Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4
Previous Edition:

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 08, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 8, 1956, Baku, Azerbaijan 8 СЕНТЯБР 1956-чы ИЛ, Ni 210 (102431 КОММ у,II ист шт шт Ботани на институтунун 9дми энспвдисиясы Азарбайчав ССР Элвлэр Авадемнясы Ботаника институту битки эЬтиятлары ше’бэсинин элми ишчилэри июл-август айларында Губа вэ Гонагкэнд районларын-да 45 кундук экспедисияда олмушлар. Биоложи элилари доктору Р. Рзазадэ-нин рэЬбарлик этдийи бир труп алии иш-чи Ьэвин районларын мухталиф файда-лы битки сарвэтлэрини ойраииишдир. Экспедисия заманы Бабадар этрафында индийэдэк элмэ мэ*лум олмаян бир нечэ гиймэтли битки нбвлэри ЕЭШф эдилмиш-дир. Экспедисия муаййон этчшшдир ки, ССРИ фармакопеясы торвфищ^н побул олунмуш дэрман отларынын тэхминэн 50 фаизи бу районларда битир. Бурада битан бир сыра ябаны ем ю дорвал биткилэри, алкалоидли, эфир яглы бит-килар вэ сайр биткилэр гурудулараг анализ эдилмэк учун институтун элми-тадгигат лабораториясына кэтирилмиш-дир. Окспедисия эйни заманда ялныз Гаф-газда битан ба’зи палыд невлэринин та* сарруфат эЬамлййэтини вэ битки хастэ-ликлэрини ейрэнмэк учун лазыми материал йыгмышдыр. Экспедисия илк дэфэ олараг муэййан этмишдир ки, Бабадар Ьовээсиндэ олдуг-ча гиймэтли техники биткиларин, хусу-сан кэванлэрин бейук эЬтияты вардыр. Бейук халг тэсэрруфаты эЬэмиййэти олан кавэн биткиси маЬсулунун Гонагкэнд ра-йонунда кениш тадарук эдилмэси учун Лзариттифага рэсми мэ’лумат верилмиш-Д1ГР.    _ Тапшырыгдан элавэ мурэббэ 26 Бакы комиссары адына Ордубад конссрв заводунун ишчилэри сосялизм ярышыны кенишлэндирэрэк 8 айлыг ис-теЬсалат планыны артыгламасы ила ери-нэ етирмишлэр. Саккиз айда тапшырыгдан элавэ 196 мин банка мурэббэ истеЬ-сал эдилмишдир. 7 ай эрзиндэ заводда эмэк мэЬсулдарлы-ры 33,2 фаиз йуксэлмиш, мэЬсулун мая дэнэри 4,3 фаиз ашагы салынмыш, хаммала вэ яначага хейли гэнаат эдилмишдир. Бурахылан мэЬсулун Ьамысы э’ла нов кими гэбул олунмушдур. ССРИ Али Советинин депутаты, габаг-чыл мурэбба устасы Лейла РоЬимованын башчылыг этдийи комсомолчу-кэнчлэр бри-гадасынын узвлэри ярышда иралидэ кедэ-рак 9 айлыг тапшырыгы еринэ етирмиш ва октябр айы Ьесабына маЬсул вермэйэ башламышлар. Ярыш габагчылларындан М. Гулиева, Р. Рэфиева, М. Назэрли, К. Агаларова, С. Садыгов вэ башгалары кундэлик тапшырыгы 130—140 фаиз едэйирлэр. Заводун коллективи иллик истеЬсалат планыны вахтындан бир ай габаг ерина етирмайи оЬдаиэ алмышдыр. Кечичи Гырмызы байраг алмышлар МЭРЭ39 (хусуси мухбиримиздан). Ра- йонда эЬалийэ хидмэт эдэн 4 даими вэ 2 сейяр кино гургусу вардыр. Саняр кино гургулары васитэсилэ Ворошилов адына, К. Маркс адына, Сталин адына колхозларда вэ башга колхозларда зэЬмэткешлар учун мухталиф кино филм-лари нумайиш этдирилир. Пкинчи квартал тапшырыгыны 148 фаиз ерина етирдийи учун Азэрбайчан (Х!)