатнама гэбул этмишдир. Конгресда, бутун чаза тодбирларини лагв этмак ва бутун инкилис гошунлары-ны ададан чыхармаг йолу ила Кипр проб-лемини динч суратда Ьалл этмайа чагыран гатнама ирэли сурулмушдур. Шист мэ’дан-лари ва нефт мэ’дэнлари фаЬлалэри мил-ли Ьамкарлар иттифагынын нумайэндаси Ч. Макартур бу гатнамани ирали сурар-кан Инкилтэрэ Ьекуматини тангид эдиб демишдир ки, о, Кипр масэлэсини динч иол ила Ьалл этмайа чалышмыр. Баш шу-ра гатнаманин алейЬинэ чыхмышдыр; баш шура адындан Тюсон билдирмишдир ки, о, Кипрдан инкилис гошунларынын чыха-рылмасы талэбина гаршы хусусила э’ти- раз эдир. Британия тред-юнионлар кпн-гресси раЬбарлийинин тазйиги алтында гатнама радд эдилмишдир. Паравозгзйыранларын Ьамкарлар итти-фагы бир сыра чох муЬум бейнэлхалг ва дахяли масалаларда файла сонфинин ма-нафеини горумагы бачармамагда лейборист партиясы раЬбарлипини тангид эдан гатнама ирали сурмушдур. Баш шура калек йшладарэк бу гатнаманин музакирэси-ни та’хира салмага муваффаг олмушдур ва конгресс Ьамин масалани caca гопмадан 03 ишини давам этдирмишдир. Бир чох Ьамкарлар иттифаглары 40 саатлыг иш Ьафтаси тат(')иг этмайа чагыран гатнамайа тарафдар чыхмышлар. 40 саатлыг иш Ьафтасина наил олмаг Британия тред-юнионларь: конгресси низам-намасинин э’лан эдилмиш магсадлариндан бири олса да баш шура бунун «Ьала вах-тынын чатмадыгыны» оаЬанэ катирэрак гатнаманин аленЬинэ чыхмышдыр. Лакин нумайанлалэр баш шуранын негтени-нэзэ-рини мудафиа этмамишлар вэ гатнама 3.683 мин caca гаршы 4.209 мин сэсла гэбул олунмушдур. Баш шуранын конгресс гуртардыгдан сонра кечирилан ичласында rapa фаЬла-ларин ва коммунал фаЬлаларинин Ьамкарлар иттифагынын баш катиби Томас Уил-ямсон Британия тред-юнионлары конгресси баш шурасынын садри сечилмишдир. Женминжибао“ гэзетинин мэгалэси 11 ПЕКПН, 8 сентябр (СИТА). «Женмин-жибао» гэзетинин дарч этдийи бир мага-ладэ АБШ Ьекуматини Америка журна-листларина Чина кэдмав имканы вермак-дан имтинз этдийинэ кора тангид эдир. Магалада дейилир: АБШ Ьекумати Америка халгынын ЧХР Ьаггындзкы Ьагигати билмэсинэ иол вермэмак учун Чиндан ма‘-лумат алынмасына Ьар васитэ ила мане олмага чалышыр. АБШ Ьекумэти, хусусан президент сечкилари эрафэсинда горхур ки, Чин Ьаггындакы Ьагигат Ьазырда АБШ he-куматинин Чин барасинда еритдийи сия-сэтин асасыны сарсытсын. Мага.1анин ахырында Америка журна-листларинин Ьазырда Чина кала билма-дикларина таассуф эдилир. Газет языр: лакин АБШ девлат департагмеити тара-финдан салынмыш «дамир парда» Чин ва Америка халглары арасында нормал эла-гэлэрэ мане ола билмаиачакдир. Туркийэ—Америка игтисади мунасибэтлэринэ дайр т ПСТАМБУЛ, 8 