Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 09, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 9, 1956, Baku, Azerbaijan 9 СЕНТЯБР 1956*«<ы ИЛ, №211 (102441 Ш КОММУНИСТ Сентябр айында иллик планын 45 фаизи гэдвр памбыг таЬвил верэк! ИЛК ПАМБЫГ НАРВАНЫ Сон кунлэрдэ Лгсу районундакы Жданов адына колхо-.зун тарлаларында бвйук чанланма вардыр. Эввэлки кунлэ-рл нисбатлн тарлалара даНа чох адам чыхмышдыр. Бу, сэ-бабсиэ дейилдир; колхоз памбыг йыгымына башламышдыр. Колхоэун узпллрм Нэр Нектардан 31 сентнер эвэзинэ 36 гентнср млНсул квтурмак Наггында вНдэчилик гэбул этмиш-ллр. Онлар бечлрмл двврундэ олдугу ними, инди мэНсул йы-гымында да вЬдлчилийин ернна етирилмэси учун бвйук са’й квстэрирлэр. Нала бир чох срларда бечармэ давам этдирилир. Тарлалара су всрилир, колларын диби долдурулур, бир свзлэ тар-лалардакы бол мэНсул гайгы ила горунуб сахланылыр. Колхозун умуми йыгынчагыида Азарбайчан КП МК вэ Лзарбайчан ССР Назирлэр Советинин «1956-чы илда Азэр-байчан ССР колхоз ва совхозларында памбыгын йыгылма-см ва тадарук эдилмаси Наггында» гарары музакира олун-муш на бу гарар асасында йыгым планы тартиб эдилмишдир. Памбыг ймгымыны ва тадарукуну муташэккил кечирмэк учун колхозда памбыггурудан биналар ва тарэчэлар Назыр-ланммш, памбыгчылар кнфайат гадэр харал ва двшлуклэ та’мин эдилмиш, йоллар ва кврпулар гайдая салынмышдыр. Яхшм Нйзмрлыгын натичасидир ки, инди колхозда кун-лалик йыгым тапшырыгы артыгламасила едэнилир, Орта Не-сабла кунла иллик планын уч фаизи гадар памбыг йыгылыр. Памбыг йыгымында ЗвНраб Каримов ва Паша Ьусейнов йол-дашлармн бригадалары иралида кедирлар. Мангабашчысы Тура ИбраНимова кечан ил олдугу ким*. бу ил да бол мэНсул етишдирмишдир. Онун мангасы 18 Нектар саНэнин Нар Нектарындан 50 сентнер мэНсул кетурмак угрунда мубаризэ эдир. Т. ИбраНимова вэ онун мангасынын узвлэри памбыг йыгымынын ИЛК кунлэриндан мувэффэгиййэт газанырлар. Иб. раНимованын взу кунда орта Несабла 130—135 килограм памбыг йыгыр. Мангабашчыларындан Кейчак Хейруллаева, Кулбарэ Ширалиева памбыг йыгымында вз ярыш достлары олан Т. ИбраНимовадан кери галмырлар. Онларын да мангалары кундалик тапшырыгы артыгламасила едэйир. Ики кун бундан эввал колхоз тарэфиндан памбыг кар-ваны ташкил эдилмишдир. Намин кун колхоз тадарук мэн-тагасинэ 25 тондан чох йуксак кейфиййатли памбыг квндэр-мишдир. Назырда Нар кун Жданов адына колхоздан йук машынлары арасы кэсилмэдан мэнтагайа памбыг дашыйыр, кундалик памбыг таНвили тапшырыгы артыгламасила ерина етирилир. Жданов адына колхозла ярышан Ленин адына канд та-сарруфаты артелиндэ да памбыг йыгымы вэ таНвили мута-шаккил кечирилир. Бурада памбыг йыгымына чидди Назыр-лыг кврулмушдур. Колхозчулардан С. Насэнова, К. Нэсиро-ва, Г. Каримова, Т. Элиева