Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 08, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 8, 1956, Baku, Azerbaijan ССРИ Али Совети нумайэндэ йей’этинин Сурияда олмасы ШАМ, 6 сентябр (СИТА). ССРИ Али Совети Иттифаг Советинин Будчэ Комис-сиясы Сэдри II. С. Сенинин башчылыгы илэ ССРИ Али Совети нумайэндэ йей’э-тинин узвлэри дунэн президент сарайына кетмиш вэ йермэтли гонаглар китабында имза этмишлэр. Бундан сонра нумайэндвлор Сурия парламентинин сэдри Назим Гудсинин, баш назир Сэбри Асалинин, харичи иш-лэр назири Сэлайэддин Битарын вэ Шам шэйэринин бэлэдиййэ рэиси Диабунун керушунэ кетмишлэр. ССР Иттифагы Алй Сове'тинин нумайэндэ йей’этини ССРИ-нин Суриядакы сэфири С. С. Немчина му-шайист эгмишдир. Бутун Сурия гэзетлэри ССР Иттифа* гы Али Совети нумайэндэ йей’этинин кэлмэси йаггында муфэссэл йесабаты кер-кэмли ердэ дэрч этмишлэр. Мэтбуат гейд эдир ки, совет гонаглары самими гаршы-ланмышлар. Гэзетлэр совет нумайэндэ йеи’этинин фото шэкиллэрини вэ нумайэндэ йей’-этинин Сурияда олачапл он кунуи программны дэрч этмишлэр. БМТ-дэ эрэб елкэлэри нумайэндэлэринин э‘тиразлары НЮ-ПОРК, 5 сентябр (СИТА). Ассо-шиэйтед Пресс акентлийи хэбэр верир ки, Суриянын БМТдэки нумайэндэси Рафиг эл-Аша франсыз вэ инкилис гошунлары-нын Кипра топланмасына гаршы э’тираз этмишдир. Мэтбуат учун верилмиш бэянатда Сурия нумайэндэси гейд эдир ки, Кипра го-шун кондэрилмэси бу районда кэркинли-йи артырмышдыр. Бэянатда дейилир ки, Гэрб девлэтлэри* нин Гайирэдэки дипломатии чыхышлары-надэк вэ бу чыхышлардан сонра гошун топланмасы «XIX эсрин мустэмлэкэ дов-лэтлэринин классик сиясэтини хатырла-дыр. Бу кейнэлмиш йэдэ-горху сиясэти Сувейш каналы проблеминин эдалэтлэ вэ сулй йолу илэ низама салынмасына йеч да комэк этмир... ИнкМлтэрэнин вэ Фран-санын тутдуглары фитнэкарлыг мев.еи Франсанын вэ Инкилтэрэнин йекмранлы* гы дулмундэн яхаларыны бу яхынларда гуртармыш эрэб олкэлэринин истиглалий-йэтини горху алтына алыр. Бу ики юз-лэт сон он ил эрзиндэ эрэблэрэ вермэйэ мэчбур олдуглары шейлэри кери гайтар-мага чойд эдир». ЛОНДОН, 5 сентябр (СИТА). Ройтер акентлийи хэбэр верир ки, Иорданиянын БМТ-д«эки даими нумайэндэси вэ АБШ-дакы сэфири Рифаи франсыз гошунлары-нын Кипрэ топланмасына гаршы букун Амманда чыхыш этмишдир. Рифаи билдирмишдир ки, Аралыг дени-зи районунда кврулэн Ьэрби тэдбирлэр «езуну догрултмаян, влкэлэр арасында мубайисэлэри низама саларквн кезлэнил-мэли олан дипломатии усула вэ бейнэлхалг эхлаг нормаларына зидд олан йодэлэ-мэ формасыдыр». Шимали Атлантика иттифагы шурасынын Сувейш мэсэлэсинэ дайр ичласы этрафында ПАРИС, 6 сентябр (СИТА). Франса мзтбуатынын гейд этдийинэ керэ, Шимали Атлантика иттифагы (НАТО) шурасынын дунэнки ичласында Сувейш мэ-сэлэсинин музакирэсинин кедиши чох «кизли» сахланылыр. Гэзетлэр тэкчэ буну хэбэр верирлэр ки, Инкилтэрэ харичи ишлэр назири Селвин Ллойд Сувейш каналы мэсэлэсинэ дайр Лондон мушавирэси йаггында, йабелэ «Бешлэр комитэсинин» Гайирэдэ президент Насерлэ керушу йаггында шуранын узвлэринэ мэ’лумат вермишдир. Гэзетлэ-рин