Р Мэдэниййэт Назирлийи вэ республика мэдэнинйэт ишчиларинин Ьэмкарлар ташкилатынын кечичи Гырмызы бапрагы Марэза район мэдэнийнат шв’басинэ ве-рилмишдир. Сентябр айында иллик планын’ 45 фаизи гвдэр паибьи* тэЬвил верэк! Совет—Иран тичарвт мунасибвтлврино наир ССР Иттифагынын Ирандккы Тнчарэт Нунайэндолийя илэ Иран 'Гичарэт Назир-лийя арасында достлут вэ гаршылыглы анлашма шэраитиндз кечэн данышыглар нэтичэсиндэ новбэти иллик деврда ССРИ-дэн Ирана вэ Ирандан ССРИ-йэ мал кон-дэрилмэс! Ьаггында 1956-чы ил сентяб-рын 5-дэ ТеЬранда ССР Иттифагынын Тичарэт Нумайендэси П. Гоюдейчик илэ Ираиын Тичарэт Назири Ибра^шм Кашани арасында мэктуб мубадилэси олмушдур. 01ДЭ эдилмиш сазиша мувафиг олараг, Совет Иттифагы Ирана гэнд, сэнае ава-данлыгы, автомобиллэр, кэнд тэсэрруфаты машынлары, метал, памбыг парча, тахта- шалбан, кагыз, кимя маллары вэ башга маллар верэчэкдир. Иран Совет Иттифагына дуйу, юн, памбыг, балыг мэЬсуллары, гуру мейвэ, фи-лиз, хам кон, зейтун тохумлары вэ башга маллар верэчэкдир. Разылыг эддэ эдилмишдир ки, ССР Иттифагынын Ирандакы Тичарэт Нума-йэндэлийи вэ Иранын Тичарэт Назирлийи муэййэн олунмуш мигдарда ихрачат-идха-дат малларындан элавэ олараг, памбыг парча, тахта-шалбан, дуйу вэ башга маллар учун тичарэт сазишлэринин кениш-лэндири.л1мэсинэ лазыми ярдым костэрэчэк, Ьабелэ э’ла Иран чайынын алынмасына кемэк эдэчдклэр. Франса Назирлэр Шурасынын кечмиш сэдри ч-б Э. Форун Бакыя кэлмэси Евлах районундакы «XVIII партия гурултайы» колхозу мэЬсул йырымына мутэшэккил Назырлыгла башламышдыр. Йырымда М. Агаеванын мангасы Намыдан иралидэ кедир Шэкилда (солдан): М. Агаева, манганын узвлэриндэи К. Исмайы-лова вэ башгалары.    Фото    h.    Салнмовундур. ПАМВЫГ ЙЫГЫМЫНЫ ВЭ TdAAPYHYHY CYP'dTnd НЕЧИРМЭЛИ (ХУСУСИ МУХБИРЛЭРИМИЗ ТАРЛ4ЛАРДАН Х0Б0Р ВЕРИРЛ0Р) Хачбулаг яйлагында мешэ салыныр Сафалы Хачбулаг яилагы Дашкасэн гаа-Ьариндан бир нечэ километр аралы гоча-ман Гошгар дагынын этэклэриндэ ерлашир. Хачбулагын тэмиз даг Ьавасы, сарин бу-лаглары, кезэл чэмэнликлэри вардыр. Кировабад меша тэсэрруфаты идараси 1950-чи илдэ Хачбулаг лйлагынын ши-мал-шэрг Ьиссасиндэ Нагара булагы ад-ланан мэнзэрали ердэ меша салмага башламышдыр. 10 Ьектар саЬэдэ экилэн аг-чагаиын, кепруш вэ шам агачлары гапгы ила бослэнилмишдир. Бу илин паиызын-да Хачбулаг яйлагында даЬа 20 Ьектар мешалик салыпмасына башланачагдыр. Меша тэсэрруфаты идараси ени бешил-ликдэ умумпипэтлэ 320 Ьектар саЬадэ мешаликлар салачагдыр. „Хлопководство' журналынын 9-чу немроси «Хлопководство» («Памбыгчылыг») вд-лы Умумиттифаг журналынын нввбэти 9-чу нвмрэси чапдан чыхмышдыр. Журналда «Памбыгчылыгын инкишафы вэ колхозларын тэрэггиси Ьаггында партия вэ Ьвкумэтин бейук гайгысы» сэрлев-Ьэли баш мэгалэ верилмишдир. Бу мэга-лэ «Памбыг истеЬсалына вэ тэдарукунэ мадДи марагы даЬа да артырмаг тэдбир-лэри Ьаггында» Сов.ИКП МК вэ ССРИ Назирлэр Советинин 1956-чы ил 11 август тарихли гэрарына Ьэср эдилмишдир. Немрэнин «Игтисадийят вэ истеЬсала-тын тэшкили» белмэсиндэ дэрч олунмуш материалларын ичэрисиндэ Азэрбайчан ССР Газах районундакы Газах МТС-нин директору Имран Мнрзэевин «ИстеЬсалат хэрчлэрини азалтмаг вэ памбыгын мэЬ-сулдарлыгыны артырмаг учун эЬтиятла-рымыз» башлыглы мэгалэси вардыр. «Агротехника, селексия вэ тохумчулуг» белмэсиндэ бир сыра мэгалэлэрлэ бир-ликдэ, Азэрбайчан ССР Гарякин районундакы Молотов адына кол.