йолдашларын Нар бири бу мвв-сумда орта Несабла 8—10 тон памбыг йыгмагы ва'д этмиш-дир. Инди онларын Нараси кунла 80—90 килограм памбыг йыгыр, Колхозун бутун узвлари бу ил Нар Нектардан влкайа 45 сентнер мэНсул вермэк учун тарлаларда вар гуввэ ила чалышырлар. Шакилда: колхозун памбыг карваны Фото в. Ибадовундур. Памбыг йыгымына Назырлыгла башламышлар АГЧАБОДИ (телефонла). «Гырмызы Азербанчан» ко.1хозунун у^яиори 48G Ьрк-тйр саЬанин hap Ьсктарындан 40 сентнер маЬсул котурмок Ьаггында вЬдачилик га-бул лтмишлар. Бу еЬдачилини ерина етирмак учун колхоз маЬсул йыгымына мутэшзккил Назырлыгла башламытдыр. Плк кун колхозда он тондан чох памбыг йыгылмышдыр. Мд^гмаД Чафарпн ва БусеПн Гасымов йолдашларын бригадаларынДа хусусило чох маЬсул стишмишдир. 1ымин бригада-лар довлггга памбыг таЬнили планыны оКтябрын 10-Д.1К ерина етирмани гарара алмышлар. Мангабашчы.зарындан Марал Гараева, Бумай Онпазова, колхозчулардан Лейла Бусеиноиа, Салат Гасымова ва Мах-мар Каримова нолдашлар кундалик йыгым татнглрыгыны артыгламасила едайирлэр. Колхозун узвлари Барда районундакы Низами адына колхозун узвларила яры-нгырлар. Бу Я11ЫП1 Нор ики колхозда м.»)1-сул йыызмынын сур’атландирилмасинз ке-мак адир. АГДАШ (хусуси мухбиримизд8н). «Ок-тяб1) ингилабы» колхозунун памбыг тарлаларында гызгын И1Н кедир. Колхозчулар етитдирдиклари бол маЬсулу иткисиз ва сур’атла ныгыб доплата таЬпил нерирлар. Уч кунда бурада 18 тон памбыг ныгыл-М1,пндыр. Болгарыстан Хал г Республикасы эсаслы йуксэлиш йолунда Болгарыстан Ватан чабЬасинда бирлашан Болгн1)ыс-тан заЬматкешлари Болгарыстан Коммунист партиясынын раНбарлийи ила, Совет Ордусунун ЬаЛлвдичи ролу гаиасинда он ики ил бундан аввал, 1941-чу ил сен-тябрын 9-да буржуа-фашист диктатура-сына гаршы силаНлы усянв галхараг вз халг демократии Ьакнииййагпни гурдулар. Вз узариндан капиталист квлалийи зан-чирини гырыб атан на вз мугадДаратыны алина алан óoaiap халыл кениш демократии ислаИатла!) на сосялизм гуручулугу йплу ила, сур'атл.1 инкишаф вдан мадди ва мадани н\К(‘алиш иолу ила инамла ирали-ламишдир. 1941-чу ил сентябрын 9-дак йттисади чайатдан ан керида галмЫш вл-калардан бири план Болгарыстан тарихан гыса мудДаТ арзинДа чох бвйук муваффз-гпййатлар газанмыш вэ Ьдзырда габаг-чыл санае-аграр дввлат олмушдур. Еечмишэ назэр салынарса ва фашист Ьвкмранлыгы илларинда влкэнин на чур вазийната душдуиу хатырланыларса, Бол-гарыстанын сияси, игтисади на мадани чаИатдан на гадар бвйук нукгалиша наил олдугу даЬа айдын кврунар. Нлканнн аслс. в'тибарила нушсул ганаедан ибарат олан санаеи заиф ннкишаф атмишди. Табин гар-ватлар вйранилмир ва истифада ндилмирди. Болгарыстанын вз металлуркиясы Гюх иди. Машынгайырма ва кимя санаеи нбти-дап шакилда иди. Влканин