языларындан баша душулдуйу кими, Франса харичи ишлэр назири Кристиан Пино Инкилтэрэ вэ Франсанын Мисрэ тзз* йиг мэгсэдилэ кордуклэри йэрби йазыр-лыг тэдбирлэрини «эсасландырмага» чэйд этмиш вэ бела бир иддиа ирэли сурмуш-дур ки, куя бу тэдбирлэр «эйтият тэд-бирлэри» характериндэдир. Бэ’зи саг тэмаиуллу гэзетлэр билдирир ки, НАТО шурасынын узвлэри, мэ’лум олдугу кими, Сувейш каналы узэриндэ харичилэрин йокмранлыгыны бэрпа этмэ-йи нэзэрдэ тутан Даллес планы дейилэн плана «принсипчэ» тэрэфдар чыхмыш-лар. Бунунла бирликда гэзетлэр гейд эдирлэр ки, бу дэфэ шура «Горбин йэм-рэ’йлийини» тэсдиг эдэн йеч бир бэянна-мэ вэ я рэсми мэ’лумат э’лан этмэмиш-дир. НЮ-ЙОРК, 6 сентябр (СИТА). Юнайтед Пресс акентлийинин мухбири «мэ’лумат-лы даирэлэрэ» эсасланараг Парисдэн хэбэр верир ки, НАТО шурасы «Сувейш каналы узэриндэ бейнэлхалг нэзарэт принсипинэ тэрэфдар чыхмышдыр». Ланин мухбир гейд эдир ки, НАТО шурасы ичласынын иштиракчылары «каналы бейнэлмилэллэшдирмэкдэн Мисрин боюн гачырачагы тэгдирдэ нечэ йэрэкэт этмэк барэсиндэ ез узэрлэринэ йеч бир тээй-йуд кетурмэмишлэр». АКП-нин гадаган эдилмэси Ьаггындакы гэрара енидэн бахылмасы угрунда БЕРЛИН, 6 сентябр (СНТА). АДН акентлийинин вердийи хэбэрэ кора, Ал-маниянын бирлийи мэсэлэлэри илэ мэш-гул олан комитэ Горби Алмания бундес-тагынын конегитусияны муйафизэ эдэн комиссиясына мэктубла мурачиэт этмишдир. Моктубда АКН-нин гадаган эдилмэси йаггындакы йокмэ Алманиянын ени дэн бдрэшдирилмоеи вэ Алмания дахили мунасибэтлэри ногтейи-нэзэриндэн енидэн бахмаг учун умумалмания органы яра-ды.тмасы тэкллф эдилир. Кестэрилэн органы йэр ики Алмания девлэтинин парламент денутатларындан вэ нуфузлу йу-гугшунасларындан тэшкил этмэк тэклиф олунур. АБШ-да иргнилик террору НЮ-ЙОРК, 6 сентябр (СИТА). АБШ-ын бир сыра чэнуб шэйэрлэриндэ иргчилэрин зэнчилэрэ гаршы террорчулуг чыхышла-ры давам эдир. Ассошиэйтед Пресс акентлийи мухбиринин вердийи хэбэрэ керэ, Стерчнс шэйэриндэ (Кентукки штаты) 500 нэфэр иргчи ерли мэктэбин габагы-на йыгышыб 9 зэнчи мэктэблисини дэр-сэ бурахмамышдыр. Иргчилэр, узэриндэ «Рэдд олуб кедин, йохса ишиниз пис ола-чагдыр» сезлэри язылмыш плакатлар тутмушдулар. Мухбирин дедийинэ керэ, мэктэблилэрдэн бири билдирмишдир ки, иргчилэр она линч диваны тутачаглары ИЛЭ ЙЭДЭЛЭМ'ИШЛЭр. йэмин акентлийин башга бир мухбиринин вердийи хэбэрэ керэ, Стерчисэ 200 нэфэр милли гвардия эскори вэ 4 танк юэтирилмяшдир. Эекэри болмэлордон бири мэктэбин Нэйэтиндэ ерлэшдирилмиш-дир. Ассошиэйтед Пресс акентлийинин бил- дирдииинэ корэ, Клинтон шэйэриндэ (Теннесси штаты) «айры-айры ерлэрдэ шу-луглуг» давам эдир. Ерли мэктэбин директору демишдир ки, зэнчи мэктэбли-ларинин ата-аналарынын алдыглары мэк-тубларда тэйдидлэ билдирилир ки, * экэр онлар ез ушагларыны аглар охуян мэктэ-бэ кендэроэлэр, эвлэри партладылачагдыр. Иргчилэрин топланышларынын давам -эт-дийи Оливер-Спринге шэйэриндэ иргчилэр «Ноксвилл чорнэл» гэзетинин мух-бирини деймушлэр. Мэтбуат ш’лумат акентликлэринин мух-бирлэри Матоака шэйэриндэ (Гэрби Вир-киния штаты) иргчилэрин шулуглуг сал-дыглары йаггында хэбэр верирлэр. Юнайтед Пресс акентлийинин вердийи хэбэрэ керэ, Техас пггатынын Текеаркэна шэй-э-риндэ олан вэ ез варлыгынын отуз или эрзиндэ илк дэфэ ики нэфэр зэнчи гызы гэбул эдэн коллечин бинасы гаршысын-да куклукскланчылар йыгынчаг дузэлт-м ишлэр. штшшяшштттшштшшшяшшшт АБШ-да сечкигабагы « * кампания ■а • в ;    -Г:;    -'уЧ«?? НЮ-ЙОРК, б сентябр (СИТА). Д?