Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 06, 1956

Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 6, 1956, Baku, Azerbaijan КОММУНИСТ6 СЕНТЯБР 1956-чы ИЛ. № 208 (10241)! Норвеч Стортинги нумайэндэ Ьей’этиннн шэрэфинэ гэбул Сентябрыв 4>да ССРИ Адя Совети Ит-тифаг Советишга Содрв П. П. Лоба1Нов вэ ССРИ Али Совети Милдэтдэр Совети Сэдринин муавини П. Т. Комаров, ССРИ Али Советшин дэ’вэтидд Совет Итти-фагында одан Норвеч Стортинги нуиа-йэндэ Ьей’этинин шарэфивэ гэбуд драдт-мишдир. Гэбулда Стортингин Сэдри Оскар Торп башда оямагла нумайэндэ Ьей’этинин узв-.лэри иштирак этмишлэр. Гонаглар сырасында Норвечин ССРИ-дэки Февгэл’адэ вэ СэлаЬиййэтли Сафири Э. Бродланд, сэфирлийин эмакдашлары, нумайэндэ Ьей’эти ила бирликда Совет Иттифагына кэлмиш Норвеч журналист-лори групу олмушлар. Гэбулда совстлвр тэрэфиндэн ССРИ Назирлэр Совети Сэдринин Биринчи Муавини М. 3. Сабуров, ССРИ Назирлэр Совети Сэдринин Муави-ни В. А. Малышев, ССРИ Али Совети Раясат Ьей’ати Сэдринин хуавинлэри М. П. Тарасов, Ш. М. Арушанян вэ баш-галары иштирак атиишлэр. Норвечин тичарэт назири А. Скаут башда олмагла Норвеч ишкузар даира-дэринин Москвадакы нумайэндэ Ьей’эти, Ьабеда СИТА-нын да’вэтшэ Совет Иттифагына кэлмиш олан вэ Норвеч телеграф буросунун директору Б. Кнуд-сен тэрэфиндэн башчыдыг эдилэн Норвеч журналистлэри нумайэндэ Ьей’эти дэ гонаглар сырасында олмушлар. Сэмимиййэт шораитиндэ кечмиш гэбул заманы ССРИ Али Совети Иттифаг Сове-тинин Сэдри П. П. Лобанов вэ Норвеч Стортингинин Сэдри 0. Торп нитг сепло-мишлэр. (СИТА). Ч-б Ж. Монун Москвая иэлмэси Бирлэшмиш Миллэтлэр Тэшкидатынын ТэрксилаЬ комиссиясындакы Франса ну-майэндэси Милли мэчлисин депутаты ч-б Жул Мок ССРИ Харичи Ишлэр На-зирлининин дэ’вотилэ сентябрын 4-да ахшамдян хейли кечмиш, арвады илэ бир-дикдэ Москвая кэлмишдир. Внуково тойярэ мейданында ч-б Ж. Моку ССРИ харичи ишлэр назиринин би-ринчи муавини А. А. Громыко, ССРИ Харичи Ишлэр Назирлийи коллекиясынын узву С. К. Сарапкин, ССРИ Харичи Иш-лор Назирлийи 1-чи Авропа шв’бэсинин мудири А. А. Арутюнян, ССРИ Харичи Игалор Назирлийи Протокол ше’бэсинин мудири Ф. Ф. Молочков ва матбуат ну- майэндэлэри гаршыламышдар. Ч-б Ж. Моку Франсанын ССРИ-даки Сэфири ч-б М. Дежан вэ сафирдийин эмэкдашлары гаршыламышдар. Ч-б Ж. Мок микрафон гяршысында рус-ча чыхыш эдэрэк демишдир ки, о вэ арвады Совет Иттифагына кэдмэйэ шаддыр-лар, о, Совет Иттифагында отуз ики ил бундан эввэл олмушдур. Ч-б Ж. Мов демишдир ки, совет халгынын о вахтдан бэри газандыгы м\твэффэгиийэтлэри кер-мок истойир. Ч-б Ж. Мок Советлэр елкэсини кэзэ-чэкдир. (СИТА). .КОММУНИСТИН' БРИГАДАСЫ САЛЯИ РАЙОНУИДА АРХАЙЫИЧЫЛЫГА СОН ГОЮЛМАЛЫДЫР Индонезия Республикасынын харичи ишлэр назири ч-б Р. Эбдулгэнинин Москвая кэлмэси Индонезия Республикасынын харичи ишлэр назири ч-б Р. 8бдулгэни сентябрын 4-да ахшам Москвая кэлмишдир. О, Ьа-аырда Совет Иттифагында гонаг олан Индонезия Республикасы Нрезиденти Сукар-ноя гошулачагдыр. Ипдонезиянын вэ Совет Иттифагынын Д0ВЛ0Т байраглары илэ бэзэдилмиш Внуково тойярэ мейданында ч-б Р. Обдул-гэнини ССРИ харичи ишлэр