игтисади чэ-Батдан кери галдыгыны бела бир факт айдын субут адирди ки, электрик энер-жисинин иллик истеБсалы чами 230 мил-йон киловат-саат ташкил эдирдй. КанД тасарруфаты керида галмышды вэ позгун Балда иди. Влкада олан тагрибан 1.100 мин фарди кандли тасарруфатынын учда ики Биссагинин Бар бири Г)0 дскар-дан аз торпага малик иди. Тагрибан Юв мин тасарруфатын Беч бирипин канд та-гарруфаты алати Гюх иди, 13л мин та-сарруфат иса иш 11ейванындан маБрум иди. Ториаг нбтндаи усулларла бечарил-дийина квра кандлилар олдугча аз маБсул кетура билирдилар. ЛТЛНЛС ДИМИТРОВ Халг Республикасы йункул вэ сйинти сэнаеи назири Харичи капиталын санаеда хусуси ча-киси 48,3 фаиз, топдансатыш тичарэт-да 38 фаиз, банкларда иса 22 фаиз ташкил эдирди; харичи капитал влканин сар-ватларини дашыйыб апарг\раг Болгарыс-таны нз\нун алава хаммал манбэинэ, вз' санае малларыны сатмаг учун базара чс-вирмишди. Тичарат биртарафл« инкишаф .эдирди. Пдхалат ва ихрачатын тагрибан 70 фаизи халг тасэрруфатыны гарат ядон алман имнериалистларинин элиндэ иди, 1944-чу ил сентябрын 9-дэк елканин йгтисадиияты, малиййа ва наглийяты та-мамила барбад Балда иди. Сентябрын 9-да баш веран тарихи га-Лаба Болгарыстаны сияси ва и1'тисади фала катдан хилас этдй. Болгарыстан Коммунист партиясынын дузкун сиясати вэ раБбарлийи санасиндэ фаБлэ синфи вэ Кандлилар взларинин фадакар амайилэ му-Барибадэн сонракы чатинликлари чами ики-уч ил арзинда арадан галдырды ва халг тасарруфатынын барпа эдилмаси ишинда бвйук мув.>ффагийиэтлэр газан-дылар. 1948-чи илин ахырларында санае маБсулунун Бачми 1939-чу илин сэвии-йасини 71,Г) фаиз отуб кечмишди. Партий ва Бвкумат хйлг тасарруфаТыны барпа эдаркан бутуп халгын екдил квма-йино архаланараг бир сыра тадбирлар Болта кечирмишлар; бу тадбирлар капиталист синфинин игтисади базасынын лагв эдил-масина ва халг тасарруфатынын сося-.тистчасино енидан гурулмасы учун лазы-ми бинввра ярады.тМасына квмак этдй, Мэсалан, 194Б-ЧЫ илда торпаг ислаБаты кечйрилди. 1947-чи ил декабрын 23-да санае муассисалари, шахталар ва банклар миллйлашдирилди, Болгарыстан Коммунист партиясынын 1948-чи илин декабрында олмуш бсшинчи гурултаПы сосялизм чампПГюти гуручулугу угрунда мубаризода партиянын баш хаттинн Борторафли осасландырыб муай-йан этди, в.4К,>мн;;ин сосялистчэоина сни-дан гурулмасынын конкрет полларыны, усулларыны ва васиталарини квстарди. Гу- Ф. Маммэдов йолдашын брйгадасы аз вахтда 0,5 тон памбыг ныгмышдыр. Э. Чаббаров йолдашын брйгадасы кундалик йыгым тапшырыгыны артыгламасила ери-нэ етирир. Иамбыгчылардан К. Гараева, III. Набисва, Б. Нифталыева йолдашларын Бэр бири кунда 70 килограм памбыг йыгыр. Киров адына колхозда да памбыг йыгымы яхшы ташкил эдилмишдир. Бирин-чи кун 8 тон памбыг