сентябр (СИТА). «Ени са-баЬ» гэзети Туркийайэ калмиш Америка тичарзт нумайандэ Ьей’этинин Туркийэ м)а’дан экспертлэри ил9 керушдуклэрини хабар верир. Туркийэнин тачирлари ва санае саЬиб-лэри америкалылара билдирмишлэр ки, Тутжийа дамир, гуртушун вэ башга филиз ятагларынын ишлздилмэси учун лазьш олан Бэсаита чидди эЬтияч Ьисс этдийи бир заманда, АБШ хром филизи ихрачы учун Туркийэнин алмалы олдугу маблэти уч-дерд илдир ки, вермир. Туркийэ санае саЬиблариндан бири Тур-кийайа «Америка ярдымындан» баЬс эдэ-рак демишдир: «Буну ярдым адландырмаг олмаз. Экар догрудан да бизим нуксалмэ-йимизи истайирлароэ, гой бошбогазлыгдан ЭЛ чэкарав бизэ машынлар версинлэр». Америка нумайандэ Ьей’этинин узвлэри буна чаваб вериб демишлар ки, Туркийэ машынлар алмаг учун лазым олан валю-таны АБШ-а ихрачаты артырмаг Ьесабы-на тэ’мин этмалидир. Ливан ичтимаиййоти харичи Иэрб камилэринин Бейрут лиманына кэлмасинин гадаган олунмасыны талаб эдир БЕЙРУТ, 7 сентябр (СИТА). «Телеграф» газетинин вердийи хебэрэ кера, Лнванын мухтэлиф сиясн партияларынын вэ таш-килатларынын н^’майэндэлэри баш назир АбдулдаЬ Лфинин янына кетмнш вэ та* лэб этмишлар ки, Ливан Ьекумэти хари-чя Ьэрб кэмиларивин Бейрут лиманына калмэсини гадаган этсин.ССРИ Али Совети нумайандэ Ьей‘этинин Сурияда олмасы ШАМ, 7 сентябр (СПТА). ССРП Али Совети Пттифаг Советинин Будчэ Комис-сияси садри П. С. Сенинин башчылыг эт-дийи ССРП Али Советинин нумайандэ heiT-эти дунан Ша.мда эииричи-тохучу фабри-касына кетмиш вэ онун иши ила таныш олмушдур. Фабриканын фэЬлэ вэ гуллугчулары совет гонагларыны самими гэбул этмишлар. Сурия харичи ишлар назири СалаЬ Битар совет нумайандэ Ьей’эти шарэфинэ габул дузэлтмишдир. Гэбулда парламен-тин садри Назим Гудси, баш назир Сэб-ри Асали, назирлэр, парламент депутат* лары, Суриядакы дппломатик нуманан-Д9;1и:кларин башчылары, Шамын сияси, ич-тимаи вэ МЭД0НИ ташкилатларынын ну-майэндалэри, ерли вэ харичи журналист-лар 'ИШтирак этмишлар. Марсда керунмэмиш Ьадисэ Парис гэзетлэри Сувейш мэсэлэсиндэ Франса сосялист партиясы рэЬбэрлийинин мввгеи Ьаггында ПАРИС, 7 сентябр (СПТА). Франса днмократик ичтимаиййатинин бахышла-рыны экс этдирэн бир сыра Парис газет-лари Сувейш каналы мэсэласинда Франса сосялист партиясы раЬборлииинин тутду-гу мввгеи тангид здирлар. Мэсэлан, «ЛйберасГюн» газети букун гейд эдир ки, Франса Ьекуматинэ башчылыг эдан Франса сосялист иартиясынын нумайандалэри «эла бир сиясатэ гошул-мушлар ки, онларын бритаинялы достла-ры—лейбористлэр Ьэр кун бу сиясати ан кэскнн ифадэларлэ пислайирлэр». «Ьумаяите» гэзети гейд эдир ки, Сувейш мэсаласиндэ Франса сосялист пар-тиясынын