назиринин биринчи муавини А. А. Громыко, Москва Совети сэдринин муавини А. Г. Зайтсев, Москва шэЬаринин коменданты кенерал-майор П. С. Колесников, ССРИ Харичи Ишлар Назирлийи Протокол ше’бэсинин мудири Ф. Ф. Молочков, ССРИ Харичи Ишлар Назирлийи Чэнуб-Шэрги Асия ше’боси мудиринин муавини Ф. П. Доля вэ мэтбуат нумайэндэлэри гаршыдамыш-лар. Ч-б Р. Эбдулгэнини Индонезиянын ССРИ-дэки сэфирлийинин эмэкдашлары, Ьабелэ ССРИ-дэки бир сыра динломатик н\т1аЙ9ндэликлэрин башчылары гаршыла-мышлар. Ч-б Р. Эбдулгэни тэйярэ мейданында микрафон гаршысында бэянат вермишдир. О демишдир: — Достлар! Москвая—бу тарихи шэ-Ьэрэ кэлмэйимэ чох шадам. Мэн Президент Сукарнону мушапиэт эдэчэйэм вэ ССРИ-нин бир чох шэЬэрлэринэ кедэчэйэм. Умидварам ки. Совет Иттифагы илэ Индонезия арасында достлуг теллэри меЬкэм-лэнэчэкдир. (СИТА). ССРИ Али Совети нумайэндэ Ьей’этиннн Шама кэлмэси ШАМ, 5 сентябр (СИТА). Сурия парла-ментинин дэ’вэтилэ ССРИ Али Совети-еин нумайэндэ Ьей’эти дунэн Шама кэлмишдир. Нумайэндэ Ьей’этинэ ССРИ Али Совети Иттифаг Советинин Будчэ Еомис-спясы Сэдри И. С. Сенин башчылыг эдир. Шамын тойярэ мейданында совет ну-майондэ Ьеп’этпни Сурия парламентинин сэдри Назим Гудси, парламент сэдринин м\авппи Рафиг Бошшур, харичи ишлэр пазпри СалсЬ Битар, парламент депутат-лары, кэнчлорин, тэлэбэлэрин вэ Ьэмкар-лар иттпфагларынын бир чох нумайэндэ ЬпТотлорп, Сурия универсптетинин про-фессорлары вэ муэллимлэри, Ьабелэ баш-га тэхслэр гаршыламышлар. Нумайэндэ Ьей’этини Ьэмчинин ССРИ- нин Суриядакы сэфири С. С. Немчина, Ьабелэ Сурияда олан бир сыра диплома-тик нумайэндэликлэрин башчылары гаршыламышлар. Шамын йузлэрлэ эЬалиси тэйярэ мейда-нынын янындакы мепданчая топлашмыш-ды. Ьэр тэрэфдэ узэриндэ «Яшасын эрэб-лэрин сэдагэтли досту олан Совет Иттифагы!», «Яшасын совет-эрэб достлугу!» сезлэри язылмыш транспарантлар асыл-мышдыр. Совет нумайэндэ Ьей’этинин кетдипи пол бою Шамын сакинлэри Совет Иттифагынын элчилэрнпи: «Яшасын бойук Совет Иттифагы!», «Яшасын сарсылмаз совет-эрэб достлугу!» сэслэри и-1Э гызгын сурэтдэ саламламышлар. Партия тэшкилатларында ПАРТИЯ СЫР АЛ АРЫ НА ГЭБУЛ ПШИИЭ ДИГГдТИ АРТЫРМАЛЫ Аст1)аханбазар район партия комитэси-иин пленуму олмушдур. Пленум раионда партия сыраларына гэбул, Ьабелэ кэнд тэ-сэ1)р\Фаты мэЬсулларынын йыгылмасы вэ довлэт тодаруку планларынын еринэ ети-рилмоси келиши Ьаггында мэсэлэлэр муза-кирэ этмишдир. Пленум муэййэи этмишдир ки, бир сыра илк партия тэшкилатларында, о чум-лэдоп Низами адына, Ханлар адына, Шаумян адына колхозларын илк партия тэшкилатларында пзртия-дахили иш зэифдир. Партия йыгынчаглары вахтлы-вахтында чагырылмыр. Район партия комитэсинпн тэшкилат ше’бэси партия сыраларына гэбул мэсэ-лэси илэ яхындан мэшгул олмур. Плрнумда кестэрилди ки, бир чох илк партия тошкилатлары, о чумлэдэн «Гызыл Орду» колхозунун, район ичраиййэ коми-тэсинин, район халг маариф шо’бэсинин илк партия тэшкилатлары партия сырала-рыпа гэбул эдилэнлэрэ фэрди янашмыр-лар. Бу илин 6 айында партия сыраларына гобул эдиланлэр Ьаггында 4 илк партия тэшкилаты гэрарынын лэгв эдилмэси бупу айдын субут