Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 05, 1956

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 5, 1956, Baku, Azerbaijan КОММУНИСТ5 СЕНТЯБР 1956-чы ИЛ, № 207 (10240! ПАРТИЯ ЬЭЯТЫ Колхозчулар арасында сияси ташвигатын мазмунуну даИа да яхшылашдырмалы Губадлы районунун партия тэшкилат-ларында 180 тэшвигатчыны бирлэшди-рэн 25 тэшвигат дэстэси вардыр. Бу илаи кэнд тэсэрруфаты ишлэринин мувэффа-гиййэтлэ баша чатдырылмасы, Ьейвандар-лыгын инкишаф этдирилмэси вэ онун мэЬсулдарлыгынын артырылмасы мэсэлэ-лэри Ьазырда тэшвигатчыларын фэалий-йэтиндэ эсас ер ту тур. Партия тэшкилатлары ташвигатын мэз-•мунлу, сафэрбэрэдичи олмасына чалы-шырлар. Бунун учун онлар тэшвигат-чыларла яхындан иш апарырлар. Тэшви-гат дэстэси рэЬбарлэринин мунтэзэм ола-раг семинары кечирилир. Бу семинарлар-да Сов.ИКП XX гурултайы гэрарларынын еринэ етирилмэси угрунда мубаризэдэ, районун тэсэрруфат Ьэятында тэшвигатчыларын ролу онлара изаЬ эдилир вэ гаршыларында дуран вэзифэлэр кестэри-лир. Тэшвигат щллэрини истеЬсалат мэ-сэлэлэрилэ элагэлэндирмэв Ьаггында ве-рилэн мэслэЬэтлэр хусусилэ эЬэмиййэтли олур. Бундан башга тэшвигатчылар учун муЬазирэлэр охунмасы да тэшвил эдилир. Инди габагчыл тэшвигатчылары пам-быг тарлаларында, бригадаларда, ферма-ларда кормэк олар. Онлар ез сеЬбэтлэрин-дэ колхозчулары, механизаторлары, Ьей-вандарлары мэЬсулдар ишлэмэйэ, кэнд тосэрруфатыны инкишаф этдирмэк са-Ьасиндэ партия вэ Ьвкумэтин кестэриш-лэрини лэягэтлэ еринэ етирмэйэ чагы-рырлар. Тэшвигатчыларын яхындан иштиракы илэ колхоз клубларында вэ гэраэт комала-рында алтынчы бешилликдэ республика-мызын, районун, айры-айры колхозун гаршысында дуран вэзифэлэри эвс этди-рэн диаграмлар, фото-монтажлар Ьазыр-ланмышдыр. Сон бир нечэ ай эрзиндэ районун кол-хозларында, МТС-лэриндэ, бригада вэ мангаларда тэшвигатчыларын 3.000-дэн артыг соЬбэти олмушдур. Бу сеЬбэтлэри 20 миндэн чох адам динлэмишдир. Тэшвигатчыларын Ьэмин сеЬбэтлэринин мев-зууну эсас э’тибарилэ кэнд тэсэрруфаты мэсэлэлэри тэшкил этмишдир. Бу сеЬбэт-лэр билаваситэ айры-айры колхозларын Ьэяты илэ элагэдар олдугу учун даЬа ма-раглы олур. Сосялизм ярышы мэсэлэси дэ тэшвигатчыларын сеЬбэтлэриндэ башлыча ери тутур. Онлар чох айдын вэ инандырычы бир шзкилдэ изаЬ эдэрэв колхозчулара баша салырлар ки, сосялизм ярышы кэнд тэсэрруфатымызы сур’этлэ ирэлилэтмэк учун эн муЬум васитэдир. Районда олан 28 колхоз вэ бу колхоз-ларын бригада вэ мангалары арасында сосялизм ярышы мугавилэлэри баглан-мышдыр. Районун езу исэ Зэнкилан району вэ Эрмэнистанын Корус району илэ ярышыр. Тэшвигатчылар ярыш шэртлэ-ринин, сосялист вЬдэчиликлэринин еринэ етирилмэси кедиши Ьаггында колхозчулара мэ’лумат верир, онлары ярышда талиб кэлмэв учун руЬландырырлар. Телмап адына колхозун, «Коммунист» вэ «Комсомол» колхозларынын илк партия тэшкилатлары янындакы тэшвигат дэстэлэриннн (роЬбэрлэри 3. Тарывердиев, 0. Исмайылов вэ М. АллаЬвердиев йол-дашлардыр) иши бу чэЬэтдэн хусусилэ яхшыдыр. Бу тошвигат дэстэлэринин фэа- лиййэтиндэ башлыча хусусиййэт бунда-дыр ки, онлар планла ишдэйирлэр. Тэшвигатчылар тэсэрруфатын нухтэлиф са-Ьэлэри узрэ дузкун ерлэшдирилнишдир. Тэшвигатчынын фэалиййэти онун тэЬквм эдилдийи саЪэдэ ишин вэзиййэтинин нечэ олмасы илэ гиймэтлэнднрилир. МэЬз бу-на корэдир ки, Ьэр бир тэшвигатчы ез вэзифэсинэ мэс’улиййэтлэ янашыр вэ онун тэЬким .олдугу саЬэдэ тапшырыгла-рын еринэ етирилмэси учун вар гуввэ-силэ чалышыр. Кутлэви-сияси ишин яхшы гурулмасы нэтичэсидир ки, Ьэмин колхозларда тэда-рув планлары вахтында еринэ етири-лир. Телман адына колхозун гоюнчулуг фермасы илэ (ферма мудири М. Эскэров йолдашдыр) «Коммунист» колхозунун гоюнчулуг фермасы (мудири 8. Шамэммэдов йолдашдыр) ярышыр, Ферма ишчилэри ярыш шэртлэрини еринэ етирэрэк, бу вд Ьэр 100 догар гоюндан 110 бала алмыш вэ юн тэЬвили планыны биринчи гыр-хымда еринэ етирмишлзр. Ворошилов адына, Каганович адына колхозлар да Ьейвандарлыгын инкишаф этдирилмэсиндэ ирэлидэ кедирлэр. Ьэмин колхозларын ферма ишчилэри мал-гараны кумраЬ сахламаг, чохлу суд сармаг вэ дикэр Ьейвандардыг мэЬсуллары узрэ тапшырыглары артыгламасилэ еринэ етирмэв угрунда сэ’йдэ чадышырлар. Тэшвигатчылар районда памбыгчылыг мэсэлэлэринэ хусусилэ бейук диггэт ве-рирлэр. Онлар чалышырлар ки, район 5у ил девлэтэ памбыг тэЬвили планыны вахтында вэ* артыгламасилэ еринэ етирсин. Колхозларын чохунда памбыг экинлэри яхшы бечэрилир. Молотов адына, Эзизба-йов адына колхозларда вэ башга волхоз-ларда памбыг йыгымына Ьазырлыг иш-лэри баша чатдырылмышдыр. Кэнд зиялыларындан бир чоху тэшвигат ишиндэ фэал иштирав эдир. Тэшвигатчы муэллимлэрдэн Телман адына колхозда М. Багыров, Шверник адына колхозда 8. Искэндэров, 26 комиссар адына колхозда М. Новрузов, Энкелс адына колхозда Б. Новрузов, «Комсомол» кол-хозунда П. Пашаев, Хрушшов адына колхозда И. Гулиев йолдашлар колхозчулар учун тез-тез мараглы мевзуларда сеЬбэт-лэр эдир, онлары^ партия вэ Ьекумэтин гэрарлары, алтынчы бешилликдэ кэнд тэсэрруфатымызын гаршысында дуран вэ-зифэлэрлэ таныш эдирлэр. Лакин тэшвигат иши Ьэр ердэ яхшы гурулмамышдыр. Бир сыра колхозларын илк партия тэшкилатлары тэшвигатын мэзмунуну йуксэлтмэв иши илэ аз мэш-гул олурлар. Бу, Ьэр шейдэн эввэл Энкелс адына, Сталин адына колхозларын вэ бир сыра башга колхозларын илк партия тэш-килатларына аиддир. Онлар тэшвигатчы-лардан кимин ез вэзифэсини нечэ еринэ етирдийини бела йохламыр, айры-айры тэшвигатчыларын ишини музакирэ эт-мир, тэшвигатын билаваситэ тэсэрруфат мэсэлэлэрилэ элагэлэндирилмэсинэ аз фи-кир верирлэр. Габагчыл