Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 07, 1956

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 7, 1956, Baku, Azerbaijan Умумдуня БМТ-йэ кемэк чэмиййэти Федерасиясынын 11-чи мэчлйсиндэ Ч’ЕНЕВР9, 5 сентябр (СИТА). Букун Умумдуня БМТ-ЙЭ К0МЭК чэмиййэти Федерасиясынын 11-чи мэчлиси Совет Итти-фагынын Милли чэмиййэтини Федерасия-нын тэркибинэ гэбул этмэк леЬинэ сэс вермишдир. Мэчлисин нумайэндэлэри сэс-вермэ нэтичэлэрини алгышларла гаршы-ламышлар. Бундан сонра Совет Иттифа-гында БМТ-йэ кемэк чэмиййэтинин сэдри академик А. М. Панкратова мэчлисин иш-тиракчыларына гыса нитглэ мурачиэт эт-мишдир. А. М. Панкратова демишдир: бизи Умумдуня БМТ-йэ кемаи; чэмиййэти Федерасия-сына гэбул зтмэк йаггында умуми мэчлисин горары, совет нумайэндэ йей’этинин зэннинчэ, бир даЬа субут эдир ки, бей-нэлхалг ичтимаиййэт Бирлэшмиш Миллэт-лэр Тэшкилатынын йуксэк нринсиплэри вэ мэгсэдлэри эсасында халглар арасын-да анлашманы вэ эмэкдашлыгы меЬкэм-лэтмэйэ чалышыр. А. М. Панкратова гейд этмишдир ки, Совет Иттифагынын БМТ-йэ кемэк чэмий-йэти атом силаЬынын вэ башга кутлэви гыргын силаЬларынын гадаган эдилмэси, силаЬлары азалтмаг учун тэ’сирли про-грам гэбул олунмасы кими муЬум мэсэлэ-лэри тез бир заманда Ьэлл этмэк мэгсэди-лэ федерасиянын фэалиййэтинэ вэ феде-расия васитэсилэ дэ Бирлэшмиш Миллэт-лэр Тэшкилатынын фэалиййэтинэ яхын-дан кемэк этмэк ниййэтиндэдир. А. М. Панкратова демишдир: эризэ вер-миш бутун девлэтлэрин Бирлэшмиш Мил-лэтлэр Тэшкилатына гэбул эдилмэсинэ наил олмаг учун чэмиййэтимиз федера-сияя Ьэр чур ярдым кестэрэчэкдир. Чили Коммунист партиясы МК-сывын пленуму МОНТЕВИДЕО, я сентябр (СИТА). Бу кунлэрдэ Чили Коммунист партиясы Мэр-кэзи Комитэсинин пленуму олмушдур. Э’лан эдилмиш гэрарда кестэрилир ки, пленум шэхсийпотэ пэрэстиш вэ онун нэтичэлэрини арадан галдырмаг мэсэлэсини музакирэ этмишдир. Пленум бутун партия тэшкилатларыны партия-дахили де-мократиясыны вэ коллектив рэЬбэрлийи моЬкэмлэтмэнэ, тэнгид вэ езунутэнгиди кенишлэндирмэпэ, партия Низамнамэсинэ чидди эмол этмэйэ, марксизм-ленинизмэ й и 1 [ э л э н м э и о ч а г ы р м ы ш д ы р. Пленум коммуиистлэрин вэ сосялист-лэрин фэалипйот бирлипи Ьаггында Сов.ПКП XX гурултайы гэрарларынын муЬум олдугуну гейд этмишдир. Гэрарда кестэрилир: бунунла элагэдар олараг Чили Коммунист партиясы коммунистлэр, сосялистлэр вэ халг сосялистлэри ара-сында аиарылан фикир мубадиласини файдалы Ьесаб эдир. Гэрарда даЬа сонра дейилир: Коммунист партиясы халг Кэрэкаты чэбЬэсинэ дахил олан бутун партияларын фэалий-нэтини бэпэнир, Ьабелэ тэ’хирэсалынмаз милли проблемлэри Ьэлл этмэк мэгсэди-лэ дикэр партияларла вэ тэрэггипарвэр гуввэлэрлэ эл-элэ вериб бирликдэ чыхыш этмэйэ тэрэфдардыр. Зор ишлэтмэк сиясэти тэрэфдарлары Мисир элейНинэ кампанияны давам этдирирлэр ЛОНДОН, 5 сентябр (СИТА). Инкилтэ-рэнин буржуа мэтбуаты Сувенш мэсэлэ-сииин