хозун сэдри В. Рзаевин «йуксэк памбыг маЬсулу кетур-мэкдэ тэчрубэмиз» башлыглы мэгалэси дэ дэрч олунмушдур. Журналын бу немрэсиндэ Ьэмчиннн памбыгчылыгда механнклэшдирмэ мэсэлэ-лэри, МТС-лэряэ ишин тэшкили, тарлала-рын суварылмасында габагчыл усулларын Ьэята кечирилмоси, памбыг истеЬсалыны йуксэлтмэкдэ колхозларын рэЬбэр ишчи-лэринин марагынын артырылмасы, хам памбыгын кейфиййэтинии йуксэлдилмэси вэ санр Ьаггында мэгалэлэр верилмишдир. Гасым Исмайылов районундакы Те.тман адына канд тэсэрруфаты артели Ьэр Ьек-тардан 32 сентнер маЬсул котурмак уг-рунда Хрушшов адына колхозла ярышыр. Колхозун узвлори Ьэр кун 10—15 тон памбьп' йыгырлар. Бурада индтщак 50 тондан чох памбыг йыгылмышдыр кп, бу да иллик планын 7 фаизини ташкил эдир. Искэндэр Алыев йолдашын бригадасы аз «вахтда 14 тон памбыг йыгмышдыр. Бри-гаданын узвлэриндэн Т. МеЬдиева вэ Ь. Байрамова йолдашларын Ьэрэси инди кун-дэ 70—80 килограм памбыг йыгыр Ф. МеЬдиев йолдашын бригадасы 80 Ьектар саЬэнин Ьар Ьектарындан 35 сентнер моЬ-сул котурмэйи вэ’д этмишдир. Бригаданын узвлари 9 тон памбыг йыгыб таЬвил вермишлэр. Мангаоашчыларыпдан Д. Му-саева йолдашын 20 Ьектар памбыг саЬэ-си вардыр. Манганын узвлари аз вахтда 1.000 кялограмдан^чох па^мбыг йыг!мыш-дар. Димитров адына колхоз тарлаларын бе-чэрилмэсилэ янашы олараг памбыг йы-гымына да яхшы Ьазырлыг кермушдур. Колхозчулар кифайэт гэдар бардан вэ деш-луклэ тэ’мин эдилмиш, тарла душоркэлэ-ри гайдая салынмышдыр. Бир неча кун-да бурада 60 тондан чох памбыг йыгылмышдыр. Кечап ил довлэтэ иллик памбыг тэЬвили планыны 127 фаиз ерина етирмиш Г. Ьусеинов йолдашын бригадасы бу ил 64 Ьектар саЬэнин Ьэр Ьектарындан 30 сентнер мэЬсул котурмэйи вэ’д этмишдир. Бригаданын узвлари памбыг йы-гымынын илк кунундэн нумунави ишла-Гшрлэр. Л, Мэммэдова йолдашын манга-сынын узвлэриндэн Ф. Рустамов вэ С. Маммадова йолдашлар Ьэрэси куида 75— 85 килограм памбыг йыгыр. Хрушшов адына, К. Маркс адына, Ленин адына колхозларда да памбыг йыгы-мына башланмышдыр. Ленин адына колхозун узвлари индянэдак 60 тондан чох памбыг йыгмышлар. Умумипйэтлэ район узрэ 300 тондан чох памбыг йыгылыб девлэта тэЬвил верилмишдир. А. РЭЧЭБЛИ. Бир нечэ кундур к и, Нахчыван рапо-нунун колхозларында памбыг йыгымына башланмышдыр. Габагчыл колхо.зларда памбыггурудан бина ва мейданчалар вах-тында Ьазырланмыш, памбыгчылар ки-файат гэдар бардан вэ дошлуклэ та’мин эдплмишлэр. Шаумян адына колхозда памбыг йыгы-мы вэ тэЬвилини мутэшаккил кечирмэк мэгсэдила план тарглб эдилиб колхозчу-ларын умуми ныгынчагында тасдиг олун-иушдур. Бу плана кора колхоз сентябр айында девлатэ иллик планын 48 фаизи гадэр памбыг тоЬвил вермэлидир. Еол* хозчулар илк кундан яхшы ишлэйирлэр. Бурада пндийэдак иллик планын 8,6 фаизи гэдар памбыг йыгылыб тэЬвил верилмишдир. Памбыг йыгымында Д. Псаян дир. Манганын узвлэриндэн Лейла Ь\и-матова йолдаш мунтэзам олараг Ьар кун 100 килограмдан чох памбыг йыгыр. Мовсум эрзпида 10 тон памбыг йыгма-га С03 верен мангабашчысы Мэ.1эк Мухтарова йолдаш кундэлик тапшырыгы хейли артыгламасилэ еринэ етирир. Колхозда ЧаЬанкир Мэммэдов йолдашын бригадасы-нын узвлари памбыг таЬвили планыны 19 фаиз еринэ етирмишлэр. Маленков адына колхоз ПО Ьектар саЬэнин Ьар Ьектарындан 19,5 сентнер эвэзин? 