рэЬбэрлэри фрапсыз заЬмэт* кешлэринин ирадасинэ ва елканпн милли манафеина зидд олан сияси хатг ерилир-лар. Газет языр: «Эла бир сося.1ист файла йохдур ки, о, ачьпдан-ачыга ланышыг йолуну кэсмак мэгсэди кудан сиясати бэ-йансин». Тянтсизин лосманлары Сувейш каналына кетмэк истэдиклэрини билдирирлэр ПЕКПН, 7 сентябр (СПТА). Синхуа акентлийинин вердийи хабара кера, Чиндэ ÓH бейук даниз лиман.тарындан бири олан Тянтсизин лосманлары Сувейш каналын-да ишлэмэк учун лосманлара эЬтиячы олан Мисрин чагырышыиа гызгын сурэт-да сас верми1нлар. Беш адам Сувейш ка-налында инмамайа кетмэк истадийи Ьаггында ариза вермишдир. Онларын Ьамы-сы 20 илдап артыгдыр ки, данизда иш-лаиир. Онлардан бпри олан Ши Суэ-лян билдирмишдир:    «Ман она кера ариза вермишам ки, Мисир халгынын эдзлатли мубаризасинда она квмак этмак истэии-рам». Пакистан Мисрэ тарафдар чыхыр ГАЫ1РЭ, 7 сентябр (СПТА). Пакиста-нын Ма'лумат масэлэлари идарэспнин Ьазырда .Мисирдэ олан баш дир(‘ктору Фарид Чафри матбуат учун вердийи баянат-да Гарб девлатларинин Мисра гаршы йе-налдилмиш Ьарби Ьазырлыгларыны кос-кин суратда пислэмишдир. О демишдир ки, Инкилтэрэ ва Франса Мисра гаршы зор ишлатмэйэ чаЬд этсэлар Пакистан, Праг вэ Иран бунунла Ьеч бир заман разылаш-маячаглар. Чафри демишдир ки, Сувейш каналы-нын Мисир Ьекумати тарафиндэн бэйэ-нилманан Ьар Ьансы идарэ формасы ила Пакистан Ьекумати разылашмаячагдыр. О гейд этмишдир ки, Пакистан Кипра инкилис ва франсыз гошунларынын кен* дарилмасина гаршы вэ Аралыг дэнизи ра-йонуна инкилис Ьарби-даниз гуввалэ-ринйн кендорилмосинэ гаршы гати э’тп-рзз эдир. Чафри Сувейш проблемини Ьалл этмак учун енп конфранс чагырылмасы идея-сына тарафдар олдугуну билдирмишдир. Иш Ьэфтэсини гысалтмаг Ьаггында Чехословакия Ьвкумэтинин гэрары ПРАГА, 7 сентябр (СПТА). Букун Чехословакия гэзетлари Ьекуматин ичласы Ьаггында ма’лумат дарч этмишлар; Ьеку-мэт 63 ичласында иш Ьафтасини 48 саат-дан 46 саата эндирмак Ьаггында гарар габул этмишдир. Гарар октябрын 1-дэн гуввэиа минир. Ени иш Ьафтасина кечи-ларкан эмак Ьаыы азалдылмыр. 16 яшы-на чатмамыш ушаглар учун 36 саатлыг иш Ьафтаси муэйиан эдилир. ХАРКОВ, 4 сентябр (СИТА). Бу ел ав-густун 23-дэ Горки адына Харков уня-верситети расадханасынын Марсы муща-Ьидэ эдан астрономлары бу вахтадэк Марсда керунмэмиш бир Ьадисанин шзЬидп олмушлар. Планетин чануб ярымкурэсин-дэ гуру ва «даниз» Ьиссасинин бейук бир саЬэсиндэ сон дарочэ парлаг ва шафаг сачан бир лака керунмушдур. Бс’лэ бир Ьадисэ сонракы кунларда да мушаЬида эдилмишдир. Августун 2б-да парлаг зо-лаг демэк олар Марсын бутун узуну ерт-мушдур. Эртэси кун бу золагдан анчаг гевеи