динч иол илэ низама салынмасы-ны истэмэиэн муэийэн сияси даирэлэрин хсйринэ олараг Мисир элейЬинэ кампанияны давам этдирир. Букун «Дейли скетч» гэзети Мисрин суверенлииини по-зан планы гэрб девлэтлэринин Мисрэ зор-ла гэбул этдирмэк чэЬдлэринэ гаршы чыхыш эдэн Пнкилтэрэ тэрэггипарвэр гув-вэлэринин узэринэ кобуд сеиушлэрлэ hy-чум эдир. Газет Мисри горхутмага чэЬд эдэрэк билдирир ки, экэр Мисир Ьекумэ-ти гэрб девлэтлэринин ампрлининэ табе олмазса она гаршы гуввэ тэтбиг эдилэ-чэкдир. «Таймс» гэзети Сувейш каналында кэ-мичилик азадлыгы Ьаггында Мисрин дэ-фэлэрлэ вердийи вэ конкрет фактларла субут этдийи бэянатын устундэн сукут-ла кечэрэк тэлэб эдир ки, каналда кэми-чилик азадлыгы «каналдан истифадэ эдэн эсас елкэлэрин чэмиййэти» тэрэфиндэн тэ’мин эдилмэлидир, йэ’ни башга сезлэ дейилсэ, о, каналы харичилэрин ихтия-рына вермэйи тэлэб эдир. Буржуа мэтбуаты каналда ишлэйэн ха-ричи лосманлар мэсэлэси этрафында гал-дырылмыш Ьан-куйу дэ даяндырмыр. Мэ’-лум олдугу кими, Пнкилтэрэ вэ Франса-нын Каким даирэлэри Сувейш каналында лосман спфэтилэ ишлэйэн ез вэтэндаш-ларына то’спр эдиб онлары ишдэн кет-мэиэ мэчбур этмэйэ чалышырлар. Бэ’зи саг тэмануллу мэтбуат органлары Мисрэ бу чур тэзйиг усулларынын дуня ичтимаий-иэти тэрэфиндэн пислэнилдийини дэрк этсэлэр дэ, Кэгигэтэ зидд олараг бело бир тэ’сир оятмага чалышырлар ки, куя Пнкилтэрэ вэ Франса лосманлары учун «дозулмэз шэраит яранмышдыр». Лакин даКа реалист мевгедэ дуран гэ-зетлэр бу чур фитнэкарлыг тэдбирлэрин-дэн наразылыг эдирлэр. Мэсэлэн, «Нюс кроникл» гэзети белэ Кесаб эдир ки, «иш-дэн кутлэви сурэтдэ кетмэк Калларына (лосманларын кетмэсинэ.—Ред.) йол ве-рилмэмэлидир». «Манчестер Кардиан» гэзети букун парламентин узву лейборист К. Зиллиакусун мэктубуну дэрч этмишдир; Зиллиакус «Бирлэшмиш Миллэтлэр Тэшкилаты Низамнамэсинэ зидд олараг корулэн Ьэрби Ьазырлыг тэдбирлэрини иислэйир» вэ Сувейш каналы мэсэлэсини музакирэ этмэк учун дэрКал парламент чагырылмасыны тэлэб эдир. ПАРИС, 5 сентябр (СИТА). Саг тэма-нуллу франсыз гэзетлэри ултиматум вэ Кэдэ-горху дили илэ данышмагда давам эдэрэк, Мисирдэп тэлэб эдирлэр ки, «Даллес планыны» гэбул этсин. Бу гэзетлэр Сувейш мэсэлэсини Шимали Африкада вэ Орта Шэргдэ франсыз мустамлэкэчилэри-нйн мэнафеи илэ билаваситэ элагэлэнди-рирлэр. «Фигаро» гэзети языр: «Эввэлки кими енэ дэ Лондон вэ Парис, онлары ну-фуздан сала билэчэк вэ Орта Шэргдэ он-ларын бойук девлэт мевгеини Кэмишэлик сарсыда билэчэк Кэр Ьансы бир сазиши рэдд этмэк эзминдэдирлэр». Бунунла элагэдар олараг гэзет * Франса вэ Пн^кклтэрэ-нин кердуйу Ьэрби тадбирлэрн тэ’рифла-йир. «Орор» гэзети 63 невбэсиндэ билдирир: «Эслиндэ Ьеч бир шейдэ кузэштэ кетмэ-мэк—Пнкилтэрэ вэ Франса учун эн муЬум проблемдир...». «Париз’ен либере» гэзети дэ эпни рэ’йи ирэли сурур. Перпинянда чыхан «Эндепанданс» гэзети Мисрэ гаршы игтисади тэдбирлэр ке-рулмэсини