тэшвигатчыларын тэчрубэси умумилэшдирилиб яйылмыр. Губадлы район партия комитэси вэ илк партия тэшкилатлары тэшвигат ишини даЬа артыг кенишлэндирмэйэ вэ онун мэзмунуну яхшылашдырмага чидди фи-кир вермэлидирлэр. М. МУСТАФАЕВ. Бакы шэЬэринин кундэлик дивар гэзетлэри редакторларынын мушавирэси Сентябрын 3-дэ Азэрбайчан КП Бакы Комитэси Бакы шэЬэринин кундэлик дивар гэзетлэри редакторларынын партия, Ьэм-карлар иттифагы вэ комсомол иппилэ-рилэ бирликдэ мушавирэсини кечирмиш-дпр. Бакы шэЬэр партия комитэсинин тэблигат вэ тэшвигат ше’бэси мудири Н. Мураки йолдаш «Сов.ИКП XX гурултайы-нын гэрарларыны тэблиг этмэк вэ Ьэята кечирмэк саЬэсиндэ ашагы мэтбуатын вэзифэлэри Ьаггында» мэ’рузэ этмишдир. Мо’рузэ этрафында музакирэлэр баш-ланмышдыр. Дивар гэзетлэринин редактор-ларындан вэ фэЬлэ мухбирлэриндэн Стар-ченко, Плямм, Парсегов, Петросов, Симки-на вэ башгалары ез чыхышларында гейд этмишлор ки, бир чох кундэлик дивар гэ-зетлэринип редаксия Ьсй’этлэри фэал фэЬлэ мухбирлэрилэ апарылан иши хейлп яхшылашдырм(»1ш, Сов.ИКП XX гурулта-йынын горарларыпы мувэффэгиййэтлэ еринэ етирмэк угрунда мубаризэдэ партия тэшкилатларынын мубариз, тэшэббускар комэкчиси олмушлар. Мушавирэдэ «Мон-тинчи» (Монтин адына машынгайырма заводу), «Нефт э’малчысы» (Сталин адына нефтанырма заводу), «Ленинчи» (Ленин адына автомобил тэ’мири заводу), «Зэнк» (Эзизбэйовнефт нефт мэ’дэнлэри идарэсинин гуюлары эсаслы тэ’мир сехи), «Эиержи» (Азэнерго идарэси) гэзетлэри-нип вэ башга гэзетлэрин мусбэт иш тэчрубэси гейд эдилмишдир. Бунунла бирликдэ мэ’рузэчи вэ чыхыш эдэнлэр кестэрмишлэр ки, Бакынын му-эссисэлэриндэ партиянын XX гурултайы гэрарларынын Ьэята кечирилмэси угрунда, 1956-чы ил девлэт планларынын вах-тындан эввэл еринэ етирилмэси угрунда зэЬмоткешлэрин мубаризэсини зэиф ишыг- ландыран кундэлик дивар гэзетлэри дэ аз дейилдир. «Нефт угрунда» (Эзизбэйовнефт нефт мэ’дэнлэри идарэсинин 5-чи мэ’дэни), «Нефтчи» (Эзизбэйовнефт нефт мэ’дэнлэри идарэсинин З-чу мэ’дени), «Кэми тэ’мир-чиси» (Загфедерасия адына кэми тэ’мири заводу), «Гырмызы т< хучу» (Ленин адына тохучулуг комбинаты) гэзетлэри вэ башга гэзетлэр мунтэзэм сурэтдэ бурахылмыр. «Ишчи» (Бакы ичраиййэ комитэси), «Кооператив игачиси» (Азэриттифаг идарэси) гэзетлэри вэ башга гэзетлэр умуми, сэтЬи материалларла долдурулур. Бир чох дивар гэзетлэринин ишиндэ олан чидди ногсанлар костэрир ки, бэ’зи илк партия тэшкилатлары дивар гэзетлэ-ринэ рэЬбэрлийи зэифлэтмиш, дэрч эдилэн материзлларын тэ’сирли олмасы угрунда мубаризэдэ редаксия Ьей’этлэринэ ла-зыми ярдым кестэрмирлэр. Мэ’рузэчи вэ музакирэлэрдэ чыхыш эдэнлэр гейд этмишлер ки, «Бакински ра-бочи», «Коммунист», «Вышка» гэзетлэринин вэ башга гэзетлэрин редаксиялары дивар гэзетлзринэ кифайэт гэдэр ярдым кестэрмирлэр. Мушавирэнин иштиракчы-лары Бакы шэЬэриндэки дивар гэзетлэринин редаксия Ьей’этлэри арасында даЬа кениш вэ мунтэзэм тэчрубэ мубадилэси кечирмэк, дэрч олунан материалларын идеяча долгун олмасыны, оперативлийинв вэ тэ’сирлилийиня артырмаг мэгсэдини кудэн бир сыра тэклифлэр ирэли сурмуш-лэр. Мушавирэдэ Азэрбайчан КП БК-нын бв-рпнчи катиби Т. АллаЬвердяев йолдаш чыхыш этмишдир.    * Партия китабханасынын кичик сало-нунда эн яхшы кундэлик дивар гэзетлэринин сэркиси ачылмышдыр. (Азэр.ТА). Бир нечэ йуз йектар са1юдэ пайызлыг тахыл экилмишдир ШАМАХЫ, 4 сентябр (Азэр.ТА). Шама-хы районунун даглыг колхозлары пайыз экининэ башламышлар. Хрушшов адына колхозда Шамахы МТС-дэн олан Матвей Саматоевин трактор бригадасы 300 Ьек-тара гэдэр саЬойэ тохум сэпмишдир. Тэ-мизлэниб дэрманланмыш тохум яхшы бе-чэрилмиш торпага сэпилир. 416-чы Таганрог дивизиясы адына колхозда вэ башга колхозларда да пайыз эки-ни мувэффэгиййэтлэ кенишлэндирилир. Дагэтэйи зонанын колхозлары пайыз экининэ Ьазырлыг ишлэрини баша чатды-рырлар. Шамахы гайонунун колхозлары 24 мин. Ьектара гэдэр пайызлыг тахыл экэчэклэр. Сентябр айында иллик планын 45 фаизи гэдэр памбыг тэНвил верэк! ш ■ ------------- Памбыг йыгымына башламышлар Бакы бору прокаты заводунун коллек-тиви 1956-чы илин планыны вахтындан габаг еринэ етирмэк угрунда сэ’йлэ чалышыр. Прокатчылар илин эввэлиндэн бэри пландан элавэ 1.500 тондан чох мух-тэлиф борулар истеЬсал этмиш, текмэчи-лэр исэ пландан элавэ 3.800 тондан артыг полад эритмишлэр. Шэкилдэ: прокат сехи-нин габагчыл ишчилэриндэн кундэлик тапшырыгы 150 фанз еринэ етирэн Мэммэд Мэммэдов йолдаш. Фото Ф. Шевтсовукдур. Иван Франконун анадан олмасынын йуз иллийинэ Нэср эдилмиш эдэби кечэ Бейук Украина язычысы вэ ичтимаи хадими Пван Франконун анадан олмаЦы-нын йуз иллийи мунасибэтилэ сентябрын 4-дэ Азэрбайчан ССР Элмлэр Академия-сынын Бейук салонунда эдэби кечэ кечи-рилди. Эламэтдар куну гейд этмэк учун алимлэр, язычылар, мэдэниййэт хадим-лэри, истеЬсалат габагчыллары, мэктэб-ли кэнчлэр бурая топлашмышдылар. Эдэби кечэни Азэрбайчан Совет Язы-чылары Иттифагынын сэдри С. РэЬимов ачды. О деди ки, Иван Франконун дэрин реализм вэ ингилаби мэзмунла долу яра-дычылыгы Украйна халгынын бэдии ин-кишафында бейук бир аддымдыр. Онун эсэрлэри дуня эдэбийятынын реалист чэ-рэяны тарихинэ эЬэмиййэтли Ьэдиййэ-дир. РэЬимов йолдаш деди ки, Украйна халгынын бейук оглунун ярадычылыгына Азэрбайчан охучусу яхшы бэлэддир. У к-райна вэ Азэрбайчан халглары чохдан бэри сых достлугла бир-биринэ баглы-дырлар. Буна керэ дэ бутун совет халгы кими республиканын зэЬмэткешлэри дэ Иван Франконун анадан олмасынын йуз иллийини белэ кениш гейд эдирлэр. Профессор М. Рэфили «Иван Франко— бейук Украйна язычысыдыр» мевзуун-да мэ’рузэ этди. Эдэби кечэнин ахырында К. Имамвер-диев, 0. Сарывэлли, Б. А. Гасымзадэ, Г. Гасымзадэ, С. Эсэдов, С. Рустэм, ЭЬмэд Чзмил, 9. Зиятай И. Франконун Азэрбайчан дилинэ тэрчумэ этдиклэри шеир-лэрини охудулар. Элмлэр Академиясынын фойесиндэ язы-чы-демократын Ьэят вэ ярадычылыг йо-луну экс этдирэн бейук китаб-шэкил сэркиси тэшкил эдилмишди. (Азэр.