Baku Kommunist Newspaper Archives

Issue Date:
Pages Available: 4

About Baku Kommunist

  • Publication Name: Baku Kommunist
  • Location: Baku, Azerbaijan
  • Pages Available: 31,112
  • Years Available: 1956 - 1991
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.16+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Baku Kommunist, September 05, 1956

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.16+ Billion Other Articles

OCR Text

Baku Kommunist (Newspaper) - September 5, 1956, Baku, Azerbaijan БУТУН 8ЛКЭЛЭРИН ПРОЛЕТАРЛАРЫ, БИРЛЭШЙН! 1919* «у иллая ЧЫХЫР Б У ЖС Y Ы К. Y Л в 2МГ J? в Д ЭКОНМУНИСТ Азврбайчав К П МК ве БК .органы №207 (10240) 1 Чэршэнбэ, 5 сентябр 1956-чы ил | ГиЙМЭТИ 20 Г8ПИК Азэрбайчан ССР Нункул Сэнае Назирлийинин вэ Азэрбайчан ССР Тохучулуг Сэнаеи Назирлнйинин Азэрбайчаи ССР Йункул Сэнае Назирлийиндэ бирлэшдирилмэси har-гында (1-чи cab.). Азэрбайчаи ССР Совхозлар Назирлийинин совхозлара девлэтэ юн тэЪвили планыны еринэ етирмишлэр (1-чи cah.). Рэсми мэ’лумат (1-чи cah.). Президент Сукарно Урал фаЬлэларинэ гонаг кэлмиш-дир (1-чи cah.). Борислав нефтчнлэрн нумайэндэ йей’этинин Бакыя кэлмэсн (1-чи cab.). Партия йэяты—Колхозчулар арасында сияси тэшвига-тын мэзмунуну дайа да яхшылашдыр.чалы (2-чи cah.). Сентябр айында иллик планын 45 фаизи гэдар памбыг тэйвил верэк! (2-чи cah.). Бакы бору прокаты заводунда истеЬсал просеслэринин тэкмиллэшдирилмэсинэ фикир верилмир (3-чу cah.). Фел’етон—Багыр Зейналович Ьирсланир... (З-чу cah.). СОРИ маданиййэт назиринин биринчи муавини С. Б. Еафтановун Мисирдэ олмасына дайр (4-чу cah.). Чин Халг Республикасы харичи ишлар назирлийинин баянаты (4-чу cah.). КЕРИ ГАЛАН МУЭССИСЭЛЭРИ ГАБАГЧЫЛЛАР СЫРАСЫНА ЧЫХАРМАЛЫ Орчоникидзенефтин 10-чу мэ’дэни эн кери галан муэссисэлэрдэндир. Бурада нефт чыхарыямасы планы еринэ етирил-мир. Мэ’дэн бу илин едди айында девдэ-тэ чохлу нефт борчлу галмышдыр. Бу нэ-йин нэтичэсидир? Бу hap шейдэн эввэл онун нэтичэсидир ки, кери галан муэсси-сэлэрин ишинэ нэзарэт зэифдир, бунларын ярытмаз ишлэмэсинэ сон гоймаг учун тэ’-сирли тэдбирлэр керулмур. Мэ’дэнин му-дириййэти вэ илк партия тэшкилаты ис-теЬсалатын игтисадийяты мэсэлэлэринэ чидди фикир вермирлэр. Гуюларда тадги-гат ишлэринин вэзиййэти писдир. Едди айда 147 гую эвэзинэ 54 гую тэдгиг эдилмиш, ишлэйэн гуюлардан 25-и сыра-дан чыхмыш вэ нефт Ьасилаты мин тон-дан чох азалмышдыр. Ени техника вэтех-нолокиядан зэиф истифадэ олунур. Макар бела бир вэзиййэти арадан гал-дырмаг, Ьамин мэ’дэнин да нормал ишлэ-йиб план сэвиййэсинэ чыхмасыны та’мин этмэк, мин тондан чох нефт итирилмэси-нин гаршысыны алмаг олмаздымы? Элбэт-тэ оларды. hap бир муэссисэ яхшы ишлэ-мэли вэ дввлэт тапшырыгыны данышыг-сыз едамэлидир. Корунур, Орчоникидзе-нефт нефт мэ’дэнлэри идарэсинин рэйбэр-лэри планын умумиййэтлэ еринэ етирил-мэси ила кифайэтланэрэк, кери галан ай-ры-айры мэ'дэнлардэ Ьасилатын артырыл-масы