бир лака галмыш, августун 28-да иса ики парчая белунмушдур. Бутун бу дэййшикликлэр телескоп васитасилэ ай-дын керунмуш ва фото шэкилларинда да айдын чыхмышдыр. Расэдхананын директору, ССРП Элм-лэр Академиясы .1строномия шурасынын Айда ва планеглэрда Физики шэраити ей-рэнэн комиссиясынын садри, Украйна ССР Элмлэр Академиясынын академики Н. П. Барабашов демишдир: — Марсда биз бу бейуклукдо парлаг лака вэ золаг Ьеч вахт мушаЬидэ эгмэ-мишдик. Бунларын тэбиатинин илк тад-гиги куман этмайа эсас верир ки, Ьазырда, чануб гутбу Ера тораф дурмуш, оу планетин бейук бйр Ьиссасинэ гар яг-мышдыр, я да гыров лушмушдур. Марсын чануб ярымкурасиида инли баЬар фосли-дир. Бу ярымкурании lap табэгасиндэн ибарат олан чох бейук аг гутб «тапаси» кунаш шуаларынын та’сири алтында сур’-этлэ азалмага башламышдыр. Бу гутб «тапэсинин» минлэрлэ километр саЬэси Ьала июн айында гар, гыров тобагалари вэ булутларла ертулу иди. Пнди гар ари-мйш ва булутлар чакилмишдир. Августун ахырында ар парлаг «тэпа» иох ол-мут вэ гутбун узу тутгунлашмышдыр. Буна кера да бу ранонда баш вермиш Ьадиса—ар лакэ ва золаг бизи бу гадар тээччублэндирмишдир. Эгдпиимиз кашфимиз барасинда Мадсы мушаЬидэ эдэн бутун дуня астреномлары-нь! хэбардар этмишик. Бела бир мушаЬи- дани тэсдвг эдан илк хэборлар алынмыш-дыр. Масэлэн, Бейнэлхалг асроыомлар иттифагынын планетлэрин физикасыны ейрэнан комиссиясынын садри, АБШ-ыв Виксонсйн штатындакы Порк рэсэдхана-сынын директору Жерар II. Койпердан алдырымыз телеграмда профессор Койпер тэсдиг эдир ки, тэхминэн планетин бир ЬэФтэ габаг бизим кэшф этдийимиз райо-нунда илк дафэ олараг августун 30-да о да бейук парлаг бир лака мушаЬидэ этмишдир. Дашкзнд районунда Марсы мушаЬидэ эдэн Ленинград университетинин астрономия расадханасынын экспедисия-сындан, Москва астрономия-кеодезия чэ-миииатйнин Сталинабаддакы экспедисия-сындая да бу чур мэ’луматлар алынмыш-дыр. Бутун бунлар бу вахта гадар алимлэ-рин Марсда кера билмадик.дэри, Ьазырда бу планетин узэриндэ вэ атмосфериндэ баш веран бейук дэнишикликлар Ьаггында фикир йурутмайа имкан верир. Марсын Ера яхынлашачагы кунларда апарылачаг мушаЬидэ, шубЬасиз, бу планетин табиати, онда органик Ьаятын олуб-олмамасы Ьаггында даЬа гийматли мате-риаллар верэчэкдир. Мэ’лум олдугу кими, ез орбитасы этрафында Ьэрэкэт эдэн Марсын Ера лап яхынлаШмасы Ьар 15—17 илдан бир тэкрар олунур.