тэлэб эдэн депутат-сосялист Пол Алдуинин мэгалэсини дэрч этмишдир. О, гэрб девлэтлэрини «Ьэмрэ’плийэ» ча-rbipapiir тэ’кидлэ тэлэб эдир ки, «Аме-риканын малиййэ вэ игтисади машыны... ишэ салынсын» вэ белэликлэ гэрб девлэт-лэри учун элверишли олан гэрар Мисрэ зорла гэбул этдирилсин. Гэрб девлэтлэринин Мисри горхутмаг чэЬдлэринэ гаршы ЧАКАРТА, 5 сентябр (СИТА). Гэзетлэ-рин чоху баш мэгалэлэрини Сувейш мэсэ-лэсинэ Ьэср эдир. Гэзетлэр Пнкилтэрэ вэ Франсанын Мисрэ гаршы Ьэрби Ьазырлыг тэдбирлэрини пислэнир, бу тэдбирлэрэ дэрЬал сон гоймагы тэлэб эдирлэр. «Мер-дека» гэзети языр ки, гэрб девлэтлэринин сиясэти кеЬнэлмиш сиясэтдир. Гэрб довлэтлэри Ьэлэ умид эдирлэр ки, 03 ира-дэлэрини зорла гэбул этдирэ билэчэклэр. Лакин Мисир ТЭК дейилдир, онун талей арэб елкэлэрннин талеидир, Асиянын та-леидир, дуняиык талеидир. Гэзет Сувейш МЭС9ЛЭСИ1ЦЭ Пнкилтэрэ вэ Франсанын мевгеини фнтнэкар мевге адландырыр вэ белэ Ьесаб эдир ки, нечэ гэрар олур-ол-сун, ону зорла гэбул этмэйэ Мисир разы ола билмэз. «Републик» гэзети гейд эдир ки, горхутмаг сиясэти субут эдир ки, империализм вэ мустэмлэкэчилик Ьэлэ яшаныр. Гэзет языр: тэчавузкар Ьазырлыг тэдбирлэрини даяндырмага Пнкилтэрэ вэ Фран-саны вадар этмэк учун мумкун олан Ьэр шепи этмэк Ьэр бир елканин борчудур. Элинизи Мисирдэн чэкин! «Абади» гэзети Сувейш мубаЬисэсини Ьэлл этмэк учун Ьэрби Ьэдэ-горхудан бир усул кими истифадэ этмэйэ чалышан Ин-килторэ вэ Франсанын Ьэдэлэрини пислэнир. Гэзет языр: Ьэрби Ьазырлыг тэдбир-лэри керулдуну бир шэраитдэ «Бешлэр комитэсинин» фэалиййэти ултиматума бэнзэйир. КОММУНИСТ ПОЛША ХАЛГ РЕСПУБЛИНАСЫНйА 7 СЕНТЯБР 1956-чы ИЛ. Hi 209 (10242) ССРИ ИЛЭ Мисир арасында тииарэт элагэлэрнннн . мвЬкэмлэндирилмэси ГАЬИРЭ, 5 сентябр (СИТА). Мэтбуат ССРИ илэ Мисир арасында тичарэт эла-гэлэринин даЬа да кенишлэндийиндэн мэмнуниййэтлэ языр. Бутун гэзетлэр Совет Иттифагынын Мисрэ 6 милйон Мисир фунту мэблэгиндэ 200 мин тон бутда сатмасы Ьаггында дунэн ГаЬирэдэ сазиш имзаланмасы Ьаггындакы хэбэри квркэм-ли ерлэрдэ ири башлыглар алтында дэрч этмишлэр. Бутда сатышындан элдэ эдилэн вэсаити Совет Иттифагы Мисир маллары, о чумлэдэн памбыг вэ чэлтик алынмасы-на сэрф эдэчэкдир. Гэзетлэр гейд эдирлэр ки, ССРИ-дэн бутда алынмасы Ьаггындакы сазиш ени мэЬсул йыгымынадэк Мисрин тэлэбатыны тамамилэ тэ’мин эдир. Хэбэр верилир ки, бу яхынларда Мисрэ 300 мин тон мазут сатмаг Ьаггында ССРИ илэ Мисир арасында дикэр бейук тичарэт сазиши багланмышдыр. ■■    -"Х    ^ Ф »    .    », Í    i    í >i? ■ 1 ‘ í ..г    .    .    