эдир. Пленумда кэнд тэсэрруфаты мэЬсулла-рынып йыгылмасы вэ довлэт тодаруку планларынын еринэ етнрилмэси мэсэлэси музакирэ эдилэн заман бир чох негсанлар ашкара чыхарылмышдыр. Пленум, музакирэ эдилэн Ьэр ики мэсэ-лэиэ дайр конкрет гэрарлар гэбул этмиш-дир. ЗдЬМЭТКЕШЛЭРд МЭДЭНИ- МЭИ тэт хидмэтини даьа да ЯХШЫЛА ШДЫРМАЛЫ Артйом район партия комитэсинин бу кунлэрдэ кечирилмиш пленумунда «Ра-йонда зэЬмэткешлэрэ мэдэни-мэишэт хид-мэтинин вэзиййэти вэ ону яхшылашдыр-маг тэдбирлэри Ьаггында» райкомун катион Чаббаров йолдашын мэ’рузэси динлэ-нилиб музакирэ вдилмишдир. Пленумда зэЬмэткешдэрэ мэдэнн-мэишат хидмэти кестэридиас! саЬэсинда ба’зн иш- лэрин апарылдыгы гейд эдилмишдир. Бу илин 7 айында 811 квадратметр монзил саЬэси тикилиб истифадэйэ верилмишдир. 4,5 мин квадратметр мэнзил саЬэси тэ'мир олунмушдур. Бунунла белэ пленум нефтчилэро мэдэ-ни-мэишэт хидмэтинин гэнаэтбэхш олма-дыгыны кестармишдир. 4 немрэли тикин-ти-гурашдырма идарэси нсфтчилор учуп яшайыш биналарынын тикилиб истифада-йа верилмэсини ланкидир. Бу идарэ ман-зил тикинтиси тапшырыгыны ялныз 50 фаиз еринэ етирмпшдир. Ахшам санатория-сынын тикилмэси учун бурахылмыш вэ-саитдон 10 фаиз исгифадэ олунмушдур. Лртйомнрфт нефт мэ’дэнлэри идарэспнин фаЬлэ тачЬизаты шя’бэси, Ьабелэ Азэрбай-чан ССР Нефт Сэнаеи Напирлийинин фоЬ-ла тачЬизаты идараси ашханалары, 6у-фртлари лазыми орзаг маллары илэ вах-тында вэ кифайэт гэдар тэ’мин этмирлор. Районун мадани-маариф муэссисэлэрп, маданиййэт сарайы, клублар ез ишларини партиянын XX гурултайынын гэрарлары эсасында енидан гурмамышлар. Пленум заЬмэткешлгрэ мэдэни-мэншот хидмэтини яхшылашдырмаг учун конкрет тадбирлэр гэбул этмишдир. ИЛК ПАРТИЯ ТЭШКИЛАТЫ КАТИБЛдРИИИН СЕМИНАРЫ Пуха шоЬэр партия комитэси илк партия тэшкилаты катиблэринин семинары-ны кечирмиигдир. Бу семинарда «Сов.ПКП XX гурултайынын гарарларыны мувэффэ-гиййэтло еринэ етирмэк саЬэсиндэ илк партия ташкилатларынын вэзифэлэри» Ьаггында муЬазирэ охунмушдур. Сонра илк партия тэшкилаты катиб-лэри айры-айры груплара белунмуш вэ Ьэр групда партия ишинин конкрет мэсэлэлэри музакирэ эдилмишдир. Эйни за манда тэчрубэ мубадилоси олмушдур. Кондисня фабрикасы партия тэшкилаты буросунун катиби Э. Пашаев, буручу фабрикасы партия тэшкилаты буросунун ка-тиб муавини Ч. Ьусейнова, «Коммунист» колхозу партия тэшкилаты буросунун катиби Б. Юсифов йолдашлар партия ишинин тэчрубэсиндэн данышмышдар« Бузовнанефт нефт мэ’дэнлэри идарэсинин б-чы мэ’дэниндэ. Шэкилдэ (солдан): уста кемзкчиси, кэнч муЬэндис Асиф Расулов операторлардан БалаЬусейн Мурадов вэ Шэфигэ Мэммэдзадэ йолдашлар буругда ишлэйирлэр. Кино филмлэринин дубляж эдилмэси блкамиздв вэ харичл елкэ.тордэ истеЬ-сал олунан бодии вэ элми-кутлэ*ви фюм-лэрнп бир чоху Бакы киностудиясыпда Азэрбайчан дилинэ дубляж эдилир. Бу илин эввэлиндэн 19 бэдии вэ 12 элми-кутлэви филм, о чумлэдэн «Битмэ-миш новеет», «Педагожи поэма», «306 номрэли иш», «Ана», «БаЬар аязлары», «Ики капитан», «Румянтсевин иши», «Гызыл теллэр», «Бактерия кубрэлэри» вэ сайр ФИЛМЛ9Р Ааэрбайчан дп.