- Кунэш систе-мина дахил олан бу ики планетин ара-сындакы масафэ бу ил сентябрын 10-да сон дарачэ азалачаг, йэ’ни Ер ила Марс арасында 56,6 милйон километр масафэ олачагдыр. Ьалбуки бу планетлар арасын-дакы ан узаг масафэ 400 милйон километра гэдэрдир. Марс планети наинки астрономлар учун, Ьабела мутахэссис олмаян кениш даиралар учун да мараглыдыр. Чунки бу планет бир чох чаЬэтдэн бизим Ер кура-синэ банзанир вэ бир чох керкэмли алим-лар бела Ьесаб эдирлар ки, Марсда Ьаят вардыр. Буна кера да Ер курэсинин бутун рэ-садханаларынын тслескоплары бу кунларда .Марса тараф чеврилмишдир.Телескоп Марса ПЛАТО ИЛРТИЗЛНСК’ОК (1.’рым вилаГи- ти), 7 сентябр (СПТА). Кениш Плато Пар-тизанскордз Ьава яваш-яг.аш гаралыр. ( е-манын чануб Ьис< е.-инда гырмыс.ыя чалан парлаг бир планет корунм». Крым астрофизика расадханасынын мушаЬида гулла-синнн губбаси арал;1ныр. лО дуималик телескоп Марса 1.ф.*Ф йоналдилир. ССРИ З.!млар Лкадемия<'Ы Аетрономия шурасын1>П1 плангтлорин физика» ыны ей-ранан комиссиясынын планына мувафиг Й0Н9ЛДИЛМИШДИр олараг Крым расадханасынын алимлэри ила бирликда Харков астрономларынын ва Газахыстан Элмлар Академиясы астро-помия-боганика (»олмоси эмакдашларынын да дахил олдугу бир груи элми ишчи Марсын ера ла i яхынлашдыгы ва.хтларда бу-рлда Марсы мушаЬидэ эдачакдир. Алимлар Ьар кеча .Марсын атмосферини ойранмак учун спектр-фотометрик тадги-гат апарырлар. РАДИО 1.376, 318 и В0..81 мвтр яавгаларикы радио стансиялары ва шэНлр радио шабэ- кэсилэ: саат 7.20-дэ Р. Атакишиевин иш-тиракилэ эстрада копсертн. 8.20-дэ Г. Га-раевин «.Хэзэр нсфтчилэри 11аггында дас-тан» сунтасы. 11-ла «Кэнч леииичи» радио гэзети (эрмоии днлиндэ). 11.20-дэ «ССРП халгларыпын мусигисн Ьэ(Ьтэси» гериясыи-дан халг маЬнылары вэ оиш Ьавалары. 13.20-ДЭ «Тарлада ишлэйэнлэр учунэ мвв-зуунда верилиш. 17.30-да мусиги тэЬсили верилиши: «Чех композитору Л. Дворжак» (а на дан олмасынын 115 иллнйн мунасиСэ-тилэ). 18.10-да «Мэктэбдэ политехники тэ'п-сил» мевзуунда сеЬбот. 18,30-да халг чал- Сентябрын 10-да ры алэтлэри ансамблынын консерти. 18.55-дэ «Сосялист бирка яшайыш гайдаларына эмэл эт* мевзуунда сеЬбэт. 19.10-да Э. Лхундованын иштиракилэ консерт. 19.25-дэ Хэзэр дэкизчилэри учун верилиш (рус лили ндэ). 20.20-дэ кэнд тэсэрруфаты ишчилэ-ри учун верилиш; Учар районундакы Сталин адына колхозун памбыг тарлаларын-дан репортаж. 20.35-дэ Азэрбайчан радио-сунун халг чалгы алэтлэри оркестри вэ хорунун консерти. 21.15-дэ И. Ьусейновун «Янар урэк» повестиндэн биринчи верилиш. 