z    V A " Полша Халг Республикасынын зэЬмэткешлэри Ьэр ил ез мэ’зуниййэтлэрини влкэнин курортларында, санаторияларын-да вэ истираЬэт эвлэриндэ шэн вэ мараглы кечирирлэр. Шэкнлдэ: Чеплитс курортунда истираЬэт эдэнлэр курортун яхын-лыгындакы квлдэ гайыгларда кэзирлэр. XII ШАЬМАТ ОЛИМПИАДАСЫ XII шаЬмат олимпиадасынын учунчу двврэсиндэ ССРИ илэ Саар командалары оюнларынын илк мэрЬэлэсиндэн сонра совет шаЬматчыларынын устун олмасы аш-кар эдилмишдир. Бенкнер илэ оннаян дуня чемпиону Ботвинник биринчи шаЬмат тахтасында пияданы гурбан верэрэк Ьучуму гуввэт-лэндирмишдир. Ботвинник 25-чи кедишдэ фнлн алмаг учун топу гурбан вермиш вэ бир нечэ кедишдэн сонра мувэффэгиййот-лэ гэлэбэ газанмышдыр. ССРИ чемпиону Тайманов мэркэзи тута билмиш вэ чох яхшы фикирлэшдийи эмэлийят планыны мувэффэгиййэтлэ Ьэя-та кечирмишдир. Онун рэгиби Вейкселбау-мер 41-чи кедишдэ сааты даяндырараг совет гроссмейстерини гэлэбэ мунаснбэтилэ тэбрик этмишдир. Келлер илэ Фолтсун оюну даЬа кэр-кинликлэ кечмишдир. Келлер чэсарэтлэ вэ дузкун ойнаяраг гэлэбэ газанмышдыр. Лорсон илэ Смысловун кврушу Ьэр ики оюнчу учун мурэккэб мевгедэ тэ’хирэ са-лынмышдыр. Бу керуш баша чатдырылар-кэн Ьэр ики шаЬматчынын оюну Ьеч-Ьечэ гуртармышдыр. Нэтичэдэ ССРИ коман-дасы Саар шаЬматчыларыны 3^ : 1/2 Ье-сабилэ удмушдур. Болгарыстан командасы Исвечрэ шаЬ-матчылары илэ чох мэЬарэтлэ ойнамыш вэ бу муЬум кврушу 3: 1 Ьесабилэ удмуш-дур. Дани.марка шаЬматчылары Шотландия командасыны, Белчика шаЬматчылары Филиппин командасыны вэ Алмания Федератив Республикасынын шаЬматчылары Финландия командасыны да Ьэмин Ье-сабла удмушлар. Чехословакия командасы Иран шаЬматчыларыны, Аркентина командасы Лук-сембург шаЬматчыларыны вэ Исландия командасы Ирландия шаЬматчыларыны 4 :0 Ьесабилэ удмушлар, Сентябрын 4-дэ Мачарыстан шаЬматчылары Филиппин вэ Колумбия шаЬматчылары илэ ярымчыг галан оюнларыны ба. ша чатдырмышлар. Онлар Филиппин командасыны    Ьесабилэ удмушлар. Колумбия командасы илэ онларын оюну исэ 2 :2 Ьесабилэ Ьеч-Ьечэ гуртармышдыр. Румыния командасы Колумбия шаЬматчыларыны, Исраил шаЬматчылары Франса командасыны, Ьолландия командасы Австрия командасыны вэ Чили шаЬматчылары Финландия командасыны 2'/2:17-Ьесабилэ удмушлар. Австрия командасы илэ ойнаян Югославия шаЬматчылары 2,5 хал йыгмыш вэ бир оюну тэ’хирэ салмышлар. Ярымфинал ярышларында учунчу дев. рэдэн сонра ирэлидэ кедэн командаларын вэзиййэти ашагыдакы гайдададыр: Биринчи групда ССРИ командасы 10.5 хал, Болгарыстан командасы 9,5 хал вэ Исвечрэ командасы 7,5 хал топламышлар. Икинчи групда нрэлидэ кедэн Югославия командасы 9,5 хал йыгмыш вэ бир оюну тэ’мирэ салмышдыр, Исраил коман. дасы бир оюну тэ’хирэ салараг 8,5 хал йыгмышдыр. Ьолландия командасы 7,5 хал йыгмыш вэ бир оюну ярымчыг гой-мушдур. Учунчу групда Исландия командасы 10 хал йыгараг бир оюну тэ’хирэ салмыш, Алмания Федератив Республикасынын командасы 9,5 хал топламышдыр. Ялныз ики керушдэ иштирак эдэн Аркентина шаЬматчылары 8 хал йыгмышлар. Дердунчу групда Алмания Демократии Республикасынын командасы 9 хал, Чехословакия шаЬматчылары 8 хал вэ Мачарыстан шаЬматчылары 7,5 хал топламышлар. Мэ’лум олдугу кими Ьэр ярымфинал групда чыхыш эдэн уч ко.