тннв дубляж эдилмишдир. Сон вахтлар экранларда костэрилэн «Илк севинч» вэ «Илдырымлы йоллар-ла» кино филмлэри Азорбайчан дилиндо нумайиш этдирилмэк учун инди Бакы киностудиясында Ьазырланыр. Илин ахы-рынадэк киностудияда «Отелло», «Чэ-наб 420», «0ЛМЭЗ гарнизон», «Советлэр Ьакимиййэти угрунда» вэ башга филмлэр дубляж эдилэчэкдир. Киностудияда кичик метражлы элми-кутлэви филмлэрин дубляж эдилмэсинэ хусуси фикир верилир. Республикамызын кэнд районлары зэЬмэткешлэри учун «Памбыгчылыгда агротехника гайдала-ры», «Кэнд керпэ эви», «Ушагларын сагламлыгыны горуюн» адлы филмлэр вэ башга элми-кутлэви филмлэр мувэффэгий-йатлэ нумайиш этдирилир. Чэлтик йыгымына башламышлар Варташен районундакы «28 Апрел» колхозунун узвлэри етишдирдиклэри бол чэлтик мэЬсулунун йыгымына бир нечэ кундур ки, башламышлар. Колхозчулар мэЬсулу гыса муддатда вэ иткисиз ныг-мага чалышырлар. ПбраЬим Элиев, Мам-М9ДЭЛП Мустафаев, Фарэч ФэрэчО'В йол-дашлар кундалик йыгым тапшырыгыны артыгламасилэ еринэ етирирлэр. Колхоз идарэ Ьей’эти йыгым учуп 40 нафэр колхозчу апырмышдыр. Пки ердэ хырман дузэлдилмишдир. Хыр-манлара чэлтийи дашымаг учун 10 араба айрылмышдыр. Арабачылардан М. Пб-раЬимов, С. Абдиев йолдашлар вэ башга-лары мэЬсулу хырмана дашымагда фэрг-лэнирлэр. Колхозда бечарма заманы олдугу кими, йыгым доврундэ да агротехники тэдбир-лар Ьэята кечирилир. Колхозун узвлэри бу ил Ьэр Ьектардан 35 сонтнер маЬсул котурмэйэ чалышырлар. А. ГАСЫМОВ. Курдэмир район памбыгчыларынын мушавирэси Бу куплардэ Курдэмир районупда га-пагчыл памбыгчыларын мушавираси пл-му шлу р. Мушаиирэда бригядирлар, мап-габашчылары, агрлномлар, габагчыл пам-быг йыганлар, колхоз илк партия тэтки-латы клтиб.иари, колхоз садрлари, К1энд Со-пети салрлчфи, трактор бригадасынын бри-галирлори, суручу моханикл-ар вэ башгала-ры иштирал этми'шлар. Мушавирадэ памбыгын йыгылмасына вэ тэдарук злилмосипэ Ьазырлыгын вэ-зпйпоти Ьаггында мэсалэ музакирэ эдил-мншдир. Мэ'руза этрафында 13 нэфэр чыхыш этмишдир. Мушавирэ кестэрмиш-лир ки, бу ил районун колхозларында бол мэЬсул етишдирилмэсинэ бахмаяраг йыгыма Ьазырлыг ишлэри зэифдир. Бир чох колхозларда памбыггурудан бинала-рын тэ'миринэ вэ енилэринии тикплмэ-сина Ьэлэ дэ башланылмамышдыр. Тарла душэркалари лазыми гайдая салынмамыш в.) аваданлыгла та’мин эдилмчжишдир. Мушавирэ геид этди ки, бу ил районун колхозларында нэинки девлэтэ пам-быг тэЬвили планыны еринэ етирмэк, Ьэт-та пландан элавэ мин тондан чох мэЬсул йыгмаг учун имкан вардыр. Мушавирэ ииггнракчылары бу оЬд'Э'Щлийи тарэфл-^ еринэ егирм,)к вэ памбыгын бечэрилмэ-сини мувэффогиййэтлэ давам этдирмаклэ бэрабэр, Ьэр бир колхозун мэЬсул ныгы-мына мутэшэккил Ьазырлыгла башлама-сы учун эмэли тэдбирлэр гэбул этдилэр. М. ЧЭФЭРОВ. Букундардэ Садян рАЙонунц габшпыл памбытчыларын мушавираси чагырыл-мышды. Мушавирада чох адам чыхыш этди. Маденков адына кодхозун сэдри Ша-бан Эсэдов йолдаш да сез адды. 0, трибунал галхараг деди: —    Иш олан ердэ нвгсан д» одар. Ahw бизих нбгсанларымыз о гадар дэ бвйук н»гсанлар дейилдир. Бир дэ яхшы иши-миз о годэрдир ки, негсанлар онун ичь рисиндэ итиб батыр. Ко.1хоз сэдринин дедийиндэн белэ хэ’-лум олду ки, колхозда 750 Ьектар саЬэдэ паибыг окилмиш, тарладара беш дэфэ, бэ’зн ерлэрэ исэ а.