гайгысына галмагы лазым билмир-лар. Иш йеч да бунунла битмир ки,* айры-ай-ры назирлик, идарэ вэ я трест узрэ план умумиййэтлэ еринэ етирилсин. Эйни за-манда планы ноинки бу вэ я дикэр систем узрэ, йэмчинин hap бир муэссисэдэ та-мамила вэ артыгламасилэ, бутун костэри-чилар узрэ еринэ етирмэк лазымдыр. Хошакэлмэз бир Ьалдыр ки, умумиййэтлэ алты айлыг планы еринэ етирмиш олан Азэрбайчан ССР Нефт Сэнаеи Назирлийинин 7 муэссисэси 13 нов мэйсулун ис-теЬсалы тапшырыгыны едэмэмишдир. Бу назирлийин 5, Тикинти Материаллары Оэ-наеи Назирлийинин 12, Балыг Сэнаеи Назирлийинин 10, йункул вэ ерли сэнае на-зирликлэринин Ьэрэсинин 3 муэссисэси умуми мэЬсул истейсалына дайр ярым иллик планы еринэ етирмэмишдир. Бакы шэйэринин 70 муэссисэси едди айлыг планы кэсирдэ гоймуш вэ йуз мил-йон манатлыгдан артыг сэнае мэЬсулу борчлу галмышдыр. 21 мэ’дэн нефтчыхар ма тапшырыгынын ойдэсиндэн кэлмэмиш дир. Бир сыра муэссисэлоримизин кери гал-маеы узундэн бу лин биринчи ярысынын планына нисбэтэн 101 тон нефт апарат-лары, 1,7 мин эдэд пэрли газма балтасы, 47 эдэд манчанаг дэзкайы, кучу 100 ки-ловатдан артыг олан 22 эдэд электрик муйэррики, кучу 100 киловата гэдэр олан 6,2 мин эдэд электрик муйэррики, 6,1 мин тон полад бору, 61 мин тон семент, 3 мин тон эйэнк, 6,7 милйон эдэд кэрпич, 4,5 милйон эдэд шифер вэ сайр аз истейсал эдилмишдир. Бу мэйсулларын чох муйум халг тэсэрруфаты эйэмиййэти нэзэрэ алын-са, онларын истейсалында бу гэдэр кэси-рэ иол верилмэси вэ йэмин мэйсуллары истейсал эдэн муэссисэлэрин кери галма-сы багышланмаздыр. Сталин адына машынгайырма заводу да кери галыр. Бу завод ярым иллик умуми мэЬсул планыны еринэ етирмэмишдир. Буна сэбэб нэдир? Сэбэб одур ки, заводда-кы аваданлыгын енилэшдирилмэсинэ, эмэк мэйсулдарлыгынын йуксэлдилмэсинэ, ко-мэкчи эмэлийятлары азалтмаг учун эйтият мэнбэлэриндэн, истейсалатын кучундэн максимум истифадэ эдилмэсинэ лазыми гэ-дор фикир верилмир. Бэ’зэн мэйсулун кей-фиййэти ашагы олур, брака вэ иткийэ иол верилир. Бир чох дэзкайчыларын, хусусэн техники нэзарэт ше’бэси ишчилэринин Р9СМИ МЭ'ЛУМАТ техники билийи аздыр. Сез йох ки, бутун бунларын йамысы арадан галдырыла би-лэр. Завод мэйсул истейсадыны артыра-раг, планы одэйиб габагчыллар сырасына чыхмаг имканына маликдир. Чохлу габагчыл муэссисэлэримизлэ бир-ликдэ йэлэ дэ кери галан фабрика, завод вэ мэ’дэнлэрин олмасынын башлыча сэбэ-бини бунларда эмэк мэйсулдарлыгынын ашагы сэвиййэдэ олмасында ахтармаг лазымдыр. Бутунлукдэ республикамызын сэнае назирликлэри узрэ бу илин биринчи ярысында эмэк мэйсулдарлыгы планы еринэ етирилмэмишдир. Шубйэсиз ки, бу, башлыча олараг, кери галан муэссисэлэрин йесабынадыр. Ьэят кестэрир ки, йэр йансы бир му-эссисэдэг эмэк мэйсулдарлыгыны йуксэлт-мэк вэ мэйсул бурахылышыны артырмаг учун бейук имканлар вардыр. Бу имкан-ларын ашкара чыхарылыб истифадэйэ верилмэси сайэсиндэ кениш ига апарылма-лыдыр. Сехлэрдэ, сайэлэрдэ мувафиг