манда биринчи ерлэри тутурса финала чыхыр вэ олим-пиадада биринчи—он икинчи ерлэр уг-рунда мубаризэ этмэлндир'.’ Ярышын галан ерлэри дикэр икн финал групу ко-мандаларынын керушлэри нэтичэснндэ тэ’-йин эдилир. Сентябрын 4-дэ ахшам ярымфинал ярышларынын дердунчу деврэси кечнрил-мишдир. ССРИ нлэ Полша команяаларынын ярышларында Дворжински илэ Кересин оюну биринчи олараг баша чатдырылмыш-дыр. Испан оюнунда Полша шаЬматчысы оюнун эввэлиндэ сэЬв бурахмыш вэ 12-чи кедишдэ мэглуб олачагыны керэрэк табе олмушдур. Бу, эн гыса керушлэрдэн бирн олмушдур. Шапиро илэ Келлерин оюну сур’этлэ ин-кишаф этмишдир. Полша шаЬматчысы Шапиро агларла ойнамышдыр. Гэдим Ьинд мудафиэси усулу илэ кечирилэн оюнда совет гроссмейстери шаЬ чинаЬындан куч-лу Ьучума кечмишдир. Шапиро хейли фигур итирдикдэн сонра мэглуб олдугуну э’тираф этмишдир. Исраил илэ Ьолландия командаларынын оюну чох мараглы кеч.мишдир. Саат 20 дэк биринчи уч шаЬмат тахтасында ко мандаларын Ьеч бири мувэффэгиййэт га занмамышдыр. (СИТА). ')2г XII шаЬмат олимпиадасынын сентябрын 4-дэ ахшам кечирилэн дердунчу деврэсин дэ совет командасы Полша шаЬматчыла ры илэ керушмушдур. Керес (ССРИ) Дворжинскнни, Келлер (ССРИ) Шапиро ну вэ Тайманов (ССРИ) Громеки удмуш дур. Смыслов (ССРИ) илэ Сливанын (Полша) биринчи шаЬмат тахтасындакы оюну Ьэр нки шаЬматчы учун тэхминэн эйни вэзиййэтдэ тэ’хирэ салынмышдыр. Сентябрын 5-дэ бу оюн баша чатдырыл мышдыр. Совет гроссмейстери чох мэЬа рэтлэ тэшэббусу элинэ алмыш вэ гэлэбэ газанмышдыр. ССРИ илэ Полша команда ларынын оюну 4:0 Ьесабилэ ССРИ ко мандасынын хейринэ гуртармышдыр. Болгарыстан командасы илэ Исвечин куч.ту командасы арасындакы керуш чох кэркин кечмишдир, Исвеч командасынын биринчи шаЬмат тахтасында гроссмейстер Шталберг ойнайыр. Бу мараглы ярышын уч деврэси Ьеч-Ьечэ гуртармышдыр. Дер дунчу деврэдэ Болгарыстан шаЬматчысы Коларов гэлэбэ газанмышдыр. Ярышла рын нэтичэсиндэ Болгарыстан командасы 2,5: 1,5 Ьесабилэ галиб чыхмышдыр. Ьиндистан шаЬматчыларынын дердунчу деврэдэ мувэффэгиййэт газандыгларыны гейд этмэк лазымдыр. Онлар Луксембург командасы илэ керушлэриндэ уч оюну уд мушлар, Дердунчу оюн ярымчыг галмыш дыр. Ярымфинал ярышларынын бешинчн деврэсиндэн эввэл биринчи групда ССРИ командасы 14,5 хал, Болгарыстан коман дасы 12 хал, Исвечрэ командасы 10,5 хал Полша командасы 6,5 хал йыгмышлар Икинчи групда Югославия командасы 14 хал, Исраил командасы 11,5 хал, Ьоллан дня командасы 10,5 хал, Франса коман дасы 8 хал топла.мышлар. Учунчу групда Исландия командасы 13 хал, Аркентина командасы (уч керушдэн сонра) 12 хал Алмания Федератив Республикасынын командасы 11,5 хал, Инкилтэрэ командасы 10,5 хал йыгмышлар. Дердунчу групда Чехословакия командасы 11 хал, Мачарыстан командасы 10 хал, Алмания Демократик Республикасынын ко.мандасы (уч керушдэн сонра) 9 ха^, Белчика командасы 8,5 хал топламышлар, (СИТА). .