Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 07, 1956

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 7, 1956, Baku, Azerbaijan КОММУНИСТ Индонезия Республикасынын Президенти Сукарнонун    Эзбэкиста ДАШКЭНД, 5 сентябр (СИТА-нын хусу-си мухбириндэн). Озбэкистанда гонаг олан Индонезия Президенти Сукарно ва онун йол йолдашлары букун республиканын йэяты ила таныш олмушлар. Cahap гонаглар бзбакистан энеркетик-лэринин, кимячыларынын вэ машынгайы-ранларынын шэйэринэ—Чирчик шэйэринэ йола душмушлар. Автомобил дэстэси, кэ-нарларында говаг вэ акасия агачлары экилмиш энли шоссе йолу ила кедирди. Cahap тездан олмасына бахмаяраг йолун hap ики тарэфинэ этраф гышлагларын эйалисиндэн чохлу адам топлашмышды. Чирчик шэйэринин кучэлэри хусусила издийамлы иди. Бурада он минлэрлэ адам гонаглары «Ура» сэслэри ила, Совет— Индонезия достлугу шэрэфинэ, Президент Сукарно шорэфинэ тэбрик сезларилэ гар-шылады. Чирчик электрокимя комбинатынын эсас кириш гапысында гонаглары шэйэр зэй-мэткеш депутатлары Совети ичраиййэ ко-митасинин садри Б. йейдэров, комбина-тын директору И. Аниснмкин вэ муэсси-санин башга рэйбэрлэри гаршыладылар. Ушаглар Индонезия халгынын элчилэринэ чичэк дастэлари вердилэр. Мэктэбли гыз-лардан бири бурая топлашанларын ал-гышлары алтында Президент Сукарнонун бойнуна пионер галстуку баглады. Президент вэ ону мушайиат эдэн шэхс-лар ССРИ-дэ эн бейук кимя сэнаеи муэс-сисэлариндан бири олан Чирчик электрокимя комбинатынын эразисинэ кечдилэр. Онлар марагла ейрэндилэр ки, Бойук Батан муйарибосиндэн бир аз габаг ишэ са-лынмыш бу комбинат инди кундо мин тона гадар мэ’дан куброси бурахыр. Гонаглар комбинатын сехлэринэ, машынхана-сына ва башга эн муйум сайэлэринэ электрик энержиси пайлашдыран идарээтма мантэгасики нэзордэн кечирдилэр. Президент Сукарно кимя мэйсуллары ис-тейсалынын тэсэрруфаты ила чох марагла нды. О, сехлари кэзэркэн бурада гоюл-муш машин ва апаратлар Йаггында, тех-нолокия йаггында суаллар верирди. О, муоссисанин райбарлори ва сехларин му-йандислори ила данышаркэн чох вахт тарчумочина эйтияч олмурду—чунки му-йандис-технолог олан Ирезидентин яхшы баша душдуйу кимйэви формул дилиндэн истифадэ эдилирди. Аммоняк шорасы сехи Сукарнонун диг-гэтини чало этди; бурада кристаллиза-торларын кучлу барабанларындан йазыр майсул котурулур. бзбакистан кимя сэна-еянин ениликчилариндон бири, кимя элм-лэри намизади алимлик дэрэчэси алмаг учун диссертасия йазырлаян муйэндис Аман Илясов Президента тэгдим эдилди. Чирчик айалиси йерматли гонагы самими йола салды. Автомобиллэр комбинатын эрззисиндан чыханда онларын ардын-ча «Яхшы йол!», «Индонезия халгына салам етирии!» сезлэри дейилирди. Гонаглар бир неча дагигэ йол кетдикдэн сонра Орчоникидзе районундакы «Гызыл бзбакистан» колхозунун кениш памбыг тарлаларыны кордулар. Колхоз садри А. Маткабулов Президент Сукарнонун во ону мушайиат эдон шахс-ларин шорафинэ сайэр емэйи верди. Емэк заманы артелин садри Президент Сукарно-ну вэ онун йол йолдашларыны самими са-ламлады, колхозчуларын эн яхшы арзула-рыны Индонезия кандлилэринэ етирмэйи гонаглардан хайиш этди. Президент Сукарно чаваб нитгиндэ АеДи: Достлар! Колхоз садринин бизэ мура-чиатлв свйлэдийи табрик созлари учун урэкдэн ташаккур этмак истайирэм. Сэд-рин дедийи кими, колхоз игтисадийят са-йгасиндэ кандлилорин кооператив тэшш-латыдыр. Мэн кердум ки, адамларын гар-дашлыг ташкилаты олмаг э’тибарилэ кол-хозун бейук ойэмиййэти вардыр. Колхоз адамлар арасында гардашлыг