мок-ратлар партиясындан президент вэзифэси-нэ намизэд олан Стивенсон ез сечки кам-паниясыны давам этдирэрэк дунэн Лос-Анжелосда «Америка лекионунун» милли гурултайында нитг сэйлэмишдир. О, сечичилэрин муйарибэйэ тамамилэ зидд эйвал-руйиййэсини нэзэрэ алараг умидвар олдугуну билдирмишдир ки, АБШ яхын кэлэчэкдэ йэрби мукэллэфиййэтдэн эл чэкэ билэчэкдир. О гейд этмишдир ки, белэ бир аддым «халгын ирадэсинэ» уй-гун оларды. Лакин Стивенсон ез нитгиндэ АБШ-ын силайланмасы вэ онун силайлы гуввэлэринин вэзиййэти мэсэлэсинэ айры-ча тохунмушдур. О йэрби мутэхэссислэрэ истинад эдэрэк билдирмишдир ки, «кэлэ-чэйин ордулары»... техыикая яхшы йийо-лэнмиш, йуксэк дэрэчэдэ ихтисаслашды-рылмыш вэ тактики атом силайы илэ си-лайландырыямыш сур’этлэ йэрэкэт эдэн йиссэлэрдэн ибарэт олачагдыр». Стивенсон демишдир: кучлу стратежи авиасия Америка силайлы гуввэлэриндэ «биринчи ун-сур» олмалыдыр. Стивенсон АБШ-ын бир сыра чэнуб штатларында яранмыш вэзиййэтдэн бэйу эдэрэк, «зэнчи ушагларына гануни сурэт-дэ мэктэбэ кетмэк имканы вермэйэн» иргчилэрин йэрэкэтлэрини пислэмишдир. Аг эвин мэтбуат мэеэлэлэринэ бахан катиби Ьэкертинин дедийинэ керэ, рес-публикачылар партиясынын сечки кампа-нияоы сентябрын 12-дэн сонра башлана-чагдыр; сентябрын 12-дэ Эйзенйауэр ел-кэнин мухтэлиф районларындан олан рес-публикачыларын 400 нэфэр башчысы илэ мушавирэ кечирэчэкдир. Ассошиэйтед Пресс акентлийи хэбэр верир ки, президент Эйзенйауэр Америка йекумэтинин харичдэки кешфийятчылар-дан алдыгы кизли мэ’луматла йэр йэфтэ таныш олмагы Стивенсона рэсмэн тэклиф этмишдир. Кестэрилир ки, бу гэрар, демократлар партияергндан президентлийэ намизэд белэ бир мэ’лумат алмаг истэдийини билдир-дикдэн сонра гэбул эдилмишдир. тт Шэкилдэ: Сталин проспектиндэ тикилэн ени яша-йыш бинасы. шэ fid р хэбэрлэри ЕНИ ЯШАНЫШ ЭВЛЭРИ Сон вахтларда респуб-ликамызын пайтахтында бир сыра яшайыш эвлэри тикилиб истифадэйэ верил мишдир. Сталин проспектиндэ Тикинти Материаллары Сэнаеи Назнрлийинин ишчилэри учун тикилмиш ени яшайыш эвинэ фэНлэ вэ гул-лугчулар кечмушлэр. 1.500 квадратметрэ яхын яшайыш саНэси олан бу эвдэ зэНмэткешлэрин ра-Нат яшамасы учун Нэр чур коммунал шэраити ярадылмышдыр. Ени бинанын биринчи мэртэбэсиндэ абунэ нэш-рийяты матазасы ерлэ-шир. Сталин проспектиндэ нефтчилэр учун тикилэн бешмэртэбэли яшайыш эвиндэ сон ишлэр кору-лур. 32 мэнзили олан бу бинанын 1.233 квадрат-метр яшайыш сайэси олачагдыр. Ьусу Ьачыев кучэсиндэ Кэнд Тэсэрру-фаты Наэирлийинин ишчилэри учун тикилэн би-нада да 32 мэнзнл вар-дыр. Ч-б Ж. Мокун Москвада олмасы Бирлэшмиш Миллотлэр Тэшкилатынын Тэрксилай комиссиясындакы Франса ну-майэндэси, Франса Милли