ТА). Бакы гарнизону эскэрлэринин Азэрбайчан алимлэри илэ керушлэри Бакы гарнизонунун эскэрлэри алтынчы бешилликдэ Совет Азэрбайчанынын инкишаф перспективлэри илэ чох марагланыр-лар. Елубларда вэ Ьиссэлэрдэ 1956— 1960-чы иллэрдэ республикада халг тэ-сэрруфатынын вэ мэдэниййэтин инкиша-фыны экс этдирэн сэркилэр дузэлдилмиш-дир. Эскэрлэр Азэрбайчан ССР Элмлэр Академиясынын алимлэри илэ сых элагэ сах-лайырлар. Алимлэр тез-тез Ьиссэлэрэ кэ-либ чыхыш эдирлэр. Бу кунлэрдэ Н Ьиссэсинин эскэрлэри физика-риязийят элмлэри намизэди Хэли-ловла, кеолокия институту директорунун муавини кеолокия-минералокия элмлэри намизэди Ширванзадэ вэ башгалары илэ керушмушлэр| Керушун ахырында забит Мэммэдов йолдаш чыхыш эдиб билдирмишдир ки, эскэрлэр совет адамларынын динч эмэйини саныглыгла горуячаглар. О, алимлэрэ ез ярадычылыг фэалиййэтлэриндэ мувэффэ-гиийэтлэр арзу этмишдир. 75 милйон манатдан чох удуш пулу Бакынын эманэт кассаларында ССРИ халг тэсэрруфатынын инкишафы учун девлэт истигразынын (1954-чу ил бу-рахылышы) 4-чу удуш тиражынын рэсми чэдвэли узрэ зэЬмэткешлэрэ удуш пулла-ры верилир. Ики кундэ шэЬэрин эманэт кассаларын-дан 7.062 истиграз вэрэгэси узрэ 1 милйон 214 мин манат удуш пулу алынмыш-дыр. Бундан элавэ эманэт кассаларына 10 миЬ манат удмуш бир вэ Ьэрэси 5 мин манат удмуш алты истиграз вэрэгэси тэг-дим эдилмишдир. ШэЬэрин Киров, Ворошилов вэ Чапа-ридзе районларынын эманэт кассаларына бейук удушлу истиграз вэрэгэлэри тэгдим олунмушдур. Удуш пулларынын верил\ьэси давам эдир. Умумиййэтлэ бу илин кечэн 8 айы эрзиндэ зэЬмэткешлэр Бакы шэЬэринин эманэт кассаларындан мухтэлиф истигразла-рын удуш вэ одэниш тиражларынын рэсми чэдвэллэри узрэ 75 мил ион манатдан чох пул алмышлар. Агсу району ну в бир сыра колхозлары н-да памбыг йыгымына вэ тэдарукунэ баш-данмышдыр. Энкелс адына, Ленин адына, Телман адына, Ворошилов адына вэ Жданов адына колхозлар меЬсул йыгымында нрэлидэ кедирлэр. Жданов адына колхозун узвлэри Сов.ИКП МК вэ ССРИ Назирлэр Советинин «Памбыг истеЬсалына вэ тэдарукунэ мад-ди марагы даЬа да артырмаг тэдбирлэрн Ьаггында» гэрарындан руЬланараг нллик памбыг йыгымы планыны сентябрын 25-дэк еринэ етирмэ1и вэ пландан элавэ дев-лэтэ 100 тон мэЬсул тэЬвил вермэйи вэ’д этмишлэр. Колхозда памбыг йыгымына яхшы Ьазырлыг керулмушдур. Памбыггу-рудан мейданчалар вэ биналар гайдая са-лынмышдыр. Памбыг йыгмаг учун 150 колхозчу айрылмышдыр. Колхозчулар деш-лук, бардан вэ тэрэчэ илэ тэ’мин эдил-мишлэр. Памбыгы вахтында вэ вткиенз йыгмаг учун колхозчулар арасында сосялизм ярышы кенишлэндирилмишдир. Ярышда фэрглэнэн бригада вэ мангалар учун кечичи Гырмызы байраг дузэлдил-мишдир. Пнди мэЬсул йыгымы кундэн-кунэ сур’этлэндирилир. Колхозда уч кундэ 30 тон эвэзинэ 40 тон бирннчи нов памбыг йышлмышдьг. ШеЬрэт Кэрнмов вэ Паша Ьусейнов йол-дашларын бригада.