тэш-килат-техники тэдбирлэр йазырланыб йэя-та кечирилмэлидир ки, бу да эмэк мэйсулдарлыгынын ени йуксэлиши учун иол ач-сын, эмэйин вэ истейсалатын тэшкилиндэ-ки нвгеанларын тезликлэ арадан галды-рылмасына имкан яратсын. Эмэк мэйсулдарлыгыны нуксэлтмэк, мэйсул истейсадыны артырмаг, план тап-шырыгларыны мувэффэгиййэтлэ еринэ етирмэк учун коллективлэрин бутун гув-вэсини еэфэрбэрлийэ алмаг ишиндэ ис-тейсалат мушавирэлэринин бейук эйэмин-йэти олмасына бахмаяраг, бир чох муэс-сисэлэрдэ бу мушавирэлэр лазымынча гий-мэтлэндирилмир. Элэ муэссисэлэримиз вардыр ки, орада айларла белэ мушавирэлэр кечирилмир. Ьалбуки истейсалат мушави-рэлэри—истейсалатын идарэ эдилмэсиндэ вэ муэссисэнин бутун фэалиййэтинин ях-шылашдырылмасында кениш фэйлэ кут-лэсинин кундэлик иштиракынын эН яхшы вэ йэятда сынанылмыш формасыдыр. Хусусэн кери галан муэссисэлэрдэ дайа тез-тез вэ йуксэк сэвиййэдэ кечирилмэли олан истейсалат мушавирэлэри—истейсалатын ишини кекундэн яхшылашдырмаг, фэйлэ-лорин ярадычыдыг фэаллышны эмэк мэйсулдарлыгынын йуксэлдилмэси угрунда мубаризэйэ еэфэрбэрлийэ алмаг учун гуд-рэтли амилдир. Белэ мушавирэл^рдэ истейсалатын мухтэлиф мэсэлэлэри музакирэ олуна билэр. 0з муэссисэсинин габагчыл олмасыны тэ’мин этмэк учун эмэли иол-лар ахтарыб тапмаг, девлэт планынын одэнмэмэси кими йала гэти сон гоймаг, мэйсулун кейфиййэтини йуксэлтмэк, догма заводун вэ я фабриканын шойрэтини артырмага чалышмаг—йэр бир истейсалат коллективинин мугэддэе вэзифэсидир. Бутун фабрика, завод вэ мэ’дэнлэрдэ ол-дугу кими, кери галан муэссисэлэрдэ дэ сэмэрэлэшдиричи тэклифлэрин ирэли су-рулмэсинэ, бунларын йэята кечирилмэси-нэ, тэшэббускарлыга, ениликчилийэ кениш ер верилмэли, гэнаэт усулуна, чидди эмэк иитизамына денмэдэн эмэл олунмалыдыр. Сов.ИКП XX гурултайы алтынчы беш-иллик план йаггындакы Директивлэрпндэ умумхалг сосялизм ярышыны дайа да кенишлэндирмэйэ, кутлэлэрин ярадычылыг гуввэлэрини вэ тэшэббусуну бешил-лик планы еринэ етирмэк, халг тэсэрру-фатынын бутун сайэлэриндэ мевчуд олан эйтиятлары ашкара чыхармаг, план тап шырыгларынын еринэ етирилмэси узэрин-дэ чидди нэзарэт гоймаг учун еэфэрбэрлийэ алмага чагырмышдыр. Муэссисэлэри-мизин партия, йэмкарлар иттпфагы вэ ком со мол тэпгкилатлары ез сияси вэ кутлэви-изайат ишлэриндэ бу чагырышы эсас ке-турмэлидирлэр. йеч бир коллектив разы олмамалыдыр ки, онун чалышдыгы муэссисэ кери галан адландырылсын. Совет Сосялист Республнкалары Итти-фагы илэ Сейлон арасында дипломатик мунасибэтлэр яратмаг, тичарэти вэ игти-сади эмэкдашлыгы, йабелэ мэдэни элагэлэ-ри инкишаф этдирмэк йаггында 1956-чы ил августун 26-дан сентябрын 1-дэк Мос-квада Совет Сосялист Республнкалары Иттифагы Ьекумэтинин нумайэндэ йей’-етшэ Сейлон Ьекумвтииин нумайэндэ йей’-эти арасында данышыглар олмушдур. Данышыгларда ССРИ тэрэфиндэн Нумайэндэ Ьей’этинин Башчысы ССРИ Харичи Ишлэр Назиринин Биринчи Муави-ни В. В. Кузнетсов, Нумайэндэ Ьей’эти-нин