\1ао Тсзэ-дун кечмиш Япония Ьэрби гуллугчулары нумайэндэ Ьей’этини гэбул этмишдир ПЕКИН, 5 сентябр (СИТА). Синхуа акент.1ИЁинин вердийи хэбэрэ керэ, дунэн Чин Халг Республикасынын Сэдри Мао Тсзэ-дун бейнэлхадг мунасибэтлэри вйрэн-мэклэ мэшгул олан Чин халг чэмиййэтинин дэ’вэтилэ бу яхын.тарда Чина кэлмиш кечмиш япон Ьэрби гуллугчулары н\"ма-йэнде Ьей’отини гэбул этмишдир. Мендересин Гэрби Алманияя сэфэри ПАРИС, 5 сентябр (СИТА). Франс Пресс акентлини мухбиринин Ангарадан вердийи хэбэрэ керэ, Туркийэ харичи ишлэр назиринин вэзифэсини мувэггэти ифа эдэн Мсндерес АФР Ьекумэтинин дэ’вэтилэ букун кундуз Истамбулдан Бонна йола душ-мушдур. РАДИО Сентябрын 8-дэ Биринчи програмла 1.376, 318 вэ 60,51 метр далгалардакы радио стансиялары вэ шэЬэр радио шэбэ-кэсилэ: саат 7.20-дэ Ниязннин «Раст* сим-фоннк мугамы. 8.20-дэ совет кино филмлэ-риндэн мусиги. 11-дэ мэктэблилэр учун болгар язычысы Анкел Каралийчевин Ье-кайэлэри вэ нагыллары. И.20-дэ Чайковски. НИН «Ромэо вэ Чул’етта» увертурасы. 13.20-дэ республиканын тарлаларындан хэбэр-лэр. 13.27-дэ Булбулун иштиракилэ кон-серт. 17-дэ «Кэнчлэрин икинчи республика фестивалы гаршысында» мевзуунда вери-лиш. 17.45-дэ «Сэнае ениликлэри» радио журналы. 18.15.ДЭ радио динлэйичилэринин сифаришилэ консерт. 19-да «Яэычылар микрафон гаршысында» сериясындан эдэби верилиш: шайр Б. ВаЬабзадэ вэ Ь. Ьусейн-задэнин чыхышлары. 19.15-дэ «Болгар хал-гынын милли байрамы» мевзуунда сеЬбэт. 19.30-да халг маЬнылары вэ оюн Ьавалары. 20.20-дэ «Танкчы Куну» Ьаггында сеЬбэт. 20.35-дэ эстрада консерти. 21-дэ Москвадан Танкчы Кунунэ Ьэср олунмуш консертин верилиши. Икинчи програмла 60,51 метр далгадакы радио стаиснясы илэ:    саат 22-дэ Бараташвилинин «Чырчы- рама» п’есинин монтажы. 23.10-да Аээрбай-чан дра.м эсэрлэринэ язылмыш мусиги. 23.40-да рэгс мусигиси. Телевиэия илэ Саат 20-дэ камера консерти. 20.30-да кино-журнал. 21-40-да «Садэ адамлар* адлы бэдии филм. Редактор муавини Ч. ШИРИНОВ. Мисирдэки Сурия сэфиринин бэянаты ГАЬИРЭ, 5 сентябр (СИТА). Суриянын Мисирдэки софири ЭбдуррэЬман Эл-Эз.ч мэтбуат нумайэндэлэринэ вердийи бэянат-да Сувейш мэсалэсиндэ гэрб девлэтлэринин империалист сиясэтини к«>екин сурэтдэ пислэмишдир. 0Л-03М демишдир ки, бу девлэтлэр эрэблэрин кетдикчэ инкишаф эдэн милли Ьэрэкатына гаршы мубаризэ апармаг учун Сувейш каналы мэсэлэсин-дэн истифадэ этмэйэ чалышырлар. О гейд этмишдир ки, эрэблэр ез муасир тарихин- дэ Ьэлэ Ьеч бир заман индики кими бир-лик вэ эмэкдашлыг лузумуну Ьисс этмэ-м ишлэр. Ахырда 0Л-03М демишдир ки, эрэб халг-лары ез суверен Ьугугларыны горуюрлар. Онлар игтисади инкишафа вэ кузэраны яхшылашдырмага чэЬд эдирлэр. Онлар дикэр халгларла эмэкдашлыгы кенишлэндир-мэк пстэйирлэр. Эйни заманда онлар ез суверенлийинэ вэ азад.шгына гэсд эдилмэсинэ иол вермэзлэр.