лры мэЬсул йыгымында ирэлидэ кедирлэр. Ьэмин бригададар сентябрын 1-дэ кундэлик йыгым тапшы-рыгыны 115 фанз, 2-дэ 126 фаиз, 3-дэ 130 фаиз еринэ етирмишлэр. Шура ИбраЬимова вэ Ширин Кэраева йолдашларын мангалары мэЬсул быгы-мында фэал иштирак эдирлэр. Манга узв-лэриндэн Нэсибэ Рэсиева, Кулназ Каримова йолдашлар вэ башгалары кундэ 70 ки-лограм эвэзинэ 100—105 кидограм памбыг йыгырлар. X. АЕАЕВ. Сзфвралиев районундакы Низами адына колхозун узвлэри 350 Ьектар саЬэнин Ьэр Ьектарындан 35 сентнер мэЬсул кетурмэ-йи вэ’д этмиш вэ «Гырмызы Октябр» колхозунун узвлэри ни ярыша чагырмышлар. Ьэр ики колхозда памбыг йыгымына му-тэшэккпл Ьазырлыгла башланмышдыр. Низами адына колхозда памбыг йыгымында биринчи кун 446 нэфэр иштирак этмишдир. Памбыгчылар учун кифайэт гэдэр тэрэчэ, дешлук, бардан Ьазырлан- мышдыр. Колхоз 20 тон 456 килограв памбыг йыгмышдыр. Колхозда памбыг йыгымына Ьамыдав эввэл 70 Ьектар саЬэси олан Экрэм Намазов йолдашын бригадасы башламышдыр. Бригада йыгымыз биринчи куну 5 тон мэЬсул йыгыб тэЬвил вермишдир. Огтай Элиев вэ Мэдинэ Мэммэдова йолдашларын мангалары да йыгымда ирэлидэ кедирлэр. Памбыгчылардан Салатын Садыгова, Тамара Мэммэдова йолдашларын Ьэрэси кундэ 60—80 килограм памбыг иыгыр. Н. Нэриманов адына колхоз 22 тон мэЬсул йыгмышдыр. Бу да планын 3 фаи-зини тэшкил эдир. Ьусейн Мирзэев йолдашын бригадасы исэ 11 тон мэЬсул йыгыб тэЬвил вермишдир. Шевкэт Сэфэрова йолдашын мангасынын узвлэри дэ памбыг йыгымында ирэлидэ кедирлэр. Манганын узвлэриндэн Кулустан Сулейманова, ПэнаЬ Мэммэдов йолдашлар кундэлик йыгым тап-шырыгыны артыгламасилэ еринэ етирир-дэр. Калинин адына колхоз да памбыг йыгымына башламышдыр. Индийэдэк колхоз 10 тон 750 килограм памбыг иыг-мышдыр. А. РЭЧ9БЛ И. Халдан району памбыг йыгымына Ьазыр дейилдир Халдан районундакы «Сталинин 70 иллийи» колхозунун узвлэри саЬэлэрин бе-чэрилмэсини давам этдирирлэр. Чэркэлэр арасынын еддинчи бечэрилмэси баша чатдырылмышдыр. Памбыг колларынын уч-лары вурулмушдур. Белэликлэ сдЬэлэрдэ бол мэЬсул_етишдирилмишдир. Колхозчулар йыгыма Ьазырлыгла баш-лайырлар. Беш ердэ мейданча Ьазырлан-мышдыр. Йыгылан мэЬсулу дашымаг учун уч йук автомобили, беш араба айрылмыш, памбыггурудан биналар гайдая салынмыш-дыр. Йоллар вэ керпулэр тэ’мир эдил-мшпдир. Памбыгчылар кифайэт пэдэр бардан вэ дошлуклэ тэ’мин олун-мушлар. Аслан Мэммодов, Элл Вэ-тисв