Узвлэри—ССРИ Мэдэниййэт Назиринин Муавини В. И. Пахомов, Игтисади Элагэ Ишлэри Баш идарэси Рэисинин Муавини П. А. Малетин, Нумайэндэ Ьей’эти-нин Мушавирлэри—ССРИ Харичи Ишлэр Назирлийи Чэнуб-Шэрги Асия Ше’бэси-нин Мудири Б. М. Волков, ССРИ Харичи Тичарэт Назирлийи Чэнуб-Шэрги Асия вэ Яхын Шэрг елкэлэри илэ тичарэт идарэсинин Рэиси В. Б. Спандарян иштирак этмишлэр. Данышыгларда Сейлон тэрэфиндэн Нумайэндэ Ьей’этиннн Башчысы—Сейлонун Бирлэшмнш Краллыгдакы Али Комиссары, бу данышыглары апармаг учун Сейлонун ССРИ-дэ Хусуси Сэфнрн сэр Клод Кореа Ьэзрэтлэри, Нумайэндэ Ьей’этнннн Тзвлэ-ри—Мудафиэ Назирлийинин вэ Харичи Ишлэр Назирлийинин Парламент Катиби ч-б Т. Б. Субасингйе, Малиййэ Назиринин Баш квмэкчиси ч-б Р. Кумарасвами иш-тирак этмишлэр. Достлуг, гаршылыглы хейирхайлыг вэ эмэкдашлыг руйунда кечэн данышыглар ашагыдакы нэтичэлэри вермишдир: 1. Разылыг элдэ эдилмишдир ки, лазы-ми йазырлыг тэдбирлэри керулэн кима бир-биринэ Сэфир рутбэсиндэ дипломатик нумайэндэлэр кендэрмэк мувафиг йэкумот-лэрэ тевсийэ эдилсин. 2. Ики елка арасында гаршылыглы файдая эсасланан тичарэт мунаеибэтлэ-рини инкишаф этдирмэк йаггында разылыг элдэ эдилмишдир. Гейд олундугу кими, Сейлонда бир сыра кэнд тэсэрруфаты мэйсул л ары вэ мэ’дэн мэйсуллары вар- ССР И Ьекумэти Нумайэндэ Ьей’этинин Башчысы В. КУЗНЕТСОВ. дыр ки, ССРИ онлары алмаг истэрди, йэм-чинин ССРИ-дэ элс сэнае аваданлыгы вардыр ки, Сейлон ону алмаг истэрди. 3. Ики елкэнин игтисади эмэкдашлыгы учун кениш мейдан олдугу барэскндэ разылыг элдэ эдилмишдир. Совет нумайэндэ йей’эти билдирмншднр ки, Сейлон Ьвку-мэтинин ез игтисади инкишаф планлхры-ны йэята кечирмэеннэ ярдым кестэрмэйэ Совет Ьекумэти разы олачагдыр. 4. Буна керэ дэ ики едкэ арасында тичарэт элагэлэрини кенишлэндирмэк вэ игтисади эмэкдашлыгы инкишаф этдирмэк мэгсэдилэ белэ Ъесаб эдилмишдир ки, яхын кэлэчэкдэ: (а) Тичарэт вэ Тэ’дийэ Сазиши, (б) Игтисади эмэкдашлыг барэсиндэ Са-зиш багламаг Ьаггында данышыглар баш-ланмалыдыр. 5. Ики елкэнин халглары арасында гаршылыглы анлашмая квмэк этмэк арзусун-да олан Нумайэндэ йей’этлэри белэ йесаб эдирлэр ки, дайа сых мэдэни элагэ ярлт-маг учун тэдбирлэр керулмэлидир. Сейлон Ьекумэти Нумайэндэ Ьей’этинин Башчысы К. КОРЕА. Москва, 1 сентябр !956-чы ил. Президент Сукарно Урал фэЬлэлэринэ гонаг кэлмишдир Азэрбайчан ССР йункул Сэнае Нf «Р^йиннн вэ Азэрбайчан ССР Тохучулуг Сэнаеи Назирлийинин Азэрбайчан ССР Йункул Сэнае Назирлийиндэ бирлэшдирилмэси паггында АЗЭРБАЙЧАН ССР АЛИ СОВЕТИ РЭЯСЭТ ЬЕЙ’ЭТИНИН ФЭРМАНЫ «CCPU Йункул Сэнае Назирлийинин на ССРИ Тохучулуг Сэнаеи Назирлииинин ССРИ Йункул Сэнае Назирлийиндэ бирлэшдирилмэси Ьаггында» ССРИ Али Совета Рэясэт Ьей’этинин 1956-чы ил 31 май тарихли Фэрманына мувафиг олараг Азэрбаи-чан ССР Али Советинин Рэясэт Ьей’этн гарара апыр:    T<lTV„v.vr Азэрбайчан ССР Йункул Сэнае Назирлиии вэ Азэроаичан ССР J ^ наев Назирлийи Азэрбайчан ССР иттифаг-республика Йункул Сэнае Назирлиииндэ б и рл эш д и р Ид^^айцан сср дяи Совети раясвт Ьей'эт инин Свдри М. ИЬРАШЮВ Азэрбайчан ССР Апи Совети Раясвт Иеи’атинин Натиби С. ЧЭФЭРОЗ Бакы шэйэри. 