„Бешлэр комитэсинин^' ГАЫ1Р0, 5 сентябр (СИТА). Дунэн «Бешлэр комитэси» узвлэринин Мисир республикасынын президенти Чамал Обдул Насерлэ учунчу керушу олмушдур. Коруш заманы Мисир тэрэфиндэн харичи ишлэр назири Февзи вэ президент дэфтэрханасынын рэиси Оли Сэбри дэ орада олмушлар. СеЬбэт гуртардыгдан сонра «Бешлэр ко-Насерлэ данышыглары митэсинин» сэдри .\встралия бага назири Мензис мухбир.тэрэ билдирмишдир ки, да-нышыглар Ьэлэ дэ башлангыч маЬиййэ-тиндэдир. Лакин о, данышыг.тарын .мэзму-ну Ьаггында бир шей сойлэмэкдэн имти-на этмишдир. Мензис демишдир ки, «Бешлэр комитэси» узвлэринин президент Насерлэ невбэти керушу сентябрын 5-дэ ахшам олачагдыр. М. МЛГОМАЕВ АДЫНА ДЗЭРБЛЯЧАН ДвВЛЭТ ФИЛАРМОНИЯСЫ Сентябрын 7 вэ 8-дэ ССРИ ХАЛГ ЛРТИСТКАСЫ БОЛИМЭ НЭСИРОВАНЫН консертлэри (0збэк операларындан ариялар вэ ССРИ халгларынын маЬнылары) Консертдэ иштирак эдирлэр: Республиканын эмэкдар артисткасы Г. Мабаева (балет), А. Нэзруллаев (балет), М. Абдуллаев (тамбур), республиканын эмэкдар артисти Г. Иногамов (дэф), К. Элиев (кичак), X. Тачыев (ней). Фортепианода М. Шабадаш чалыр. Консерт ахшам саат 8-45 дэгигэдэ башланыр. j М. ЭЗИЗБЭИОВ АДЫНА ГЫРМЫЗЫ ЭМЭК БАИРАРЫ ОРДЕНЛИАЗЭРБАИЧАН девлэт ДРАМ ТЕАТРЫ Сентябрын 7-дэ «ЯДИКАР» Тамаша ахшам саат 8-дэ башланыр.?охох]ааахзааойпаапйоош АЗЭРБАИЧАН ЛККИ БАКЫ ШЭЬЭР КОМИТЭСИ ВЭ НИЗАМИ АДЫНА МЭДЭНИЯИЭТ ВЭ ИСТИРАЬЭТ ПАРКЫ Сентябрын 8 вэ 9-да БИРИНЧИ УМУМБАКЫ ТЭЛЭБЭЛЭРкарнавал bi КЕЧИРИРЛЭР Карнавал ахша.м саат 6-да башланыр. Тэфсилат афишаларда верилмиш-дир. И. В. СТАЛИН АДЫНА РЕСПУБЛИКА СТАДИОНУ в я и гггтпппгттггтгттппптс Республиканын йыгма кэнчлар командасы илэ (ССРИ биринчилийи ярышларында иштирак эдиб 4-чу ери тутмушдур) Будйонны адына за-водун командасынын ЯОЛДАШЛЫГ КвРУШУ Оюн ахшам саат 5-дэ башланыр. Билетлэрин гиймэти 3 манатдыр. >0000000000000000000000000<ХОБутун шоллар сую ИШЛЭДЭНЛЭРИН НЭЗЭРИНЭ! Су кэмэрини вахтында гыша Ьа-зырламаг мэгсэдилэ индидэн ашагы-дакы тэдбирлэри кермэк лазымдыр: 1. Муэссисэлэр, тэшкилатлар, ида-рэлэр, эв идарэлэри вэ хусуси эв са-Ьиблэри шахталар нэтичэсиндэ хараб ола билэчэк су кэмэри шэбэкэлэрини диггэтлэ нэзэрдэн кечирмэли, тэ’мир этмэли вэ истилэшдирмэлидирлэр. 2. Ерин устундэн чэкилмиш бутун ичмэли су кэ.мэрлэри торпагын азы 60 сантиметр дэринлийинэ басды-рылмалы, ерин устундэ олан су бору-лары исэ ноябрын 1-дэн кеч олмая-раг кечэ, Ьэсир вэ дикэр гыздырычы материалларла ерт^лмэлидир. 3. Шахталар заманы су кэмэри шэ-бэкэсинин баглан.масына имкан верэн борулардакы вентиллэр вэ кранлар тэ’мир эдилмэлидир. 4. Суелчэн гуюлар вэ гут>'лар тэ-мизлэнмэли, онларын гапаглары кип ертулмэли вэ ноябрын 1-дэн кеч ол-маяраг, суелчэн Ьесаблайычыларын узэринэ тахта кэпэйи текулмэлидир. 5. ШэЬэр су кэмэри шэбэкэсиндэ суюн тэзиигиндэн асылы олмаяраг, бухар вэ су илэ гыздырма системи- О НИН ишлэмэсини тэ’мин этмэк учун X Ьэмин систе.