мэчлисинин депутаты ч-б Жул Мок ССРИ Харичи Ишлэр Наэирлийинин дэ’вэтилэ арвады илэ бир-ликдэ Москвада гонагдыр. Сентябрын 5-до ч-б Ж. Мок Москва Кремлинин кергкомли ерлорино бахмышдыр. Сентябрын 6-да о, атом электрик стан-сиясына кетмишдир. (СИТА). ССРИ ХАЛГ ТЭСЭРРУФАТЫНЫН ИННИШАФЫНА ДАИР Д0ВЛ9Т ИСТИГРАЗЫ (1953-чу ил бурахылышы) 1956-чы ил сентябрын 2-дэ Полтава шэ-Нэриндэ кечирилмиш 6-чы удуш тира-жынын    4 РЭСМИ ЧЭДВЭЛИ Удушлар истигразын бутун дэрэчэлэ-риндэн олан ашатыдакы серия вэ вэрэгэ номрэлэринэ душмушдур. Шэрги Пакистан Ьадисэлэринэ дайр КЭРАЧИ, 6 сентябр (СИТА). Мэтбуат хэбэр верир ки, Шэрги Пакистанда яранмыш кэркин вэзиййэтлэ элагэдар олараг Пакистан президенти Искандер Мирзэ тэйярэ илэ Доккэйэ кетмишдир. КЭРАЧИ, 6 сентябр (СИТА). Карачи радиосунун вердийи хэбэрэ керэ, мухали-фатдэ олан Шэрги Пакистан Халг чэмий-йэтинин ройбэрлэриндэн Атаур Рзйманын башчылыг этдийи ени Шэрги Пакистан йекумэти букун ахшам Даккэдэ анд ич-мишдир. Атаур Рэйман мэтбуат нумайэндэлэрпнэ билдирмишдир ки, онун йекумэтинин тэ’-хирэсалынмаз вэзифэлэриндэн бири эрзаг проблемини йэлл эгмэкдир. О демишдир ки, Шэрги Пакистанда сияси сэбэблэрэ керэ йэбс эдилмиш Милли мэчлис депу-татларыны вэ ^>ли ганунверичилик мэч-лиси депутатларыны азад этмэк йаггында дэрйал эмр верэчэкдир. Аллен Даллесин ТеНрана кэлмэси ТЕЬРАН, 6 сентябр (СИТА). Сентябрын 5-дэ АБШ Мэркэзи кэшфийят идарэсинин рэйбэри Аллен Даллес Тейрана кэлмиш-дир. * К Y Ч Э JI Э Р АБАДЛАШДЫРЫЛЫР Бакы Баш тикинти трестинин 10 немрэли йол ишлэри идараси шаИэ-римизин кучэлэрини абадлашдырмаг саНэсиндэ хейли иш кермушдур. Бу илин сон айлары эрзиндэ йузлэрлэ квадратметр йол вэ сэкийэ асфалт салынмыш вэ тэ’мир эдилмишдир. Илин эввэлиндэн индийэдэк л. Шмидт. 9-чу Даглыг, 2-чи Хребтовы, З-чу Чэнуб кучэлэри вэ башга кучэ-лэр, Мэрдэкан лляжына кедэн йол асфалтлашдырылмыш вэ тэ’мир эдилмишдир. 1957-чи илин эввэллэриндэ 5-чи Хребтовы вэ 12-чи В’ездная кучэлэ-; ринэ троллейбус ишлэйэчэкдир. Бу илин ахырына кими йол ишлэри идарэсинин коллективи Нэмин кучэлэри абадлашдырачагдыр. ТАНКЧЫЛАР KYHY ГАРШЫСЫНДА СабаМ Танкчылар кунудур. Нефт пайтахтынын зэЬмэткешлэри Танкчылар кунуну кениш гейд этмэйэ ha-зырлашырлар. Фабрика вэ заводлар-да, мэ’дэн вэ муэссисэлэрдэ, мэдэ-ниййэт сарайларында, клубларда бу эламэтдар кун мунасибэтилэ сеНбэт-лэр кечирилир, муйаэирэлэр охунур. сэркилэр тэшкил олунур. ЗэНмэткеш-лэр «Танкчылар Бейук Вэтэн муНа- рибэси иллэриндэ», «Совет Ордусу— Вэтэнимизин сэрНэдлэринин э'тибар-лы кешнкчисидир», «Коммунист г.ар-тиясы Совет Ордусунун ярадычысы-дыр» мевзуларында вэ башга мов-эуларда кечирилэн сейбэтлэрэ ма-рагла гулаг асырлар. Айры-айры ерлэрдэ танкчыларла зэЬмэткешлэрин керушлэри тэшкил олунур. Сентябрын 6-да М. Магомаев адына Азэрбайчан Довлэт Филармо-ниясында Бакы кэнчлэринин Танкчылар кунунэ Нэср олунмуш Умумшэ-йэр йыгынчаты кечирилмишдир. ЕНИ ЭМАНЭТ КАССАЛАРЫ Шэйэримиздэ олан эманэт кассала-рынын сайы илдэн-илэ артыр. Бу ил шэНэрин мэркэзиндэ вэ Бакынын ра-йонларында 10 эманэт кассасы ачыл-мышдыр. Инди