йыгылмышдыр. П. Исаев, Р. Юсифов, М. Бусейнова, Э. МеБ-диева йолдашларын бригада ва мангалары да иыгымда иралида кедирлар. рултай халг тасарруфаты инкишафынын Пиринчи бешиллик планыны (1949-— 1953-чу иллар \ч\н) гэбул этди. Бсшил-линин башлыча игтисади вэ сияси вазифа-лари влканин санаелошдирйлмэси во электрик л а шд и р ил м ас и, к ан д TOC ар р у <1) ат ы и ы н кооперативлашдирилмоси во механиклаш-дирилмаси Полу ила Болга1»ыстанда сося-лизмин асас.зарыны гурмагдаи ибарат иди. Партия ва халг бешинчи гурултайын гарарларыны ерина етирарок чохлу кичик санае муэссисаларини енидан гурмага, ирилашдирмайа на кенишландирмапа, он-лары муасир техника ила тач1шз этмана башлады. Влкамизин кечмишда малик ол-мадыгы ени фабрика ва .завпдлар тикил-маси иши бейук бир мигясда кенишлэн-дирилди. 1)иринчи бешиллик дврд илда ерина етирилди, бешиллик иланда 1953-чу ил учун назарда тутулмуш санае истеЬсалы-нын савиййаси Бала 19Г)2-чи илда 21,1 фаиз втуб кечилди. 19Г)4-чу илин феврал айында олмуш Республикамызын памбыг тарлаларында МИР Б0ШПР (телефонла). Гарадаглы МТС-нин хидмэт этдийи колхозларын памбыг тарлаларында бол маБсул етишдирил-мйшдир. Колхо.гзарын чоху моБсул йыгымына башламышдыр. Колхозчулар ва Ме-ханизаторлар бу ил Бар Бектардан 23 сентнер эвазинэ 27 сентнер памбыг квтур-Мэйэ чалышырлар. Бир-бирилэ ярышан Калинин адына колхоз ва «Парис коммунасы» колхозу памбыг йыгымынын илк кунлариндэ ира-лидэ кедирлар. Бар ики колхозда памбыгын бечарилмаси сур’атланир, маБсул йыгымы кетдикча кенишландирилир. «Парис коммунасы» колхозу 780 Бектар саБада памбыг акмишдир. Колхозда олан 11 тарлачылыг оригадасынын чохунда памбыг йыгымы башланмышдыр. Пндийа-дак колхоз 50 тондан чох маБсул иыг-мышдыр. Калинин адына колхозда да маЬсул йыгымы муташэккил кечирилир. Колхозда памбыггурудан биналар ва мейданчалар Базырланмыш, кифанат гадар харал ка двшлук элда эдилмиш, йоллар ва кврпу-дар та’мир олунмушдур. Сентябрын 4-дак колхоз 60 тондан чох памбыг иыгмыш-дыр. Иамбыгчылардан Тачаша Каримова, Бумай Босанова, Кулхар Гулиева нолдаш-ларын Барэси кунда 80—100 килограм памбыг йыгыр. ССРИ Харичи Ишлир Назирлийиндэ л Шэкилдэ: Бслг-.-^ыстанын паитахты София шэпэриндаки ени опера театры. _ КУРДЭМИР (хусуси мухбиримиздэн). «Октяпр» колхозунда памбыг йыгымы ва тэдаруку яхшы ташкил эдилмишдир. Бурада мэБсулу дашымаг учун 120 колхоз-чу, 11 араба вэ автомобил аирылмышдыр. Памбыгы гурутмаг учун кениш меиданча-лар дузэлдилмишдир. Колхозчулар лазыми гадар харал, двшлук ва тарача ила та'мин эдилмишлар. Онлар1.1н м»а>Бсулдар ишл«.