дуйгуларына эсасланыр. Дикэр тэрэфдэн, колхоз озу бу достлуг дуйгуларыны мойкамландирир. Буна керэ да колхоз гурулушу чох яхшы гурулушдур. Колхоз йэятыны яхындан керэ билдийимиз учун биз, сизин гонагла-рыкыз, чох шадыг вэ сиза миннэтдарыг. Президент Сукарно вэ Индонезиянын башга нумайэндэлэри Дапгкэндэ гайыдыб Низами адына педагожи институтуна кет-дилэр. Муаллим вэ тэлобэлэр гонаглары шадлыгла гаршыладылар. Институтун бай-рамсаягы бэзэдилмиш ичлас салонуна чохлу оглан ва гыз топлашмышды. Президент Сукарно Индонезияда халг маарифинин гурулушундан данышды. О гейд этди ки, Индонезия халгынын азад яшамага башла-дыгы вахтдан кечэн бир неча ил эрзиндэ савадлыларын сайы тэгрибэн 60 фаизэ чатмышдыр. Президент бзбакистан тэлэ-бэлэркнэ Индонезия кэнчлэриндэн салам етирди. Индонезиялы гонаглар институтдан «Пахтакор» стадионуна кетдилэр. Индонезия Республикасынын Президенти ила кврушмэк учун стадионда пайтахт зэй-мэткешлэринин кутлэви митинги олду. Митингдэ 75 мин адам иштирак этди. йермэтли гонаг вэ ону мушайиат эдэн шэхслар йокумэт ложасында корундукдэ митингин иштиракчылары онлары ал-гышларла вэ тэбрик сезлэри ила гаршыладылар. бзбакистан ССР Али Совети-нин садри А. й. йэкимов, бзбакистан КП МК-нын биринчи катиби Н. А. Муйидди-нов, республика йокуматинин узвларк. ССРИ Али Советинин вэ бзбакистан ССР Али Советинин депутатлары ложада идп-лэр. Президент Сукарнону Совет Итти-фагында мушайиат эдэн ССРИ Али Совети Раясэт йей’эти Садринин муавини Ш. Р. Рашидов, ССРИ Али Совети Раясэт йей’-этинин Катиби А. Ф. Горкин, орду кене-ралы М. И. Казаков, ССРИ-нин Индонезия-дакы софири Д. А. Жуков ва башгалары да митингдэ иштирак эдирдилэр. Митинги Дашкэнд шэйар займэткеш депутатлары Совети ичраиййэ комитэсинин садри М. Т. Туреунов ачды. Индонезия Республикасынын, Совет Иттифагынын ва бзбакистан ССР-нин довлат йимнлэри ифа эдилди. Дашкэнд тохучулуг машынгайырма за-водунун чилинкари В. Титов, язычы Га-фур Гулам, Каганович адына колхозун садри Хамрагул Турсунгулов гонаглары саламладылар. Президент Сукарно микрафона яхын-лашды вэ бойук бир нитг сойлади. Президент Сукарнонун нитги Сизин аранызда чохлу мусэлман олду-гуну билдийимэ керэ, мон сиза мусэлман-часына салам вермэк. истайирэм. Индонезияда ан мухталиф дин л ара э’тигад эдвн адамлар яшайыр, орада мусэлманлар, христи-анлар вэ будпорэстлийа э’тигад эдэн адамлар вардыр, лакин Индонезия халгы езу-ну вайид бир халг йисс эдир вэ индоне-зиялылар бир-бирлэрини Индонезия ди-линда «Мердека!» дейэ саламлайырлар; бу сез исэ Индонезия дилинда азадлыг демакдир. Мон бурада чыхыш эдэн бутун натиг-лара бизи саламладыгларына кора тэшэк-кур эдирэм. Ман бурая кэлдийиниз учун сизин йамыныза ташаккур эдирэм. Мэн сиза бурадакы стадиона топлашдыгыныз учун ташаккур эдирэм. Мэн Индонезия нумлйэнда йей’этинэ бу гэдэр чичэк, бу гадар чох гызыл кул тэгдим этдийиниз учун сиза ташаккур эдирэм. Бу чичэклэр сизин Индонезия халгы ила достлугунузун ифадэсидир. Ман сизин кезлэриниздэки пган ифадэ учун вэ бу кезлэрдэ корунэн Индонезия халгына чох бейук достлуг йис-си учун сиза ташаккур эдирэм. Мэн сиза, бурадакыларын йамысынын гэлбини чош-дуран достлуг руйуна керэ ташаккур эдирэм. Достлар, Дашканд Индонезия шэйэрлэри-Н9 чох охшайыр. Буранын йавасы Индонезиянын йавасы кимидир, бурада да сама бизим елкамиздаки кими тэмиздир, бурада зйни дэрэчода пстидир, агачлар да эйни-дир. Дашкандин тикилилари да Индонезиянын бир чох гаайарлэринин тикилилэринэ банзэйир. Лакин