Артйом, Ээизбэйов, Кешлэ. Дзержински, Ворошилов, Ча-паридзе вэ Шаумян районларында ени эманэт кассалары ншлэйир. Эманэт кассалары артдыгча эманэтчилэ-рин дэ сайы чохалыр. Ьазырда Бакынын эманэт кассала-рында зэНмэткешлэрин 440 милйон маната яхын эманэти сахланылыр ки, бунун да 35 милйону сон алты айда гоюлмушдур. Бу илин ахырына кими шэйэрдэ даНа бир нечэ эманэт кассасынын ачылмасы нэзэрдэ тутулмушдур. РАДИО Биринчи програмла 1.376, 318 вэ 60,51 метр лалталардакы радио стансиялары вэ шэНэр радио шэбэ- кэсилэ:    саат 7.20-дэ Вэтэн вэ сулй йаг гында майнылар. 8.20-дэ «Бу йэфтэ нэйи эшидэчэксиниз?» мввзуунда верилиш. 11.30-да «Кэнч ленинчи» радио гэзети. 12.30-да гэзетлэрин хуласэси. 13-дэ Москвадан верилиш. 13.20-дэ мугамат консерти. 14.20-дэ Москвадан верилиш. 17.30-да болгар муси-гиси. 18-дэ Москвадан верилиш. 18.15-дэ кичик яшлы ушаглар уц\'н:    А. Шаигин «Яхшы арха» мэнзум нагылы. 18.30-да Ф. Мейрэлиеванын иштиракилэ консерт. 19-да «Ьэфтэнин ениликлэрн* радио репортажы. 19.30-да кэнчлэрин вэ тэлэбэлэрин Варшава дакы V Умумдуня фестивалы иштирак-чыларынын консерти. 20.20-дэ «Совет алим. лэринин бейнэлхалг элагэлэри» мввзуунда бэдии филм. Сентябрын 9-да свйбэт. 20.40-да «Дэниз сэяйэти» мввзуунда консерт. 21.40-да болгар язычысы Во-деничарскинин «Керуш» йекайэси. 22.05-дэ Москвадан верилиш. 23-дэ Азэрбайчан оюн йавалары. Икинчк програмла 60,51 метр далгадакы радио стансиясы илэ: саат 22-дэ Штраусун «Яраса» оперет-тасынын монтажы. 23.20-дэ Азэрбайчан халг мусигиси. Телевизия нлэ Саат 14.10-да «Кэлин охуяг* мввзуунда верилиш (Ч. Чайанкировун «Партия* май-нысынын ейрэдилмэси). 14.25-дэ кино-журнал. 14.35-дэ мултипликасиялы филмлэр. 20-дэ республиканын эмэкдар артист» 3. Адыкезэловун иштиракилэ консерт. 20.30.да кино-журнал. 20.40-да «Боз гулдур» адлы * 2 _ та 5 * г» Lm О u. я ГО Ь-3 ет СЧ к «. и о * 5 3 £ та Cl е. >■0 = 5. в, сск; П П га >> г z и £ «25 e-t ГЪ « Z 2 140065 1—50 200 151144 34*) 1.000 140073 1—50 500 151166 1—50 200 140320 1—50 500 151209 50«) 1.000 140462 35*) 1.000 151306 1-50 200 140542 1—50 200 151415 03») 1.000 140816 34*1 1.000 151428 1—50 200 140862 1—50 200 )51539 1—50 200 140990 1—50 200 151568 31*» 1.000 141149 06«) 5.000 151586 1—50 200 141226 1—50 200 151717 1—50 200 141288 1—50 200 151844 06*) 1.000 141355 1-50 200 151905 1—50 200 141367 1-50 200 152114 1—50 200 141604 46*1 1.000 152139 1—50 200 141617 1—50 200 152183 27*) 1.000 141630 1—50 200 152269 39*) 1.000 141711 1-50 200 152360 1-50 200 141751 44*) 1.000 152493 1—50 200 141825 1—50 200 152530 50*) 1.000 141883 1-50 200 152543 08*) 1.000 142148 1—50 200 152711 1—50 500 142248 1—50 200 152780 1—50 200 142255 1—50 200 152810 1—50 200 142417 1—50 200 152999 1—50 200 200 142439 19е) 1.000 153294 1-50 142480 1—50 200 153317 1—50 200 142489 37*1 5.060 153331 1—50 200 14-2819 1—50 200 153738 14«) 10.000 142845 29«) 1.000 153981 20«) 1.000 143206 1—50 200 153990 28*) 1.000 143307 1—50 200 154152 1—50 200 143330 1—50 200 154348 1—50 200 143607 1—50 500 154359 1—50 