>мэ-си учун тарла душаркаларинда кврпа эви вэ истираЬат отагы вардыр. Колхоз мута-шаккил Базырлыгдан гонра бир неча кун-дур ки, кутлави суратдэ памбыг йыгымына башламышдыр. Бурада кунда иллик планын уч фаизи гадар маБсул йыгылыр. Аз вахтда колхозда 600 сснтнердан чох памбыг пыгылыб таБвил верилмишдир. Агаверди ЭБмадов йолдашын брйгадасы Бар Бектардан 30 сентнер памбыг квтур-мэк угрунда мубаризэ эдир. Бригаданын узвлари иллик памбыг 'ва11в«ли планыны сентябрын 20-дак ерина етирмак учун мэБсул йыгымыны сур’этландирирлэр. Бригадада 4 тондан чох памбыг йыгылмышдыр. Салман СалаБов, Шв’лэ-Чафарова, Зами-кэ Мутэллимова йолдашларын бригада ва мангалары да памбыг йыгымы вэ тадару- ^ кундо иралида кедирлар. П1. Чафарова ^ йолдашын мангасынын узвлариндан А. Гурбанова, Д. Чафарова, 1П. Каримова нолдашлар вэ башгалары Бараси кунда 80— 100 килограмдан чох памбыг йыгыр, кундалик тапшырыгы хеили артыгламасила ерина етирирлар. алтынчы гурултай гейд этмишдир ки, Болгарыстанда сосялизмии вслслары артыг гурулмушдур, влканин сосялизм полу ила даБа сур’зтла инкишаф этмаси, зэИмат-кршларин мадди вэзийГютинин даБа да ях-шылашмасы на мадани гавииП.юинин хей-ли йуксалмаси учуй лаз1.1М олан шар.аит ярадылмышдыр. Пкинчи бешиллик плана дайр (1953—1957-чи иллар учуй) дирек-тивлор габул олунмушдур; бу директивла-ра кора 1952-чи ила нигбатан 1957-чи илда умуми санае маБсулу тагрибан 60 фаиз артмллыдыр; Бем де устунлук агыр санаеин инкишафына верилмалидир. Халгымыз вз азадлыгынын он икинчи илдвнумуну баирам эдаркан ифтихарла гейд эдир ки, сосялизм гуручулугу вази-фалари муваффагиййатлэ ерина етирилир. Агыр санае боиук сур’атлэ инкишаф эдир, сентябрын 9-дак влкамизда о.гмаян ва я енича инкишаф этмаиа башлаян санае са-Болари—rapa на олван металлуркия, машынгайырма, электрик санаеи, агыр гэ-нае ва кимя санаеи ярадылмыпгдыр. При муассисолер, о чумладан Сталин адына кимя комбинаты, Карл Маркс адына сода заводу, В. П. Ленин адына металлуркия заводу, гургушун-синк заводу, Кеорки Димитров адына канд тасарруфаты машынгайырма заводу, К. Ворошилов адына вэ В. Коларов адына электрик сэнаем яа-нодлары, В. И. Ленин адына электрик-чипи заш>ду, Александр С/гамболийски адына, Кеорки Димитров адына, Васил Коларов адына, Сталин адына су амбар-лары, опларла су-электрик ва истилик-электрик стапсиялары, ени шахталар ва агыр санаеин бир чох башга муассисалари иша салынмышдыр. Олкамиз илк Дафэ олараг полад ва прокат, гургуш^ш, синк, мис, азот кубрмари, сусузлашдырылмыга вэ каустик сода, ку-курт ва дуз туршусу, селлилоз, а.збест-семент борулары истеБсал этмэйэ башламышдыр. Биринчи вэ икинчи бешилликлар эрзин-да влкада санае маБсулунун умуми Бачми уч дафадаи чох артмыш ва 1939-чу ила нисбатон 1955-чи илда беш д.|фа ярым чох олмушдур. Партия ва Бвкумат капд тасарруфаты саБасипда Сюнет Пптифагынып тачр\б.»сии-дан нумунэ квтура1»ак из са’й.