йар шейдэн эйамиййэтли-си одур ки, Индонезия халгы сизин хал-гыныза охшайыр. Буна керэ да Дашканд бизим елкамиздан минлэрлэ километр узаг-да ерлашсэ да, Дагаканди учсуз-бучагсыз данизлэр, найайатсиз дузэнликлэр, даглар бизим вэтанимиздан айырмыш олса да, биз бурада взумузу ез эвимиздэ, догма аилэ-миз ичарисиндэ олдугу кими йисс эдирик. (Алгышлар). Достлар, сиз бурада мани майэббэтлэ, уча сэсларла саламладыныз. Ман сорушу-рам, бунун сэбаби надир? Бунун сэбэби Сукарно адлы 6irp адамын бурая, сизин ел-конизэ калмосндирми? Мэн буна бела чаваб верирэм: Пох, бунун сабэби Сукарно ва я бунг Карно, я да, сизин дедийиниз кими, гардаш Карно адлы бир адамын бурля калмзси дсйплдир. Сизин севинчинн-зин сабэби маним кэлишим дейилдир. Сн- зин севинчиниз, мэйэббэтиниз вэ достлугу-нуз такчэ бир адама дейил, бутун Индонезия халгына бэслэдийиниз йисслэри ифа-да эдир. (Алгышлар). Бу йисслэр ез нумайэндэлэри сырасында Сукарно адлы бир адамы да бурая кендормиш олан бутун Индонезия халгына аиддир. (Алгышлар). Бунларын йамысы учун ман сиза урэкдэн ташаккур эдирэм. Лакин бурада сизин догрудандамы Индонезия халгыны са-ламладыгыныз душунулуб сорушулардыса. о заман мэн буна бела чазаб верэрдим ки, бурада сиз такчэ Индонезия халгыны дейил, онун идеясыны, арзусуну саламладыныз, бу идея иса азадлыг идеясыдыр, бэрабэрлик вэ сулй идеясыдыр. (Алгышлар). Индонезия халгынын гэлбиндэ бу идея-нын, достлуг, бэрабэрлик вэ азадлыг идея-сынын яшадыгыны билдийинизэ керэ сиз йэм Индонезия халгыны, йам да о чумлэ-дан‘ мани, Сукарно адлы бир адамы саламладыныз. (Алгышлар). Бали, достлар, биз да, сиз да бу идея-нын йэята кечирилмэси угрунда мубариза апармышыг, чунки биз бу идеяя чох бейук майаббэт бэслэйирик. Сиз ез вэтэни-низин азадлыгы угрунда мубаризэдэ минлэрлэ гурбан вермишсиниз, сизин рэйбэр-лэринизин бир чохлары йэбсханаларда, Сибир суркунлэриндэ йалак олмушлар. Онлар сулй угрунда, бэрабэрлик угрунда, азадлыг угрунда мубариза апарырдылар. Индонезия рэйбэрлэри барэсиндэ да бу сезлари демэк олар. Онлар да йомин идея угрунда мубариза апарырдылар. Биз 350 ил мустамлакэ эсарэтя алтында олмушуг, 350 ил бундан аввэл биринчи дафа ола-раг йолландиялылар бивим елкамизэ кал-мишлэр. Индонезияда милли мубариза 1908-чи илдэ башланмышдыр. Эввэлча кичик бир йэрэкат олан бу мубариза тадричла ке-нишлэнди ва бутун Индонезия халгынын, 80 милйонлуг индонезиялыларын йамысы-ны буруду; 1945-чи ил августун 17-дэ исэ биз езумузу мустэгил девлэт э’лан эт-дик, Индонезия халгыны азад вэ мустэгил халг э’лан этдпк! (Алгышлар). Достлар, сиз бутун XIX эср бою муба-ризэ апардыныз. 1905-чи илдэ биринчи ингилабы башладыныз, Сибирэ кетдиниз, сизин бир чохларыныз йебсханалара душ-ду. Найин хатирина? Идеянын хатиринэ. Сиз 1917-чи илдэ мувэффэгиййатла гуртармыш олан икинчи ингилабы башладыныз. Найин хатирина сиз бу инги- лабы башладыныз? Бир идеянын хатиринэ. йазырда да сиз мубариза апарырсы-ныз, олум-дирим мубаризэси апарырсы-ныз. Енэ да йэмин идеянын хатиринэ. Индонезия халгынын барэсиндэ да бу сезлэри демак олар. Индонезия халгы да йэмин идея угрунда мубариза апармыш-дыр. Инди мэндан габаг чыхыш эдэн алии, бизим гэйрэманларымыздан Суопатинин вэ Кипокагорун адыны чэкди. Бэли, догру-дан да онлар мубариза апармышлар. Онлар найин угрунда мубариза апармышлар? Онлар идея угрунда мубариза апармышлар. Бир чохлары йэбеханалара кендэрилмиш-дир. Он минлэрлэ адам йэбсханаларда йэ-лак олмушдур, он минлэрлэ адам куллэлан-мишдир. Онлар