25 сентнер памбыг котурмэйи ва’д этмишдир. Колхозун узвлэри памбыг йыгымында иралидэ кедирлэр. Бурада 20 нафэрдэн артыг колхозчунун Ьэрэси кун-да 100 килограм памбыг йыгыр. Низами адына, Андреев адына, Ленин адына колхозларда да памбыг йыгымы яхшы ташкил эдилмишдир. ^Лакин районун бир чох колхозларында памбыг йыгьгмынын вэзийнати яхшы де-йилдир. Сталин адына колхоз бу ил 400 Ьектар саЬада бол мэЬсул етишдирмиш-дир. Колхоз кечэн ил девлатэ иллик памбыг тэЬвили планыны еринэ етирмэмипг дир. Кечэн илки негсанлар бу ил енэ тэк-рар олунур. Колхоз мэЬсул йыгымына яхшы Ьазырлашмамышдыр. Памбыгчылар учун кифайэт гэдар дешлук, бардан тэда-рук эдилмэмишдир. Нахчыван памбыг га-булу мэнтагэси колхоза 800 эвозинэ, ин-дийадэк чэми 200 бардан вермишдир. Буна кора дэ тарлаларда 40 тона гэдар памбыг йыгылыб галараг, девлатэ тоЬвнл ве-рил.момпшдпр. Умумипйатлэ районун бу-тун кол.хозларында бардан вэ дешлук ча-тышмыр. Нахчыван памбыг гэбулу мэнтагэси плапда назарда тутулмуш барданларын вахтында колхозчулара чатдырылмасы гаигысына галмыр. Мантэганин мудири Гулам Сафаров мухталиф баЬанэларлэ тэг-сири Норашен памбыг заводунун узарина иыхмага чалышыр вэ оз яхасыны кенара чакнр. Ьазырда мэнтэгэдэ 630 бардан ис-тифадосиз галмышдыр. Э. МЭА\ИШОВ. Агсу районундакы Жданов адына колхозда Тура ПбраЬимова йолдаш габагчыл мангабашчыларындан биридир. ПбраЬимова Ьар Ьектардан 50 сентнер мэЬсул котурмак угрунда мангабашчысы Шэрги-йэ КараГюва ила ярышыр. .Мапгада маЬсул йыгымына муташак-кпл башланмышдыр. Тура ПбраЬимова Ьэр кун 70 килограм эвозина 135 килограм памбыг йыгыр. Манганын узвла-риндан Паибэ Султанова, Самайа Олиева, Забито 0лиева кундэлик йыгым тапшырыгыны 120—13,0 фаиз еринэ етирирлэр.-Манга индииэдэк девлатэ 15 тон памбыг таЬвил вррэрак, пллик планы 20 ^ фаиз одэмишдир. т. ПбраЬимова памбыг ныгы-мында фэрглэнднйи учун колхоз идара Ьей’эти кечичи Гырмызы байрагы онун МУТЭШЭККИЛ НАЗЫРЛЫГЛА Сэфэрэлиев районундакы Нарнмаи |{ Нариманов адына колхозун узвлари памбыг тарлаларыны бечэрмакла яна-шы олараг маЬсул йыгымына да вх-шы Назырлашмышлар. Памбыггурудан биналар, мейданчалар вахтында тэ'мир эдилнб гайдая салАнмыш, колхозчулар кифайэт гадэр харал вэ дешлуклэ тэ*мин олуимушлар. Пам-быры дашымаг учун 7 автомобил вэ чoxJiy араба айрылмышдыр. Мутэшэккил Назырлыгдан сонра колхоз мэЬсул йырымына башламышдыр. Илк кун 4 тондан чох памбыг йыгылмышдыр. Памбыг йыгымында Ьусейн Мирзэев йолдашын бригада-сы фэрглэннр. Бригаданын узвлэри биринчи кун ики тондан чох памбыг йыгмышлар. Бригадада Рэфигэ Ору-чова вэ ЗеЬрэбаны Мирзэева йолдашларын мангаларында да мэЬсул йыгымы мувэффэгиййэтлэ кечнрилнр. Бу мангабашчыларын Ьэр бнрн мвв-сумдэ 8—9 тон памбыг йыгмагы вэ’д этмишдир. Мндн оиларын Ьэрэси кундэ 65—70 килограм памбыг йыгыр. Уиумиттифаг кэнд тэсэрруфаты сэркксинин иштиракчысы Р. Оручо-ва йолдашын мангасынын узвлэри С. Байрамова йолдашын мангасынын узвлэрилэ ярышырлар. Оилар бу нл Ьэр Ьектардан 70 сентнер памбыг кв-турмэк угрунда чиддн мубарнзэ апа-рырлар. Памбыгчыдардан Т. Оручо-ва, С. Ьэсэнова, М. Оручова йолдашларын Ьэрэси кундэ 55—60 килограм памбыг йыгыр. Гасым Гасымов вэ Ягу® Абдуллаев йолдашларын бригадаларында да памбыг йыгымы яхшы тэшкил эдилмишдир. Ьэмнн бригадаларын узвлэри памбыг йыгымыиын биринчн куну 7—8 тон мэЬсул