200 144113 1—50 200 154396 1—50 200 144297 09*) 1.000 154408 1—50 200 144410 1—50 200 154513 1—50 500 144589 1—50 200 154528 1—50 200 144774 03‘) 1.000 154570 47*) 1.000 144027 1—50 200 154015 1—50 200 144839 46*) 1.000 154624 1—50 200 144905 1—50 200 154841 1—50 200 145000 28*) 5.000 154842 21*) 5.000 145065 1—50 200 154909 1—50 200 145198 25*) 1.000 154971 33*) 5.000 145203 1—50 200 155040 43*) 5.000 145208 1—50 200 155049 09«) 1.000 145341 1—50 500 155123 1-50 200 145419 1—50 200 155218 15*) 1.000 145539 46*) 1.000 155309 34*) 1.000 145586 1—50 200 155319 1—50 500 145687 1—50 200 155445 1—50 500 145802 1—50 200 155633 48«) 1.000 145840 18*) 1.000 155711 39*) 1.000 145871 28«) 1.000 155717 17*) 1.000 145928 01«) 5.000 155722 1—50 200 145932 37*) 1.000 155789 1—50 200 146536 20*) 1.000 156009 23*) 5.000 146504 07*) 1.000 156197 34*) 1.000 146671 1—50 200 156208 41*) 1.000 146769 1—50 200 156319 1—50 200 146957 1-50 200 156369 1—50 500 147343 04«) 1.000 156377 1—50 200 147366 1—50 200 156732 1—50 200 147472 1—50 200 156781 49*) 1.000 147543 1—50 200 156790 50*) 1.000 147593 1—50 200 157009 1-50 200 147667 1—50 200 157171 19*) 1.000 147834 1—50 200 157285 43*) 1.000 147837 1—50 200 157387 1—50 200 147901 1—50 200 157434 11*) 1.000 147915 1—50 200 157637 1—50 200 147949 1—50 200 157662 02*) 1.000 148293 1—50 200 157799 45*) 1.000 148306 1—50 200 157958 08*) 1.000 148432 1—50 200 157973 1—50 200 148528 1—50 200 158052 1—50 200 148535 23*) 1.000 158242 1—50 200 148598 50*) 5.000 153293 1—50 200 149849 1—50 200 158439 1—50 200 149753 1—50 200 158638 1—50 200 149897 1—50 200 158692 1—50 200 149986 45*) 1.000 158704 19*) 5.000 150235 150293 150445 150881 1—50 1—50 1-50 1—50 200 200 200 200 158868 159134 159259 1—50 40*) 1-60 200 1.000 200 150909 45*) 1.000 159752 1-50 500 151111 1—50 200 159831 11*) 1.000 * Истигразын йэмин сериясынын галан 49 немрэсинин йэр бири 200 манат уд-мушдур. Чэдвэлдэ 100 манатлыг истиграз вэра-гэлэринэ душмуш удушлар кветэрилмиш-дир. Истиграз вэрэгэсинин ез дэйэри дэ удуш пулуна дахил эдилмишдир. Редактор муавини Ч. ШИРИНОВ. XII ШАЬМАТ ОЛИМПИАДАСЫ □ XII шаймат олимпиа-дасынын бешинчи деврэ-синдэ совет шайматчы-лары Норвеч командасы илэ ойнамышлар. Гроссмейстер Керес чох тез гэлэбэ газанмышдыр. Гараларла ойнаян Керес Норвеч шай.чатчысы Барда илэ керушундэ рэгибиннн бурахдыгы сэйвдэн мэйарэтлэ исти-фадэ эдэрэк тез бир за-манда устунлук элдэ этмишдир. Барда тэслим олмага мэчбур олмуш-ДУР- Биринчи шаЬмат тах-тасында дуня чемпиону Ботвинник Вестол илэ корушмушдур. Ботвинник 38-чи кедишдэ гэлэбэ газанмышдыр. • Роян илэ ойнаян гроссмейстер Бронштейн ики аты мудафиэ эдэркэн ени усул тэтбиг этмишдир ки. бу да ики пияда учун бир фигуру гурбан вермэклэ элагэдардыр. Шаймат тахтасындакы вэзиййэт олдугча кэр-кннлэшмишдир. Бир гэ-дэр сонра aF пиядалар мэркэздэ гараларын шай чинайыны демэк олар ки, тамамилэ бурумуш-дур. Роян мэглуб олдугуну э’тираф этмишдир. Гроссмейстер Смыслов Юханнесени удмушдур. Совет командасы 4 : 0 йе-сабилэ гэлэбэ газанмыш-дыо. Болгарыстан командасы ени гэлэбэ газанмышдыр. Команда 3,5: 0,5 хал Ьесабилэ Пуэрто-Рико шайматчыларыны удмушдур. Алмания Демократии Республикасы илэ Чехословакия командалары арасындакы керуш чох кэркин кечмишдир. Бу керуш 2 : 2 йесабилэ йеч-йечэ гуртармышдыр. Югославия илэ Исраил шаЬматчыларынын яры-шы икинчи ярымфинал групунда биринчи ерлэ-рин тэ’йин эдилмэси учун чох муйум рол ой-намышдыр. Югославия командасы 2.5: 1,5 йесабилэ галиб чыхмышдыр. Ьазырда ирэлидэ ке дэн командаларын вэзиййэти ашагыдакы гай-дададыр: биринчи груп-да ССРИ командасы 18.5 хал, Болгарыстан командасы 15,5 хал, Ис-вечрэ командасы 12,5 хал вэ Полша командасы 10.5 хал йыгмышдыр. Икинчи групда Югославия командасы 17 хал, Ьолландия командасы 13.5 хал, Исраил командасы 13 хал вэ Дани-марка командасы 12 хал топламышдыр. Учунчу групда Аркентина командасы дврд керушдэн сонра 14,5 хал, Исландия командасы бир оюну ярымчыг гояраг 14 хал, Инкилтэрэ командасы 14 хал, Алмания Федератив Республикасы 13 хал йыгмышдыр. Дврдунчу групда Чехословакия командасы 13 хал, Алма-кия Демократик Республикасы дврд керушдэн сонра 11 хал, Мачарыс-тан вэ Румыния командалары дврд керушдэн сонра йэрэси 10 хал топламышдыр. (СИТА). рхюаааашахшрвоапптатввпптпппаг^^    и М. ЭЗИЗБЗЙОВ АДЫНА ГЫРМЫЗЫ ЭМЭК БАЙРАРЫ ОРДЕНЛИ АЗЭРБАЙЧАН ДОВЛЭТ ДРАМ ТЕАТРЫ Сентябрын 8-дэ ахшам, Сентябрын 9-да кундуз вэ ахшам ЕНИ ТАМАША .    »    В.    Шкваркин Тэрчумэси Мустафа Мэрдановун вэ Рза ТэНмаснбиндир. «О з к э у ш а г ы» (3 пэрдэли комедия) Гурулуш Эшрэф Гулиевинднр. Рэссам Азэрбайчан ССР халг артисти Нусрэт Фэтуллаевдир. Театрын баш режиссору Азэрбайчан ССР халг артисти Аднл Искэндэ-ровдур. Кундуз тамашасы саат 12-дэ, ахшам тамашасы саат 8-дэ башланыр. Билетлэр сатылыр. шдшдшосптзЕшашдвЕЕДдаЕП ^ооооооооооооооооооооооооооос Бакы бэдэн тэрбийэсн вэ идман комитэси «ДИНАМО» ИДМАН ОЮНЛАРЫ СТАДИОНУ Сентябрын 9-да Бакы шэйэри завод, фабрика вэ нефт мэ’дэнлэри идарэлэринин 8-чи эн’энэви спартакиадасынын тэнтэнэ-ли ачылышы ПРОГРАМДА: 1. Спартакиада иштиракчыларынын парады. 2. ССРИ халглары спартакиадасынын иштиракчылары олан эн кучлу кимнастларын чыхышы. 3. Бэдии ккмнастика вэ акробатика узрэ усталарын чыхышы. 4. Волейбол: Азэрбайчан ССР-нин кбнчлэрдэн ибарэт йыгма командасы (Мэктэбли-лэрин III Умумиттифаг спартакиадасынын галиби)—Бэдэн тэрбнйзеи инс-титутунун идман клубу (Бакы шэйэри чемпиону). 5. Спартакиаданын програмы узрэ баскетбол. Еашланыш ахшам саат 5-30-да. Дэ вэтнамэ илэ кэлмэк олар. ,кх>оо<хххх>оооо<х>ооооооооооос : и; в. Сталин адына РЕСПУБЛИКА СТАДИОНУ Сентябрын 8-дэ Ф У т Б О О *    М.    