найин хатиринэ бу йол ила кетмишлэр? Муэййэн идеянын хатиринэ. Биз да муэййан идея хатиринэ ин-гилаб этмишик. Бу идея хатирина Индонезия республикасы ярадылмыш, Индонезия халгынын истиглаляййэти э’лан эдил-мишдир. Мэн тэкрар эдирэм, достлар, гэлбиниздэ яшаян вэ аловланан бу идея йансы идея-дыр, Индонезия халгынын гэлбиндэ яшаян бу идея йансы идеядыр? Бу азадлыг, хош кузэран вэ бутун дуняда сулй идеясыдыр. (Алгышлар). Бу идея угрунда мубариза апармаг на демакдир? Бу о демэк дейилдир ки, идея идея олараг галмалыдыр. Бу идея угрунда мубариза апармаг, онун йэята кечирил-мэоинэ, керчэклийэ чеврилюэсинэ, онун йа-гирэфон йэята кечирилмооивд наил олмаг демакдир. Биз истиглалиййэт угрунда му-баризэ апармышыг. Сиз д«э, достлар, йэмин идея угрунда мубариза апармышсыныз. Маним адыны чэкдииим бу идеяларын йэята кечирилмэси угрунда, йэни азадлыг, хош кузэран вэ сулй угрунда мубариза апармаг на демакдир? Бу йэмин идеяларын йаята кечирилмэсинэ наил олмаг, адамларын динч яшамасына, адамларын азадлыгы йисс этмэсинэ вэ адамларын йэгигэтэн хош кузэран кечирмэсинэ наил олмаг демакдир. (Алгышлар). Бэли, догрудан да, муэййэн идеясы олан, муэййан арзулары олан адамлар вардыр, лакин бу адамлар ез идеясыны, ез арзусуну йэята кечирмэйэ чэйд этмир-лэр. Онлар бу идеянын йэята кечирилмэси учун чалышмырлар, гуввэларини сэрф этмирлэр. Бела адамлары бош хулячы ад-ландырмаг олар, онлар ез идеяларыны йэята кечирмэйи дейил, хуляя гапылмагы севирлэр. Лакин Совет халгы хуляя гапы-лан халг дейилдир, совет халгы мубариз халгдыр. (Алгышлар). Индонезия халгы барэсиндэ да эй ни сезлэри демэк олар. (Алгышлар). Индонезия халгы бу идеялары, йаггында данышдыгым идеялары йэята кечирмак учун вар гувво ила мубариза апармышлар, достлар, мэйз буна кора да биз сиза чох бейук гардашлыг вэ достлуг дуйгулары бэслэйирик. (Алгышлар). Бали, достлар, ики мубариз арасында олан достлугдан дайа яхын достлуг олар-мы? Эйни фалакотли йоллар кечмиш, эйни сынаглардан чыхмыш вэ йэтта инсанла рын хатирина ез чаныны гурбан вермэйа йазыр олан ики оскар, ики адам арасын-дакы достлугдан дайа яхын достлуг олар-мы? Пох, бундан дайа сых вэ дайа мойкам достлуг ола билмэз! (Алгышлар). Мэйз буна кера да халгларымыз арасындакы достлуг бу чур мойкам достлугдур. Ики хулячы арасындакы достлугу сых ва мойкам достлуг адландырмаг олмаз. Бизим арамызда, Индонезия вэ Совет халгла-ры арасында олан достлуг исэ ики муба-ризин достлугудур. (Алгышлар). Сизин гэлбиниздэ идея яшайыр, бизим да галбимиздэ муэййан идея яшайыр. Лакин идея езлуйундэ инсандан бойукдур, идея йэтта халгдан да бойукдур. Писаны йобеханая салсан, ону зэнчирлосэн, онун эллэринэ вэ аягларына гаидал вурсан, ин сан йэрэкат эда билмэз, лакин онун идея сы яшаячагдыр, бу идея яшаячаг вэ яйы-лачагдыр. Сизин идеяныз йар тэрэфэ яйылмыш-дыр. Бизим идеямыз, Индонезия халгынын идеясы барэсиндэ да бу сезлэри де-мок олар. Будур, йэмин ики идея бир-бири ила корушмуш вэ белэликлэ Совет халгы ила Индонезия халгы арасында достлуг, мойкам достлуг эмэлэ калмишдир. (Алгыш лар). Индонезия халгынын гэлбиндэ азадлыг, хош кузэран, бэрабэрлик ва сулй идеясы яшзйырды. Девлэт йэятында бу идея мэ’-лум «Панча сила» принсиплэриндэ ифадэ эдилмишдир. Ики нов «Панча сила» вардыр. Индонезияда э’лан эдилмиш «Панча сила» принсиплэри вардыр. Бунлар Индо незия довлэтинин эсасландыгы беш прин сипдир. Бу принсиплэр агаагыдакылардан ибарэтдир: 1. Аллайа э’тигад этмак ва бутун дин-лэрэ йормат этмэк, 2. Батана