4 сентябр 1956-чы hjk_ _ Д. А. Ширинов йолдашын Азэрбайчан ССР йункул сэнае назири тэ’йин олунмасы Ьаггында АЗЭРБАЙЧАН ССР АЛИ СОВЕТИ РЭЯСЭТ ЬЕЙ’ЭТИНИН ФЭРМАНЫ Давуд Аббасовач Ширинов йолдаш Азэрбайчан ССР йункул сэнае назири тэ’йин 8ДИ',СИа’ Азэрбайчан ССР Али Совети Раясвт Ьвй'атинин Сздри М. ИБРАЬИМОВ Азэрбайчан ССР Али Совети Рэясэт Ьеи’атинин Натиби С. ЧЭФЭРОВ Бакы шэйэри, 4 сентябр 1956-чы ил. _ Азэрбайчан ССР Совхозлар Назирлийинин совхозлары девлэтэ юн тэЬвили планыны еринэ етирмишлэр Азэрбайчан ССР Сэвхозлар Назирлийинин совхэзлары яавлэта юн таЬвилиi пла-иыны эахтындан эввэл 122,5 фаиз еринэ етирмишлэр. Кечэн илин мувафиг «евру-нэ нисбэтан 19 фаиз артыг юн тэЬвия верилмишдир. Пайыз юн гырхымы Иесабына юн таЬвили давам эдир. 1Аззр.1А|. СВЕРДЛОВСК, 3 сентябр (СИТА). Индонезия Республикасынын Президенти д-р Сукарно ве ону мушайиэт эден шэхелэр ики кундур ки, Уралын эн бейук сэнае мэркэзинэ — Свердловок июйарино гонаг кэлмишлэр. Букун индонезиялы гонаглар, эразиси километрлэрлэ узанан чох бейук Оир м\-эссисэнэ—Урал агыр машынгайырма заво-дуна кетмишлэр. Онлар истейсал просеси-нэ марагла тамаша этмишлэр. Президент Сукарно истейсал технолокиясы илэ ма-рагланмыш, фэйлэлэрлэ сейбэт этмишдир. Заводун директору Г. Н. Глебовски су-аллара чаваб верэркэн гонаглара заводун инкишафындан данышыб демишдир ки, инди завод бутун елкэнин металлуркия вэ мэ’дэн-филиз сэнаеи учун, йабелэ их-рачат учун аваданлыг верир. Президент Сукарно вэ ону мушайиэт эдэн шэхелэр завод идарэсиндэн Биринчи бешиллик мейданына чыхмыш вэ Серго Орчоникидзе абидэсинин гранит трибуна- узагда олан оир елкэдэн кэлмишэм. РД- сына галхмышлар. Бурада 15 миндэн артыг адамын иштиракилэ митинг олмушдур. Митинги йэмкарлар иттифагы завод ко-митэсинин сэдри П. И. Акимов ачмышдыр. Дишачан фэйлэ Кеорки Глазунов заводун чохминли коллектива адындан демишдир: — Индонезия Республикасынын мустэ-гил яшамага башладыгы гыса муддэтдэ га-зандыгы бейук мувэффэгиййэтлэрэ севини-рик. Мэн эмин олдугуму билдирмэк истэ-йирэм ки, елкэлэримиз арасында игтисади вэ мэдэни элагэлэр кундэн-кунэ мейкэм- лэнэчэкдир. Муйэндис конструктор Владимир Куба-чек Президент Сукарнся вэ онун йол йол-дашларына заводун техники зиялылары адындан салам етирмишдир. Алгышларла гаршыланан Индонезия Президенти Сукарно митингдэ нитг свй-лэмишдир. О, хусуоэн демишдир: — Мэн бурадан он мин километрлэрлэ ловекда мэни мустэсна сэмимиййэтлэ гар-шыламышмтар. Хусусэн бурада мэни «Карно гардаш» адландырдыгыныза керэ гэл-бим дэрин тэшэккур йиссилэ чошур. О, ахырда демишдир: йолдашлар! Сизин идеалларыныз эсасэн бизим идеалларымы-за уйгундур. Сиз эдалэтли, тэрэгги эдэн бир чэмиййэт гурнага чалышыреыныз. Сиз азадлыга чалышыреыныз, биз