21.45-дэ ССРИ инчэсэнэт усталарынын консерти, 23-дэ Москвадан болгар мусигиси Ьэфтэси. Бэдэн тэрбийэси вэ идманФАБРИКА,ЗАВОД ВЭ НЕФТ МЭ'ДЭНЛЭРИ ИДАРЭЛЭРИНИН СПАРТАКИАДАСЫ Букун «Динамо» идман чамиййэтинин ЭЛ оюнлары стадионунда Бакы шэЬэри завод, фабрика вэ нефт ма’данлэри идарэ-лэринин 8-чи эп’энави спартакиадасы ачылыр. Кечэн илдан фэргли олараг бу илки ярышларда даЬа чох идманчы иштирак эдир. ¥ч груп узрэ кечирилан ярышлара Бакы шэЬэринин чохлу фабрика ва заво-дунун, нефт ма’данлари идарэлэринин ко-мандалары дахил эдилмишдир. Биринчи групда 16 муассисэнин идман-чьыары иштирак эдирлар. Л. Шмидт адына машынгайырма заводунун, Бакы эт комбинатынын, Андреев адына нефтайыр-ма заводунун, Сталин адына нефтайырма заводунун вэ башга муэссисэлэрин идманчы л ары идманын йункул атлйотика, волейбол, футбол, узкучулук, столусту теннис, атычылыг, городки—умумийиэтлэ 9 неву узрэ ярышачаглар. Галиблэрэ Бакы бэдэн тэрбийэси вэ идман комитэсинин, «Азэрбайчан канчлэри» вэ «Вышка» гэ-зетлэринин мукяфатлары верилэчэкдир. Икинчи групда Вано Стуруа адына нефтайырма заводунун, Володарски адына тикиш фабрикАсынын, В. II. Ленин адына автомобил заводунун, Азэрбайчан трикотаж фабршчасынын — умумиий'этлв 40-а яхын муассисэнин идман коллектив-л<ари иштирак эдэчакдир. Бу груп узрэ ярышлар идманын 6 неву узрэ кечщшдэ-чакдир. Галиблорв Бакы беден тарбийэся ва идман комитэсинин мукафатлары вери-лэчэкд'ир. Учунчу груп узрэ Лениннефт, Сталин-нефт, Молотовнефт, Кировнефт—умумий-патла 8 нефт ма’данлэри идарэсинин ид-манчылары идманын 6 неву узрэ ярышачаглар. Галиблэрэ «Азэрбайчан бэдэн тэр-бийэчиси» гэзетинин мукафаты верилэ-чакдир. Бир нечэ кундур ки, нефт пайтахтынын идман менданчаларында спартакиаданын преграмына да.хил эдилмиш футбол, волейбол вэ баскетбол узрэ ярышлар давам эдир. Городки узрэ ярышлар гуртармыш-дыр. Идманын бу неву узрэ ярышларда Бакы электрик механики заводунун ид-манчылары биринчи ери тутмушлар. Сталин адына нефтайырма заводунун идман-чылары икинчи ера чыхмышлар. Букун шаЬэрин бутун идман мейданча-ларында, стадионларында фабрика, завод ва нефт мэ’дэнлэри идарэлэринин спар-такиадасынын тантэнэли ачылышы муна-сибатила ярышлар ксчирилэчэкдир. % Ах-шамусту «Динамо» чэмиййэтинин^" эл оюнлары стадионларында спартакиада иш-тиракчыларынын парады олачагдыр. Сонра ССРП халглары Спартакиадасынын иш-тиракчылары олан ан кучлу кимнастлар чыхыш эдэчэклар. Мэктаблилэрин учунчу Умумиттифаг спартакиадасынын галиби — Азэрбайчан ССР-нин кэнчлэрдан ибарат волейбол ко-мандасы ила Бакы шэЬэринин чемпиону олан Бадан тэрбийэси институту клубу-нун командасы керушэчэкдир. Сентябрын II-дэ 1.376, 318 ва 60,51 метр далгалардакы радио стансиялары вэ шэНар радио шаба-касила: саат 7.20-лэ С. Гэлимованын ифа-сынла халг маНнылары. 8.20-дэ Р. БеЬбу-довун ифасында харичи влкэлэрин мусигиси. 11-дэ ушаглар учун:    Красилшиковуи «Лусянын суалы» аллы радио п’еси. 11.15-дэ «ССРИ халгларынын мусигиси Ьэфтэси» сериясындан: халг чалгы алэтлэри ифа-чыларынын консерти. 