майаббэт, 3. h у манизм, 4. Довлатин истиглалиййэти вэ суверен л ий и, 5. Ичтимаи хош кузэран. Бу «Панча сила» принсиплэри Индонезия довлэтинин дахили принеиплэридир Лакин бутун дуняда мэшйур олан вэ 1955-чи илин апрел айында Асия вэ Аф рика елкэлоринин Бандунг конфрансында э’лан эдилмиш «Панча сила» принсиплэри да вардыр. Бу «Панча сила» принсиплэри довлэтлэрин динч янашы яшамасы, гаршы лыглы файдая вэ бэрабэрлийэ эсасланан элагэлар ярадылмасы принеиплэридир (Алгышлар). Белэликла, Индонезия довлэтинин беш дахили принсипи вардыр; Индонезиянын йудудларындан узагларда яйылан ва Бандунг конфрансында иштирак этмиш елкэ-ларин тэрофдар олдуглары беш принсип да вардыр. Бундан элавэ, сон беш прин- сипэ йазырда нэинхи Бандунг конфрансында иштирак этмиш Асия ва Африка елкалэри тэрэфдардырлар, бу принсиплэр дунянын бир чох елкалери тарэфиндэн га-бул эдилмишдир. Бу принсиплэри Совет Пттифагы да гэбул этмишдир. Бу принсиплэри Совет Пттифагынын халгы да гэбул этмишдир. Ьазырда дунянын сулйу се-аэн, сулй угрунда, империализме, капитализма ва мустэмлэкэчилийэ гаршы мубари-зэ апаран бутун адамлары бу принсиплара тэрэфдардырлар. Буна кера да мэн эминэм ки, бу беш принсип даим яшаячагдыр. (Алгышлар). Янашы яшамаг идеясы йазырда бутун дуняны бурумушдур. Он милйонларла дейил, йуз милйонларла вэ йэтта милярд-ларла адам бу идеяя тэрэфдардыр. Бутун дуняда сулй бэрпа эдилмэйинчо, бутун дуняда азадлыг гэлэбэ чалмайынча, бутун елкэлэр бир-биринэ йормэт эдэрэк яшамага башламайынча бу идея яшаячаг вэ инкишаф эдэчэкдир. Янашы яшамаг идеясы даим инкишаф эдэчэк вэ кетдикче ени-ени елкэлэри буруйэчэкдир. (Алгышлар). «Панча сила»—беш ма'дум принсип— идеясы мухталиф елкэдэрин динч янашы яшамасындан, истиглалиййэтиндэн ва бир-бирлэринэ йормат этмэсиндэн бэйс эдир. Биз гоча райбарлэр балка да бу идеянын йэята кечирилэчайи вахта гэдэр яшая билмэдик, лавин кэнчлэр бутун дуняда сулйу корэчэклэр, бутун дуняда достлугу керэчаклэр, гаршылыглы йормэти кера-чаклэр (алгышлар); хэвчлэр дунянын бутун елкалэринин динч янашы яшамасы-нын шайиди олачагдар. Биз йэмишэ оз кэнчларимизи, бизим идеядарымызы инкишаф этдирмэйэ чагырмышыг, Индонезия рэйбэрлэринин дашыдыглары бу идеялары Индонезия кэнчлэри инкишаф этдирэчэк-лэр. Биз ез мубаризамизи Индонезия канч-ларинэ тапшырырыг. Биз дейирик ки, биз гочалар бир ера топлашеаг, дагы ериндэн галдыра билэрик, лакин канчлэрин йамысы бир ера топлашеалар, онлар бутун дуняны дайишдирэ билэрлар. (Алгышлар). «Панча сила» идеясы йазырда Индонезия кэнчлэринин гэлбиндэ яшайыр. Совет Иттифагынын кэнчлэри барэсиндэ до бу созлари демэк олар. Сиз Марксы, Энкелси таныйырсыныз. Сизин Ленин, Сталин, Свердлов вэ башгалары кими бейук райбарлариниз вардыр. (Алгышлар). Онларын идеялары Ьазырда канчлэрин гэлбиндэ езунэ ер этмишдир вэ кэнчлэр да бу идеялары инкишаф этдирирлзр, кэнч-лар кэлэчэйи йалл эдирлар, калачэк кэнч-лерин элиндэдир, кэнчлэр бутун дунянын умидидир. Индонезияда канчлар бутун миллэти-мизин умидидир. Сизин канчлариниз барэсиндэ, Совет Пттифагы кэнчлэри барэсиндэ да бу созлари демэк олар. Буна кера да мэн букун педагожи инстнтутда дедим ки, бутун елкэларин кэнчлэри динч янашы яшамаг идеясы угрунда, истиглалиййэт идеясы угрунда, елкэлэр арасында гаршылыглы йормат вэ сулй идеясы угрунда, бутун дуняда сулй угрунда бирка мубариза апармалыдырлар. (Алгышлар). Ман бурая Индонезия халгынын нума-пэндэси кими кэлмишам ва Индонезия халгынын нумайандэси кими да ман Шймал-¿а, Чанубда, Гарбдэ вэ Шэргдэ яшаян бутун адамлара мурачиэт эдирэм. Ман дэ-рисинин рэнкиндэн—аг вэ я гара, сары вэ я гэйвэйи олмасындан асылы олмаяраг бутун адамлара мурачиэт эдэрав дейирам: калин достлар, сулйун хейри учун йамы-мыз бирликда ишлэйак, йамымыз бирликда чалышаг. Ман бутун дунянын адамларына мурачиэт эдэрэк, онлары мейкэм сулйун йэята кечирилмэси угрунда бирликда ча-лышмага вэ бирликда мубариза апармага чагырырам. (Алгышлар). Буна кора да мэн чох шадам ки, халгларымыз арсында, Индонезия халгы ила Совет Иттифагы халгы арасында гаршылыглы йормат вэ достлуг вардыр. Ман сизин йамынызы езлуйунузда, фикринизда бу ашагыдакы сезлари демайэ чагырырам: «Яшасын бутун елкэларин халгларынын достлугу! Бутун халглар арасында гаршылыглы йермэт вар олсун! Яшасын ени дуня!». (Алгышлар). Достлар, инди саат саккиз тамама он беш дагигэ галмышдыр. Мэн билирэм ки, сизин аранызда намаз гылмага кетмэли олан бир чох мусэлман вардыр. Буна кера да ман сизи бурада дайа лэнкитмэйачдйам. Ахырда мэн сизин йамыныза, бурада олан-ларын йамысына, Дашкэнд шайэринин бутун эйалисинэ урэкдэн бир дайа тэшэк-кур этмэк истайирэм, Совет Озбэкистаны-нын бутун халгына, Совет Иттифагынын бутун халгына ташаккур этмак истайирэм. (Алгышлар). Мэн амин олдугуму билдирирэм ки, Индонезия ила Совет Пттифагы арасындакы достлуг вэ гардашлыг абади яшаячагдыр. (Алгышлар). Ман бурада олан мусэлманлара мурачиэт эдэрэк мусалманча дейирам эссалам елейкум! Оз нитгимин ахырында ман дейирам; мердека, мердека ва бир дайа мердека, йэни азадлыг! (Суракли ва мурултулу алгышлар). ☆ Митингин иштиракчылары Президент Сукарнону гызгын сурэтдэ алгышладнлар. «Мердека! Азадлыг!», «Яшасын Президент Сукарно!», «Индонезия вэ Совет Иттифагы халгларынын достлугу вар олсун!» сэслэ-ри учалды. Ахшам ССРИ Али Совети Раясэт Ьей’эти Садринин муавини вэ Оэбакистан ССР Али Совети Раясэт Ьей’этинин Садри Ш. Р. Рашидов Президент Сукарнонун вэ Индонезиянын башга нумайэндаларинин шэрэфинэ гэбул дузэлтди. Габул сэмимиййат вэ достлуг шэраитиндэ кечди. 7 СЕНТЯБР 1956-чы ИЛ, К: 209 (10242) Алмання Коммунист партиясынын фэалиййэтинин гадатан эдилмэсилэ элагэдар олараг УИЬИМШ-нын бвянаты Алмания Коммунист партиясынын фэалиййэтини гадаган этмэк йаггында Гэрби Алмания йекумэт органларынын гэрары Совет Иттифагы йэмкарлар иттифагларынын милйонларла узвуну чох гэзэблэндирмишдир. Халгын мэнафеинэ зидд олараг бу ч\р озбашыналыг эдилмэси, зэймэткешлэрин демократия йугуг вэ азадлыгларынын тап- даланмасы йамы тарэфиндэн пислэнилир. Бутун дунянын демократии ичтиманййэти кими, Совет Иттифагы зэймэткешла-ри да Гэрби Алмания иртичаынын йэракэтлэриндэ зэйматкешлорин демоклатик йугуг вэ азадлыгларына гаршы, АФР-дэ енидан йэрбилэшдирмэ ва фашизмин дирчалдилма» и сиясатини пислэйэн файла синфинин тэшкилатларына гаршы ачыг фашист “*’чуму-нун башлангычыны кврурлар. Бутун дуня зэймэткешлэринин ядындадыр ки, 1 Уэлчу илдэ Ьитлер фашизми Алмания Коммунист партиясыны гадаган этдикдэн сонра сосял-демократ партиясы, йэмкарлар иттифаглары дармадагын эдилди, фашист иртичаынын взбашыналыгы вэ муйарибэ башланды. Ьадисэлэрин бу чур инкишафынын тэкрарына йол вермэмав учун букун фэпла синфинин вэ эн эввэл Алмания фэйдэлэринин фаалиййэт бирлийи йэмишэкиндан да- йа зэруридир.    о в л «л Дунянын демократия ичтимаиййэтинин э’тиразына сэс верэн Совет иттиф.