йыгмышлар. Д. ьэсэнов, Н. БАЙРАМОВ. ССРИ парламент групунун да’в&тилэ Совет Иттнф&гынла гонаг олан Франса Милли мдчлнсн депутаты, Франса Назирлэр Шурасынын кечмиш сэдрн ч-б Э. Фор сентябрын 7-дэ саЬэр арвады илэ Бакыя калнншднр. Тдйярэ мейданында ч-б Э. Фору Азэрбан-чан ССР Али Советинин Седри А. С. Байрамов, Бакы шаЬар Советв нчраиййа ко-мнтэси садринин муавинн А. Д. Ахундов, ССРИ Али Советинин ва Азарбаичан ССР Алн Советинин депутатлары, матбуат ну-майандалэрн гаршыламышлар. А. С. Б^айранов табрик ннтгиндэ гейд этмишдир ки, бутун Совет Иттифагы халг- А. С. Бдйрамов денишдир: — Эминик КВ, сизин Совет Иттифагы^' на калишиниз халгларымыз арасында дост-луг вэ амэкдашлыгы меЬкамлатмэк ишина хндмат эдэчакднр. Биз сиза Азэрбайчан халгынын Ьаяты ва иши ила таныш ол-маг имканы вермэйэ шадыг. Ч-б 3. Фор самими габул учун тошак-кур эдэрав биядирмишдир: — Биз сизин шаЬаринизэ калмойа ва Азэрбайчан республикасынын халгы ила таныш олмага чох шадыг. Мая ястэрдим км, сизин аранызда олма-гымыз иир-бир»мизи да11а яхшы таиымаг-да биза кемэк этсин, совет халгы ила лары кими, Азарбаичан халгы да франсыз Франсыз халгы арасында достлугун меЬ-халгына маЬэббат ва рагбат баслэйир. камланмасинэ кемак этсин. (Азэр.ТА). Франса парламентинин узвлэри Бакыда йолдашын мангасы Ьамыдан иралидэ ке- мангасына вермишдир. X. АГАЕВ. ГАБАГЧЫЛ КОЛХОЗЛАРДА Имишли районундакы Молотов адына колхозун памбыг тарлаларында гозалар кутлави суратдэ ачылмышдыр. Памбыгын дашынм!к:ы учун бир автомобил ва 13 араба айрылмышдыр. Колхозда хунда 13 —15 тон мэЬсул йыгылыр. Колхозчулар Ьар кун мэнтэгэйэ иллик планын 2 фаизи гэдар памбыг кендэрирлар. Аз вахт ичэрисиндэ бурада 123 тон памбыг йыгылмышдыр. Юнис Олиевин бригадасы 60 Ьектар саЬадэ бол памбыг мэЬсулу етишдирмиш-дир. Бригаданын узвлэри йыгымда иралидэ кедирлэр. Онлар 5 кунда иллик планын 30 фаизини ерина етирмишлэр. Бригада сентябрын ахырынадак девлэта памбыг тэЬвили планыны еринэ етирмайи гэ-рара алмышдыр. Гудрэт Пашаев, Шэрэф-хан Шарафханов ва Оли Олиев йолдашла* рын бригадалары да маЬсул йыгымыныя илк кунлариндэн яхшы ишлэйирлэр. Кол-хозчулардан Тамара Пашаева, Зиба Аббасова, Рэфигэ Валиева, Нисэ Мурадова йолдашларын Ьэр бири кундэ 100—110 кн-лограм памбыг йыгыр. Районун Жданов адына, Сабир адына, Каганович адына, Сталин адына, Куйбышев адына, Калинин адына колхозларында да памбыг сур’этлэ йыгылыр. И. АЛЛАЬВЕРДИЕВ. ССРИ Девлэт План Комиссиясынын дэ’-ватила Совет Иттяфагында гонаг олан Франса Милли мачлиси вэ Республика Шурасы сэнае истеЬсалы комиссиялары-нын нумайэндэ Ьей’эти сентябрын 7-дэ кундуз Бакыя кэлмишдир. Милли мачли-син групуна маЬсулдарлыг масэлэлэринэ бахан кемэкми комитэнин сэдри депутат Р. Бяше, Республика Шурасынын групуна сэнае истеЬсалы комиссиясынын сад-ри сенатор Ж. Э. Буш башчылыг эдирлар. Франса парламентинин узв.’