дэ азад-лыга чалышырыг. Сиз бутун дуняда сул-йэ чалышыреыныз, биз дэ бутун дуняда сулйэ чалышырыг. Митинг гуртарды. Оркестр Индонезия Республикасынын вэ Совет йттифагынын девлэт йимнлэрини ифа этди. Кунортадан сонра гонаглар Урал кеоло-кия музейинэ вэ пионер сарайына кетмишлэр. Ахшам Свердловск шэйэр Совети ич-раиййэ комитэси сэдринин биринчи муавини П. Г. Панов индонезиялы гонагла-рын шэрэфинэ гэбул дузэлтмишдир. Борислав нефтчилари. нумайанда Ьейкатннин Бакыя ивлмзеи Борисдавнефт ва Молоювнефт нефт ма'- Бакы на Борислав нефтчилари арасында амалийятынын еии техиолокиясыны, бир дэнлэри идарэлэринин коллективлэри ара- сосялизм ярышынын он иллиии илэ оир сында сосялизм ярышынын кедишини йохламаг учун Борислав нефтчилэринин нумайэндэ йей’эти сентябрын 4-дэ Бакыя кэлмишдир. Нумайэндэ йей’этинэ Украйна КП Борислав шэйэр комитэсинин катиби В. М. Дмитрук башчылыг эдир. Нумайэндэ йей’-этинэ Бориславнефт нефт мэ’дэнлэри идарэси 8-чи мэ’дэнинин мудири Я. 0. Грудз, 9-чу мэ’дэнин оператору Н. М. Ниляк, 5-чи мэ’дэнин баш кеологу М. А. Скугарев-ская, 9-чу мэ’дэнин 4-чу бригадасынын устасы Б. И. Скоробогатко, Бориславнефт нефт мэ’дэнлэри идарэсинин баш энерке-тики Л. Я. Лутсив, мэ’дэн йэмкарлар иттифагы комитэсинин сэдри П. И. Свистунов, газма кантору вышка гурашдырма сехинин механики Г. И. Бабичев, «Рад-янске слово» вилайэт гэзетинин мухбири И. М. Петренко дахилдирлэр. Бакы вагзалында гардаш Украйна нефт-чилэрини Азэрбайчан ССР нефт сэнае назиринин муавини Р. Э. Рэйманов, нефт сэнаеи фэйлэлэри йэмкарлар иттифагынын Азэрбайчан комитэси сэдри Д. И. Лунин, Молоювнефт нефт мэ’дэнлэри идарэсинин рэиси М. Б. Бабаев, нефт сэнаеи ишчилэ-ри, журналистлэр вэ башгалары гаршы-ламышлар. Нумайэндэ йей’этинин рэйбэри В. М. Дмитрук Азэр.ТА мухбири илэ мусайибэдэ демишдир: Букунку корушумуз хусусилэ фэрэй- вахта душур. Он ил бундан эввэл, 1946-чы илин сентябр айында, Бакы нефтчилари илэ достлуг элагэси яратмаг, онларын зэнкин тэчрубэсини вйрэнмэк учун Борислав нефтчилэринин биринчи нумайэндэ йей’эти Азэрбаичана к- лмишди. О заман бизим арамызда сосялизм ярышы йаггында биринчи мугавилэ багланмышды. О вахтдан бэри достлугумуз мвйкэмлонмиш, кениш-лэнмиш вэ эн’энэви майиййэт алмышдыр. Кечэн он ил эрзиндэ Бакыдан бир чох нумайэндэ йей’эти вэ айры-айры мутэ-хэссислэр Бориславда олмуш, баздэн дэ Бакыя чохлу нефтчи кэлмишдир. Борислав нефтчилэри илэ Молоювнефт нефт мэ’дэнлэри идарэсинин коллективы арасында сосялизм ярышынын чох бейук эйэмиййэти вардыр. Сон иллэр бизим бир чох газма усталарымыз, газмачыларымыз, операторларымыз тэчрубэ кечмэк учун Бакыя кэлмиш, бурада газма вэ нефтчы-харманын муасир методлары илэ таныш олмуш, вотэнэ гайытдыгдан сонра бу методлары истейсалатда fэтбнг этмиш, ез йолдашларына ейрэтмишлэр. Мэ’дэнлэри-миздэ турбин газма усулу кениш яйыл-мышдыр. Бу усулла биз Бакыда таныш олмушуг. Гаэманын сур’этини хейлн ар-тырмагда, ени