пы зэймэткешлари эминдирлэр ки, Гэрби Алмания фэйлэ синфинин бутун ташкилатлары, о чумлэдэн да фэйлэлэрин мэнафеи угрунда мубаризэдэ бойук тэчрубэси олан помкар- лар иттифаглары Гэрби Алмания яртичаынын езбашыналыгына чаваб олараг эл-элэ вериб Алмания Федератив Республикасы фэйлэ синфинин демократии азадлыгларыны “ ‘-“'“-И’иЯфаг нэмкдрллр ит,и.*гл»рынын ГЭЗЕТ СЭЬИФЭЛЭРИНДЭ ОХУЧУЛАРЫН РЕДАКСИЯЯ М9КТУБЛАРЫ «Кировабадски рабочи» гэзетинин бу кунлэрдэ чыхмыш 101-чи номрэсинин 3-чу сэйифэси охучуларын редаксияя кон-дэрдиклэри мактублардан тэртиб эдилмишдир. Бурада 14 мэктуб вэ 3 карикатура верилмишдир. Сэйифадэки материал-ларын алтында гэзетин охучуларындан 19 нэфэринин имзасыны охуюруг. Бунларын ичарисиндэ тохучулуг комбинатынын устасы, мэтбэа ишчиси, шофер, поч-талйон, башга пешэ еайиблэри вэ эвдар гадынлар вардыр. Онлар Кировабадда баш верэн мараглы ениликлэри билдирир па бир сыра муйум масолалар галдырыр-лар. Охучуларын мактубларындан ойрэнирик ки, Эрманистан ССР Эчмиэдзин МТС-нин коллективи ила ярышан Низами МТС-нин (Кировабад) ишчилэри мугавила шэртлэ-ринин еринэ етирилмэси кедишини йох-ламаг вэ тачруба мубадилэси кечирмак учун ез нумайокдо йей’этини Эчмиэдзинэ кендармишлэр. Иамчинин гардаш Эрмэ-нистан республикасы Кировакан шайари-нин матбаэ ишчилэри ярышдыглары Кировабад полиграфия ишчиларина гонаг кэл-мишлэр. Онларын йолдашлыг корушу ол-муш вэ тачруба мубадилэси кечирилмиш-дир. Кировабад тохучулуг комбинатынын 80 нафардан артыг файласи вэ муйандис-техник ишчиси Минкэчевирэ экскурсиям кетмиш, Микоян адына совхозда узумчу-ларин драм дарнайи ярадылмыш, шайэрин Чапаридзе кучасиндэ 25 нэфэр ишчиси ол!н тикиш э’малатханасы ачылмышдыр вэ саир.< Охучулардан И. Шыхыев, С. Пирвер-диев вэ Ч. Кошкаров йолдашлар язырлар ки, «Гырмызы Азэрбайчан» май уд фабри-касындакы клубдан анчаг кино-театр кими истифадэ олунур. Бурада муйазирэ, мэ’рузэ, консерт вэ сайр тэдбирлэр таса-дуфи йалларда ташкил эдилир. Клубда радио гэбулэдичи вэ мусиги алэтлари йох-дур. Эввэллэрдэ ярадылмыш олан майны вэ роге дарнайи дагылмышдыр. МЭ'ЗУНЛАР КЭНД ТЭСЭРРУФА-ТЫНДА ИШЛЭПИРЛЭР Жданов районундакы орта мэктэблэри бу ил гуртармыш кэнчлардэн бир чоху канд тэсэрруфатында ишлэмойэ башла-мышдыр. Онлардан Жданов гэсабэсиндаки орта мэктабин мэ’зуну Ф. Байрамов ва Халач канд орта мактэбини битирмиш С. Рзаев «Мил памбыгчысы» газетиндэ мэк-тубла чыхыш эдэрэк, оз ишлэриндэн да-нышмышлар. Ф. Байрамов языр: «...мэн бу ил мэктэбин X синфини би- тирдям вэ 5 немрэли совхозда галыб иш-лэмэйи гэрара алдым. Мэнимлэ бэрабэр мэктэбин X синфини битирэн бир чох кэнч совхозда ишлэмэйи гэрара алмыш-дыр... Инди мэн вэ мэ’зун йолдашларым 5 немрэли совхоэун 5-чи шв’басинии памбыг тарлаларында чалышырыг». Ишдэ гаршыя чыхан чэтинлнклэрдан горхмаян вэ бунлары бачарыгла арадан галдырараг, йэвэслэ ишлэйэн Ф. Байрамов кундалик тапшырыгы артыгламасилэ ери-яэ етирир. С. Рзаев ез мэктубунда кестэрир ки, Халач канд мактэбини бу ил 19 нэфэр кэнч битирмишдир. Онларын бир йиссэси пам-быгчылыг, йейвандарлыг, тахылчылыг ва колхоз тэсэрруфзтынын башга сайэлэрин-да ишлэмэйи гэт этмишдир. О, языр: «Кэнчлэрин колхоз истейсалатында ишлэмэклэ бэрабэр али мэктэблэрдэ ез тэНсилини давам этдирмэйэ имканы вардыр. Мэн колхозда ишлэмэклэ, ез тэйсилими Азэрбайчан кэнд тэсэрруфаты институтунда гияби сурэтдэ давам этдирэчэйэм». КЭИДЛЭРДЭ сэииппэ мэдэ-НИППЭТИНИ ИУКСЭЛДЭК Варташен райовунда чыхан «Варлы Наят» гэзетинин сон номрэлэриндэн бири-нин 1-чи сэйифэси бутунлуклэ бу мовзуа йэср эдилмишдир. Сэйифэдэ Баян кэнд фелдшер-мама монтэгесинин мудири С. Мирзэев, район