^эрини Совет Пттифагында мушаниат эдэн ССРИ Довлат План Комиссиясы садринин муавинн М. Д. Яковлев да онларла бирликдэ Бакыя кэлмишдир. Тэйяра мейданында Франса пардамен- тинин узвлэрини Азэрбайчан ССР Назир-лар Совети Сэ;ц)инин муавини Ч. М. Ма-гомаев, республика нефт сэпаеи назири С. А. Везиров, Азэрбайчан ССР довлот план комиссиясы садринин ыуавипн С. А. Ьусейнов, Азарбаичан ССР Али Советинин депутаты А. 3. Тарывердиев, журналист-лэр вэ башгалары гаршыламышлар. Ч. М. Магомаев гонаглары самими са-ламламышдыр. Франса Милли мэчлисинин депутаты ч-б Р. Бище самими габул учун тэшаккур этмиш вэ амин олдугуну бил-дирмишдир ки, Франса парлаченти узв-ларинин Совет Иттифагына калмаси Франса вэ ССРИ халглары арасында достлугун даЬа да меЬкамланмасииэ кемак эдачэк-дир. (Азэр.ТА). Фельетон ВеЬТАНЧЫЛАР Ьзр Ьектардан 36 сентнер памбыг квтуранайик Колхозумузун узвлари памбыгын мэЬ-сулдарлыгыны илдан-ила артырырлар. Биз кечэн ил девлэта иллик памбыг тэЬвили планыны 127,5 фаиз едэмишдик. Кочан ил памбыгчылыгдан 3 милион 228 мин манат пул кэлиримиз олмушдур. Бу да колхозумузун игтисади чэЬэтдэн меЬкэмзан-масинэ ва колхозчуларын даЬа да варлан-масына кемак этмишдир. Памбыгчыларымыз алтынчы бешиллп-йин биринчи илиндэ девлатэ 780 тон эво-зина 1.150 тон памбыг тоЬвил вермайи ва’д этмишлар. Бу вэ’ди ерина етирмэк учуч биз Ленин адына колхозун узвлэрини сосялизм ярышына чагырмышыг. Колхозумуза Кур^амир МТС-нин 5 немра-ли трактор бригадасыпын механизаторла-ры хндмат эдирлар. Колхозчуларымыз механизаторларла элбир ишлэйэрак сон вахтларда экинлэри ики дафэ шырымлар- ла сувармыш, биткилэрэ ики дэфэ элавэ гида кубрэси вермиш, чарка араларына ики дэфэ кейфинйэтли култввасия чак-мишлор. Памбыг колларынын учлары вахтында вурулмуш, тарлалар алаг отла-рындан тамизланмиш вэ зиянверичилэрэ гаршы мубаризэ апарылмншдыр. Бутун агротехники тадбирлэрин бир-бирила дуз-кун элагалэнднрилмэси нэтичэсиндэ памбыгын маЬсулдарлыгы хейли артмышдыр. Н. ЗаЬидов, М. МеЬдиев, Ш. Маммадова, Ч. МеЬдиева вэ III. Зенналов йолдашларын бригада ва мангалары маЬсулдарлыгы йук-салтмак аилыгында ва йыгыма Ьазырлыг ишпнда сэ'йлэ чалышдыгларына кора ад-лары колхозун шарэф левЬосина душмуш-ДУР. Колхозумузун узвлари памбыгын беча-рилмасп илэ янашы олараг, маЬсул пыгы-мына да яхшы Ьазыр.тыг кермушлар. Колхозун идара Ьей’эти вэ илк партия ташкилаты памбыг йыгымы тадарукуну мутэшаккил кечирмэк учун гаЛагчадан муэййэн тэдбирлэр кермушдур. Йыгыма дайр кундэлик, бешкунлук вэ айлыг план Ьазырланмышдыр. Уч памбыггурудан бина, 600 квадратметр тэрэчэ, 500 эдэд бардан вэ 300 эдэд дешлук Ьазырланмышдыр. Бутун бригадаларын тарла душэркэ-лэри янында мейданчалар дузэддилмиш, гапанлар вэ тэрэзилэр тэ’мир эдилмиш, памбыг йыгымы учун кифайат гэдэр иш-чи гуввэси айрылмышдыр. Белэликлэ кол-хозумуз памбыг мэЬсулу йыгымыны му-ташэккил Ьазырлыгла башламышдыр. Биз, девлэтэ иллик памбыг тэЬвили планыны октябрын 20-дэк еринэ етирэ-чаиик. Л. КЭРИМОВ Курдэмнр районундакы К. Маркс адына колхозун сэдри. Кечэдэн хейли кечмэсинэ бахмаяраг, Ба. лакнши Сейидовун эвиндэн ишыг кэлир-ди. Балакиши аяг устэ дуруб гаршысын-да 9ЙЛЭШ9Н адамлара дейирди: — Биз дэ адымызы киши гоймушуг?! Бир колхоз сэдрини долашдыра билмирик ки, гулагы чырылдая-чырылдая кетсин! — Ай Балакиши, бу сэнин учун ики ар-вад алмаг дейил ки, элиндэн кэлэ. Я да бу дуа дейил ки, бир бармаг карыэы чыз^ магаралыйыб янына кэлэн арвад-ушага вериб Ьаггыны аласан. Буна колхоз сэдри Кэлбиев дейэрлэр! Керурсэн бата билмирик дэ... — Кэлбиев оланда нэ олар? О, Кэлби-евдирсэ, биз дэ бизик, ай Ьейдэр. Кэл-биевди