нефт ятаглары кэшф эт-мэкдэ турбин газма усулу бизэ кемэк этмишдир. Азэрбайчан нефтчилэриндэн нумунэ ке-турэрэк биз дэ гурашдырма насослар, ер- лидир, чунки бу, эламэтдар бир йадиеэ—I плты тэ’мир ишлэриндэ эндирмэ-галдырма сыра кеоложи-техники тэдбирлэр тэтбиг этмэйэ башламышыг. Бутун бунлар бизэ нефт йасилатыны хейли артырмага, онун мая дэйэрини ашагы салмага имкан вермишдир. Борислав нефтчилэри гуюларын тэ мир-арасы ишлэмэ муддэтини узатмаг угрунда бакылыларын йэрэкатына гошулмушлар. Ьазырда гуюларын тэ’мирарасы ишлэмэ муддэти биздэ 1949-чу илэ нисбэтэн 80 фаиз артмышдыр. Нефт йасилатынын ар-тырылмасы вэ онун мая дэйэринин ашагы салынмасы угрунда нефтчилэримизин апардыгы мубаризэдэ бакылы достлары-мыздан ейрэндийимиз еви эмэк тэшкили формалары бейук рол ойнамышдыр Гейд этмэк лазымдыр ки, бакылыларын тэчрубэсиндэн биз механики сурэтдэ ис тифадэ этмэйэ чалышмырыг, ондан яра-дычы сурэтдэ, конкрет шэраити нэзэрэ ал-магла истифадэ эдирик. Мэ’дэнлэримиздэ АД-15М автоматы бир гэдэр тэкмиллэш-дирилмишдир. Килли мэйлулу тэмизлэ-мэк учун муйэндислэримиз тэрэфиндэн дузэлдилмиш элэк-конвейерлэрдэн Бакы мэ’дэнлэриндэ истифадэ эдилир. Яры шын бэйрэси кез габагындадыр. Буну демэв кифайэтдир ки, кечэн он ил эрзиндэ Бориславда нефт йасилаты 32 фаиз арт-мыш, онун мая дэйэри иеэ 50 фаиз ашагы салынмыщ, газманын сур’эти бир нечэ гат артмышдыр. Мейкэм достлуг ярдымы учун Бакы нефтчилэринэ Борислав нефтчилэри адындан гардашчасына тэшэккур эдирэм. (Азэр.ТА). Норвеч парламент нумайендв Ьей’етинин ССРИ Али Совети даими комиссияларынын узвлэри ила керушу Сентябрын 3-дэ Москвада Бейук Кремл Сарайында Норвеч йарламент нумайэндэ йей’втинлн ССРИ Али Совети даими комиссияларынын узвлэри илэ керушу олмушдур. ССРИ Али Совети Иттифаг Советинин Сэдри П. П. Лобанов керушдэ иштирак эдэнлэрин адындан гонаглара самими салам етирмишдир. О хатырлатмышдыр ки, дуняя Григ, Ибсен, Амундсен, Нансен вэ башга керкэмли мэдэниййэт хадимлэрини вермиш олан зэймэтсевэн Норвеч халгына совет адамлары бейук йермэт бэслэйирлэр. П. П. Лобанов сезундэ давам эдэрэк демишдир: Норвеч стортингинин нумайэндэ йей’эти керуб йэгин эдэ билмишдир ки, совет халгы гуручулуг ишлэри илэ мэш-гулДУР, сулй угрунда самими сурэтдэ му-баризэ апарыр, бутун халгларла сулй вэ достлуг шэраитиндэ яшамаг истэйир. Нумайэндэ йей’этинин башчысы Норвеч сортингинин сэдри чэнаб 0. Торп тэбрикэ чаваб верэркэн, Совет Иттифагына дэ'вэт эдилдийи учун тэшэккур этмиш вэ ССРН Али Советинин депутатларына Норвеч хал-гындан салам етирмишдир. 