тты дэфэ култивасия чэкилмишдир. Колхозчулар саЬэлэри дерд дэфэ кетмэнламиш, биткнлэрэ ики дафэ элава гида кубрэси вермишлэр. Тарлалар Ьэр ердэ шырымларла суварылхышдыр. Садр 63 свзлэрини белэ тамамлады: —    Бир дэ ону дейэ билэраи ки, памбыг йыгымына там Ьазырыг. Биз бечэрмэнн дэ Ьэлэ давам этдиририк. Мэн б\тун пам-быгчылара мэслэЬэт керурэм ки, ез иш-лэрини бизим кими гурсунлар. Онун бу сон сезу алгышла гаршыланды. Ш. Эсэдов йолдаш трибунадан душуб ез еринда эйлэшди. Онун этрафында оту-ран ез колхозунун намбыгчыдары Ш. Эсэ-дова диггэтлэ бахараг, санки дейирдилэр: йолдаш сэдр, ахы сизин дедиклэринизлэ колхозумуздакы иш бир-биринэ уйгун кэл-мир. Колхозда вэзийнэт догрудан да пис иди. Колхозда памбыгын бсчэрилмэсиндэ вэ йыгыма Ьазырлыгда кери галмагын асас сэ-бэблариндэн бири одур ки, колхоз башчылары памбыгчыларын Ьамысыны бечэрмо-йэ сэфэрбэрлийэ ала билмирлэр, керулэн ишин кейфиййатинэ фикир вермирдэр пэ эмэк интизамыны позанлара гаршы муба-ризэ апармырлар. Колхозун намбыг тар-лаларында ики дэфэ белэ бечэрмэ апа-рылмамышдыр. СаЬэдэрэ чэми бир дэфэ алаярымчыг элавэ гида кубрэси верилмишдир. Бутун бригада вэ мангаларда памбыгын суварылмасы позулмушдур. Тар.1ачылыг бригадирлэринин вэ ман-габашчыларынын ишинэ асда нэзарэт эдилмир. Ким нечэ истэйирсэ, элэ дэ иш-лэйир. Ьеч кэсдэн мэс’улиййэт тэлэб олун-мур. Ьафиз Атаев йолдашын тарлачылыг бригадасынын 65 Ьектар намбыг экини саЬэси вардыр. Бурада бир ай олар ки, памбыгын бечэрилмэси даяндырыдмыш-дыр. Буна керэ дэ саЬэдэри тамамилэ алаг басмыш вэ биткилэр инкишафдан даян-мышдыр. Ьафиз Атаев тарлаларда чох аз олур, о, мангаларын ишилэ мараглан-мыр. Рузэ Казымова йолдашын мангасы-нын 23 Ьектар саЬэси a.iar ичэрисиндэ тэлэф олур. Мангабашчысы Бэкирэ Гурбанова йолдашын саЬэси дэ a.iar ичэрисиндэдир. Ла-кин тарлачылыг бригадири h. Атаев сну 03 саЬэсиндэн айырараг башга мангада ишлэдир. Бундан башга h. Атаев колхозчу-лара кордуклори ишэ керэ амаккун яз-мыр, саЬэлэр колхозчулара едчулуб верил-мир вэ онлардан тэЬвил кетурулмур. Колхозун башчылары памбыгын беча-рилмэсиндэки керилийин сэбэбини торпа-гын шоран олмасында кврурлэр. Фактлар кестэрир ки, колхоз башчылары бу баЬа-нэ илэ ез негсанларынын уступу вртмэйэ чалышырлар. Тарлачылыг бригадири Тэр-лан Эмиров йолдашын 50 Ьектарлыг пам-быг caliocHHHH бир Ьиссэсини «Учархэ адланан арх ики ерэ белур. Бу архын Ьэр ики тэрафиндаки торпаг мэЬсулдарлыг чэ-Ьэтчэ эйнидир. Лакин архын саг вэ сол тэрэфиндэ олан памбыг экинлэринин вэзиййэти бир-бириндэн тамамилэ фэргли-дир. Архын саг тэрэфиндэки памбыг тар-лалары яхшы бечэрилдийи учун биткилэр нормал гайдада инкишаф этмиш, чохлу го-за кэтирмишдир. Архын сол тэрэфиндэки памбыг тарлаларында бечэрмэ заманы агротехника гапдаларына эмэл эдилмэдиии-пэ кйрэ Ьэмин саЬалэри алаг басмыш-дыр. Тарлачылыг бригадири Т. Эмиров йолдаш сеЬбат заманы деди: — Догрудур, бу саЬэни пис бечэрми-шик. Анчаг алагы тэмизлэмэк учун тэд-бпр корурук. Тэчрубэли сучу Агакул Сэ-мадову памбыгын алагыны