дейин, кэрэк элэ чийнимиздэ эй-Л9ШСИН?! Кэлбиев сэдрлик столундан душ-мэлидир, вэссалам! Дуз буюрурам, йохса йох, ай Ьусейнгулу? — Дуз буюрурсан, ай Балакиши! — Дуз эрз эдирэм, йохса йох? — Дуз эрз эдирсэн, ай Балакиши,—дейэ дазбаш бир адам она чаваб верди. — Элэ исэ яз1 Яз гардаш, яз! Яз‘ки, —дейэ Балакиши элиндэ гэлэм, габагында кагыз олан бир адама мурачиэт этди — яз ки, Дэвэчи районундакы Хрушшов адына колхозун сэдри голу кучлу, далы ар-халы, амили-дайылы Кэлбиевин иштаЬасы о гэдэр итидир ки, экэр элачы олса иди колхозун бутун эмлакыны сатыб-совуруб ейарди. Амма эфсус ки, о, буну эдэ бил-мир... Кэлбиев буну эдэ билмирсэ дэ, кэнд тэсэрруфаты банкындан алдыгы 200 мин манаты элэ мэЬарэтлэ удубдур ки, бу пу-лун нэ изи мэ’лумдур, нэ тозу... Материал язан тез элини кагыздан чэ-киб деди: — Ай Балакиши дайы, аталарда ыэсэл вар, дейэрлэр нэсиЬэт ачыдыр, нэтичэси ширин, бйрэтмэк олмасын, кэл Ьеч бу маддэни язмаяг. Чунки мэн ишин ичиндэ олмушам. Эввэла банкдан 200 мин манат йох, 65 мин манат алыныбдыр. Бу пулун да 63 мин 200 манатына колхозун ферма-сы учун Ьейван алыныб, галан 1.800 манаты исэ колхозчулардадыр. — Мэн дедийим кими язсан, куя бизи дара чэкэчэкдилэр, Ьэ? Гой биз яздыгы-мызы язаг. Бэлкэ йохлама замана орта, лыга бир шей чыхды. Бир шей чыхар чы-хар, чыхмаз элимизи дешумузэ гоюб йо.ч-лама апаран комиссияя дейэрик ки, сигнал верэн пис вериб, бизи багышлайын, вэссалам, шут тамам. Де керум, бунун устундэ бизи атмыячаглар ки? Материал язан Ьеч бир свз демэди. Баш-лады 63 ишинэ. Балакиши исэ материа. лын мабэдини демэйэ башлады: — Яз! Яз гардаш, яз! Яз ки, колхоз сэдри Кэлбиев колхозчуларын алый тэри илэ газандыглары тахылдан вериб 23 ары аилэси алмышдыр. Анчаг Ьагг-Ьесаб заманы дэфтэр-китабда элэ кестэрилмиш-дир ки, куя арылар пулнан алынмышдыр. Ьэмин пулу исэ колхоз сэдри кассадан кв-туруб взу демишкэн чиб хэрчлийи этмишдир. — Мэн буна йохам, —дейэ отуранлардан бири диллэнди. Мэсэл вар, дейэрлэр бир бирэдэн отру Аоргаиы яндырмаг олмаз. Бу ишин ичиндэ мэн олмушам вэ билирэм ки, бу арыларын алтычачыгы бугда илэ алыныб, ердэ галанына исэ мэним яным-да червой сананыб верилиб. Кэлин Ьеч бу мэсэлэни язмаяг. Нечэ дейэрлэр, ага да дурур, агачан да, ары сатан да дурур, ары алан да, сонра пис олар. —Пис езун учун олар,—дейэ Балакиши Ьирслэнди. Иддэасы тэрлан, взу япалаг буна дейэрлэр. Бэс сэн нэ адамсан, онла-рын узунэ шаЬид кечэ билмирсэн ки, арыларын Ьамысына тахыл вериб алдыглары-ны квзлэрия илэ кврмусэн? Бэс сэн Ьан-сы дэрэнии материалбазысан ки, йохлама кэлэнэ гэдэр ары сатан адамлары биши-риб колхоз сэдринии узунэ дургуза билмирсэн? Ишин мэЬарэти дэ элэ бурдадыр. Саман алтындан су еритмэк дэ элэ буна дейэрлэр.—Балакиши буну дсйэндэн сонра еиидэн материал язан адама тэрэф двиуб деди:—Яз! Яз гардаш, яз! Яз ки. колхоз сэдримиз ферма мудири Мэчидов-ла элагэйэ кириб колхозун 4 эркэйини 2 мин маната сатыб пулуну бвлушмушлэр. 