|арини амак кооператив-акинчилик тасарруфатларынын ярадылмасына йвнэлтмишлар ва. бу амак Сентябрын 7-дэ ССРИ харичи ишлар назяринин Биринчи Муавиня А. А. Громыко Алмания Федератив Республикасы-нын Сафири В. Баасы габул этмишдир. Сафир Баас Алманиянын енидан бирлеш-дирилмаси барасинда АФР Бекуматинин нвгтсни-назари шарБ олунан нотаны, Ба-бела бу масала барасинда меморандуму А. А. Громы коя вермишдир. Верилмиш нотада денилир: «Совет Сосядист Республнкалары Итти-фагы, Америка Бирлашмиш Штятлары, Бирлашмиш Краллыг ва Франса Бвкумат-ларинин башчылары 1955-чя илин июл айында биринчи Ченеврэ мушавирасинда разылашмышдылар ки, «Алмания масала-си ва азад сечкилар иолу ила Алманиянын енидан бирлашдирилмаси алман халгынын МИ.1ЛИ манафеина ва Авропа таБдукасиз-лийи манафеина уйгун о.1артг Бэлл эднл-малидир». Тэассуф ки, 1955-чи илин оК-тяпр-ноябр айларында икинчи Ченеврэ мушанирасинда бу гарары Бэята кечирмак васиталарини ва но.1ларыны разылашдыр-маг мумкун олмады. Базырда 1956-чы илин ярыдан чоху да кечмил вэ бу ма-салада Бсч бир тарагги э.1да эдилмэмяш-дир. Федерал Бвкумат бу фактын чиддили-йини Совет Сосялист Республикалары Ьв-куматина квстармойи взунэ порч билир. Днрд днвлатин дврду да Алманиянын бирлийини бэриа этмак учун д^ыдыг-лары мос’улиййати Ьэмиша э’тираф этмишдир. Бу мэс’улиййат енидан бирлэш-манин эмали йо.тлары Баггында разылыг элда эдилмадан енидан бирлэтмэнин прин-сипи ила разылашмагла еринэ етирилэ билмаз. Бвйук мушавирэлардэ бу масала барэ-синда разылыг алдэ эдилмаси учун хвстэ-рилан чохлу чаБдлар мувэффа^иййатсизли-йа уградыгдан сонра Федерал Бвкумат Базырда бу чур ени мушавиранин чагырыл-масыны таклиф этмапи мэгсада уйгун сан-мыр. О бела куман эдир ки, ени муша-вира ялныз бела бир мушавиранин муваф-Фагиййатли олмасы учун нормал диплома-тик нолла осасландырылмыш перспектив ярадылдыгдан сонра чагырылмалыдыр. Федерал Бвкумат Совет Сэсялист Республикалары Пттифагы Бвкумэтинэ му-рачиотла м.»саланин Баллина бу чур квмэк зтмак учун вз са'йларини чидди сурэтда енидан давам этдирмайа та’кидлэ чагы-рыр. Федерал Бвкумат Совет Сэсялист Рес-пуГмика.1ары Пттифагы Бвкуматина квн-дардийи меморандум васитасила бу са’й-лара кнмак этмвйи лазым билир. О бу чур иш усулуну она квра магсадауйгун Бе-саб эдир ки, узун муддат арзкндэ о Франса, Бирлашмиш Краллыг в,^ Америка Бирлашмиш Штатлары Бэкумптлори ила ра'й мубадиласн кечирмиш ва Бам да, хош-бахтликдан бу Бвкучотларлэ 1>азылыг эл-дэ этмишдир. Оксина, о, индийадак енидан бирлошма масаласипи Сонет Сосялист Рес-публикалар1л Пттифагы Бокумати ила от- рафлы музакирэ этмэк учун индийадак фурсат тапмамышдыр. Федерал Бвкумэт хатырладыр ки, бу ил мартын 12-да Федерал Респуэликанын сафири чанаб Баас э’тимаднамалэрини Таг-дим эДаркан Али Советин Раясэт Бей’эти Садри . маршал Ворошилов енидан тэсдиг втмишди ки, Бор ики дввлот арасында днйломатик мунасибэтлар ярадылмасы бутун алман халгынын эн муБум масэлэси-нин—ваБид дем(Ц(ратик Алмания девлати ярадылмасы мэсэлэсинин Бэллина хидмат эдачакдир. Федерал Бвкумэтин да ра’йи беладир. Федерал Бвкумэт умид эдир ки, Совет Бекуматинин тутдугу бу мовге Алманиянын бирлийини барпа этмак учун амали та’сирли аддымлар атылмасына сэ-баб олачагдыр. Бу аддымлар она квра тэ’-чили заруридир ки, енидан бирлэшмэ мэ-саласи ялныз алман халгы учун милли эБэминиати олан бир масала дейил, Бам да рус халгы учун бвйук эБамиййата, Ав-ропанын вэ бутун дуняда сулБун тэБлукэ-снзлийн учун умуми аБэминйэтэ малик-дир. Енидан бирлэшма мэсэласини ики тэраф арасында ра’й мубадилэси йолу ила фай-далы бир тарзда музакира этмэйин мумкун олдугуну, лакин вз Бугуги тзбиэтинэ квра бу масаланин ялныз бутун дврд Бвкумат тарафйндан Балл олуна билэчапини назэ-ра алараг, Федерал Бвкумэт Совет Сосялист Республикалары Пттифагы Бвкумэтинэ кендардийи меморандумун мэтнпни эйни заманда Франса, Бирлашмиш Краллыг вэ Бирлашмиш Шт«ттлар Бвкуматлэ-ринэ квндэрир. А. А. Громыко квстэрилэн нотаны габул эдаркан ашагыдакы бэяпаты вермишдир: Мэ’лумдур ки. Совет Пттифагы Алманиянын сулБсевэр вэ демократик дввлат «ими милли бирлийини барпа этмэйэ ар-дычыл суратда тэрафдар олмуш вэ тэ-рафдардыр. Бу масала барасинда Совет Бв-кумэтинин нвгтени-нэзари АФР Бвкумэтинэ яхшы ма’лумдур, йэ’ни: АлманиЯда ики мустагил дввлэтин яшадыгы индики шараитдэ Алманияны енидан бирлэшдир-мак учуй Алмания Демократик Республп-касы ила Алмания Федератив Республикасы арасында билаваситэ данышыглар апармагдан саваны башга реал иол йох-дур. АДР вэ АФР Бвкумэтлари арасында разылыг олмадан бу масала Балл эдила билмаз. Сон заманлар АФР-да влкэни Барбплэш-дирмак ва Потсдам сазиши илэ алман халгы учун та’мин олунмуш демократик Бу-гуглары ва азадлыгы тапдаламаг магсади-ла кврулан тадбирлар Алмания дввлэтиии сулБ па демократик эсасла енидан бирлэш-дирмайи генри мумкун эдир вэ АФР Бе-куматинин нотасы музакирэ олунаркэн бу-ну да назорэ алмамаг олмаз. А. А. Громыко билдирмишдир ки, АФР Бекуматинин нотасына вэ меморандумуна ССРИ Бекуматинин мувафиг чаваб нотасы верилочакдир. Шэкилдэ: Болгарыстанын Димитров шоИэриндэ тикилэн Ленин адына металлуркия заводу.    _ кооператив-акинчилик тэсарруфатлары кандин сосялистчасина енидан гурулма-сында асас вэ эн муваффагипйэтли форма олмушдур. Биринчи бсшиллийин сон или олан 1952-чи иладак 2.747 кооператив вар иди, бунларда иса кандли тасарруфатларынын 52,3 фаизи бирлашмишди ва бечарнлан торпагын 5П,5 фаизи умуми-лашдирилчишди. Бу кооперативлорэ мя-шынларла xilдмaт этмак учун 140 МТС ярад14лмышды. 