бичмайэ чалб этмишик. Чох гочаг кишидир, Ьэр кун алаг бичмак тапшырыгыны 150—160 фаиз ррина стирир... Т. Эмиров йолдашын бригадасыпда эмак мэЬсулдарлыгы да ашагыдыр. Бурада кол-хозчуларын яхшы ишлэма'и учун шараит ярадгллмамышдыр. Колхозчуларып эмак-кунлори ду^кун учота алынмыр. Колхоз-чулардан Эмина Койушова, Зиба Рустамова, Мин;*. Гулигва, Сара Эсадова йолдашлар ва башгалары на гэдэр эмэккун газа н д ы г л а р ы н ы б ил м и р л ар. Бу чур фактлар Эрастун Маликов, Мур-рат Омишов, ЭлиЬус<'йн Ьем^^атов, Псмайыл Гурбапов, Айдын Оручов, .Мирза Ьэсанон, МаЬоррам A6FjeB йолдашларын тарлачылыг б]'ягадаларында да вардыр. Онлар да ижр вэ жодхозчуларыя мвЬсуддар шпдаиэ-синэ чалышхырдар. Маденков адына колхозда п&ибытын пис бечаридмэси вэ агротехника тэдбирдэри-НИИ поЗулнасы мэсэлэси колхозун аграно-му Сейфулла ИбраЬимов йолдашы эсла на-раЬат втмир. Бунуи сэбэбини сорушдугда о, бела деди: —    ХаЬиш эдирэм, памбыгдан эввэл хэ-ним ез Ьалымы сорушун, керун нэ шэра-итдэ ишлэйирэм. —    Нэ олмушдур ки? —    Колхоз мэннм кими бир агранома айда 75 эмэккун верир. Бу, гэд1грби.1мэм93-ликдир. —    Сизин тэЬсилиниз нэдир ки, эмэкку-нун аз о.1масындан шикайэтлэнирсиниз? Бу суал аграномун Ьеч хошуна к<э.тмэди. О, бир гэдэр фикрэ кетди вэ явашчадан диллэнди: —    ТэЬсилим? —    Бэли. —    ТэЬсилим нэ алидир, нэ орта, тэч-рубэлийам. —    Бу нэ демэкдир? —    Мэктэб кермэмишэм, памбыгы тэч-рубэдэ ейрэнмишэм. Амма элэ фикирлэш-мэйин ки, аз билирэм... Аграномла апардыгымыз соЬбэтдэн мэ*-лум олду кп, о, колхозда памбыгын мэЬ-су.1дарлыгынын артырылмасына Ьеч бир кемэк квстэрмир, анчаг ез шэхси мэнфэ-этини кудур. Колхоз идарэ Ьен’эти С. Пб-раЬимова Ьеч бир аграном тэЬсили олма-дыгы Ьалда, Ьэр ай 75 эмэккун верир. О исэ бунунла разылашмыр вэ колхозда элини агдан-гарая вурмур. Колхоза Салян МТС-нин ики трактор бригадасы хидмот эдир. Бу бригадаларда 9 «Универсал» трактору вардыр. Кеч9н айын эввэллэриндэн тракторлар даянды-рылмышдыр. Бу мэсэлэ дэ аграном С. Иб-раЬимову марагландырмамышдыр. Трактор бригадирлэри Бойукага Абдуллаев вэ Эрэс-тун Ибадов йолдашлар колхозда чох заман брак иш керулмэси Ьалларына йол верир-лэр. Лакин бунларын кердуклэри иш акт узрэ яхшы кеифиййэтли иш кими гэбул олунур. Аграном С. ИбраЬимов исэ—бунун языб ждара Ьей’вннэ верширдар. Ьесабат ишчияари дейирлар ки, бригадирлар вар-яддары веранда гэбул эдирик, вермэйэндэ йох... Колхозда аз иш квруб чох эмэккун адан-лар, йэ’ни аддары муфтахор чагырылан-дар такча Ьесабат ишчилари олсайдылар, дард яры иди. Бода бурасындадыр ки, колхоз башчыларынын аилэ узвлериндэн Зэр-ханым Эсвдова, Ру» МеЛцнева, Манисэ Зулфугарова, Мэрчан Абиева, Ася Эмтпо-ва, Гвндаб Атаева, Кулзар Эминова, Кубра Гурбанова вэ Аша ИбраЬимованы да муФ-тэхор адландырырлар. Сталин адына колхозда да памбыгын бечэрилмэси вэ суварылмасы позулмушдур. «Универсал» тракторлары 20 кундэн чохдур ки, тардалардан чыхарылмышдыр. Вэзиййэти белэ керэн памбыг-чылар бечэрмэни даяндырарат тарлалар-дан чыхмышлар. Ьазырда колхозун памбыг тарлаларында там сакитликдир. Элэ бригада вардыр ки, онун саЬэсиндэ бир нофэр колхозчу белэ ишлэмир. Буна Мэм-мэдрза Рзаев йолдашын бригадасыны писал кестэрмэк олар. Онун бригадасыпда памбыгын бечэрилмэси даяндырылдыгы учун саЬэлэрин чох Ьиссэсиндэ алаг от-лары памбыг биткилэриндэн Ьундурдур. Гияс Ьусейнов, Муса Ьусейнов вэ Мэммэд Чэфэров йолдашларын тарлачылыг бри-гадаларында да вэзиййэт белэдир. Чэфэр Чэфэров йолдашын бригадасында иш тамамилэ башга чурдур. Бригаданын 80 Ьектар памбыг экини саЬэси вардыр. Бу бригадада памбыгын бечэрилмэси нис-бэтэн яхшы тэшкил эдилмишдир. Лакин бурада памбыга чохлу совка душмушдур. Совкая гаршы мубаризэ апарылмыр. Мангабашчысы Телли Ьадиева йолдашын саЬэсиндэ совка даЬа чохдур, бурада Ьэр колхозчу кундэ 1.800—2.000 совка йы-гыр. Телли Ьадиева дейир: — 15 кундэн чохдур ки, памбыгымызы совка тэлэф эдир, бу барэдэ колхозун сэдри Новруз ТэЬмэзова вэ аграном Рэшид Нагыевэ дэфэлэрлэ хэбэр вермишик. Онлар тэдбир кормэк эвэзинэ бизэ тохтаглыг ве-риб дейирлэр ки, совканын 2—3 кунлук емру галыб, ез-езунэ гырылачаг, горхмайын. % Колхозда Луму Бабаева йолдашын бригадасында бу ил 80 Ьектар саЬэдэ «М О С» пев л у ^ памбыг экилмишдир. Бу, ] чох мэЬсулдар памбыг-^ дыр. Бу памбыгын бечэ-рилмэсинэ хусуси фикир верилмэлидир. Колхоз башчылары бу ишэ дэ союг янашырлар. ^ Гейд эдилмэлидир ки, бу ^ намбыг чох кеч етишир вэ онун бечэрилмэси Салян районундакы Маленков адына колхозун баш бу- сентябрын 25-нэ кими халтери Хейрулла Назиров, онун муавини ЭЬмад Мирзэев,    эдир Буна бах- учотчулардан Агаяр Сэмадов вэ Фейзулла Дамиров йолдаш-    * . ларын Ьэрэси айда 40—80 эмэккун алыр, учот ишлэрннэ исэ *ляраг оурада да оечэр фикир вермирлэр. мэнэ дэхли йохдур—дейэрэк яхасыны кенара чэкмэйэ чалышыр. Муфтэхорлар Ьаггында сеЬбэт душэн-дэ Маленков адына колхозун узвлэри де-нирлар: —Аграномун ады беддамдыр, элэ муф-тэхорларымыз вар ки, Ьеч яда душмур-лэр. Мэсэлэн, баш бухалтер Хейрулла Назиров, онун муавини ЭЬмад Мирзэев, учот-чулардан Агаяр Сэмэдов вэ Фейзулла До-мкров. Бу адлары чэкилэнлэрин ишилэ та-ныш оларкэн кордук ки, колхозчулар догрудан да Ьаглыдырлар. Онларын Ьэрэси колхоздан айда 40—80 эмэккун алыр. Чох Тдэччублудур ки, онлар бунун муга-билиндэ Ьеч олмаса колхозчуларып эмэк кунлэрини вахтында учота алмырлар вэ памбыгын бечэрилмэси Ьаггында дузкун мэ’л>т(ат тэртиб этмирлэр. Ьэмин ишчилар Ьэр кун керулэн ншлэрин учотуну апар-маг учун бир китабча дузэлтмишлэр. Ки-табчада костарилир ки, августун 28-дэн сентябрын 1-дак 150 Ьектар саЬэпэ икин-чи дэфэ элава гида кубрэси верилмишдир. Эслинда иса колхозда Ьамин кунлэрдэ белэ ига керулмамишдир. Онлар буну оз башларындан уйдурмушлар. Августун 24-дан 28-дак олан муддатда колхозда нэ кими кэнд тэсэрруфаты ишлэри корулмаси Ьаггында иса ма'лумат йохдур. Бэ’зи башга мэ’луматлар да Ьэгигатэ уйгун дейилдир. Колхозун .