7 эркэйин исэ Ьагг-Ьесабыны Бакыда чэк-мишлэр. Бу маддэйэ э’тнраз эдэн олмады. Балакиши Ьеч кимин дннмэднйини керчэк ку-лэрэк деди: — Свз вар ЭЛ ичиндэ, свз вар эв ичиндэ. Бу 4 эркэйи езумдэн тохуюрам, эЬти-ят учун язырам. Гоюндур, Ьэр кун елэни, итэни олур. Дейир гоюн йуз олунча, дэри-сн мни олар. Йохлама заманы бэлкэ ор-талыга бир шей чыхды. Чыхар чыхар, чыхмаз дейэрик ки, сизин кэлдийинизи билиб иши дузэлдиблэр. — Квзунэ двнум, ай точа нэр, ай квтук! — Бэли, квтуйэм, Мэним кими квтуклэ-рин устундэ Кэлбиев кими чох шумаллар догранмышдыр. Opa яздырдыгым 7 эркэк Кэлбиевин взунункудур, гой вичдан эзабы чэксин, гой ордан-бурдан Ьей шаЬид квс-тэрсин ки, Бакыда кэсдирдийим эркэклэр езумундур. Яз! Яз гардаш, яз! Яз ки, Кэлбиев кечэн нл колхозчуларын гуввэси илэ езу учун икимэртэбэли эв тикдирмишдир. Бу эвин устунэ двшэдийи 250 шифери колхоздан чырпышдырмышдыр. — Шэр демэсэн, хейир кэлмэз. Ай Балакиши, ахы о шнферлэр Сийэзэн райо-нундан алынмышдыр. Бэлкэ комиссия кэ-лэндэ Кэлбиев йохлама тэгдим этди. Онда нечэ олар?—дейэ бириси хэбэр алды. — Бу барэдэ белим баглыдыр. Лазыми адамларла керушмушэм. Кэлбиев кейэ чыхса да, она кагыз вермэзлэр. Бир дэ ки, мэсэл вар дейэрлэр, бир доли бир гуюя даш атды, йуз агыллы йыгылды чыхарда билмэди. Гой кэлэн комиссия Ьей эллэш-син ки, бу мэсэлэнин Ьэгигэтини бир яна чыхардачаг. Гой кэлэн комиссия Ьей кол-хозчулары чагырыб данышдырсын ки, ке-рэк онлар Кэлбиевин эвинин тикнлмэсин-дэ иштирак эдиблэр, йохса йох? Яз гардаш, яз! Яз ки, Кэлбиевин аилэси колхозда ишлэмир. — Мэн бу маддэйэ против кедирэм. Чунки бу маддэнин кулэйи бизи дэ ву-рур,—дейэ Ьейдэр Ьейдэров диллэнди. Элэ квтурэк сэн Балакиши Сейидову. Аилэн вэ езун 1952-чи илдэн индийэдэк колхозда бир эмэккун газаныб? Йох! Квтурэк мэним взуму. Мэн вэ арвадым кечэн ил вэ бу ил колхозда ишлэмишнк? Йох! Квтурэк Ьусейнгулу Зейналову. Оиун езу, арвады, оглу 1951-чи илдэн бу ана гэдэр колхозда бир дашы квтуруб о бири дашын устэ гоюб? Гоймайыб! Бурада оту-ран башга йолдашлар да Ьэмчинин, Бэс материал охунанда бизэ демэзлэр ки, ай филан-филан шудэлэр, экэр колхоза ча. ныныз янырдыса, бэс езунуз нниэ ишлэ-мирдиниз? — Онда дейэрик ки, колхоз сэдри бизи кэнддэн говуб, башымызда бостан экир, кимэ шикайэт эдирик, онун квзунэ пуфлэ-йэн дэ олмур, кишинин архасы вар. — Ахы бу яландыр, ифтирадыр. Яланчы гэбрини вз ДИЛИ илэ газар,—дейэ бириси свЬбэтэ гатышды. — Яланчы гэбрини вз дили илэ газар-са, свз дэ инсанын вуран элидир. Биз дэ сэдрин устунэ элэ ифтира атарыг ки, ил. дырым вурмуш кими ериндэ донуб галар. Нэ исэ онлар сэЬэрэ гэдэр отурду-лар. СэЬэр материалы мухтэлиф истига-мэтлэрэ йола салдылар. Бу материаллар кедэн йолун учу Бакыдан башланыб ахы-ры Москвада гуртарды. Материал йола салынандан сонра гарт материалбазлардан олан Балакиши белэ душунду: «Бирчэ бу колхоз сэдрини чыхартдырыб, еринэ оглу-му гойдура билсэйднм, дуняда дорднм ол-мазды». Ьейдэр Ьейдэров исэ бела фи. кирлэшнрди: «7 мин манат эскийим кэл-дийинэ кврэ мэни колхозун будкасындан чыхартды. Онун да ишдэн чыхдыгыны керсэйдим мин яшардым». Ьусейнгулу Зейналов исэ дейирди: «Бир машын тахыл сатмагдан втру оглума иш вердирди. Ог-лум кими Кэлбиевин дэ мэЬкэмэ гаршы-сында дурдугуну керсэйдим урэйимдэн тикам чыхарды». Гой онлар нэ душунурлэр душунсунлэр, 6*13 дэ белэ душунурук ки, вз шэхси мэн-фээтлэрини кудэн бу бвЬтанчыларын эл-ая-гы йыгышдырылмазса, иллэр узуну Дэвэчи-лэн йохлама комиссияларынын аягы кэ-силмэйэчэкдир. ««. К03ЭЛОВ ;
RealCheck