млэр енидэн гурулмалы-дыр. Бакы су кэмэри трести хэбэрдар-лыг эдир ки, су кэмэрини гыша Ьа-зырламамыш олан абунэчилэрэ ноябрын 1-дэн э’тибарэн су верилмэйэ-чэкдир. Бакы су кэмэри трести. ^х>ооооооооооо<хх>ооооо<х>ооооо1 КИНО-ТЕАТРЛАРДА «Низами» (гыш вэ яй салонларында), «Араз», «Вэтэн* (гыш вэ яй биналарында), «Сэмэд Вургун», «28 Апрел», «БаНар», «Азэрбайчан», Ордубади адына баг, «Хага-ни»—кЧЭНАБ 420» (1-чи серия). «Вагиф»—«HAPAhAT БАЬАР». Тибб ишчилэринин яй театры—«ВОЛГА-ВОЛГА». Монтин адына парк — «МЭЬЭББЭТИН ЯШЫ». «Октябр», Дзержниски адына парк. Низами адына парк—«САДО АДАМЛАР*. ИбраЬим Агаев севимли арвады ФИРУЗЭ САДЫГ ГЫЗЫ МЕЛИК-АСЛАНОВАНЫН вэфат этдийини бутун гоЬум вэ та-нышлара дэрин Ьузнлэ билдирир. Чэназэ букун. сентябрын 7-дэ кундуз саат 5-дэ ИчэришэЬэрдэ Тверская кучэсиндэки 113 немрэли эвдэн галдырылачагдыр.„Коммунист**Г03ЕТИН9 1956-чы илин IV кварталы учун абу* нэ гэбулуна башланмышдыр. Абунэ ГИЙМЭТИ: 3 айлыгы 15 манатдыр. Абунэ бутун почта ше’бэлэриндэ, «Союзпечатын» район канторларын-да, шэЬэрдэки идарэ вэ муэссисэ-лэрдэ абунэ язан тэшкилатчылар тэрэфиндэн, Ьабелэ бутун район ра-битэ канторларында, почта ше’бэлэриндэ, акентликлэриндэ почталйон-лар тэрэфиндэн, республиканын идарэ, колхоз, совхоз вэ МТС-лэ-риндэ абунэ язан ичтимаи мувэк-киллэр тэрэфиндэн гэбул олунур. Бирлэшмиш гэзет-журнал нэшрийяты. «Коммунист» гэзети редаксиясынын коллективи редаксиянын эмэкдашы Н. Чэфэрова, гайнанасы ЭМИНЭ НАГЫЕВАНЫН вэфаты мунасибэтилэ башсаглыгы верир. Малярия вэ тибби паразитолокия институтунун, Ьэкимлэри тэкмиллэш-дирмэ институту малярия вэ тибби паразитолокия кафедрасынын ишчи-лэри малярия институтунун директору А. Гасымова МИРЗЭБАБА БАЛААЕА ОРЛУ ГАСЫМОВУН вэфаты мунасибэтилэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верирлэр. И*ш йолдашлары Эмирасланов, Абдуллаев, Забиров, Садыгзадэ, Тар-вердиев. Афанасенко, Бабазадэ, Си-рухин, МэЬэррэмов, Элиев Баш Бакы тикинти идарэсинин баш муЬэндиси Я. Исмайылова ЧЭБРАПЫЛ ИСМАИЫЛ ОРЛУ КАЗЫМОВУН вэфаты мунасибэтилэ дэрин Ьузнлэ башсаглыгы верирлэр. РЕДАКСИЯНЫН АДРЕСИ, Бакы. Каганович аучэся. М 12, ТЕЛЕФОНЛАР: «атиблик ва ыэ’лумат учуй 2-32-49, редакто Фв'басм 2-32-25. сэнд тэсэрруфана шв’бэси 2-35-33. совет гурулушу шв'бэси 2-36-35. дахили хэбэрлэр юа’бэся 2-31-27, эдэбяйят хэбэрлар шв’бася *¿-32-49, хусуся мухбирлэр шв’бэся 2-31-13, ыэтбулт шя’бэся 2-83-99, фото-лабораторяя 2-36-33, редактор муавнвв 2-32-19, мэс'ул катвб 2-36-29, оартяв шв’бэси 2-32-31, тэблигат вэ тэшвагат шв’бэсм 2-36-13, сэнае вэ вэглвйя! вэ инчэсэнэт ше’бэсв 2-31-17, влм вэ ыэдэвиййэт шв'бэсв 2-35-17, мэктублар ша’бэса 2-31-15 вэ 2-36-89, аарвча фото-лабораторвя 2-36-33, яэшрийят S-02-I5. бухалтерия 3-59-46. корректор шв’бэси 3-22-03, в’ланлар шв’бэсв 3-13-82» ФГ 18807 А2арбай««аи бирлашмииз газет-шурнал нашрийятынын матбааси, Бамы, Сталии лроспвитИ| 137« Сифариш >4 1841 ;
RealCheck