йолдашларын бригадалары памбыг йыгымына хусусилэ яхшы Ьазырлаш-мышлар. Районун бир чох кол-хозл ары нда иоэ вэ-зиййэт яхшы дейилдир. Умумлййэтлэ район мэЬсул йыгымына Ьазырлыг ишиндэ кери галыр. Бу колхозларын идарэ Ьей’этинин сэдрлэри, МТС-ин башчылары йыгыма Ьазырлыг ишипэ мэс’улиййэтлэ янаншыр-лар. «Правда» колхозунун сэдри Мэ’сим Кэрнмов йолдаш йыгыма Ьазырлыг ишино фи-кир вермир. СаЬэлэрин бечорилмэсл да-яндырылмышдыр. Памбыггурудан мейданчалар индийэдэк Ьазыр дейилдир, нэглий-ят васитэлэри айрылмамытдыр, йоллар вэ керпулэр гайдая салыпмамышдыр. Орчоникидзе адына колхозда да мэЬсул йыгымына Ьазырлыг игаи яхты вэзий-йэтдэ дейилдир. Памбыггурудан биналар тэ’мир эдилмэмишдир. Тарла душэркэлэри гайдая салынмамышдыр. Памбыгчылар учун кифайэт глдэр тэрэчэ Ьазырланм..-мышдыр. Колхозун сэдри Чумшуд Ьусейнов вэ илк партия тэшкилатынын катиби Ми-нарэ Мэммэдханова йолдашлар памбыг йыгымына Ьазырлыгы сур’этлэндирмэк учун Ьеч бир тэдбир кермурлэр. Ьэзи Асланов адына колхозда ики тар-лачылыг бригадасы вардыр. Бу бригада-ларын Ьеч бириндэ йыгыма Ьазырлыг ке-рулмэмишдир. МТС-ин директору Г. Гулиев вэ баш му-Ьэндиси С. Епескопосов йолдашлар пам-быгйыган машынларын тэ’мир эдилиб саз Ьала салгднмасына гаигысыз янашырлар. МТС-дэ олаи 30 машындан ялныз 10-у Халдан районунун бир чох колхозларында, о чумлэдэн Орчоникидзе адына колхозда мэИсул йыгымына Ьазырлыг зэифдир. Колхозда памбыггурудан биналарын тэ’мириня Ьэлэ башланмамышдыр. — Йолдаш сэдр, бэс мэЪсул йыгымына Ьазырлыга нэ вахт башлаячагыг? — Дарыхма, Ьэлэ вахт чохдур. Шэкли рэссам 3. Кэримбэйли чэкмишдир. йыгыма Ьазырдыр. Памбыгтэмизлэйэн машынларын Ьеч бири тэ’мир эдилмэмиш-Дир. Районун колхозлары бу ил девлэтэ 5.700 тондан чох памбыг тэЬвил вермэлидирлэр. Габагчыл колхозларын тарлаларында гозалар кутлэви сурэтдэ апылма-га башламышдыр. Ачылмыга памбыгы вахтында, иткиспз йыгыб девлэтэ тэЬвил вермэк учун чидди Ьазырлыг кормэк ла-зымдыр. 0. ЬУСЕЙНОВ («Коммунистин» хусуси мухбири) МэЬсулдарлыгы артырырыг Бир нечэ кундур ки, колхозумузун тарлаларында мэЬсул йыгымына башланыл-мышдыр. Буна бахмаяраг бригада вэ ман-галарын эксэриййэтиндэ памбыгын бечэрилмэси даяндырылмамышдыр. Биз, Азэрбайчан КП МК-нын вэ Азэрбайчан ССР Назирлэр Советинин гэрарына эсасэн Ьэм мэЬсулу артырыр, Ьэм дэ памбыгын мувэффэгиййэтлэ йыгылмасыны тэ’мин эди-рик. Бу ил. колхозун узвлэри вэ механпза-торлар 540 Ьектар памбыг саЬэсинин Ьэр Ьектарындан 36 с нтнер мэЬсул кетурмэ-йи еЬдэлэринэ алмышлар. ОЬдэчилийин шэрэфлэ еринэ етирилмэси учун мэЬсулу артырмаг айлыгында нэзэрдэ тутулмуга тэдбирлэрин Ьамысы Ьэята кечирилмиш-дир. Индийэдэк тарлалар 6 дэфэ бечэ-рилмиш, экинлэрэ 4 дэфэ су, 3 дэфэ элавэ гида кубрэси верилмиш, зиянверичилэ-рэ гаршы мубаризэ даЬа да