1959-чу иладак 22 миндэн артыг трактор, 8 мин йук автомобили, 13 мин мух-талиф комбайн ва башга канд тасарруфа-ты машынлары алынмасы Ьаггыида бу илин эввалларинда Совет Пттифагы илэ ени игтисади сйзит багланмышдыр. Сб-вет Иттифагынын квмэйилэ Волгарыстан-да мэ’дан кубралари истеБсал этмэк у**УН ики енн злж»д тикилочакдир. Омак кооператив-акинчилик тасарруфатларынын мувоффагиннатлари, торпагын бирка бечарилмасинин устунлуклори фор-ди таеарруфатчылар учун чапибэ гупваси олмушдур. 1955-чи илин пайыаында, ху-сусан 1956-41.1 илин илк айларглнда капд-лилар кутлави суратда кооперативлара да-хил олмага башламышлар. Базырда кэнд-ли тасарруфатларынын 77 фаиадан чоху ва бечарилэн торпагын 75 фаизиндан чоху амак кооператив-акинчилик тасарруфатла-рында бирлашмишдир. Санаеда ва канд тасарруфатында элда эдилан мув.1ффагиГ1Г||У1лара эсасан болгар халгынын мадди вазиййати яхшылашмр во м.•дани гавийнаси йукеалир. Омак маЬсул-дарлыгынып нуксалдилмосп па амак Баггы-иын яхшылашдырылмаеы, сапае ва арза:г мллларыпын параканда сатмш гиЛматннин муптэзам олараг ашагы душмаеи натичэ-синда заБчаткешларин калири илдан-илэ артыр. ; Болгарыстанын - гыса муддат ^ эрзивдэ. сосялизм гуручулугунда элда этдийи квзал муваффагиппатлар ени тарихи шэраит на-тичэсинда, башда Совет Пттифагы вэ Чин Ха.тг Республикасы олмагла сосялизм чаб-Бэсинин мввчуд о.тмасы сайасинда, халг демократиясы влкэларинин сых игтисади эмакдашлыгы вэ гардашчасына гаршылыг-лг.1 КОМ.1ЙИ сайасинда элда эдилмишдир. Бу гаБадо совет халгынын гардашлыг вэ там.1ннасыз квманинин олдугча бвйук ролу олмушдур.. Агыр санае муассисэларимизин бир чо-хунун лайиБаси Совет Пттифагында Ба-зырлаимыш, бнЛар сбвет аваданлыгы илэ тэчБиз эдилмиш вэ со'вет мутахассислбри-йин кбмайилэ Тйкилмишдир. влканин та-бйи сарватларинин вйранилмасинда, дат квмурун вэ мэ’дэн истеБсалынын, машынгайырма вэ кимя санаеинин инкишаф эт-мэсиндэ, биринчи дорэчэли аваданлыгын вэ канд тасарруфаты машынларынын кзти-рилмасинда, мутарагги омак усулларынын тотбиг эдилмасиида Совет Пттифагы бизо чох бвйук элми-техники кемак квстар-мишдир. МаБз буна кврадир ки, халгымыз вз хиласкары олан совет халгына миннотдардыр вэ эбади миннотдар олачаг-Дыр. Сосялизм гуручулугунда ватанимизин мувэффагиййэтлэри, халгын мадди вэ ма-дэни сэйиййасинин яхшылашдырылмасы эМйн-аманлыт шбраитиндэ мумкун олмуш-дур. Болгарыстан заБматкешлари ССРП-нин сулБсевар сиясотинэ вар гуввэлари илэ тарафдардырлар, чунки ’^^y сиясат бейналхалг кэркинлиПин зоифлодилмасин-да Боллэдичи амил олмушдур. Халгымыз бундан сонра да сулБун, халглар арасында э’тимад ва достлугуп мв11камлондирил-маси угрунда, вз сосялист ватанинин даБа да тарагги этмаси угрунда, вз хошбахтли-йи вэ саадати угрунда йорулмадан муба-д)изэ апзрачагдыр. ;
RealCheck