0. Торп демишдир:    еэфэримиз    гуртар- магдадыр. Биз ССРИ-дэ чох шей кордук вэ айдынлашдырдыг ки, совет халгы илэ Норвеч халгы арасында элагэ яратмаг чох асандыр. Совет адамларынын йэр ер-дэ бизи самими гаршыламасы буна чох кемэк эдир. Биз фабрикаларда, су-электрик стансия-лары тикинтисиндэ олдуг, театрлара кет-дик. Биз йэгин этдик ки, совет мэдэний-1эти чох йуксэк сэвиййэдэ дурур. Биз 1ЭМЧИНИН кердук ки, халгын яшайышы-ны яхшылашдырмаг, хусусэн бейуйэн нэсли тэрбийэ этмэк вэ она тэйсил вер-мэк учун чохлу вэсаит бурахылыр. Норвеч нумайэндэ йей’этинин башчысы ахырда демишдир: Сизин елкэнин йэр ериндэ биз сулйу горумаг арзусуну йисс этдик. Сонра Норвеч парламентинин узвлэри ССРИ Али Советинин вэ онун даими комиссияларынын фэалиййэтилэ таныш ол-мушлар. Гонаглар совет сечки системи илэ, девлэт будчэсинин тэртиб эдилмэси вэ тэсдиг олунмасы гайдасы илэ, ССРИ-нин милли кэлири илэ марагланмыш, ко-миссияларын тэртиби йаггында, йэр ики палатанын комиссиялары арасындакы гаршылыглы мунасибэтлэр йаггында, мулки ганунверичилик, чинайэт ганунверичили-йи вэ ичтимаи тэ’минат сайэсиндэ ени ганун лайийэлэринин йазырланмасы йаггында, йабелэ харичи ишлэр комиссияларынын иши йаггында чохлу суаллар вер-мишлэр. Нумайэндэ йей этинин узвлэри онлары марагландыран бутун суаллара чаваб ал-мышлар. Уч саата яхын давам эдэн сей-бэтин ахырында 0. Торп сэмими сейбэт (чун тэшэккур этмиш вэ билдирмншднр ки, сейбэт Норвечин парламент нумайэндэ 1ей’эти учун чох файдалы олмушдур. П. П. Лобанов умидвар олдугуну бил-дирмишдир ки, нумайэндэ йей этинин узвлэри вэ онлары мушайиэт эдэн шэхелэр Норвеч стортингинин депутатларына вэ |>утун Норвеч халгына бизим эн сэмими саламымызы етирэчэк вэ эн яхшы арзу-ларымызы билдирэчэклэр. Сейбэтдэ ССРИ Али Совети Миллэтлэр Совети Сэдринин Муавини П. Т. Комаров, Иттифаг Совети Будчэ Комиссиясынын Сэдри И. С. Сенин, Миллэтлэр Совети Будчэ Комиссиясынын Сэдри А. М. Сафронов, ССРИ Али Совети даими комиссияларынын узвлэри—депутатлардан К. А. Губин, А. С. Желтов, К. Кондучалова, П. С. Кузмин, М. Б. Митин, Т. С. Хетагурова, йабелэ ССРИ Баш Прокурору депутат Р. А. Руденко вэ ССРИ малиййэ назиринин биринчи муавини В. Ф. Гарбузов иштирак эт-мишдэр. (СИТА). Борислав нефтчилэри нумайэндэлэринин Бакы дэмир йол вагзалында гаршыланмасы. Фото К. Мочейкисиндир. Британия тред-юнионлары конгрессинин 88-чи иллик гурултайына УИЬИМШ-нин тэбрик телеграмы Эзиз достлар! Умумиттифаг йэмкарлар Иттифаглары-нын Мэркэзи Шурасы йэмкарлар иттифаг-ларында бирлэшмиш Совет Иттифагы зэй-мэткешлэри адындан Британия тред-юни-онларынын 88-чи иллик конгрессинэ гар-дашлыг саламы кендэрир вэ ишдэ мувэф-фэгиййэт арзу эдирлэр. Биз ССРИ йэмкарлар иттифаглары илэ Инкилтэрэ йэмкарлар иттифагларынын элагэсинин кетдикчэ дайа да мейкэмлэнмэ-сини разылыг йиссилэ гейд эдирик. Бир-биринэ нумайэндэ йей’этлэри кендэрмэк, зэЬ-мэткешдэрин эмэк вэ яшайыш шэраити илэ гаршылыглы сурэтдэ таныш олмаг ССРИ вэ Бейук Британия халглары арасында эмэкдашлыгын вэ гаршылыглы ан-лашманын инкишафына сэбэб олур, умуми сулйу мейкэмлэндирмэк ишинэ гиимот-ли кемэкдир. Эминик ки, елкэлэримизин йэмкарлар иттифаглары арасындакы бу элагэлэр ин кишаф эдиб мейкэмлэначэкдир. Гардашлыг саламы илэ Умумиттифаг Ьамкарлар Иттифаглз-рынын Мэркэзи Шурасы, ;
RealCheck