13.20-дэ республика-нын тарлаларындан хэбэрлэр. 13.27-дэ тарлада ишлэйэнлэр учун Э. Элиевин консерти. 17.30-да тапмача консерти. 18-дэ мэк-тэблилэр учун: Ьннл язычысы Прем Чан-дын Ьекайэлэри. 18.20-дэ нефтчилэр учун верилиш; «Аваданлыгын еиилэшдирнлмэ-си—истеЬсалатын техники тэрэггиси учун муЬум мэнбэдир» (машынгайырма муэссн-сэлэриндэн чыхышлар). 18.35-дэ Азэрбайчан Дввлэт Филармониясы маЬны вэ рэгс ансамблынын консерти. 19-ла Москвадан верили1и. 19.15-дэ h. Нэчэфовун «Газахыстан чвллэриндэ» адлы очерки. 19.30-да Юлаковун «Мэним вэтэним» кантатасы. 2020-дэ кэнд тэсэрруфаты ишчилэри учун вери.тиш:    «Абшерон МТС-и механизатор- ларынын наилиййэтлэри». 20.35-дэ «Респуб-ликала бэдни взфэалиййэт ярадычылыгы» мевзуунда верилиш. 21-дэ Москвадан верилиш. Телевизия нлэ Саат 20-дэ кино-журнал. 20.10-да «Се-Ьирли гылынч» ахты Югославия бэдии фил-.ми. Дуня биринчилийи угрунда волейбол ярышлары ПАРПС, 7 сентябр (СИТА). Дунан дуня биринчилийи угрунда волейбол ярышла-рында ССРП гадын командасы Румыния Халг Республикасынын командасы ила керушмушдур. Совет волейболчулары 3:2 (12:15, 11:15, 15:6, 15:12 вэ 15:8) Ье-сабила галиб кэлмишлэр. ССРП киши командасы ахшам Югославия командасы ила ойнамышдыр. Совет йдманчылары 3:0 (15:12, 17:15 вэ 15:10) Ьесабилэ гэлэбэ чалмышлар. Редактор муавини Ч. ШИРИНОВ. Чузам хэстэлийинин Чин тэбабэт васитэлэри илэ муаличэ эдилмэси ПЕКПН, 7 сентябр (СПТА). «Женчин-жибао» гэзетинин вердийи хабара кера, Ляонин аялатинин чу.зам хасталари сах-ланылан аразиспнда тэчруба кочан Ьаким Го Ли-шэн хасталари муаличэ эдэркэн Чин тапаботинин дарманларыны ишлэтмиш-дир. Чин табабат васитэлэри индииадак татбиг эдилэн ади муаличэ усулларг^пдан даЬа чох файдалы олмушдур. Ени усул кла муаличэ олунан хасталэрин 99 фаи-зинин орта Ьесабла бир андан сонра шиши азалмага башламыш, яралары сагэл-мыш, эзэлэлэр тохумаларынын Ьиссэт-ма габилиййэти вэ дэрисинин рэнки бэр-па эдилмишдир. М. 93ИЗБЭЯ0В АДЫНА ГЫРМЫЗЫ ЭМЭК БЛЙРАРЫ ОРДЕНЛИ АЗЭРБАЙЧАН ДеВЛЭТ ДРАМ ТЕАТРЫ Сентябрын 9-да кундуз вэ ахшам «езкэ ушАгы» Сентябрын 10-ла «ЯДИКАР» Кундуз тамашасы саат 12-лэ, ахшам та-машасы саат 8-д.> башланыр. <х>< АЗЭРБАЙЧАН ЛККИ БАКЫ ШЭЬЭР КОМИТЭСИ ВЭ НИЗАМИ АДЫНА МЭДЭНИЙЙЭТ ВЭ ИСТИРАЬЭТ ПЛРКЫ Сентябрын 9-да БИРИНЧИ УМУМБАКЫ ТЭЛЭБЭЛЭРа р н а В а Л КЕЧИРИРЛ0Р Ы баш- Карнавал ахшам саат б-да ланыр. Тэфсилат афишаларда верилмиш-дир. .1осюавввЕохохахахг хо Ки Молленин Элчэзаирэ сэфэри ПАРПС, 7 сентябр (СПТА). Франс Пресс акентлийинин вердийи хэбэра керэ, букун саЬэр Франса Назирлар шурасынын садри Ки Моллс Барби тэйярэ илэ Элчэзаирэ кэлмишдир. КИНО-ТЕАТРЛАРДА «Низами» (гыш вэ яй салонларынла), «Араз», «Вэтэн» (гыш вэ яй биналарын-да), «Сэмэд Вургун», «28 Апрел», «БаЬжр», «Азэрбайчан», Ордубади адына баг, «Ул-дуз»—«Ч0НАБ 420» (1-чи серия). Фиолетов адына клуб—«ПУЧ ОЛМУШ АРЗУЛАР». «Октябр»—«ШЕЙТАН ДАИРЭСИ». Дзержински адына парк—«АХЫРЫНЧЫ РАУНД». «Хагани»—«АВАРА» (2-чи серия). «Вагиф», Низами адына парк—«САД9 АДАМЛАР». Бакы бэдэн тэрбийэси вэ идман КОМИТЭСИ «ДИНАМО» ИДМАН ОЮНЛАРЫ СТАДИОНУ Сентябрын 9-да Бакы шэЬэри завод, фабрика вэ нефт мэ’дэнлэри идарэлэринин 8-чи эн’энэви спартакиадасынын тэнтэнэ-ли ачылышы ПРОГРАМДА: 1. Спартакиада иштиракчыларынын парады. 2. ССРИ халглары спартакиадасынын иштиракчылары олан эн кучлу кимнастларын чыхышы. 3. Бэдии кимнастика вэ акробати. ка узрэ усталарын чыхышы. 4. Волейбол: Азэрбайчан ССР-нин кэнчлэрдэн ибарэт йыгма командасы (мэктэбли-лэрин III Умумиттифаг спартакиала-сынын галиби)—Бэдэн тэрбийэси инс-титутунун идман клубу (Бакы шэЬэри чемпиону). 5. Спартакиаданын програмы узрэ баскетбол. Башланыш ахшам саат 5-30-да. Дэ’вэтнамэ илэ кэлмэк олар. Бакы шэЬэринин Видади кучэсиндэки 152 нвмрати эвдэ яшаян Размик Артйомо-вич Каманяи. Бакы шэЬэринин 1 Май кучэсиндэки 229 немрэли эвдэ яшаян арва-ды Амалия Арташевиа Багдасаряиы бо-шамаг Ьаггында мэсэлэ галдырыр. Бу ишэ Бакынын Чапаридзе районундакы 1-чи даирэ халг мэЬкэмэсиндэ бахыла-чагдыр. ЭЗИЗБЭЙОВ АДЫНА АЗЭРБАЙЧАН СЭНАЕ ИНСТИТУТУ ашатыдакы кафедралар узрэ бош ерлэри тутмаг учун МУСАБИГЭ Э’ЛАН ЭДИР. 1. Просеслэр вэ чнЬазлар—досент (1 ер), ассистент (1 ер) (Азэрбайчан вэ рус диллэриндэ). 2. Электрик муЬэрриклэри вэ электрик машынлары—ассистент (1 ер). 3. Электрик стансиялары—ассистент (1 ер). Мусабигэнин муддэти бир айдыр. Мусабигэдэ иштирак этмэк истэ-йэнлэр 03 сэнэдлэрини мусабигэ гай-дасына эсасэн институт шурасынын элми катибинэ ашагыдакы адреса тэгдим этмэлидирлэр; Бакы шэЬэри, Ленин проспекти, 20, 217-чи отаг. Мудириййэт. Азэрбайчан шэЬэр вэ кэнд тикнн-тиси трести Хачмаз шэЬэриндэки 1 немрэли тикинти идарэсинин ишчи-лэри идарэнин рэиси С. Элиевэ вэ аилэсинэ, оглу ТОФИГИН вахтсыз вэфаты мунасибэтилэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верирлэр. Чэназэ Кировабад шэЬэриндэ дэфн эдилэчэкдир. Азэрбайчан шэЬэр вэ кэнд ти-кинтиси трестинин рэЬбэрлийи, партия вэ Ьэмкарлар иттифагы тэшки-латлары Хачмаз шэЬэриндэки 1 нем-рэли тикинти идарэсинин рэиси С. Элиевэ вэ аилэсинэ, оглу ТОФИГИН вахтсыз вэфаты мунасибэтилэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верирлэр. ФГ 18810 Аэарбайчан бирлашмиш газвт-журнал нзшрийятынын мэтбааси, Баиы, Сталии проспеити, 137. Сифариш 1855 ;
RealCheck