МАГОМАЕВ    АДЫНА    АЗЭРБАЙЧАН ДОВЛЭТ ФИЛАРМОНИЯСЫ * Сентябрын 8-дэ ССРИ ХАЛГ АРТИСТКАСЫ ЬЭЛИМЭ НЭСИРОВАНЫН консертлэри (Озбэк операларындан ариялар вэ ССРИ халгларынын майнылары) Консертдэ иштирак эдирлэр: Республиканын эмэкдар артисткасы Г. Мабаева (балет), А. Нэзруллаев (балет), М. Абдуллаев (тамбур), республиканын эмэкдар артисти Г. Иногамов (дэф), К. Элиев (кичак), X. Тачыев (ней). Фортепианода М. Шабадаш чалыр. Консерт ахшам саат 8-45 дэгигэдз башланыр. . лаавоааашшптппг^^ О «1 «Мэйсул» йыгма командасы илэ Эйтият эмэк гуввэлэри йыгма ко-мандасынын ЙОЛДАШЛЫГ KOPYmY Оюн ахшам саат 5-дэ башланыр. Дахил олмаг азаддыр. mÏÏÏoÎeaTpjÏ^p «Низами» (гыш вэ яй салонларында), «Араз», «Вэтэн» (гыш вэ яй биналарыида), «Сэмэд BypFyn», «28 Апрел», «Байар» «Азэрбайчан», С-рдубади адына 6aF, «Ул-дуз»—«ЧЭНАБ 420» (1-чи сеоия). Фиолетов адына клуб—«ПУЧ ОЛМУШ АРЗУЛАР». «Октябр»—«ШЕЙТАН ДАИРЭСИ». Дзержински адына парк—«АХЫРЫНЧЫ РАУНД». ' * Диггэт! Кинопрокатын Азэрбайчан кантору агротехники курсларын, кэнд тэсэр-руфаты техникумларынын, колХоз сэдрлэри мэктэблэринин вэ кэнд тэ-сэрруфаты али    мэктэбинин нэзэ- ринэ чатдырыр    ки, кинопрокатын Нахчыван, Степанакерт, Евлах, Хач-маз вэ Эли Байрамлы шв’бэлэринэ «БИР КОЛХОЗУН ТЭЧРУБЭСИ» адлы элми-кутлэви филмин сурэтлэри квн дэрил мишдир. Филмдэ колхозда ишлэрин план-лашдырылмасынын ени гайдасы экс этдирилмиш вэ    бунун сайэснндэ Курск вилайэтиндэки Калиновка кэн-динин колхозчуларынын колхоз тэ-сэрруфатыны ипкишаф зтдирмэк са-йэсиндэ нечэ керкэмли мувэффэгий-йэтлэр газандыглары кветэрилмиш-дир. тдаасохЕГзгхвавсхзввпавао^ I Бакы Баш тикинти трестинин партия, йэмкарлар иттифагы тэшки-латлары вэ коллективи баш муйэн-дис Я. Исчайылова ЧЭБРАЙЫЛ ИСМАЙЫЛ ОГЛУ КАЗЫМОВУН вэфаты мунасибэтилэ лэрин йузнлэ башеаглыгы верирлэр. Рэхшэндэ, Эскэрхан, Фатма, Туба вэ Ьэсэн Эскэрхановлар, Фэрйад, Кулханым, Антонина вэ Мэйэммэд Мэлик-Аслановлар, эзизлэри ФИРУЗЭ АГАЕВАНЫН вэфат этдийини дэрин йузнлэ бутун *гойум вэ танышларына билдирир-лэр. Азэрбайчан театр чэмиййэти бэ-дии-истейсалат э’малатханасынын ишчилэри иш йолдашлары Э. Достэ-лиевэ анасы ЗИБА АББАСЭЛИ ГЫЗЫНЫН вэфаты мунасибэтилэ дэрин йузнлэ башеаглыры верирлэр. Азэрбайчан дэвлэт гияби педагожи инстИтутунун ишчилэри рус дили вэ эдэбийяты кафедрасынйн досенти И. Агасвэ арвады ФИРУЗЭ ХАНЫМ САДЫГ ГЫЗЫ АГАЕВАНЫН вэфаты мунасибэтилэ дэрин йузнлэ башеаглыры верирлэр. Чапаридзе райойуидакы 199 нвмрэ-ли мэктэбин мудириййэти, партия вэ йэмкарлар иттифагы тэшкилатлары вэ муэллим коллективи гияби педагожи институтунун досенти И. Агаевэ арвады ФИРУЗЭ ХАНЫМЫН вэфаты мунасибэтилэ дэрин йузнлэ башеаглыгы верирлэр. РЕДАКСИЯНЫН АДРЕСИ. Бакы, Каганивнч кучэси, Jû ?2. ТЕЛЕФОНЛАР: «атмблиа «а мэ’лумаг учу« 2-32-49, редмагор муавини 2-32-19, мас’ул «агиб 2-36-29. парти» шв'бэси 2-32-31, гэблмга? ва тэшвигат шв'бэси 2-36-13, саиае вэ нзглийя! ив бэсм 2-32-25. «зад гэсэрруфаты шв’бэси 2-35-33. совет гурулушу ше'бэси 2-3R-35. дахили хэбэрлэр шв'бэси 2-31-27, эд^бийш вэ ннч^сэнэ! шв бэси 2-31-17. злм вэ мэазниййЭ! шв’бэси 2-35-17, иэкгублар шв’бэси 2-31-15 вэ 2-36-39, харича хэбэрлэр ше’бэси 2-32-49. хусуси мухбирлэр ше’бэси 2-31-13, мэтбуа> ше’бэси 2-63-S9. фого-лаборатория 2-36-33. нэшрийн! 3-92-15 бухалгерия 3 59-46. г.эрревтор шв’бэси 3-22-03, в'ланлар шв бэси 3-13-82. ФГ 03509 Азэрбайчан бирлэшмшг газет-журна» мвшрийятынын мзтбаэси, Ваны, Сталин лроспеити. 137, Сифариш Л: 1848 * t-f % '3 Ï-* ;
RealCheck