МТС-э вррдийи мэ’луматда кестарилир ки, '’.22 Ьектар саЬэйэ учун-чу култивасия, 316 Ьектар саЬайа дордун-чу култиЕ1асия чэкилмишдир. Ьесабат иш-чиларинин ма’луматында иса 286 Ьектар ••аЬаиэ учунчу вэ 264 Ьектар саЬэйэ двр-дунчу култивасия чэкилмэси кестарилир. Тарлачылыг бригадирлэринин вердик-лэри нарядлар йохланылмадан гэбул эди- лир. Бу, бригадирлэр тэрэфиндэн амэккун-памбыгын бечарилмэсина башчылыг эт-1 лэрин шиширдилмэсинэ вэ керулмэйэн иш- лэрэ эмэккун верилмэ-Сталии алына колхозун сэлри Новруз ТэЬмэзов памбы- сина сабэи олур. рын бечэрилмоси Ьаггында района шиширлилмиш мэ’луматлар иерир    Колхозун тарлачылыг Гфигадирлэриндан Тэр-лан Эминов, ЭлиЬусепн Ьейбэтов вэ Пгмаиыл Гурбанов йолдашларын саЬалари Чуханлы кэн-динда ерлэшир. Бу бригадаларда учот и ШИ ни апармаг Агаяр Сэмэдов й о л д а ш а тапшырыл-мышдыр. Онун узэрин-ди нэзарэт йохдур. Ьэмин бригадаларда ишлэ-йан колхозчуларын нар-ядлары да колхозун идарэ Ьей’этинэ тэгдим эдилмир. Колхозда бригадирлэр нарядлары вахтында Сэдр—Района мэ'лумат вер ки, алтынчы бечэрмэни гур-тармышыг. Ьесабдар—Биз ки, Ьэлэ учунчу бечэрмэйэ башламамы-шыг... иэ даяндырылмышдыр. СаЬэлэри кэзэркэн бир нэфэр адама раст кэлмэдик. Сталин адына К'^лхозун узвлэри бу ил Ьэр Ьектардан 20 сентнер памбыг кетур-мэйи еЬдэлэринэ алмышлар. Колхоз башчыларынын индики иши кестэрир ки, бу вэ’дин еринэ етирилмэси горху алтында-дыр. Ленин адына колхозда габагчыл тарлачылыг бригадалары учун кечичи Гырмы-зы байраг тэ’сис эдилмишдир. Лакин бурада бригадаларын Ьеч бирннин ишинэ гиймэт верилмэдэн тарлачылыг бригадири Эловсэт Пириев йолдаш кечичи Гырмызы байрага йийэлэнмиш вэ демишдир: — 0зум парткомам, Ьэм дэ бригадир, байраг элэ мэнэ дТшур. Бу барэдэ она Ьеч кэс бир сез демэмиш-дир. Нечв део19К олар, Пириев йолдашын бригадасында памбыгын бечэрнлмэсинин вэзиййэти яхшы дейилдир. Онун бригадасында да бечэрмэнин агротехники гайда-лары позулмушдур. СаЬэлэрдэ инди демэк олар ки, Ьеч бир ьш корулмур. Онун бригадасы илэ гопшу олан Кулалы Байрамов вэ Дунямалы Нагыев йолдашларын саЬа-лэриндэ дэ вэзиййэт белэдир. Колхозда умумиййэтлэ памбыгын бечэ-рилмэсинэ нэ идарэ Ьей’этинин сэдри Алыш Бабаев вэ нэ дэ илк партия тэшки-латынглн катиби Эловсэт Пириев йолдашлар эЬэминйэт вермирлэр. Бунун нэтичэ-сидир ки, тарлаларда чэми ики дэфэ кет-мэнлэмо апарылмыш, саЬэлэрин икинчи суварылмасы Ьэлэ баша чатдырылмамыш-дыр. Колхозда бутун бечэрмэ тэдбирлэри позулмушдур. Буна керэ дэ биткилэр чох зэиф инкишаф этмиш вэ колларда чох аз гоза эмэлэ кэлмишдир. Бригадир Кулалы Байрамонун 70 Ьектар памбыг саЬасинин чох Ьиссэсиндэ Ьэр колда чэми 3—4 гo^a вардыр. Биткнлэрэ бир дэфэдэн дэ аз элава гида кубрэси верилмишдир. Бу нвгсан ларын эсас бир сэбаби дэ одур ки, колхоз илк партия тэшкилатынын катиби Пириев йолдаш памбыгчылар арасында Ьеч бир кутлэви-изаЬат иши апар-мыр. Районун Каганович адына, Эзизбэйов адына, Молотов адына, Маммэдяров адына колхозларында вэ бир сыра башга колхозларда да памбыг экинлэринин бечэрилма-синэ яхшы фикир верилмир. Бу колхозларын бир чох бригада вэ мангаларындя памбыгын бечэрилмэси даяндырылмышдыр. Колхозчуларын тарлаларда мэЬсулдар ишлэмэси учун Ьеч бир шараит йохдур. Бу фактлар кестэрир ки, Са.1ян район партия вэ совет ташкилатларынын, МГС-лэрнн башчылары памбыгын бечарилмэси-нэ вэ маЬсул йыгымына Ьазырлыг ишинэ союг янашырлар. Ю. МЕЬДИЗАДЭ, Н. ЗЕЯНАЛОВ. ;
RealCheck