санитар-эпидемиолокпя стансиясынын баш йокими И. Эйюбов, район хастэханасынын баш йэкими Э. Абдуллаев, район мэркэзиндэки аптекин мудири Ф. йачыев, Хачмаз канд йамамынын мудири М. Газыев, Падар кандиндэки бор-барханаиын ишчиси Г. Каримов вэ Т. Га-ракезова йолдашларын мэктублары дэрч олунмушдур. Бу мэктубларда,—районун мэрказянда ва кэндлариндэ йэята кечирилэн сайиййэ-сагламлыг тэдбирлэриндэн, сайиниа мата-ниййатинин йуксэлдилмоси угрунда апа-рылан ыубаризэдан, габагчыл сойиййа очагларынын тачрубасиндэн, тибб ишчи-ларинин фэалиййэтиндан этрафлы байс олунур. Инди районда элэ бир кэнд йохдур ки, орада тибб очагы олмасын. Районун кэндлариндэ чохлу йэким мантагаси, хастаха-на, фелдшер-мама мантагаси вардыр. Онларын иши кетдикчэ яхшылашыр, айали-йэ сэйиинэ хидмати дайа да гуввэтланир. Тибб очагларынын ишчилэри канд зэй-маткешлэрина ялныз сайиййа хидмати костэрмэклэ кифанэтлэнмир, эйни заманда ойали арасында сайиййа маарифи вэ мадэ-ниййэтини кениш таблир эдирлар. Гэзетда йэмчинин, сайиййа мэданиййати сайэсиндэ йол верилэн негсанлар да кас-тэрилиб тэнгид эдилир. Завод ени мэйсулу гэбул этмэйэ Ьазырдыр Кировабад шайариндаки Киров адына памбыгтэмизлэйан завод Мир Башир, Га-сым Исмайылов, Сэфаралиев, Шамхор ва Тавус районларына хидмэт эдир. Заводун коллективи ени памбыг мэйсулуну гэбул этмак вэ ону вахтында истейсал этмэк учун тэ’мир ишини йуксэк кейфиййэтлэ баша чатдырмыш, бутун аваданлыгы йазыр вэзиййэтэ салмышдыр. Заводун хидмэт этдийи районларда 12 памбыг гэбул эдэн мэнтэга вардыр. Мэн-тагэлэрдэки гапанлар тэ’мир олунмушдур. Мир Башир районунун Гарадаглы, Тавус районунун Говлар кэндлэриндэки памбыг габул эдан мэнтэгэлардэ ени ири гапанлар гоюлмушдур. Тайвил верилэн памбыгын кейфиййати-ни тез муэййан этмэк магсадилэ бутун мантагэларэ ени машынлар верилмишдир. Машынла йыгылан памбыгы тамиз- лэмав вэ гурутмаг учун заводун янын-да ени памбыгтамизлойэн вэ гурудан шо’бэ ташкил эдилмишдир. Бу шо’бэда саатда 10—12 тон памбыг тэмизлэниб гу-рудулачагдыр. Зэйам стансиясындакы памбыг гэбул эдан мэнтэгэнин янында да бу чур шо’бэ ташкил эдилир. Бу шо’бэ но-ябрын эвваллэринда истифадэйэ верила-чэкдир. Памбыгын чийидини икинчи дафа тэ-мизламэв вэ чийидин кейфиййэтини ях-шылашдырмаг магсадилэ заводун янында ени чийидтэмизлэйэн гав’ба тзп1кил эдилмишдир. Мэнтэгэлардэ чалышан баш эмтоагаунас-лары, гапанчылары ва башга ишчилэри тэ’лиматландырмаг магсадилэ августун эвваллэринда беш кунлук семинар ксчирил-мишдир. Бундан башга лаиорантлар учун да он кунлук семинар ташкил эдилмишдир. Гэнаэтйесабына 14 мин 500 чут аяггабы 2 немрэли аяггабы фабрикасынын коллективи 1956-чы илин девлэт планы-ны вахтындан тез еринэ етирмайэ чалы-шыр. Фабрикада 8 айлыг тапшырыг 109 фаиз едэнилмиш, пландан элавэ хейли аяггабы бурахылмышдыр. Муассисанин ишчилэри мэйсулун кей-фиййатиннн яхшылашдырылмасына да хусуси фикир верирлар. Планда нэзэрда тутулдугуна керэ бурахылан мэйсулун 87,7 фаизи биринчи нов олмалыдыр. Август айында бу тапшырыг 3,6 фаиз ар-тыгламасилэ еринэ етирилмишдир. йазырда фабрикада пайыз-гыш мевсуму учун аяггабы тикилмасинэ башланмышдыр. 15 фасонда бу чур аяггабы йазыр-ланачагдыр. Соеялизм ярышыны кенишландирмак, техникадан кениш истифадэ этмэк яхшы костэричилэр газанылмасына ка мак эдир. Илин эвволиндан кечан муддатдэ эмок майсулдарлы! ы 5,2 фаиз артмыш, мэйсулун мая дэйэри хейли ашагы салын-мышдыр. Ганаат эдилан хаммал йесабына 14 мин 500 чут аяггабы бурахылмышдыр. ;
RealCheck