гуввэтлэнди-рилмишдир. Бригадирлэрдэн Осман Элиевин тарла-сында памбыгын бечэрилмэси вэ мэЬсул йыгымы хусусилэ яхшы тэшкил эдилмишдир. Бригада ики кундур ки, мутэ-шэккил Ьазырлыгла памбыг мэЬсулу йыгымына башламышдыр. Бригаданын узвлэри кундэлик йыгым тапшырыгыны • артыгламасилэ едэйир вэ онлар Ьэр Ьектар-дан 41 сентнер мэЬсул котурмэк учун вахтдан сэмэрэли истифадэ эдирлэр. Памбыгын вахтында вэ фасилэсиз ола-раг тэдарук мантэгэеина дашынмасы учун 8 машын вэ 15 араба айрылмышдыр. Памбыггурудан биналар вэ мейданчаларын Ьамысы тэ’мир эдилиб гуртармышдыр. Ьэр бир колхозчу бардап вэ дошлуклэ тэ’мин эдилмишдир. Колхозун тарла душэр-кэлэриндэ мувэггэти корпэ эвлэри яра-дылмышдыр. Индийэдэк колхозумуз девлэтэ 30 тондан чох памбыг тэЬвил вермишдир. ОЬдэ-чилииип еринэ етирилмэси учун колхозун идарэ Ьей’эти вэ илк партия татки-латы колхозчуллрын гуввэгини кениш сэ-фэрбэрлийэ алмага чалышырлар. Элэскэр ЭСКЭРОВ Чэбрайьи районундакы Ьэзи Асла. нов адына колхозун аграному. ГАБАГЧЫЛ ПАМБЫГЧЫЛАР щшм о Бу кунлэр Бэрда районундакы Андреев адына колхозун памбыг тарла-ларына даНа чох адам чыхмышдыр. Ьэр ердэ бейук чанланма Нисс олу-нур:    колхоз    мэЬсул йыгымына баш ламышдыр. Кечэн ил мэЬсулдарлыг планыны артыгламасилэ еринэ етнрмиш бу колхозун узвлэри бу ил 340 Ьектар саЬэнин Ьэр Ьектарындан 30 сентнер-дэн чох мэЬсул етишдирмэйэ сез вер-мишлэр. Инди онлар вэ*длэриии еринэ етирмэк учун тарлаларда Ьзвэслэ чалышырлар. Памбыг йыгымынын илк кунлэрин-дэн Эйюб Эскэров йолдашын бригадасы бутун бригадалардан ирэлидэ кеднр. Бу бригаданын тарласында хусусилэ бол мэЬсул етишмишдир. Бри-гадада мэЬсул йыгымынын башлан- масына бахмаяраг, бечэрмэ мувэффэгиййэтлэ давам этдирилир, памбыг тарлалары суварылыр, колларын ди-би долдурулур. Ьуру Фэрзэлиеваныи мангасынын узвлэри лап илк кундэн памбыг йыгымы тапшырыгыны артыгламасилэ еринэ етирирлэр. Ьазырда онун езу кундэ 80 килограм, манганын узвлэриндэн Шэкэр Гулиева, Лейли Ьэсэнова, КевНэр Мэммэдова, Ьавва Агаева йолдашларын Ьэрэси исэ 65—70 килограм памбыг йыгыр. Памбыгы сур’этлэ йыгмаг, еЬдэчи-лийи шэрэфлэ еринэ етирмэк угрунда мангалар вэ брнгадалар арасында ярыш кеиишлэндирилмншдир. ЬуРУ Фэрзэлиева йолдашла ярышан Ва-лидэ Ьусейнова йолдашын мангасы памбыг йыгымынын биринчи куну тапшырыгы 120 фаиз, икинчи куну 130 фаиз, учунчу куну исэ 145 фаиз еринэ етирмишдир. Бу габагчыл манганын узвлэри 13 Ьектар саЬэнин Ьэр Ьектарындан 45 сентнер мэЬсул ке-турмэйэ чалышырлар. Габагчыл памбыгчыларын яхындан кемэйи нлэ Бэрдэ районундакы Андреев адына колхоз индийэдэк девлэтэ 30 тондан чох памбыг тэЬвил вермишдир. ШЭКИЛДЭ:    Бэрдэ районундакы Андреев адына колхозун габагчылла-рындан hYPY ФЭРЗЭЛИЕВА вэ онун манга узвлэри тарлада памбыг йыгаркэн. Фото Ь. Сэлнмовундур. ;
RealCheck